חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 35), התשע"ז-2017

חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 35), התשע"ז-2017

תבנית חוק שהתקבל


חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 35), התשע"ז–2017*


תיקון סעיף 1

1.

בחוק מימון מפלגות, התשל"ג–1973‏1 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, בסופו יבוא:""גוף פעיל בבחירות" – אדם או חבר בני אדם אשר נרשם כאמור בסעיף 10ג(א) לשם ביצוע פעילות בחירות;"מאגר מידע" – מאגר כאמור בפסקה (1) להגדרה "פעילות בחירות";"פעילות בחירות" – אחת או יותר מהפעילויות המנויות להלן שבוצעה שלא בידי מפלגה או גוף הקשור לסיעה:
(1) יצירת מאגר מידע ובו פרטים מזהים של בוחרים בבחירות לכנסת לצד מידע בדבר כוונות ההצבעה שלהם בבחירות, לשם ביצוע הפעילויות האמורות בפסקאות (2) עד (4) שלהלן, ושלא לשם מכירתו למפלגה;
(2) הסעת בוחרים ביום הבחירות לכנסת, שלא לפי חוק ושלא בתמורה מלאה, לשם הבטחת הצבעתם בשל כוונות ההצבעה שלהם בבחירות;
(3) פנייה ישירה בתקופת הבחירות לבוחרים בעלי עמדות פוליטיות מסוימות שמטרתה להשפיע עליהם להצביע בעד רשימת מועמדים מסוימת או להימנע מלהצביע בעד רשימת מועמדים מסוימת;
(4) תעמולה באמצעות מודעות פרסום, שמטרתה להשפיע על בוחרים להצביע בעד רשימת מועמדים מסוימת או להימנע מלהצביע בעד רשימת מועמדים מסוימת."

תיקון סעיף 1ג

2.

בסעיף 1ג לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (ב) –
(א) ברישה, במקום "תהיה צמודה למדד" יבוא "תתעדכן ב-1 בינואר של כל שנה בהתאם לשיעור עליית המדד";
(ב) פסקה (1) – תימחק;
(ג) בפסקה (3), אחרי "שהשתנו" יבוא "לפי קביעתה כאמור בסעיף 1ב; הודעה על הסכומים שהתעדכנו לפי סעיף זה תפורסם ברשומות מטעם הכנסת";(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ג) הסכומים הנקובים בסעיפים 3א, 8, 8ג, 9א ו-10ג יוצמדו למדד ויעוגלו כאמור בסעיף קטן (ב); הסכומים המעודכנים יפורסמו ברשומות מטעם הכנסת."

תיקון סעיף 3

3.

בסעיף 3(ג) לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "5% מיחידת מימון" יבוא "6% מיחידת מימון".

תיקון סעיף 3א

4.

בסעיף 3א לחוק העיקרי, סעיף קטן (ב) – בטל.

תיקון סעיף 8

5.

בסעיף 8 לחוק העיקרי –(1) סעיף קטן (ד) – בטל;(2) אחרי סעיף קטן (ד2) יבוא:
"(ד3) לא תקבל סיעה או מפלגה, במישרין או בעקיפין, תרומה בשטרי כסף או במעות.";(3) אחרי סעיף קטן (ו) יבוא:
"(ז) קיבלה סיעה או מפלגה תרומה בניגוד להוראות סעיף זה או בסכום העולה על הסכום המרבי המותר על פיו, תחזיר לתורם, מיד כשנודע לה על כך, את התרומה או את חלקה שהוא מעל למותר, ואם לא ניתן לעשות כן, תעביר את הסכום שעליה להחזיר לאוצר המדינה באמצעות חשב הכנסת; פעלה סיעה או מפלגה לפי הוראות סעיף קטן זה, לא יראו את התרומה כתרומה שהתקבלה בניגוד להוראות חוק זה."

תיקון סעיף 8ג

6.

בסעיף 8ג לחוק העיקרי, המילים "והוראות סעיף 8(ד) יחולו על הסכום האמור" – יימחקו.

תיקון סעיף 9א

7.

בסעיף 9א לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (א), אחרי פסקה (4) יבוא:
"(5) מבצע פעילות בחירות בשווי כולל של 500,000 שקלים חדשים בלי שנרשם כגוף פעיל בבחירות, בניגוד להוראות סעיף 10ג(א), או בלי שהתאגד, בניגוד להוראות סעיף 10ג(ג)(1), או לא מסר למבקר המדינה דוח על מערכת החשבונות שניהל, בניגוד להוראות סעיף 10ג(י), במטרה לרמות.";(2) בסעיף קטן (ג), במקום "מהוראות הסעיף האמור" יבוא "מהוראות סעיף 7".

