חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת)

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת)

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת), התשס״ח–2008

ק״ת תשס״ח, 433, 1123; תשס״ט, 3, 1180; תש״ע, 590; תשע״א, 620, 728, 1142; תשע״ב, 6, 234, 512, 1360; תשע״ד, 73, 410, 1000; תשע״ה, 971; תשע״ו, 206, 358, 642, 643, 644, 910; תשע״ז, 26, 714.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6 ,7 ו־12 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ״ו–1996 (להלן – החוק), בהתאם לסעיף 62 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס״ה–2005, ובהמלצת ועדת המחירים לפי סעיפים 8 ו־13 לחוק, אנו מצווים לאמור:


1.
הגדרות [תיקון: תשע״א־3, תשע״ד, תשע״ו, תשע״ו־2]
בצו זה –
”אזורי נסיעה“ – כהגדרתם בתקנות דמי נסיעה;
”אזור 1“ – (נמחקה);
”אזור 21“ – (נמחקה);
”אזור 22“ – (נמחקה);
”כרטיס תקופתי חודשי“ – (נמחקה);
”כרטיס תקופתי ל־30 ימים“ – כהגדרתו בתקנות דמי נסיעה;
”ערך צבור“ – כהגדרתו בתקנות דמי נסיעה;
”קו שירות“ – קו נסיעה בין תחנות יציאה לבין תחנת יעד המופעל על ידי בעל רישיון קו שניתן לו על פי תקנות התעבורה, התשכ״א–1971;
”רכבת“ ו”רכבת מקומית“ – כהגדרתן בתקנות דמי נסיעה;
”שירותי הסעת נוסעים ברכבת“ – השירותים שנקבעו בתקנות דמי נסיעה;
”תקנות דמי נסיעה“ – תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה), התשס״ה–2004.
2.
החלפת התוספת
החוק יחול על שירותי הסעת נוסעים ברכבת.
3.
רמת פיקוח
רמת הפיקוח על שירותי הסעת נוסעים ברכבת תהיה קביעת מחירים לפי פרק ה׳ לחוק.
4.
קביעת מחירים
המחיר לשירותי הסעת נוסעים ברכבת יהיה דמי הנסיעה והתוספות לדמי הנסיעה שנקבעו בתקנות דמי נסיעה, בשינויים המפורטים בתוספת.
5.
עדכון ועיגול סכומים ומס ערך מוסף [תיקון: תשס״ט־2, תשע״ב־4, תשע״ו־2, תשע״ו־4]
(א)
דמי הנסיעה לפי תקנה 2 והתוספת לדמי הנסיעה לפי תקנה 4 לתקנות דמי נסיעה ישתנו ב־1 בפברואר של כל שנה (להלן – יום העדכון) לפי שיעור שינויי המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום העדכון לעומת המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום העדכון הקודם, ובלבד ששיעור שינויי המדד כאמור הוא במצטבר 3% לפחות מיום העדכון האחרון בפועל.
(ב)
סכום שעודכן לפי סעיף קטן (א) יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חצי שקל חדש.
תוספת (סעיף 4)
1.
[תיקון: תשע״ו־2]
(בוטל).
.
[תיקון: תשע״א־2]
בעד נסיעה בין תחנות באר שבע, בין תחנות חיפה, בין תחנות כפר סבא, בין תחנות לוד רמלה, בין תחנות מודיעין, בין תחנות פתח תקווה או בין תחנות קריות כהגדרתן בתקנות דמי נסיעה ישולם תעריף על פי קוד 3 שבפרט 4 לתוספת זו, ובעד נסיעה בין תחנות תל אביב, בין תחנות חולון או בין תחנות בת ים כהגדרתן בתקנות האמורות ישולם תעריף על פי קוד 5 לפי פרט 4 לתוספת זו.
1א1.
