חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 8), התשע"ז-2017

חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 8), התשע"ז-2017

תבנית חוק שהתקבל


חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 8), התשע"ז–2017*


תיקון סעיף 1

1.

בחוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד–2014‏1 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –
(1) אחרי ההגדרה "יום התחילה" יבוא:

""הכונס הרשמי" – כהגדרתו בפקודת החברות;";
(2) אחרי ההגדרה "המועצה" יבוא:

""מועצת תאגיד החדשות" – מועצת תאגיד החדשות שמונתה לפי סעיף 82ג;";
(3) אחרי ההגדרה "המנהל הכללי" יבוא:

""המנהל הכללי של תאגיד החדשות" – המנהל הכללי של תאגיד החדשות שמונה לפי סעיף 82ז;";
(4) במקום ההגדרה ""נושא משרה", בתאגיד השידור הישראלי" יבוא:

""נושא משרה" – מנהל כללי, משנה או סגן למנהל כללי, וכן מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל כללי, וחבר מועצה;";
(5) אחרי ההגדרה "עלות שכר" יבוא:

""פקודת החברות" – פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג–19832;";
(6) אחרי ההגדרה "שידורי חדשות" יבוא:

""תאגיד החדשות" – תאגיד החדשות שהוקם לפי סעיף 82א;";
(7)

אחרי ההגדרה "תאגיד השידור הישראלי" יבוא:

""תוכן בענייני היום" – תוכן העוסק בהרחבה של אירועים ונושאים בעלי אופי חדשותי שעלו בחדשות בסמוך לשידורו או לפרסומו."


תיקון סעיף 7

2.

בסעיף 7(ג) לחוק העיקרי, אחרי "בענייני היום" יבוא "שהעביר לו תאגיד החדשות לפי סעיף 82ב; כמו כן יספק תאגיד השידור הישראלי תוכן חדשותי ותוכן בענייני היום בשפה הערבית ובנושא מורשת ישראל, והכל".


תיקון סעיף 11

3.

בסעיף 11 לחוק העיקרי –
(1) בפסקה (3), אחרי "לוחות השידורים" יבוא "למעט לעניין התכנים שמעביר תאגיד החדשות לתאגיד השידור הישראלי";
(2) בפסקה (12), בסופה יבוא "ובכלל זה, לעניין תוכן חדשותי ותוכן בענייני היום".


תיקון סעיף 26

4.

בסעיף 26(ב) לחוק העיקרי, בכל מקום, אחרי "תאגיד השידור הישראלי" יבוא "או תאגיד החדשות".


תיקון סעיף 43

5.

בסעיף 43(2) לחוק העיקרי, אחרי "של השידורים" יבוא "למעט לעניין התכנים שמעביר תאגיד החדשות לתאגיד השידור הישראלי".


ביטול פרק ו'

6.

פרק ו' לחוק העיקרי – בטל.


תיקון סעיף 52

7.

בסעיף 52(ב) לחוק העיקרי –
(1) פסקה (2) – תימחק;
(2) בפסקה (3), המילים "נוסף על האמור בפסקה (2)" – יימחקו.


תיקון סעיף 63

8.

בסעיף 63 לחוק העיקרי –
(1) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא "ובכלל זה תוכן חדשותי ותוכן בענייני היום שמעביר לו תאגיד החדשות לפי סעיף 82ב";
(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב1)

(1) תאגיד השידור הישראלי ישדר את התוכן החדשותי והתוכן בענייני היום שמעביר לו תאגיד החדשות לשם שידורם בטלוויזיה, בערוץ השידורים המרכזי, בזמנים כמפורט בתוספת הראשונה.


(2) המועצה, בהסכמת מועצת תאגיד החדשות, רשאית לשנות את התוספת הראשונה; החלטה לעניין זה תתקבל ברוב חבריה המכהנים של כל אחת מהמועצות האמורות.";
(3) בסעיף קטן (ג)(1), אחרי "ותכניות בענייני היום" יבוא "בהתאם להוראות סעיפים קטנים (ג1) עד (ג3)";
(4) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג1) תאגיד השידור הישראלי ישדר את התוכן החדשותי והתוכן בענייני היום שהעביר לו תאגיד החדשות לשם שידורם ברדיו במסגרת שידורי "קול ישראל" –


(1) ברשת שידור נפרדת המיועדת לשידור תכנים כאמור, ורשאי הוא לשדר תכנים המועברים לו כאמור ברשתות שידור נוספות במסגרת שידורי "קול ישראל";


(2) ברשת שידור נפרדת המיועדת לשידור תכנים כאמור בשפות הרווחות בציבור בישראל, ובכלל זה בשפות הרוסית, האמהרית והפרסית; שידורים כאמור יתקיימו בכל שעות היממה, ושני שליש מהם יהיו בשפה הרוסית;


(3) ברשת שידור נפרדת המיועדת ברובה המכריע לשידור תכנים כאמור לאוכלוסייה החרדית; שידורים כאמור יתקיימו בכל שעות היממה, למעט שבת וחג; השידור ברשת שידור נפרדת כאמור יהיה בכפוף לאישור השר בהתאם להוראות סעיף 11(1), והוא יחל בהקדם האפשרי לאחר קבלת האישור האמור.

(ג2) שידורי הטלוויזיה בערוץ בשפה הערבית, ושידורי "קול ישראל" בשפה הערבית ובנושא מורשת ישראל, יכללו, בין היתר, תוכן חדשותי ותוכן בענייני היום שהפיק תאגיד השידור הישראלי; השידורים בנושא מורשת ישראל יהיו ברשת שידור נפרדת ויתקיימו בכל שעות היממה, למעט שבת וחג.

(ג3) בסעיף זה, "שידורים בנושא מורשת ישראל" – שידור של תכנים הקשורים למסורת היהודית ולערכי הציונות."


הוספת סעיף 63א

9.

אחרי סעיף 63 לחוק העיקרי יבוא:
"תיאום לוחות שידורים

63א.

(א) המועצה, בהסכמת מועצת תאגיד החדשות, תקבע כללים לעניין תיאום משך זמן השידור ומועדי השידור של התוכן החדשותי והתוכן בענייני היום שמעביר תאגיד החדשות לתאגיד השידור הישראלי, כפי שנקבע בלוחות השידורים שאישרו המועצות, וכן כללים לעניין פריצה לשידורים לשם שידור תוכן חדשותי.
(ב) התעוררה מחלוקת בין תאגיד החדשות לתאגיד השידור הישראלי (בסעיף זה – התאגידים) בעניין יישום הכללים כאמור בסעיף קטן (א) או בעניין שלא נקבעו לגביו כללים כאמור, למעט לעניין פריצת לשידורים או בעניינים אחרים המחייבים הכרעה מידית, יכריעו בעניין יושב ראש המועצה ויושב ראש מועצת תאגיד החדשות (בסעיף זה – יושבי הראש של המועצות); לא הגיעו יושבי הראש של המועצות להסכמה ביניהם, ימנו מומחה שיכריע במחלוקת; המומחה יהיה נציג ציבור בלתי תלוי בעל ניסיון מעשי משמעותי בתחום שידורי הטלוויזיה.
(ג) לא הגיעו יושבי הראש של המועצות להסכמה בדבר מינוי מומחה כאמור בסעיף קטן (ב) בתוך שלושה ימים מהיום שבו התעוררה המחלוקת, או לא נתן המומחה את החלטתו בתוך ארבעה ימים מהיום שמונה, רשאי כל אחד מיושבי הראש של המועצות לפנות ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה למינוי מומחה שיכריע במחלוקת; המומחה שימנה היועץ המשפטי לממשלה יהיה שופט בדימוס של בית המשפט העליון או של בית משפט מחוזי, והוא ייתן את החלטתו בעניין בהקדם האפשרי לאחר מינויו.
(ד) לא ימונה כמומחה לפי סעיף קטן (ב) או (ג) מי שמתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כמומחה או שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו;

