חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | תקנות שירותי תיירות (מורי דרך)

תקנות שירותי תיירות (מורי דרך)

תקנות שירותי תיירות (מורי דרך), תשכ״ז–1967

ק״ת: תשכ״ז, 1156; תשכ״ח, 228; תש״ל, 1333; תשל״ב, 693; תשל״ג, 788; תשל״ו, 1910, 2734; תשל״ח, 1797; תשמ״ח, 1018; תש״ן, 323; תשנ״א, 241.

ק״ת התשמ״ג, 144; תשמ״ד, 281; תשמ״ה, 120; תשמ״ו, 155; תשמ״ח, 286; תשמ״ט, 213; תש״ן, 36; תשנ״א, 1242; תשנ״ב, 1537; תשנ״ד, 148, 284, 1374; תשנ״ה, 1924; תשנ״ו, 1493; תשנ״ח, 120; תשנ״ט, 40; תש״ס, 11; תשס״א, 1074; תשס״ב, 1271; תשס״ז, 422; תשס״ט, 147; תשע״ה, 376, 708.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת מורי דרך (להלן – הפקודה), וסעיפים 14(א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948, אני מתקין תקנות אלה:


1.
הגדרות [תיקון: תשמ״ח]
בתקנות אלה –
”השר“ – שר התיירות;
”הממונה“ – עובד מדינה שהשר מינה לענין תקנות אלה;
”ועדה“ – ועדת הבחינות שנתמנתה לפי הוראות תקנה 4;
”מועצה“ – מועצה מייעצת לעניני אתיקה של מורי דרך שנתמנתה לפי הוראות תקנה 5;
”רשיון“ – רשיון לשמש מורה דרך לפי הפקודה;
”עסק“ – מקום שבו מוכרים או נותנים טובין או שירותים לצרכן.
2.
כשירות לרשיון מורה דרך [תיקון: תשמ״ח]
הממונה רשאי לתת למבקש רשיון מורה דרך אם התקיימו בו כל אלה:
(1)
הוא תושב ישראל;
(2)
מלאו לו 21 שנים;
(3)
אין לגביו רישום במרשם הפלילי על עבירה שיש עמה קלון;
(4)
עמד בבחינות לפי תקנות אלה.
3.
הגשת בקשה למתן רשיון [תיקון: תשמ״ח]
(א)
מי שהתקיימו בו הוראות תקנה 2, רשאי להגיש לממונה בקשה למתן רשיון בטופס שקבע הממונה למתן רשיון מורה דרך.
(ב)
לבקשה יצורפו שני צילומי דרכון של המבקש וכן אישורים נוספים כפי שידרוש הממונה.
פטור מטעמים מיוחדים [תיקון: תשכ״ח]
רשאי הממונה לפטור, מטעמים מיוחדים, אדם הרוצה לשמש מורה דרך מהוראות תקנות אלה, כולן או מקצתן, אם נתקיימו בו אלה:
(1)
הוא היה ביום כ״ה באייר תשכ״ז (4 ביוני 1967) תושב השטח המתואר בתוספת לצו סדרי השלטון והמשפט (מס׳ 1), תשכ״ז–1967;
(2)
בידו רשיון מורה דרך שניתן לו על ידי שלטונות השטח האמור בפסקה (1).
4.
מינוי ועדת בחינות
הממונה ימנה ועדת בוחנים של שלושה חברים לפחות מבין אנשים שלדעתו מתאימים לתפקידם.
5.
מינוי מועצה [תיקון: תשל״ג]
תוקם מועצה של שבעה חברים הבקיאים בעניני תיירות; כיושב ראש ימונה אחד מבין עובדי משרד התיירות שבמועצה.
6.
דרכי הדיון במועצה
(א)
המועצה תתכנס לישיבותיה על פי הזמנת היושב ראש.
(ב)
החלטה של המועצה תתקבל ברוב דעות חבריה; היו הדעות שקולות – יכריע היושב ראש.
(ג)
יתר סדרי הדיון תקבע המועצה לעצמה.
7.
הגשת בקשה להיבחן
בקשה להיבחן לפני הועדה תוגש לממונה; המבקש יצרף לה אישור שהוא בוגר קורס למורי דרך להנחת דעתו של הממונה.
8.
בחינות
(א)
הבחינות יתקיימו לפחות אחת לשנה לפי תכנית, במקום ובתאריך שנקבעו על ידי הממונה; הודעה על כך תימסר למבקש.
(ב)
הבחינות יהיו בכתב ובעל פה בפיקוח הועדה.
(ג)
הערכת תוצאות הבחינות תיעשה על ידי הועדה.
9.
תעודת בחינה
מועמד שעמד בבחינה יקבל על כך תעודה חתומה ביד יושב ראש הועדה.
סוגי רשיונות [תיקון: תשל״ב]
רשיון יהיה מאחד הסוגים האלה:
(1)
ארצי, לכל שטח המדינה;
(2)
מחוזי, למחוז שצויין בו;
(3)
מקומי, למקום שצויין בו.
פקיעת רשיון מקומי [תיקון: תשל״ב]
תקפו של רשיון מקומי יפוג בכל אחד מאלה:
(1)
תום התקופה שצויינה בו;
(2)
הוא אינו דרוש עוד לדעת הממונה לצורך העיסוק שלגביו ניתן והודעה על כך נשלחה לבעל הרשיון בדואר רשום.
איסור לשמש מורה דרך ללא רשיון [תיקון: תשל״ח]
לא ישמש אדם מורה דרך בתמורה, לא ישמש מסיע בתמורה כמורה דרך ולא יציע אדם שירותיו כמורה דרך בתמורה, אלא אם יש בידו רשיון.
מילוי אחר תנאי הרשיון [תיקון: תשל״ב, תשל״ח]
לא ישמש מורה דרך בתפקידו ולא יציע את שירותו אלא בהתאם לסוג הרשיון שבידו ובהתאם לתנאיו.
מורה דרך רשוי [תיקון: תשנ״א]
לא תעסיק סוכנות כהגדרתה בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סוכנויות לנסיעות, לנופש ולתיירות פנים, ומשרדים לתיור), התשכ״ז–1967, מורה דרך אלא אם כן הוא בעל רשיון תקף לשמש מורה דרך לפי תקנות אלה.
