חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק דין משמעתי במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016

חוק דין משמעתי במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016

תבנית חוק שהתקבל


חוק דין משמעתי במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר (תיקוני חקיקה), התשע"ו–2016*תיקון חוק המשטרה [מס' 9]

1.

בחוק המשטרה, התשס"ו–2006‏1(1) בסעיף 3, בהגדרה "תובע", המילים "בבית דין למשמעת" – יימחקו;(2) בסעיף 27 –
(א) האמור בו יסומן "(א)" ובו, אחרי "בבית הדין לערעורים" יבוא "או בבית המשפט המחוזי";
(ב) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), המפקח הכללי או מי שהוא הסמיך לכך, רשאי למנות מתמחה בששת החודשים האחרונים לתקופת התמחותו, שהוא קצין משטרה שדרגתו תיקבע בפקודות משטרת ישראל, לשמש תובע בבית הדין למשמעת, ובלבד שהמאמן יהיה נוכח בבית הדין או שבית הדין הרשהו להמשיך בייצוג אף בהיעדר המאמן.";(3) בסעיף 32(ב), במקום "מפקח" יבוא "מפקח משנה";(4) בסעיף 40, במקום "פסק סופי" יבוא "פסק חלוט כמשמעותו בסעיף 40א";(5) אחרי סעיף 40 יבוא:"פסק חלוט

40א.

פסק חלוט הוא אחד מאלה:(1) פסק שלא ניתן להגיש עליו ערר כאמור בסעיף 40;(2) פסק שהסתיימה התקופה להגשת ערר עליו ולא הוגש ערר;(3) פסק שניתן בערר.";(6) בסעיף 43, במקום הרישה עד המילים "עורך דין וקצין" יבוא "לנשיא בית הדין למשמעת יתמנה עורך דין שהוא קצין";(7) בסעיף 44 –
(א) בסעיף קטן (ב), אחרי "סעיף קטן (א)" יבוא "וסעיף 45", ובמקום "לפי פרטים 8 או 19(א) לתוספת הראשונה" יבוא "לפי פרטים 8, 19(א) או 27 לתוספת הראשונה";
(ב) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) ראה נשיא בית הדין למשמעת כי יש מקום למנות נציג ציבור בעבירות משמעת נוספות, שאינן מנויות בסעיף קטן (ב), ושנעברו כלפי אדם שאינו שוטר, הרכב מותב בית הדין יהיה בהתאם להוראות סעיף קטן (ב).

(ד) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב)(1), נשיא בית הדין למשמעת רשאי, בנסיבות מיוחדות, למנות למותב בית הדין, מתוך רשימה שקבע המפקח הכללי, שופט בדימוס או קצין משטרה בכיר בדימוס שהוא עורך דין.";(8) בסעיף 45, במקום "סעיף 44" יבוא "סעיף 44(א)";(9) בסעיף 55 –
(א) האמור בו יסומן "(א)", ובו, במקום הרישה עד המילה "קצין" יבוא "לנשיא בית הדין לערעורים יתמנה עורך דין שהוא קצין";
(ב) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), השר רשאי, בנסיבות מיוחדות ולבקשת המפקח הכללי, למנות כנשיא בית הדין לערעורים שופט בדימוס או קצין משטרה בכיר בדימוס שהוא עורך דין, ודרגתו כאמור בסעיף קטן (א).";(10) בסעיף 56, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
"(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), מותב בית הדין לערעורים הדן בערעור על פסק דין של בית הדין למשמעת בעניין עבירת משמעת של שוטר לפי פרטים 8, 19(א) או 27 לתוספת הראשונה, שנעברה כלפי אדם שאינו שוטר, או בעניין עבירת משמעת אחרת של שוטר שנעברה כלפי אדם שאינו שוטר, שנדונה לפי סעיף 44(ג), יורכב משלושה שופטים, שימנה נשיא בית הדין לערעורים, כמפורט להלן:

(1) שני קציני משטרה בכירים, מתוך רשימת השופטים כאמור בסעיף קטן (א), מהם אחד לפחות עורך דין;

(2) נציג ציבור, מתוך רשימת נציגי ציבור הכשירים להתמנות שופטי בית משפט מחוזי, שקבע השר בהסכמת שר המשפטים.
(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב)(1), נשיא בית הדין לערעורים רשאי, בנסיבות מיוחדות, למנות למותב בית הדין לערעורים, מתוך רשימה שקבע המפקח הכללי, שופט בדימוס או קצין משטרה בכיר בדימוס שהוא עורך דין.";(11) סעיף 63 – בטל;(12) אחרי סעיף 63 יבוא:"ערעור לבית המשפט המחוזי

63א.

