חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 10), התשע"ז-2017

חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 10), התשע"ז-2017

תבנית חוק שהתקבל


חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 10), התשע"ז–2017*


הוספת סעיף 1א

1.

בחוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ"ז–19671 (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 1 יבוא:"הגדרות

1א.

בחוק זה –"אגודת ספורט" – כהגדרתה בחוק הספורט;"גופי ספורט" – התאחדות או איגוד ספורט, כהגדרתם בחוק הספורט או מינהלת ספורט;"דוחות כספיים" – מאזן, דוח רווח והפסד ודוח על תזרימי מזומנים, לרבות הביאורים להם;"הוצאות פרסום" – כל הוצאה שמוציאה המועצה על פרסום, יחסי ציבור, תדמית, דוברות ושיווק, בכל אמצעי שהוא, למעט הוצאות שמוציאה המועצה במסגרת הסכמים עם גופי ספורט ולמעט הוצאות על שכר עובדי המועצה;"הכנסות אחרות" – כל סכום שהמועצה מדווחת עליו כהכנסה בדוחות הכספיים, שאינו כלול במחזור המועצה או בהכנסות מימון;"הכנסות מימון" – הכנסות מריבית או מהפרשי הצמדה וכן רווח מהשקעות;"הסכמים עם גופי ספורט" – הסכמים בין המועצה לבין גוף ספורט, לרבות הסכמים כאמור שגם כלל אגודות הספורט בליגה מסוימת הן צד להם, ולמעט הסכמים הנעשים עם גוף ספורט לעניין קבלת סכום מיתרת ההכנסות המיועדות לחלוקה לפי סעיף 9;"הצעת התקציב" – כמשמעותה בסעיף 7(ב);"חוק הספורט" – חוק הספורט, התשמ"ח–19882;"יתרת הכנסות" – מחזור המועצה, בניכוי התשלומים לזוכים והוצאות המועצה ובתוספת הרזרבה להתייקרויות, הכנסות מימון והכנסות אחרות;"המועצה הלאומית לספורט" – המועצה שהוקמה לפי סעיף 17א לחוק הספורט;"מחזור המועצה" – כלל תקבולי המועצה בשנה מעריכת הימורים לפי חוק זה;"מינהלת ספורט" – גוף האמון על הסדרת הארגון, הפיתוח והניהול של הליגות הבכירות בענף ספורט, כליגה תחרותית מקצוענית ומסחרית;"סך הכספים לציבור" – הסכום המתקבל מצירוף יתרת ההכנסות והתשלומים לזוכים;"פרסומת" – פרסומת בעל פה, בכתב, בדפוס או באמצעים אלקטרוניים, המיועדת או הזמינה לציבור;"שידור" – העברה קווית או אלחוטית, של תכנים, לציבור, ובכלל זה אספקה על גבי רשת האינטרנט;"תשלומים לזוכים" – סך הכספים המיועדים לתשלום לזוכים בתכניות הימורים."

תיקון סעיף 4

2.

בסעיף 4(א1) לחוק העיקרי, במקום "בחוק הספורט, התשמ"ח–1988 (בחוק זה – חוק הספורט)" יבוא "בחוק הספורט".

הוספת סעיף 5א

3.

אחרי סעיף 5 לחוק העיקרי יבוא:"ועדת הביקורת

5א.

