חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון מס' 15), התשע"ח-2018

חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון מס' 15), התשע"ח-2018

תבנית חוק שהתקבל


חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון מס' 15),
התשע"ח–2018
*


תיקון סעיף 1

1.

בחוק גנים לאומים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח–1998‏1 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "אתר הנצחה חילי" יבוא:""אתר הנצחה מקומי" – אתר הנצחה להנצחת לוחמים שנפלו או חללי פגיעות איבה, שאינו אתר הנצחה ממלכתי ואינו אתר הנצחה חילי ושהוכרז לפי סעיף 47;".

תיקון סעיף 43

2.

בסעיף 43 לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (א), במקום "הממשלה תמנה, לפי הצעת שר הביטחון" יבוא "שר הביטחון ימנה";(2) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:
"(ה) המועצה להנצחה תפעל בכל מספר של חברים אף אם פחת מספר חבריה או שלא מונתה במלואה כאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שמונה לה יושב ראש."

תיקון סעיף 44

3.

בסעיף 44 לחוק העיקרי, אחרי "בעניין" יבוא "פעילות נוספת לפי סעיף 46(ב1) ובעניין".

תיקון סעיף 45

4.

בסעיף 45 לחוק העיקרי, בכל מקום, אחרי "עם המועצה להנצחה" יבוא "או לפי הצעתה".

תיקון סעיף 46

5.

בסעיף 46 לחוק העיקרי –(1) במקום כותרת השוליים יבוא "אחזקה של אתר הנצחה ממלכתי ואתר הנצחה חילי";(2) בסעיף קטן (א1), במקום "כמשמעותם בסעיף 47" יבוא "מקומיים";(3) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ב) האחריות לאחזקתם של אתרי הנצחה ממלכתיים ואתרי הנצחה חיליים היא על המדינה באמצעות משרד הביטחון.
(ב1) על אף האמור בסעיף קטן (א), תקציב ההוצאות כאמור באותו סעיף קטן, יכול שייועד גם לפעילות הנצחת נופלים שתיערך באתרים האמורים באותו סעיף קטן בידי המדינה או בידי רשות מקומית או תאגיד שקיבלו היתר כאמור בסעיף 46א.
(ב2) קיבלו רשות מקומית או תאגיד היתר לאחזקה של אתר הנצחה ממלכתי או אתר הנצחה חילי לפי סעיף 46א, יעביר להם משרד הביטחון תקציב שנתי שייקבע מתוך סכום התקציב הקבוע בסעיף קטן (א).";(4) סעיף קטן (ג) – בטל.

הוספת סעיפים
46
א עד 46ג

6.

אחרי סעיף 46 לחוק העיקרי יבוא:"היתר אחזקה של אתר הנצחה

46א.

(א) על אף האמור בסעיף 46(ב), שר הביטחון רשאי לתת לרשות מקומית או לתאגיד היתר לאחזקה של אתר הנצחה ממלכתי, אתר הנצחה חילי או אתר הנצחה מקומי (בפרק זה – היתר), ובלבד שלא יינתן היתר לתאגיד אלא אם כן מתקיימים לגביו, בין השאר, תנאים אלה:
(1) הוא התאגד בישראל והוא פועל שלא למטרות רווח;
(2) למטרות התאגיד קשר ישיר למערכות ישראל, לחללים, לחילות או לעוצבות המונצחים באתר שלגביו התבקש ההיתר ולאתר ההנצחה עצמו, ובין מטרותיו אחזקת האתר;
(3) התאגיד, נושא משרה בו או מנהל התאגיד לא הורשעו בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין התאגיד ראוי לתחזק את אתר ההנצחה שלגביו מתבקש ההיתר, ולא הוגש נגד מי מהם כתב אישום בשל עבירה כאמור, שטרם ניתן לגביו פסק דין סופי.(ב) היתר יהיה לתקופה שלא תעלה על חמש שנים, וניתן להאריכו לתקופות נוספות שלא יעלו על חמש שנים כל אחת; ההיתר יהיה מותנה בתנאים ובהם סדרי דיווח של בעל ההיתר על פעולותיו והוצאותיו.(ג) שר הביטחון רשאי לבטל, להגביל או להתנות היתר בכל עת, לפי בקשת בעל ההיתר או אם מצא כי הופר תנאי מתנאי ההיתר או שאין ביכולתו של בעל ההיתר לתחזק את האתר, ובלבד שנתן לבעל ההיתר הזדמנות להשמיע את טענותיו.תקנות לעניין אתר הנצחה ממלכתי ואתר הנצחה חילי

46ב.

