חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016

חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016

תבנית חוק שהתקבל


חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז–2016*פרק א': מטרת החוק

מטרה

1.

חוק זה בא לתקן חוקים שונים במטרה לחזק את הצמיחה במשק, להגדיל את רמת התחרות בו, להוזיל את יוקר המחיה בישראל ולצמצם את אי השוויון הכלכלי הקיים במשק, והכול בהתאם ליעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנים 2017 ו-2018.פרק ב': אסדרת ענף התמרוקים

תיקון פקודת הרוקחים

[מס' 25]

2.

בפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א–1981‏1 (בפרק זה – פקודת הרוקחים) –(1) בסעיף 55א –
(א) לפני ההגדרה "מוצר" יבוא:

""חוק רישוי עסקים" – חוק רישוי עסקים, התשכ"ח–1968‏2;";
(ב) אחרי ההגדרה "מוצר" יבוא:

""נציג אחראי" – מי שאושר כנציג אחראי לפי סעיף 55א6;

"נושא משרה בתאגיד" – כהגדרתו בסעיף 60א(ג);

"עוסק בתמרוקים" – מי שמייצר, מייבא, מייצא, עוסק באחסון סיטונאי, הפצה או הובלה של תמרוקים, או מוכר תמרוקים, וכן נציג אחראי;

"ציוד רפואי" – כהגדרתו בחוק ציוד רפואי, התשע"ב–20123;

"רישיון תמרוקים" – רישיון שניתן לפי סעיף 55א1;";
(ג) במקום ההגדרה "תמרוק" יבוא:

""תמרוק" – כל חומר או תערובת חומרים המיועדים לבוא במגע עם חלקים חיצוניים של גוף האדם, במטרה עיקרית או בלעדית לנקותו, לבשמו, לשנות את מראהו, להגן או לשמור עליו או לשפר את ריחות הגוף, למעט תכשיר או ציוד רפואי; לעניין זה, "חלק חיצוני של גוף האדם" – שכבת העור החיצונית, שיער, ציפורניים, שפתיים, שיניים, ריריות חלל הפה ואיברי המין החיצוניים.";(2) במקום סעיף 55ב יבוא:"רישיון תמרוקים

55א1.

(א) לא ייצר אדם תמרוק, לא ייבאו, לא ייצאו, לא יעסוק באחסון סיטונאי של תמרוק ולא יפיצו, אלא אם כן יש בידו רישיון תמרוקים תקף מאת המנהל (בסעיף זה – רישיון תמרוקים), ובהתאם להוראות לפי פקודה זו ולתנאי הרישיון, ובכלל זה הוראות ותנאים לסוגי הפעילות וסוגי התמרוקים הנקובים בו.(ב) לא ייתן המנהל רישיון תמרוקים למבקש אלא אם כן התקיימו כל אלה:
(1) למבקש יש רישיון עסק או היתר, לרבות היתר זמני, או אישור שניתן לפי חוק רישוי עסקים, שעניינו תמרוקים;
(2) המבקש מעסיק אנשי מקצוע מסוגים שקבע שר הבריאות לצורך הגנה על בריאות הציבור והבטחת יעילות התמרוק, בטיחותו ואיכותו;
(3) המבקש מינה נציג אחראי לכל סוג תמרוק שברישיון התמרוקים; ואולם, יצרן או יצואן המייצר או מפיץ תמרוק אך ורק לצורך ייצוא מחוץ לישראל לא חייב למנות נציג אחראי;
(4) מתקיימים לגבי המבקש התנאים המפורטים בתקן המנוי בתוספת רביעית א', אולם רשאי המנהל לתת רישיון תמרוקים למבקש שמתקיימים לגביו התנאים המפורטים בתקנים או בהנחיות מקצועיות בין-לאומיים אחרים שהמנהל מצא שהם שווי ערך לפחות לתקן האמור והמנהל בדק ומצא כי המבקש עומד בתנאים ובהנחיות כאמור; נתן המנהל רישיון למבקש שמתקיימים לגביו תנאים המפורטים בתקנים או הנחיות מקצועיות כאמור, יפרסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות הודעה ובה פירוט של התקן או ההנחיות שנמצאו על ידו כשווי ערך כאמור;
(5) מתקיימים לגבי המבקש התנאים המתאימים הנדרשים לצורך הובלה והפצה נאותה של תמרוקים, לפי הוראות שקבע שר הבריאות, לשם הבטחת יעילות התמרוק, בטיחותו ואיכותו;
(6) המבקש, ואם הוא תאגיד – גם נושא משרה בו, לא הורשע ולא הוגש נגדו כתב אישום שטרם ניתן בו פסק דין סופי, בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת המנהל, לקבל רישיון תמרוקים;
(7) תנאים נוספים שקבע שר הבריאות, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, ובכלל זה תנאים לצורך הגנה על בריאות הציבור והבטחת יעילות התמרוק, בטיחותו ואיכותו.(ג) תקופת תוקפו של רישיון תמרוקים תהיה חמש שנים.(ד) שר הבריאות רשאי לקבוע הוראות לעניין הגשת בקשה לקבלת רישיון תמרוקים או לחידושו, ובכלל זה דרך הגשתה, המועדים להגשתה, הפרטים שייכללו בה והמסמכים שיצורפו לה, ורשאי הוא לקבוע הוראות שונות ביחס לסוגי תמרוקים.(ה) בקשה לחידוש רישיון תמרוקים תוגש לא יאוחר מ-90 ימים לפני מועד פקיעת הרישיון; הוגשה הבקשה במועד כאמור בצירוף המסמכים הנדרשים להחלטה ולא ניתנה החלטה בבקשה עד מועד פקיעתו, יראו את הרישיון כאילו הוארך תוקפו עד למועד ההחלטה בבקשה.(ו) המנהל רשאי לקבוע תנאים ברישיון תמרוקים, ובכלל זה תנאים מיוחדים הנדרשים לסוגי הפעילות או לסוגי התמרוקים שלגביהם ניתן הרישיון, ובלבד שתנאים נוספים לגבי רישיון תמרוקים קיים ייקבעו בהחלטה מנומקת בכתב, לאחר שניתנה לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו.(ז) המנהל יפרסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות רשימה של בעלי רישיון תמרוקים, בהתאם לסוג הפעילות ולסוג התמרוקים שלגביהם ניתן הרישיון.דיווח על שינוי בפרטים

55א2.

חל שינוי בפרט מהפרטים שנכללו בבקשה לקבלת רישיון תמרוקים או לחידושו או במסמכים שצורפו לה, ידווח בעל רישיון התמרוקים למנהל על השינוי בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-14 ימים ממועד השינוי.הגבלת רישיון תמרוקים, התלייתו, ביטולו או סירוב לחדשו

55א3.

(א) המנהל רשאי להגביל רישיון תמרוקים, להתלותו, לבטלו או לסרב לחדשו, אם מצא כי התקיים אחד מאלה:
(1) הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב;
(2) הרישיון ניתן על יסוד מידע חלקי, שגוי או מטעה, ואילו היה המידע הנכון והמלא בפני נותן הרישיון במועד מתן הרישיון, לא היה נותן את הרישיון;
(3) חדל להתקיים תנאי מהתנאים למתן הרישיון;
(4) בעל הרישיון, ואם הוא תאגיד – הוא או נושא משרה בו, הפרו תנאי מתנאי הרישיון או הוראה מההוראות לפי פקודה זו;
(5) בעל הרישיון או בעל תפקיד מטעמו סירב לשתף פעולה בבירור חשד לפגיעה בבריאות הציבור או ביעילות התמרוק, בטיחותו או איכותו;
(6) בעל הרישיון או בעל תפקיד מטעמו, גילה חוסר מיומנות, כישורים לקויים או ידע מקצועי חסר, באופן העלול להביא לפגיעה בבריאות הציבור או ביעילות התמרוק, בטיחותו או איכותו (בפסקה זו – ליקוי); ואולם המנהל לא יגביל רישיון, לא יתלה אותו, לא יבטלו ולא יסרב לחדשו לפי פסקה זו, אלא אם כן שוכנע כי לא ניתן לתקן את הליקוי בדרך של מתן הוראות לבעל הרישיון, ובכלל זה דרישה כי בעל הרישיון או בעל תפקיד מטעמו יעבור קורס הכשרה מתאים.(ב) לא יקבל המנהל החלטה לפי סעיף קטן (א), אלא לאחר שנתן לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו.(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), סבר המנהל כי קיים צורך דחוף ומידי להתלות רישיון תמרוקים לאחר ששוכנע כי קיים חשש לסכנה חמורה לבריאות הציבור, רשאי הוא להתלות את הרישיון לאלתר, בהחלטה מנומקת, ובלבד שייתן לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו בהקדם האפשרי לאחר ההתליה, ולא יאוחר מ-14 ימים ממועד ההחלטה.(ד) הוראה על התליית רישיון תמרוקים לפי סעיף קטן (א) או (ג) תינתן לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשים, אולם המנהל רשאי להאריך התלייה כאמור לתקופות נוספות שלא יעלו בסך הכל על שלושה חודשים נוספים, ורשאי הוא לקבוע תנאים לסיום ההתלייה.(ה) חשד המנהל כי התמרוק המשווק על ידי בעל רישיון תמרוקים אינו עומד בהוראות שנקבעו לפי פקודה זו, רשאי הוא להתלות או להגביל את הרישיון עד לבירור החשד האמור אם הדבר דרוש עקב חשש לפגיעה בבריאות הציבור או בבטיחות התמרוק; התליה או הגבלה כאמור לא תעלה על חודש, אולם המנהל רשאי, בנסיבות מיוחדות שיירשמו, להאריך תקופה זו בתקופות נוספות שלא יעלו בסך הכל על חודש אחד נוסף.(ו) הודעה על החלטת המנהל לפי סעיף זה תימסר לבעל רישיון התמרוקים בכתב.(ז) המנהל רשאי לפרסם את ההחלטה על ביטול רישיון תמרוקים במסגרת רשימת בעלי רישיון תמרוקים שמפורסמת על ידו באתר האינטרנט של משרד הבריאות כאמור בסעיף 55א1(ז), ורשאי הוא לפרסם גם את תוכן ההחלטה על ביטול רישיון התמרוקים.(ח) בוטל רישיון תמרוקים לפי סעיף זה, לא תידון בקשה של בעל הרישיון שבוטל למתן רישיון חדש אלא בתום 12 חודשים מיום הביטול, אולם רשאי המנהל לקצר את התקופה האמורה מיוזמתו או לבקשת בעל הרישיון שבוטל, מנימוקים שיירשמו.חובות יצרן או יבואן של תמרוקים

55א4.