(א) המועצה תמנה, מבין חבריה, ועדת ביקורת.(ב) ועדת הביקורת תמנה שלושה חברים; לפחות אחד מהחברים בה יהיה עובד המדינה ולפחות אחד יהיה נציג ציבור שימונה בהתייעצות עם חברי המועצה שמונו לפי סעיף 4(א)(4) עד (7); יושב ראש המועצה וחברי המועצה שמונו לפי סעיף 4(א)(4) עד (7) לא יהיו חברים בוועדת הביקורת.(ג) ועדת הביקורת –
(1) תעמוד על ליקויים בניהול המועצה, בין השאר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של המועצה או עם רואה החשבון המבקר של המועצה, ותציע למועצה דרכים לתיקונם; מצאה ועדת הביקורת ליקוי כאמור שהוא ליקוי מהותי, תקיים ישיבה אחת לפחות לעניין הליקוי הנדון, בנוכחות המבקר הפנימי של המועצה או רואה החשבון המבקר של המועצה, לפי העניין, ובלא נוכחות של עובדי המועצה שנושא הדיון נמצא בתחום טיפולם או חברי המועצה שאינם חברי ועדת הביקורת; על אף האמור בפסקה זו, עובד המועצה או חבר המועצה רשאי להיות נוכח לשם הצגת עמדה בנושא שבתחומי אחריותו;
(2) תבחן את מערך הביקורת הפנימית של המועצה ואת תפקודו של המבקר הפנימי של המועצה וכן אם עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לשם מילוי תפקידו, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של המועצה ולגודלה;
(3) תבחן את תכנית העבודה של המבקר הפנימי של המועצה ותעבירה לאישור המועצה בצירוף הערותיה והמלצותיה;
(4) תדון בדוחות של המבקר הפנימי של המועצה ובדוחות מבקר המדינה;
(5) תדון בדוחות ביקורת על גורמים המקבלים סכומים מיתרת ההכנסות המיועדות לחלוקה לפי סעיף 9, בהיבטים הנוגעים לתמיכת המועצה בפעילותם;
(6) תקבע הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי המועצה בקשר לליקויים בניהולה ולגבי ההגנה שתינתן לעובדים שהתלוננו כאמור; הסדרים כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה.(ד) מי שאינו חבר בוועדת הביקורת לא יהיה נוכח בישיבות הוועדה בעת הדיון ובעת קבלת החלטות הוועדה, אלא אם כן קבעו יושב ראש הוועדה או הוועדה כי הוא נדרש לשם הצגת נושא מסוים או לשם ניהולה התקין של הישיבה; על אף האמור, המבקר הפנימי והיועץ המשפטי של המועצה יקבלו הודעות על קיום ישיבות ועדת הביקורת ויהיו רשאים להשתתף בהן.(ה) הודעה על ישיבת ועדת ביקורת שבה עולה נושא הנוגע לביקורת הדוחות הכספיים תומצא לרואה החשבון המבקר של המועצה, שיהיה רשאי להשתתף בה.(ו) יושב ראש ועדת הביקורת יכנס את ועדת הביקורת לדיון בנושאים שיועמדו על סדר יומה על ידו או על ידי חבר ועדה אחר או על ידי המועצה, המנהל הכללי או המבקר הפנימי של המועצה.(ז) ועדת הביקורת תמסור דין וחשבון למועצה ולשרים לפי דרישתם ולפחות אחת לשנה."

תיקון סעיף 6

4.

בסעיף 6 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:"(ג) המועצה, באישור השרים, תמנה מנהל כללי למועצה.(ד) תקופת כהונתו של המנהל הכללי תהיה חמש שנים, וניתן לשוב ולמנותו, בדרך האמורה בסעיף קטן (ג), לתקופת כהונה נוספת אחת בלבד.(ה) המועצה תקבע את הכישורים המקצועיים הנדרשים מסגן מנהל כללי לענייני כספים התואמים את פעילות המועצה, ותאשר את מינויו של סגן המנהל הכללי לענייני כספים שימנה המנהל הכללי, בהתאם לכישורים שנקבעו."

תיקון סעיף 7

5.

בסעיף 7 לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (ב), במקום "עריכתו" יבוא "עריכתו, לרבות הפרטים שייכללו בו ודרך הצגתם,";(2) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
"(ד) המועצה תגיש לשרים הודעות, דיווחים ודוחות כמפורט להלן:

(1) דוחות כספיים שנתיים שיהיו מלאים ומבוקרים בידי רואה החשבון המבקר של המועצה ולפי עקרונות חשבונאיים וכללי הדיווח המקובלים;

(2) דוחות כספיים תקופתיים סקורים, הודעות, דיווחים ודוחות שנתיים, תקופתיים ומידיים, כפי שיורו השרים בתקנות.
(ה) מנהל המועצה, סגן המנהל הכללי לענייני כספים, יושב ראש המועצה וחבר מועצה נוסף שהמועצה תסמיך לכך, יחתמו על הדוחות הכספיים השנתיים של המועצה ויצרפו לדוחות כאמור טופס הצהרה חתום על ידם, בנוסח הקבוע בתוספת הראשונה.
(ו) השרים יקבעו הוראות בדבר אופן הגשת דיווחים שאינם הדוחות הכספיים או ההודעות לפי סעיף זה, לרבות פרסומם לציבור, מתכנתם, תכנם, מידת פירוטם ובכלל זה הביאורים הנוספים שיש לצרף אליהם, וכן הוראות בדבר מועדי עריכתם והגשתם של דיווחים והודעות כאמור והוראות בדבר פרסום הדוחות הכספיים לציבור."

תיקון סעיף 8א

6.

