חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 47 והוראת שעה), התשע"ה-2015

חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 47 והוראת שעה), התשע"ה-2015

תבנית חוק שהתקבל


חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 47 והוראת שעה), התשע"ה–2015 *


הוספת כותרת סימן א' בפרק ז'1

1.

בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967‏1 (להלן – החוק העיקרי), אחרי כותרת פרק ז'1 לחוק העיקרי יבוא:"סימן א': הכרזה על חייב מוגבל באמצעים ותוצאותיה".

הוספת סעיף 69י1

2.

אחרי סעיף 69י לחוק העיקרי יבוא:"הגבלת האפשרות להכריז על חייב מוגבל באמצעים

69י1.

מיום פקיעת תוקפו של סימן ב', לא יוכרז חייב כחייב מוגבל באמצעים לפי סימן זה."

הוספת סימן ב' – הוראת שעה

3.

אחרי סעיף 69י1 לחוק העיקרי יבוא:"סימן ב': הפטר לחייב מוגבל באמצעים – הוראת שעהתחולה, הוראות מעבר והגדרות

69י2.

(א) הוראות סימן זה יעמדו בתוקפן עד תום שלוש שנים מיום כ"ב באלול התשע"ה (6 בספטמבר 2015) (בסימן זה – תקופת התחולה).(ב) הוראות סימן זה ימשיכו לחול גם לאחר תום תקופת התחולה על חייב מוגבל באמצעים שהגיש בקשת הפטר, לפי הוראות סימן זה בתקופת התחולה.(ג) בסימן זה –"חוב" – חוב פסוק וכן כל חוב שהוא חוב בר-תביעה לפי סעיף 71(א) לפקודת פשיטת הרגל ולרבות חוב לפי סעיף 72(1) לפקודה האמורה, בשינוי זה: בכל מקום, במקום "מתן צו הכינוס" יקראו "הגשת בקשת ההפטר";"חוב שאינו בר-הפטר" – חוב כאמור בפסקאות (1) עד (3) של סעיף 69(א) לפקודת פשיטת הרגל;"מסלול הפטר" – מסלול למתן צו הפטר בידי רשם ההוצאה לפועל, לפי הוראות סימן זה;"נושה" – למעט נושה של חוב שאינו בר-הפטר;"פקודת פשיטת הרגל" – פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם–1980‏2.תנאים למתן צו הפטר

69י3.

(א) רשם ההוצאה לפועל רשאי, לפי הוראות סימן זה, לתת, לבקשת חייב מוגבל באמצעים (בסימן זה – בקשת הפטר), צו הפוטר את החייב מכל חובותיו כאמור בסעיף 69י15
(
בסימן זה – צו הפטר), אם מתקיימים כל אלה:
(1) המבקש הוא חייב מוגבל באמצעים, והוא היה חייב מוגבל באמצעים בארבע השנים שקדמו להגשת בקשת ההפטר, לפחות;
(2) בעת הגשת בקשת ההפטר לא עלה סך חובותיו של החייב, לרבות חובות שאינם בני-הפטר, על 800,000 שקלים חדשים;
(3) אין לחייב נכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול, מכירה או מימוש בדרך אחרת, למעט משכורת או הכנסה אחרת שהוא זכאי לה;
(4) החייב עמד בצו התשלומים שניתן לו לפי סעיף 69ז, בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת בקשת ההפטר;
(5) אין בקשת פשיטת רגל כמשמעותה בפקודת פשיטת הרגל שתלויה ועומדת לגבי החייב;
(6) במהלך חמש השנים שקדמו להגשת בקשת ההפטר –

(א) לא ניתן לגבי החייב צו כינוס כמשמעותו בסעיף 6 לפקודת פשיטת הרגל ולא נדחתה בקשת החייב לצו כאמור;

(ב) החייב לא הוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל ולא נדחתה בקשת פשיטת רגל שהגיש החייב לפי הפקודה האמורה;

(ג) לא ניתן לחייב צו הפטר לפי פקודת פשיטת הרגל.(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א)(4), רשם ההוצאה לפועל רשאי לתת צו הפטר גם לחייב שלא עמד בצו התשלומים כאמור באותו סעיף קטן, אם שוכנע כי החייב לא עמד בצו כאמור בשל הרעה של ממש במצבו הכלכלי שאינה נובעת מהתנהגותו בחוסר תום לב, או בשל נסיבות חריגות אחרות, שיירשמו.סייגים למתן
צו הפטר

69י4.

