חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | תקנות תובענות ייצוגיות

תקנות תובענות ייצוגיות

תקנות תובענות ייצוגיות, התש״ע–2010

ק״ת תש״ע, 1442.


1.
הגדרות
בתקנות אלה –
”אמצעי אלקטרוני“ ו”יעד הגשה אלקטרוני“ – כהגדרתם בתקנות סדר הדין האזרחי;
”בקשה לאישור“ – בקשה לאישור תובענה ייצוגית לפי סעיף 5(א) לחוק;
2.
הגשת בקשה
(א)
בבקשה לאישור יפרט בעל הדין את טיעוניו, כולל אסמכתאות, לרבות בעניינים האלה:
(1)
הפרט בתוספת השנייה לחוק שעל פיו מתבקש אישור התובענה כתובענה ייצוגית;
(2)
הוגשה הבקשה על ידי אדם לפי סעיף 4(א)(1) לחוק – העובדות המקימות את עילה התביעה האישית של המבקש והוראות הדין המקימות לו את עילת התביעה;
(3)
הוגשה הבקשה על ידי רשות ציבורית לפי סעיף 4(א)(2) לחוק – הטעמים המצביעים על כך שהתביעה היא בתחום אחת המטרות הציבוריות שבהן עוסקת הרשות;
(4)
הוגשה הבקשה על ידי ארגון לפי סעיף 4(א)(3) לחוק – העובדות המצביעות על היותו ארגון כהגדרתו בסעיף 2 לחוק והטעמים המצביעים על כך שהתביעה היא בתחום אחת המטרות הציבוריות שבהן עוסק הארגון;
(5)
העובדות המקימות את עילת התביעה של הקבוצה, הוראות הדין המקימות את עילת התביעה לקבוצה והנימוקים שעל פיהם באה עילת התביעה בגדרו של הפרט בתוספת השנייה כמפורט בפסקה (1);
(6)
הגדרת הקבוצה שאותה הוא מבקש לייצג (להלן – הקבוצה) והמספר המשוער של חבריה; ככל שסבור המבקש כי לא ניתן לשער את מספר חברי הקבוצה – יפרט הוא את הסיבה לכך;
(7)
הסכום או השווי המשוערים של תביעותיהם של כל הנמנים עם הקבוצה והאופן שבו חושב או הוערך סכום התביעה; ככל שסבור המבקש כי לא ניתן לשער את הסכום או השווי המשוערים כאמור – יפרט הוא את הסיבה לכך;
(8)
הטעמים המצביעים על כך שקיים יסוד סביר כי המבקש ובא כוחו ייצגו וינהלו את עניינם של כלל חברי הקבוצה בדרך הולמת ובתום לב;
(9)
שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לקבוצה והנימוקים המצביעים על כך שקיימת אפשרות סבירה שהשאלות כאמור יוכרעו לטובת הקבוצה;
(10)
הטעמים להיות תובענה ייצוגית הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין;
(11)
שכר הטרחה המוצע של בא הכוח המייצג ודרך חישובו, לצורך אישורו כאמור בסעיף 23 לחוק;
(12)
הגמול המוצע למבקש ודרך חישובו, לצורך אישור כאמור בסעיף 22 לחוק;
(13)
פרטי בקשה אחרת לאישור או תובענה ייצוגית אחרת אשר השאלות המהותיות של עובדה או משפט המשותפות לחברי הקבוצה המתעוררות בה, כולן או חלקן, זהות או דומות בעיקרן לשאלות המתעוררות בבקשה לאישור, אם מצא בפנקס;
(14)
הוגשה הבקשה לאישור לפי פרט 10 לתוספת השנייה בחוק – הצהרה כי לא חל על העובד הסכם קיבוצי שמעבידו או שארגון המעבידים שמעבידו חבר בו צד לו.
(ב)
המבקש יצרף לבקשת האישור תצהיר מטעמו לשם אימות העובדות המשמשות יסוד לבקשה; תצהיר אשר לא צורף לבקשה בעת הגשתה לא יצורף לה אלא ברשות בית המשפט.
