חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 119), התשע"ח-2017

חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 119), התשע"ח-2017

תבנית חוק שהתקבל


חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 119), התשע"ח–2017*


תיקון סעיף 1

1.

בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965‏‏1 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –(1) אחרי ההגדרה "בטיחות הטיסה" יבוא:
""בית סוהר" – בית סוהר כמשמעותו בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב–19712, למעט בית סוהר ארעי כמשמעותו בפקודה האמורה ותאי מעצר בתחנות משטרה;";(2) בהגדרה "תשתיות לאומיות" –
(א) במקום "נמל תעופה" יבוא "שדה תעופה";
(ב) במקום "ותשתית תיירות" יבוא "תשתית תיירות, ובית סוהר".

תיקון סעיף 2

2.

בסעיף 2 לחוק העיקרי –(1) במקום סעיף קטן (ד) יבוא:
"(ד)

(1) תקופת כהונתו של חבר המועצה הארצית תהיה חמש שנים, ניתן לשוב ולמנותו לתקופת כהונה נוספת אחת מכוח אותה פסקה בסעיף קטן (ב) שלפיה מונה, וכן לתקופות כהונה נוספות כאמור – אם מונה מכוח פסקה אחרת באותו סעיף קטן; ואולם חבר המועצה שתקופת כהונתו תמה יוסיף לכהן עד למינוי חבר אחר במקומו או עד למינויו מחדש, ובלבד שלא חלפו יותר משישה חודשים מעת שתמה תקופת כהונתו.

(2) על אף האמור בפסקה (1), תקופת כהונתם כחברי המועצה הארצית של מנהל מינהל התכנון, של מנהל הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, של חברי הממשלה ושל ראשי העיריות המנויים בסעיף קטן (ב)(6) תהיה עד תום תקופת הכהונה בתפקיד שמכוחו הם חברי המועצה הארצית.";(2) סעיף קטן (ה) – בטל.

תיקון סעיף 6א

3.

בסעיף 6א לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (ג), בסופו יבוא "ניתן לשוב ולמנותו לתקופת כהונה נוספת אחת מכוח אותה פסקה בסעיף קטן (א) שלפיה מונה, וכן לתקופות כהונה נוספות כאמור – אם מונה מכוח פסקה אחרת באותו סעיף קטן; ואולם חבר הוועדה שתקופת כהונתו תמה יוסיף לכהן עד למינוי חבר אחר במקומו או עד למינויו מחדש, ובלבד שלא חלפו יותר משישה חודשים מעת שתמה תקופת כהונתו.";(2) סעיף קטן (ד) – בטל.

תיקון סעיף 9

4.

בסעיף 9 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (א) יבוא:"(א)

(1) תקופת כהונתו של חבר הוועדה המחוזית תהיה חמש שנים, ניתן לשוב ולמנותו לתקופת כהונה נוספת אחת מכוח אותה פסקה בסעיף 7(א) שלפיה מונה, וכן לתקופות כהונה נוספות כאמור – אם מונה מכוח פסקה אחרת באותו סעיף קטן; ואולם חבר הוועדה שתקופת כהונתו תמה יוסיף לכהן עד למינוי חבר אחר במקומו או עד למינויו מחדש, ובלבד שלא חלפו יותר משישה חודשים מעת שתמה תקופת כהונתו.
(2) על אף האמור בפסקה (1), תקופת כהונתם של מתכנן המחוז ושל נציגי הרשויות המקומיות המנויים בסעיף 7(א)(11) ו-(12) כחברי הוועדה המחוזית תהיה עד תום תקופת הכהונה בתפקיד שמכוחו או שבשלו הם חברי הוועדה המחוזית."

תיקון סעיף 12א

5.

בסעיף 12א לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (א)(4) –
(א) בפסקת משנה (א), במקום "על פי המלצת הרשויות המקומיות שבאותו מחוז" יבוא " לאחר התייעצות עם יושב ראש הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של רשויות מקומיות";
(ב) במקום פסקת משנה (ב) יבוא:

"(ב) לא נמסרה עמדת יושב ראש הארגון כאמור בפסקת משנה (א) בתוך 45 ימים מיום שפנה אליו השר בעניין, יראו, בתום אותה תקופה, כאילו קוימה חובת ההתייעצות לפי סעיף קטן זה.";(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ב1) חבר ועדת הערר ימונה לתקופת כהונה אחת של שבע שנים; ואולם חבר ועדת הערר, למעט יושב ראש ועדת ערר, שתקופת כהונתו תמה יוסיף לכהן עד למינוי חבר אחר במקומו."

תיקון סעיף 12ח

6.

בסעיף 12ח לחוק העיקרי, אחרי "הוראות סעיפים" יבוא "12א(ב1)".

תיקון סעיף 19

7.

בסעיף 19(א)(2) לחוק העיקרי, במקום "שבעה חברים שימנה" יבוא "שבעה חברים, ובמרחב תכנון מקומי שבו מספר הרשויות המרחביות עולה על חמש – מספר חברים כמספר הרשויות המרחביות בתוספת שני חברים, שימנה", במקום "לייצוג של כל הרשויות המרחביות ולמספר" יבוא "למספר", ובמקום "ובלבד שלא" יבוא "ובלבד שלכל רשות מרחבית יהיה נציג אחד לפחות, שלא".

תיקון סעיף 48א

8.

בסעיף 48א(א) לחוק העיקרי, אחרי "בדרך" יבוא "ולתקופה".

תיקון סעיף 61א

9.

בסעיף 61א(ב2)(3) לחוק העיקרי, בהגדרה "תשתית", במקום "נמל תעופה" יבוא "שדה תעופה".