(2) יש לו זיקה אישית או עסקית לשר משרי הממשלה, או שהוא עוסק בפעילות פוליטית או בפעילות מפלגתית, או שעסק בפעילות פוליטית או בפעילות מפלגתית בחמש השנים שקדמו למועד מינויו; לעניין זה לא יראו השתתפות בהפגנה או בכינוס בעל אופי פוליטי, או הבעת עמדה פומבית בעניינים פוליטיים, כשלעצמן, כפעילות פוליטית;

(3) הוא עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו כמומחה לבין עניין אישי שלו או תפקיד אחר שלו.
(ה) מומחה שמונה לפי סעיף קטן (ב) או (ג) רשאי להיעזר ביועץ הדרוש לו, לפי שיקול דעתו, לשם הכרעה במחלוקת.
(ו) הכרעת המומחה שמונה לפי סעיף קטן (ב) או (ג) תחייב את התאגידים; התאגידים ישלמו למומחה את שכרו והוצאותיו, בחלקים שווים.
(ז) התעוררה מחלוקת בין התאגידים בנוגע ליישום הכללים לעניין פריצה לשידורים לשם שידור תוכן חדשותי או בעניינים המחייבים הכרעה מידית, יכריע במחלוקת המנהל הכללי של תאגיד השידור הישראלי, לאחר שנועץ במנהל הכללי של תאגיד החדשות; הכריע המנהל הכללי של תאגיד השידור הישראלי בניגוד לעמדת המנהל הכללי של תאגיד החדשות, יודיע על כך זמן סביר לאחר מכן ליושבי הראש של המועצות.
(ח) בסעיף זה, "עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו, עניין של תאגיד שהוא או קרובו הם בעלי עניין בהם, או עניין של גוף שהוא או קרובו הם מנהלים או עובדים אחראים בו."


תיקון סעיף 64

10.

בסעיף 64 לחוק העיקרי –
(1) בסעיף קטן (א), במקום "בתוספת" יבוא "בתוספת השנייה";
(2) בסעיפים קטנים (ב) ו-(ו), במקום "התוספת" יבוא "התוספת השנייה".


תיקון סעיף 67

11.

בסעיף 67(ב) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (1) יבוא:
"(1א) תאגיד השידור הישראלי יאפשר לתאגיד החדשות גישה ושימוש, ללא תמורה, בשידורים ובתוכן כאמור בפסקה (1); תאגיד החדשות יהיה רשאי לעשות שימוש בשידורים ובתוכן כאמור לשם הפקת תוכן חדשותי ותוכן בענייני היום, בהיקף ובתנאים שתאגיד השידור הישראלי רשאי לעשות שימוש בשידורים ובתוכן האמורים."


תיקון סעיף 75

12.

בסעיף 75 לחוק העיקרי, אחרי "כאמור בסעיף 7" יבוא "ולתפקידי תאגיד החדשות כאמור בסעיף 82ב".


תיקון סעיף 79

13.

בסעיף 79 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ג) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 82יז."


תיקון סעיף 80

14.

בסעיף 80(א) לחוק העיקרי, בהגדרה "הסכום הכולל", במקום פסקאות (1) עד (3) יבוא:
"(1) בשנת 2017 – 461 מיליון שקלים חדשים;
(2) בשנת 2018 – 487.8 מיליון שקלים חדשים;
(3) בשנת 2019 ואילך – 512 מיליון שקלים חדשים."


הוספת פרק י"ג1

15.

אחרי סעיף 82 לחוק העיקרי יבוא:


"פרק י"ג1: תאגיד החדשות
תאגיד החדשות

82א.

(א) מוקם בזה תאגיד החדשות.
(ב) תאגיד החדשות הוא אישיות משפטית, הכשרה לכל חובה, זכות ופעולה המתיישבת עם אופיו וטבעו כגוף מאוגד.
(ג) האורגנים של תאגיד החדשות הם מועצת תאגיד החדשות והמנהל הכללי של תאגיד החדשות.
(ד) תאגיד החדשות הוא גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח–1958 [נוסח משולב].
תפקידי תאגיד החדשות

82ב.

(א) תאגיד החדשות יפיק תוכן חדשותי ותוכן בענייני היום באמצעים חזותיים, קוליים וכתובים, ויעבירם לתאגיד השידור הישראלי לשם אספקת התכנים לציבור בטלוויזיה, ברדיו ועל גבי רשת האינטרנט, בידי תאגיד השידור הישראלי, לפי הוראות סעיף 63.
(ב) תאגיד החדשות יפיק את התכנים כאמור בסעיף קטן (א), כשירות ציבורי, באופן מקצועי, הגון, אחראי, עצמאי, ביקורתי, מאוזן, נטול פניות ואמין, בשקיפות ותוך הפעלת שיקול דעת עיתונאי ונאמנות לאמת העובדתית ולחובת הדיווח לציבור; התכנים כאמור שיפיק תאגיד החדשות יפנו למגוון האוכלוסיות והזרמים בחברה הישראלית ויכללו תוכן כאמור בשפה העברית ובשפות נוספות הרווחות בחברה הישראלית, למעט בשפה הערבית.
מועצת תאגיד החדשות

82ג.

(א) השר ימנה לתאגיד החדשות מועצה בת עשרה חברים כמפורט להלן, ובהם חמש נשים לפחות וכן חבר אחד לפחות הנמנה עם האוכלוסייה הערבית, לרבות האוכלוסייה הדרוזית והצ'רקסית, והכול לפי המלצת הוועדה לאיתור מועמדים כאמור בסעיף 82ו:

(1) יושב ראש מועצת תאגיד החדשות, שהוא בעל תואר אקדמי וכן בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים אלה:


(א) תפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;


(ב) תפקיד ניהולי בכיר בארגון משמעותי, בעל מעמד בתחום התקשורת;

(2) שני נציגי ציבור בעלי ניסיון של חמש שנים לפחות בתפקיד ניהולי בגוף העוסק בשידורים, בעיתון או באתר אינטרנט חדשותי;

(3) שני נציגי ציבור בעלי ניסיון משמעותי בתחום העיתונות הכתובה או המשודרת או באתרי אינטרנט חדשותיים, ובכלל זה בעריכת תוכן;

(4) נציג ציבור בעל ניסיון משמעותי בתחום היצירה הטלוויזיונית, הקולנועית או המוסיקלית;

(5) נציג ציבור בעל ניסיון טכנולוגי משמעותי בתחום הקשור לפעילות תאגיד החדשות;

(6) נציג ציבור בעל ניסיון משמעותי בניהול כספים בגופים בעלי היקף עסקים משמעותי;

(7) נציג ציבור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעותה לפי סעיף 240 לחוק החברות;

(8) נציג ציבור שהוא משפטן בעל ניסיון משמעותי בתחום האסדרה.
(ב) על חבר מועצת תאגיד החדשות, מינויו וכהונתו יחולו הוראות סעיפים 9(ב) ו-(ג), 10, 14 עד 17, 23 עד 25 ו-27, בשינויים המחויבים, ובכלל זה בשינויים כמפורט להלן (בפרק זה – השינויים המחויבים):

(1) בכל מקום, במקום "תאגיד השידור הישראלי" יקראו "תאגיד החדשות";

(2) בכל מקום, במקום "המועצה" יקראו "מועצת תאגיד החדשות";

(3) במקום "למועצה" יקראו "למועצת תאגיד החדשות";

(4) במקום "המנהל הכללי" יקראו "המנהל הכללי של תאגיד החדשות";

(5) בכל מקום, במקום "ועדת האיתור" יקראו "הוועדה לאיתור מועמדים שמונתה לפי סעיף 82ו".
(ג) הוראות ניגוד העניינים החלות על חבר המועצה לפי סעיף 26 יחולו גם על חבר מועצת תאגיד החדשות.
תפקידי מועצת תאגיד החדשות

82ד.