(ג)
המשיב רשאי להשיב לבקשה בתוך תשעים ימים מיום שהומצאה לו או בתוך מועד אחר שקבעבית המשפט; בתשובתו יפרט את טיעוניו כולל אסמכתאות, ויצרף לה תצהיר לשם אימות העובדות המשמשות יסוד לתשובה; תצהיר שלא צורף לתשובה בעת הגשתה, לא יצורף לה אלא ברשות בית המשפט.
(ד)
המבקש רשאי להשיב לתשובת המשיב בתוך שלושים ימים או בתוך מועד אחר שקבע בית המשפט ותחול על התשובה, בשינויים המחויבים, תקנת משנה (ג).
(ה)
בית המשפט רשאי להחליט בבקשה לאישור על יסוד החומר שהוגש לו לפי תקנה זאת בלבד או, אם ראה צורך בכך, לאחר חקירת המצהירים על תצהיריהם.
(ו)
בית המשפט לא יתנה הגשת בקשה לאישור בהפקדת ערובה לתשלום הוצאותיו של הנתבע, אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו.
3.
הודעה על הגשת בקשה לאישור
(א)
הוגשה בקשה לאישור, לפי פרט בתוספת השנייה לחוק כנקוב בטור א׳, ישלח המבקש הודעה על הגשת הבקשה, בצירוף העתק מהבקשה ומנוסח התובענה, במועד הגשת הבקשה, ליועץ המשפטי לממשלה וכן לגורם כמפורט בטור ב׳ לצדו:
טור א׳
הפרט בתוספת השנייה
טור ב׳
גורם שאליו יש לשלוח העתק הבקשה
1הממונה על הגנת הצרכן
2המפקח על הביטוח לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א–1981 (להלן – המפקח על הביטוח)
3המפקח על הבנקים שנתמנה לפי סעיף 5 לפקודת הבנקאות, 1941 (להלן – המפקח על הבנקים)
4הממונה כהגדרתו בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח–1988 (להלן – הממונה על הגבלים עסקיים)
5 הנובעת מזיקה ליחידה או לנייר ערך של חברה ציבורית כהגדרתה בסעיף 209 לחוק החברות, התשנ״ט–1999הרשות לניירות ערך
6המשרד להגנת הסביבה
8נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה
9נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
10הממונה הראשי על יחסי עבודה לפי חוק יישוב סכסוכי עבודה, התשי״ז–1957 (להלן – הממונה הראשי על יחסי עבודה)
(ב)
הודעה למנהל בתי המשפט לפי סעיף 6(א) לחוק וכן הודעה ליועץ המשפטי לממשלה לפי תקנת משנה (א) יכללו את הפרטים האלה:
(1)
מספר הבקשה;
(2)
מועד הגשת הבקשה;
(3)
הצדדים לבקשה, לרבות הגדרת הקבוצה שאותה מבקש התובע לייצג;
(4)
פרטי בא כוח התובע המייצג;
(5)
בית המשפט שאליו הוגשה בקשת האישור ואשר בו הדיון אמור להתנהל;
(6)
השאלות של עובדה או משפט המשותפות לקבוצה, לפי בקשת האישור;
(7)
עילות התביעה והסעדים המבוקשים, כולל סכום הפיצוי הנדרש לחברי הקבוצה, ככל שנדרש.
(ג)
הודעה ליועץ המשפטי לממשלה על הגשת תובענה ייצוגית לפי תקנת משנה (א) תישלח בצירוף המסמכים הרלוונטיים, באמצעים אלקטרוניים, דרך אתר האינטרנט של משרד המשפטים בכתובת www.justice.gov.il באמצעות הקישור המפורט באתר.
4.
דיון כבקדם משפט
(א)
ראה בית משפט כי בבקשה לאישור שהוא עומד לדון בה, מן הראוי להקדים למשפט בירור של נושא הריב ודרכי הדיון בו, במגמה לייעל את הדיון, לפשטו, לקצרו ולהחישו או כדי לברר אם יש מקום לפשרה בין בעלי הדין – רשאי הוא להורות על קיום קדם משפט לפני שופט אולפני רשם שהוא שופט (להלן – שופט בקדם משפט).