תיקון סעיף 10

8.

בסעיף 10(ו) לחוק העיקרי, המילה "עם" – תימחק, ואחרי "בסעיף זה" יבוא "ובסעיף 10ג(י) ו-(יב)".

הוספת סעיף 10ג

9.

אחרי סעיף 10ב לחוק העיקרי יבוא:"גוף פעיל בבחירות

10ג.

(א) לא יבצע אדם או חבר בני אדם, בין שהוא מאוגד ובין שאינו מאוגד, פעילות בחירות בשווי כולל, בכסף או בשווה כסף, העולה על 100,000 שקלים חדשים, ולא יגייס תרומות למטרה זו בשווי כולל כאמור, אלא לאחר שנרשם אצל מבקר המדינה, כפי שיקבע המבקר, כגוף פעיל בבחירות שמטרתו ביצוע פעילות בחירות.(ב) מבקר המדינה לא ירשום גוף לפי סעיף קטן (א) אלא בהתקיים כל אלה:
(1) אם הוא תאגיד – הוא עמותה או חברה לתועלת הציבור;
(2) הוא מסר למבקר המדינה פרטי אתר אינטרנט לפרסום מידע שעליו לפרסם על פי סעיף זה;
(3) הוא הסמיך אדם או שני בני אדם לפעול בשמו כגוף פעיל בבחירות בכל הנוגע לקשריו עם רשויות המדינה ופרסם באתר האינטרנט שלו את שמם, בצירוף כתב הסכמתם לשמש בתפקיד זה (בסעיף זה – הגורם המוסמך).(ג) לא יבצע אדם או חבר בני אדם פעילות בחירות בשווי כולל, בכסף או בשווה כסף, העולה על פי ארבעה מהסכום האמור בסעיף קטן (א) ולא יגייס תרומות למטרה זו בשווי כולל כאמור אלא לאחר שנרשם אצל מבקר המדינה כאמור בסעיף קטן (א) והתקיימו כל אלה:
(1) הוא נרשם כעמותה או כחברה לתועלת הציבור שמטרתה ביצוע פעילות בחירות, או הגיש בקשה להירשם כאמור והשלים את כל הנדרש ממנו לשם הרישום;
(2) הוא מינה רואה חשבון לשם ביקורת החשבונות ועריכת דוח בדבר הכנסותיו והוצאותיו כגוף פעיל בבחירות, ופרסם באתר האינטרנט שלו את שם רואה החשבון, בצירוף כתב הסכמתו לשמש בתפקיד זה.(ד) לעניין חישוב הסכומים האמורים בסעיפים קטנים (א) ו-(ג), יראו כאילו פעילות הבחירות או גיוס התרומות בוצעו בידי גוף אחד אף אם בוצעו בידי כמה גופים, אם לדעת מבקר המדינה, או יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בקשר לעתירה לפי סעיף קטן (יז), לפי העניין, יש לראות גופים אלה כזרועות של גוף אחד, בהתחשב בכל האפיונים המפורטים להלן או מקצתם: מטרותיהם של הגופים, פעולותיהם, זהות בעליהם, מנהליהם וחבריהם, ייעוד רווחיהם והמקורות לכיסוי הפסדיהם.(ה)

(1) מועמד לכנסת או בעל תפקיד במוסדות מפלגה לא יהיה בעל תפקיד בכיר בגוף פעיל בבחירות ולא ישמש כגורם המוסמך מטעמו, ואם היה למועמד לכנסת או לבעל תפקיד במוסדות מפלגה כאמור – יחדל לשמש בתפקידו בגוף פעיל בבחירות או מטעמו.
(2) הגורם המוסמך ימשיך לכהן כל עוד לא מונה אחר במקומו; התפטר הגורם המוסמך בהודעה לגוף פעיל בבחירות ולמבקר המדינה, חדל לשמש בתפקידו לפי פסקה (1) או נבצר ממנו למלא את תפקידו, והיה היחיד המשמש גורם מוסמך, ימנה גוף פעיל בבחירות, בתוך שלושה ימים מיום שנודע לו על כך, גורם מוסמך אחר במקומו, ויפרסם באתר האינטרנט שלו את שמו, בצירוף כתב הסכמתו לשמש בתפקיד זה.(ו)