(א) פסק דין של בית דין לערעורים ניתן לערעור לפני שופט של בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו מצוי מקום מושבו של בית הדין לערעורים (בסימן זה – בית המשפט המחוזי) כדן יחיד, אם ניתנה לכך רשות בפסק הדין או מאת נשיא בית המשפט המחוזי או מאת משנהו.(ב) לא תינתן רשות לערער אלא בשאלה משפטית שיש בה חשיבות, קשיות או חידוש.(ג) התקופה להגשת בקשת רשות לערער היא שלושים ימים מיום מתן פסק הדין בערעור, והתקופה להגשת הערעור היא שלושים ימים מיום מתן הרשות לערער.(ד) על הליך לפי סעיף זה יחולו סדרי הדין החלים על ערעורים פליליים בבית המשפט המחוזי, למעט הוראות סעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–19822, ובשינויים המחויבים.(ה) מי שנתן רשות לערער רשאי אגב כך להורות על דחיית ביצוע גזר הדין; הוגשה בקשה למתן רשות לערער והרשות טרם ניתנה, רשאי נשיא בית המשפט המחוזי להורות כאמור.(ו) על אף האמור בכל דין, תובע המופיע לפני בית המשפט המחוזי בערעור לפי סעיף זה, ילבש מדי משטרה וגלימה שחורה.פסק דין חלוט

63א1.

(א) פסק דין חלוט הוא פסק דין שעברה עליו התקופה להגשת ערעור ולא הוגש ערעור, ואם הוגש הערעור – פסק הדין שניתן בערעור.(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), פסק דין של בית הדין לערעורים יהיה חלוט באחת מאלה:
(1) בתום התקופה להגשת בקשת רשות לערער – אם לא הוגשה בקשה כזו;
(2) הוגשה בקשת רשות לערער ונדחתה – ביום שבו נדחתה;
(3) ניתנה רשות לערער – בתום התקופה להגשת ערעור אם הערעור לא הוגש.(ג) כל עוד פסק הדין של בית הדין לערעורים אינו חלוט, רשאי נשיא בית הדין לערעורים להורות על דחיית ביצוע גזר הדין.";(13) בסעיף 64 –
(א) בכותרת השוליים, במקום "מחבוש" יבוא "עונש";
(ב) בסעיף קטן (א), אחרי "מחבוש" יבוא "קנס, הורדה בדרגה או ריתוק" ואחרי "יהיה על תנאי" יבוא "(בסימן זה – עונש על-תנאי)";
(ג) בסעיף קטן (ב), המילה "מחבוש" – תימחק;
(ד) בסעיף קטן (ה), במקום "למחבוש" יבוא "לעונש" ובמקום "המחבוש" יבוא "העונש";
(ה) אחרי סעיף קטן (ו) יבוא:

"(ז) הוטל על נאשם ריתוק בפועל בשל עבירת משמעת נוספת והופעל נגדו עונש הריתוק על תנאי, יישא, על אף האמור בסעיף 66, את שתי תקופות הריתוק בזו אחר זו, אלא אם כן בית הדין או הדן יחיד שהרשיעו בעבירת המשמעת הנוספת הורה, מטעמים שיירשמו, כי שתי התקופות, כולן או חלקן, יהיו חופפות; ואולם תקופת הריתוק הרצופה שעל הנידון לשאת לא תעלה על 70 ימים.

(ח) הוטלה על נאשם הורדת דרגה בפועל בשל עבירת משמעת נוספת והופעל נגדו עונש הורדת דרגה על תנאי, יישא, על אף האמור בסעיף 66, את שתי תקופות הורדת הדרגה בזו אחר זו, אלא אם כן בית הדין שהרשיעו בעבירת המשמעת הנוספת הורה, מטעמים שיירשמו, כי שתי התקופות, כולן או חלקן, יהיו חופפות.