(ב)
לבית המשפט בדונו בבקשה תהיה הסמכות למתן צו לגילוי ועיון במסמכים, ובלבד שנתקיימו תנאים אלה:
(1)
המסמכים שגילוים נדר שנוגעים לשאלות הרלוונטיות לאישור התובענה כתובענה ייצוגית;
(2)
המבקש העמיד תשתית ראייתית ראשונית לגבי קיומם של התנאים הקבועים בסעיף 8(א) לחוק.
(ג)
הורה בית המשפט על גילוי ועיון במסמכים, רשאי הוא לתת כל הוראה לשם שמירה על סודיות המסמכים שיימסרו למבקש, בלי לגרוע מהוראות כל דין.
5.
אישור תובענה ייצוגית
אישר בית המשפט את התובענה כתובענה ייצוגית, יראו את נוסח התובענה שצורף לבקשה לאישור ככתב תביעה ויראו את המבקש כתובע; הנתבע יגיש כתב הגנה בתוך 45 ימים מיום המצאת ההחלטה או בתוך מועד אחר שקבע בית המשפט.
6.
אישור תובענה בשינויים
(א)
אישר בית המשפט תובענה ייצוגית בשינויים לפי סעיף 13 לחוק, יתקן התובע את כתב התביעה בהתאם להחלטת בית המשפט.
(ב)
כתב התביעה המתוקן יוגש בתוך 15 ימים מיום החלטת בית המשפט לפי תקנת משנה (א), זולת אם קבעבית המשפט מועד אחר.
(ג)
הנתבע יגיש כתב הגנה בתוך 45 ימים ממועד המצאת כתב התביעה המתוקן לפי תקנת משנה (ב).
7.
יציאה מהקבוצה
הודעה של אדם על רצונו שלא להיכלל בקבוצה לפי סעיף 11 לחוק תהיה ערוכה לפי טופס 1 לתוספת.
8.
הצטרפות לתובענה הייצוגית
הודעה בדבר הצטרפות לקבוצה לפי סעיף 12 לחוק תוגש לבית המשפט בתוך 45 ימים מיום פרסום ההודעה על החלטת בית המשפט לפי הסעיף האמור ותהיה ערוכה לפי טופס 2 לתוספת.
9.
בירור תביעה אישית
נדחתה בקשה לאישור תובענה ייצוגית והתובע מבקש לברר את תביעתו האישית, יגיש התובע בשלה תובענה נפרדת לבית המשפט המוסמך.
בקשה למינוי תובע מייצג או בא כוח מייצג
(א)
החליט בית המשפט להורות על צירוף תובע מייצג או בא כוח מייצג או החלפתם לפי סעיף 8(ג) לחוק, רשאי הוא להורות על פרסום החלטתו ולקבוע את המועד להגשת בקשה למינוי.
(ב)
המבקש להתמנות כתובע מייצג חלופי או נוסף או כבא כוח חלופי או נוסף יגיש לבית המשפט בקשה בכתב בתוך התקופה שקבע בית המשפט; בבקשה יפרט המבקש את האמור בהוראות תקנה 2(ג)(2), (3), (4), (8), (11) ו־(12), לפי העניין.
(ג)
על בקשת מינוי יחולו הוראות תקנה 2, בשינויים המחויבים ולפי העניין, למעט תקנת משנה (א)(1), (5), (6), (7), (9), (10), (12) ו־(13).
בקשת הסתלקות
(א)
תצהיר כאמור בסעיף 16(ב) לחוק יכלול גם הצהרה של המצהיר שלא קיבל בקשר להסתלקותו כל טובת הנאה, במישרין או בעקיפין; אם קיבל המצהיר טובת הנאה, במישרין או בעקיפין, בקשר לכל עניין, יכלול התצהיר פירוט כל טובת הנאה כאמור.
(ב)
הוגשה בקשת הסתלקות, יורה בית המשפט על פרסום הודעה בדבר הגשת הבקשה לפי הוראות סעיף 25 לחוק וכן על משלוח ההודעה כאמור, ליועץ המשפטי לממשלה, בצירוף העתק מן הבקשה ומן התובענה, למנהל בתי המשפט וכן לגוף או בעל תפקיד כקבוע בתקנה 3(א), ורשאי בית המשפט להורות על משלוח כאמור גם לאדם אחר כפי שיורה.