(1) לא יקבל גוף פעיל בבחירות, שביצע פעילות בחירות בשווי כולל העולה על הסכום האמור בסעיף קטן (א), או גייס תרומות למטרה זו בשווי כולל כאמור, במישרין או בעקיפין, בתקופה שבין בחירות לכנסת לבין הבחירות שאחריהן, כל תרומה בסכום או בסכומים העולים על כפל הסכום האמור בפסקה (2) מאת אדם ובני ביתו הסמוכים על שולחנו.
(2) על אף האמור בפסקה (1), ביצע גוף פעיל בבחירות פעילות בחירות בשווי האמור בסעיף קטן (ג) או גייס תרומות למטרה זו בשווי האמור, לא יקבל החל באותו מועד תרומה כאמור בפסקה (1) בסכום או בסכומים העולים על 15,000 שקלים חדשים.
(3) לא יקבל גוף פעיל בבחירות, במישרין או בעקיפין, תרומה בניגוד להוראות סעיף 8(א), (ד1), (ד2) ו-(ד3).
(4) על אף האמור בפסקה (3), גוף פעיל בבחירות רשאי לקבל תרומה מתורם בחוץ לארץ בניגוד להוראות סעיף 8(ד1), ובלבד שהוא בגיר; ואולם, קיבל גוף פעיל בבחירות תרומה כאמור, לא יעלה סך התרומות שהוא יקבל, בארץ או בחוץ לארץ, בתקופה שבין בחירות לכנסת לבין הבחירות שאחריהן, על 600,000 שקלים חדשים, ולא יעלה סך התרומות שהוא יקבל מתורמים בחוץ לארץ לפי פסקה זו על שליש מהסכום הכולל של התרומות שקיבל באותה תקופה.
(5) קיבל גוף פעיל בבחירות תרומה בניגוד להוראות סעיף קטן זה או בסכום העולה על הסכום המרבי המותר על פיו, יחזיר הגוף לתורם, מיד כשנודע לו על כך, את התרומה או את חלקה שהוא מעל למותר, ואם לא ניתן לעשות כן, יעביר את הסכום שעליו להחזיר לאוצר המדינה באמצעות חשב הכנסת; פעל הגוף לפי הוראות פסקה זו, לא יראו את התרומה כתרומה שהתקבלה בניגוד להוראות חוק זה.(ז) גוף פעיל בבחירות יפרסם באתר האינטרנט שלו או באתר אינטרנט שיקבע מבקר המדינה, ולפי הנחיות מבקר המדינה, כל תרומה שקיבל מתורם וכל תרומה שהחזיר לתורם או העביר לאוצר המדינה בתוך 14 ימים מיום שקיבל את התרומה או מיום שהחזירה או העבירה; ואולם, בתקופת הבחירות יפרסם גוף פעיל בבחירות מידע כאמור בתוך שבעה ימים.(ח) גוף פעיל בבחירות ינהל מערכת חשבונות לפי הנחיות מבקר המדינה וירשום את הכנסותיו והוצאותיו לפי אותן הנחיות.(ט)

