חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 10), התשע"ו-2015

חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 10), התשע"ו-2015

תבנית חוק שהתקבל


חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 10), התשע"ו–2015*


תיקון סעיף 1

1.

בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד–1994‏1 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –(1) אחרי ההגדרה "בעל חיים" יבוא:
""מחזיק" – מי שבעל חיים ברשותו או באחריותו, לרבות במסגרת עיסוקו;";(2) בהגדרה "הממונה", המילה "החקלאות" – תימחק;(3) בהגדרה "המנהל", המילה "החקלאות" – תימחק;(4) אחרי ההגדרה "המנהל" יבוא:
""המשרד" – משרד החקלאות ופיתוח הכפר;";(5) במקום ההגדרה "מתקן מוגן" יבוא:""מתקן מוגן" – מקום שאישר הממונה לפי סעיף 8(ג);";(6) אחרי ההגדרה "הקרן" יבוא:
""השר" – שר החקלאות ופיתוח הכפר."

תיקון סעיף 2

2.

בסעיף 2 לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (ד), אחרי "ברקמה חיה" יבוא "קעקוע או צביעה באמצעי הפוגע ברקמה חיה או החודר לתוכה, והכול";(2) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:
"(ה) לא יעביד אדם בעל חיים שאינו מסוגל לעבוד עקב מצבו הגופני ולא יעביד אדם בעל חיים מעבר ליכולתו."

תיקון סעיף 2א

3.

בסעיף 2א לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (א) יבוא:"(א) בעלים של בעל חיים או מחזיק בו לא ינטשו את בעל החיים."

הוספת סעיף 2א1

4.

אחרי סעיף 2א לחוק העיקרי יבוא:"חובת בעלים או מחזיק לטפל בבעל החיים ולמנוע התעללות בו

2א1.

(א) בעלים של בעל חיים או המחזיק בו חייבים לספק לו את צורכי מחייתו, לדאוג לבריאותו ולמנוע התעללות בו.(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), ובלי לגרוע מהוראות כל דין, לא יראו בהמתה שבוצעה תוך מניעת סבל מיותר, כהפרת החובה לפי סעיף זה."

ביטול סעיף 3

5.

סעיף 3 לחוק העיקרי – בטל.

תיקון סעיף 5

6.

בסעיף 5(א) לחוק העיקרי, ברישה, במקום "שר החקלאות ופיתוח הכפר (בסעיף זה – השר)" יבוא "השר".

תיקון סעיף 6א

7.

בסעיף 6א לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "שר החקלאות ופיתוח הכפר" יבוא "השר".

תיקון סעיף 8

8.

בסעיף 8 לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (א), אחרי "חוק זה" יבוא "או שעומדים לעבור בו עבירה כאמור", ובסופו יבוא "אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מסמכויות שוטר לפי פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט–19962";(2) בסעיף קטן (ג), במקום הסיפה החל במילים "למתקן מוגן שהמנהל" יבוא "למקום שאישר הממונה להחזקת בעלי חיים ולטיפול בהם או למקום כאמור שאישר הממונה לעניין בעל חיים מסוים הפועל לפי תנאים שקבע.".

הוספת סעיף 8א

9.

אחרי סעיף 8 לחוק העיקרי יבוא:"כפיית המתה או שחיטה של בעל חיים שהוחזק לצרכים חקלאיים

8א.

