תקנות השמות

תקנות השמות, תשל״ה–1975

ק״ת תשל״ה, 713, 1332, 1364, 2074; תשל״ז, 1370; תשל״ט, 1417; תשמ״א, 7, תש״מ, 128, תשמ״ד, 1235; תשס״ט, 246, 483; תשע״א, 709; תשע״ו, 23.

הודעות: ק״ת תשמ״ב, 787, תשמ״ג, 1054, תשע״א, 423; תשע״ב, 402; תשע״ה, 715.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק השמות, תשט״ז–1956, אני מתקין,תקנות אלה:


1.
הגדרות
בתקנות אלה –
”שם“ – שמות פרטיים או שמות משפחה;
”הודעה“ – הודעה לפי החוק, לרבות בקשה.
2.
הגשת הודעה
הודעה תוגש –
(1)
בישראל – בלשכה לעליה ומרשם של משרד הפנים או באגף לעליה ומרשם במשרד הפנים;
(2)
בחוץ־לארץ – בנציגות דיפלומטית או קונסולרית של ישראל או בנציגות של מדינה המייצגת את עניני ישראל.
3.
רישום שינוי שם
שונה שם לפי אחד הסעיפים 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 או 14 לחוק, ירשום פקיד הרישום במרשם האוכלוסין את השם החדש ואילו השם הקודם ייסגר בסוגריים.
4.
תיקון שם שנרשם שלא כהלכה
שם הרשום שלא כהלכה במרשם האוכלוסין יתקנו פקיד הרישום לפי בקשת התושב וירשום במרשם האוכלוסין את השם הנכון ויעביר קו בשם שנרשם שלא כהלכה.
5.
רישום בתעודת זהות
רישום השמות ייעשה בתעודת הזהות, לפי תקנה 3 לתקנות מרשם האוכלוסין (רישומים בתעודת זהות), תש״ל–1970, לגבי שינוי שם לפי סעיפים 6, 7, 10 עד 14 לחוק, ופקיד הרישום יסגור את השם הקודם בסוגריים.
6.
[תיקון: תשמ״ד]
(בוטלה).
.
: (בוטלה). [תיקון: תשמ״א, תשמ״א־2, תשמ״ד]
7.
אגרה [תיקון: תשמ״א, תשס״ט, תשס״ט־2, תשע״ו]
(א)
מגיש בקשה לשירות כמפורט בטור א׳ בתוספת ישלם אגרה לפי השיעור המפורט לצדו בטור ב׳.
(ב)
חייל מילואים פעיל המבקש שירות בעד עצמו ישלם 50% מהאגרות הנקובות בתוספת; בתקנה זו, ”חייל מילואים פעיל“ – חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס״ח–2008, המחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל תקפה ושפרטיו הועברו למשרד הפנים, באופן ממוחשב, על ידי משרד הביטחון; סכום שהופחת כאמור, יעוגל לצורך התשלום כלפי מטה לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 5 שקלים חדשים.
(ג)
חייל המשרת בשירות סדיר ישלם 50% מהאגרות הנקובות בתוספת, ובלבד שפרטיו הועברו לרשות האוכלוסין וההגירה, באופן ממוחשב, מאת משרד הביטחון; סכום שהופחת כאמור, יעוגל לצורך התשלום כלפי מטה לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 5 שקלים חדשים; בתקנה זו, ”חייל המשרת בשירות סדיר“ – חייל המשרת בשירות סדיר, למעט יוצא צבא החייב להתייצב לשירות סדיר ולא התייצב בלא צידוק מספיק; לעניין זה –
”שירות סדיר“ – כהגדרתו בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ״ד–1994;
”יוצא צבא“ – כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ״ו–1986.
.
הצמדה למדד [תיקון: תשס״ט, תשע״א]
(א)
סכומי האגרה הנקובים בתוספת ישתנו ב־1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי) לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי, לעניין זה –
”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המדד החדש“ – המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום השינוי;
”המדד היסודי“ – המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום השינוי הקודם.
(ב)
שינוי הסכומים כאמור בתקנת משנה (א) ייעשה על בסיס הסכומים שנקבעו ליום השינוי הקודם, לפני שעוגלו כאמור בתקנת משנה (ג).
(ג)
סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א), יעוגל לצורך התשלום לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים, וסכום הקרוב במידה שווה לשני סכומים קרובים כאמור, יעוגל כלפי מטה.
(ד)
ראש רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנתה עקב שינוי הסכומים ועיגולם לפי הוראות תקנה זו.
.
תשלום בחוץ לארץ [תיקון: תשס״ט]
בנציגויות ישראל בחוץ לארץ תשולם האגרה בסכום שווה ערך בדולרים של ארצות הברית, לפי שער החליפין היציג שהיה קיים ב־1 בינואר שקדם למתן השירות, כפי שפרסם בנק ישראל או במטבע המקומי, לפי השער שהיה קיים במקום מתן השירות ב־1 בינואר שקדם למתן השירות, כפי שפרסם הבנק המרכזי באותה מדינה; סכום הנגבה בדולרים של ארצות הברית יעוגל בגבולות שווים של עשרים וחמישה סנטים של ארצות הברית, וסכום במטבע מקומי יעוגל בגבולות שוויו של מטבע מקומי שלם.
.
פטור [תיקון: תשס״ט]
(א)
המנהל הכללי של משרד הפנים או ראש רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים, רשאי, במקרים מיוחדים,

לפטור מתשלום האגרה לפי תקנות אלה, כולה או מקצתה.

(ב)
מדינה הפוטרת את ישראל מתשלום אגרה בעד שירותים כמפורט בתוספת, לפי אישור של משרד החוץ, פטורה מתשלום האגרה הקבועה בה.
8.
פנקס של שינויי שמות [תיקון: תשל״ט]
(א)
באגף עליה ומרשם שבמשרד הפנים, ירושלים, ינוהל פנקס של שינויי שמות הרשומים במרשם האוכלוסין.
(ב)
הפנקס יהיה פתוח לעיון הקהל בשעות העבודה של המשרד.
9.
ביטול
תקנות השמות (הודעות ורישום), תשי״ז–1956 – בטלות.
10.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.
11.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות השמות, תשל״ה–1975“.
[תיקון: תשס״ט, הודעות]
תוספת (תקנה 7)
טור א׳
השירות המבוקש
טור ב׳
האגרה בשקלים חדשים
1.בקשה לשינוי שם (פרטי או משפחה) לפי סעיפים 10, 13 רישה ו־17ב לחוק115
2.הודעה לבחירת שם משפחה למי שנישא או למי שנישואיו פקעו, לפי סעיפים 6 ו־7 לחוק
א. הודעה ראשונה לאחר שינוי המצב האישיפטור
ב. כל הודעה נוספת115
3.תעודת שינוי שם/בחירת שם משפחה –
א. תעודה ראשונה מיד עם השינויפטור
ב. כל תעודה נוספת15

י׳ בטבת תשל״ה (24 בדצמבר 1974)
  • יוסף בורג
    שר הפנים
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

הצלחות המשרד בתחום
ביטול כתב אישום לקטין שהואשם בהחזקת סכין שלא כדין סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד במעשים מגונים בקטינים בתוך המשפחה סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בעבירות מחשב וקבלת דבר במרמה ביטול רישום משטרתי ללקוח שנחשד במסירת ידיעה כוזבת לרגל חגיגות 70 שנות עצמאות למדינת ישראל ביטול כתב אישום וסגירת תיק בהסדר מותנה ללקוחות שהואשמו בגניבה סגירת תיק פלילי ללקוח שהואשם בביצוע מעשים מגונים ומעשי סדום בקטין

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017