חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 15), התשע"ו-2016

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 15), התשע"ו-2016

תבנית חוק שהתקבל


חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 15), התשע"ו–2016*


תיקון סעיף 5

1.

בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998‏1 (להלן – החוק העיקרי) בסעיף 5, בהגדרה "גוף ציבורי", בפסקה (4), בסופה יבוא "ושירות בתי הסוהר;";

תיקון סעיף 9

2.

בסעיף 9(ד) לחוק העיקרי, בהגדרה "מעסיק", במקום "למעט המדינה או מעסיק אחר" יבוא "למעט משרד ממשלתי או יחידת סמך שלו", ובמקום "עליו" יבוא "עליהם".

הוספת סעיפים
9
א עד 9ז

3.

אחרי סעיף 9 לחוק העיקרי יבוא:"ממונה תעסוקה

9א.

(א) גוף ציבורי שהוא מעסיק כהגדרתו בסעיף 9(ד) ימנה ממונה תעסוקה לאנשים עם מוגבלות (בפרק זה – ממונה תעסוקה), ויכול שימונה נוסף על תפקידים אחרים שהוא ממלא, בהתחשב במספר המועסקים בגוף הציבורי.(ב) ממונה תעסוקה –
(1) יקבל פניות של עובדים ושל הגוף הציבורי בנושא ייצוג הולם;
(2) ייזום פעולות להגברת המודעות לייצוג הולם והמידע לגביו וליישומו בקרב הממונים והעובדים, בשיתוף הגורמים הנוגעים בדבר;
(3) ייתן ייעוץ והדרכה בדבר חובות הגוף הציבורי לפי פרק זה.(ג) ממונה תעסוקה יפעל בהתאם להנחיות מקצועיות שנתן משרד הכלכלה והתעשייה, בהתייעצות עם הנציבות.ייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות משמעותית בגוף ציבורי שהוא מעסיק ציבורי גדול

9ב.

(א) בפרק זה –"יעד הייצוג" – כמשמעותו בסעיף קטן (ב);"מעסיק ציבורי גדול" – גוף ציבורי המעסיק 100 עובדים לפחות, למעט משרד ממשלתי או יחידת סמך שלו שהוראות סעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959, חלות עליהם;"עובד" או "מועמד", עם מוגבלות משמעותית – אדם עם מוגבלות שמתקיים בו אחד מהתנאים המנויים בחלק א' לתוספת הרביעית;"קבלן כוח אדם" – כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו–1996‏2;"קבלן שירות" – מי שעיסוקו במתן שירות, באמצעות עובדיו, אצל זולתו;"תכנית שנתית" – כמשמעותה בסעיף 9ג.(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף 9, לא יראו ייצוג הולם אצל מעסיק ציבורי גדול, אלא אם כן 5% לפחות מקרב עובדיו הם עובדים עם מוגבלות משמעותית; במניין העובדים לפי סעיף קטן זה לא יובאו בחשבון עובדים של קבלן כוח אדם או קבלן שירות המועסקים אצל המעסיק הציבורי הגדול.תכנית שנתית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית

9ג.