(א) רשם ההוצאה לפועל לא ייתן לחייב צו הפטר, אם היה לו יסוד סביר להניח שמתקיים אחד מאלה:
(1) מתקיימת לגבי החייב עובדה מהעובדות המסייגות מתן הפטר לפי סעיף 63(ב) לפקודת פשיטת הרגל, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

(א) לעניין פסקה (1) של הסעיף האמור, יראו את מועד הכרזתו של החייב חייב מוגבל באמצעים כמועד תחילת הליכי פשיטת הרגל;

(ב) יראו חייב שאורח חייו אינו תואם את מצבו הכלכלי כפי שהצהיר עליו בבקשת ההפטר כאמור בסעיף 69י5, כחייב שמתקיימת לגביו עובדה מהעובדות המסייגות מתן הפטר כאמור בסעיף 63(ב)(1) לפקודת פשיטת הרגל;

(ג) לעניין פסקאות (9) ו-(11) של הסעיף האמור, יראו את מועד הגשת בקשת ההפטר כמועד מתן צו הכינוס;
(2) מתקיים לגבי החייב האמור בסעיף 70 לפקודת פשיטת הרגל, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: יראו את מועד הגשת בקשת ההפטר כמועד ההכרזה על פשיטת רגל;
(3) החייב ביצע פעולות כאמור בסעיף 96 או 98 לפקודת פשיטת הרגל, שאילו היה החייב פושט רגל כאמור באותה פקודה, היו בטלות כלפי הנאמן בהליכי פשיטת רגל, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: יראו את מועד הגשת בקשת ההפטר כמועד פשיטת הרגל או מועד הגשת בקשת פשיטת הרגל, לפי העניין;
(4) מתן צו ההפטר לאותו חייב יגרום לפגיעה כלכלית משמעותית בנושה אחד או יותר מנושי החייב; לעניין זה –

(א) בבואו לבחון את מידת הפגיעה הכלכלית בנושה הטוען לקיום הסייג לפי פסקה זו, ישקול רשם ההוצאה לפועל, בין השאר, את כל אלה:


(1) גובה החוב שהחייב חב לכל נושה הטוען לקיום הסייג;


(2) גובה התשלום החודשי שהחייב משלם לכל נושה הטוען לקיום הסייג;


(3) מצבו הכלכלי של נושה הטוען לקיום הסייג;

(ב) עלה החוב לנושה הטוען לקיום הסייג לפי פסקה זו על 400,000 שקלים חדשים, יראו את מתן ההפטר כגורם לפגיעה כלכלית משמעותית באותו נושה.(ב) הרשם רשאי לשקול אם בנסיבות העניין חובות נוספים שצבר החייב מתחילת תקופת התחולה הם עובדה המסייגת מתן הפטר כאמור בסעיף 63(ב)(1) לפקודת פשיטת הרגל."בקשת הפטר

69י5.

בקשת הפטר תכלול את כל אלה:(1) תצהיר בדבר התקיימות התנאים למתן צו הפטר כאמור בסעיף 69י3 ובדבר אי-התקיימות הסייגים למתן צו כאמור בסעיף 69י4(1) עד (3); בתצהיר כאמור יפרט החייב את כלל נכסיו, חובותיו לרבות חובות שאינם בני-הפטר, הכנסותיו, הוצאותיו, נושיו וכל מי שהחייב חב לו חוב שאינו בר-הפטר, כפי שיקבע שר המשפטים;(2) רשימה הכוללת פרטי התקשרות עדכניים עם הנושים כאמור בפסקה (1); שר המשפטים יקבע הוראות לעניין הפרטים שיש לכלול ברשימה;(3) העתק מן ההחלטה על הכרזתו של החייב חייב מוגבל באמצעים, וכן העתק מכל חקירת יכולת שנערכה לחייב לאחר הכרזתו כאמור;(4) כתב ויתור על סודיות.הגשת בקשת הפטר והלשכה שבה יתנהל התיק

69י6.