(1) רואה החשבון של גוף פעיל בבחירות שמונה לפי סעיף קטן (ג)(2) רשאי לדרוש ממנו בכל עת שימציא לו ידיעות, מסמכים, הסברים וכל חומר אחר הדרושים לו לצורך מילוי תפקידיו לפי סעיף זה, והגוף הפעיל בבחירות ימציא את הנדרש ללא דיחוי.
(2) רואה החשבון האמור בפסקה (1) ימשיך לכהן כל עוד לא מונה אחר במקומו; התפטר רואה החשבון או נבצר ממנו למלא את תפקידו, ימנה גוף פעיל בבחירות, בתוך עשרה ימים מיום שנודע לו על כך, רואה חשבון אחר במקומו, ויפרסם באתר האינטרנט שלו את שם רואה החשבון, בצירוף כתב הסכמתו לשמש בתפקיד זה.(י) גוף פעיל בבחירות ימסור למבקר המדינה, בתוך התקופה האמורה בסעיף 10(א) או (ו), דוח על מערכת החשבונות שניהל בתקופה שבה פעל כגוף כאמור ועד למועד מסירת הדוח; גוף פעיל בבחירות שביצע פעילות בחירות בשווי האמור בסעיף קטן (ג) יצרף לדוח הנמסר לפי סעיף קטן זה חוות דעת של רואה החשבון שמינה לפי סעיף קטן (ג)(2) בדבר תקינותם ושלמותם של החשבונות ובדבר ניהול מערכת חשבונות בהתאם להנחיות מבקר המדינה.(יא) גוף פעיל בבחירות יודיע למבקר המדינה, בתוך התקופה האמורה בסעיף קטן (י), על מאגר מידע שיצר.(יב) בתוך התקופה האמורה בסעיף 10(ב) או (ו) ימסור מבקר המדינה ליושב ראש הכנסת דוח על תוצאות ביקורת מערכת החשבונות של גוף פעיל בבחירות, ויציין בו אם הגוף ניהל מערכת חשבונות לפי הנחיותיו, אם התרומות שקיבל היו בגבולות שנקבעו בסעיף קטן (ו) ואם הגיש הודעות ודוחות כנדרש בסעיף זה.(יג) מבקר המדינה רשאי לדרוש מגוף פעיל בבחירות ומכל אדם מידע ומסמכים הדרושים לו להכנת דוח ולבירור זיקה בין גוף פעיל בבחירות לבין גוף או אדם אחר, וכל גוף או אדם כאמור ימסרו מידע ומסמכים אלו ללא דיחוי.(יד) הודעות שיש למסור למבקר המדינה לפי סעיף זה יינתנו בדרך שיקבע המבקר, ורשאי הוא, בכל עת, לקבוע שלהודעה יצורף תצהיר בהתאם לסעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א–1971‏2, המאמת את נכונות האמור בהן ואת שלמותן.(טו) מצא מבקר המדינה כי גוף פעיל בבחירות עשה אחד מאלה, יעביר הגוף לאוצר המדינה, בתוך שלושים ימים מיום שהודיע לו על כך מבקר המדינה, סכום כמפורט להלן, לפי העניין, ורשאי מבקר המדינה להפחית את הסכום אם סבר כי קיימים טעמים המצדיקים זאת:
(1) ביצע פעילות בחירות בלי שנרשם כגוף פעיל בבחירות, בניגוד להוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), או בלי שהתאגד, בניגוד להוראות סעיף קטן (ג)(1) – סכום שגובהו פי חמישה מסכום התרומה המרבי המותר לפי סעיף קטן (ו)(2);
(2) קיבל תרומה בניגוד להוראות סעיף קטן (ו) או לא פרסם תרומה במועד שנקבע בסעיף קטן (ז) – סכום שגובהו פי שניים מסכום התרומה;
(3) לא מסר למבקר המדינה דוח על מערכת החשבונות שניהל כאמור בסעיף קטן (י) – סכום שגובהו פי חמישה מסכום התרומה המרבי המותר לפי סעיף קטן (ו)(2);
(4) איחר במסירת דוח למבקר המדינה על מערכת החשבונות שניהל כאמור בסעיף קטן (י), לא מסר למבקר מידע ומסמכים שדרש המבקר כאמור בסעיף קטן (יג) או לא מילא אחר ההוראות הנוגעות לניהול מערכת החשבונות כפי שנקבעו בסעיף זה או בהנחיות מבקר המדינה – סכום שגובהו פי שלושה מסכום התרומה המרבי המותר לפי סעיף קטן (ו)(2);
(5) לא הודיע למבקר המדינה על מאגר מידע שיצר כאמור בסעיף קטן (יא) – סכום שגובהו פי חמישה מסכום התרומה המרבי המותר לפי סעיף קטן (ו)(2);
(6) איחר להודיע על מאגר מידע שיצר כאמור בסעיף קטן (יא) – סכום שגובהו פי שניים מסכום התרומה המרבי המותר לפי סעיף קטן (ו)(2);
(7) לא מינה גורם מוסמך או רואה חשבון במקום מי שחדלו לכהן כאמור בסעיפים קטנים (ה)(2) ו-(ט)(2) – סכום שגובהו פי שלושה מסכום התרומה המרבי המותר לפי סעיף קטן (ו)(2).(טז) על אף האמור בסעיף 3(א) לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה–1995‏3, סכום שיש להעבירו לאוצר המדינה לפי סעיף קטן (טו), ישלמו גוף פעיל בבחירות למרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות עד תום המועד הקבוע באותו סעיף קטן, אף אם טרם הגיע מועד פירעונו; ואולם, המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות לא יפעל בהליכי גבייה לפי החוק האמור אלא בחלוף המועד לתשלום החוב.(יז) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת רשאי, לבקשת מפלגה המיוצגת בכנסת או מפלגה שהגישה רשימת מועמדים בבחירות לכנסת הבאה, ולאחר שנתן לנוגע בדבר הזדמנות להביא טענותיו בפניו, ליתן צו המונע הפרת הוראה מהוראות סעיף זה או מהנחיות שנתן מבקר המדינה לפיו; על דיון בעתירה לצו ועל צו לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות סעיפים 17ב ו-17ה(ב) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט–19594, וסדרי הדין שנקבעו לפי סעיף 17ה(א) לחוק האמור, והכל בשינויים המחויבים.(יח)