תפקידי מועצת תאגיד החדשות הם:
(1) לקבוע את מדיניות תאגיד החדשות לשם מילוי תפקידיו כאמור בסעיף 82ב ובהתאם לתקציבו המאושר;
(2) לפקח על ביצוע המדיניות שקבעה לפי פסקה (1);
(3) לאשר את לוחות השידורים של התכנים שמפיק תאגיד החדשות;
(4) למנות את המנהל הכללי של תאגיד החדשות לפי הוראות סעיף 82ז ולפקח על פעולותיו;
(5) לאשר את המבנה הארגוני של תאגיד החדשות, את מדיניות ההעסקה של העובדים, וכן את שיא כוח האדם בתאגיד לאחר שניתן האישור הנדרש לפי הוראות סעיף 81(א) כפי שהוחל בסעיף 82טו;
(6) לדון בהצעת התקציב השנתי של תאגיד החדשות שהכין המנהל הכללי שלו לפי סעיף 82ז(ה)(3), ולאשרה, לא יאוחר מ-30 ימים לפני תום שנת הכספים, לאחר שנוכחה כי התקציב המוצע מאוזן;
(7) לדון בתכנית העבודה השנתית שהגיש לה המנהל הכללי של תאגיד החדשות לפי סעיף 82ז(ה)(4), ובכלל זה ביעדיו השנתיים של תאגיד החדשות, לבדוק את התאמתה להצעת התקציב השנתי שהוגשה לה לפי פסקה (6) ולאשר את התכנית האמורה;
(8) לפקח על עמידתו של תאגיד החדשות ביעדי התקציב השנתי המאושר וביצועו;
(9) להיות אחראית לעריכת הדוחות הכספיים ולאישורם, ובכלל זה לדון בהערות רואה החשבון המבקר שמונה לפי סעיף 82ח(1), לגבי הדוחות הכספיים, וכן לדון לאחר אישור הדוחות הכספיים בכל פרט שרואה החשבון המבקר הסתייג, העיר הערה או נמנע מלחוות את דעתו לגביו;
(10) לקבוע עסקאות מסוג מסוים או שיש להן היקף תקציבי מסוים שהמנהל הכללי של תאגיד החדשות או מי מטעמו רשאי להתקשר בהן בשם תאגיד החדשות, יחד עם מי שתקבע מועצת תאגיד החדשות לעניין זה, וכן לקבוע עסקאות מסוג מסוים או שיש להן היקף תקציבי מעל לסכום שתקבע, הטעונות את אישורה, ולדון באישורן של עסקאות כאמור;
(11) לדון בדוח הפעילות שהגיש לה המנהל הכללי של תאגיד החדשות לפי סעיף 82ז(ה)(5) ובדין וחשבון השנתי שהגיש לה המבקר הפנימי לפי סעיף 51(ב)(2) כפי שהוחל בסעיף 82ח(3), ולאשר את תכנית העבודה שהעבירה לה ועדת הביקורת לפי סעיף 22(ב)(3) כפי שהוחל בסעיף 82ה, בצירוף הצעותיה והמלצותיה, בשינויים הנראים לה;
(12) לקבוע כללי אתיקה נוספים על כללי האתיקה שקבעה המועצה, בנוגע לתכנים שמפיק תאגיד החדשות, ובלבד שלא יעמדו בניגוד לכללי האתיקה שקבעה המועצה בהתאם לסעיף 11(12);
(13) לקבוע יעדים מדידים לבחינת ביצועיהם של עובדי תאגיד החדשות הממלאים תפקיד ניהולי, כפי שתחליט;
(14) לבצע כל תפקיד אחר שהוטל עליה לפי חוק זה.
החלת הוראות על מועצת תאגיד החדשות

82ה.

על מועצת תאגיד החדשות יחולו סעיפים 12, 13, 18 עד 22 ו-28, בשינויים המחויבים.
ועדה לאיתור מועמדים למועצת תאגיד החדשות

82ו.

(א) תמונה ועדה שתפקידה לאתר ולהציע לשר מועמדים ראויים למועצת תאגיד החדשות; הוועדה תהיה בת שלושה חברים בעלי כשירות כאמור בסעיף 29(ב).
(ב) על הוועדה לאיתור מועמדים וחבריה, מינוים, עבודתם וכהונתם, יחולו הוראות פרק ד' בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בסעיף 31(א), במקום "12 מועמדים" יקראו "עשרה מועמדים".
המנהל הכללי של תאגיד החדשות

82ז.

(א) מועצת תאגיד החדשות תמנה מנהל כללי לתאגיד החדשות שהוא בעל תואר אקדמי, וכן בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה או בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים אלה:

(1) תפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

(2) תפקיד ניהולי בכיר בארגון משמעותי, בעל מעמד בתחום התקשורת.
(ב) המועמדים לתפקיד המנהל הכללי של תאגיד החדשות ייבחרו בידי ועדה שחבריה הם כמפורט להלן:

(1) יושב ראש מועצת תאגיד החדשות, והוא יהיה יושב ראש הוועדה;

(2) שני חברי מועצת תאגיד החדשות שתבחר המועצה האמורה.
(ג) הוועדה לבחירת המנהל הכללי של תאגיד החדשות כאמור בסעיף קטן (ב) תאתר מועמדים לתפקיד המנהל הכללי של תאגיד החדשות, לרבות בדרך של פרסום הודעה לציבור; המנהל הכללי ימונה לפי הוראות סעיף קטן (א) מתוך המועמדים שהציעה הוועדה האמורה.
(ד) על המנהל הכללי של תאגיד החדשות, מינויו וכהונתו, יחולו הוראות סעיפים 38(ד), 39 עד 42, 45 ו-46, בשינויים המחויבים.
(ה) תפקידי המנהל הכללי של תאגיד החדשות הם:

(1) להיות אחראי לניהול השוטף של תאגיד החדשות בהתאם להחלטות מועצת תאגיד החדשות ולהנחיותיה;

(2) להעביר את לוחות השידורים של התוכן החדשותי ושל התוכן בענייני היום שמפיק תאגיד החדשות לאישור מועצת תאגיד החדשות; בביצוע תפקידו לפי פסקה זו יפעל המנהל הכללי של תאגיד החדשות באופן עצמאי;

(3) להכין הצעת תקציב מאוזן של תאגיד החדשות, לכל שנת כספים, להביאה לפני מועצת תאגיד החדשות 60 ימים לפחות לפני תום השנה, ולהיות אחראי לביצוע התקציב כאמור, לאחר אישורו;

(4) להגיש לאישור מועצת תאגיד החדשות, בכל שנה, יחד עם הצעת התקציב כאמור בפסקה (3), תכנית עבודה שנתית שתכלול, בין השאר, את יעדי תאגיד החדשות לשנה הקרובה, את הפעולות המתוכננות להיעשות בידי תאגיד החדשות להשגת היעדים האמורים ואת התאמתם להצעת התקציב;

(5) להגיש למועצת תאגיד החדשות, אחת לשישה חודשים לפחות, דוח ובו פירוט של פעילות תאגיד החדשות בתקופה שאליה מתייחס הדוח, והתייחסות למימוש היעדים שהוגדרו בתכנית העבודה השנתית, בתקופה האמורה.
(ו) למנהל הכללי של תאגיד החדשות יהיו כל הסמכויות הדרושות לניהול השוטף של תאגיד החדשות שאינן נתונות לאחר לפי חוק זה, ובכלל זה הסמכויות כאמור בפסקאות (1) ו-(2) של סעיף 44, בשינויים המחויבים.
בעלי תפקידים מיוחדים

82ח.