(א) לא ייצר ולא ייבא אדם תמרוק אלא בהתאם לדרישות ולהוראות לפי פקודה זו.

(ב) יצרן או יבואן של תמרוק יעביר את כל המידע הדרוש לנציג האחראי של התמרוק לצורך ביצוע תפקידיו לפי הוראות סעיף 55א5.(ג) יצרן או יבואן של תמרוק יפקח על פעילות הנציג האחראי שמינה לתמרוק ולשם כך ינקוט בין השאר את כל האמצעים המפורטים להלן:
(1) ימנה נציג אחראי בעל ידע והכשרה מתאימים בשים לב לסוג התמרוקים שלגביהם הוא משמש נציג אחראי;
(2) ידרוש לקבל לידיו אחת לרבעון דיווח מאת הנציג האחראי ביחס לתמרוקים שלגביהם הוא משמש נציג אחראי, ובכלל זה מידע על דיווחים על תופעות לוואי ופניות ציבור שהתקבלו, תמרוקים שנמצאו כתמרוקים מזיקים, הודעות והוראות של המנהל או של הרשויות במדינה שבה יוצר התמרוק, או הודעות והוראות שפורסמו לציבור במדינות מוכרות המנויות בתוספת רביעית ב' שבהן משווק התמרוק, וכן מידע על החזרות מן השוק ומסירת הודעות לציבור ומידע על פעולות שעל היצרן או היבואן לנקוט לצורך המשך שיווק של התמרוק בישראל; יצרן או יבואן יאשר בחתימתו כי קיבל את הדיווח השוטף ועיין בו וכי יפעל לביצוע הפעולות הנדרשות על פי הדיווח;
(3) יקיים אחת לשנה ביקורת על פעילות הנציג האחראי שתבדוק בין היתר את אופן הגשת הודעות על שיווק תמרוקים, קיום תיעוד והעברת דיווחים למשרד הבריאות הנדרשים על פי דין;
(4) יקבע נהלי עבודה פנימיים שיסדירו את אופן העברת המידע בין הנציג האחראי ובינו ואת אופן הטיפול בתמרוקים מזיקים.נציג אחראי, תפקידיו וחובותיו

55א5.

(א) יצרן או יבואן של תמרוק לא ישווק תמרוק בישראל אלא אם כן יש נציג אחראי לתמרוק בישראל.(ב) נציג אחראי –
(1) יבטיח שהתמרוק שעליו הוא אחראי עומד באופן מלא בדרישות לפי פקודה זו;
(2) יוודא כי התמרוק יוצר בתנאים הנדרשים לפי סעיף 55א1(ב)(4);
(3) יוודא כי נערכה לתמרוק הערכת בטיחות מקצועית לפי הוראות סעיף 55א10;
(4) ימסור הודעה על שיווק תמרוק לפי הוראות סעיף 55א11;
(5) יוודא כי אין בתמרוק חומרים שנאסרו או הוגבלו בשיווק כפי שקבע שר הבריאות בתקנות שהותקנו לפי סעיף 55ב;
(6) ימלא חובות ותפקידים נוספים ויבצע פעולות נוספות כפי שיקבע שר הבריאות;
(7) ימלא אחר הוראות המנהל בנוגע לתמרוק שעליו הוא אחראי.אישור נציג אחראי

55א6.

(א) בקשה לאישור נציג אחראי תוגש למנהל בידי יצרן או יבואן של תמרוק המבקש רישיון תמרוקים כאמור בסעיף 55א1 או בידי יצרן או יבואן שהוא בעל רישיון תמרוקים, המבקש למנות את הנציג האחראי מטעמו.(ב) נציג אחראי יהיה אדם שמונה בכתב על ידי היצרן או היבואן של תמרוק לעניין זה ואשר נתן את הסכמתו למינוי כאמור; בסעיף קטן זה, "אדם" – למעט תאגיד.(ג) נציג אחראי יהיה תושב ישראל.(ד) לא יאשר המנהל אדם כנציג אחראי אם נקבע שהוא לא יוכל לשמש נציג אחראי כאמור בסעיף 55א9(ב), או אם המנהל מצא שהוא הורשע או הוגש נגדו כתב אישום שטרם ניתן בו פסק דין סופי, בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי, לדעת המנהל, לשמש נציג אחראי.(ה) החלטת המנהל לסרב לאשר אדם כנציג אחראי, תהיה מנומקת ותינתן בכתב.(ו) לא יסרב המנהל לתת אישור לפי סעיף זה, אלא לאחר שנתן למגיש הבקשה ולמי שהוגשה לגביו הבקשה הזדמנות לטעון את טענותיהם.(ז) שר הבריאות, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע –
(1) תנאים נוספים לאישור נציג אחראי, ובכלל זה כי הוא יעבור הכשרה מתאימה;
(2) הוראות לעניין הגשת בקשה לאישור נציג אחראי, ובכלל זה דרך הגשתה, המועדים להגשתה, הפרטים שייכללו בה והמסמכים שיצורפו לה;
(3) הוראות בדבר חובתו של נציג אחראי לעבור השתלמויות מקצועיות תקופתיות.(ח) שר הבריאות, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע כי בעל רישיון תמרוקים לא יתקשר עם תאגיד לצורך שכירת שירותיו של נציג אחראי המועסק או נשכר על ידי התאגיד, אלא אם כן התאגיד רשום בישראל ופועל בה ונושא משרה בתאגיד הוא נציג אחראי או עומד בתנאי הכשירות שנציג אחראי חייב לעמוד בהם לפי פרק זה, וכן רשאי השר להתנות את ההתקשרות בקיומה של מערכת מחשוב המאפשרת לנציג אחראי לבצע את תפקידיו לפי פרק זה.(ט) המנהל רשאי לקבוע כי בעל רישיון תמרוקים לא יתקשר עם תאגיד לצורך שכירת שירותיו של נציג אחראי המועסק או נשכר על ידי התאגיד, אם מצא כי התקיים אחד מאלה:
(1) התאגיד, עובד בכיר בתאגיד או נושא משרה בו, הורשע או הוגש נגדו כתב אישום שטרם ניתן בו פסק דין סופי, בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי, לדעת המנהל, לשמש נציג אחראי;
(2) התאגיד, עובד בכיר בתאגיד או נושא משרה בו גילה חוסר מיומנות, כישורים לקויים או ידע מקצועי חסר, באופן העלול להביא לפגיעה בבריאות הציבור או ביעילות התמרוק, בטיחותו או איכותו.שינוי בפרטי נציג אחראי

55א7.

בעל רישיון תמרוקים ונציג אחראי יודיעו למנהל באופן מידי על כל שינוי שחל בפרטי הנציג האחראי.החלפת נציג אחראי

55א8.

(א) בעל רישיון תמרוקים יודיע למנהל באופן מידי על סיום כהונתו של נציג אחראי מטעמו.(ב) הודיע בעל הרישיון על סיום כהונתו של נציג אחראי כאמור בסעיף קטן (א), יעביר למנהל בקשה לאישור נציג אחראי אחר במקומו, בהתאם להוראות סעיף 55א6.(ג) בעל הרישיון ישמש נציג אחראי בפועל ממועד מסירת ההודעה כאמור בסעיף קטן (א), לתקופה שלא תעלה על 14 ימים או עד למינוי נציג אחראי חדש, לפי המוקדם, אולם רשאי המנהל להאריך את התקופה האמורה מנימוקים שיירשמו.הגבלה, התליה או ביטול אישור של נציג אחראי

55א9.