[תיקון: תשע״ב־4, תשע״ו־2]
חייל בשירות ללא תשלום כמשמעותו בפקודות הצבא, חניך במכינה קדם־צבאית כמשמעותו בתקנות המכינות הקדם־צבאיות (הכרה במכינה הקדם צבאית), התש״ע–2009, חניך במכינה קדם־צבאית חצי שנתית הנתמכת לפי מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך, וכן מתנדב בשירות לאומי ומתנדב בשנת שירות כהגדרתם בחוק שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי), התשנ״ח–1998 או משרת בשירות לאומי אזרחי כהגדרתו בחוק שירות לאומי אזרחי, התשע״ד–2014, אשר הציג תעודה כאמור בטור ב׳ לתקנה 7 לתקנות דמי נסיעה, זכאי לפטור מדמי הנסיעה.
1א2.
[תיקון: תשע״ה]
מלווה לעיוור כאמור בתקנה 8(2) לתקנות דמי נסיעה, זכאי להנחה של 50% בדמי נסיעה לפי צו זה, ובלבד שהציג תעודה כאמור בטור ג׳ בתקנה האמורה.
1א3.
[תיקון: תשע״ו]
נוסע תושב ישראל מגיל 5 עד גיל 18, או מעל גיל 18 אך עדיין תלמיד בבית ספר תיכון עד כיתה י״ב וכן תלמיד מוסד חינוך מיוחד לפי חוק חינוך מיוחד, התשמ״ח–1988, שטרם מלאו לו 21, זכאי להנחה של 50% ברכישת כרטיס בערך צבור או בכרטיסייה לאחר שהציג תעודה כאמור בטור ג׳ בפסקה (8) בתקנה 8 לתקנות דמי נסיעה ובכפוף לאמור בטור ד׳.
1א4.
[תיקון: תשע״ו]
נכה, לרבות נכה צה״ל ונכה פעולות איבה לפי תעודה כאמור בטור ג׳, וכן מי שמלאו לו 18 שנה וטרם מלאו לו בגבר 65 שנה ובאישה 60 שנה שהמוסד לביטוח לאומי משלם להם קצבת שאירים והשלמת הכנסה לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995, לאחר שהציגו אישור או תעודה כאמור בטור ג׳ בפסקה (9) בתקנה 8 לתקנות דמי נסיעה ובכפוף לאמור בטור ד׳.
.
[תיקון: תשע״א־2]
בעד כרטיס תקופתי ל־30 ימים כמפורט בטור ג׳, לצד פסקה (3), בטבלה שבתקנה 9(א) לתקנות דמי נסיעה, בקו כמפורט בטור א׳ לצדו, ישולמו דמי הנסיעה המפורטים בתוספת זו לגבי נסיעה בודדת באותו קו, כשהם מוכפלים ב־23.
.
[תיקון: תשע״א־2, תשע״ו־5]
(בוטל)
.
[תיקון: תשע״א־3, תשע״ו־2, תשע״ו־5]
(בוטל)
.
[תיקון: תשע״ב־2, תשע״ד־3, תשע״ו־2, תשע״ז]
כרטיסי הנחה לסטודנט – סטודנט, כהגדרתו בתקנות דמי נסיעה, ישלם בעד כרטיסי הנחה, בכל הקווים, דמי נסיעה כמפורט להלן:
(1)
סטודנט שבידיו כרטיס תקופתי שנתי או כרטיס תקופתי סמסטריאלי, כהגדרתם בתקנות דמי נסיעה, ישלם בעד כרטיס לכיוון אחד, כאמור בטור ג׳ לצד פסקה (5) בטבלה שבתקנה 9(א) לתקנות דמי נסיעה – 50% מדמי הנסיעה המפורטים בסעיף 2 לתוספת זו לגבי נסיעה בודדת באותו קו;
(2)