בסעיף 8א לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:"(ג) סך כל התשלומים שתשלם המועצה בשנה למי שרשאי למכור זכות להשתתף בתכנית הימורים כאמור בסעיף קטן (א) (להלן – בעל תחנה), הכוללים עמלת מכירה או כל תשלום אחר לבעל התחנה והמחושבים ביחס למחזור המכירות השנתי של מוצרי המועצה הנמכרים באמצעות בעל התחנה (להלן – מחזור בעל התחנה), יהיו בשיעורים המפורטים להלן, לא כולל תשלום שרשאית המועצה לשלם בגובה סכום השווה למס ערך מוסף:
(1) על כל שקל חדש מ-1,286,000 השקלים החדשים הראשונים של מחזור בעל התחנה – לא יותר מ-7%;
(2) על כל שקל חדש מסכום העולה על 1,286,000 שקלים חדשים אך לא עולה על 2,040,000 שקלים חדשים של מחזור בעל התחנה – לא יותר מ-6.25%;
(3) על כל שקל חדש מסכום העולה על 2,040,000 שקלים חדשים של מחזור בעל התחנה – לא יותר מ-5%".(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), המועצה רשאית לשלם לבעל תחנה תשלומים קבועים במקום עמלת מכירה או כל תשלום אחר כאמור באותו סעיף קטן, כולם או חלקם."

הוספת סעיף 8א1

7.

אחרי סעיף 8א לחוק העיקרי יבוא:"הגבלת פרסומות

8א1.

(א) המועצה לא תעשה בשעות האסורות לפרסום, כאמור בתוספת השנייה, פרסומת להימורים, לרבות בציור, בדמות, בצליל, בתמונה, בתנועה או בכל אמצעי אחר, באחד מאמצעי השידור המפורטים להלן, למעט במהלך שידור של תחרות ספורט, של משחק ספורט או של תכנית אחרת ובלבד שהיא עוסקת ברובה בספורט:
(1) שידורי רדיו בישראל;
(2) שידורי טלוויזיה בישראל.(ב) השרים רשאים, בצו, באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, לשנות את התוספת השנייה.(ג)

(1) השרים, בהסכמת שר המשפטים, יקבעו בתקנות כללים להגבלת פרסומות, לרבות איסור על הצגת קשר ישיר בין הימורים לשינוי משמעותי בחיים, איסור על פרסום בשבח הימורים כשלעצמם, הגבלת פרסום לקטינים, וכן כללים בדבר הוראות לעניין הסרת פרסום אסור.
(2) הוראות סעיף קטן זה יעמדו בתוקפן עד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020)."

ביטול סעיף 8ב

8.

סעיף 8ב לחוק העיקרי – בטל.

החלפת סעיף 8ג

9.

במקום סעיף 8ג לחוק העיקרי יבוא:"הכספים לציבור

8ג.

(א) בסעיף זה, "הוצאה חד פעמית" – הוצאה שאינה כלולה בתקציב שאושר על ידי השרים לפי סעיף 7(א) ואינה צפויה להיכלל בשנות התקציב שלאחר אותה שנה שלגביה מתוכננת ההוצאה, ובלבד שאינה הוצאה במסגרת הסכם עם גוף ספורט.(ב) סך הכספים לציבור, במסגרת הצעת תקציב, יהיה בשיעורים אלו:
(1) עמד מחזור המועצה על לפחות 1,500 מיליון שקלים חדשים אך לא יותר מ-2,000 מיליון שקלים חדשים, סך הכספים לציבור לא יפחת מ-82% ממחזור המועצה, ובלבד שיתרת ההכנסות לא תפחת מ-17.5% ממחזור המועצה;
(2) עמד מחזור המועצה על סכום העולה על 2,000 מיליון שקלים חדשים אך לא יותר מ-2,600 מיליון שקלים חדשים, סך הכספים לציבור לא יפחת מ-85% ממחזור המועצה, ובלבד שיתרת ההכנסות לא תפחת מ-20.9% ממחזור המועצה;
(3) עלה מחזור המועצה על 2,600 מיליון שקלים חדשים –

(א) על כל שקל חדש מ-2,600 מיליון השקלים החדשים הראשונים של מחזור המועצה – לא פחות
מ-85%, ובלבד שיתרת ההכנסות לא תפחת מ-20.9% ממחזור המועצה;

(ב) על כל שקל חדש מסכום העולה על 2,600 מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה על 3,500 מיליון שקלים חדשים של מחזור המועצה – לא פחות מ-90%, ובלבד שיתרת ההכנסות לא תפחת מ-23% ממחזור המועצה;