(א) המנהל רשאי להגביל אישור נציג אחראי, להתלותו או לבטלו, אם מצא כי התקיים אחד מאלה:
(1) האישור ניתן על יסוד מידע כוזב;
(2) האישור ניתן על יסוד מידע חלקי, שגוי או מטעה, ואילו היה המידע הנכון והמלא בפני נותן האישור במועד מתן האישור, לא היה ניתן האישור;
(3) חדל להתקיים תנאי מהתנאים למתן האישור;
(4) הנציג האחראי הפר תנאי מתנאי האישור או הוראה מההוראות לפי פקודה זו;
(5) הנציג האחראי סירב לשתף פעולה בבירור חשד לפגיעה בבריאות הציבור או ביעילות התמרוק, בטיחותו או איכותו;
(6) הנציג האחראי גילה חוסר מיומנות, כישורים לקויים או ידע מקצועי חסר, באופן העלול להביא לפגיעה בבריאות הציבור או ביעילות התמרוק, בטיחותו או איכותו.(ב) החליט המנהל לבטל אישור של נציג אחראי כאמור בסעיף קטן (א), בשל ליקוי חמור בהתנהלותו של הנציג האחראי או בשל הצטברות ליקויים העולה כדי ליקוי חמור, ועקב זאת המנהל סבור שהוא אינו מתאים לשמש נציג אחראי, רשאי המנהל לקבוע כי הוא לא יוכל לשמש נציג אחראי, לצמיתות או לתקופה שיקבע, וכן רשאי הוא להתנות את המשך עיסוקו כנציג אחראי בקיומם של תנאים שיקבע או במילוי תנאים במהלך התקופה שבה הוא ישמש נציג אחראי, והכול לשם הגנה על בריאות הציבור; תנאים כאמור יכול שייקבעו לעניין סוגי תמרוקים או בעלי רישיון תמרוקים מסוימים.(ג) לא יקבל המנהל החלטה לפי סעיף זה, אלא לאחר שנתן לבעל רישיון התמרוקים ולנציג האחראי הזדמנות לטעון את טענותיהם.(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), סבר המנהל כי קיים צורך דחוף ומידי להתלות אישור נציג אחראי, לאחר ששוכנע כי קיים חשש לסכנה חמורה לבריאות הציבור, רשאי הוא להתלות את האישור לאלתר, בהחלטה מנומקת, ובלבד שייתן לבעל רישיון התמרוקים ולנציג האחראי הזדמנות לטעון את טענותיהם בהקדם האפשרי לאחר ההתליה, ולא יאוחר מ-14 ימים ממועד ההחלטה.(ה) הוראה על התליית אישור נציג אחראי לפי סעיף זה תינתן לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשים, אולם המנהל רשאי להאריך התלייה כאמור לתקופות נוספות שלא יעלו בסך הכל על שלושה חודשים נוספים, ורשאי הוא לקבוע תנאים לסיום ההתלייה.(ו) בוטל אישור נציג אחראי לפי סעיף זה, לא תידון בקשה למתן אישור חדש לנציג האחראי שהאישור לגביו בוטל כאמור, אלא בתום 12 חודשים מיום הביטול או בתום תקופה ארוכה יותר שקבע המנהל לפי סעיף קטן (ב), אולם רשאי המנהל לקצר את התקופות האמורות מיוזמתו או לבקשת מי שהאישור לגביו בוטל כאמור, מנימוקים שיירשמו.(ז) ביטל המנהל אישור של נציג אחראי או התלה אותו לפי הוראות סעיף זה, ייתן הוראות לעניין מינוי נציג אחראי שימונה כמחליפו של הנציג האחראי שאישורו בוטל כאמור.הערכת בטיחות לתמרוק

55א10.

לא ישווק עוסק בתמרוקים תמרוק בישראל בלי שנערכה לתמרוק הערכת בטיחות מקצועית, לרבות ביחס לדרך הצגתו של התמרוק והשימוש בו, ונערך דוח בטיחות מעודכן, והכל כפי שקבע שר הבריאות, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, לרבות לעניין אופן עריכת הערכת הבטיחות, תוכנה, דרכי עדכונה, והכשירות הנדרשת לביצועה.הודעה על שיווק תמרוק

55א11.

(א) לא ישווק עוסק בתמרוקים תמרוק בישראל בלי שהנציג האחראי של התמרוק מסר הודעה למנהל על שיווק התמרוק בישראל, והכל כפי שקבע שר הבריאות, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, לרבות לעניין תוכן ההודעה, מועד הגשתה, והדרכים להגשתה, ורשאי הוא לקבוע הוראות כאמור לסוגי תמרוקים.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), שר הבריאות, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע לסוגי תמרוקים מסוימים כי יידרש רישיון לשיווקם, אם סבר כי הדבר דרוש לצורך הבטחת בטיחות התמרוק והגנה על בריאות הציבור.

(ג) המנהל יפרסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות, אחת לחודש, את שמות התמרוקים שנמסרה לגביהם הודעה על שיווק כאמור בסעיף קטן (א) ואת שמו של הנציג האחראי של כל תמרוק.תמרוק המיועד לייצוא בלבד

55א12.

(א) לא ייצר בעל רישיון תמרוקים תמרוק המיועד לייצוא בלבד, אלא אם כן מתקיימות הוראות אלה:
(1) התמרוק מיוצר בתנאים הנדרשים לפי הוראות סעיף 55א1(ב)(4);
(2) בעל הרישיון נקט אמצעים להבטחת הפרדת התמרוק המיועד לייצוא משאר התמרוקים המיוצרים במפעל ולהבטחת מניעת מכירתו בישראל;
(3) בעל הרישיון מסר למנהל ב-1 בחודש מדי שישה חודשים הצהרה על ייצור תמרוקים לייצוא, ובה יפורטו התמרוקים כאמור וכן התחייבותו של בעל הרישיון לנקוט אמצעים להבטחת הפרדת התמרוק המיועד לייצוא כאמור בפסקה (2).

(ב) לא ייצא בעל רישיון תמרוקים תמרוק שיוצר כאמור בסעיף קטן (א), אלא אם כן נקט אמצעים להבטחת מניעת מכירתו בישראל.

(ג) שר הבריאות, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לעניין תמרוק המיועד לייצוא בלבד, ובכלל זה הוראות ותנאים לעניין ייצוא הנובעים ממחויבויות בינלאומיות או מדרישות מדינת היעד וכן הוראות הנדרשות להבטחת בריאות הציבור בישראל, והוראות לעניין הפרדת התמרוק המיועד לייצוא בלבד משאר התמרוקים המיוצרים במפעל או נמכרים על ידי המשווק.אחריות עוסק בתמרוקים לגבי תמרוק מזיק

55א13.

(א) בסעיף זה, "תמרוק מזיק" – תמרוק שהזיק או שעלול להזיק לבריאות אדם, לרבות תמרוק שהתקבלו לגביו תוצאות של בדיקת מעבדה המעידות על כך; לעניין זה יראו תמרוק ששווק בישראל בלא שקוימה לגביו חובה שנקבעה לפי פקודה זו כתמרוק מזיק.(ב) עוסק בתמרוקים שנודע לו כי תמרוק שייצר, ייבא, הוביל, אחסן או מכר או תמרוק שהוא נציג אחראי שלו, הוא תמרוק מזיק, יפעל לפי הוראות אלה:
(1) ינקוט בהקדם האפשרי אמצעים סבירים למניעת השימוש בתמרוק, לרבות אמצעי מבין אלה, לפי העניין, והכול לשם מניעת הסכנה לבריאות הציבור או החשש לסכנה לבריאות הציבור מהשימוש בתמרוק:

(א) עדכון של היצרן או היבואן של התמרוק;

(ב) בתיאום עם המנהל – החזרה יזומה של התמרוק מהשוק (Withdrawal);

(ג) בתיאום עם המנהל – מסירת הודעה לציבור על הסכנה הנשקפת מהתמרוק (Recall);
(2) ידווח למנהל דיווח מפורט –

(א) על האמצעים שנקט לפי פסקה (1), ואם ביצע החזרה יזומה או מסר הודעה לציבור לפי פסקה (1)(ב) או (ג);

(ב) בכל מקרה שלגביו קבע שר הבריאות חובת דיווח לעניין זה;
(3) נתן המנהל הוראה לעוסק בתמרוקים בעקבות הדיווח כאמור בפסקה (2), יפעל העוסק בתמרוקים בהתאם להוראותיו.(ג) נתן המנהל הוראה לעוסק בתמרוקים לפי סעיף קטן (ב)(3), רשאי המנהל לפעול לביצוע ההוראה אם העוסק בתמרוקים סירב לבצע אותה או בנסיבות של דחיפות מיוחדת.(ד) נודע למנהל כי תמרוק הוא תמרוק מזיק, רשאי הוא לפעול לפי הוראות סעיף קטן (ב)(1)(ב) אף בטרם נתן הוראה כאמור בסעיף קטן (ב)(3) או במקביל למתן הוראה כאמור, בנסיבות דחופות או בנסיבות שבהן קיים קושי לאתר את העוסק בתמרוקים שאחראי לפעול לפי הוראות סעיף
קטן (ב)(1)(ב).(ה) המנהל רשאי לפעול לפי הוראות סעיף קטן (ב)(1)(ב), אם התקיימו נסיבות כאמור בסעיף קטן (ב), אף אם לא הובא הדבר לידיעתו באמצעות עוסק בתמרוקים, לאחר שנתן לעוסק בתמרוקים שאחראי לפעול לפי הוראות סעיף קטן (ב)(1)(ב) הזדמנות לטעון את טענותיו, אלא אם כן ראה כי קיים צורך דחוף לשם שמירה על בריאות הציבור להורות על החזרה יזומה כאמור באותו סעיף קטן בלי לשמוע את טענותיו.(ו) היצרן או היבואן של תמרוק יישא בהוצאות של פעולות שננקטו לפי סעיפים קטנים (ג) עד (ה), אלא אם כן קבע המנהל אחרת.(ז) עוסק בתמרוקים יתעד אצלו, לרבות באמצעות שמירת עותק, תלונות בדבר נזק או חשש לנזק לבריאות אדם מתמרוק שייצר, ייבא או מכר, וישמור את התיעוד לתקופה של חמש שנים לפחות ממועד קבלת כל תלונה.הודעה בדבר מסוכנות תמרוק

55א14.

בלי לגרוע מהוראות סעיף 55א13, רשאי המנהל –(1) להורות לעוסק בתמרוקים לפרסם או להודיע לכל אדם הנוגע בדבר, כי תמרוק אינו עומד בדרישות החלות עליו לפי פרק זה, וכי התמרוק מסוכן לבריאותו של המשתמש בו, או שקיימת הסתברות ממשית למסוכנות כאמור; הפרסום או ההודעה יהיו באופן שיורה עליו המנהל; הוראה לפי פסקה זו לא תינתן אלא לאחר שניתנה לעוסק בתמרוקים הזדמנות לטעון את טענותיו;(2) לפרסם או להודיע הודעה מטעמו כאמור בפסקה (1) –
(א) אם נוכח כי עוסק בתמרוקים סירב לפרסם או להודיע הודעה באופן שהורה עליו כאמור באותה פסקה או אם סבר כי קיים חשש ממשי לשלומו או לבריאותו של אדם, ובלבד שנתן לעוסק הזדמנות לטעון את טענותיו;
(ב) גם בלי שנתן לעוסק בתמרוקים הזדמנות לטעון את טענותיו כאמור בפסקת משנה (א), אם סבר כי קיים חשש מידי כאמור באותה פסקת משנה, ובלבד שנתן לו הזדמנות כאמור בהקדם האפשרי לאחר מכן;(3) להורות לעוסק בתמרוקים להודיע או לפרסם הודעה על ממצאי בדיקות שערך בהתאם להוראות לפי פרק זה, אם נוכח כי נגרמה פגיעה בבריאותו של אדם, או שקיימת הסתברות ממשית שתיגרם פגיעה כאמור, ובלבד שנתן לעוסק הזדמנות לטעון את טענותיו לפני מתן ההודעה או הפרסום כאמור;(4) להודיע או לפרסם הודעה מטעמו כאמור בפסקה (3) בלי שנתן לעוסק בתמרוקים הזדמנות לטעון את טענותיו בעניין, אם סבר כי קיים חשש מידי לבריאותו של אדם, ובלבד שנתן לעוסק הזדמנות כאמור בהקדם האפשרי לאחר מכן;(5) לחייב את העוסק בתמרוקים בהוצאות ההודעה או הפרסום לפי פסקאות (2) או (4), כולן או חלקן.מניעת סיכונים בריאותיים

55ב.