(א) על אף האמור בסעיף 8(ג), נתפס בעל חיים שהוחזק לצרכים חקלאיים, רשאי הממונה לצוות על המתתו או על שחיטתו בהתקיים כל אלה:
(1) הוא נתון לסבל שהממונה שוכנע שמידתו והמשכו מצדיקים את המתתו והבעלים או המחזיק לא נענו לדרישות הממונה כאמור בסעיף קטן (ב)(1);
(2) לא ניתן להעבירו למיתקן מוגן משום שייגרם לו סבל רב מעצם ההעברה או בשל קושי באיתור בתוך זמן סביר של מיתקן מוגן המתאים להחזקתו.(ב) לא יורה הממונה על המתתו או על שחיטתו של בעל חיים לפי סעיף קטן (א) אלא בהתקיים כל אלה:
(1) הוא נתן לבעלים או למחזיק הוראות לתיקון המצב, לרבות אפשרות למכור את בעל החיים או להעבירו לאחר והם לא קיימו אותן בתוך הזמן שהממונה קצב לכך;
(2) הוא הודיע לבעלים או למחזיק על כוונתו להורות על המתת בעל החיים או על שחיטתו ונתן להם הזדמנות לטעון את טענותיהם לפניו, בכתב או בעל פה.(ג) הורה הממונה על המתתו או על שחיטתו של בעל חיים לפי סעיף זה, יישאו הבעלים או המחזיק בעלות הוצאות התפיסה, ההובלה, ההמתה או השחיטה, לפי העניין.(ד) התקבלה תמורה ממכירת הבשר (בסעיף קטן זה – התמורה), יחולו הוראות אלה בתוך שישה חודשים מיום ההמתה או השחיטה:
(1) לא הוגש כתב אישום נגד הבעלים או המחזיק בשל המעשה או המחדל שבשלו הוחלט על המתה או שחיטה לפי סעיף זה – תועבר התמורה, בניכוי ההוצאות לפי סעיף קטן (ג), לבעלים של בעל החיים או למחזיק בו, לפי העניין;
(2) הוגש כתב אישום נגד הבעלים או המחזיק בשל עבירה לפי חוק זה שבשלה הוחלט על המתה או שחיטה לפי סעיף זה – יורה בית המשפט כיצד לנהוג בתמורה."

תיקון סעיף 9

10.

בסעיף 9 לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (א), במקום "האחראי למתקן" יבוא "מי שתפס אותו לפי סעיף 8", ואחרי "בנסיבות העניין" יבוא "וכן לממונה";(2) בסעיף קטן (ב)(1), במקום "בעל החיים" יבוא "הממונה שוכנע שבעל החיים" ובסופו יבוא "וכי במקום שאליו יועבר בעל החיים מתקיימים תנאים נאותים להחזקתו; ואולם אם הוחזק בעל החיים במתקן מוגן שהוא מאורת רשות כהגדרתה בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג–2002‏3, יתייעץ הממונה לעניין פסקה זו עם הרופא הווטרינר העירוני האחראי על מאורת הרשות.";(3) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ג) לא התקיים תנאי מהתנאים לפי סעיף קטן (ב), לא יוחזר בעל החיים והודעה על כך תימסר לבעלים או למי שהיה מחזיקו."

החלפת סעיף 10

11.

במקום סעיף 10 לחוק העיקרי יבוא:"סייג להחזרת
בעל חיים

10.

(א) על אף האמור בסעיף 9(ב), הממונה רשאי להורות שבעל החיים לא יוחזר לבעלים או למי שהיה מחזיקו אם הוא סבור שעקב הנסיבות שבשלן נתפס בעל החיים לפי סעיף 8, אין להחזירו לבעלים או למי שהיה מחזיקו או אם יש לו יסוד סביר להניח שהבעלים או המחזיק כאמור יעברו עבירה לפי חוק זה.(ב) הורה הממונה כאמור בסעיף קטן (א), תימסר הודעה על כך לבעלים או למי שהיה מחזיקו."

הוספת סעיף 10א

12.

אחרי סעיף 10 לחוק העיקרי יבוא:"פנייה לבית משפט

10א.

(א) הבעלים של בעל חיים או מי שהיה מחזיקו רשאים לפנות לבית משפט שלום בבקשה לקבל בחזרה את בעל החיים בתוך 10 ימים מיום קבלת ההודעה לפי סעיפים 9(ג) או 10 או בתוך 20 ימים מיום קבלת ההודעה לפי סעיף 9(א), לפי המאוחר.(ב) הוגשה בקשה כאמור בסעיף קטן (א), יוחזק בעל החיים במתקן המוגן עד לסיום ההליכים בבית המשפט.(ג) בית המשפט יהיה מוסמך לפסוק בעניין הוצאות החזקתו של בעל החיים במתקן המוגן.(ד) פסק בית המשפט כי אין להשיב את בעל החיים למבקש, יחולו הוראות סעיף 12."