(ג) על כל שקל חדש מסכום העולה על 3,500 מיליון שקלים חדשים של מחזור המועצה – לא פחות מ-91.25%, ובלבד שיתרת ההכנסות לא תפחת מ-24.25% ממחזור המועצה.(ג) בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (ב), עלה מחזור המועצה על סכום של 1,500 מיליון שקלים חדשים, המועצה תהיה רשאית –
(1) לעשות שימוש, במסגרת הצעת התקציב, ב-0.5% ממחזור המועצה מתוך סך הכספים לציבור לצורך הוצאה חד פעמית או לצורך הוצאות הסדרה שהוציאה המועצה בהתאם להוראות חוק זה או בהתאם לדין אחר שעניינו הסדרת פעילות הימורים חוקיים;
(2) במסגרת הצעת התקציב או במהלך שנת כספים, לאחר אישור מראש ובכתב מאת השרים, להעביר סכומים בין יתרת ההכנסות לבין התשלומים לזוכים, או להיפך, בשיעור של עד לגובה ההפרש בין השיעור שנעשה בו שימוש לפי פסקה (1) לבין 3% ממחזור המועצה; אישור השרים לפי פסקה זו יעשה לאחר התייעצות עם המועצה הלאומית לספורט;
(3) במהלך שנת כספים, לאחר אישור מראש ובכתב מאת השרים, לעשות שימוש בשיעור מסוים מתוך סך הכספים לציבור לצורך הוצאה חריגה שלא היתה צפויה ומתוכננת בעת אישור הצעת התקציב.(ד) בלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, המועצה רשאית לקבוע שיעורי תשלום שונים לתכניות הימורים שונות, ובלבד –
(1) ששיעור התשלומים לזוכים לא יפחת מ-60% ממחזור המועצה;
(2) שהתשלומים לזוכים בתכנית הימורים מסוימת לא יפחתו משיעור של 42% מהתקבולים לאותה תכנית הימורים.(ה) השרים יקבעו את השיעורים של סך הכספים לציבור עבור תכנית הימורים חדשה כהגדרתה בסעיף 8ד במסגרת התכנית שקבעה המועצה בתקנות לפי הוראות סעיף 8."

הוספת סעיף 8ד

10.

אחרי סעיף 8ג לחוק העיקרי יבוא:"הוצאות שיווק ופרסום

8ד.

(א) בסעיף זה, "תכנית הימורים חדשה" – תכנית הימורים הנקבעת לראשונה בתקנות לפי הוראות סעיף 8 וכן כל חידוש של תכנית הימורים קיימת או סוג נוסף של תכנית הימורים קיימת שלא היה קיים.(ב) הוצאות הפרסום של המועצה בשנה לא יעלו על 52 מיליון שקלים חדשים או על שיעור של 1.75% ממחזור המועצה באותה שנה בניכוי הסכום הקבוע בסעיף קטן (ג), לפי הגבוה, ובלבד שסך הוצאות הפרסום האמורות לא יעלו על 60 מיליון שקלים חדשים בשנה.(ג) הסכמים עם גופי ספורט יכללו הוצאות שיווק ותפעול בלבד; סך הוצאות המועצה בשל הסכמים כאמור לא יעלה על 46 מיליון שקלים חדשים בשנה.(ד) על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), המועצה תהיה רשאית להעביר סכום של עד 2 מיליון שקלים חדשים מהוצאות הפרסום כאמור בסעיף קטן (ב) להסכמים עם גופי ספורט כאמור בסעיף קטן (ג), ולהיפך.(ה) עמד מחזור המועצה על לא יותר מ-1,500 מיליון שקלים חדשים, יראו בסכומים ובשיעורים האמורים בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג) כאילו היו נמוכים בשיעור של 50%.(ו) על אף האמור בסעיף קטן (ב), הוצאות פרסום של המועצה להשקת תכנית הימורים חדשה, לא יבואו בגדר המגבלה האמורה באותו סעיף קטן, ובלבד שיתמלאו תנאים אלה:
(1) סך הוצאות הפרסום לפי סעיף קטן זה יובא לאישור השרים מראש ובכתב;
(2) תקופת הפרסום בהתאם לסעיף קטן זה לא תעלה על 18 חודשים;
(3) סך הוצאות הפרסום לפי סעיף קטן זה לא יעלה על 3 מיליון שקלים חדשים במצטבר לתכנית הימורים חדשה, ובלבד שסך הוצאות הפרסום בשנה לכלל תכניות ההימורים החדשות לא יעלה על 6 מיליון שקלים חדשים."

תיקון סעיף 9

11.

בסעיף 9 לחוק העיקרי –(1) במקום סעיף קטן (א) יבוא:
"(א) יתרת ההכנסות לא תפחת מהשיעורים האמורים בסעיף 8ג, ותשמש לקידומם ולפיתוחם של תרבות הגוף, החינוך הגופני והספורט בישראל, בלבד.";(2) בסעיף קטן (ב), במקום "היתרה האמורה בסעיף קטן (א)" יבוא "יתרת ההכנסות";(3) בסעיף קטן (ב1) –
(א) המילים "המיועדות לחלוקה" – יימחקו;
(ב) בפסקה (1), במקום הסיפה החל במילים "בהתאם לאמות מידה שתקבע המועצה" יבוא "והכל בהתאם לאמות המידה שנקבעו לפי סעיף 17יג לחוק הספורט".