לתאגיד החדשות יהיו בעלי תפקידים כמפורט להלן:
(1) עורך ראשי של התוכן החדשותי ושל התוכן בענייני היום שמפיק תאגיד החדשות (להלן – העורך הראשי בתאגיד החדשות), ויחולו לגביו הוראות אלה:

(א) לעורך הראשי בתאגיד החדשות ימונה אדם בעל ניסיון משמעותי בתחום העיתונות;

(ב) תקופת הכהונה של העורך הראשי בתאגיד החדשות תהיה ארבע שנים, ואפשר להאריך את כהונתו לתקופת כהונה אחת נוספת;

(ג) הוראות סעיף 82ט(ב)(1) יחולו לעניין העורך הראשי בתאגיד החדשות, אולם מינויו והעברתו מכהונה טעונים אישור של רוב חבריה המכהנים של מועצת תאגיד החדשות;

(ד) בביצוע תפקידו יפעל העורך הראשי בתאגיד החדשות באופן עצמאי;

(ה) לא ימונה לעורך הראשי בתאגיד החדשות ולא יכהן בתפקיד כאמור מי שיש לו זיקה אישית או עסקית לשר משרי הממשלה, מי שעוסק בפעילות פוליטית או בפעילות מפלגתית, או מי שעסק בפעילות פוליטית או בפעילות מפלגתית בחמש השנים שקדמו למועד הצגת המועמדות; לעניין זה, לא יראו השתתפות בהפגנה או בכינוס בעל אופי פוליטי, או הבעת עמדה פומבית בעניינים פוליטיים, כשלעצמן, כפעילות פוליטית;
(2) רואה חשבון מבקר, ויחולו לגביו הוראות סעיף 49, בשינויים המחויבים;
(3) יועץ משפטי, ויחולו לגביו הוראות סעיף 50, בשינויים המחויבים;
(4) מבקר פנימי, ויחולו לגביו הוראות סעיף 51, בשינויים המחויבים;
(5) ממונה על קבילות הציבור, ויחולו לגביו הוראות סעיף 62, בשינויים המחויבים.
עובדי תאגיד החדשות

82ט.

(א) קבלה של אדם לעבודה בתאגיד החדשות תיעשה במכרז.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) –

(1) נושא משרה ייבחר בהליך של ועדה לאיתור מועמדים, באישור מועצת תאגיד החדשות; חברי הוועדה יהיו המנהל הכללי של תאגיד החדשות ושני נושאי משרה שאינם חברי מועצת תאגיד החדשות, שיבחר המנהל הכללי האמור;

(2) חובת המכרז לא תחול על משרת עיתונאי וכן על משרת עורך או מגיש של תכניות שמפיק תאגיד החדשות; מועצת תאגיד החדשות תקבע, בהחלטה מנומקת, כללים לעניין המשרות האמורות ומספר העובדים המרבי שעליהן לא תחול, בתנאים שתקבע, חובת המכרז; קבלת אדם למשרה כאמור תיעשה בידי העורך הראשי בתאגיד החדשות באישור המנהל הכללי של תאגיד החדשות, בהתבסס על שיקולים מקצועיים ובמסגרת התקציב שהוקצה לשם כך; עלות השכר לעובד במשרה כאמור לא תעלה על סכום שעליו החליטה מועצת תאגיד החדשות, אלא אם כן אישרה זאת ועדת המשנה להתקשרויות שמונתה לפי סעיף 21 כפי שהוחל בסעיף 82ה.
(ג) הודעה בדבר איתור מועמדים למשרות שלא חלה עליהן חובת מכרז תפורסם באתר האינטרנט של תאגיד החדשות זמן סביר מראש.
(ד) על תאגיד החדשות ועובדיו יחולו הוראות סעיפים 54 עד 56, בשינויים המחויבים.
התקשרות עם עיתונאים לתקופות מוגבלות או למשימות מיוחדות

82י.

תאגיד החדשות רשאי להתקשר שלא במכרז, לתקופות מוגבלות או למשימות מסוימות, עם עיתונאי, אם קיימת, בנסיבות העניין, הצדקה מיוחדת להתקשרות ובשים לב לכישוריו המיוחדים של אותו עיתונאי; מועצת תאגיד החדשות תקבע כללים לעניין סעיף זה, ובכלל זה לעניין סוגי התקשרות והדרכים לאיתור מועמדים.
החלת הוראות על נושאי משרה בתאגיד החדשות

82יא.

על נושא משרה בתאגיד החדשות יחולו הוראות פרק ט', בשינויים המחויבים.
איסור על פרסומות והודעות

82יב.

(א) תאגיד החדשות לא ישלב, בתכנים שהוא מפיק ומעביר לתאגיד השידור הישראלי, מסר פרסומי, תשדירי פרסומות והודעות, תשדירים לשירות הציבור והודעות חסות, והכול בין בתמורה, במישרין או בעקיפין, ובין בלא תמורה; לעניין מסר פרסומי יחולו הכללים שנקבעו לפי סעיף 69.
(ב) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע מההוראות החלות על תאגיד השידור הישראלי ומסמכויותיו לפי פרק י"ב גם ביחס לתכנים שמעביר לו תאגיד החדשות.
(ג) בסעיף זה –
"הודעת חסות", "מסר פרסומי" ו"תשדיר לשירות הציבור" – כהגדרתם בסעיף 68;
"תשדירי פרסומת והודעות" – כמשמעותם בסעיף 70(א).
החלת הוראות לעניין איסור העברת נכסים

82יג.

הוראות סעיף 79 יחולו על תאגיד החדשות, בשינויים המחויבים.
תקציב תאגיד החדשות

82יד.

(א) התקציב השנתי של תאגיד החדשות יהיה בסכום של 137.2 מיליון שקלים חדשים שיועבר לו ממשרד התחבורה והבטיחות בדרכים לפי הוראות סעיף קטן (ב).
(ב) משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ינכה מתוך סך סכומי אגרת הרישיון שהוא גובה, בכל חודש, סכום בסך של 11.4 מיליון שקלים חדשים ויעבירו אל תאגיד החדשות; הסכום המועבר כאמור לא ייחשב להכנסות המדינה והעברתו לתאגיד החדשות לא תימנה בחוק תקציב שנתי כהגדרתו בחוק יסודות התקציב.
(ג) הסכומים לפי סעיף זה יתעדכנו ב-1 בינואר בכל שנה בהתאם לשיעור השינוי במדד הידוע ביום האמור לעומת המדד שהיה ידוע ב-1 בינואר בשנה שקדמה לה.
(ד) בסעיף זה, "אגרת רישיון" ו"מדד" – כהגדרתם בסעיף 80(א).
החלת הוראות לעניין שיא כוח אדם

82טו.

על תאגיד החדשות יחולו הוראות סעיף 81, בשינויים המחויבים.
מקום מושבו של תאגיד החדשות

82טז.

