חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 65), התשע"ז-2017

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 65), התשע"ז-2017

תבנית חוק שהתקבל


חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 65), התשע"ז–2017*


הוספת סעיף 6כ3

1.

בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982‏1 (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 6כ2 יבוא:"שידורי חדשות בין-לאומיים שמקורם בישראל

6כ3.

(א) בסעיף זה –
"בעל רישיון לשידור ערוץ חדשות בין-לאומי" – משדר ערוץ חדשות בין-לאומי שקיבל רישיון מהמועצה לפי סעיף קטן (ג);
"משדר ערוץ חדשות בין-לאומי" – מי שמשדר חדשות ותכניות בענייני היום המיועדים בעיקרם לשידור מחוץ לישראל, בשפה שאינה עברית ושאינם מלווים בכתוביות בעברית, והוא תאגיד הרשום בישראל ואם אינו תאגיד רשום כאמור – שידוריו הופקו ונערכו, כולם או חלק ניכר מהם, בישראל.(ב) על אף האמור בסעיפים 6כ(א) ו-6כ2, המועצה רשאית לאשר לבעל רישיון כללי לשידורי כבלים להעביר למנוייו את שידוריו של בעל רישיון לשידור ערוץ חדשות בין-לאומי, ובלבד שהתקיימו התנאים המנויים בסעיף 6כ2(ב)(2) עד (5), בשינוי זה: במקום "מפיק חדשות עצמאי" יקראו "בעל רישיון לשידור ערוץ חדשות בין-לאומי", ובמקום "מפיק החדשות העצמאי" יקראו "בעל רישיון לשידור ערוץ החדשות הבין-לאומי".(ג) המועצה רשאית לתת רישיון לשידור ערוץ חדשות בין-לאומי למשדר ערוץ חדשות בין-לאומי בהתקיים כל אלה:
(1) הוא חברה כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט–1999‏2;
(2) התקיימו בו התנאים המנויים בסעיף 6כ2(ג)(4), (5)(ג) עד (ה) ו-(6), בשינויים המחויבים;
(3) מרב הזיקות שלו אינן לישראל בהתאם לכללים שקבעה המועצה לפי סעיף קטן (ז)(1).(ד) לא יינתן למשדר ערוץ חדשות בין-לאומי רישיון לפי סעיף קטן (ג) אם לדעת המועצה התקיימה לגביו אחת או יותר מהעילות המנויות בסעיף 6כ2(ד)(1), בשינויים המחויבים, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 6כ2(ד)(2).(ה) על בעל רישיון לשידור ערוץ חדשות בין-לאומי יחולו הוראות סעיף 6כ2(ה) ו-(ז), בשינוי זה: במקום "מפיק חדשות עצמאי" יקראו "בעל רישיון לשידור ערוץ חדשות בין-לאומי".(ו) בעל רישיון כללי לשידורי כבלים לא יפלה, בתנאי ההתקשרות ובתנאים לעניין העברת השידורים, בין בעל רישיון לשידור ערוץ חדשות בין-לאומי לבעל רישיון לשידור ערוץ חדשות בין-לאומי אחר.(ז) המועצה תקבע כללים כדי להבטיח –
(1) שמרב הזיקות של משדר ערוץ חדשות בין-לאומי אינן לישראל;
(2) את קיום הוראות סעיף 6כ2(ה) על ידי בעל רישיון לשידור ערוץ חדשות בין-לאומי או מבקש רישיון כאמור שבעל שליטה או בעל עניין בו הוא אחד מהמנויים בסעיף 6כ2(ג)(5)(א) או (ב).(ח) המועצה רשאית לקבוע כללים לעניין בעל רישיון לשידור ערוץ חדשות בין-לאומי, ובכלל זה לעניין הליכים למתן רישיון לשידור ערוץ חדשות בין-לאומי ולביטולו ולעניין חובותיו של בעל רישיון כאמור לדווח למועצה ואופן הדיווח."

תיקון סעיף 6נא1

2.

בסעיף 6נא1(ב) לחוק העיקרי, אחרי "סעיף 6כ2" יבוא "או 6כ3, לפי העניין,".

תיקון חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות

[מס' 4]

3.

בחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד–2013‏3, בסעיף 4(ו), בהגדרה "גורם בעל השפעה בתחום השידורים או העיתונות הכתובה", אחרי פסקה (8) יבוא:"(9) בעל רישיון לשידור ערוץ חדשות בין-לאומי כהגדרתו בסעיף 6כ3(א) לחוק התקשורת;".

כללים ראשונים והוראת מעבר

4.

כללים ראשונים כאמור בסעיף 6כ3(ז) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ייקבעו בידי המועצה כהגדרתה בסעיף 6א לחוק העיקרי, לא יאוחר מארבעה חודשים מיום פרסומו של חוק זה; המועצה לא תיתן רישיון לשידור ערוץ חדשות בין-לאומי לפי סעיף 6כ3(ג) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, אלא לאחר שקבעה כללים ראשונים כאמור.
בנימין נתניהו

ראש הממשלה


איוב קרא

שר התקשורתראובן ריבלין

נשיא המדינה


יולי יואל אדלשטיין

יושב ראש הכנסת

** התקבל בכנסת ביום ד' בסיוון התשע"ז (29 במאי 2017); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 701, מיום י"ז באדר התשע"ז (15 במרס 2017), עמ' 154.

1 ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשע"ז, עמ' 125.


2 ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.

3 ס"ח התשע"ד, עמ' 92; התשע"ז, עמ' 696.


תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק פרקליטות בהיעדר אשמה פלילית ללקוח שנחשד בשיבוש הליכי חקירה אי הרשעה ללקוחה שפצעה ותקפה אישה אחרת שחרור ממעצר חשוד בעבירות סחר בסמים והחזקת סמים סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בביצוע מעשה סדום בנסיבות אינוס בקטין

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
מוטי | 10:39 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:20 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
אייל | 11:54 03/11/2016
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
יעל | 15:29 21/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
עו''ד אסף דוק | 12:36 22/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
אגדגד | 18:17 23/09/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
מממ | 18:14 17/04/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
עו''ד דן נתיב | 16:56 19/04/2015
חיפוש לא חוקי
???? | 05:57 15/03/2015
חיפוש לא חוקי
עו''ד איילון בירנבוים | 09:26 16/03/2015