שר הביטחון, לאחר התייעצות עם המועצה להנצחה או לפי הצעתה, רשאי להתקין תקנות בדבר כללי התנהגות באתר הנצחה ממלכתי ובאתר הנצחה חילי, איסור הפגיעה בהם, הסדרת השמירה עליהם, אחזקתם, הגנתם, הטיפול בהם ודרכי אזכור תרומות ושמותיהם של תורמים באתר ההנצחה, בין דרך כלל ובין לאתר פלוני.דמי כניסה לאתר הנצחה ותשלומים בעד פעילות נוספת

46ג.

(א) לא ייגבו דמי כניסה לאתר הנצחה.(ב) שר הביטחון, לאחר התייעצות עם המועצה להנצחה או לפי הצעתה, רשאי לקבוע הוראות לעניין גביית תשלום בידי בעל היתר בעד פעילות נוספת המתקיימת באתר הנצחה ממלכתי או באתר הנצחה חילי או בחלק מהם, הנוגעת לצביון האתר האמור, ורשאי השר לקבוע שיעורים שונים, פטורים לסוגים של מבקרים או הגבלות שונות על גביית תשלום כאמור.(ג) ההכנסות מתשלומים לפי סעיף קטן (ב) ישמשו את בעל ההיתר לשם ביצוע תפקידיו לפי סעיף 46א בלבד."

תיקון סעיף 47

7.

בסעיף 47 לחוק העיקרי, בכל מקום, אחרי "הנצחה" יבוא "מקומי".

תיקון סעיף 48

8.

בסעיף 48 לחוק העיקרי, בכל מקום, אחרי "הנצחה" יבוא "מקומי".

תיקון סעיף 49

9.

בסעיף 49 לחוק העיקרי –(1) בכותרת השוליים, בסופה יבוא "מקומי";(2) בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), אחרי "הנצחה" יבוא "מקומי";(3) בסעיף קטן (ד), אחרי "אתרי הנצחה" יבוא "מקומיים" ואחרי "אתרי ההנצחה" יבוא "המקומיים".

תיקון סעיף 50

10.

בסעיף 50 לחוק העיקרי, במקום "על אתר הנצחה ועל אתר הנצחה ממלכתי" יבוא "על אתר הנצחה ממלכתי, אתר הנצחה חילי ואתר הנצחה מקומי".

תיקון סעיף 51

11.

בסעיף 51 לחוק העיקרי –(1) בכותרת השוליים, אחרי "תקנות" יבוא "לעניין אתר הנצחה מקומי";(2) במקום "ובאתר הנצחה ממלכתי" יבוא "מקומי" ובמקום "והטיפול בו," יבוא "הטיפול בו ודרכי אזכור תרומות ושמותיהם של תורמים באתר ההנצחה".

תיקון סעיף 52

12.

בסעיף 52(ב) לחוק העיקרי, במקום "אתר הנצחה או אתר הנצחה ממלכתי" יבוא "אתר הנצחה ממלכתי, אתר הנצחה חילי או אתר הנצחה מקומי".
זאב אלקין

השר להגנת הסביבה

אריה מכלוף דרעי

שר הפנים

אביגדור ליברמן

שר הביטחוןראובן ריבלין

נשיא המדינה

בנימין נתניהו

ראש הממשלה

יולי יואל אדלשטיין

יושב ראש הכנסת


** התקבל בכנסת ביום י"ד בטבת התשע"ח (1 בינואר 2018); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 828, מיום כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013), עמ' 210.

1 ס"ח התשנ"ח, עמ' 202; התשע"ז, עמ' 922.


תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
עד מדינה מאוים נתפס עם אקדח טעון ונשפט לעבודות שירות בלבד סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בהחזקה והפצה של חומרים פדופיליים שחרור נאשם ממעצר בעבירות חמורות של מעשי סדום ומעשים מגונים בילדים שחרור ממעצר חשוד בעבירות מעשה מגונה בקטינה והטרדה מינית

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
מוטי | 10:39 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:20 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
אייל | 11:54 03/11/2016
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
יעל | 15:29 21/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
עו''ד אסף דוק | 12:36 22/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
אגדגד | 18:17 23/09/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
מממ | 18:14 17/04/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
עו''ד דן נתיב | 16:56 19/04/2015
חיפוש לא חוקי
???? | 05:57 15/03/2015
חיפוש לא חוקי
עו''ד איילון בירנבוים | 09:26 16/03/2015