סטודנט שבידיו כרטיס תקופתי שנתי או כרטיס תקופתי סמסטריאלי, כהגדרתם בתקנות דמי נסיעה, ישלם בעד כרטיסייה או קבוצת כרטיסים של 12 נסיעות באותו קו, בין תחנות יציאה לתחנת יעד שצוינו עליהם, כאמור בטור ג׳ לצד פסקה (6) בטבלה שבתקנה 9(א) לתקנות דמי נסיעה – דמי הנסיעה המפורטים בסעיף 2 לתוספת זו לגבי נסיעה בודדת באותו קו, כשהם מוכפלים ב־6 או מחיר נסיעה בודדת לפי פרט 1ה(1) באותו קו, כשהוא מוכפל ב־12, לפי הנמוך מביניהם;
(3)
סטודנט ישלם בעד כרטיסייה או קבוצת כרטיסים של 12 נסיעות באותו קו, בין תחנת יציאה לתחנת יעד שצוינו עליהם, כאמור בטור ג׳ לצד פסקה (7) בטבלה שבתקנה 9(א) לתקנות דמי נסיעה – דמי הנסיעה המפורטים בתוספת זו לגבי נסיעה בודדת באותו קו, כשהם מוכפלים ב־8;
(4)
סטודנט ישלם בעד כרטיס נסיעה הלוך וחזור באותו קו, בין תחנת יציאה לתחנת יעד שצוינו עליו, כאמור בטור ג׳ לצד פסקה (8) בטבלה שבתקנה 9(א) לתקנות דמי נסיעה – כפל דמי הנסיעה המפורטים בתוספת זו לאותו קו בניכוי של 33%, כשהם מעוגלים כלפי מעלה לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חצי שקל חדש;
(5)
דמי הנסיעה בעד כרטיס תקופתי סמסטריאלי לסטודנט המשלב נסיעה גם באוטובוס וברכבת מקומית –
(א)
לסמסטר א׳ יחושב כמכפלה של 55% ממחיר כרטיס תקופתי ל־30 ימים כהגדרתו בתקנות דמי נסיעה בארבעה חודשים וחצי;
(ב)
לסמסטר ב׳ יחושב כמכפלה של 55% ממחיר כרטיס תקופתי ל־30 ימים כהגדרתו בתקנות דמי נסיעה בחמישה חודשים;
(6)
דמי נסיעה בעד כרטיס תקופתי שנתי לסטודנט המשלב נסיעה גם באוטובוס וברכבת מקומית יחושבו כמכפלה של 50% ממחיר כרטיס תקופתי ל־30 ימים כהגדרתו בתקנות דמי נסיעה בשנים עשר חודשים.
(7)
דמי הנסיעה המחושבים לפי פסקאות (5) ו־(6) יעוגלו לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום מחצית השקל יעוגל כלפי מעלה.
.
[תיקון: תשע״ו]
אחוזי ההנחה בעד כרטיס נסיעה הלוך וחזור כאמור בתקנה 9(א)(9) לתקנות דמי נסיעה יחושבו לפי כפל דמי הנסיעה המפורטים בתוספת זו לגבי אותו קו בניכוי האחוזים האמורים, מעוגלים לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חצי שקל חדש; 25 אגורות או 75 אגורות, לפי העניין יעוגלו כלפי מטה.
.
[תיקון: תשע״ו]
אחוזי ההנחה בעד כרטיס בערך צבור כאמור בתקנה 9(א)(10) לתקנות דמי נסיעה יחושבו לפי הסכום ששולם בעד הערך הצבור בניכוי האחוזים האמורים; אחוזי ההנחה בעד כרטיסייה כאמור בתקנה 9(א)(10) לתקנות דמי נסיעה יחושבו לפי מכפלת דמי הנסיעה המפורטים בתוספת זו לגבי נסיעה בודדת באותו קו במספר הנסיעות שבכרטיסייה ובניכוי האחוזים האמורים; הסכומים לאחר הניכוי כאמור יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חצי שקל חדש; 25 אגורות או 75 אגורות, לפי העניין יעוגלו כלפי מטה.
.
[תיקון: תשע״ו]
בכל מקום בתוספת זו שבו ניתנה הנחה בכרטיסייה, היא תינתן גם בכרטיס בערך צבור.
2.