(א) בלי לגרוע מהוראות לפי סעיף 9(ג)(2), לא עמד מעסיק ציבורי גדול עמידה מלאה ביעד הייצוג על פי הודעה כאמור בסעיף 9ד(ד) בשנה מסוימת, יפרסם באתר האינטרנט שלו, עד 31 באוקטובר באותה שנה, תכנית שנתית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית שאישרה הנהלת המעסיק הציבורי הגדול.(ב) תכנית שנתית תוכן בהתחשב בלקחים שהופקו מתכניות שנתיות קודמות ובגורמים לאי־עמידה או לעמידה חלקית ביעד הייצוג בשנה הקודמת.(ג) תכנית שנתית תכלול הוראות בעניינים כמפורט להלן לעניין משרות פנויות ולעניין משרות שיתפנו בשנה הקרובה:
(1) העדפת העסקתם או קידומם של מועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית, שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים או עובדים אחרים, לתפקיד, למשרה או לקבוצת משרות או לדרגה או לקבוצת דרגות שיפורטו בתכנית השנתית, ולתקופה שתיקבע בה;
(2) ייעוד משרות במגוון תפקידים ודרגות שיועסקו בהן, ככל האפשר, רק מועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית, תוך פירוט היקפן מכלל המשרות הפנויות או שצפוי שיתפנו ופירוט סוג המשרות שייועדו כאמור;
(3) פנייה לרשימת גורמים העוסקים בשילובם בתעסוקה של מועמדים עם מוגבלות משמעותית שתפרסם הנציבות באתר האינטרנט שלה, לשם איתור מועמדים כאמור;
(4) תיעוד של יישום התכנית השנתית, ובכלל זה של הנימוקים לעניין בחירת מועמדים למשרות פנויות.(ד) שר הכלכלה והתעשייה רשאי לקבוע בתקנות הוראות לעניין תכנית שנתית, תוכנה, צורתה ופרטיה.עיבוד מידע בדבר עמידה ביעד הייצוג

9ד.

(א) משרד הכלכלה והתעשייה יעביר למוסד לביטוח לאומי, עד 31 במרס בכל שנה, רשימה מעודכנת של הגופים הציבוריים למטרת עיבוד מידע לפי סעיף זה.(ב) לשם ביצוע תפקידי המוסד לביטוח לאומי לפי סעיף זה, יעביר כל אחד מהגופים המנויים בטור א' שבחלק א' או בחלק ב' לתוספת הרביעית למוסד לביטוח לאומי, עד 31 במרס בכל שנה, את מספרי הזהות של כל מי שביום 31 בדצמבר בשנה שקדמה לה, התקיים בו האמור בטור ב' שבחלק א' או בחלק ב' לתוספת הרביעית, בחלוקה לפי הפרטים בתוספת האמורה.(ג) מעסיק ציבורי גדול כאמור בסעיף 9ה או שנקבע בצו לפי סעיף 9ו(ב), יעביר למוסד לביטוח לאומי, עד 31 במרס בכל שנה, את מספרי הזהות של עובדיו שהועסקו ביום 31 בדצמבר בשנה שקדמה לה בתפקידים המובאים בחשבון לפי הסעיפים האמורים; המוסד לביטוח לאומי יביא בחשבון בעיבוד הנתונים לגבי אותו מעסיק ציבורי גדול רק את העובדים שלגביהם הועבר מידע כאמור.(ד) המוסד לביטוח לאומי יבחן נתונים שברשותו ואת הנתונים שהועברו לו לפי סעיף קטן (ב), לגבי עובדיו של מעסיק ציבורי גדול שברשימה שהועברה לו לפי סעיף קטן (א) ועל פי הנתונים שהועברו לו לפי סעיף קטן (ג); עד 31 ביולי בכל שנה, ימסור המוסד לביטוח לאומי לנציבות הודעה על מידת עמידתם של המעסיקים הציבוריים הגדולים ביעד הייצוג לפי הרמות שלהלן, בהתאם לנתונים כאמור:שיעור ייצוג העובדים עם מוגבלות משמעותית

מידת העמידה ביעד הייצוג

5% לפחות

עמידה מלאה

מ-3.5% ופחות מ-5%

רמה בינונית

מ-2% ופחות מ-3.5%

רמה נמוכה

פחות מ-2%

אי-עמידה
(ה) הנציבות תפרסם באתר האינטרנט שלה את מידת עמידתו של כל מעסיק ציבורי גדול ביעד הייצוג לפי ההודעה שמסר המוסד לביטוח לאומי כאמור בסעיף קטן (ד), בתוך 14 ימים מיום שנמסרה לו ההודעה.(ו) מידע לפי סעיף זה ייאגר לתכלית ביצוע תפקידי המוסד לביטוח לאומי כאמור בסעיף זה במאגר מידע כמשמעותו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ''א–19813, שהוא מאגר ייעודי, נפרד מכל מאגר מידע אחר.(ז) שר הכלכלה והתעשייה, בהסכמת שר המשפטים, יקבע הוראות לעניין מידע לפי סעיף זה, ובכלל זה לעניין מסירתו, עיבודו, שמירתו, אבטחתו, מחיקתו ופרסומו, וכן לעניין מורשי הגישה אליו, והכול לשם הגנה על הפרטיות.תחולה לעניין מעסיקים ציבוריים גדולים מסוימים

9ה.