תיקון סעיף 9א

12.

בסעיף 9א לחוק העיקרי –(1) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א1) נוסף על הסכומים האמורים בסעיף קטן (א), תעביר המועצה למדינה סכומים בשיעורים ובמועדים כמפורט להלן:

(1) עד יום ז' בתמוז התשע"ז (1 ביולי 2017) – סכום של 28 מיליון שקלים חדשים;

(2) עד יום י"ח בתמוז התשע"ח (1 ביולי 2018) – סכום של 14 מיליון שקלים חדשים.";(2) בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא "ו-(א1)".

הוספת סעיפים 10ב ו-10ג

13.

אחרי סעיף 10א לחוק העיקרי יבוא:"אמצעי זיהוי ומניעת הלבנת הון

10ב.

(א) בסעיף זה –
"פרטי המשתתף" – ארבע הספרות האחרונות של אחד מאלה:

(1) ביחיד שהוא תושב – מספר תעודת הזהות, כולל ספרת הביקורת;

(2) ביחיד שאינו תושב – מספר דרכון או מספר תעודת מסע ושם המדינה שבה הם הונפקו;
"רישום באופן מקודד" – רישום באמצעי דיגיטלי אשר יקדד את הנתונים טרם רישומם על גבי כרטיס ההשתתפות, באמצעות שיטה מקובלת שמונעת באופן סביר את זיהוי פרטי המשתתף ואינה מאפשרת חזרה לפרטי המשתתף;
"תושב" – כהגדרתו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה–19653.(ב) (

(1) לא יונפק כרטיס השתתפות בתכנית הימורים אשר סכום הזכייה האפשרית לפיו, אם המשתתף יצדק בניחושיו, עולה על סכום שיקבע שר האוצר בצו (בסעיף זה – משחק דורש זיהוי), אלא אם כן המשתתף ביצע רישום באופן מקודד של פרטיו ותוצאת הקידוד כאמור הודפסה על גבי קבלת ההשתתפות.
(2) הסכום שיקבע שר האוצר בצו לפי פסקה (1) לא יפחת מ-5,000 שקלים חדשים ולא יעלה על 30,000 שקלים חדשים ויקבע לאחר התייעצות עם שר המשפטים, ואם פחת מ-20,000 שקלים חדשים – גם בהסכמת שר התרבות והספורט.
(3) הסכום שייקבע לפי פסקה (2) יחול גם על הוראות לעניין זה שניתנו לפי סעיף 231(א) לחוק העונשין, התשל"ז–19774.(ג) פרטי המשתתף כאמור בסעיף קטן (ב)(1) שהגיעו לידי המועצה, בעל תחנה או כל גורם אחר מטעמם, לא יישמרו במאגר מידע, זמני או קבוע.(ד)

(1) המועצה, בעל תחנה או כל גורם אחר מטעמם, לא יגלו את פרטי המשתתף אשר נרשמו או קודדו לפי סעיף זה, לא יעבירו אותם לכל גורם אחר ולא יעשו בהם כל שימוש, אלא לצורך אחת מאלה:

(א) בדיקת התאמה של זהות המחזיק בקבלת השתתפות המעידה על זכייה בניחוש במשחק דורש זיהוי (בסעיף זה – קבלת השתתפות מזכה) כאמור בסעיף קטן (ה);

(ב) מסירת מידע למשטרת ישראל לגבי ניסיון לקבלת זכייה בניגוד להוראות סעיף זה או חשד לניסיון כאמור או מסירת מידע לשר האוצר או מי שהוא הסמיך לעניין זה, לצורך תשלום זכייה לפי סעיף קטן (ו).
(2) בלי לגרוע מכלליות האמור בפסקה (1), לא ייעשה כל שימוש בפרטי המשתתף כאמור באותה פסקה לצורך איסוף מידע, מעקב אחר משתתפים בתכניות הימורים או קידום ושיווק.(ה) טרם תשלום זכייה למחזיק בקבלת ההשתתפות מזכה, אשר סכום הזכייה לפיה עולה על הסכום הקבוע לפי סעיף קטן (ב)(2), תיבדק התאמה בין זהות המחזיק לבין זהות מי שהונפקה לו קבלת ההשתתפות כאמור, באמצעות בדיקה של התאמת תוצאת קידוד פרטי המשתתף המופיעים על גבי קבלת ההשתתפות, לפרטיו של המחזיק המקודדים בקבלת ההשתתפות, בהתאם לתעודת הזהות, הדרכון או תעודת המסע של המחזיק, לפי העניין.(ו) (