[תיקון: תשס״ח, תשס״ט, תשס״ט־2, תש״ע, תשע״א, תשע״ב, תשע״ב־3, תשע״ד, תשע״ד־2, תשע״ה, תשע״ו, תשע״ו־2, תשע״ו־5, תשע״ז, תשע״ז־2]
דמי הנסיעה בשקלים חדשים:
נהריה
עכו7.5עכו
קריות13.59.0קריות
חוצות המפרץ13.59.05.5חוצ׳ המפרץ
כפר יהושע18.013.010.010.0כפר יהושע
כפר ברוך18.018.018.018.010.0כפר ברוך
עפולה25.023.020.020.018.010.0עפולה
בית שאן25.023.020.020.018.018.010.0בית שאן
לב המפרץ13.513.57.57.510.018.018.018.0לב המפרץ
חיפה17.513.511.011.010.018.020.020.07.5חיפה
עתלית25.525.523.523.513.51923.025.520.513.5עתלית
בנימינה/
פרדס חנה
32.532.525.525.520.520.530.532.525.520.513.5בנימינה/
פרדס חנה
חדרה32.532.525.525.520.520.530.532.525.520.520.57.5חדרה
נתניה38.535.032.532.523.523.531.536.525.523.523.520.513.5
בית יהושע38.535.032.532.523.523.531.536.525.523.523.520.513.5
הרצליה39.535.035.035.025.525.534.538.532.525.523.522.020.5
בני ברק43.539.539.537.031.031.041.043.535.031.031.027.025.5
סגולה־פ״ת45.541.541.537.032.532.542.545.537.032.532.531.025.5
ראש העין48.043.543.539.535.035.045.048.039.535.035.032.527.0
כפר סבא48.043.543.539.535.035.045.048.039.535.035.032.527.0
תל אביב39.535.535.535.027.527.537.539.532.527.527.522.020.5
חולון43.039.537.037.030.030.040.043.033.030.028.027.025.0
בת ים43.540.037.537.530.530.540.543.534.030.528.027.525.0
נתב״ג48.544.040.040.035.535.545.548.540.035.535.533.026.0
מודיעין48.544.540.540.536.036.046.048.540.536.036.034.027.0
כפר חב״ד48.043.539.539.535.035.045.048.039.535.035.032.525.5
לוד־רמלה48.043.539.539.535.035.045.048.039.535.035.032.525.5
ראשונים48.047.039.539.535.035.045.048.039.535.035.035.032.5
ראשל״צ משה דיין48.047.039.539.535.035.045.048.039.535.035.034.532.0
בית שמש53.048.048.048.039.539.549.052.541.539.539.539.535.0
ירושלים54.551.049.549.543.043.053.054.544.043.043.039.537.0
רחובות53.048.047.047.039.539.549.052.539.539.535.035.032.5
יבנה53.048.047.047.039.539.549.052.539.539.535.035.032.5
יבנה מערב53.048.047.047.039.539.549.052.539.539.535.035.032.5
אשדוד53.048.047.047.039.539.549.052.539.539.539.535.032.5
אשקלון57.551.551.051.044.044.053.557.044.044.044.040.538.0
קרית גת60.053.053.053.048.048.058.060.053.048.048.039.539.5
להבים63.557.557.557.550.050.059.563.053.550.050.045.545.5
שדרות58.553.052.052.045.545.555.558.545.545.545.542.039.5
נתיבות59.554.053.053.046.046.055.559.046.046.046.042.540.0
אופקים65.560.060.060.052.552.562.565.553.552.551.547.546.0
באר שבע66.060.560.560.553.053.063.066.054.053.052.048.046.5
דימונה69.564.564.564.557.057.067.067.064.057.057.051.551.5
נתניהנתניה
בית יהושע9.0בית יהושע
הרצליה11.011.0הרצליה
בני ברק19.019.09.0בני ברק
סגולה־פ״ת21.521.513.06.5סגולה־פ״ת
ראש העין23.523.514.59.05.5ראש העין
כפר סבא23.523.514.512.012.011.0כפר סבא
תל אביב13.513.58.57.011.013.514.0תל אביב
חולון17.517.513.011.016.017.517.58.0חולון
בת ים18.018.013.511.516.018.018.010.57.5בת ים
