חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | תקנות לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות (הפחתה של סכומי עיצום כספי ופריסת תשלומים)

תקנות לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות (הפחתה של סכומי עיצום כספי ופריסת תשלומים)

תקנות לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות (הפחתה של סכומי עיצום כספי ופריסת תשלומים), התשע״ד–2014

ק״ת תשע״ד, 988.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 51(ב) ו־67 לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע״ב–2012 (להלן – החוק), בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


1.
הגדרות
בתקנות אלה –
”אישור רואה חשבון“ – אישור שנתן רואה חשבון מבקר, שאינו מצוי בניגוד עניינים כלפי המפר ואינו תלוי בו, בין במישרין ובין בעקיפין, לפי תקנות רואי חשבון (ניגוד עניינים ופגיעה באי־תלות כתוצאה מעיסוק אחר), התשס״ח–2008;
”הכנסה“ – כהגדרתה בפקודת מס הכנסה;
”מחזור עסקאות“ –
(1)
לעניין תאגיד שאינו מלכ״ר – מחזור עסקאות של עוסק כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו–1975 (בתקנות אלה – חוק מע״מ);
(2)
לעניין מלכ״ר – כהגדרת מחזור בתוספת השנייה לחוק העמותות, התש״ם–1980;
”מלכ״ר“ – כהגדרתו בחוק מע״מ;
”מפר“ – כמשמעותו בסעיף 47 לחוק.
2.
הפחתת סכומי העיצום הכספי
(א)
המנהל רשאי להפחית למפר את סכום העיצום הכספי, בשיעורים שלהלן, אם התקיימה אחת או יותר מנסיבות אלה:
(1)
המפר לא הפר הוראה מהוראות החוק או לפיו בחמש השנים שקדמו להפרה – 20 אחוזים; לא הפר את אותה הוראה ולא הפר הוראה אחרת יותר מפעם אחת בשנתיים שקדמו להפרה – 10 אחוזים;
(2)
המפר הפסיק את ההפרה מיוזמתו ודיווח עליה למנהל – 30 אחוזים;
(3)
המפר נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק, להנחת דעתו של המנהל – 20 אחוזים.
3.
הפחתה בשל נסיבות אישיות
ראה המנהל, לגבי מפר שהוא יחיד, שההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות המצדיקות הפחתה של העיצום הכספי או שהתקיימו נסיבות אישיות קשות המצדיקות שלא למצות את הדין עם המפר, רשאי הוא להפחית למפר את סכום העיצום הכספי בשיעור של 25 אחוזים, וזאת בלי לגרוע מסמכותו לפי תקנה 2.
4.
הפחתה בשל כמה נסיבות
התקיימו לגבי מפר כמה נסיבות כאמור בתקנות 2 ו־3, רשאי המנהל להפחית למפר מסכום העיצום הכספי את השיעורים המנויים לצד אותן נסיבות במצטבר, ובלבד ששיעור ההפחתה המצטבר לא יעלה על 85 אחוזים מסכום העיצום הכספי הקבוע בשל אותה הפרה.
5.
הפחתה בשל התחשבות במחזור עסקאות
(א)
המנהל רשאי להפחית למפר שהוא אחד מן המפורטים להלן את סכום העיצום הכספי, כך שהעיצום הכספי יהיה כמפורט להלן, לפי העניין:
(1)
לתאגיד שאינו מלכ״ר ושמחזור העסקאות שלו אינו עולה על 10 מיליון שקלים חדשים – 10 אחוזים ממחזור העסקאות השנתי של המפר;
(2)
למלכ״ר ולאדם שאינו תאגיד, שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על 10 מיליון שקלים חדשים – 5 אחוזים ממחזור העסקאות השנתי של המפר;
(3)
לאדם אחר – 10 אחוזים מההכנסה בשנת הכספים שקדמה למועד מסירת ההודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי.
(ב)
תקנת משנה (א) תחול בין אם הופחת סכום העיצום הכספי לפי תקנות 2 ו־3 ובין אם לאו.
6.
מסמכים מצורפים לבקשה
(א)
מפר המבקש הפחתה של סכום עיצום כספי או פריסה של תשלום עיצום כספי לפי הוראות תקנות אלה, יגיש למנהל, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי, מסמכים המאמתים את העובדות שעל יסודן מתבקשת ההפחתה או הפריסה כאמור.
(ב)
בלי לגרוע מהוראות תקנת משנה (א), מפר המבקש הפחתה לפי הוראות תקנה 5 יצרף לבקשתו אישור מאת רואה חשבון, לעניין גובה מחזור העסקאות או ההכנסה של המפר, לפי העניין, ולעניין תקנה 5(א)(2) – גם תעודה מאת מנהל, כהגדרתו בחוק מע״מ המעידה על רישומו כמלכ״ר לפי החוק האמור.
7.
פריסה של תשלום עיצום כספי
(א)
המנהל רשאי להחליט על פריסת תשלום עיצום כספי, לפי בקשתו של מפר, בין אם החליט המנהל על הפחתת סכום העיצום הכספי לפי תקנות אלה, ובין אם לאו, ובלבד שמספר התשלומים לא יעלה על 10 תשלומים חודשיים ומועד התשלום הראשון לפי תקנה זו יהיה כאמור בסעיף 53(א) לחוק.
(ב)
התשלום החודשי כאמור בתקנת משנה (א), ישולם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א–1961, עד מועד תשלומו; לא שילם המפר תשלום חודשי במועדו, יראו את החלטת המנהל לעניין פריסת התשלומים לפי תקנת משנה (א) כבטלה ויחול על יתרת התשלום האמור סעיף 54 לחוק.

י״א באדר ב׳ התשע״ד (13 במרס 2014)
  • עמיר פרץ
    השר להגנת הסביבה
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
ביטול כתב אישום ללקוח בעבירות העסקה והלנה של שוהים בלתי חוקיים בנסיבות מחמירות סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בביצוע מעשים מגונים בקטינים ברשת סגירת תיק משטרתי ללקוח שהחזיק סכין שלא כדין שחרור ממעצר חשוד במעשה מגונה בנסיבות מחמירות בקטינה קרובת משפחתו הפסד צורם נוסף לאבי דוביצקי (צייד הפדופילים) - ישלם ללקוח המשרד 400,000 ש"ח לאחר שהשמיצו באינטרנט סגירת תיק יבוא קנביס לישראל בהיעדר אשמה פלילית

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017