מקום מושבם של תאגיד החדשות, מועצתו והנהלתו יהיה במיתקני תאגיד השידור הישראלי, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 5, בשינויים המחויבים.
אספקת טובין, מקרקעין ושירותים לתאגיד החדשות על ידי תאגיד השידור הישראלי

82יז.

(א) תאגיד השידור הישראלי יספק לתאגיד החדשות את כל הטובין, המקרקעין והשירותים הדרושים, לדעת תאגיד החדשות, לצורך ביצוע תפקידיו, ובכלל זה יספק את המקום הנדרש לפעילותו של תאגיד החדשות, לרבות משרדים ואולפנים; ואולם, תאגיד השידור הישראלי לא יעביר לפי סעיף זה לתאגיד החדשות זכות בעלות במקרקעין.
(ב) תאגיד החדשות ישלם לתאגיד השידור הישראלי את התמורה בעד האספקה כאמור בסעיף קטן (א).
(ג) לשם אספקת הטובין, המקרקעין והשירותים כאמור בסעיף קטן (א) והתשלום בעדם כאמור בסעיף קטן (ב), יתקשר תאגיד השידור הישראלי בהסכם עם תאגיד החדשות; בהתקשרות לפי סעיף קטן זה, לא יחולו על תאגיד החדשות ההוראות לפי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב–19923.
(ד) התקשרות בהסכם בין תאגיד השידור הישראלי ותאגיד החדשות כאמור בסעיף קטן (ג), תיעשה באמצעות המנהל הכללי של כל אחד מהתאגידים האמורים יחד עם נושא משרה נוסף שהמועצה או מועצת תאגיד החדשות, לפי העניין, הסמיכה לשם כך.
(ה) התעוררה מחלוקת בין תאגיד השידור הישראלי לתאגיד החדשות בגיבוש ההסכם האמור בסעיף קטן (ג) או ביישום הוראותיו, בעניין הנוגע לתקציב, יכריע בעניין הממונה על התקציבים במשרד האוצר.
(ו) התעוררה מחלוקת בין תאגיד השידור הישראלי לתאגיד החדשות (בסעיף זה – התאגידים) בגיבוש ההסכם האמור בסעיף קטן (ג) או ביישום הוראותיו, בעניין הנוגע לתפעול, יכריעו בעניין יושב ראש המועצה ויושב ראש מועצת תאגיד החדשות (בסעיף זה – יושבי הראש של המועצות); לא הגיעו יושבי הראש של המועצות להסכמה ביניהם, ימנו מומחה שיכריע במחלוקת; המומחה יהיה נציג ציבור בלתי תלוי בעל ניסיון ניהולי משמעותי בתחום התפעול או הלוגיסטיקה ובעל ניסיון מעשי משמעותי בתחום שידורי הטלוויזיה.
(ז) לא הגיעו יושבי הראש של המועצות להסכמה בדבר מינוי מומחה כאמור בסעיף קטן (ו), בתוך עשרה ימים מהיום שבו התעוררה המחלוקת, רשאי כל אחד מהם לפנות ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה למינוי מומחה שיכריע במחלוקת; המומחה שימנה היועץ המשפטי לממשלה יהיה שופט בדימוס של בית המשפט העליון או של בית משפט מחוזי.
(ח) לא ימונה כמומחה לפי סעיף קטן (ו) או (ז) מי שמתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כמומחה או שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו;

(2) יש לו זיקה אישית או עסקית לשר משרי הממשלה, או שהוא עוסק בפעילות פוליטית או בפעילות מפלגתית או שעסק בפעילות פוליטית או בפעילות מפלגתית בחמש השנים שקדמו למועד מינויו; לעניין זה לא יראו השתתפות בהפגנה או בכינוס בעל אופי פוליטי או הבעת עמדה פומבית בעניינים פוליטיים, כשלעצמן, כפעילות פוליטית;

(3) הוא עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו כמומחה לבין עניין אישי שלו או תפקיד אחר שלו.
(ט) מומחה שמונה לפי סעיף קטן (ו) או (ז) רשאי להיעזר ביועץ הדרוש לו, לפי שיקול דעתו, לשם הכרעה במחלוקת והוא יכריע במחלוקת בתוך שלושים ימים, לכל היותר, מיום שמונה.
(י) הכרעת המומחה שמונה לפי סעיף קטן (ו) או (ז), תחייב את הצדדים; מומחה כאמור לא יכריע במחלוקת אלא לאחר שנועץ בממונה על התקציבים במשרד האוצר בנוגע להיבטים תקציביים של נושא המחלוקת והשלכתם על תקציבי התאגידים לפי סעיפים 80 ו-82יד.
(יא) התאגידים ישלמו למומחה שמונה לפי סעיף קטן (ו) או (ז) את שכרו והוצאותיו בחלקים שווים.
(יב) לעניין סעיף זה, "עניין אישי"
כהגדרתו בסעיף 63א(ח).
שימוש בתקציב

82יח.

תאגיד החדשות יעשה שימוש בתקציבו למטרות אלה בלבד:
(1) תשלום לתאגיד השידור הישראלי בעד אספקת טובין, מקרקעין או שירותים, כאמור בסעיף 82יז;
(2) תשלום עלות שכר לעובדי תאגיד החדשות וכן תשלום לעיתונאים שתאגיד החדשות התקשר עמם לצורך קבלת שירותיהם בתחום התוכן החדשותי או תוכן בענייני היום, שלא במסגרת יחסי עבודה;
(3) תשלום בעד שירותים שתאגיד החדשות מחויב לקבלם במישרין מנותן השירותים;
(4) תשלום שהוטל על תאגיד החדשות לפי דין או בהתאם להחלטת בית משפט או להחלטה במסגרת הליך פשרה, בוררות או גישור."


תיקון סעיף 89

16.

בסעיף 89 לחוק העיקרי, אחרי "תאגיד השידור הישראלי" יבוא "ותאגיד החדשות".


תיקון סעיף 90

17.

בסעיף 90 לחוק העיקרי –
(1) בכותרת השוליים, אחרי "המועצה" יבוא "ומועצת תאגיד החדשות";
(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) מועצת תאגיד החדשות רשאית, באישור השר, לקבוע כללים לניהולו של תאגיד החדשות ולפיקוח על ביצועם היעיל של תפקידיו לפי חוק זה.";
(3) בסעיף קטן (ב), אחרי "המועצה" יבוא "ומועצת תאגיד החדשות", ובסופו יבוא "או תאגיד החדשות, לפי העניין, וכן באתר האינטרנט של משרד התקשורת".


הוספת כותרת סימן א' לפרק ט"ו

18.

בפרק ט"ו לחוק העיקרי, אחרי הכותרת יבוא:
"סימן א': תחילה".


תיקון סעיף 92

19.

בסעיף 92 לחוק העיקרי –
(1) בסעיף קטן (א), במקום "סעיפים 2, 3 ו-80" יבוא "סעיפים 2, 3, 80 ו-82א(א) ו-(ב)", אחרי "יחל בשידוריו" יבוא "ובכלל זה בשידורי התוכן החדשותי והתוכן בענייני היום שמעביר לו תאגיד החדשות", ובסופו יבוא "והחל במועד האמור יעביר תאגיד החדשות תכנים אלה לתאגיד השידור הישראלי";
(2) בסעיף קטן (א1)(12), במקום "לתוספת" יבוא "לתוספת השנייה";
(3) אחרי סעיף קטן (א2) יבוא:

"(א3) תחילתו של סעיף 82א(א) ו-(ב) ביום פרסומו של חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 8), התשע"ז–2017 (בפרק זה – תיקון מס' 8).";
(4) בסעיף קטן (ד)(1), בסופו יבוא "ומועצת תאגיד החדשות תקבע כללים ראשונים לפי סעיפים 82ט(ב) ו-82י".