(ג)
אדם הנמנה עם הקבוצה שבשמה הוגשה בקשת האישור או התובענה הייצוגית, רשות ציבורית הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר לעניין שבו עוסקת הבקשה לאישור או התובענה הייצוגית, ארגון, שאישר השר לעניין זה, וכן היועץ המשפטי לממשלה, רשאים להגיש לבית המשפט את עמדתם בנוגע לבקשת ההסתלקות, בכתב, בתוך 45 ימים מיום המצאת בקשת ההסתלקות או מיום פרסומה – לפי העניין.
(ד)
בקשת מערער לחזור בו מערעור על החלטת בית המשפט שלא לקבל בקשה לאישור, וכן הסכמת בעלי הדין על קבלת ערעור על החלטת בית משפט לקבל בקשה לאישור, טעונות אישור של בית המשפט שלערעור; הוראות תקנה זו יחולו על בקשה או הסכמה כאמור, זולת אם הורה בית המשפט שלערעור אחרת.
בקשה לאישור הסדר פשרה
(א)
בבקשה לאישור הסדר פשרה יפרטו בעלי הדין מדוע לדעתם ההסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה, ויפרטו, בין השאר, את העניינים האלה:
(1)
הגדרת הקבוצה שעליה חל ההסדר ותתי קבוצות, אם ישנן;
(2)
עיקרי התובענה, לרבות הסעדים שנתבעו בתובענה;
(3)
עיקרי ההסדר;
(4)
הפער בין סכום הפיצוי או הסעד המוצע בהסדר לבין סכום הפיצוי או הסעד שחברי הקבוצה היו עשויים לזכות בו אילו בית המשפט היה מכריע בתובענה הייצוגית לטובת הקבוצה;
(5)
כלל ההסדר פיצוי כספי או אחר – יצוין סכום הפיצוי או מהותו והמפתח לחלוקתו בין חברי הקבוצה; נקבע סכום שונה לתת קבוצה או לחבר קבוצה, יצוין הסכום וההנמקה לכך;
(6)
השלב שבו נמצא ההליך;
(7)
הסיכונים והסיכויים שבהמשך ניהול התובענה אל מול היתרונות והחסרונות שבהסדר;
(8)
פרטים בנוגע לביצוע ההסדר, לרבות האופן שבו יאותרו חברי הקבוצה והאופן שבו יינתן להם הסעד על פי ההסדר;
(9)
העילות והסעדים שלגביהם תהווה ההחלטה לאשר את הסדר הפשרה מעשה בית דין כלפי חברי הקבוצה שעליהם חל ההסדר.
(ב)
לבקשה לאישור הסדר פשרה יצורפו תצהירים כמפורט להלן:
(1)
של כל אחד מבעלי הדין לשם אימות העובדות המשמשות יסוד לבקשה; תצהיר כאמור יכלול גילוי נאות ביחס לכל הפרטים המהותיים הנוגעים להסדר הפשרה, לרבות הצהרה שלא קיבל בקשר להסדר כל טובת הנאה, במישרין או בעקיפין או פירוט כל טובת הנאה שקיבל התובע או בא כוחו מן הנתבע, במישרין או בעקיפין, בקשר לכל עניין;
(2)
של כל אחד מבאי כוח בעלי הדין, תצהיר כאמור יכלול גילוי נאות, ביחס לכל הפרטים המהותיים הנוגעים להסדר הפשרה, לרבות הצהרה שלא קיבל בקשר להסדר כל טובת הנאה, במישרין או בעקיפין, או פירוט כל טובת הנאה שקיבל התובע או בא כוחו מן הנתבע, במישרין או בעקיפין, בקשר לכל עניין.
(ג)
הוגשה הבקשה לאישור הסדר פשרה לפני שאושרה התובענה כתובענה ייצוגית יראו הצדדים, נוסף על הפירוט הקבוע בתקנת משנה (א), כי קיימות לכאורה שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה וכי סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין.