(א) חייב רשאי להגיש בקשת הפטר וכן להגיש בקשות ומסמכים ולקבל מידע הנוגע לבקשה כאמור, בלשכת הוצאה לפועל שבה פועל מסלול הפטר; שר המשפטים יפרסם ברשומות הודעה על לשכות ההוצאה לפועל שבהן פועל מסלול הפטר.(ב) הוגשה בקשת הפטר כאמור בסעיף קטן (א), יתנהל התיק בלשכת ההוצאה לפועל שבה פועל מסלול הפטר, במחוז כהגדרתו בסעיף 2(ג) (בסימן זה – מחוז) שבו נפתחו מרבית תיקי ההוצאה לפועל נגד החייב, ואם ניתן לחייב צו איחוד כמשמעותו בפרק ז'3 – במחוז שבו מתנהל תיק האיחוד של החייב; אין באותו מחוז לשכת הוצאה לפועל שבה פועל מסלול הפטר, יתנהל התיק במחוז אחר, בלשכת הוצאה לפועל שבה פועל מסלול כאמור, כפי שיפורסם בהודעה לפי סעיף קטן (א).(ג) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 11.דרישת מידע עדכני

69י7.

הוגשה בקשת הפטר וסבר רשם ההוצאה לפועל, על סמך העיון בבקשה ובמסמכים שצורפו לה, כי מתקיימים לכאורה התנאים למתן צו הפטר כאמור בסעיף 69י3, ידרוש הרשם מידע על החייב כאמור בסעיף 7ב(א) ו-(א2) עד (ט).החלטה בעניין פתיחת תיק במסלול הפטר

69י8.

(א) סבר רשם ההוצאה לפועל, על סמך בקשת ההפטר והמידע שנמסר לו לפי הוראות סעיף 69י7, כי מתקיימים התנאים למתן צו הפטר, יורה על פתיחת תיק במסלול הפטר; סבר הרשם כי לא מתקיימים התנאים כאמור, ידחה את הבקשה.


(ב) דחה רשם ההוצאה לפועל את בקשת ההפטר כאמור בסעיף קטן (א), ומצא על סמך המידע שנמסר לו לפי הוראות סעיף 69י7 כי לחייב נכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול, מכירה או מימוש בדרך אחרת, יעביר הרשם את המידע לזוכים בכפוף להוראות סעיף 7ב(ד).פרסום הודעה על פתיחת תיק במסלול הפטר

69י9.

(א) הודעה על פתיחת תיק במסלול הפטר תפורסם, בתוך 30 ימים ממועד פתיחת התיק כאמור בסעיף 69י8, ברשומות ובעיתון יומי, ואם קבע שר המשפטים תקנות לפי סעיף קטן (ב) – באתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה; בהודעה שתפורסם כאמור ברשומות ובעיתון יצוינו שמו ומענו של החייב, הלשכה שבה יתנהל התיק והמועד האחרון להגשת התנגדות לפי סעיף 69י11.(ב) שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות הוראות לעניין פרסום באינטרנט לפי סעיף זה, ובכלל זה הוראות לעניין פרטיו המזהים של החייב שיצוינו בהודעה על פתיחת תיק במסלול הפטר, תקופת הפרסום, ואמצעים שיינקטו כדי למנוע, ככל האפשר, את העיון באינטרנט בפרטים כאמור בתום תקופת הפרסום, והכול כדי להבטיח את אמינותו וזמינותו של המידע ואת ההגנה על פרטיות החייב.
הודעה לנושים

69י10.

(א) לשכת ההוצאה לפועל שבה מתנהל תיק במסלול הפטר תשלח הודעה על פתיחת תיק במסלול הפטר לכל הנושים שפורטו בבקשת ההפטר כאמור בסעיף 69י5, בתוך עשרה ימים ממועד החלטת הרשם על פתיחת התיק במסלול הפטר; לעניין זה, לא יובאו במניין הימים תקופות פגרת סוכות, פגרת הפסח והימים בפגרת הקיץ שבהם נקבע שסוגי עניינים מסוימים יידונו בהם לפי תקנות ההוצאה לפועל (פגרות), התשע"א–20103.(ב) לשכת ההוצאה לפועל תאפשר לכל נושה בתיק לעיין בבקשת ההפטר שהגיש החייב.התנגדות לבקשת הפטר

69י11.

