חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תשלום גמול והחזר הוצאות לחברי המועצה)

תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תשלום גמול והחזר הוצאות לחברי המועצה)

תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תשלום גמול והחזר הוצאות לחברי המועצה), התשע״ב–2012

ק״ת תשע״ב, 1106.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 8א לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958 (להלן – החוק), בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


1.
הגדרות
בתקנות אלה –
”המועצה“ – המועצה להשכלה גבוהה שהוקמה לפי סעיף 4 לחוק;
”חוזר הממונה על השכר“ – חוזר הממונה על השכר בדבר תשלום גמול והחזר הוצאות ליושב ראש ולחברי מועצה בתאגידים הסטטוטוריים מיום ט״ז באלול התשע״א (15 בספטמבר 2011);
”ישיבה“ – ישיבת המועצה או ועדה שמינתה המועצה מבין חבריה, שכל תפקידיה להמליץ למועצה לגבי ביצוע תפקידיה על פי סמכויותיה שבחוק;
”מוסד להשכלה גבוהה“ – מוסד שהוא אחד מאלה:
(1)
מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק;
(2)
מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק;
(3)
מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק;
”עובד גוף מתוקצב“ – לרבות חבר מועצה של רשות מקומית המקבל שכר;
”רבעון“ – תקופה של שלושה חודשים שתחילתה ב־1 בינואר, ב־1 באפריל, ב־1 ביולי וב־1 באוקטובר של כל שנה.
2.
גמול לחבר המועצה
(א)
חבר המועצה יהיה זכאי לגמול מאת המועצה בעד השתתפותו בישיבות, ובלבד שאינו אחד מאלה:
(1)
עובד, מקבל שכר או בעל זיקה דומה לו במוסד להשכלה גבוהה או במוסד שפנה למועצה בבקשה לקבל היתר או הכרה כמוסד להשכלה גבוהה או במוסד שפעילותו כפופה לרישיון לפי סעיף 25ג לחוק;
(2)
נציג של גוף שמינויו נקבע לפי החוק;
(3)
עובד גוף מתוקצב או גוף נתמך כהגדרתם בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985;
(4)
עובד המדינה;
(5)
יושב ראש המועצה או סגנו.
(ב)
חבר המועצה כאמור בתקנת משנה (א) זכאי לגמול בעד ישיבה אם אישר סגן יושב ראש המועצה כי השתתף בישיבה כולה או רובה, כקבוע בחוזר הממונה על השכר, לרבות לעניין מספר הישיבות המרבי, כעדכונו מזמן לזמן ובהתאם לסיווג המועצה.
(ג)
הגמול ישולם לחבר המועצה כאמור בתקנת משנה (א) לא יאוחר מתום החודש שלאחר החודש שבו התקיימה הישיבה.
3.
גמול לסגן יושב ראש המועצה
(א)
סגן יושב ראש המועצה שלא מתקיים בו האמור בפסקאות (1) עד (4) בתקנה 2(א), והמקדיש יום בשבוע לפחות לפעילות המועצה, יהיה זכאי לגמול שנתי בעד פעילותו כאמור כקבוע בהנחיות הממונה על השכר לעניין זה כפי שיעודכנו מזמן לזמן ובהתאם לסיווג המועצה; גמול כאמור ישולם בארבעה תשלומים שווים בתום כל רבעון.
(ב)
גמול שנתי יבוא במקום כל גמול אחר או החזר הוצאות לפי תקנות אלה וסגן יושב ראש המועצה לא יהיה זכאי לתמורה נוספת כלשהי מהמועצה.
4.
החזר הוצאות ישיבה
(א)
גמול לפי תקנה 2 או 3 כולל כיסוי של כל הוצאה שהוציא חבר המועצה בקשר להשתתפותו בישיבה, וכולל מס ערך מוסף.
(ב)
חבר המועצה שאינו זכאי לגמול לפי תקנה 2 או 3, המתגורר במרחק העולה על 40 ק״מ ממקום קיום הישיבה, או שהוא אדם בעל מוגבלות, כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח–1998, שהציג אישור רופא כי הוא נדרש להוצאות נסיעה מיוחדות עקב מוגבלותו, זכאי להחזר הוצאות נסיעה לישיבה מאת המועצה בעד מספר הקילומטרים שנסע, זולת אם הוא זכאי לקבל החזר הוצאות אלה ממקור אחר, ובלבד שסגן יושב ראש המועצה אישר כי השתתף בישיבה.
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (א) ובתקנה 3(ב), חבר המועצה הזכאי לגמול לפי תקנה 2 או 3, זכאי להחזר הוצאות נסיעה לישיבה מאת המועצה בעד מספר הקילומטרים שנסע, ובלבד שהוא מתגורר במרחק העולה על 100 ק״מ ממקום קיום הישיבה, ואינו זכאי לקבל החזר הוצאות אלה ממקור אחר, ובלבד שסגן יושב ראש המועצה אישר כי השתתף בישיבה.
(ד)
תעריף תשלום בעד קילומטר נסיעה יהיה בהתאם לתעריף שבחוזר החשב הכללי של משרד האוצר בדבר החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירותים חיצוניים מיום כ״ח בסיוון התשס״ח (1 ביולי 2008) ולחוזר הממונה על השכר כפי שיעודכנו מזמן לזמן.
5.
החזר הוצאות השתלמות ויימי עיון
(א)
המועצה תהיה רשאית לשלם לחבר מועצה החזר הוצאות בעד רישומו להשתלמות בישראל בהתאם לקבוע בחוזר הממונה על השכר.
(ב)
המועצה תהיה רשאית לשלם לחבר מועצה החזר הוצאות בעד השתתפות בימי עיון, בהתאם לקבוע בחוזר הממונה על השכר.
6.
מועדים לעניין החזר הוצאות
(א)
דרישה לתשלום החזר הוצאות לפי תקנה 4 או 5 יגיש חבר המועצה בסוף החודש שבו שנשא בהוצאה.
(ב)
החזר הוצאות ישיבה ישולם לחבר מועצה לא יאוחר מתום החודש שלאחר החודש שהתקיימה בו הישיבה; החזר הוצאות השתלמות וימי עיון ישולם לחבר מועצה לא יאוחר מתום החודש שלאחר החודש שבו הגיש החבר דרישת תשלום.

ה׳ בניסן התשע״ב (28 במרס 2012)
  • גדעון סער
    שר החינוך
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
עד מדינה מאוים נתפס עם אקדח טעון ונשפט לעבודות שירות בלבד קבלת ערר וסגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם שאיים והטריד בחורה שהכיר באתר הכרויות סגירת תיק מחוסר אשמה לגננת שהואשמה באלימות כלפי קטינים בגן ילדים בית המשפט המחוזי ביטל הרשעתו של אדם שתקף ופצע שתי נשים בהתקף פסיכוטי

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
מוטי | 10:39 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:20 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
אייל | 11:54 03/11/2016
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
יעל | 15:29 21/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
עו''ד אסף דוק | 12:36 22/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
אגדגד | 18:17 23/09/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
מממ | 18:14 17/04/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
עו''ד דן נתיב | 16:56 19/04/2015
חיפוש לא חוקי
???? | 05:57 15/03/2015
חיפוש לא חוקי
עו''ד איילון בירנבוים | 09:26 16/03/2015