תיקון סעיף 11

13.

בסעיף 11 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א), במקום "כפי שקבע המנהל בכללים" יבוא "כפי שהורה המנהל", ובסופו יבוא "הוראות המנהל בעניין הוצאות הובלה, הזנה וטיפול בבעלי חיים לפי סעיף קטן זה יפורסמו גם באתר האינטרנט של המשרד".

תיקון סעיף 12

14.

בסעיף 12 לחוק העיקרי –(1) במקום סעיף קטן (א) יבוא:
"(א) הממונה רשאי למסור בעל חיים שנתפס לפי סעיף 8 לאדם שאינו בעליו או מי שהיה מחזיקו, אם ישנם, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

(1) נמסרה הודעה לפי סעיף 9(א), והבעלים או המחזיק לא ביקשו את החזרת בעל החיים לרשותם בתוך 20 ימים מהיום שנמסרה להם ההודעה; לא היה ניתן למסור הודעה כאמור, יימנו 20 הימים מיום העברת בעל החיים למיתקן המוגן;

(2) נמסרה הודעה לפי סעיפים 9(ג) או 10, והבעלים או המחזיק לא פנו לבית המשפט בבקשה להחזרת בעל החיים לרשותם בתוך 10 ימים מהיום שנמסרה להם ההודעה, ובלבד שבעל החיים לא יימסר לאחר בטרם חלפו 20 ימים מיום ההודעה לפי סעיף 9(א).";(2) בסעיף קטן (ב), במקום "שקבע" יבוא "שהורה עליו" ובמקום "להחזיר את בעל החיים לבעליו הקודמים" יבוא "להורות על החזרת בעל החיים לבעליו או למחזיקו הקודמים, בכפוף לתשלום ההוצאות לפי סעיף 11(א) וההוצאות לפי סעיף 12(ג), ככל שישנן, וכן, ככל שיקבע בית המשפט, בכפוף להוצאות הטיפול בו לאחר מסירתו, ובלבד שלא חלפה יותר משנה מיום מתן תעודת הבעלות."

תיקון סעיף 14א

15.

בסעיף 14א לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (א), במקום "שר החקלאות ופיתוח הכפר" יבוא "השר";(2) בסעיף קטן (ב), במקום "משרד החקלאות ופיתוח הכפר" יבוא "המשרד".

תיקון סעיף 15

16.

בסעיף 15 לחוק העיקרי, במקום "שר החקלאות" יבוא "השר".

תיקון סעיף 16א

17.

בסעיף 16א לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (ב), במקום "שר החקלאות ופיתוח הכפר" יבוא "השר";(2) בסעיף קטן (ד), בהגדרה "מערכת הביטחון", בפסקה (4), במקום "לשר החקלאות ופיתוח הכפר" יבוא "לשר".

תיקון סעיף 17

18.

בסעיף 17 לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (א), האמור בו יסומן כפסקה (1) ואחריה יבוא:
"(2) העובר על הוראות סעיף 2(א) תוך גרימת סבל חמור בכוונה, דינו – מאסר ארבע שנים.";(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א1) נמצא בעל חיים שאוזנו או זנבו חתוכים, שיש על גופו קעקוע או שהוא צבוע באמצעי הפוגע ברקמה חיה או החודר לתוכה, חזקה שהחיתוך, הקעקוע או הצביעה כאמור בוצעו למטרות נוי, אלא אם כן הוכח אחרת; ואולם חזקה זו לא תחול לעניין חתול שנמצא וקצה אוזנו האחת חתוך.";(3) בסעיף קטן (ב), במקום "סעיפים 2א, 2ב(א), 3 או 4" יבוא "סעיפים 2א, 2א1, 2ב(א) או 4";(4) אחרי סעיף קטן (ב1) יבוא:
"(ב2) נעברה עבירה לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) בידי תאגיד, דינו – כפל הקנס הקבוע לאותה עבירה.";(5) סעיף קטן (ג) – בטל;(6) אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:
"(ו) הורשע אדם בעבירה לפי סעיף זה ומצא בית המשפט כי נוכח אופי העבירה ונסיבותיה הדבר נחוץ להגנה על בעלי חיים, רשאי בית המשפט, נוסף על כל עונש שיטיל, לצוות כי אותו אדם יוגבל מלהחזיק בעל חיים, לתקופה שיקבע."