(א) נפתח תיק במסלול הפטר, רשאי נושה להגיש התנגדות לבקשת הפטר מהטעם שלא מתקיים לגבי החייב תנאי מן התנאים כאמור בסעיף 69י3 או שמתקיים סייג מן הסייגים כאמור בסעיף 69י4 (בסימן זה – התנגדות); להתנגדות יצורף תצהיר המפרט את העובדות ואת נימוקי ההתנגדות; לשכת ההוצאה לפועל תמסור לחייב העתק מההתנגדות.(ב) התנגדות תוגש בתוך שלושה חודשים מיום מתן ההחלטה על פתיחת תיק במסלול הפטר כאמור בסעיף 69י8; רשם ההוצאה לפועל רשאי, לבקשת נושה ומטעמים שיירשמו, לדחות לאותו נושה את המועד להגשת התנגדות לתקופה נוספת שלא תעלה על שלושה חודשים, אם מצא שמתקיימות נסיבות מיוחדות שבשלהן נמנע מהנושה להגיש את ההתנגדות במועד.(ג)

(1) על אף האמור בסעיף קטן (ב), חלה על החייב חובה להגיש דוח לפי סעיפים 131 ו-134א לפקודת מס הכנסה4, או שהוא עוסק כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–19755, למעט מי שעשה עסקת אקראי לפי החוק האמור, ידחה רשם ההוצאה לפועל, לבקשת רשות המסים, את המועד להגשת התנגדות, לתקופה אחת נוספת שלא תעלה על תשעה חודשים.
(2) הודיעה רשות המסים כי לא הוגש דוח שעל החייב היה להגיש לפי סעיף 131 או 135(1)(א) לפקודת מס הכנסה או פרק י"א לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975‏, לגבי אחת מחמש השנים שקדמו להגשת בקשת ההפטר, יעוכב ההליך לפי סימן זה עד להגשת הדוח על ידי החייב, ופרק הזמן להגשת ההתנגדות של רשות המסים יימנה מיום הגשת הדוח.
(3) לעניין דוח לפי סעיף 135(1)(א) לפקודת מס הכנסה, הוראות פסקה (2) לא יחולו אלא אם כן פקיד השומה דרש את מילוי הדוח בטרם הוגשה בקשת ההפטר.
(4) לא הגיש החייב את הדוחות האמורים בפסקה (2) בתוך שנה ממועד הודעת רשות המסים כאמור באותה פסקה, ימחק הרשם את בקשת ההפטר.דיון והחלטה בהתנגדות לבקשת הפטר

69י12.

(א) הוגשה התנגדות, יקבע רשם ההוצאה לפועל דיון בבקשה במעמד הצדדים והודעה על כך תישלח בדואר רשום, 14 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לדיון, לכל מי שהגיש התנגדות וכן לנושים שפורטו בבקשת ההפטר כאמור בסעיף 69י5 ולא הגישו התנגדות.(ב) לאחר הדיון כאמור בסעיף קטן (א), יכריע רשם ההוצאה לפועל בהתנגדות; מצא הרשם כי יש יסוד סביר להתנגדות, יקבלה; מצא הרשם כי אין יסוד סביר להתנגדות, ידחה אותה.(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), רשם ההוצאה לפועל רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לקבל התנגדות אף בלא שקיים דיון כאמור בסעיף קטן (א), אם שוכנע, לאחר שנתן לחייב הזדמנות לטעון את טענותיו, כי לא מתקיים לגבי החייב תנאי מן התנאים למתן הפטר כאמור בסעיף 69י3, או שמתקיים סייג מן הסייגים למתן הפטר כאמור בסעיף 69י4.החלטה בבקשת ההפטר

69י13.