(1) לא תשולם זכייה אם קיימת אי התאמה בזהות או אם התעורר ספק באשר להתאמת הזהות של המחזיק כאמור בסעיף קטן (ה).
(2) על אף האמור בפסקה (1), רשאית המועצה, באישור שר המשפטים, לגבש נהלים לגבי הנסיבות שבהן יתאפשר תשלום זכייה במקרה של אי התאמה לעניין זהות המחזיק כאמור בסעיף קטן (ה).(ז)

(1) זכייה במשחק דורש זיהוי תשולם באמצעות אחד מאלה:

(א) שיק משורטט בתוספת המילים "למוטב בלבד, לא סחיר ולא עביר" לפקודת הזוכה המזוהה לפי סעיף קטן (ה);

(ב) העברה בנקאית לחשבון בנק בישראל המתנהל על שם הזוכה המזוהה לפי סעיף קטן (ה).
(2) זכייה במשחק שאינו דורש זיהוי שבו המועצה משלמת לזוכה באמצעות שיק, תשולם באמצעות שיק משורטט בתוספת המילים "למוטב בלבד, לא סחיר ולא עביר" לפקודת המחזיק בקבלת ההשתתפות.
(3) על אף האמור בפסקאות (1) ו-(2), המועצה רשאית לשלם במזומן זכייה במשחק דורש זיהוי או זכייה במשחק שאינו דורש זיהוי רק אם סכום הזכייה נמוך מ-10,000 שקלים חדשים.(ח) הוראות סעיפים קטנים (ה) עד (ז) יחולו גם לעניין פדיון חלק מכרטיס השתתפות שהוא צירוף הימורים נפרד, בהתאם לסכום הזכייה שמבוקש לפדותה, ובלבד ששאר חלקי כרטיס ההשתתפות עדיין אינם עומדים לפדיון והזכייה לגביהם טרם נקבעה.(ט)

(1) המועצה, בעל תחנה או כל גורם אחר מטעמם, ימחקו תוצאות קידוד של פרטי משתתף מכל מאגר מידע שברשותם, לרבות תוצאות קידוד המופיעות על גבי כרטיס השתתפות או קבלת השתתפות, בהתאם להוראות שלהלן:

(א) לעניין קבלת השתתפות מזכה שנמצאה לגביה התאמה בין זהות המחזיק בה לבין זהות פרטי המשתתף המופיעים על גביה – בתוך יום עבודה אחד מהמועד שבו נפדתה;

(ב) לעניין קבלת השתתפות מזכה אשר לא נדרשה לתשלום – בתוך שנה מיום קיום המשחק דורש הזיהוי או מיד עם פקיעת האפשרות לפדות את הזכייה, לפי המאוחר; שר האוצר רשאי לקבוע תקופה קצרה יותר לעניין זכיות בסכומים נמוכים, ובלבד שלא תפחת מחצי שנה;

(ג) לעניין קבלות השתתפות של מי שלא צדקו בניחושם – בתוך 14 ימים מיום קיום המשחק דורש הזיהוי.
(2) על אף האמור בסעיף קטן (ה), אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע תשלום למי שהתקבל ערעורו ביחס לצדקת ניחושו, או שנתקבל פסק דין חלוט המחייב את המועצה בתשלום בגין קבלת השתתפות שבידו, וכן למי שניחושו היה זהה לניחושם של אלה, והכל אף אם נמחקו כבר תוצאות קידוד פרטיו של המחזיק בקבלת ההשתתפות.(י) (

(1) שר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים ושר התרבות והספורט, רשאי לקבוע הוראות לעניין יישום הוראות סעיף זה, ובכלל זה לקבוע הוראות לעניין פעולות בעלי התפקידים כאמור בסעיף 10ג; הוראות לפי סעיף זה, לעניין אבטחת מידע והגנה על הפרטיות, ייקבעו בהסכמת שר המשפטים.
(2) בלי לגרוע מכלליות האמור בפסקה (1), רשאי שר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים ושר התרבות והספורט, להורות כי שיטה שנקבעה לצורך קידוד פרטי משתתף אינה שיטה שמונעת באופן סביר את זיהוי פרטי המשתתף ואת החזרה לפרטי המשתתף, וכי על המועצה להנהיג שיטה מקובלת אחרת שתקיים את התנאים האמורים באופן סביר.(יא) הוראות סעיף זה לא יחולו על תכניות הימורים שמקיימת המועצה, שבמסגרתן המשתתף מזוהה בזיהוי מלא, והכל בכפוף לכך שיובטח כי התשלום משולם לאותו משתתף ובכפוף להוראות כל דין.מינוי אחראי איסור הלבנת הון וממונה אבטחת מידע

10ג.