תיקון סעיף 17א

19.

בסעיף 17א לחוק העיקרי –(1) בכותרת השוליים, במקום "צו מניעה" יבוא "צווים";(2) בסעיף קטן (א) אחרי "כאמור" יבוא "בין במעשה ובין במחדל," ובסופו יבוא "או צו שיחייב את הבעלים של בעל חיים או מחזיקו לנקוט את הפעולות הנדרשות בנסיבות העניין להפסקת ביצוע העבירה או מניעת ביצועה.";(3) בסעיף קטן (ט), בהגדרה "ארגון למען בעלי חיים", במקום "שר החקלאות" יבוא "השר".

הוספת סעיף 17ב

20.

אחרי סעיף 17א לחוק העיקרי יבוא:"אחריות נושא משרה בתאגיד

17ב.

(א) נושא משרה בתאגיד שעיסוקו בבעלי חיים (בסעיף זה – התאגיד), חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת ביצוע עבירות לפי סעיפים 2(ד)
ו-(ה), 2ב ו-4 בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.(ב) נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת ביצוע עבירות לפי התקנות המנויות בתוספת בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.(ג) נעברה עבירה לפי סעיפים 2(ד) או (ה), 2ב או 4 או לפי התקנות המנויות בתוספת בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא המשרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.(ד) בסעיף זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, או אדם האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו נעברה העבירה.(ה) השר, באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת."

תיקון סעיף 19

21.

בסעיף 19 לחוק העיקרי, ובסופו יבוא:(1) ברישה, במקום "שר החקלאות" יבוא "השר";(2) בפסקה (1), בסופה יבוא "ותנאי ההחזקה של בעלי חיים והטיפול בהם במקומות המשמשים להמתת בעלי חיים הנעשית לצורכי מאכל אדם;";(3) בסופו יבוא:
"(7) תנאים והגבלות לייבוא וייצוא בעלי חיים; תקנות לפי פסקה זו יותקנו בהתייעצות עם שר האוצר ושר הכלכלה;
(8) תנאים והוראות בעניין מסירה לאימוץ של בעלי חיים, לרבות בעניין צמצום התרבותם;
(9) אגרות בעד שירות, היתר, תעודה, אישור, בדיקה או פעולה אחרת הנוגעת ליישום הוראות לפי חוק זה; הוראות בעניין אגרות המשולמות לרשויות מקומיות ייקבעו בהסכמת שר הפנים;
(10) פעולות שיוכל לבצע רק מי שיש בידיו תעודה; השר יקבע הוראות בעניין התנאים הנדרשים לקבלת תעודה, לרבות בעניין עבר פלילי או משמעתי, וכן הכשרה עיונית או מעשית ועמידה בבחינות, וכן רשאי הוא לקבוע הוראות לעניין הכשרה נוספת למי שיש בידו תעודה, ובכלל זה השתלמויות מקצועיות ועמידה בבחינות.
(11) מתן תעודה כאמור בפסקה (10), ובכלל זה אופן הגשת הבקשה לקבלת תעודה והמוסמך לתתה, וכן הוראות בדבר ביטול והתליה של התעודה או התניית תנאים בה;
(12) הכשרה עיונית או מעשית במקומות עבודה מסוימים, ובכלל זה השתלמויות מקצועיות;
(13) הוראות ותנאים בנוגע להכשרה הנדרשת לביצוע פעולות או למתן תעודה לפי חוק זה או לעבודה במקומות מסוימים, ובכלל זה הוראות לעניין –

(א) תוכן ההכשרה;

(ב) ידע, כשירות, השכלה וניסיון של העוסקים במתן ההכשרה לרבות בעניין עבר פלילי או משמעתי;