נתב״ג24.524.518.018.020.021.021.013.513.514.5נתב״ג
מודיעין25.025.018.518.520.521.521.515.015.015.59.0מודיעין
כפר חב״ד23.523.517.516.519.520.520.511.012.013.013.515.0
לוד־רמלה23.523.517.516.519.520.520.511.012.013.013.515.0
ראשונים25.525.520.518.523.525.525.513.014.515.015.016.0
ראשל״צ משה דיין25.025.020.518.523.525.025.013.07.57.515.016.0
בית שמש31.031.025.522.526.029.529.519.019.520.019.019.5
ירושלים32.532.528.025.529.531.531.520.020.521.020.020.5
רחובות25.525.520.519.023.525.525.513.514.515.015.016.0
יבנה25.525.520.519.023.525.525.514.517.517.516.016.5
יבנה מערב25.525.520.519.023.525.525.514.511.010.516.016.5
אשדוד25.525.523.520.523.525.525.517.517.517.517.518.0
אשקלון31.031.029.026.029.531.031.022.022.022.022.022.5
קרית גת32.532.527.027.031.032.532.522.523.023.522.523.5
להבים37.037.032.030.535.037.037.025.025.526.025.025.5
שדרות32.032.030.527.531.032.032.023.023.023.023.024.0
נתיבות33.033.031.028.031.533.033.024.024.024.024.025.0
אופקים39.539.533.531.036.539.539.526.526.526.526.527.0
באר שבע39.539.534.031.537.039.539.527.027.027.027.027.5
דימונה44.544.538.537.041.544.544.531.531.532.031.531.5
כפר חב״ד
לוד־רמלה7.5לוד־רמלה
ראשונים13.07.5באר יעקב
הראשונים
ראשל״צ משה דיין13.514.515.5ראשל״צ
משה דיין
בית שמש19.013.520.520.5בית שמש
ירושלים20.018.023.523.57.0ירושלים
רחובות13.57.57.515.520.523.5רחובות
יבנה14.513.013.016.020.523.57.5יבנה
יבנה מערב14.515.016.010.020.523.516.016.0יבנה מערב
אשדוד14.513.513.513.523.526.013.513.513.5אשדוד
אשקלון19.019.019.019.024.528.019.019.019.09.0אשקלון
קרית גת22.022.024.024.025.529.524.025.025.025.024.5קרית גת
להבים24.524.026.526.529.534.026.526.026.023.022.019.0להבים
שדרות20.520.520.520.525.529.520.520.520.513.012.022.017.0שדרות
נתיבות21.521.521.521.526.530.521.521.521.513.513.021.517.09.0נתיבות
אופקים26.025.526.526.531.034.526.522.022.021.020.021.011.011.011.0אופקים
באר שבע26.526.027.027.031.035.027.022.022.021.520.520.511.013.513.511.0באר שבע
דימונה31.031.032.532.535.540.032.528.028.027.526.525.011.020.520.517.011.0


.
[תיקון: תשע״ו־2, תשע״ו־4, תשע״ו־6]
דמי נסיעה בכרטיסים תקופתיים לנסיעה משולבת ברכבת ובאוטובוס במטרופולין חיפה בשקלים חדשים
אזורי נסיעהכרטיס תקופתי יומיכרטיס תקופתי ל־7 ימיםכרטיס תקופתי ל־30 ימים
31013.5064213
בכל אזורי הנסיעה יחד: 310, 321, 32221.5094243
בכל אזורי הנסיעה יחד: 310, 321, 331, 33226.50115.50299
בכל אזורי הנסיעה יחד: 310, 322, 333, 33426.50115.50299
בכל אזורי הנסיעה יחד: 321, 331, 33221.5082213
בכל אזורי הנסיעה יחד: 322, 333, 33421.5082213
בכל אזורי הנסיעה יחד: 321, 322, 332, 33321.5082213
בכל אחד מאזורי הנסיעה יחד: 310, 321, 322, 331, 332, 333, 334, 501, 50237.50162.50423
בכל אחד מאזורי הנסיעה יחד: 310, 321, 322, 331, 332, 333, 334, 601, 602, 701, 70237.50162.50423
בנסיעה בכל אחד מאזורי הנסיעה בנפרד 321, 322, 331, 332, 333, 33413.5057.50149


.
