חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | פקודת הגנת דבורים

פקודת הגנת דבורים

פקודת הגנת דבורים [נוסח חדש], התשמ״ג–1983

נוסח ישן: חא״י, כרך א׳ פרק ט, 48; ע״ר 1936, תוס׳ 1, 217. נוסח חדש: דמ״י תשמ״ג, 757.


1.
הגדרות [2]
בפקודה זו –
”דונג דבורים אמיתי“ – החומר שמכינות דבורים והמופק מחלות דונג;
”השר“ – שר החקלאות;
”מגדל“ – בעל דבורים או מי שמועסק בניהול מכוורת או בטיפול בה, וכן כל אדם שהוא הבעל או המחזיק של מקרקעין שבהם יש כוורות לדבוריות של דבורי־בר;
”רקבון הוולד“ – לרבות מחלה או מצב בדבורים שנגרם ממתג לרוי (bacillus larvae) או נקד משורשר פלוטון (streptococcus pluton).
2.
מינוי מפקחים [3]
השר רשאי, בהודעה ברשומות, למנות מפקח או מפקחים לענין פקודה זו.
3.
הטיפול בדבורים נגועות במחלה [4]
(א)
מגדל לא יחזיק ברשותו דבוריות, כוורות או חומר הקשור בהחזקת דבורים, הנגועים ברקבון הוולד.
(ב)
נודע למגדל על קיומו של רקבון הוולד בדבורית או במכוורתו, יטפל בדבורים, בכוורות או בחומר בדרך שקבע מפקח.
(ג)
המגדל יודיע למפקח את תוצאות הטיפול במועדים שקבע המפקח, ואם דרש זאת המפקח, ישמיד מיד בשריפה את הדבורים, החלות והדבש הנגועים וכל חומר נגוע אחר.
4.
סמכויות מפקח [5]
(א)
מפקח רשאי להיכנס ולבדוק כל מכוורת וכל מקום שבו מצויה דבורית כדי לוודא שאינם נגועים במחלת דבורים זיהומית או מידבקת.
(ב)
בכניסתו לחצרים תוך מילוי תפקידו, יציג המפקח, אם נדרש לכך, תעודה בדבר מינויו.
(ג)
בכל אזור שידוע כי מצוי בו רקבון הוולד, רשאי המפקח לדרוש מן המגדל להעביר את הדבורים לכוורות שיש להן מסגרות ניידות.
(ד)
ראה מפקח כי רקבון הוולד או מחלת דבורים זיהומית או מידבקת אחרת הופיעה בצורה חמורה, יביא לכך שיושמדו מיד באש הדבוריות הנגועות יחד עם כוורותיהן ותכולת כוורות אלה וכל חומר נגוע או מזוהם אחר.
(ה)
ראה מפקח כי מחלת דבורים זיהומית או מידבקת הופיעה בדבוריות בצורה שאינה חמורה, יתן הודעה בכתב למגדל לענין הטיפול במחלה ויקבע מועד להשלמתו של הטיפול.
(ו)
חלף המועד האמור ולא טיפל המגדל במחלת הדבורים בהתאם להודעה, יעשה זאת המפקח, על חשבונו של המגדל, וההוצאות ייגבו מהמגדל כחוב אזרחי.
5.
איסור מכירת מכוורת וציוד נגועים [6]
אם היתה או ישנה במכוורת מחלה זיהומית או מידבקת, לא ימכור מגדל, לא ימיר, לא יתן ולא יסלק מן החצרים דבורים, כוורות וכן אבזרים או מכשירים משומשים למכוורת, ולא יגרום לנתינתם או לסילוקם, עד שיקבל אישור בכתב ממפקח כי הם נקיים מזיהום.
6.
תנאים ליבוא [7]
(א)
לא ייבא אדם לישראל –
(1)
כוורות, כלים, אבזרים או ציוד מכוורת שהם משומשים;
(2)
דבורים בחלות, או דבורים בחבילה המכילה דבש שלא חומם תחילה למאה מעלות צלזיוס במשך שלושים דקות;
(3)
דבורים או מלכות, אלא אם נתקיימו אלה:
(א)
ניתנה הודעה מראש למנהל הכללי של משרד החקלאות על הכוונה ליבאם ועל יעד המשלוח;
(ב)
הם הובאו תחילה לבדיקה במקום שנקבע;
(ג)
למשלוח צורף אישור בכתב של הרשות המוסמכת בארץ המוצא, הקובע כי המכוורת שממנה שוגרו נבדקה בתוך ששים הימים שקדמו למשגור ונמצאה נקיה לחלוטין ממחלה זיהומית או מידבקת.
(ב)
יובאו כוורות, כלים, אבזרים, ציוד מכוורת, דבורים או מלכות בניגוד להוראות סעיף זה, רשאי פקיד מכס או מפקח לתפסם ולהשמידם או לחלטם ולא ישולמו פיצויים למי שטוען לזכות בהם.
7.
ייצור ויבוא של שעווית [7א]
לא ייבא אדם ולא ייצר בישראל ולא ימכור או יציג למכירה בישראל שעווית אלא אם –
(1)
היא עשויה יריעות דונג דבורים אמיתי וטהור ללא עקבות סרזין, פרפין או חומר זיוף אחר;
(2)
יש בה תבליט של תאים משושים בגדלם של תאים שמייצרות דבורים.
8.
עונשין [8]
העובר על הוראות פקודה זו, או מפר הוראות מפקח או מפריע לו להשתמש בסמכויותיו שלפי פקודה זו, דינו – מאסר חודש.
9.
תקנות [9]
השר רשאי להתקין תקנות לביצועה של פקודה זו ובכלל זה תקנות בדבר –
(1)
הטיפול בדבורים והגנתן מפני מחלות ונזקים אחרים;
(2)
המקומות שבהם מותר לייבא דבורים ומלכות, תנאי היבוא ומשך הזמן שבו יוחזקו לשם הסתכלות או בהסגר;
(3)
הטיפול בדבורים, כוורות וכל חומר אחר הנגועים ברקבון הוולד או במחלה מידבקת אחרת.

נקבע בוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ביום י״א באב התשמ״ג (21 ביולי 1983).
  • משה נסים
    שר המשפטים
מונחים המשמשים בנוסח זה:
דבורית – colony of bees
מכוורת – apiary
כוורת – bee hive
שעווית – wax comb foundation

אודות המחבר:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
מחיקת רישום משטרתי בעבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש שחרור ממעצר לקוח שתקף ופצע את בעל הבית שלו שחרור ממעצר חשוד באונס בתוך המשפחה סגירת תיק גניבה שנפתח נגד מורה בהיעדר אשמה פלילית ביטול צו למניעת הטרדה מאיימת שהוצא בעקבות תלונת שווא במסגרת סכסוך שכנים סגירת תיק תקיפה שנפתח נגד רופאה בעילה של חוסר אשמה פלילית

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017