(ג) חובת השתתפות בהשתלמויות מקצועיות של העוסקים במתן ההכשרה;

(ד) המיתקנים, הכיתות והציוד הדרושים למתן ההכשרה כאמור;
ׁׁׁׁׁ(14) סוגי בעלי מקצוע, בעלי הכשרה או בעלי השכלה שיהיו פטורים מהתנאים שנקבעו לפי פסקאות (10) עד (13), כולם או חלקם;
(15) חובות דיווח בכל עניין הקשור לקיום ההוראות לפי חוק זה, לרבות לעניין אופן הדיווח כאמור;
(16) חובות תיעוד בכל עניין הקשור לקיום ההוראות לפי חוק זה, לרבות לעניין אופן שמירתו והעברתו;
(17) דרכי מסירת הודעות בכל אחד מהנושאים המפורטים בפסקאות (1) עד (16)."

הוספת סעיף 19א

22.

אחרי סעיף 19 לחוק העיקרי יבוא:"אצילת סמכויות

19א.

הממונה רשאי לאצול את סמכויותיו לפי חוק זה, כולן או חלקו, לרופא וטרינר עובד השירותים הווטרינריים במשרד, ובלבד שאם האצילה היא לעניין סמכויות פיקוח ואכיפה, הרופא הווטרינר עומד בתנאים של סעיף 5."

הוספת תוספת

23.

אחרי סעיף 23 לחוק העיקרי יבוא:"תוספת(סעיף 17ב)
שם התקנות

מספר התקנה

1.

תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת בהמות), התשס"ו–20064

4 עד 15

2.

תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת עופות), התשע"ב–20115

4 עד 13 ו-18

3.

תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול חזירים והחזקתם לצרכים חקלאיים), התשע"ה–20156

3 עד 19 ו-21 עד 24

4.

תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), התשס"ט–20097

3 עד 5, 7 עד 10, 11(ב) ו-(ד) עד (ט), 13 עד 19, 21, 23, 25 עד 30, 32, 33, 36

5.

תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה של עגלי חלב), התשס"ו–20068

2 עד 6, 7(ב), 8(א), 9

6.

תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (מופעים של בעלי חיים), התשס"א–20019

2"


תיקון פקודת הכלבת

[מס' 5]

24.

בפקודת הכלבת, 1934‏10, אחרי סעיף 15 יבוא:"שיקולי הגנה על בעלי חיים בעת הפעלת סמכות

15א.

מי שניתנה לו סמכות לפי פקודה זו רשאי, בעת הפעלת סמכותו, לשקול שיקולים לצמצום פגיעה ברווחתם של בעלי חיים כהגדרתם בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד–1994, ולקידום מטרותיו של החוק האמור."

תיקון פקודת הדיג

[מס' 3]

25.

בפקודת הדיג‏11, 1937, אחרי סעיף 8 יבוא:"שיקולי הגנה על בעלי חיים בעת הפעלת סמכות

8א.

מי שניתנה לו סמכות לפי פקודה זו רשאי, בעת הפעלת סמכותו, לשקול שיקולים לצמצום פגיעה ברווחתם של בעלי חיים כהגדרתם בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד–1994, ולקידום מטרותיו של החוק האמור."

תיקון חוק להגנת חיית הבר

[מס' 7]

26.

בחוק להגנת חיית הבר, התשט"ו–195512, אחרי סעיף 12 יבוא:"שיקולי הגנה על בעלי חיים בעת הפעלת סמכות

12א.

מי שניתנה לו סמכות לפי חוק זה רשאי, בעת הפעלת סמכותו, לשקול שיקולים לצמצום פגיעה ברווחתם של בעלי חיים כהגדרתם בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד–1994, ולקידום מטרותיו של החוק האמור."

תיקון חוק לפיקוח על ייצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי

[מס' 2]

27.

בחוק לפיקוח על ייצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, התשי"ז–1957‏13, אחרי סעיף 23 יבוא:"שיקולי הגנה על בעלי חיים בעת הפעלת סמכות

23א.