(ט) הוטל על נאשם קנס בפועל בשל עבירת משמעת נוספת והופעל נגדו עונש קנס על-תנאי, ישלם את שני הקנסות, אולם סכום הקנס הכולל לא יעלה על כפל הקנס המרבי שרשאי בית הדין או הדן היחיד להטיל, לפי העניין.";(14) בסעיף 65(א), אחרי "מחבוש" יבוא "קנס או ריתוק, ולעניין בית דין – גם הורדה בדרגה", במקום "הפעלת המחבוש על-תנאי" יבוא "הפעלת העונש על-תנאי שהטיל עליו", ובמקום "להפעיל את המחבוש" יבוא "להפעיל את העונש";(15) בסעיף 66 –
(א) בכותרת השוליים, במקום "נשיאת מספר עונשי מחבוש" יבוא "נשיאת כמה עונשים";
(ב) האמור בו יסומן "(א)", ובו, בכל מקום, אחרי "מחבוש" יבוא "או ריתוק" ואחרי "המחבוש" יבוא "או הריתוק";
(ג) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(ב) נאשם שנידון בדין משמעתי לעונש הורדה בדרגה, ולפני שנשא את כל עונשו חזר ונידון בדין משמעתי לעונש הורדה בדרגה, יישא עונש הורדה בדרגה אחד של התקופה הארוכה ביותר; ואולם בית הדין המטיל את העונש המאוחר רשאי להורות כי הנידון יישא את שני עונשי ההורדה בדרגה, כולם או חלקם, בזה אחר זה.";(16) בסעיף 70 –
(א) בסעיף קטן (א), האמור בו החל מהמילים "בית דין או דן יחיד לא יחייב נאשם בתשלום פיצויים לפי סעיף זה" יסומן "(א2)";
(ב) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), בית הדין שהרשיע שוטר בעבירת משמעת לפי פרט 8, 19(א) או 27 לתוספת הראשונה, רשאי לחייבו, נוסף על כל עונש, בתשלום פיצויים בשל עוגמת נפש בלא הוכחת נזק.";(17) בסעיף 75, בכל מקום, במקום "בפסק דין או בפסק סופי" יבוא "בפסק דין חלוט או בפסק חלוט";(18) אחרי סעיף 75 יבוא:"ביטול פסק או פסק חלוט וקביעת דיון חוזר

75א.

(א) ראש מחלקת משמעת באגף משאבי אנוש במשטרת ישראל רשאי לבטל, באופן מלא או חלקי, פסק או פסק חלוט וכן להורות על דיון חוזר בפסק או בפסק חלוט, לפני דן יחיד שקבע לכך, גם אם חדל הנאשם להיות שוטר, באחת מהנסיבות האלה:
(1) חוסר סמכות של הדן יחיד או של הדן בערר לדון בכתב התלונה;
(2) נפל פגם או פסול מהותי בניהול ההליך;
(3) ניהול ההליך עמד בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית;
(4) התעורר חשש של ממש כי בהרשעה נגרם לנאשם עיוות דין.(ב) בדיון חוזר יהיו לדן יחיד כל הסמכויות הנתונות לו או לדן בערר לפי פרק זה, פרט לסמכות להחמיר בעונש.(ג) ריצה הנאשם עונש לפי פסק או פסק חלוט שבוטל והורשע בדיון חוזר, יובא בחשבון העונש שהנאשם ריצה, בהתאם לכללים אלה:
(1) עונשים של מחבוש וריתוק, לרבות עונשי מחבוש או ריתוק על-תנאי שהופעלו, ייחשבו יום כנגד יום;
(2) סכום כסף שנגבה מהנאשם כקנס או כפיצויים יוחזר לו, ואולם אם הוטל עליו אחד מאלה בדיון החוזר, יובא בחשבון הסכום שכבר נגבה.(ד) ראש אגף משאבי אנוש במשטרת ישראל רשאי להורות על פיצוי נאשם שנשא את עונשו או חלק ממנו ושהרשעתו בוטלה כתוצאה מן הדיון החוזר, או לתת כל סעד אחר.(ה) בפסק חלוט לפי סעיף 40 יהיו הסמכויות שבסעיפים קטנים (א) ו-(ד) נתונות למפקח הכללי.(ו) אין בסעיף זה כדי לגרוע מסמכות המפקח הכללי האמורה בסעיף 75.";(19) בסעיף 76(א), במקום "בעניין משמעתי שנפסק בו סופית" יבוא "בפסק דין חלוט";(20) בסעיף 79, במקום "פרט 5" יבוא "פרטים 5 או 6";(21) בתוספת הראשונה –
(א) בפרט 11, אחרי "מתן הצהרה כוזבת" יבוא "דיווחים כוזבים", אחרי "העלמת ידיעות" יבוא "או אי מסירת דיווחים", במקום "למוסרן" יבוא "למוסרם" ובמקום "או בעניין אחר" יבוא "או בכל עניין אחר";
(ב) אחרי פרט 11 יבוא:

"11א. ביצוע פעולה המעמידה את השוטר במצב של ניגוד עניינים בהתאם לכללים שנקבעו לכך בפקודות משטרת ישראל.";
(ג) בפרט 12, אחרי "השמדתו" יבוא "או ניסיון להשמדתו";
(ד) בפרט 13, במקום "או הפעלה" יבוא "הפעלה או ניסיון הפעלה";
(ה) בפרט 14, במקום "או מסירה" יבוא "מסירה או ניסיון גילוי או מסירה";
(ו) בפרט 15, אחרי "נציב תלונות הציבור" יבוא "נציב הקבילות";
(ז) בפרט 22, במקום "או הכשלתם בדרך אחרת" יבוא "הכשלתם בדרך אחרת או ניסיון להכשלתם כאמור";
(ח) בפרט 23, במקום "או הכשלתה בדרך אחרת" יבוא "הכשלתה בדרך אחרת או ניסיון להכשלתה כאמור";
(ט) בפרט 24, במקום "או הכשלתה בדרך אחרת" יבוא "הכשלתה בדרך אחרת או ניסיון להכשלתה כאמור";
(י) בפרט 25, אחרי "הבאת שוטר" יבוא "או ניסיון להבאת שוטר";
(יא) בפרט 26, אחרי "לשם עשיית העבירה" יבוא "או ניסיון לעשיית מעשה כאמור";
(יב) בפרט 27, אחרי "בעת מילוי תפקיד" יבוא "או בקשר אליו" ובסופו יבוא "או כלפי אדם אחר העובד או משרת במשטרת ישראל או אצלה";
(יג) אחרי פרט 28 יבוא:

"29.

(א) נהיגה ברכב משטרה, או נהיגה ברכב אחר כשהשוטר לבוש מדים, באחת מאלה:(1) ברשלנות או בקלות ראש;(2) בלי רישיון נהיגה תקף, למעט נהיגת רכב בידי מי שהיה בעל רישיון נהיגה ולא חידשו;(3) בזמן פסילה או בניגוד לתנאי רישיון הנהיגה;(4) כשהוא שיכור, כהגדרתו בסעיף 64ב לפקודת התעבורה‏3.


(ב) עבירה על הוראה אחרת לפי פקודת התעבורה או עבירה אחרת הכרוכה בנהיגה ברכב, ובלבד שבוצעה בעת נהיגה ברכב משטרה או כשהשוטר לבוש מדים."

תיקון פקודת בתי הסוהר [מס' 52]

2.

בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב–1971‏4(1) בסעיף 101, בהגדרה "תובע", המילים "בבית דין למשמעת" – יימחקו;(2) בסעיף 110יז, אחרי "בבית הדין לערעורים" יבוא "או בבית המשפט המחוזי";(3) בסעיף 110כה(ב), במקום "מישר" יבוא "מישר משנה";(4) בסעיף 110לג, במקום "פסק סופי" יבוא "פסק חלוט כמשמעותו בסעיף 110לג1";(5) אחרי סעיף 110לג יבוא:"פסק חלוט

110לג1.