(א) הוראות סעיפים 9ב עד 9ד יחולו על משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר ואגודת מגן דוד אדום, בשינויים אלה:
(1) במניין העובדים לא יובאו בחשבון שוטרים, סוהרים או עובדים בתפקיד מבצעי;
(2) לעניין משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר, "עובד" או "מועמד" עם מוגבלות משמעותית – לרבות אדם עם מוגבלות שמתקיים בו האמור בחלק ב' לתוספת הרביעית.(ב) הוראות סעיפים 9א עד 9ג יחולו על צבא הגנה לישראל לגבי חיילים המשרתים בו, בשינויים אלה:
(1) על אף האמור בסעיף 9א, על ממונה תעסוקה בצבא הגנה לישראל יחולו פקודות הצבא;
(2) על אף האמור בסעיף 9ב, במניין העובדים יובאו בחשבון רק חיילים המשרתים בשירות סדיר בהתאם להתחייבות לשירות קבע שלא בתפקיד לוחם או תומך לחימה, ולעניין זה יראו חיילים כאמור כעובדים, אף שלא מתקיימים לגביהם יחסי עבודה;
(3) על אף האמור בסעיף 9ב, לעניין ההגדרה "עובד" או "מועמד" עם מוגבלות משמעותית, ייקבעו התאמות בפקודות הצבא כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו–1955‏4 (בסעיף זה – פקודות הצבא), על בסיס נתונים שברשות הצבא;
(4) על אף האמור בסעיף 9ג(א), צבא הגנה לישראל ידווח לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, עד 1 ביולי בכל שנה, על מידת עמידתו ביעד הייצוג, על תכנית שנתית שהכין לקידום ייצוג של אנשים עם מוגבלות משמעותית בקרב החיילים בשירות הקבע, ועל צעדים שנקט ליישום התכנית.(ג) הוראות סעיפים 9ד, 15א ו-15ב לא יחולו על צבא הגנה לישראל לגבי חיילים המשרתים בו.צווים לעניין מעסיק ציבורי גדול

9ו.

(א) שר הכלכלה והתעשייה רשאי לשנות, בצו, את התוספת הרביעית, ובלבד שלא יוסיף אלא תנאים לעניין אוכלוסיות שיש קושי בשילובן בשוק העבודה.(ב) שר הכלכלה והתעשייה רשאי לקבוע, בצו, לגבי מעסיק ציבורי גדול או מקום עבודה מסוים בו, או לגבי סוגים של מקומות עבודה בו, כי לעניין סעיף 9ב(ב) לא יובאו במניין עובדים בתפקידים מסוימים שיקבע, בשל אופיו ומהותו של התפקיד.חובת סודיות

9ז.

לא יגלה אדם מידע שהגיע אליו עקב ביצוע פעולות בהתאם להוראות סעיף 9ד ולא יעשה אדם כל שימוש במידע כאמור, אלא לשם ביצוע הוראות אותו סעיף."

תיקון סעיף 12

4.

בסעיף 12 לחוק העיקרי –(1) בפסקה (3), המילים "הנציבות או" – יימחקו;(2) אחרי פסקה (3) יבוא:
"(4) הנציבות, בין בשמה ובין בשם אדם מסוים, ובלבד שאם עילת התביעה היא הפליה או פגיעה בזכות של אדם מסוים – אותו אדם הסכים לכך."

הוספת סעיפים 15א ו-15ב

5.

אחרי סעיף 15 לחוק העיקרי יבוא:"אחריות עובד אחראי במעסיק ציבורי גדול

15א.