מי שניתנה לו סמכות לפי חוק זה רשאי, בעת הפעלת סמכותו, לשקול שיקולים לצמצום פגיעה ברווחתם של בעלי חיים כהגדרתם בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד–1994, ולקידום מטרותיו של החוק האמור."

תיקון פקודת מחלות בעלי חיים

[מס' 9]

28.

בפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה–1985‏14, אחרי סעיף 33א יבוא:"שיקולי הגנה על בעלי חיים בעת הפעלת סמכות

34.

מי שניתנה לו סמכות לפי פקודה זו רשאי, בעת הפעלת סמכותו, לשקול שיקולים לצמצום פגיעה ברווחתם של בעלי חיים כהגדרתם בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד–1994, ולקידום מטרותיו של החוק האמור."

תיקון חוק להסדרת הפיקוח על כלבים

[מס' 4]

29.

בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג–2002‏15, אחרי סעיף 23 יבוא:"שיקולי הגנה על בעלי חיים בעת הפעלת סמכות

23א.

מי שניתנה לו סמכות לפי חוק זה רשאי, בעת הפעלת סמכותו, לשקול שיקולים לצמצום פגיעה ברווחתם של בעלי חיים כהגדרתם בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד–1994, ולקידום מטרותיו של החוק האמור."

תקנות ראשונות

30.

תקנות ראשונות בעניין תנאי ההחזקה של בעלי חיים והטיפול בהם בבתי מטבחיים ובבתי נחירה לפי סעיף 19(1) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, יובאו לאישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת בתוך תשעה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.


בנימין נתניהו

ראש הממשלה


אורי אריאל

שר החקלאות ופיתוח הכפר


ראובן ריבלין

נשיא המדינה


יולי יואל אדלשטיין

יושב ראש הכנסת** התקבל בכנסת ביום ב' בטבת התשע"ו (14 בדצמבר 2015); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 944, מיום ו' באב התשע"ה (22 ביולי 2015), עמ' 950.

1 ס"ח התשנ"ד, עמ' 56; התשע"ד, עמ' 255.

2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש מס' 12, עמ' 284.

3 ס"ח התשס"ג, עמ' 216.

4 ק"ת התשס"ו, עמ' 688.

5 ק"ת התשע"ב, עמ' 171.

6 ק"ת התשע"ה, עמ' 930.

7 ק"ת התשס"ט, עמ' 1260.

8 ק"ת התשס"ו, עמ' 416.

9 ק"ת התשס"א, עמ' 791.

10 ע"ר 1934, עמ' (ע) 242, (א) 242; ס"ח התשס"ג, עמ' 223.

11 ע"ר 1937, תוס' 1, עמ' (ע) 137, (א) 157; ס"ח התשמ"ח, עמ' 49.

12 ס"ח התשט"ו, עמ' 10; התשס"ט, עמ' 2.

13 ס"ח התשי"ד, עמ' 44; התשע"ו, עמ' 174.

14 ס"ח התשמ"ה, עמ' 84; התשע"ו, עמ' 175.

15 ס"ח התשס"ג, עמ' 216; התשע"ב, עמ' 446.


תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. ממליצים   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים | חוק צער בעלי חיים

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק משטרתי ללקוח שהחזיק סכין שלא כדין סגירת תיק פלילי ללקוח שהואשם בביצוע עבירות מרמה והונאה שחרור נאשם ממעצר בעבירות מין חמורות ללא תסקיר עקב התנהלות שירות המבחן סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה ללקוח שנחשד בתקיפת בת זוגו

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
מה העונש על זיוף קורות חיים?
יואב | 13:30 07/09/2017
מה העונש על זיוף קורות חיים?
עו''ד אור הדאיה | 17:56 09/09/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
מוטי | 10:39 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:20 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
אייל | 11:54 03/11/2016
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
יעל | 15:29 21/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
עו''ד אסף דוק | 12:36 22/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
אגדגד | 18:17 23/09/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
מממ | 18:14 17/04/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
עו''ד דן נתיב | 16:56 19/04/2015