חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | תקנות המודדים (מקצוע המדידה)

תקנות המודדים (מקצוע המדידה)

תקנות המודדים (מקצוע המדידה), תשמ״ב–1982

ק״ת תשמ״ב, 1606; תשנ״ז, 301.

הודעות על אגרות: ק״ת תשמ״ג, 1056; תשמ״ד, 1117; תשנ״ה, 1709; תשמ״ו, 759; תשמ״ז, 756; תשמ״ח, 594; תשמ״ט, 680; תש״ן, 384; תשנ״א, 384; תשנ״ב, 922; תשנ״ג, 804; תשנ״ד, 829; תשנ״ה, 1326; תשנ״ו, 671; תשנ״ט, 275; תשס״ג, 340; תשע״ז, 1228.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לפקודת המדידות (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה, תשל״ה–1975, אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים
1.
הגדרות [תיקון: תשנ״ז]
בתקנות אלה –
”השר“ – שר הבינוי והשיכון;
”המנהל“ – מנהל אגף המדידות במשרד הבינוי והשיכון.
2.
בקשה לקבלת רשיון
בקשה לקבלת רשיון לעסוק במקצוע המדידה (להלן – רשיון) תוגש למנהל.
3.
תנאים לקבלת רשיון
(א)
לא יינתן לאדם רשיון אלא אם נתקיימו בו תנאים אלה:
(1)
(נמחקה);
(2)
הוא אזרח ישראל;
(3)
נתקיים בו אחד התנאים שבתקנה 9;
(4)
הוא עבר תקופת התאמנות אצל מודד מאמן ועמד בבחינות, הכל כמפורט בתקנות אלה.
(ב)
המנהל יפרסם מדי פעם ברשומות את שמות האנשים אשר קיבלו לראשונה רשיון.
4.
תקפו של רשיון [תיקון: תשנ״ז]
(א)
תוקפו של רשיון יהיה לתקופה שאינה עולה על שנתיים ויסתיים ב־31 בדצמבר של כל שנה שניה; המנהל רשאי לחדש תוקפו של רשיון שפקע לשנתיים נוספות.
(ב)
בעד מתן רשיון או חידושו תשולם אגרה כאמור בתקנה 26.
5.
מודד מאמן
(א)
ההתאמנות תהיה אצל מודד מאמן.
(ב)
מודד מאמן רשאי להיות מי שהוא מודד בעל רשיון במשך חמש שנים לפחות שאישר אותו המנהל להיות מודד מאמן.
6.
בקשה לאישור כמודד מאמן
מודד המבקש להיות מודד מאמן יגיש למנהל בקשה לאישור ויציין בה את הפרטים המכשירים אותו להיות מודד מאמן.
7.
ביטול אישור כמודד מאמן
המנהל רשאי, לאחר שנתן למודד הזדמנות לטעון טענותיו, לבטל אישורו כמודד מאמן מסיבות אלה:
(1)
נתקיימה בו אחת העילות המנויות בסעיף 4 לפקודה, אף אם לא בוטל רשיונו;
(2)
הוא חדל לעסוק במקצוע המדידה;
(3)
הוא אינו עוסק בתחומים המקצועיים הכלולים בבחינות שלפי פרק ד׳ לתקנות אלה.
8.
מספר מתאמנים
מודד מאמן רשאי לאמן בעת ובעונה אחת שני מתאמנים בלבד, זולת אם התיר לו המנהל לאמן מתאמן נוסף.
9.
תנאים לרישום מתאמן [תיקון: תשנ״ז]
רשאי להירשם כמתאמן מי שהוא בעל תעודה אחת מאלה:
(1)
תעודה המעידה על סיום לימודים בטכניון – מכון טכנולוגי לישראל, לתואר ראשון במדעי הגיאודזיה או בהנדסה גיאודטית או בהנדסה אזרחית, והשלים את כל מקצועות החובה הנדרשים בהנדסה גיאודטית;
(2)
תעודה המעידה על סיום לימודים במדעי הגיאודזיה או בהנדסה גיאודטית, במוסד להשכלה גבוהה אחר שהכיר בו השר.
בקשה לרישום מתאמן
המבקש להתאמן יגיש למנהל בקשה להירשם כמתאמן ויצרף לבקשתו תעודות המוכיחות שהוא רשאי להירשם כמתאמן לפי תקנה 9 ואישור בכתב מאת מודד מאמן על נכונותו לקבל כמתאמן בנוסח שבתוספת הראשונה.
פנקס מתאמנים
המנהל ינהל פנקס מתאמנים (להלן – הפנקס); בפנקס יירשמו מועד תחילת התאמנות, הפסקות בהתאמנות ומועד סיום התאמנות של כל מתאמן, המועד שהמתאמן ניגש לבחינות ומועד קבלת הרשיון.
אישור תחילת התאמנות
(א)
אושרה בקשת מתאמן, ירשום אותו המנהל בפנקס ויודיע על האישור למבקש ולמודד המאמן.
(ב)
מועד תחילת ההתאמנות ייחשב מועד הרישום בפנקס.
תקופת התאמנות
(א)