(א) שר הבריאות, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי להתקין תקנות בדבר מניעת סיכונים לבריאות –
(1) ממוצרים המכילים חומרים רעילים או העלולים להכיל חומרים רעילים;
(2) מתמרוקים, לשם הגנה על בריאות הציבור ושמירה על יעילות התמרוקים, בטיחותם ואיכותם.(ב) בתקנות כאמור בסעיף קטן (א) רשאי השר לקבוע בין השאר הוראות והגבלות בדבר –
(1) בדיקתם של מוצרים או תמרוקים;
(2) שימוש בחומרים לרבות חומרי גלם וחומרים מסוכנים בתמרוק;
(3) תנאי אחסנה והובלה נאותים למוצרים או תמרוקים;
(4) סימון נאות של מוצר או תמרוק, לרבות חובות סימון והוראות בדבר תאריך תפוגה ותקופת שימוש;
(5) תנאי ייצור נאותים למוצרים או לתמרוקים.השגה

55ב1.

(א) על החלטה כמפורט להלן, שניתנה על ידי מי שהסמיך המנהל לכך, רשאי מי שההחלטה ניתנה בעניינו להגיש השגה בכתב:
(1) החלטה לעניין מתן רישיון תמרוקים לפי סעיף 55א1;
(2) החלטה לעניין הגבלת רישיון תמרוקים, התלייתו, ביטולו או סירוב לחדשו לפי סעיף 55א3;
(3) החלטה לעניין אישור נציג אחראי לפי סעיף 55א6;
(4) החלטה לעניין הגבלה, התלייה או ביטול אישור של נציג אחראי, וכן החלטה לעניין התניית המשך עיסוק כנציג אחראי בקיומם או במילוים של תנאים שקבע המנהל, לפי סעיף 55א9.(ב) שר הבריאות יקבע הוראות לעניין הגשת השגה לפי סעיף זה.";(3) בסעיף 55ג, אחרי "מוצר" יבוא "או תמרוק";(4) אחרי סעיף 55ג יבוא:"ייבוא תמרוקים

55ג1.

(א) לא ייבא אדם תמרוק לישראל אלא אם כן יש לו תעודה תקפה המעידה על שיווק חופשי של התמרוק במדינה מוכרת (תעודת Free Sale), שניתנה בידי הרשות המוסמכת לכך באותה מדינה, שהמנהל הכיר בה (בפרק זה – תעודת שיווק חופשי); לעניין זה, "מדינה מוכרת" – מדינה המנויה בתוספת רביעית ב'.(ב) המנהל יפרסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות רשימה של רשויות מוסמכות שהוא הכיר בהן לפי סעיף קטן (א).

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי עוסק בתמרוקים לייבא תמרוק לישראל לפני שניתנה לו תעודת שיווק חופשי אם התקיימו כל התנאים האלה:
(1) התמרוק הוא תמרוק חדש המשווק לראשונה בישראל ובשלוש מדינות מוכרות לפחות בו זמנית, לפני שניתנה תעודת השיווק החופשי;
(2) נמסרה הודעה על שיווק תמרוק לפי הוראות סעיף 55א11;
(3) להודעה על שיווק תמרוק כאמור בפסקה (2) צורפה הצהרה של היצרן בדבר השיווק לראשונה של התמרוק, רשימת המדינות המוכרות שבהן מבוצע שיווק כאמור ומועד השיווק, וכן תעודה שניתנה בידי הרשות המוסמכת לכך במדינה מוכרת בדבר אפשרות עקרונית לשיווק חופשי באותה מדינה, גם אם לא נעשה בפועל;
(4) העוסק מסר למנהל תעודת שיווק חופשי של התמרוק בתוך 21 ימים מיום הייבוא של התמרוק לישראל.(ד) התקבלה הודעה על שיווק תמרוק בטרם ניתנה תעודת שיווק חופשי כאמור בסעיף קטן (ג), יבדוק המנהל את הבקשה ורשאי הוא להודיע על עצירת השיווק של התמרוק אם סבר כי שיווקו טרם הצגת התעודה עלול להזיק לבריאות הציבור.(ה) לא נמסרה תעודת שיווק חופשי למנהל לפי סעיף קטן (ג)(4) בתוך התקופה האמורה באותו סעיף קטן, יורה המנהל על עצירת השיווק של התמרוק; עוסק בתמרוקים ששיווק תמרוק לפי סעיף קטן (ג) בלי שמסר תעודת שיווק חופשי כאמור באותו סעיף קטן, לא יוכל לשווק תמרוק לפי הוראות סעיף קטן (ג) במשך שלוש שנים.(ו) שר הבריאות רשאי לקבוע סוגי תמרוקים שלגביהם לא יחולו הוראות סעיפים קטנים (ג) עד (ה).(ז) שר הבריאות, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבע הוראות ותנאים לייבוא מקביל של תמרוק, ובכלל זה הוראות לפי סוגי תמרוקים.(ח) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל תנאי אחר לייבוא תמרוק לישראל לפי פקודה זו או לפי כל דין אחר.ייבוא אישי של תמרוקים

55ג2.

הוראות פרק זה, למעט סעיפים 55ב(א)(1) ו-55ד, לא יחולו על ייבוא של תמרוק על ידי יחיד, שאינו מיועד לצורכי אספקה, ייצור או מתן שירותים ואינו במסגרת של פעילות מסחרית, ובלבד שהוא מיובא בכמות סבירה לשימושו האישי או המשפחתי של אותו יחיד.";(5) בסעיף 55ה, אחרי "של מוצר" יבוא "או של תמרוק", ובמקום "אודות המוצר" יבוא "אודות המוצר או התמרוק";(6) בסעיף 55ט, בהגדרה "מוצר בפיקוח", במקום "ותמרוק כהגדרתם" יבוא "כהגדרתו";(7) בסעיף 60 –
(א) בסעיף קטן (א), אחרי פסקה (6) יבוא:

"(6א) בעל רישיון תמרוקים שלא דיווח למנהל על שינוי בפרטים שנכללו בבקשה לקבלת רישיון תמרוקים או לחידושו או במסמכים שצורפו לה, בניגוד להוראות סעיף 55א2;

(6ב) עוסק בתמרוקים ששיווק תמרוק בישראל בלי שנערכה לתמרוק הערכת בטיחות מקצועית ובלי שנערך דוח בטיחות מעודכן, בניגוד להוראות סעיף 55א10;

(6ג) בעל רישיון תמרוקים שייצא תמרוק בלי שנקט אמצעים להבטחת מניעת מכירתו בישראל, בניגוד להוראות סעיף 55א12(ב)."
(ב) בסעיף קטן (ב) –

(1) אחרי פסקה (26) יבוא:


"(26א) מי שייצר, ייבא, ייצא, עסק באחסון סיטונאי של תמרוק או הפיצו בלי שיש בידו רישיון תמרוקים תקף או בניגוד להוראות לפי פקודה זו או לתנאי הרישיון, בניגוד להוראות סעיף 55א1(א);


(26ב) יצרן או יבואן ששיווק תמרוק בישראל בלי שיש נציג אחראי לתמרוק בישראל, בניגוד להוראות סעיף 55א5(א);


(26ג) עוסק בתמרוקים ששיווק תמרוק בישראל בלי שהנציג האחראי של התמרוק מסר הודעה למנהל על שיווק התמרוק בישראל, בניגוד להוראות לפי סעיף 55א11;


(26ד) בעל רישיון תמרוקים שלא נקט אמצעים להבטחת הפרדת התמרוק המיועד לייצוא משאר התמרוקים המיוצרים במפעל או להבטחת מניעת מכירתו בישראל, בניגוד להוראות סעיף 55א12(א)(2);


(26ה) עוסק בתמרוקים שלא נקט אמצעים סבירים למניעת שימוש בתמרוק מזיק, בניגוד להוראות סעיף 55א13(ב)(1);


(26ו) עוסק בתמרוקים שלא דיווח למנהל על האמצעים שנקט, בניגוד להוראות סעיף 55א13(ב)(2);";

(2) אחרי פסקה (27) יבוא:


"(27א) מי שייבא תמרוק לישראל בלי שיש לו תעודה תקפה כאמור בסעיף 55ג1(א), בניגוד להוראות הסעיף האמור;";

(3) אחרי פסקה (28) יבוא:


"(29) מי שייצר, ייבא, ייצא, עסק באחסון סיטונאי של תמרוק או הפיצו בניגוד לתקנות המנויות בתוספת רביעית ג'.";(8) בסעיף 60ד –
(א) בסעיף קטן (ב)(2), במקום "רביעית א'" יבוא "רביעית ד'";
(ב) בסעיף קטן (ג)(2), במקום "רביעית א'" יבוא "רביעית ד'";
(ג) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג1) מי שהפר הוראה מההוראות לפי פקודה זו, כמפורט להלן, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה בסכום של 20,000 שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד – בסכום של 50,000 שקלים חדשים:


(1) בעל רישיון תמרוקים שלא דיווח למנהל על שינוי בפרטים שנכללו בבקשה לקבלת רישיון תמרוקים או לחידושו או במסמכים שצורפו לה, בניגוד להוראות סעיף 55א2;


(2) יצרן או יבואן של תמרוק שלא מינה נציג אחראי בעל ידע והכשרה מתאימים בשים לב לסוג התמרוקים שלגביהם הוא משמש נציג אחראי, בניגוד להוראת סעיף 55א4(ג)(1);


(3) יצרן או יבואן של תמרוק שלא דרש לקבל לידיו אחת לרבעון דיווח מאת הנציג האחראי ביחס לתמרוקים שלגביהם הוא משמש נציג אחראי, בניגוד להוראות סעיף 55א4(ג)(2);


(4) יצרן או יבואן של תמרוק שלא קיים אחת לשנה ביקורת על פעילות הנציג האחראי, בניגוד להוראות סעיף 55א4(ג)(3);


(5) יצרן או יבואן של תמרוק שלא קבע נהלי עבודה פנימיים שיסדירו את אופן העברת המידע בין הנציג האחראי ובינו ואת אופן הטיפול בתמרוקים מזיקים, בניגוד להוראות סעיף 55א4(ג)(4);


(6) בעל רישיון תמרוקים או נציג אחראי שלא הודיעו למנהל על שינוי בפרטי הנציג האחראי, בניגוד להוראות סעיף 55א7;


(7) בעל רישיון תמרוקים שלא הודיע למנהל על סיום כהונתו של נציג אחראי, בניגוד להוראות סעיף 55א8(א);


(8) עוסק בתמרוקים ששיווק תמרוק בישראל בלי שנערכה לתמרוק הערכת בטיחות מקצועית ובלי שנערך דוח בטיחות מעודכן, בניגוד להוראות סעיף 55א10;


(9) בעל רישיון תמרוקים שלא מסר למנהל ב-1 לחודש מדי שישה חודשים דיווח על ייצור תמרוקים לייצוא, בניגוד להוראות סעיף 55א12(א)(3);


(10) בעל רישיון תמרוקים שייצא תמרוק בלי שנקט אמצעים להבטחת מניעת מכירתו בישראל, בניגוד להוראות סעיף 55א12(ב).

(ג2) מי שהפר הוראה מההוראות לפי פקודה זו, כמפורט להלן, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה בסכום של 30,000 שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד – בסכום של 75,000 שקלים חדשים:


(1) מי שייצר, ייבא, ייצא, עסק באחסון סיטונאי של תמרוק או הפיצו בלי שיש בידו רישיון תמרוקים תקף או בניגוד להוראות לפי פקודה זו או לתנאי הרישיון, בניגוד להוראות סעיף 55א1(א);


(2) יצרן או יבואן ששיווק תמרוק בישראל בלי שיש נציג אחראי לתמרוק בישראל, בניגוד להוראות סעיף 55א5(א);


(3) עוסק בתמרוקים ששיווק תמרוק בישראל בלי שהנציג האחראי של התמרוק מסר הודעה למנהל על שיווק התמרוק בישראל או בלי שתוכן ההודעה עומד בהוראות שקבע שר הבריאות, בניגוד להוראות לפי סעיף 55א11;


(4) בעל רישיון תמרוקים שלא נקט אמצעים להבטחת הפרדת התמרוק המיועד לייצוא משאר התמרוקים המיוצרים במפעל או להבטחת מניעת מכירתו בישראל, בניגוד להוראות סעיף 55א12(א)(2);


(5) עוסק בתמרוקים שלא נקט אמצעים סבירים למניעת שימוש בתמרוק מזיק, בניגוד להוראות סעיף 55א13(ב)(1);


(6) עוסק בתמרוקים שלא דיווח למנהל על האמצעים שנקט, בניגוד להוראות סעיף 55א13(ב)(2);


(7) מי שלא פעל בהתאם להוראות שנתן לו המנהל, בניגוד להוראות סעיף 55א13(ב)(3) או 55א14;


(8) מי שייבא תמרוק לישראל בלי שיש לו תעודה תקפה כאמור בסעיף 55ג1(א), בניגוד להוראות הסעיף האמור.";
(ד) בסעיף קטן (ה)(5), במקום "רביעית א'" יבוא "רביעית ד'";(9) בסעיף 61 –
(א) אחרי פסקה (3) יבוא:

"(3א) לשנות את תוספת רביעית א';

(3ב) לעדכן את רשימת המדינות המוכרות שבתוספת רביעית ב', לפי המלצת המנהל ובשים לב להגנה על בריאות הציבור;";
(ב) בפסקה (4), במקום "רביעית א'" יבוא "רביעית ג' ואת תוספת רביעית ד'";(10) בסעיף 66, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א1)

(1) מבקש רישיון תמרוקים או חידושו, או מי שמגיש בקשות ומוסר הודעות לעניין תמרוקים, ישלם אגרות כמפורט בתוספת רביעית ה'.

(2) שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע בתוספת רביעית ה' אגרות בעד שירות הניתן לפי פקודה זו והוראות לעדכונן וכן לשנות את סכומי האגרות.
(3) סכומי האגרות הנקובים בתוספת רביעית ה' יעודכנו ב-1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור שינוי המדד החדש הידוע באותו מועד לעומת המדד הבסיסי; סכומי האגרות לאחר עדכונם יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הבריאות; לעניין זה –

"המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד הבסיסי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם;

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון.

(4) סכומי האגרות בתוספת רביעית ה' יעוגלו בהתאם לחוק עיגול סכומים, התשמ"ו–19854, אולם, סכום הנקוב באגורות או בחלק מאגורה יעוגל לאגורה הקרובה.";(11) בתוספת רביעית א', בכותרת, במקום "רביעית א'" יבוא "רביעית ד'", ולפניה יבוא:"תוספת רביעית א'(סעיף 55א1(ב)(4))
תקן 22716 ISO המתפרסם באתר האינטרנט של ארגון התקינה הבין-לאומי (ISO), כפי שהוא מתעדכן מעת לעת.תוספת רביעית ב'(סעיפים 55א4(ג)(2) ו-55ג1(א))
(1) מדינות החברות באיחוד האירופי;
(2) אוסטרליה;
(3) איסלנד;
(4) ארצות הברית;
(5) יפן;
(6) נורבגיה;
(7) ניו זילנד;
(8) קנדה;
(9) שוויץ.תוספת רביעית ג'(סעיף 60(ב)(29))";(12) אחרי תוספת רביעית ד' יבוא:"תוספת רביעית ה'(סעיף 66(א1))סוג הרישיון או הבקשה

סכום האגרה

1. רישיון תמרוקים כללי

1,723 שקלים חדשים

2. מסירת הודעה על שיווק תמרוק

1,313 שקלים חדשים

3. הוספת גוון לתמרוק בהודעה על שיווק

161 שקלים חדשים

4. שינוי שם של תמרוק שנמסרה לגביו הודעה על שיווק, ובכלל זה תוספת לשם כאמור

161 שקלים חדשים


פרק ב' – תחילה תקנות ראשונות, תחולה והוראת שעה

3.

(א) תחילתו של פרק זה שישה חודשים מיום תחילתו של חוק זה; שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי, בצו, לדחות את יום התחילה בתקופה אחת נוספת שלא תעלה על שלושה חודשים.(ב) תקנות ראשונות לפי סעיפים 55א1(ב)(7), 55א5(ב)(6), 55א6(ז), 55א10, 55א11 ו-55ב לפקודת הרוקחים, כנוסחם בסעיף 2(2) לחוק זה, ולפי סעיף 55ג1(ז) לפקודת הרוקחים, כנוסחו בסעיף 2(4) לחוק זה, יובאו לאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, בתוך שלושה חודשים מיום תחילתו של חוק זה.(ג) הוראות סעיפים 55א5, 55א10 ו-55א11 לפקודת הרוקחים, כנוסחם בסעיף 2(2) לחוק זה, והוראות סעיף 55ג1 לפקודה כנוסחו בסעיף 2(4) לחוק זה, לא יחולו על תמרוק שערב יום תחילתו של פרק זה היה לגביו רישיון לתמרוק פלוני לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תמרוקים), התשל"ג–1973‏5 (בסעיף זה – צו הפיקוח), וזאת עד תום תקופת תוקפו של הרישיון האמור.(ד) הוראות סעיף 55א1 לפקודת הרוקחים, כנוסחו בסעיף 2(2) לחוק זה, לא יחולו על מי שמייצר, מייבא, מייצא, עוסק באחסון סיטונאי של תמרוק או מפיצו, שערב יום תחילתו של פרק זה היה לו רישיון תמרוקים כללי לפי צו הפיקוח, וזאת עד תום תקופת תוקפו של הרישיון האמור.(ה) בתקופה של שנתיים מיום תחילתו של פרק זה הוראות סעיף 66(א1) לפקודת הרוקחים, כנוסחו בסעיף 2(10) לחוק זה, לא יחולו על תמרוקים מסוג בושם וסבון מוצק.

דיווח לכנסת – הוראת שעה

4.

בתום שנה מיום תחילתו של פרק זה ימסור שר הבריאות לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, דיווח על יישום הוראות פרק זה.פרק ג': רשויות מקומיות

תיקון חוק איגודי ערים

[מס' 8]

5.

בחוק איגודי ערים, התשט"ו–1955‏6 (בפרק זה – חוק איגודי ערים) –(1) אחרי סעיף 11 יבוא:"התקשרות בין איגוד ערים לרשות מקומית

11א.