המועצה תמנה את אלה:(1) אחראי איסור הלבנת הון, שיהיה אחראי, בין השאר, למניעת סיכוני הלבנת הון ומזעור סיכוני פשיעה, ובכלל זה לגיבוש נהלים בעניין זה שיובאו לאישור המועצה, עדכונם מעת לעת ופיקוח על יישומם, הדרכת עובדים ובעלי תחנות בדבר זיהוי והתמודדות עם סיכוני הלבנת הון וכן גיבוש נהלים לעניין אופן מסירת מידע לגורמים מוסמכים לפי סעיף 10ב(ד)(1)(ב);(2) ממונה אבטחת מידע, שיהיה אחראי, בין השאר, לאבטחת המידע ולהצפנת פרטי המשתתף, ובכלל זה גיבוש נהלים לעניין אבטחת המידע וקידודו שיובאו לאישור המועצה, עדכונם מעת לעת ופיקוח על יישומם, והדרכת עובדים ובעלי תחנות בדבר מניעת סיכונים באיסוף מידע או כל שימוש בו שאינו לפי הוראות חוק זה."

הוספת תוספת ראשונה ותוספת שנייה

14.

אחרי סעיף 17 לחוק העיקרי יבוא:"תוספת ראשונה(סעיף 7(ה))הצהרת ________ (בעל התפקיד)
____________ (שם החותם) מצהיר כי:1) בחנתי את הדוח הכספי השנתי של המועצה (להלן – הדוח) לשנת ______;2) לפי ידיעתי, הדוח והמידע הכספי האחר הכלול בדוח אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוח;3) לפי ידיעתי, הדוח ומידע כספי אחר הכלול בו משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של המועצה לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחס הדוח;4) גיליתי לרואה החשבון המבקר של המועצה, לחברי המועצה ולוועדת הביקורת של המועצה את כל המידע והמסמכים הרלוונטיים לביצוע תפקידם באופן מלא, ביחס לדוח.____________ _________________

תאריך חתימה, שם ותפקידתוספת שנייה(סעיף 8א1)שעות האסורות לפרסוםבין 15:00 ל-21:00".

תיקון חוק הספורט

[מס' 12]

15.

בחוק הספורט, התשמ"ח–19885(1) בסעיף 1, בהגדרה "יתרת הכנסות", במקום "כמשמעותה בסעיף 9" יבוא "כהגדרתה בסעיף 1א";(2) בסעיף 17י(3), אחרי "אמות מידה לתמיכה" יבוא "בתשתיות יסוד ובמטרות אחרות בספורט לפי סעיף 9(ב1) לחוק להסדר ההימורים בספורט,".

תחילה, תחולה ותקנות ראשונות

16.

(א) תחילתו של סעיף 8א(ג) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 6 לחוק זה, ביום י"ד בטבת התשע"ח (1 בינואר 2018).(ב) תחילתו של ביטול סעיף 8ב לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 8 לחוק זה, ביום כ' באב התשע"ח (1 באוגוסט 2018).(ג) תחילתו של סעיף 10ב לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 13 לחוק זה, ביום י"ד בטבת התשע"ח (1 בינואר 2018).(ד) הוראות סעיף 6(ג) עד (ה) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה, לא יחולו על מנהל כללי וסגן מנהל כללי לענייני כספים המכהנים ערב יום פרסומו של חוק זה.(ה) הוראות סעיף 8א(ג) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 6 לחוק זה, יחולו על כל הסכם שייחתם ביום תחילתו של אותו סעיף כאמור בסעיף קטן (א) ואילך וכן על הארכת הסכם ומימוש זכות ברירה בהסכם שיבוצעו במועד האמור ואילך.(ו) הוראות סעיף 8ג(ג)(1) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 9 לחוק זה, יחולו על דינים שעניינם הסדרת פעילות הימורים חוקיים שתחילתם ביום פרסומו של חוק זה ואילך.(ז) תקנות ראשונות לפי סעיף 7(ב) ו-(ו) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 5 לחוק זה, יותקנו בתוך 60 ימים מיום פרסומו של חוק זה.(ח) תקנות ראשונות לפי סעיף 8א1(ג) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 7 לחוק זה, יותקנו בתוך 60 ימים מיום פרסומו של חוק זה.(ט) על אף האמור בהוראות לפי סעיף 7(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 5 לחוק זה, הצעת התקציב לשנת 2017 בלבד, הכוללת את הפרטים האמורים בסעיף 8ג לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 9 לחוק זה, תוגש לאישור השרים בתוך 30 ימים מיום פרסומו של חוק זה.