משך ההתאמנות הוא שנתיים.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), מי שהסמיכו מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו השר כאמור בתקנה 9(2), ושימש מודד בחוץ לארץ במשך חמש שנים לפחות, רשאי המנהל להפחית תקופת התאמנותו בשנה.
רציפות ההתאמנות
(א)
לא ייעדר מתאמן ממקום התאמנותו למעלה מ־30 ימים בשנת התאמנות.
(ב)
נעדר מתאמן למעלה מ־30 ימים בשנה יודיע המודד המאמן למנהל על כך וימי ההיעדרות העולים על 30 ימים לא יבואו בחשבון תקופת ההתאמנות.
(ג)
תקנות משנה (א) ו־(ב) לא יחולו על היעדרות מחמת מחלה עד 30 ימים בשנה או על היעדרות מפאת שירות מילואים או שירות אחר בצבא־הגנה לישראל.
(ד)
נעדר מתאמן למעלה מששה חדשים רצופים היעדרות שאינה מותרת לפי תקנת משנה (ג), רשאי המנהל שלא להביא בחשבון תקופת ההתאמנות את כל ימי התאמנותו שקדמו להיעדרותו או את מקצתם.
הפסקת התאמנות
(א)
מודד מאמן הרוצה להפסיק התאמנותו של מתאמן אצלו יודיע על כך, בהודעה מנומקת, למנהל וכן יודיע על כך למתאמן, לפחות 30 ימים מראש.
(ב)
מתאמן הרוצה להפסיק את התאמנותו אצל מאמנו יודיע על כך למנהל וכן למודד המאמן לפחות 30 ימים מראש.
(ג)
מתאמן המבקש להפסיק התאמנותו אצל מודד מאמן אחד ולהמשיך התאמנותו אצל מודד מאמן אחר, יודיע על כך למנהל ויצרף אישור מהמודד המאמן האחר בנוסח שבתוספת הראשונה.
הפסקת התאמנות בידי המנהל
(א)
המנהל רשאי, לאחר שנתן למתאמן הזדמנות להשמיע טענותיו, להפסיק את התאמנותו במקרים הבאים:
(1)
נתקיימה בו אחת העילות המנויות בסעיף 4 לפקודה;
(2)
הוא הפר הוראה מהוראות תקנות אלה הנוגעות להתאמנות.
(ב)
לענין תקנה זו ייחשב כמתאמן מי שנרשם בפנקס המתאמנים וטרם קיבל רשיון מודד.
דין וחשבון על התאמנות
מודד מאמן יגיש למנהל בחודש אפריל של כל שנה וכן בתום תקופת ההתאמנות של מתאמן אצלו, דין וחשבון על התאמנותו של המתאמן אצלו בנוסח שבתוספת השניה.
הודעה על גמר התאמנות
בתום ההתאמנות אצל מודד מאמן, יודיע המודד המאמן על כך למנהל לפי הטופס שבתוספת השלישית.
סיום התאמנות
הושלמה תקופת התאמנות של מתאמן, יתן לו המנהל, לפי בקשתו, אישור על כך.
מועדי בחינות
הבחינות יתקיימו אחת לשנה בתאריך שקבע המנהל ולפי התכנית שאישר.
נושאי הבחינות
(א)
נבחן ייבחן בידיעותיו המעשיות בנושאים אלה:
(1)
מדידות שדה;
(2)
עיבוד משרדי של מדידות השדה שבוצעו לרבות חישובים ותוויה;
(3)
חלוקה ועריכת תכנית לצרכי רישום;
(4)
תחיקה.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), מי שנבחן במסגרת לימודיו בישראל בנושא מנושאי הבחינות המפורטים בתקנת משנה (א) ובחינתו אושרה בידי המנהל, לא יידרש להיבחן שנית באותו נושא.
(ג)
מי שהוסמך כמודד בידי בית ספר גבוה למדידות בחוץ לארץ שהכיר בו השר והוא בעל רשיון מדידה שניתן לו באותה מדינה ולו חמש שנות נסיון של עבודה מעשית במדידה, רשאי המנהל על פי בקשתו לפטור אותו מבחינה בנושאים המפורטים בתקנה (א)(1) ו־(2).
בחינות בידי מוסדות
המנהל רשאי להעניק סמכות לקיים בחינות לפי תכנית שאישר למוסדות אלה:
(1)
הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל, היחידה האקדמית להנדסה גיאודטית;
(2)
אוניברסיטת תל־אביב, המגמה לגיאודזיה וקרטוגרפיה.
הנוהג בבחינות
(א)
לכל נבחן ייקבע מספר נבחן והוא ירשום אותו על גב מחברת הבחינה או גליון השרטוט; נבחן לא ירשום את שמו במחברת או על גליון השרטוט.
(ב)
הבחינות תיבדקנה בידי שני בוחנים שקבע המנהל; הבוחנים יודיעו את תוצאות הבחינה למנהל אשר יודיע עליהן לנבחנים.