[תיקון: תשע״ו־2, תשע״ו־4, תשע״ו־6]
דמי נסיעה בכרטיסים תקופתיים לנסיעה משולבת ברכבת ובאוטובוס במטרופולין גוש דן בשקלים חדשים
אזורי נסיעהכרטיס תקופתי יומיכרטיס תקופתי ל־7 ימיםכרטיס תקופתי ל־30 ימים
21013.5064213
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 210, 221, 222, 22321.5094243
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 210, 221, 222, 231, 23426.50115.50299
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 210, 222, 223, 232, 233, 23426.50115.50299
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 221, 231, 23421.5082213
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 222, 232, 23421.5082213
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 223, 232, 23321.5082213
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 210, 221, 222, 223, 231, 232, 233, 234, 801, 80237.50162.50423
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 210, 221, 222, 223, 231, 232, 233, 234, 701, 70237.50162.50423
בנסיעה בכל אחד מאזורי הנסיעה בנפרד 221, 222, 223, 231, 232, 233 , 23413.5057.50149


.
[תיקון: תשע״ו־2, תשע״ו־4, תשע״ו־6]
דמי נסיעה בכרטיסים תקופתיים לנסיעה משולבת ברכבת, באוטובוס וברכבת המקומית במטרופולין ירושלים בשקלים חדשים
אזורי נסיעהכרטיס תקופתי יומיכרטיס תקופתי ל־7 ימיםכרטיס תקופתי ל־30 ימים
11013.5064213
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 110, 121, 122, 12321.5094243
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 110, 121, 131, 232, 13526.50115.50299
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 110, 122, 123, 133, 134, 13526.50115.50299
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 121, 131, 13221.5082213
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 122, 123, 133, 13421.5082213
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 110, 121, 122, 123, 131, 132, 133, 134, 13537.50162.50423
בנסיעה בכל אחד מאזורי הנסיעה בנפרד 121, 122, 123, 131, 232, 133, 134, 13513.5057.50149


.
[תיקון: תשע״ו־2, תשע״ו־4, תשע״ו־6]
דמי נסיעה בכרטיסים תקופתיים לנסיעה משולבת ברכבת ובאוטובוס במטרופולין באר שבע בשקלים חדשים
אזורי נסיעהכרטיס תקופתי יומיכרטיס תקופתי ל־7 ימיםכרטיס תקופתי ל־30 ימים
4109.502.50149
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 410, 421, 422, 4231877200
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 410, 421, 422, 431, 43224102.50264
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 410, 421, 423, 432, 433, 43424102.50264
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 421, 422, 431, 4321877200
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 421, 422, 432, 433, 4341877200
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 410, 421, 422, 423, 431, 432, 433, 434, 801, 80237.50137354
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 410, 421, 422, 423, 431, 432, 433, 434, 90337.50137354
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 410, 422, 423, 432, 433, 901, 902, 90370לא קייםלא קיים
בנסיעה בכל אחד מאזורי הנסיעה בנפרד: 421, 422, 423, 431, 432, 433, 43413.5039.50136


.
[תיקון: תשע״ו־6]
דמי נסיעה בכרטיסים תקופתיים לנסיעה משולבת ברכבת ובאוטובוס באזורי נסיעה כמפורט להלן בשקלים חדשים:
אזורי נסיעהכרטיס תקופתי יומיכרטיס תקופתי ל־7 ימיםכרטיס תקופתי ל־30 ימים
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 501, 50221.5082213
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 601, 60221.5082213
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 701, 70221.5082213
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 801, 80221.5082213
בנסיעה בכל אחד מאזורי הנסיעה בנפרד: 501, 502, 601, 602, 701, 702, 801, 80213.5057.50149


.