פסק חלוט הוא אחד מאלה:(1) פסק שלא ניתן להגיש עליו ערר כאמור בסעיף 110לג;(2) פסק שהסתיימה התקופה להגשת ערר עליו ולא הוגש ערר;(3) פסק שניתן בערר.";(6) בסעיף 110לו, במקום הרישה עד המילים "עורך דין וסוהר" יבוא "לנשיא בית הדין למשמעת יתמנה עורך דין שהוא סוהר";(7) בסעיף 110לז –
(א) בסעיף קטן (ב), אחרי "סעיף קטן (א)" יבוא "וסעיף 110לח" ובמקום "לפי פרטים 8א או 19 לתוספת השנייה" יבוא "לפי פרטים 8א, 19(א) או 29 לתוספת השנייה";
(ב) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) ראה נשיא בית הדין למשמעת כי יש מקום למנות נציג ציבור בעבירות משמעת נוספות, שאינן מנויות בסעיף קטן (ב), שנעברו כלפי אדם שאינו סוהר, הרכב מותב בית הדין יהיה בהתאם להוראות סעיף קטן (ב).

(ד) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב)(1), נשיא בית הדין למשמעת רשאי, בנסיבות מיוחדות, למנות למותב בית הדין, מתוך רשימה שקבע הנציב, שופט בדימוס או סוהר בכיר בדימוס שהוא עורך דין.";(8) בסעיף 110מח –
(א) האמור בו יסומן "(א), ובו, במקום הרישה עד המילה "סוהר" יבוא "לנשיא בית הדין לערעורים יתמנה עורך דין שהוא סוהר";
(ב) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), השר רשאי, בנסיבות מיוחדות ולבקשת הנציב, למנות כנשיא בית הדין לערעורים שופט בדימוס או סוהר בכיר בדימוס שהוא עורך דין, ודרגתו כאמור בסעיף קטן (א).";(9) בסעיף 110מט –
(א) בסעיף קטן (א), במקום "משפטנים" יבוא "עורכי דין";
(ב) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), מותב בית הדין לערעורים הדן בערעור על פסק דין בעניין עבירת משמעת של סוהר לפי פרטים 8א, 19(א) או 29 לתוספת השנייה, שנעברה כלפי אדם שאינו סוהר, או בעבירת משמעת אחרת של סוהר שנעברה כלפי אדם שאינו סוהר, שנדונה לפי סעיף 110לז(ג), יורכב משלושה שופטים שימנה נשיא בית הדין לערעורים כמפורט להלן:


(1) שני סוהרים בכירים, מתוך רשימת השופטים כאמור בסעיף קטן (א), מהם אחד לפחות עורך דין;


(2) נציג ציבור, מתוך רשימת נציגי ציבור הכשירים להתמנות שופטי בית משפט מחוזי, שקבע השר בהסכמת שר המשפטים.

(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב)(1), נשיא בית הדין לערעורים רשאי, בנסיבות מיוחדות, למנות למותב בית הדין לערעורים, מתוך רשימה שקבע הנציב, שופט בדימוס או סוהר בכיר בדימוס שהוא עורך דין.";(10) סעיף 110נו – בטל;(11) אחרי סעיף 110נו יבוא:"ערעור לבית המשפט המחוזי

110נו1.

(א) פסק דין של בית דין לערעורים ניתן לערעור לפני שופט של בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו מצוי מקום מושבו של בית הדין לערעורים (בסימן זה – בית המשפט המחוזי) כדן יחיד, אם ניתנה לכך רשות בפסק הדין או מאת נשיא בית המשפט המחוזי או מאת משנהו.(ב) לא תינתן רשות לערער אלא בשאלה משפטית שיש בה חשיבות, קשיות או חידוש.(ג) התקופה להגשת בקשת רשות לערער היא שלושים ימים מיום מתן פסק הדין בערעור, והתקופה להגשת הערעור היא שלושים ימים מיום מתן הרשות לערער.(ד) על הליך לפי סעיף זה יחולו סדרי הדין החלים על ערעורים פליליים בבית המשפט המחוזי, למעט סעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982, ובשינויים המחויבים.(ה) מי שנתן רשות לערער רשאי אגב כך להורות על דחיית ביצוע גזר הדין; הוגשה בקשה למתן רשות לערער והרשות טרם ניתנה, רשאי נשיא בית המשפט המחוזי להורות כאמור.(ו) על אף האמור בכל דין, תובע המופיע לפני בית המשפט המחוזי בערעור לפי סעיף זה, ילבש מדי סוהר וגלימה שחורה.פסק דין חלוט

110נו2.