(א) דחה רשם ההוצאה לפועל התנגדות לפי הוראות סעיף 69י12, או שחלף המועד להגשת התנגדות כאמור בסעיף 69י11 ולא הוגשה התנגדות, רשאי הרשם לתת לחייב צו הפטר בהתאם להוראות סעיף 69י3, לאחר שקיים דיון במעמד החייב, ערך לו חקירת יכולת ושוכנע כי מתקיימים לגביו התנאים למתן צו הפטר לפי הוראות סימן זה.(ב)

(1) היה לרשות המסים בישראל יסוד סביר להניח שגובה החוב המגיע לה מהחייב נמוך מ-400,000 שקלים חדשים, תודיע לרשם ההוצאה לפועל מה גובה החוב, כדי שיבחן אם מתקיים לגבי החייב התנאי הקבוע בסעיף 69י3(א)(2).
(2) היה לרשות המסים בישראל יסוד סביר להניח שגובה החוב המגיע לה מהחייב הוא לפחות 400,000 שקלים חדשים, תודיע על כך לרשם ההוצאה לפועל, והרשם ידחה את הבקשה.
(3) היה לרשות המסים בישראל יסוד סביר להניח שלחייב יש נכסים כאמור בסעיף 69י3(א)(3), תודיע על כך לרשם ההוצאה לפועל; ואולם, היתה העברת המידע מרשות המסים אסורה לפי כל דין, תודיע על כך לרשם ההוצאה לפועל, והרשם ידחה את הבקשה; נדחתה הבקשה כאמור, רשאי החייב לערער על ההחלטה לבית משפט השלום ולבקש לבחון את הודעת רשות המסים; בית המשפט יעיין במידע שבידי רשות המסים, ובמסגרת הדיון בערעור במעמד שני הצדדים, רשאי הוא לשמוע את עמדת רשות המסים לעניין המידע במעמד צד אחד.תוצאות דחיית בקשת הפטר

69י14.

אין בדחיית בקשת הפטר לפי סעיפים 69י8(א), 69י12 ו-69י13 כדי למנוע מהחייב להגיש בקשה לפי פקודת פשיטת הרגל.פעולת ההפטר

69י15.

צו ההפטר יפטור את החייב מכל חוב, מלבד חוב שאינו בר-הפטר או חוב שאינו בר-תביעה לפי סעיף 72(1) לפקודת פשיטת הרגל, ויראו את החייב לעניין חוב כאמור, כאילו קיבל הפטר לפי סעיף 69 לפקודה האמורה, בשינויים המחויבים.ביטול צו הפטר

69י16.

רשם ההוצאה לפועל רשאי, בכל עת, לבטל צו הפטר שנתן לחייב לפי הוראות סימן זה, אם מצא כי צו ההפטר ניתן על סמך מידע שגוי או כוזב ויש בכך כדי להצדיק את ביטולו.השהיית הליכים בתיק במסלול הפטר עקב הגשת בקשת פשיטת רגל

69י17.

(א) הגיש נושה בקשת פשיטת רגל כאמור בפרק ב' לפקודת פשיטת הרגל, נגד חייב שהגיש בקשת הפטר לפי הוראות סימן זה, לפני חלוף המועד להגשת התנגדות כאמור בסעיף 69י11, יצווה רשם ההוצאה לפועל על השהיית ההליכים בתיק במסלול הפטר; נושה שהגיש בקשת פשיטת רגל כאמור, יודיע על כך מיד לרשם ההוצאה לפועל; להודעה כאמור יצרף הנושה העתק מן הבקשה.(ב) דחה בית המשפט בקשת פשיטת רגל של נושה כאמור בסעיף קטן (א), יורה רשם ההוצאה לפועל, לבקשת החייב, על ביטול צו השהיית ההליכים שניתן לפי סעיף קטן (א).הודעה לחייבים על האפשרות להגיש בקשת הפטר

69י18.

(א) רשות האכיפה והגבייה תשלח לחייבים שמתקיים לגביהם התנאי שבסעיף 69י3(א)(1), ויתרת החובות בתיקי ההוצאה לפועל התלויים ועומדים נגדם אינה עולה על 800,000 שקלים חדשים, הודעה על האפשרות להגיש בקשת הפטר לפי הוראות סימן זה.(ב) לשם משלוח הודעה כאמור בסעיף קטן (א), תבדוק רשות האכיפה והגבייה, אחת לשנה לפחות, מיהם החייבים שמתקיים לגביהם האמור בסעיף קטן (א).הוראות לעניין מחיקה מהמרשם של חייבים מוגבלים באמצעים

69י19.