הוספת כותרת סימן ב' לפרק ט"ו

20.

אחרי סעיף 92 לחוק העיקרי יבוא:
"סימן ב': הוראות מעבר להקמת תאגיד השידור הישראלי".


תיקון סעיף 92א

21.

בסעיף 92א(א) לחוק העיקרי –
(1) ברישה, אחרי "בסעיף 5" יבוא "ובסעיף 82טז";
(2) בפסקה (1), במקום "והמועצה בירושלים" יבוא "והמועצה, וישיבות הנהלת תאגיד החדשות ומועצת תאגיד החדשות, בירושלים", ובמקום "והתאגיד" יבוא "ותאגיד השידור הישראלי";
(3) בפסקה (2), אחרי "תאגיד השידור הישראלי" יבוא "ומעובדי תאגיד החדשות".


תיקון סעיף 95

22.

בסעיף 95(ז) לחוק העיקרי, בסופו יבוא "כמשמעותו בפרק ו' כנוסחו ערב ביטולו בתיקון מס' 8 (בפרק זה – מנהל חטיבת החדשות)".


תיקון סעיף 96

23.

בסעיף 96 לחוק העיקרי –
(1) בסעיף קטן (א), במקום "450" יבוא "510";
(2) אחרי סעיף קטן (ז) יבוא:

"(ח) בהצעה לעובדי רשות השידור להתקבל לעבודה בתאגיד השידור הישראלי, שניתנה אחרי יום התחילה לפי סעיף קטן (ב), ייתן המנהל הכללי הזמני של תאגיד השידור הישראלי עדיפות לעובד ותיק של רשות השידור, כהגדרתו בסעיף 98יא, העומד בתנאי המשרה, כפי שקבע המנהל הכללי הזמני ובכפוף לשיקולים מקצועיים."


הוספת סימן ג' לפרק ט"ו

24.

אחרי סעיף 98 לחוק העיקרי יבוא:


"סימן ג': הוראות מעבר להקמת תאגיד החדשות
מנהל כללי זמני לתאגיד החדשות

98א.

(א) על אף האמור בסעיף 82ז(א) עד (ג), הכונס הרשמי ימנה לתאגיד החדשות מנהל כללי זמני, בתוך שבועיים מיום התחילה.
(ב) על המנהל הכללי הזמני של תאגיד החדשות יחולו הוראות סעיף 82ז(א), לעניין תנאי הכשירות, בשינוי זה: נוסף על תנאי הכשירות האמורים באותו סעיף, על המנהל הכללי הזמני שימונה להיות בעל ניסיון משמעותי בתחום העיתונות.
(ג) על מינוי המנהל הכללי הזמני של תאגיד החדשות יחולו הוראות סעיף 39 כפי שהוחל בסעיף 82ז(ד), וכן הוראות סעיף 60א לחוק החברות הממשלתיות בשינויים הקבועים בסעיף 38(ד) כפי שהוחל בסעיף 82ז(ד) ובשינוי זה: לא ימונה למנהל הכללי הזמני מועמד שהוועדה לבדיקת מינויים קבעה לגביו לפי סעיף 18ב(ג)(3) לחוק החברות הממשלתיות כי אינו מתאים לתפקיד.
(ד) המנהל הכללי הזמני של תאגיד החדשות יכהן עד תום שלושה חודשים מיום התחילה (בסימן זה – תקופת המעבר); אין באמור כדי למנוע את מינויו לתפקיד המנהל הכללי של תאגיד החדשות, לפי הוראות סעיף 82ז.
(ה) בתקופת כהונתו ימלא המנהל הכללי הזמני של תאגיד החדשות את כל התפקידים המוטלים על המנהל הכללי של תאגיד החדשות לפי חוק זה ויחולו לגביו כל הוראות החוק החלות על המנהל הכללי כאמור.
(ו) לא הסכים מנהל חטיבת החדשות של תאגיד השידור, בתקופת המעבר, למלא את תפקיד העורך הראשי של תאגיד החדשות בהתאם להוראות סעיף 98ד(ו), ימלא המנהל הכללי הזמני של תאגיד החדשות את תפקיד העורך הראשי עד למינוי עורך ראשי בהתאם להוראות סעיף 82ח(1) או עד תום תקופת המעבר, לפי המוקדם; במילוי תפקיד העורך הראשי לפי סעיף קטן זה יפעל המנהל הכללי הזמני של תאגיד החדשות באופן עצמאי.
פיקוח על פעולות המנהל הכללי הזמני של תאגיד החדשות

98ב.

עד למינוי מועצת תאגיד החדשות לפי סעיף 82ג, ימלא הכונס הרשמי את תפקיד הפיקוח של מועצת תאגיד החדשות על פעולות המנהל הכללי הזמני של תאגיד החדשות כאמור בסעיף 82ד(4), למעט בכל הנוגע להיבטים של תוכן ועריכה.
הוראות מעבר לעניין שיא כוח אדם

98ג.

(א) המנהל הכללי הזמני של תאגיד השידור הישראלי יקבע, ערב יום התחילה, מהו החלק משיא כוח האדם הקבוע באותו מועד לתאגיד השידור הישראלי, המיועד לחטיבת החדשות (בסעיף זה – החלק המיועד לחדשות); קביעה כאמור תיעשה בהתאם לאישור שנתן לעניין זה הממונה על התקציבים במשרד האוצר.
(ב) החלק המיועד לחדשות יהיה שיא כוח האדם הראשון בתאגיד החדשות החל ביום התחילה.
(ג) ביום התחילה יופחת שיא כוח האדם בתאגיד השידור הישראלי בחלק המיועד לחדשות.
מעבר עובדי תאגיד השידור הישראלי לתאגיד החדשות

98ד.

(א) ביום התחילה תסתיים העסקתם של עובדי תאגיד השידור הישראלי שהמנהל הכללי הזמני של התאגיד האמור קבע לגביהם, ערב יום התחילה, שהם עובדים בחטיבת החדשות, ולא תחל העסקתם של מי שהמנהל הזמני של התאגיד האמור קבע לגביהם, ערב יום התחילה, שהיו מיועדים לעבוד בחטיבת החדשות לאחר יום התחילה בהתאם לחוזה העסקה שנחתם עמם (בסעיף זה – עובדי חטיבת החדשות), אולם –

(1) לא תסתיים העסקתו של עובד חטיבת החדשות שפיטוריו אסורים על פי דין, אלא בהסכמתו;