(א) פסק דין חלוט הוא פסק דין שעברה עליו התקופה להגשת ערעור ולא הוגש ערעור, ואם הוגש הערעור – פסק הדין שניתן בערעור.(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), פסק דין של בית הדין לערעורים יהיה חלוט באחת מאלה:
(1) בתום התקופה להגשת בקשת רשות לערער – אם לא הוגשה בקשה כזו;
(2) הוגשה בקשת רשות לערער ונדחתה – ביום שבו נדחתה;
(3) ניתנה רשות לערער – בתום התקופה להגשת ערעור אם הערעור לא הוגש.(ג) כל עוד פסק הדין של בית הדין לערעורים אינו חלוט, רשאי נשיא בית הדין לערעורים להורות על דחיית ביצוע גזר הדין.";(12) בסעיף 110נז(א), במקום "בעניין משמעתי שנפסק בו סופית" יבוא "בפסק דין חלוט";(13) בסעיף 110נט –
(א) בכותרת השוליים, במקום "מחבוש" יבוא "עונש";
(ב) בסעיף קטן (א), אחרי "מחבוש" יבוא "קנס, הורדה בדרגה או ריתוק" ואחרי "יהיה על תנאי" יבוא "(בסימן זה – עונש על-תנאי)";
(ג) בסעיף קטן (ב), במקום "למחבוש" יבוא "לעונש";
(ד) בסעיף קטן (ה), המילה "מחבוש" – תימחק ובמקום "המחבוש" יבוא "העונש";
(ה) אחרי סעיף קטן (ו) יבוא:

"(ז) הוטל על נאשם ריתוק בפועל בשל עבירת משמעת נוספת והופעל נגדו עונש הריתוק על-תנאי, יישא, על אף האמור בסעיף 110סא, את שתי תקופות הריתוק בזו אחר זו, אלא אם כן בית הדין או הדן יחיד שהרשיעו בעבירת המשמעת הנוספת הורה, מטעמים שיירשמו, כי שתי התקופות, כולן או חלקן, יהיו חופפות; ואולם תקופת הריתוק הרצופה שעל הנידון לשאת לא תעלה על 70 ימים.

(ח) הוטלה על נאשם הורדת דרגה בפועל בשל עבירת משמעת נוספת והופעל נגדו עונש הורדת דרגה על-תנאי, יישא, על אף האמור בסעיף 110סא, את שתי תקופות הורדת הדרגה בזו אחר זו, אלא אם כן בית הדין שהרשיעו בעבירת המשמעת הנוספת הורה, מטעמים שיירשמו, כי שתי התקופות, כולן או חלקן, יהיו חופפות.