(א) התקשרות בחוזה למכירת טובין מרשות מקומית החברה באיגוד ערים לאיגוד, לצורך מילוי תפקידיו, אינה טעונה מכרז, ובלבד שמועצת האיגוד ברוב חבריה החליטה על כך, לאחר שהונחה בפניה חוות דעת גזבר האיגוד שלפיה התמורה המשולמת בעבור הטובין אינה חורגת מהתמורה המקובלת לטובין כאמור.(ב) שר הפנים רשאי לקבוע כללים לעניין סעיף קטן (א).";(2) אחרי סעיף 17ד יבוא:"פרק א'1: אשכול רשויות מקומיותאיגוד ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות

17ד1.

הוראות חוק זה יחולו גם על איגוד ערים שהוא אשכול רשויות מקומיות, המוקם כדי לעודד פיתוח אזורי וקידום שיתופי פעולה, בנושאים שונים, בין הרשויות המקומיות החברות בו (בפרק זה – אשכול), בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:(1) בכפוף להוראות סעיף 2, לא יוקם אשכול אלא לבקשת הרשויות המקומיות האמורות להיכלל בתחומו;(2)

(א) נוסף על תפקידיו וסמכויותיו של אשכול שנקבעו בצו המקים לפי סעיף 15(3), ובכפוף להוראות שנקבעו בו, רשות מקומית החברה באשכול רשאית, על פי הצעת ראש הרשות המקומית שאושרה בידי מועצת הרשות המקומית, לאצול לאשכול מסמכותה על פי כל חיקוק או להטיל עליו תפקיד שהוטל עליה על פי כל חיקוק;
(ב) אצילת סמכות או הטלת תפקיד לפי פסקה זו טעונה החלטה של מועצת האשכול ברוב חבריה, לאחר שהשתכנעה שלא יהיה בכך כדי לפגוע ביכולתו של האשכול למלא את התפקידים והסמכויות שנקבעו בצו המקים; רשות מקומית החברה באשכול והרואה את עצמה נפגעת מהחלטת המועצה לפי פסקת משנה זו רשאית להגיש לשר הפנים ערר מנומק בכתב על ההחלטה בתוך 7 ימים מיום קבלת ההחלטה; הוגש ערר כאמור, רשאי שר הפנים לבטל את ההחלטה או לאשרה, בשינויים או בתנאים;
(ג) הודעה על אצילת סמכות או הטלת תפקיד לפי פסקה זו תפורסם באתר האינטרנט של האשכול ובאתר האינטרנט של הרשות המקומית והיא תיכנס לתוקף בתום 7 ימים מיום קבלת ההחלטה כאמור בסעיף קטן (ב), ואם הוגש ערר כאמור באותו סעיף קטן – ביום החלטת שר הפנים בערר;
(ד) על סמכויות שנאצלו ותפקידים שהוטלו לפי פסקה זו לא יחולו הוראות סעיף 10;(3) על אף האמור בסעיף 16א, לא יפעיל שר הפנים את סמכותו באותו סעיף בעניינים אלה:
(א) צירוף רשות מקומית לאשכול, אלא בהסכמת מועצת האשכול ומועצת הרשות המקומית המיועדת לצירוף, זולת אם ראה מטעמים המצדיקים זאת להפעיל את סמכותו בהיעדר הסכמת מועצת האשכול כאמור; לא תובא הצעה לצירוף כאמור לאישור מועצת רשות מקומית, אלא על ידי ראש הרשות;
(ב) פרישת רשות מקומית מאשכול, אלא אם כן התקיים אחד מאלה:

(1) מועצת הרשות המקומית המיועדת לפרישה ביקשה זאת; ביקשה מועצת הרשות המקומית כאמור – חייב שר הפנים לשנות את הצו המקים בהתאם;

(2) מועצת האשכול, ברוב של שני שלישים מחבריה, ביקשה זאת, ושר הפנים שוכנע כי הרשות המקומית המיועדת לפרישה פוגעת בניהולו התקין של האשכול;
(ג) התפקידים והסמכויות של אשכול הקבועים בצו המקים לפי סעיף 15(3), אלא בהסכמת מועצת האשכול;
(ד) הסדרים בקשר לצירופה של רשות מקומית לאשכול ופרישתה ממנו, כאמור בסעיף 16(4), אלא לפי הצעת הרשות המקומית הנוגעת בדבר ומועצת האשכול; ואולם, לא הושגה הסכמה בין הרשות המקומית לבין מועצת האשכול לעניין הסדרים כאמור – יקבע שר הפנים את ההסדרים ואת המועדים למימושם.עריכת מכרז עבור רשויות מקומיות

17ד2.

(א) נוסף על התפקידים והסמכויות שנקבעו לאשכול בצו המקים לפי סעיף 15(3), או שהוענקו לו לפי סעיף 17ד1(2), רשאי אשכול לערוך ולפרסם מכרז להזמנת טובין או שירותים או לביצוע עבודות, כדי שהרשויות המקומיות החברות בו יוכלו להתקשר עם מי שזכה בו לצורך מילוי תפקידיהן.(ב) על מכרז לפי סעיף קטן (א) יחולו הוראות המכרזים החלות על האשכול, והיקף ההתקשרות המרבי על פי המכרז ייכלל במסמכי המכרז.(ג) רשות מקומית החברה באשכול רשאית להתקשר בחוזה להזמנת טובין או שירותים או לביצוע עבודות עם מי שזכה במכרז שפורסם לפי סעיף קטן (א), ובלבד שהיקף ההתקשרות המצטבר הכולל על פי המכרז לא יעלה על ההיקף שצוין במסמכי המכרז."פרק ד': שירות נסיעות שיתופיות

תיקון פקודת התעבורה

[מס' 117]

6.

בפקודת התעבורה7 (בפרק זה – הפקודה), אחרי סעיף 14יח יבוא:"סימן ג'2: נסיעה שיתופית במוניתהגדרות

14יט.

בסימן זה –"מונה", "נסיעה מיוחדת" ו"רישיון לנסיעה מיוחדת" – כמשמעותם לפי הפקודה;"מחיר משוער לנסיעה מיוחדת" – המחיר שהיה משולם בעד נסיעה ליעד המבוקש אילו היתה מתקיימת כנסיעה מיוחדת, כפי שהוא מוערך בהתאם לכללי חישוב המפורסמים באתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים או בדרך אחרת שנמסרה לגביה הודעה באתר האמור;"נסיעה שיתופית" – נסיעה במונית של כמה נוסעים שהזמינו את נסיעתם מראש, ממקום איסוף אחד או יותר אל יעד אחד או יותר, בהתאם לבחירת כל נוסע, שכל אחד מהנוסעים משלם בעדה בנפרד.נסיעה שיתופית

14כ.

במונית שניתן לגביה רישיון לנסיעה מיוחדת מותר להסיע נוסעים בנסיעה שיתופית, בהתאם להוראות לפי סימן זה.הזמנת נסיעה שיתופית

14כא.

נהג מונית יסיע בנסיעה שיתופית רק נוסע שהזמין את נסיעתו מראש באמצעות שירות מקוון או טלפוני, ובלבד שבעת ההזמנה מתקיימים כל אלה:(1) נמסרו למזמין הנסיעה פרטים אלה:
(א) מחיר הנסיעה השיתופית בהתאם להוראות סעיף 14כב;
(ב) המחיר המשוער לנסיעה מיוחדת;
(ג) הערכת זמן משוערת לנסיעה עד ליעד המבוקש;
(ד) מספר העצירות המרבי לשם איסוף הנוסעים והורדתם עד להורדתם ביעד המבוקש;(2) מזמין הנסיעה הסכים לכל אלה:
(א) מחיר הנסיעה השיתופית, בהתאם להוראות סעיף 14כב;
(ב) מקום האיסוף וההורדה שלו;
(ג) מועד האיסוף המשוער שלו.מחיר נסיעה שיתופית

14כב.

(א) מחיר נסיעה שיתופית שהוסכם עליו לפי סעיף 14כא(2)(א) יהיה נמוך מהמחיר המשוער לנסיעה מיוחדת בשיעור שלא יפחת מהשיעור שקבע השר בצו בהסכמת שר האוצר, ולא יהיה ניתן לשנותו במהלך הנסיעה.(ב) בנסיעה שיתופית לא יופעל מונה.תקנות בדבר נסיעה שיתופית

14כג.

(א) השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות בעניינים אלה:
(1) אופן הזמנת נסיעה שיתופית;
(2) אופן התשלום בעד נסיעה שיתופית ומועד התשלום;
(3) פיקוח ובקרה על הפעלת נסיעה שיתופית, לרבות חובות דיווח החלות על בעל רישיון להפעלת מונית או על נהג מונית לגבי נסיעה שיתופית.(ב) תקנות לפי סעיף קטן (א)(2) ייקבעו בהסכמת שר האוצר."

פרק ד' – תחילה

7.

תחילתו של פרק זה ביום ג' באדר התשע"ז (1 במרס 2017).

דיווח לכנסת – הוראת שעה

8.

בתום שנה מיום תחילתו של פרק זה, שר התחבורה והבטיחות בדרכים ידווח לוועדת הכלכלה של הכנסת בדבר יישומו של סימן ג'2 לפקודת התעבורה, כנוסחו בסעיף 6 לחוק זה.פרק ה': אנרגיה

תיקון חוק הגז (בטיחות ורישוי)

[מס' 5]

9.

בחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט–1989‏8(1) בסעיף 8ט, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
"(ג1) הרשות להסמכת מעבדות תמסור את החלטתה לעניין הסמכת גוף כאמור בסעיף קטן (ב) בתוך חמישה חודשים מהמועד שבו הוגשו לה כל המסמכים הנדרשים לשם קבלת הסמכה בהתאם להוראות לפי סעיף זה.";(2) בסעיף 8טו –
(א) בסעיף קטן (א)(2)(א), במקום "עד תום שלוש שנים מיום קביעת תקן בעניין המיתקן" יבוא "עד יום ח' בתמוז התש"ף (30 ביוני 2020)";
(ב) בסעיף קטן (ב) –

(1) האמור בו יסומן כפסקה "(1)", ובה, במקום "בתקופה של שנה מיום התחילה, יחולו הוראות סעיף 8י," יבוא "הוראות סעיף 8י יחולו לעניין מיתקן כאמור בפסקה (2), בתקופות האמורות בה, והכול";

(2) אחרי פסקה (1) יבוא:


"(2) לעניין מיתקן כאמור בסעיף קטן (ד)(2) – בתקופה של חצי שנה מתום התקופה כאמור באותו סעיף קטן, ולעניין מיתקן כאמור בסעיף קטן (ד)(3) – בתקופה של חצי שנה מתום התקופה כאמור באותו סעיף קטן.";
(ג) בסעיף קטן (ג) –

(1) בפסקה (2), אחרי "בתוספת הרביעית;" יבוא "אישור לפי פסקה זו לגבי מיתקן גז טבעי לצריכה שאינו מיתקן לפריקת גז טבעי דחוס יינתן עד ליום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017), ולגבי מיתקן לפריקת גז טבעי דחוס – עד ליום ג' באדר התשע"ז (1 במרס 2017);";

(2) בפסקה (3), בכל מקום, במקום "מכון התקנים" יבוא "הגורמים המנויים בפסקה (1)" ואחרי "וגוף בודק כאמור" יבוא "ברישה לפסקה זו";

(3) אחרי פסקה (4) יבוא:


"(5) אישור שנתן השר לגוף בודק לפי פסקה (2) (בסעיף קטן זה – אישור השר) יעמוד בתוקפו עד ליום ה' בשבט התשע"ז (1 בפברואר 2017), אלא אם כן נקבע בו מועד מוקדם יותר; ואולם, גוף שניתן לו אישור השר והגיש בקשה לקבלת הסמכה לפי סעיף 8ט(ב), ועד ליום ה' באייר התשע"ז (1 בפברואר 2017) קיבל אישור מהרשות להסמכת מעבדות כי הגיש את כל המסמכים הנדרשים לשם קבלת הסמכה לפי אותו סעיף, אישור השר לגביו יעמוד בתוקפו עד ליום י' באלול התשע"ז (1 בספטמבר 2017), אלא אם כן נקבע מועד מוקדם יותר באותו אישור;


(6) על אף האמור בפסקה (5), אישור שנתן השר לגוף בודק לפי פסקה (2) לעניין מיתקן לפריקת גז טבעי דחוס יעמוד בתוקפו עד תום שלושה חודשים ממועד קביעת התקן בעניין מיתקן כאמור, בהתאם לצו לפי סעיף קטן (ד)(2); ואולם, גוף שניתן לו אישור השר והגיש בקשה לקבלת הסמכה לפי סעיף 8ט(ב), ועד תום שלושת החודשים כאמור קיבל אישור מהרשות להסמכת מעבדות כי הגיש את כל המסמכים הנדרשים לשם קבלת הסמכה לפי אותו סעיף, אישור השר לגביו יעמוד בתוקפו עד תום שמונה חודשים ממועד קביעת התקן בעניין מיתקן כאמור בהתאם לצו לפי סעיף קטן (ד)(2), אלא אם כן נקבע מועד מוקדם יותר באותו אישור.";
(ד) בסעיף קטן (ד) –

(1) פסקה (1) – תימחק;

(2) בפסקה (2), במקום "למועד שקבע השר בצו בהתאם למועד שבו הוסמך גוף בודק ראשון לפי סעיף 8ט" יבוא "תום שמונה חודשים מיום קביעת התקן בעניין מיתקן כאמור; השר יודיע, בצו, על קביעת התקן ועל סיום התקופה לפי פסקה זו";

(3) בפסקה (3), במקום "בפסקאות (1) או (2)" יבוא "בפסקה (2)", ובמקום הסיפה החל במילים "כ"ד באייר" יבוא "י' באלול התשע"ז (1 בספטמבר 2017).";
(ה) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ד1) על אף האמור בסעיף קטן (ג), החל גורם מהגורמים המנויים בפסקה (1) של אותו סעיף קטן או גוף בודק שניתן לו אישור לפי הוראות פסקה (2) של אותו סעיף קטן, בבדיקת מיתקן גז טבעי לצריכה במהלך התקופה האמורה בסעיף קטן (ד)(2) או (3), לפי העניין, והאישור האמור היה בתוקף במועד תחילת הבדיקה, יחולו הוראות אלה:


(1) הגורם שהחל בבדיקה יהיה רשאי, לבקשת מבקש האישור, להשלים את הליך הבדיקה לגבי אותו מיתקן, בהתאם להוראות סעיף קטן (ג)(3) ו-(4), גם לאחר תום התקופה הקבועה בסעיף קטן (ד) לגבי אותו מיתקן, ובלבד שאותו גורם קיבל ממבקש האישור את כל המסמכים הדרושים למתן האישור, ביצע בדיקה מקדימה אחת לפחות במיתקן והשיב לפניית מבקש האישור תוך פירוט הדרישות לפי התוספת הרביעית, עד תום התקופה שבה היה רשאי לתת אישור תקינות בהתאם להוראות סעיף קטן (ג);


(2) אישור תקינות למיתקן לפי הוראות סעיף קטן זה יכול שיינתן עד תום חצי שנה מתום התקופה הקבועה בסעיף קטן (ד) לגבי אותו מיתקן, לכל המאוחר; בפסקה זו, "אישור תקינות" – למעט אישור תקינות זמני."

תיקון חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה)

[מס' 15]

10.

בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט–1989‏9(1) בסעיף 14 –
(א) אחרי ההגדרה "בעל זיקה" יבוא:

""בעל פיקדון" – צרכן גז ביתי ששילם לספק גז דמי פיקדון בעד הספקת ציוד גז מושאל;";
(ב) אחרי ההגדרה "ספק גז" יבוא:

""ספק גז ביתי" – ספק גז המספק גז לצרכן גז ביתי;";
(ג) אחרי ההגדרה "ספק גז נכנס" יבוא:

""ציוד גז מושאל" – ציוד גז שהוא בבעלות ספק גז ומושאל לצרכן גז ביתי, למעט מכל נייח;";
(ד) אחרי ההגדרה "המועד הקובע" יבוא:

""השר" – שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים.";(2) אחרי סעיף 17ג יבוא:"איסור הצעת תנאי התקשרות שונים לצרכני גז בחוזה להספקת גז באמצעות אותה מערכת גז מרכזית

17ג1.

(א) בלי לגרוע מהוראות סעיף 17ב –
(1) ספק גז חדש יציע לכל צרכני הגז שמיתקן הגז שלהם מחובר לאותה מערכת גז מרכזית את אותם תנאי התקשרות;
(2) הציע ספק גז ביתי לצרכן גז ביתי שקשור עמו בחוזה, או שהיה קשור עמו בחוזה בשנה שקדמה למועד ההצעה, תנאי התקשרות השונים מתנאי ההתקשרות שנקבעו בחוזה האמור, יציע את אותם תנאי התקשרות לשאר הצרכנים הקשורים עמו בחוזה להספקת גז באמצעות אותה מערכת גז מרכזית, בתוך 10 ימים מהמועד שבו הציע את התנאים השונים כאמור;
(3) נחתם חוזה לפי הוראות פסקה (1) או השתנו תנאי ההתקשרות בחוזה כאמור לפי הוראות פסקה (2), יציע ספק גז ביתי שאינו ספק גז חדש לכל צרכן גז ביתי שמיתקן הגז שלו מחובר למערכת הגז המרכזית, ושאינו קשור עמו בחוזה (בסעיף זה – צרכן חדש), את אותם תנאי התקשרות שהציע לכל אחד מהצרכנים שמיתקן הגז שלהם מחובר לאותה מערכת;
(4) ספק גז ביתי יאפשר לצרכן גז ביתי, לרבות צרכן חדש שביקש זאת, לעיין בחוזים ולקבל מידע אודות תנאי ההתקשרות של שאר הצרכנים הקשורים בחוזה להספקת גז באמצעות אותה מערכת גז מרכזית, המתייחסים לתקופה החל ביום תחילתו של חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז–201610; ואולם, לא יימסר ולא יועמד לעיון הצרכן מידע הנוגע לענייניו הפרטיים של אדם כמשמעותם בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–198111.(ב) בסעיף זה –"חוזה – חוזה להספקת גז באמצעות מערכת גז מרכזית;"מיתקן גז" – מיתקן גז פחמימני מעובה לצריכה עצמית כהגדרתו בחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט–1989‏12;"מערכת גז מרכזית" – מערכת להספקת גז, שבאמצעותה מסופק גז לשני צרכני גז ביתי או יותר;"ספק גז חדש" – ספק גז ביתי שאינו קשור עם צרכני גז ביתי שמיתקן הגז שלהם מחובר למערכת גז מרכזית, בחוזה להספקת גז באמצעות אותה מערכת;"תנאי התקשרות" – לרבות חלופות לתנאי התקשרות וכל הטבה שמציע ספק גז לצרכן גז ביתי.";(3) בסעיף 17ד, במקום "סעיפים 17א ו-17ב" יבוא "סעיפים 17א, 17ב ו-17ג1";(4) אחרי סעיף 17ד יבוא:"חובת גילוי פרטים בחשבון הגז

17ד1.

(א) ספק גז יכלול בחשבון הגז הנמסר לצרכן, בין היתר, פרטים אלה:
(1) סכום התשלום הקבוע עבור תקופת החשבון שצרכן הגז משלם בעד האפשרות לקבל שירות הספקת גז, כולל מס ערך מוסף;

(2) מחיר למ"ק גז, ואם היה המחיר למ"ק גז משתנה לפי כמות הצריכה – המחיר לכל כמות הצריכה ומחיר ממוצע משוקלל למ"ק גז; מחירים לפי פסקה זו יכללו מס ערך מוסף;
(3) פרטים נוספים שהשר רשאי לקבוע בצו;(ב) תחילתו של סעיף זה ביום ה' באייר התשע"ז (1 במאי 2017).";(5) אחרי סעיף 17ה יבוא:"סיום התקשרות בחוזה להספקת גז ממכל מיטלטל

17ו.