הוראות שעה

17.

(א) בתקופה שמיום י"ד בטבת התשע"ח (1 בינואר 2018) עד יום כ"ג בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018) יקראו את סעיף 8א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 6 לחוק זה, כך שבמקום סעיף קטן (ג) יבוא:
"(ג) סך כל התשלומים שתשלם המועצה בשנה למי שרשאי למכור זכות להשתתף בתכנית הימורים כאמור בסעיף קטן (א) (להלן – בעל תחנה), הכוללים עמלת מכירה או כל תשלום אחר לבעל התחנה והמחושבים ביחס למחזור המכירות השנתי של מוצרי המועצה הנמכרים באמצעות בעל התחנה (להלן – מחזור בעל התחנה), יהיו בשיעורים המפורטים להלן, לא כולל תשלום שרשאית המועצה לשלם בגובה סכום השווה למס ערך מוסף:

(1) על כל שקל חדש מ-1,268,000 השקלים החדשים הראשונים של מחזור בעל התחנה – לא יותר מ-7%;

(2) על כל שקל חדש מסכום העולה על 1,268,000 שקלים חדשים אך לא עולה על 2,040,000 שקלים חדשים של מחזור בעל התחנה – לא יותר מ-6.25%;

(3) על כל שקל חדש מסכום העולה על 2,040,000 שקלים חדשים של מחזור בעל התחנה – לא יותר מ-6%."(ב) בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה עד יום י"ט באב התשע"ח (31 ביולי 2018) יקראו את סעיף 8ב לחוק העיקרי, כך שבמקום סעיף קטן (ה) יבוא:
"(ה) שר האוצר רשאי לבטל תכנית הימורים של מפעיל זר, מטעמים של טובת הציבור, לאחר שנתן למועצה ולמפעיל הזר הזדמנות להשמיע את טענותיהם; ככל שביטול התכנית כאמור יהיה כרוך בעלויות, יתוקצבו עלויות אלו בתכנית נפרדת בחוק תקציב שנתי; בסעיף קטן זה, "תכנית" – כהגדרתה בחוק תקציב שנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–19856."(ג) בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה ועד יום כ"ג בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018), יקראו את סעיף 8ג(ג)(1) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 9 לחוק זה, לעניין הצעת התקציב לשנות הכספים 2017 ו-2018 בלבד, כך שבמקום "ב-0.5%" יבוא "ב-0.7%".(ד) בתקופה של שלוש שנים מיום פרסומו של חוק זה (בסעיף קטן זה – תקופת הוראת השעה) יקראו את התוספת השנייה לחוק העיקרי, כנוסחה בסעיף 14 לחוק זה, כך שבמקום "15:00 ל-21:00" יבוא "13:00 ל-19:00"; שר האוצר ושר התרבות והספורט רשאים, בצו, להאריך את תקופת הוראת השעה.


בנימין נתניהו

ראש הממשלה


מירי רגב

שרת התרבות והספורטראובן ריבלין

נשיא המדינה


יולי יואל אדלשטיין

יושב ראש הכנסת

** התקבל בכנסת ביום ט' באדר התשע"ז (7 במרס 2017); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1083, מיום כ"ט בתשרי התשע"ו (31 באוקטובר 2016), עמ' 576.

1 ס"ח התשכ"ז, עמ' 142; התשע"ז, עמ' 418.

2 ס"ח התשמ"ח, עמ' 122.

3 ס"ח התשכ"ה, עמ' 270.

4 ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

5 ס"ח התשמ"ח, עמ' 122; התשע"ז, עמ' 419.

6 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.


תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. ממליצים   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
ביטול הרשעה ללקוח שנתפס מחזיק במחשבו מאות תכנים מיניים פדופיליים אי הרשעה בעבירות גניבה והונאה בכרטיסי אשראי אבי דוביצקי (צייד הפדופילים) חויב לשלם ללקוח המשרד 300,000 ש"ח בגין לשון הרע קבלת חנינה מהנשיא ללקוח שהורשע בהתפרצות וגניבה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
מוטי | 10:39 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:20 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
אייל | 11:54 03/11/2016
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
יעל | 15:29 21/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
עו''ד אסף דוק | 12:36 22/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
אגדגד | 18:17 23/09/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
מממ | 18:14 17/04/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
עו''ד דן נתיב | 16:56 19/04/2015
חיפוש לא חוקי
???? | 05:57 15/03/2015
חיפוש לא חוקי
עו''ד איילון בירנבוים | 09:26 16/03/2015