(ד)
הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה לפי פרט בתוספת השנייה לחוק כנקוב בטור א׳, ולא מצא בית המשפט טעם לדחות אותה על הסף, יורה על משלוח הודעה לפי סעיף 18(ג) לחוק גם לגורם כמפורט בטור ב׳ לצדו –
טור א׳
הפרט בתוספת השנייה
טור ב׳
הגורם שאליו יש לשלוח את ההודעה
1הממונה על הגנת הצרכן
2המפקח על הביטוח
3המפקח על הבנקים
4הממונה על הגבלים עסקיים
5הרשות לניירות ערך
6המשרד להגנת הסביבה
8נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה
9נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
10הממונה הראשי על יחסי עבודה
(ה)
המען להמצאת הבקשה לאישור הסדר הפשרה וצרופותיה ליועץ המשפטי לממשלה יהיה משרד פרקליט המחוז שבו נמצא מקום מושבו של בית המשפט הדן בתובענה.
הוכחת זכאות לסעד על ידי חבר קבוצה וחלוקתו
בקביעת דרך ההוכחה לפי סעיף 20(ב)(1) לחוק יתחשב בית המשפט בסעד הצפוי לחבר הקבוצה למול העלות הצפויה של דרך ההוכחה.
מסירת דין וחשבון על ידי הממונה
(א)
הממונה ימסור לבית המשפט וליועץ המשפטי לממשלה, עם סיום תפקידו, דין וחשבון על ביצוע פעולותיו, אשר יכלול, בין השאר, פירוט לגבי אלה:
(1)
חברי הקבוצה שפנו לממונה;
(2)
חברי הקבוצה שזכאותם לסעד הוכחה, בין לפי פנייתם ובין ביוזמת הממונה;
(3)
הפניות שנדחו והסיבות לדחייתן;
(4)
כספים ששולמו לחברי הקבוצה;
(5)
כספים שהגיעו לידי הממונה במסגרת תפקידו;
(6)
כל הוצאה שהוציא במסגרת תפקידו;
(7)
תשלום הוצאות אשר פסק הממונה לחבר קבוצה לפי סעיף 20(ב)(2);
(8)
כל פרט מהותי אחר;
(9)
כל מידע נוסף שעליו יורה בית המשפט.
(ב)
הממונה ימסור לבית המשפט דין וחשבון תקופתי בהתאם לפירוט הקבוע בתקנת משנה (א) בדרך ובמועדים שיקבע בית המשפט.
(ג)
דין וחשבון לפי תקנות משנה (א) או (ב) יפורסם בפנקס באופן ובמועד שיורה בית המשפט; בית המשפט רשאי לתת הוראות להבטחת ההגנה על פרטיותם של הנוגעים בדבר ולהבטחת כל זכות אחרת.
(ד)
הממונה ישלח העתק מהדיווחים שיימסרו על ידו בהתאם להוראות תקנות משנה (א) ו־(ב) למנהל בתי המשפט לצורך פרסומם בפנקס בהתאם להוראות אשר קבע בית המשפט בהתאם לתקנת משנה (ג).
ערר על החלטת הממונה
(א)
המועד לפנייה לבית המשפט לפי סעיף 20(ב)(1) לחוק (להלן – ערר) יהיה בתוך 30 ימים מיום המצאת החלטת הממונה לפונה, מיום פרסומה אם לא הומצאה בהמצאה אישית לפונה או בתוך מועד מאוחר יותר שיקבע בית המשפט; הערר ייתמך בתצהיר לאימות העובדות המשמשות לו יסוד.
(ב)
המשיב בערר יהיה הממונה; בית המשפט רשאי להורות על צירוף משיב נוסף לערר מבין בעלי הדין.