(ט) הוטל על נאשם קנס בפועל בשל עבירת משמעת נוספת והופעל נגדו עונש קנס על-תנאי, ישלם את שני הקנסות, אולם סכום הקנס הכולל לא יעלה על כפל הקנס המרבי שרשאי בית הדין או הדן היחיד להטיל, לפי העניין.";(14) בסעיף 110ס(א), אחרי "עונש מחבוש" יבוא "קנס או ריתוק, ולעניין בית דין – גם הורדה בדרגה", במקום "הפעלת מחבוש על-תנאי" יבוא "הפעלת העונש על-תנאי שהטיל עליו", ובמקום "להפעיל את המחבוש" יבוא "להפעיל את העונש";(15) בסעיף 110סא –
(א) בכותרת השוליים, במקום "נשיאת מספר עונשי מחבוש" יבוא "נשיאת כמה עונשים";
(ב) האמור בו יסומן "(א)", ובו, בכל מקום, אחרי "מחבוש" יבוא "או ריתוק" ואחרי "המחבוש" יבוא "או הריתוק";
(ג) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(ב) נאשם שנידון בדין משמעתי לעונש הורדה בדרגה, ולפני שנשא את כל עונשו חזר ונידון בדין משמעתי לעונש הורדה בדרגה, יישא עונש הורדה בדרגה אחד של התקופה הארוכה ביותר; ואולם בית הדין המטיל את העונש המאוחר רשאי להורות כי הנידון יישא את שני עונשי ההורדה בדרגה, כולם או חלקם, בזה אחר זה.";(16) בסעיף 110סה –
(א) בסעיף קטן (א), האמור בו החל מהמילים "בית דין או דן יחיד לא יחייב נאשם בתשלום פיצויים לפי סעיף זה" יסומן "(א2)";
(ב) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), בית הדין שהרשיע סוהר בעבירת משמעת לפי פרט 8א, 19(א) או 29 לתוספת השנייה, רשאי לחייבו, נוסף על כל עונש, בתשלום פיצויים בשל עוגמת נפש בלא הוכחת נזק.";(17) בסעיף 110סח(א), במקום "פרט 5" יבוא "פרטים 5 או 6";(18) בסעיף 110עב, בכל מקום, במקום "בפסק דין או בפסק סופי" יבוא "בפסק דין חלוט ";(19) אחרי סעיף 110עב יבוא:"ביטול פסק או פסק חלוט וקביעת דיון חוזר

110עב1.

(א) היועץ המשפטי של שירות בתי הסוהר או ראש ענף משמעת במינהל משאבי אנוש בשירות בתי הסוהר רשאים לבטל, באופן מלא או חלקי, פסק או פסק חלוט וכן להורות על דיון חוזר בפסק או בפסק חלוט לפני דן יחיד שקבעו לכך, גם אם חדל הנאשם להיות סוהר, באחת מהנסיבות האלה:
(1) חוסר סמכות של הדן יחיד או של הדן בערר לדון בכתב התלונה;
(2) נפל פגם או פסול מהותי בניהול ההליך;
(3) ניהול ההליך עמד בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית;
(4) התעורר חשש של ממש כי בהרשעה נגרם לנאשם עיוות דין.(ב) בדיון חוזר יהיו לדן יחיד כל הסמכויות הנתונות לו או לדן בערר לפי פרק זה, פרט לסמכות להחמיר בעונש.(ג) ריצה הנאשם עונש לפי פסק או פסק חלוט שבוטל והורשע בדיון חוזר, יובא בחשבון העונש שהנאשם ריצה, בהתאם לכללים אלה:
(1) עונשים של מחבוש וריתוק, לרבות עונשי מחבוש או ריתוק על-תנאי שהופעלו, ייחשבו יום כנגד יום;
(2) סכום כסף שנגבה מהנאשם כקנס או כפיצויים יוחזר לו, ואולם אם הוטל עליו אחד מאלה בדיון החוזר, יובא בחשבון הסכום שכבר נגבה.(ד) ראש מינהל משאבי אנוש בשירות בתי הסוהר רשאי להורות על פיצוי נאשם שנשא את עונשו או חלק ממנו ושהרשעתו בוטלה כתוצאה מן הדיון החוזר, או לתת כל סעד אחר.(ה) בפסק חלוט לפי סעיף 110לג יהיו הסמכויות שבסעיפים קטנים (א) ו-(ד) נתונות לנציב.(ו) אין בסעיף זה כדי לגרוע מסמכות הנציב האמורה בסעיף 110עב.";(20) בתוספת השנייה –
(א) בפרט 11, אחרי "מתן הצהרה כוזבת" יבוא "דיווחים כוזבים", אחרי "העלמת ידיעות" יבוא "או אי-מסירת דיווחים", במקום "למוסרן" יבוא "למוסרם" ובמקום "לשם קבלת תפקיד או דרגה או לשם השתמטות מתפקיד" יבוא "או בכל עניין אחר הקשור לשירותו בשירות בתי הסוהר";
(ב) אחרי פרט 11 יבוא:

"11א. ביצוע פעולה המעמידה את הסוהר במצב של ניגוד עניינים בהתאם לכללים שנקבעו לכך בפקודות השירות.";
(ג) בפרט 12, אחרי "השמדתו" יבוא "או ניסיון להשמדתו";
(ד) בפרט 13, במקום "או הפעלה" יבוא "הפעלה או ניסיון הפעלה";
(ה) בפרט 14, במקום "או מסירה" יבוא "מסירה או ניסיון גילוי או מסירה";
(ו) בפרט 15, במקום "ומבקר המשרד לביטחון הפנים" יבוא "נציב הקבילות, מבקר המשרד לביטחון הפנים ומשטרת ישראל";
(ז) בפרט 23, במקום "שבקש נציב קבילות סוהרים לשם בירור קבילה" יבוא "שביקש נציב הקבילות או נציב תלונות הציבור לשם בירור קבילה או תלונה" ובמקום "או הכשלתו בדרך אחרת" יבוא "הכשלתו בדרך אחרת או ניסיון להכשלתו כאמור";
(ח) פרט 24 – יימחק;
(ט) אחרי פרט 24 יבוא:

"24א. הימנעות ממתן סיוע שביקשה היחידה לחקירת סוהרים שבמשטרת ישראל, או שביקש גורם מוסמך אחר במשטרת ישראל, לשם חקירה, וכן מסירת מידע כוזב במהלך חקירה כאמור, הכשלתה בדרך אחרת או ניסיון להכשלתה כאמור.";
(י) בפרט 25, במקום "או הכשלתה בדרך אחרת" יבוא "הכשלתה בדרך אחרת או ניסיון להכשלתה כאמור";
(יא) בפרט 26, במקום "או הכשלתה בדרך אחרת" יבוא "הכשלתה בדרך אחרת או ניסיון להכשלתה כאמור";
(יב) בפרט 27, אחרי "הבאת סוהר" יבוא "או ניסיון להבאת סוהר";
(יג) בפרט 28, אחרי "לשם עשיית העבירה" יבוא "או ניסיון לעשיית מעשה כאמור";
(יד) בפרט 29, אחרי "בעת מילוי תפקיד" יבוא "או בקשר אליו" ובסופו יבוא "או כלפי אדם אחר העובד או משרת בשירות בתי הסוהר או אצלו";
(טו) אחרי פרט 29 יבוא:

"30. יצירת קשר או קיום קשר עם אסיר או אסיר לשעבר, עם עצור או עצור לשעבר או עם בני משפחותיהם, בניגוד לכללים שנקבעו לכך בפקודות השירות.

31.

(א) נהיגה ברכב של שירות בתי הסוהר באחת מאלה:(1) ברשלנות או בקלות ראש;(2) בלי רישיון נהיגה תקף, למעט נהיגת רכב בידי מי שהיה בעל רישיון נהיגה ולא חידשו;(3) בזמן פסילה או בניגוד לתנאי רישיון הנהיגה;(4) כשהוא שיכור כהגדרתו בסעיף 64ב לפקודת התעבורה‏5.


(ב) עבירה על הוראה אחרת לפי פקודת התעבורה או עבירה אחרת הכרוכה בנהיגה ברכב, ובלבד שבוצעה בעת נהיגה ברכב של שירות בתי הסוהר."בנימין נתניהו

ראש הממשלה


גלעד ארדן

השר לביטחון הפניםראובן ריבלין

נשיא המדינה


יולי יואל אדלשטיין

יושב ראש הכנסת** התקבל בכנסת ביום ו' בתמוז התשע"ו (12 ביולי 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 957, מיום כ"ט בתשרי התשע"ו (12 באוקטובר 2015), עמ' 68.

1 ס"ח התשס"ו, עמ' 130; התשע"ד, עמ' 393.

2 ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.

3 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

4 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459; ס"ח התשע"ו, עמ' ...

5 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.


תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
הארכת מאסר מותנה לנאשם בעבירות סחר בסמים סגירת תיק חקירה ללקוחה שנחשדה באיומים וחבלה במזיד ברכב סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד במעשים מגונים בקטינים בתוך המשפחה סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בהחזקה והפצה של חומרים פדופיליים סגירת תיק פלילי בעבירות תקיפה הגורמת חבלה של ממש ואיומים שחרור ממעצר ימים לקוח שנחשד בדקירתה ופציעתה של אישה תוך שהוא סוחר בסמים מסוכנים

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017