תוקף הרשיון [תיקון: תשל״ב, תשנ״א]
תקפו של רשיון, אם לא נקבע בו מועד אחר, הוא עד 31 בדצמבר של השנה שלאחר שנת נתינתו, והוא ניתן לחידוש.
אבדן רשיון
רשיון שאבד או ניטשטש חייב בעליו להודיע על כך לממונה והוא זכאי לקבל העתק מן הרשיון.
אגרות [תיקון: תש״ל, תשל״ו, תשל״ו־2, תשל״ח, תשנ״א, [הודעות]]
(א)
בעד מתן רשיון לתקופה של שנתיים או חידושו לתקופה כאמור, תשולם אגרה של 80 שקלים חדשים (בשנת 2015: 265 ש״ח); בעד מתן רשיון או חידושו לתקופה קצרה משנתיים, תשולם אגרה בשיעור יחסי.
(ב)
האגרה לפי תקנת משנה (א) תשולם כשהיא מוגדלת בשיעור העליה במדד המחירים לצרכן שפורסם לחודש יוני בכל שנה לעומת המדד שפורסם לחודש יוני 1990, וכשהיא מעוגלת לשקל החדש השלם הקרוב.
(ג)
בתקנה זו, ”מדד המחירים לצרכן“ או ”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שקבעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אף אם יתפרסם על־ידי כל מוסד ממשלתי אחר, לרבות כל מדד אחר שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו; אם יבוא מדד אחר, תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס שבינו לבין המדד המוחלף.
(ד)
חל שינוי בשיעורי האגרה כאמור, תפרסם הודעה על כך ברשומות.
נשיאת רשיון [תיקון: תשל״ב, תש״ן]
(א)
מורה דרך ישא את רשיונו במקום בולט לעין, על מעילו או חולצתו, בשעה שהוא משמש מורה דרך או כשהוא מציע את שירותו.
(ג)
בוטל או הותלה רשיון או פג תקפו יחזיר מורה הדרך את הרשיון לממונה תוך 7 ימים מיום שנשלחה לו הודעה על כך בדואר רשום.
חידוש רשיונות
לא יחודש רשיונו של מורה דרך אלא אם השתתף בקורסים להשתלמות שנקבעו על ידי הממונה ושהודעה עליהם נשלחה אליו בדואר רשום.
הפסקת רשיון זמנית או ביטולו
הממונה דשאי, אחר שנועץ במועצה, להתלות או לבטל את רשיונו של מורה דרך שעשה אחד מאלה:
(1)
בעת מילוי תפקידו כמורה דרך יעץ, כיוון או הסיע אדם כל שהוא לעסק שאיננו נושא כדין אישור לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (זיהוי עסקים למכירת טובין ומתן שירותים לתיירים), תשכ״ז–1967 (להלן – אישור), בנסיבות שלהנחת דעתו של הממונה היה בהן כדי להעדיף שלא כהלכה עסק שאיננו נושא אישור על פני זה הנושא אישור;
(2)
עשה מעשה או מחדל אשר אינו הולם את הרשאתו החוקית במורה דרך.
בקורת
הממונה רשאי לפקח על פעולותיהם של מורי הדרך, להנחותם, לכוונם ולהדריכם במילוי תפקידם.
ביטול
תקנות מורי הדרך, תשכ״ב–1961 (להלן – התקנות הפוקעות) – בטלות.
הוראות מעבר
מי שהיה לו רשיון בהתאם לתקנות הפוקעות ערב תחילתן של תקנות אלה יראו אותו במי שניתן לו רשיון לפיהן.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות מורי הדרך, תשכ״ז–1967“.

ט׳ בטבת תשכ״ז (22 בדצמבר 1966)
  • משה קול
    שר התיירות
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
אי הרשעה בעבירות של גניבה והונאה בכרטיסי אשראי אי העמדה לדין בעבירות אלימות במשפחה ביטול כתב אישום ללקוח שהחזיק ב-1.3 ק"ג של סם מסוג קנאביס ביטול כתב אישום ללקוח שהואשם בעבירות גניבה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: [email protected]

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
מוטי | 10:39 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:20 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
אייל | 11:54 03/11/2016
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
יעל | 15:29 21/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
עו''ד אסף דוק | 12:36 22/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
אגדגד | 18:17 23/09/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
מממ | 18:14 17/04/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
עו''ד דן נתיב | 16:56 19/04/2015
חיפוש לא חוקי
???? | 05:57 15/03/2015
חיפוש לא חוקי
עו''ד איילון בירנבוים | 09:26 16/03/2015