(2) אין בהוראות סעיף קטן זה כדי למנוע מתאגיד השידור הישראלי להמשיך להעסיק את עובד חטיבת החדשות, או להתחיל להעסיקו, לפי העניין, בהסכמתו, בתפקיד אחר, בכפוף לשיא כוח האדם בתאגיד השידור הישראלי.
(ב) עובד חטיבת החדשות, יהיה, בכפוף להסכמתו, לעובד תאגיד החדשות החל ביום התחילה; לא הודיע עובד חטיבת החדשות על סירובו לעבור לתאגיד החדשות, בתוך שלושה ימים שתחילתם ביום התחילה, יראו אותו כמי שנתן את הסכמתו לעבוד בתאגיד החדשות (בסימן זה – עובד עובר).
(ג) עובד עובר ישובץ בתאגיד החדשות באותו תפקיד שהיה משובץ או שהיה מיועד להשתבץ אליו, לפי העניין, בתאגיד השידור הישראלי.
(ד) תנאי העבודה והשכר בתאגיד השידור הישראלי שחלו על עובד עובר כדין ובהתאם להוראות סעיף 29 לחוק יסודות התקציב, ערב יום התחילה, יישמרו לו ויראו אותם כזכויות הנובעות מעבודתו בתאגיד החדשות; על אף האמור בכל דין, עובד עובר לא יהיה זכאי להטבות פרישה כלשהן בשל המעבר.
(ה) על אף האמור בסעיף 98א(ה), המנהל הכללי הזמני של תאגיד החדשות לא יערוך שינויים במבנה הארגוני של תאגיד החדשות, ובכלל זה בשיבוץ של עובד עובר ובתנאי העסקתו לפי סעיף זה, אלא בהסכמת העובד העובר; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מסמכותו של המנהל הכללי של תאגיד החדשות שימונה לפי סעיף 82ז לערוך שינויים כאמור, בהתאם לשיקול דעתו המקצועי ובכפוף להוראות חוק זה ולכל דין אחר.
(ו) מנהל חטיבת החדשות בתאגיד השידור הישראלי ישובץ לפי הוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) לתפקיד העורך הראשי בתאגיד החדשות ותחול, נוסף על הוראות סעיפים קטנים (ד) ו-(ה), הוראה זו: במניין תקופת כהונתו כעורך ראשי כאמור בסעיף 82ח(1)(ב) תבוא בחשבון התקופה שבה כיהן כמנהל חטיבת החדשות.
ממלא מקום למנהל הכללי הזמני של תאגיד החדשות

98ה.

(א) עד למינוי מנהל כללי זמני של תאגיד החדשות לפי סעיף 98א, או לתקופה של 14 ימים מיום התחילה, לפי המוקדם, ישמש מנהל חטיבת החדשות שנתן הסכמתו למלא את תפקיד העורך הראשי בתאגיד החדשות, כממלא מקום של המנהל הכללי הזמני של תאגיד החדשות.
(ב) לא הסכים מנהל חטיבת החדשות למלא את תפקיד העורך הראשי בתאגיד החדשות, ימנה הכונס הרשמי ביום התחילה ממלא מקום של המנהל הכללי הזמני של תאגיד החדשות, עד למינוי מנהל כללי זמני לפי סעיף 98א או לתקופה של 14 ימים מיום התחילה, לפי המוקדם; ממלא מקום כאמור יהיה עובד עובר בכיר שיש לו ניסיון משמעותי בתחום העיתונות.
(ג) בתקופת כהונתו לא ינקוט ממלא המקום של המנהל הכללי הזמני של תאגיד החדשות שמונה לפי סעיף קטן (א) או (ב) אלא פעולות החיוניות לתפעולו השוטף של תאגיד החדשות, ויימנע מקבלת עובדי רשות השידור לפי סעיף 98ו ומעריכת שינויים במבנה הארגוני של תאגיד החדשות, לרבות בשיבוץ של עובד עובר ובתנאי העסקתו.
קבלת עובדי רשות השידור לתאגיד החדשות

98ו.

(א) בתקופת המעבר יציע המנהל הכללי הזמני של תאגיד החדשות לעובדי רשות השידור להתקבל כעובדים בתאגיד החדשות, בהיקף המשרות שנותר לאחר קבלת העובדים העוברים ביום התחילה, עד לשיא כוח האדם הראשון בתאגיד החדשות כאמור בסעיף 98ג(ב), ולא תחול על קבלת עובדים לפי סעיף קטן זה חובת המכרז; קבלת עובד לפי סעיף קטן זה תיעשה משיקולים מקצועיים, בהליך שוויוני ושקוף בהתאם לכללים שנקבעו לפי סעיף 95(ח1)(1).
(ב) עובד רשות השידור שהמנהל הכללי הזמני של תאגיד החדשות הציע לו להתקבל לעבודה בתאגיד החדשות לפי הוראות סעיף קטן (א), ישיב להצעה בתוך 21 ימים מיום קבלתה; לא השיב העובד להצעה בתוך הזמן האמור, יראו אותו כמי שסירב לה.
(ג) לעניין סעיף זה יראו כעובד רשות השידור מי שהועסק ברשות השידור במשך שנתיים רצופות לפחות ערב יום הפרסום ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 96(ז).
(ד) בהצעה לעובדי רשות השידור להתקבל לעבודה בתאגיד החדשות לפי סעיף זה, שניתנה בתקופת המעבר, ייתן המנהל הכללי הזמני של תאגיד החדשות עדיפות לעובד ותיק של רשות השידור כהגדרתו בסעיף 98יא, העומד בתנאי המשרה, כפי שקבע המנהל הכללי הזמני של תאגיד החדשות ובכפוף לשיקולים מקצועיים ולהוראות הסיפה של סעיף קטן (א).
(ה) עובדי רשות השידור שהוצע להם להתקבל לעבודה בתאגיד החדשות לפי סעיף זה, יובאו במניין העובדים שיש להציע להם משרות בתאגיד השידור הישראלי לפי סעיף 96(א) ו-(ב).
(ו) לא יתקבל עובד שאינו עובד עובר לעבודה בתאגיד החדשות, בתקופת המעבר, אלא אם כן הוא עובד רשות השידור ובהתאם להוראות סעיף זה.
המחאת חוזים

98ז.

ביום התחילה יומחו לתאגיד החדשות כל הזכויות והחבויות הנובעות מחוזה שבו התקשר תאגיד השידור הישראלי עם עיתונאי לצורך קבלת שירותיו בתחום התוכן החדשותי או תוכן בענייני היום, שלא במסגרת יחסי עבודה, ושהיה בתוקף ערב יום התחילה, ובלבד שאותו עיתונאי הסכים לכך.
מינויים ראשונים

98ח.

(א) הוועדה הראשונה לאיתור מועמדים למועצת תאגיד החדשות תמונה בהתאם להוראות סעיף 82ו, בתוך 18 ימים מיום התחילה (בסעיף זה – הוועדה הראשונה לאיתור מועמדים).
(ב) הוועדה הראשונה לאיתור מועמדים תגיש את המלצתה לשר לפי סעיף 31 כפי שהוחל בסעיף 82ו, בתוך 45 ימים ממועד מינויה.
(ג) השר ימנה את המועצה הראשונה של תאגיד החדשות לפי סעיף 82ג, בתוך שלושה ימים ממועד קבלת המלצת הוועדה הראשונה לאיתור מועמדים (בסעיף זה – המועצה הראשונה).
(ד) המועצה הראשונה תמנה את המנהל הכללי הראשון של תאגיד החדשות לפי סעיף 82ז, עד תום תקופת המעבר.
(ה) על אף האמור בסעיף 82ט(ב)(1), חברי הוועדה לאיתור מועמדים שיבחרו את שני נושאי המשרה הראשונים בתאגיד החדשות יהיו המנהל הכללי של תאגיד החדשות שמונה לפי סעיף 82ז ושני חברי מועצת תאגיד החדשות שיבחר יושב ראש מועצת תאגיד החדשות.
הוראות מעבר לעניין תקציב

98ט.