(1) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובה החלה על סיעה או מפלגה או מאיסור לפי כל דין.
(2) אין בהוראות סעיף זה כדי לפגוע בסמכות של מבקר המדינה לפי כל דין, לרבות הסמכות לקבוע כי גוף הוא גוף קשור לסיעה אף אם הוא גוף פעיל בבחירות והסמכות לקבוע כי יש בפעילות של גוף פעיל בבחירות משום תרומה אסורה לסיעה או למפלגה."

תיקון סעיף 17

10.

בסעיף 17 לחוק העיקרי –(1) בכותרת השוליים, בסופה יבוא "והלוואה לסיעה בהסתדרות";(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ג) סיעה או מפלגה רשאית לתת הלוואה לסיעה בהסתדרות כאמור בסעיף קטן (א) או לרשימת מועמדים המתמודדת בבחירות להסתדרות זו, לצורך מימון מערכת הבחירות שלה בהסתדרות זו, ובלבד שהסיעה בהסתדרות או רשימת המועמדים קשורה אליה ומזוהה עמה; החזר ההלוואה יהיה צמוד להפרשי הצמדה וריבית."

תיקון חוק המפלגות

[מס' 22]

11.

בחוק המפלגות, התשנ"ב–19925 (להלן – חוק המפלגות), בסעיף 25(א), אחרי פסקה (2א) יבוא:"(2ב) הפרשי הצמדה וריבית בשל הלוואה שנתנה המפלגה לסיעה בהסתדרות העובדים הכללית החדשה או לרשימת מועמדים המתמודדת בבחירות להסתדרות זו, לצורך מימון מערכת הבחירות שלה בהסתדרות זו, ובלבד שהסיעה בהסתדרות או רשימת המועמדים קשורה אליה ומזוהה עמה;".

תיקון חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות

[מס' 17]

12.

בחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה–1995‏6, בסעיף 1, בהגדרה "חוב", בסופה יבוא:"(15) סכום שיש להעבירו לאוצר המדינה לפי סעיף 10ג(טו) לחוק מימון מפלגות7, התשל"ג–1973;".

תחילה

13.

תחילתו של חוק זה, למעט סעיפים 1ג, 3(ג), 3א, 8, 8ג, 9א(ג) ו-17 לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים 2, 3, 4, 5, 6, 7(2) ו-10 לחוק זה, וסעיף 25(א) לחוק המפלגות, כנוסחו בסעיף 11 לחוק זה, שישה חודשים מיום פרסומו.


בנימין נתניהו

ראש הממשלה
ראובן ריבלין

נשיא המדינה


יולי יואל אדלשטיין

יושב ראש הכנסת
** התקבל בכנסת ביום כ"ב באדר התשע"ז (20 במרס 2017); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 678, מיום כ' בטבת התשע"ז (18 בינואר 2017), עמ' 66.

1 ס"ח התשל"ג, עמ' 52; התשע"ז, עמ' 453.

2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421.

3 ס"ח התשנ"ה, עמ' 170.

4 ס"ח התשי"ט, עמ' 138.

5 ס"ח התשנ"ב, עמ' 190; התשע"ז, עמ' 453.

6 ס"ח התשנ"ה, עמ' 170; התשע"ה, עמ' 79.

7 ס"ח התשל"ג, עמ' 52.


תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. ממליצים   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים | חוק מימון מפלגות

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שנחשד שתקף את ילדיו הקטינים ביטול הרשעה בעבירות של מכירת משקה משכר לקטין סגירת תיק משטרתי בהיעדר אשמה ללקוח שנחשד בקבלת דבר במרמה למרות שהורשע במספר רב של תיקים פליליים חמורים קיבל חנינה מנשיא המדינה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
מוטי | 10:39 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:20 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
אייל | 11:54 03/11/2016
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
יעל | 15:29 21/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
עו''ד אסף דוק | 12:36 22/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
אגדגד | 18:17 23/09/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
מממ | 18:14 17/04/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
עו''ד דן נתיב | 16:56 19/04/2015
חיפוש לא חוקי
???? | 05:57 15/03/2015
חיפוש לא חוקי
עו''ד איילון בירנבוים | 09:26 16/03/2015