מסירת הודעות
פורסמה הודעה לחברי הקבוצה לעניין תובענה לפי פרט בתוספת השנייה לחוק כנקוב בטור א׳, לפי סעיף 25(א) לחוק ימסור מי שהוטלה עליו האחריות לפרסום ההודעה כאמור בסעיף 25(ו) לחוק, את ההודעה ליועץ המשפטי לממשלה וכן לגורם כמפורט בטור ב׳ לצדו:
טור א׳
הפרט בתוספת השנייה
טור ב׳
הגורם שאליו יש לשלוח את ההודעה
1הממונה על הגנת הצרכן
2המפקח על הביטוח
3המפקח על הבנקים
4הממונה על הגבלים עסקיים
5הרשות לניירות ערך
6המשרד להגנת הסביבה
8נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה
9נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
10הממונה הראשי על יחסי עבודה
פנקס תובענות ייצוגיות
(א)
הודעות למנהל בתי המשפט יישלחו באמצעים אלקטרוניים ליעד ההגשה האלקטרוני, יהיו ערוכות לפי טופס 3 שבתוספת ויצורפו להן המסמכים הנדרשים על פי החוק או על פי החלטת בית המשפט, ככל שלא פורסמו קודם לכן בפנקס.
(ב)
הודעה על שינוי מקום הדיון תישלח על ידי המבקש; הודעה על החלטת בית משפט בדבר דחייה של בקשה לאישור כאמור בסעיף 14(ב) לחוק תישלח למנהל על ידי המשיב; הודעה על החלטת בית משפט לאשר תובענה ייצוגית כאמור בסעיף 14(ב) תישלח על ידי המבקש, והכל זולת אם קבע בית המשפט אחרת.
(ג)
ניתן פסק דין בתובענה הייצוגית – מי שבית משפט הורה לו לפרסם הודעה על כך לפי סעיף 25 ישלח את ההודעה בצירוף פסק הדין לפרסום בפנקס.
(ד)
הוגש ערעור או בקשת רשות לערער על החלטת בית המשפט בבקשה לאישור או בתובענה ייצוגית ישלח המערער הודעה על כך למנהל בתי המשפט לשם פרסומה בפנקס.
(ה)
מנהל בתי המשפט רשאי לקבוע הנחיות בדבר דרכי ההגשה, הניהול והעיון בפנקס.
משיבים בבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד רשות
(א)
המשיבים בבקשה לאישור תובענה ייצוגית או הנתבע בתובענה ייצוגית לפי סעיף 5(ב)(2) לחוק יהיו הרשות שנגד החלטתה מכוונת הבקשה לאישור או התובענה, כל רשות אחרת הנוגעת בדבר, וכן כל מי שעלול להיפגע מקבלת התובענה.
(ב)
בית המשפט רשאי, בכל שלב משלבי הדיון בבקשה לאישור תובענה ייצוגית או בתובענה הייצוגית, להורות על מחיקת הבקשה או התובענה אם לא צורף משיב ראוי, או להורות על צירופו של משיב, וכן על מחיקת משיב שצורף לבקשה לאישור או לתובענה.
סדרי דין
(א)
בכל עניין של סדר דין בבקשה לאישור או בתובענה ייצוגית, יחולו תקנות סדר הדין האזרחי, בשינויים המחויבים, והכל אם אין בחוק או בתקנות אלה הוראה אחרת לעניין הנדון.
(ב)
על אף האמור בכל דין, על תובענה ייצוגית לפני בית המשפט לעניינים מינהליים לא יחולו תקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), התשס״א–2000.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנות 2(ו) ו־5, 60 ימים מיום פרסומן.
תוקף
תוקפן של תקנות 3(א), (ג) ו־19 עד יום י״ח בטבת התשע״ג (31 בדצמבר 2012).

ג׳ באב התש״ע (14 ביולי 2010)
  • יעקב נאמן
    שר המשפטים
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
אח סיעודי שהורשע בעברו במעשה מגונה במסגרת תפקידו קיבל פטור מלא מאיסור עיסוק ושב לעבודתו סגירת תיק חקירה כנגד לקוחה שנחשדה בתקיפה ביטול כתב אישום בעבירות יבוא סמים ביטול הרשעה ללקוח שהואשם בתקיפה הגורמת חבלה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
מוטי | 10:39 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:20 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
אייל | 11:54 03/11/2016
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
יעל | 15:29 21/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
עו''ד אסף דוק | 12:36 22/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
אגדגד | 18:17 23/09/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
מממ | 18:14 17/04/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
עו''ד דן נתיב | 16:56 19/04/2015
חיפוש לא חוקי
???? | 05:57 15/03/2015
חיפוש לא חוקי
עו''ד איילון בירנבוים | 09:26 16/03/2015