[תיקון: תשע״ו־6]
(א)
דמי נסיעה בשקלים חדשים בעד כרטיסים תקופתיים ל־30 ימים לנסיעה משולבת ברכבת, באוטובוס וברכבת המקומית באזורי הנסיעה המפורטים בפסקאות משנה (א) להלן, וכן לנסיעה ברכבת בלבד בין אזורי הנסיעה המפורטים בפסקת משנה (ב) להלן:
אזורי נסיעהכרטיס תקופתי ל־30 ימים
(1)(א)נסיעה משולבת בתוך מטרופולין חיפה ובתוך מטרופולין גוש דן אשר יכלול לעניין זה את אזורים ארציים 701 ו־702;684
(ב)נסיעה ברכבת בין מטרופולין חיפה לבין מטרופולין גוש דן אשר יכלול לעניין זה את אזורים ארציים 701 ו־702
(2)(א)נסיעה משולבת בתוך מטרופולין גוש דן ובתוך מטרופולין באר שבע אשר יכלול לעניין זה את אזורים ארציים 801 ו־802;624
(ב)נסיעה ברכבת בין מטרופולין גוש דן לבין מטרופולין באר שבע אשר יכלול לעניין זה את אזורים ארציים 801 ו־802;
(3)(א)נסיעה משולבת בתוך מטרופולין ירושלים באזורי הנסיעה שלהלן וביניהם: 110, 121, 131, 232, 135, ובתוך מטרופולין גוש דן באזורי הנסיעה שלהלן וביניהם: 210, 221, 222, 223, 232, 233, 234;540
(ב)נסיעה ברכבת בין אזורי הנסיעה שלהלן שבמטרופולין ירושלים לבין אזורי הנסיעה שלהלן שבמטרופולין גוש דן: 110, 121, 131, 232, 135, 210, 221, 222, 223, 232, 233, 234
(4)(א)נסיעה משולבת בתוך אזור 131, ובתוך מטרופולין גוש דן באזורי הנסיעה שלהלן וביניהם: 210, 221, 222, 223;367
(ב)נסיעה ברכבת בין אזור 131 לבין אזורי הנסיעה שלהלן: 210, 221, 222, 223
(5)(א)נסיעה משולבת בתוך אזורי הנסיעה 221 ו־231 ובינהם ובתוך אזורים ארציים 701 ו־702;363
(ב)נסיעה ברכבת בין אזורים ארציים 701 ו־702 לבין אזורי הנסיעה 221 ו־231
(6)(א)נסיעה משולבת באזורי הנסיעה 310, 322, 333 ו־334 שבמטרופולין חיפה אשר יכלול לעניין זה גם את אזורים ארציים 701 ו־702 ובין כל האזורים האמורים וכן בתוך אזור נסיעה 231;513
(ב)נסיעה ברכבת בין אזורי הנסיעה 310, 322, 333 ו־334 שבמטרופולין חיפה אשר יכלול לעניין זה גם את אזורים ארציים 701 ו־702 לבין אזור נסיעה 231
(ב)
דמי נסיעה בעד כרטיס תקופתי ל־30 ימים לנסיעה משולבת ברכבת, באוטובוס וברכבת המקומית בתוך מטרופולין גוש דן, בתוך מטרופולין באר שבע, בתוך מטרופולין חיפה, בתוך מטרופולין ירושלים ובתוך האזורים הארציים, למעט אזורים ארציים 501, 502, 901 ו־902, ולנסיעה ברכבת בין כל התחנות הם 983 שקלים חדשים.
3.