(א) בסעיף זה, "עובד אחראי" – מנהל פעיל אצל מעסיק ציבורי גדול, אדם האחראי מטעם מעסיק ציבורי גדול על ניהול כוח האדם, הממונים על המנהל הפעיל או על אדם כאמור והממונים עליהם.(ב) עובד אחראי חייב לפקח ולעשות כל שניתן כדי להבטיח כי המעסיק הציבורי הגדול יפרסם תכנית שנתית בהתאם להוראות לפי סעיף 9ג.(ג) לא פרסם מעסיק ציבורי גדול תכנית שנתית שהיה חייב לפרסמה, חזקה היא שעובד אחראי הפר את חובתו האמורה בסעיף קטן (ב), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.צו מסירת מידע וצו ייצוג הולם

15ב.

(א) הנציב, או עובד הנציבות שהוא הסמיך לעניין סעיף זה, רשאי להורות, בצו, למעסיק למסור נתונים באשר לקיום חובה מחובותיו על פי פרק זה, בתוך פרק זמן שיורה בצו (בסעיף זה – צו מסירת מידע); על המצאת צו מסירת מידע תחול הוראת סעיף 19מג(ו).(ב) הנציב, או עובד ציבור שהוא הסמיך לעניין סעיף זה, רשאי להורות, בצו, לכל אחד מהמנויים להלן, לנקוט פעולות שיפרט לשם קידום העסקת אנשים עם מוגבלות (בסעיף זה – צו ייצוג הולם):
(1) לגוף ציבורי שהוא מעסיק כהגדרתו בסעיף 9(ד), שלא מינה ממונה תעסוקה לפי סעיף 9א;
(2) למעסיק ציבורי גדול שהיה חייב, לפי הודעה שנמסרה כאמור בסעיף 9ד(ד), לפרסם תכנית שנתית בהתאם להוראות לפי סעיף 9ג ולא פרסם תכנית כאמור, או שאינו מיישם תכנית כאמור שפרסם.(ג) הוראות סעיף 19מג(ג) ו-(ה) עד (ז) יחולו על צו ייצוג הולם, בשינויים המחויבים.(ד) אין בסמכות למתן צו מסירת מידע או צו ייצוג הולם כדי לגרוע מסמכות לפי כל דין, ובכלל זה סמכות לפי חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט–19495.(ה) מי שמפר צו מסירת מידע או צו ייצוג הולם, דינו – הקנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז–1977, וקנס נוסף, בשיעור של 5% מהקנס כאמור, לכל יום שבו נמשכת העבירה מעבר לתקופת הזמן שנקבעה בצו.(ו) הוראות סעיפים 19מה ו-19מט יחולו לעניין עבירות לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים."

תיקון סעיף 17

6.

בסעיף 17(ד)(1) לחוק העיקרי, אחרי "לפי פרק זה" יבוא "וצווים לפי סעיף 9ו".

הוספת תוספת רביעית

7.

אחרי התוספת השלישית לחוק העיקרי יבוא:"תוספת רביעית(ההגדרה "עובד" או "מועמד" עם מוגבלות משמעותית, וסעיפים 9ד, 9ה ו-9ו)חלק א'טור א'


טור ב'

הגורם שברשותו המידע


תנאים שמתקיימים באדם עם מוגבלות לעניין היותו עובד או מועמד עם מוגבלות משמעותית

1. המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, רשות המסים בישראל, משרד הבריאות


גורם שהוסמך לאשר נכות לפי כל דין אישר לגביו בכתב שדרגת נכותו היא 40% לפחות; לעניין זה יראו קביעת אחוזי מוגבלות בניידות לפי הסכם בדבר גמלת ניידות שנערך לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–19956, כקביעת דרגת נכות בידי גורם מוסמך כאמור.

2. המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, רשות המסים בישראל, משרד הבריאות


גורם שהוסמך לאשר נכות לפי כל דין אישר לגביו בכתב שדרגת נכותו היא 20% לפחות, ומתקיים בו אחד מאלה:

המוסד לביטוח לאומי


(1) הוא הוכר כזכאי לשיקום תעסוקתי מחמת מוגבלות לפי פרקים ה' או ט' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995;

משרד הביטחון


(2) הוא משוקם או זכאי לשיקום תעסוקתי לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט–1959 [נוסח משולב]‏7;

משרד הכלכלה והתעשייה


(3) הוא משתתף או השתתף בתכנית תעסוקה לאנשים עם מוגבלות מטעם משרד הכלכלה והתעשייה.

3. משרד הכלכלה והתעשייה


הוא הוכר כזכאי לשכר מינימום מותאם לפי סעיף 17(ב) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז–1987‏8.

4. משרד הרווחה והשירותים החברתיים


הוא הוכר כזכאי לשירותי רווחה מחמת מוגבלותו בידי האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, השירות לטיפול באדם עם אוטיזם או אגף השיקום במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.
חלק ב'טור א'


טור ב'

הגורם שברשותו המידע


תנאים שמתקיימים באדם עם מוגבלות לעניין היותו עובד או מועמד עם מוגבלות משמעותית

המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, רשות המסים בישראל, משרד הבריאות, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר


מתקיימים בו שני אלה:

(1) גורם שהוסמך לאשר נכות לפי כל דין אישר לגביו בכתב שדרגת נכותו היא 20% לפחות או שרופא של המשטרה או של שירות בתי הסוהר, לפי העניין, חיווה דעתו שמצבו הרפואי עולה כדי דרגת נכות שעשויה להגיע לכדי 20%;

משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר


(2) ועדה רפואית לפי סעיף 20 לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א–1971‏9, או לפי סעיף 87 לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב–1971‏10, שחררה אותו מחמת מוגבלותו משירות מבצעי או משירות בתפקיד מבצעי בכוח הייעודי לתפקיד אחר במשטרה או בשירות בתי הסוהר, לפי העניין."


תיקון חוק שירות המדינה (מינויים)

[מס' 17]

8.

בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959‏11, בסעיף 15א –(1) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א1)

(1) לעניין אנשים עם מוגבלות, לא יראו ייצוג הולם כאמור בסעיף קטן (א), במשרד או ביחידת סמך המעסיקים 100 עובדים לפחות (בסעיף זה – משרד גדול), אלא אם כן 5% לפחות מקרב העובדים במשרד או ביחידה הם עובדים עם מוגבלות משמעותית.

(2) יעדים שתקבע הממשלה לפי סעיף קטן (ב) ייקבעו, לעניין אנשים עם מוגבלות, בכפוף להוראות פסקה (1).

(3) לעניין פסקה (1), הוראות סעיף 9ד לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות החלות לעניין מעסיק ציבורי גדול יחולו לעניין משרד גדול, ובמקום "הנציבות" יקראו "נציב שירות המדינה"; ואולם ההוראות האמורות לא יחולו לעניין משרדים ויחידות סמך שעיקר פעילותם בתחום ביטחון המדינה ומטעמים של ביטחון המדינה זהות עובדיהם חסויה או שאין למסור מידע לגבי זהותם לפי כל דין; עמידתם של גופים כאמור בהוראות פסקה (1) תיבחן בדרך אחרת שעליה יורה הנציב.";(2) בסעיף קטן (ב) –
(א) בפסקה (1), המילים "התשנ"ח–1998" – יימחקו;
(ב) בפסקה (3), בסופה יבוא "ובלבד שאם קבעה כן, תינתן עדיפות כאמור גם למועמדים עם מוגבלות משמעותית";(3) אחרי סעיף קטן (ח) יבוא:
"(ח1) לשם הבטחת עמידה ביעדי ייצוג הולם לפי סעיף זה, רשאי נציב שירות המדינה לנקוט אמצעי אכיפה, לרבות בתחומי התקן, הגיוס וניהול כוח האדם, או להורות על אמצעים אחרים שיקבע.
(ח2) לעניין יישום יעדי הייצוג ההולם לפי סעיף זה, רשאי נציב שירות המדינה להורות כי לא יובאו במניין עובדים בתפקידים מסוימים במשרד, ביחידת סמך או בדירוג, שעליהם יורה, בשל מאפיינים ייחודיים שבאופיו ומהותו של התפקיד, הנכללים בתיאור העיסוק של התפקיד; הוראות כאמור לעניין אנשים עם מוגבלות טעונות את אישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, למעט לעניין משרדים ויחידות סמך שעיקר פעילותם בתחום ביטחון המדינה ומטעמים של ביטחון המדינה זהות עובדיהם חסויה או שאין למסור מידע לגבי זהותם לפי כל דין.
(ח3) בכל משרד ויחידת סמך ימונה ממונה על ייצוג הולם לפי סעיף זה, ויכול שימונה נוסף על תפקידים אחרים שהוא ממלא; הממונה –