הודעה על הבחינות
(א)
המנהל ימציא לכל דורש את תכנית הבחינות לא יאוחר משלושה חדשים לפני תאריך קיום הבחינות.
(ב)
הודעה על תאריך קיום הבחינות ועל המועד האחרון להגשת בקשה להיבחן תפורסם ברשומות.
אישור להיבחן פעם נוספת
(א)
נבחן רשאי לגשת לכל בחינה לקבלת רשיון לעסוק כמודד, כאמור בתקנה 21, לא יותר מחמש פעמים; לא עמד הנבחן בכל הנושאים בהם הוא חייב להיבחן גם לאחר שניגש לבחינות חמש פעמים, יהיה רשאי להגיש בקשה למנהל להיבחן פעם נוספת.
(ב)
הוגשה למנהל בקשה כאמור רשאי הוא לאשר את הבקשה אם שוכנע כי הבקשה מוצדקת או לסרב לבקשה אם לדעתו המבקש אינו מתאים, מסיבה כלשהי, להיות מודד בעל רשיון.
אגרות [תיקון: תשנ״ז, [הודעות]]
(א)
בעד רשיון מודד תשולם אגרה של — 460 שקלים חדשים
(ב)
בעד חידוש רשיון, למעט רשיון הניתן למודד בשירות המדינה או בשירות בצבא־הגנה לישראל, למעט בשירות מילואים, תשולם אגרה כלהלן:
(1)
אם חודש עד חודש מיום שפקע תוקפו — 460 שקלים חדשים
(2)
אם חודש עד שישה חודשים מיום שפקע תוקפו — 656 שקלים חדשים
(3)
אם חודש במועד מאוחר יותר — 888 שקלים חדשים
(ג)
בעד בחינות מודד תשולם אגרה לכל בחינה בסך — 102 שקלים חדשים
(ד)
הסכומים האמורים בתקנות משנה (א) עד (ג) ישתנו ב־1 בינואר של כל שנה שניה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי הקודם; לענין זה, ”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ה)
סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (ד) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.
(ו)
המנהל יפרסם ברשומות את נוסח תקנות משנה (א) עד (ג) כפי שהשתנו לפי תקנות משנה (ד) ו־(ה).
ביטולים
בטלים –
(1)
פרק א׳ ותקנה 64 לתקנות המודדים, תשכ״ה–1965;
(2)
תקנות המודדים (רישום מתאמנים), תשט״ו–1954.
הוראת מעבר
על אף האמור בתקנה 3(א)(4), מי שנתקיימו בו התנאים המפורטים בתקנה 9(1) והתחיל בהתאמנותו לפני תחילתן של תקנות אלה, לא יידרש לעמוד בבחינות.
תוספת ראשונה (תקנה 10)
אישור על קבלת מתאמן
(הטופס הושמט)
תוספת שניה (תקנה 16)
דין וחשבון על התאמנות
(הטופס הושמט)
תוספת שלישית (תקנה 17)
הודעה על גמר התאמנות
(הטופס הושמט)

כ״ח בתמוז תשמ״ב (19 ביולי 1982).
  • דוד לוי
    שר הבינוי והשיכון
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
עובדת סוציאלית שהועמדה לדין משמעתי בעבירות חמורות - תמשיך להחזיק ברישיון ולא תפוטר קבלת פטור מאיסור עיסוק ללקוח שהורשע בעבירת מין בקטינה סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בתקיפת בת זוגו ופציעתה עו"ד אסף דוק הביא לזיכוי תקדימי לנאשם בעבירות מעשה מגונה והטרדה מינית

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
מוטי | 10:39 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:20 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
אייל | 11:54 03/11/2016
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
יעל | 15:29 21/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
עו''ד אסף דוק | 12:36 22/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
אגדגד | 18:17 23/09/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
מממ | 18:14 17/04/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
עו''ד דן נתיב | 16:56 19/04/2015
חיפוש לא חוקי
???? | 05:57 15/03/2015
חיפוש לא חוקי
עו''ד איילון בירנבוים | 09:26 16/03/2015