[תיקון: תשס״ח, תשס״ט, תשס״ט־2, תש״ע, תשע״א, תשע״ב, תשע״ב־3, תשע״ד, תשע״ד־2, תשע״ה, תשע״ו, תשע״ו־2, תשע״ו־5, תשע״ז, תשע״ז־2]
קוד תעריף הנסיעה
נהריה
עכו8עכו
קריות2011קריות
חוצות
המפרץ
20114חוצ׳ המפרץ
כפר יהושע29191313כפר יהושע
כפר ברוך2929292913כפר ברוך
עפולה433933332913עפולה
בית שאן43393333292913בית שאן
לב המפרץ20208813292929לב המפרץ
חיפה28201515132933338חיפה
עתלית44444040203139443420עתלית
בנימינה/
פרדס חנה
5858444434345458443420בנימינה/
פרדס חנה
חדרה585844443434545844344348חדרה
נתניה70635858404056664440403420
בית יהושע70635858404056664440403420
הרצליה726363634444627058444403734
בני ברק80727267555575806355554744
פתח תקוה84767667585878846758585544
ראש העין89808072636383897263635847
כפר סבא89808072636383897263635847
תל אביב72646463484868725848483734
חולון79726767535373795953494743
בת ים807368685454748061544494843
נתב״ג90817373646484907364645945
מודיעין90827474656585907465656147
כפר חב״ד89807272636383897263635844
לוד־רמלה89807272636383897263635844
ראשונים89877272636383897263636358
ראשל״צ
משה דיין
89877272636383897263636257
בית שמש99898989727291987672727263
ירושלים1029592927979991028179797267
רחובות99898787727291987272636358
יבנה99898787727291987272636358
יבנה מערב99898787727291987272636358
אשדוד99898787727291987272726358
אשקלון10896959581811001078181817469
קרית גת11399999989891091139989897272
להבים120108108108939311211910093938484
שדרות11099979784841041108484847772
נתיבות112101999985851041118585857873
אופקים124113113113989811812410098968885
באר שבע125114114114999911912510199978986
דימונה1321221221221071071271321211071079696
נתניה
בית יהושע11בית יהושע
הרצליה1515הרצליה
בני ברק313111בני ברק
פתח תקוה3636196פתח תקוה
ראש העין404022114ראש העין
כפר סבא404022171715כפר סבא
תל אביב2020107152021תל אביב
חולון282819152528289חולון
בת ים29292016252929148בת ים
נתב״ג42422929333535202022נתב״ג
מודיעין4343303034363623232411מודיעין
כפר חב״ד404028263234341517192023כפר חב״ד
לוד־רמלה4040282632343415171920238
ראשונים44443430404444192223232519
ראשל״צ
משה דיין
434334304043431988232520
בית שמש55554438455252313233313231
ירושלים58584944525656333435333433
רחובות44443431404444202223232520
יבנה44443431404444202828252622
יבנה מערב44443431404444201514252622
אשדוד44444034404444282828282922
אשקלון55555145525555373737373831
קרית גת58584747555858383940384037
להבים67675754636767434445434442
שדרות57575448555757393939394134
נתיבות59595549565959414141414336
אופקים72726055667272464646464745
באר שבע72726156677272474747474846
דימונה82827067768282565657565655
לוד־רמלה
ראשונים8באר יעקב
ראשונים
ראשל״צ
משה דיין
2224ראשל״צ
משה דיין
בית שמש203434בית שמש
ירושלים2940407ירושלים
רחובות88243440רחובות
יבנה19192534408יבנה
יבנה מערב23251334402525יבנה מערב
אשדוד2020204045202020אשדוד
אשקלון313131424931313111אשקלון
קרית גת37414144524143434342קרית גת
להבים4146465261464545393731להבים
שדרות343434445234343419173727שדרות
נתיבות36363646543636362019362711נתיבות
אופקים4446465562463737353335151515אופקים
באר שבע454747556347373736343415202015באר שבע
דימונה55585864735849494846431534342715


4.
[תיקון: תשס״ח, תשס״ט, תשס״ט־2, תש״ע, תשע״א, תשע״ב, תשע״ב־3, תשע״ד, תשע״ד־2, תשע״ה, תשע״ו, תשע״ו־2, תשע״ו־5]
סמל קוד ותעריף הנסיעה

(הושמט);


ט״ז בשבט התשס״ח (23 בינואר 2008)
  • שאול מופז
    שר התחבורה והבטיחות בדרכים
  • רוני בר־און
    שר האוצר
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק פלילי ללקוח שהואשם במעשה סדום בקטינה ביטול רישום פלילי לדוקטור למדעי המחשב ומרצה מוביל בתחום אבטחת המידע סגירת תיק לאחר שימוע ללקוח שנחשד בקבלת דבר במרמה והונאה בכרטיסי חיוב ברשת האינטרנט בסכומי כסף גבוהים מחיקת רישום משטרתי בעבירות פריצה וגניבה שחרור ממעצר לקוח שנחשד באונס ותקיפה של בת זוגתו במשך כשנתיים סגירת תיק יבוא קנביס לישראל בהיעדר אשמה פלילית

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017