(א) בסעיף זה –"מכל מיטלטל" – מכל שחל עליו תקן ישראלי ת"י 70;"ספק גז יוצא" – ספק גז ביתי, שסיפק לצרכן גז ביתי גז ממכל מיטלטל המסומן בשמו או בסימונו;"צרכן גז ביתי" – צרכן גז ביתי שמסופק לו גז באמצעות מכל מיטלטל, שאינו מחובר למערכת גז מרכזית.(ב) צרכן גז ביתי שהחליט לסיים חוזה להספקת גז עם ספק גז יוצא, ימסור לו הודעה על כך, בדרך ולפי הפרטים שקבע השר.(ג) מסר צרכן גז ביתי לספק גז יוצא הודעה לפי סעיף קטן (ב), יחולו הוראות אלה:(1) ספק הגז היוצא יפרק ויפנה, על חשבונו, את ציוד הגז המושאל, כפי שקבע השר; לא פירק ספק הגז היוצא את ציוד הגז המושאל ולא פינה אותו כאמור, רשאי צרכן הגז לעשות כן באמצעות ספק הגז הנכנס שעמו התקשר, ולעניין פירוק ציוד הגז המושאל – גם באמצעות מי שמוסמך לבצע עבודות גז כמשמעותן בחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט–1989; ספק הגז הנכנס יודיע לספק הגז היוצא על פינוי ציוד הגז המושאל, כפי שקבע השר;
(2) ספק הגז היוצא יחזיר לבעל הפיקדון את דמי הפיקדון ששילם בעד ציוד הגז המושאל, כפי שקבע השר;
(3) על אף האמור בפסקה (2), נטל ספק גז יוצא ציוד גז מושאל המסומן בשמו או בסימונו, או קיבל ספק גז יוצא מספק גז נכנס הודעה לפי פסקה (1) על כך שעליו ליטול ציוד כאמור שפונה בידי הספק הנכנס, יעביר ספק הגז היוצא לספק הגז הנכנס את דמי הפיקדון בעד ציוד הגז המושאל, כפי שקבע השר, ובלבד שמתקיימים שני אלה:

(א) ספק הגז הנכנס מסר לספק הגז היוצא הודעה מאת צרכן הגז שעמו התקשר בחוזה להספקת גז לגבי הנכס שממנו נלקח ציוד הגז המושאל, על התקשרותו כאמור, או מסר לו העתק מהחוזה;

(ב) ספק הגז הנכנס מסר לספק הגז היוצא העתק ייפוי כוח מאת צרכן הגז כאמור בפסקת משנה (א), לביצוע הפעולות הנדרשות בסעיף זה;
(4) לעניין סעיף קטן זה, היה מכל מיטלטל מסומן בשמו או בסימונו של ספק גז יוצא, חזקה כי שולם לספק הגז היוצא פיקדון בעד ציוד הגז המושאל, אלא אם כן הוכיח אחרת.(ד) העביר ספק הגז היוצא לספק הגז הנכנס את דמי הפיקדון כאמור בסעיף קטן (ג)(3), יחולו הוראות אלה:
(1) היה צרכן הגז רשום ברישומי ספק הגז היוצא כבעל הפיקדון, יחזיר לו ספק הגז הנכנס את דמי הפיקדון, או ירשום את הפיקדון ברישומיו על שם הצרכן, לפי בחירתו של הצרכן; עלה סכום הפיקדון שנרשם לפי הוראות פסקה זו על המחיר המרבי לפיקדון בעד ציוד גז לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו–1996‏13 (להלן – חוק הפיקוח), יחזיר ספק הגז הנכנס לצרכן הגז את ההפרש בין הסכומים האמורים;
(2) לא היה צרכן הגז רשום ברישומי ספק הגז היוצא כבעל הפיקדון, ולא פנה בעל הפיקדון לספק הגז היוצא בבקשה לקבל את החזר דמי הפיקדון, יחולו הוראות אלה:

(א) ספק הגז היוצא יעביר לספק הגז הנכנס, במועד העברת דמי הפיקדון לפי סעיף קטן (ג)(3), את פרטי בעל הפיקדון הרשום ברישומיו לגבי הנכס שממנו נלקח ציוד הגז המושאל, וספק הגז הנכנס ירשום את דמי הפיקדון על שם בעל הפיקדון כאמור ויחזיר לו את דמי הפיקדון, אם ביקש זאת; ביקש בעל הפיקדון מספק הגז היוצא לקבל לידיו את החזר דמי הפיקדון, לאחר שספק הגז היוצא העבירם לספק גז נכנס כאמור בסעיף קטן (ג)(3), ייתן ספק הגז היוצא לבעל הפיקדון פרטים בדבר ספק הגז שאליו הועברו דמי הפיקדון;

(ב) לא היו בידי ספק הגז היוצא פרטי בעל הפיקדון כאמור בפסקת משנה (א), ירשום ספק הגז הנכנס ברישומיו את פרטי הנכס שבקשר אליו הועברו לו דמי הפיקדון; המציא אדם לספק הגז הנכנס קבלה בדבר תשלום דמי הפיקדון בעד הציוד המושאל שנלקח מנכס כאמור, או הוכיח לו בדרך אחרת כי הוא בעל הפיקדון, יחזיר לו ספק הגז הנכנס את דמי הפיקדון.(ה) דמי הפיקדון שיועברו לפי הוראות סעיף קטן (ד)(1) או (2) יירשמו או יוחזרו לפי חוק הפיקוח, והתוספת בשל אי-החזר במועד תהיה בשיעור שקבע השר.החזר דמי פיקדון בעד ציוד גז מושאל בשל שינוי בעלות בנכס

17ז.

(א) הודיע צרכן גז ביתי שהוא בעל הפיקדון, לספק גז, על שינוי הבעלות בנכס שלגביו הוא קשור עם ספק הגז בחוזה להספקת גז, יראו את צרכן הגז הביתי כאילו הודיע לספק הגז על סיום החוזה (בסעיף זה – צרכן עוזב), וספק הגז יחזיר לצרכן כאמור את דמי הפיקדון ששולמו בעד ציוד הגז המושאל לפי חוק הפיקוח; דמי הפיקדון כאמור בסעיף קטן זה יוחזרו כפי שקבע השר או לפי חוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א–1991‏14, לפי העניין; לעניין זה, "שינוי בעלות בנכס" – קבלת חזקה בנכס מקרקעין, לאחר העברת זכות הבעלות או החכירה לדורות בנכס כמשמעותן בחוק המקרקעין, לרבות התחייבות להעברת זכות כאמור.(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), הודיע הבעלים החדש של נכס כאמור בסעיף קטן (א) לספק הגז כאמור באותו סעיף קטן על רצונו להתקשר עמו בחוזה להספקת גז ועל רצונו שספק הגז יעביר את דמי הפיקדון על שמו, רשאי ספק הגז להעביר את דמי הפיקדון על שמו של הבעלים החדש, ובלבד שבעל הפיקדון הסכים לכך; העביר ספק הגז את דמי הפיקדון על שמו של הבעלים החדש, ירשום אותו ברישומיו כבעל הפיקדון.פיצויים לדוגמה

17ח.

(א) בית המשפט רשאי לפסוק לצרכן גז שמסר לספק גז, בעצמו או באמצעות אחר מטעמו, הודעה על סיום חוזה כאמור בסעיף 17ו(ב) או הודעה על שינוי הבעלות כאמור בסעיף 17ז(א) פיצויים שאינם תלויים בנזק (בסעיף זה – פיצויים לדוגמה), בסכום שלא יעלה על 3,000 שקלים חדשים, אם מתקיים אחד מאלה:
(1) צרכן הגז ביקש מספק הגז היוצא, החזר דמי פיקדון בעד ציוד הגז המושאל כאמור בסעיף 17ו(ג)(2), לאחר חלוף המועד להחזר דמי הפיקדון לפי אותו סעיף, וספק הגז לא החזיר לו את דמי הפיקדון לפי הוראות הסעיף האמור, בתוך 15 ימים מיום שביקש כאמור;
(2) ספק הגז הנכנס ביקש מספק הגז היוצא, לאחר חלוף המועד להעברת דמי הפיקדון בעד ציוד הגז המושאל לפי הוראות סעיף 17ו(ג)(3), להעביר לו את דמי הפיקדון כאמור, וספק הגז היוצא לא העביר לו את דמי הפיקדון לפי הוראות הסעיף האמור, בתוך 15 ימים מיום שביקש כאמור;
(3) צרכן הגז ביקש מספק הגז הנכנס להעביר לו את ההפרש בין סכום הפיקדון שנרשם על שמו לבין המחיר המרבי לפיקדון בעד ציוד גז לפי חוק הפיקוח בהתאם להוראות סעיף 17ו(ד)(1), וספק הגז הנכנס לא העביר לו את ההפרש לפי הוראות הסעיף האמור, בתוך 15 ימים מיום שביקש כאמור;
(4) צרכן עוזב כהגדרתו בסעיף 17ז(א) ביקש מספק הגז, לאחר חלוף המועד להעברת דמי הפיקדון לפי הוראות אותו סעיף, להעביר לו את דמי הפיקדון כאמור, וספק הגז לא העביר לו את דמי הפיקדון לפי הוראות הסעיף האמור, בתוך 15 ימים מיום שביקש כאמור.(ב) בבואו לקבוע את גובה הפיצויים לדוגמה, יתחשב בית המשפט, בין השאר, בשיקולים המפורטים להלן, ולא יתחשב בגובה הנזק שנגרם לצרכן עקב אי-החזרת דמי הפיקדון:
(1) אכיפת החוק והרתעה מפני הפרתו;
(2) עידוד הצרכן למימוש זכויותיו;