(א) על אף האמור בסעיפים 80 ו-82יד, עד להתקשרות בהסכם לפי סעיף 82יז, יעביר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים את הסכום האמור בסעיף 82יד(ב) בהתאם להוראות אלה:

(1) לתאגיד החדשות – יעביר סכום הדרוש לתשלום עלות שכר לעובדי התאגיד וכן לתשלום לעיתונאים שהתאגיד התקשר עמם, כאמור בסעיף 82יח(2);

(2) לתאגיד השידור הישראלי – יעביר סכום השווה להפרש שבין הסכום האמור בסעיף 82יד(ב) לבין הסכום שהעביר לתאגיד החדשות לפי פסקה (1).
(ב) תאגיד החדשות יעביר למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, אחת לחודש, הודעה בדבר הסכום הדרוש לתשלומים לפי סעיף קטן (א)(1); הודעה כאמור תכלול את הסכום האמור ותועבר לאחר אישור הכונס הרשמי, שיינתן בהתבסס על פירוט התשלומים האמורים שמסר לו תאגיד החדשות.
הוראות מעבר לעניין אספקת טובין, מקרקעין ושירותים

98י.

(א) על אף הוראות סעיף 82יז, עד להתקשרות בהסכם לפי הסעיף האמור יספק תאגיד השידור הישראלי לתאגיד החדשות את כל הטובין, המקרקעין והשירותים הדרושים לו לצורך ביצוע תפקידיו, עד לסכום האמור בסעיף 98ט(א)(2), ובכלל זה את המקום הנדרש לפעילותו, לרבות משרדים ואולפנים, הכול כאמור בסעיף 82יז(א), ולא יחולו לעניין זה הוראות סעיף 82יז(ב).
(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א) ועל אף האמור בסעיף 82טז, תאגיד השידור הישראלי יהיה רשאי, לבקשת תאגיד החדשות, לשכור אולפני שידור וצוות טכני שייתן שירותי אולפן לשידור, לשם מתן שירותים לתאגיד החדשות עד ליום ט"ז בשבט התשע"ח (1 בפברואר 2018).
הוראות מעבר לעניין קבלת עובדי רשות השידור לשירות המדינה

98יא.

(א) נציב שירות המדינה יציע לעובדים ותיקים של רשות השידור, להתמנות לעובדי המדינה, למשרות שייעד לשם כך, בהתאם לצרכים המקצועיים של המדינה; קבלת עובדים לפי סעיף זה תיעשה בתקופה שמיום התחילה ועד תום ארבעה חודשים מהיום האמור, ותהיה פטורה ממכרז לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–19594, בתנאים שיקבע נציב שירות המדינה בתוך חודש מיום התחילה.
(ב) עובד רשות השידור שלא התקבל כעובד תאגיד השידור הישראלי או תאגיד החדשות בתוך שלושה חודשים מיום התחילה, יהיה רשאי להתמודד, בתקופה שעד תום שנה ושלושה חודשים מיום התחילה, במכרזים פנימיים או במכרזים בין-משרדיים שתפרסם נציבות שירות המדינה.
(ג) נציב שירות המדינה ידווח בכתב לוועדת הכלכלה של הכנסת, בתום שלושה חודשים ובתום שישה חודשים מיום התחילה, על יישומו של סעיף זה.
(ד) בסעיף זה –
"עובד ותיק של רשות השידור" – עובד רשות השידור כאמור בסעיף 96(ה) ו-(ז), שמלאו לו ביום התחילה 40 שנים והוא אינו זכאי עם פרישתו מרשות השידור לקצבה לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל–1970, או לתשלום קצבת גישור;
"קצבת גישור" – זכאות לתשלום חודשי עד הגיע העובד לגיל פרישת חובה לפי חוק גיל פרישה, התשס"ד–2004, או עד קרות אירוע מזכה כמשמעותו במסמכי עקרונות מוסכמים בעניין רשות השידור מיום ב' באב התשע"ד (29 ביולי 2014), שהסתדרות העובדים הכללית החדשה או אגודת העיתונאים בירושלים ותל אביב צד להם, לפי העניין."


תיקון סעיף 99

25.

בסעיף 99 לחוק העיקרי, ההגדרות "הכונס הרשמי" ו"פקודת החברות" – יימחקו.


תיקון סעיף 125

26.

בסעיף 125 לחוק העיקרי –
(1) בפסקה (1), במקום ""תאגיד השידור הישראלי"" יבוא ""תאגיד השידור הישראלי והמנהל הכללי של תאגיד החדשות"";
(2) בפסקה (3), במקום ""תאגיד השידור הישראלי"" יבוא ""תאגיד השידור הישראלי והמנהל הכללי של תאגיד החדשות"".


תיקון סעיף 127

27.

בסעיף 127 לחוק העיקרי, במקום ""תאגיד השידור הישראלי"" יבוא ""תאגיד השידור הישראלי או של תאגיד החדשות"".


תיקון סעיף 128

28.

בסעיף 128 לחוק העיקרי, במקום ""תאגיד השידור הישראלי"" יבוא ""תאגיד השידור הישראלי ותאגיד החדשות"".


תיקון סעיף 135

29.

בסעיף 135 לחוק העיקרי –
(1) בפסקה (1)(ג), במקום ההגדרה ""תאגיד השידור הישראלי"" יבוא:

""תאגיד החדשות", "תאגיד השידור הישראלי" – כהגדרתם בחוק השידור הציבורי";
(2) בפסקה (8)(א), במקום ""תאגיד השידור הישראלי"" יבוא ""תאגיד השידור הישראלי, תאגיד החדשות"".


תיקון סעיף 139

30.

בסעיף 139 לחוק העיקרי, במקום ""תאגיד השידור הישראלי"" יבוא ""תאגיד השידור הישראלי ותאגיד החדשות"".


תיקון סעיף 140

31.

בסעיף 140 לחוק העיקרי, במקום ""תאגיד השידור הישראלי"" יבוא ""תאגיד השידור הישראלי, תאגיד החדשות"".


הוספת סעיף 142א

32.

אחרי סעיף 142 לחוק העיקרי יבוא:
"תיקון חוק בתי משפט לעניינים מנהליים

[מס' 111]

142א.

בחוק בתי משפט לעניינים מנהליים, התש"ס–20005, בתוספת הראשונה, אחרי פרט (57) יבוא:
"58. תקשורת –

(1) החלטה של מומחה לפי סעיף 63א(ב) או (ג) לחוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד–2014;

(2) החלטה של מומחה לפי סעיף 82יז(ו) או (ז) לחוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד–2014."


תיקון סעיף 143

33.

בסעיף 143(1)(א) לחוק העיקרי, אחרי "כהגדרתו" יבוא "או תאגיד החדשות כהגדרתו בחוק האמור בכל הנוגע לתוכן חדשותי או תוכן בענייני היום".


ביטול סעיף 149

34.

סעיף 149 לחוק העיקרי – בטל.


הוספת תוספת ראשונה

35.

לפני התוספת לחוק העיקרי יבוא:
"תוספת ראשונה
(סעיף 63(ב1))
הגדרות

1.

בתוספת זו, "שעות צפיית שיא" – השעות שבין 18.00 ל-23.00, בכל יום.
זמני שידור של תוכן חדשותי ושל תוכן בענייני היום

2.

תאגיד השידור הישראלי ישדר תוכן חדשותי ותוכן בענייני היום שמעביר לו תאגיד החדשות בזמנים כמפורט להלן:

(1) בשעות צפיית שיא – 180 דקות לפחות;

(2) בשעות שאינן שעות צפיית שיא – 90 דקות לפחות."


תיקון התוספת

36.

בתוספת לחוק העיקרי –
(1) בכותרת, במקום "תוספת" יבוא "תוספת שנייה";
(2) בסעיף 2(2), במקום הסיפה החל במילים "הפקות מקומיות" יבוא "הפקות מקומיות או תכניות ספורט";
(3) סעיף 3 – בטל.תחילה

37.

תחילתו של ביטול סעיף 149 לחוק העיקרי כאמור בסעיף 34 לחוק זה, ביום כ"ב בתמוז התשע"