(1) יקבל פניות של עובדים ושל המשרד או יחידת הסמך בנושא ייצוג הולם;

(2) ייזום פעולות להגברת המודעות לייצוג הולם והמידע לגביו וליישומו בקרב הממונים והעובדים, בשיתוף הגורמים הנוגעים בדבר;

(3) ייתן ייעוץ והדרכה בדבר חובות המשרד או יחידת הסמך לפי סעיף זה;

(4) ימלא כל תפקיד אחר שיטיל עליו נציב שירות המדינה בקשר ליישום סעיף זה.";(4) בסעיף קטן (ט) –
(א) בהגדרה ""אנשים עם מוגבלות", ו"נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות"", המילים "התשנ"ח–1998" – יימחקו;
(ב) אחרי ההגדרה ""אנשים עם מוגבלות", ו"נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות"" יבוא:

""חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" – חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998;

"עובד" או "מועמד" עם מוגבלות משמעותית – כהגדרתו בסעיף 9ב לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות;".

תחילה ותקנות ראשונות

9.

(א) תחילתו של חוק זה ביום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017).(ב) תקנות ראשונות לפי סעיף 9ד(ז) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, יובאו לאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת עד ליום ב' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016).

דיווח לכנסת

10.

שר הכלכלה והתעשייה, נציבות שירות המדינה, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והמוסד לביטוח לאומי ידווחו לוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת על יישומו של חוק זה בתום 12 חודשים מיום תחילתו.בנימין נתניהו

ראש הממשלה


חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתייםראובן ריבלין

נשיא המדינה


יולי יואל אדלשטיין

יושב ראש הכנסת** התקבל בכנסת ביום כ"ח בתמוז התשע"ו (3 באוגוסט 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 618, מיום כ"ג בשבט התשע"ו (2 בפברואר 2016), עמ' 46.

1 ס"ח התשנ"ח, עמ' 152; התשע"ד, עמ' 815.

2 ס"ח התשנ"ו, עמ' 201.

3 ס"ח התשמ"א, עמ' 128.

4 ס"ח התשט"ו, עמ' 171.

5 ס"ח התש"ט, עמ' 13.

6 ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

7 ס"ח התשי"ט, עמ' 276.

8 ס"ח התשמ"ז, עמ' 68.

9 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390.

10 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459.

11 ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"ה, עמ' 105.


תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים | חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

הצלחות המשרד בתחום
ענישה מקלה: מאסר על תנאי בלבד ללקוח עם עבר פלילי שתקף ופצע אדם אחר סגירת תיק פרקליטות ללקוח שהואשם באונס בתוך המשפחה סגירת תיק תקיפה שנפתח נגד רופאה בעילה של חוסר אשמה פלילית אח סיעודי שהורשע בעברו במעשה מגונה במסגרת תפקידו קיבל פטור מלא מאיסור עיסוק ושב לעבודתו ביטול כתב אישום ללקוחה בעבירות סמים חמורות סגירת תיק פלילי ללקוח שהואשם בביצוע מעשה סדום בקטינה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017