בלי לגרוע מהוראות סעיף 69ה(ב), רישום פרטיו של חייב במרשם יימחק משקיבל הפטר לפי סעיף 69י13.הוראות לעניין ערעור

69י20.

בלי לגרוע מהוראות סעיפים 69י13(ב)(3) ו-80(ב), ערעור על החלטה לפי סעיפים 69י8(א), 69י12 ו-69י13(א) יהיה בזכות.סמכות בתי משפט

69י21.

שר המשפטים רשאי, בצו, לקבוע בתי משפט שבהם יידונו ערעורים לפי סימן זה, ובלבד שיקבע לפחות בית משפט אחד בכל מחוז.דיווח לכנסת

69י22.

שר המשפטים ימסור לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אחת לשנה, דיווח על יישום הוראות סימן זה; הדיווח יכלול, בין היתר, את אלה:(1) מספר החייבים שהגישו בקשות הפטר וגובה חובותיהם ביום הגשת הבקשה;(2) מספר החייבים שהוגשו בעניינם התנגדויות;(3) מספר התיקים שבהם הושהו ההליכים במסלול הפטר בשל הגשת בקשה לפשיטת רגל;(4) מספר החייבים שבקשותיהם להפטר התקבלו;(5) מספר החייבים שנפתחו נגדם תיקי הוצאה לפועל לאחר מתן הפטר;(6) מספר הערעורים שהוגשו בעניין הפטר."

תיקון פקודת פשיטת הרגל – הוראת שעה

[מס' 10]

4.

בפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם–1980‏6(1) אחרי סעיף 7 יבוא:"בקשה לפשיטת רגל נגד חייב שהגיש בקשת הפטר לפי חוק ההוצאה לפועל – הוראת שעה

7א.

הגיש חייב בקשת הפטר בתקופת התחולה לפי סימן ב' לפרק ז'1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967, וביקש נושה להגיש בקשת פשיטת רגל נגד החייב, יפרט הנושה את הנימוקים לניהול ההליך לפי פקודה זו ולא לפי החוק האמור; בית המשפט רשאי לאשר הגשת בקשת פשיטת רגל אם סבר שמתקיימות נסיבות המצדיקות הפעלת הסמכויות המוקנות לבית המשפט בהליכי פשיטת רגל.";(2) אחרי סעיף 90א יבוא:"איסור על פשיטת רגל לאחר מתן הפטר לפי חוק ההוצאה לפועל – הוראת שעה

90ב.

חייב שקיבל צו הפטר לפי הוראות סימן ב' לפרק ז'1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967, לא יהיה רשאי להגיש בקשה לפשיטת רגל תוך חמש שנים מיום מתן צו ההפטר."

תחילה

5.

תחילתו של חוק זה ביום כ"ב באלול התשע"ה (6 בספטמבר 2015).בנימין נתניהו

ראש הממשלה


איילת שקד

שרת המשפטיםראובן ריבלין

נשיא המדינה


יולי יואל אדלשטיין

יושב ראש הכנסת

** התקבל בכנסת ביום י"ב באב התשע"ה (28 ביולי 2015); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 933, מיום כ"א בתמוז התשע"ה (8 ביולי 2015), עמ' 788.

1 ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"ה, עמ' 196.

2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 34, עמ' 639.

3 ק"ת התשע"א, עמ' 94.

4 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

5 ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

6 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 34, עמ' 639; ס"ח התשע"ד, עמ' 551.


תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
אי הרשעה ללקוח שהואשם בעבירת תקיפה סגירת תיק פלילי ללקוח שנחקר בגין הטרדה מינית באינטרנט שחרור ממעצר חשוד בעבירות מעשה מגונה בקטינה והטרדה מינית מאסר על תנאי בלבד ללקוח שהטריד מינית סוכנת משטרתית שהתחזתה לקטינה בת 13 ביטול רישום משטרתי בעבירות נשק וסחר בסמים שחרור ממעצר לקוח שנחשד בביצוע עבירות אלימות כלפי בת זוגו

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017