תיקון סעיף 62א

10.

בסעיף 62א(א) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (11) יבוא:"(11א) שינוי הייעוד של קרקע בתחום רשות עירונית, המיועדת בתכנית למסחר, למשרדים, לאחסנה או למלאכה, לקרקע המיועדת למלונאות או הוספת שימושים למטרת מלונאות בקרקע כאמור, ובלבד שהתקיימו כל אלה:
(א) השטח הכולל המותר לבנייה באותה קרקע על פי התכנית לא ישונה;
(ב) הקביעה כאמור היא לעניין בניין שבנייתו הושלמה;".

הוספת סעיף 119א1

11.

אחרי סעיף 119א לחוק העיקרי יבוא:"העברת הדיון למוסד תכנון אחר

119א1.

החל מוסד תכנון לדון בתכנית, ובטרם השלים את הדיון בה עברה הסמכות לגבי אותה תכנית לפי הוראות סעיפים 31א או 62א(א1)(1) או (3) או (ג), למוסד תכנון אחר, יעביר מוסד התכנון את הדיון למוסד התכנון האחר, אולם אם החליט מוסד התכנון על הפקדת התכנית לפני שעברה הסמכות למוסד התכנון האחר, תהיה נתונה לו הסמכות להמשיך ולדון בתכנית בכפוף להוראות לפי חוק זה."

תיקון סעיף 149

12.

בסעיף 149(א) לחוק העיקרי, בפסקה (4), בסופה יבוא "ואולם, הוועדה המקומית רשאית להתיר שימוש חורג או לתת הקלה, אף אם לא נתקבל אישור המועצה הארצית, ובלבד שהתקיימו כל אלה:(א) ניתן להוציא מכוח התכנית היתר או לבצע עבודות בלא צורך באישור תכנית נוספת טרם מתן ההיתר או ביצוע העבודה;(ב) לתכנית מצורף תשריט של השטח שעליו היא חלה והשטח שבו מתקיימות הוראות פסקת משנה (א);(ג) התכנית אינה חלה על כל שטח מרחב תכנון מקומי או על כל שטחה של רשות מקומית;(ד) נקבע בתכנית כי השימוש החורג או ההקלה אינם טעונים אישור של המועצה הארצית."

תיקון סעיף 151

13.

בסעיף 151א(א) לחוק העיקרי, בהגדרה "יחידת דיור", המילים "בחזית הבניין" – יימחקו.

תיקון סעיף 158טו

14.

בסעיף 158טו(א)(4) לחוק העיקרי, בסופו יבוא "ואולם, בתקופה שמיום י"ד בטבת התשע"ח (1 בינואר 2018 ועד יום כ"ז טבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2021), יחולו הוראות אלה:(1) שר האוצר רשאי לתת רישיון לגוף מסוג שיקבע בצו אף אם לא פועלים בשירותו כל הבקרים המורשים לעניין גורם מאשר המנויים בסעיף 158כא; צו לפי פסקת משנה זו ייקבע לאחר התייעצות עם השר הממונה על אותו גורם מאשר.(2) ניתן רישיון לגוף כאמור בפסקת משנה (1), והוגשה לרשות הרישוי בקשה להיתר שלגביה נדרש אישורו של גורם מאשר המנוי בסעיף 158כא, ואין במכון בקרה בקר מורשה לעניין אותו גורם מאשר, רשאי מגיש הבקשה להיתר, לבחור, בהודעה שימסור לרשות הרישוי בעת הגשת הבקשה, כי על הבקשה לא תחול חובת בדיקת מכון בקרה, לפי הוראות סעיפים 145(ב3), 157ב, 158יח(ב), 158כג(א) או 261(ה)(3א) לחוק, לפי העניין, ככל שהם בתוקף;".

תיקון סעיף 158כא

15.

בסעיף 158כא(א) לחוק העיקרי, בתחילתו יבוא "בלי לגרוע מהוראות סעיף 158טו(א)(4)".

תיקון התוספת השנייה

16.

בתוספת השנייה לחוק העיקרי, בסעיף 3 –(1) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ב) תקופת כהונתו של חבר הוועדה תהיה חמש שנים, ניתן לשוב ולמנותו לתקופת כהונה נוספת אחת מכוח אותה פסקה בסעיף קטן (ב) שלפיה מונה, וכן לתקופות כהונה נוספות כאמור – אם מונה מכוח פסקה אחרת באותו סעיף קטן; ואולם חבר הוועדה שתקופת כהונתו תמה יוסיף לכהן עד למינוי חבר אחר במקומו או עד למינויו מחדש, ובלבד שלא חלפו יותר משישה חודשים מעת שתמה תקופת כהונתו.";(2) סעיף קטן (ג) – בטל.

תיקון חוק התכנון והבנייה (תיקון
מס' 101) – מס' 2,

תחילה ודיווח לכנסת

17.

(א) בחוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 101), התשע"ד–2014‏3, בסעיף 81(ז), אחרי "שנתיים" יבוא "ושלושה חודשים".(ב) תחילתו של סעיף זה ביום י"ד בטבת התשע"ח (1 בינואר 2018).(ג) בתום 45 ימים מיום התחילה כאמור בסעיף קטן (ב) ימסור שר האוצר לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת דיווח על ההתקדמות ביישום הוראות החוק העיקרי לעניין מכוני בקרה, ובכלל זה מידת מוכנותם של מכוני הבקרה לביצוע תפקידם לפי הוראות אלה.

הוראות מעבר

18.

(א) לעניין חישוב תקופות הכהונה לפי סעיפים 2, 6א, 9, 12א וסעיף 3 לתוספת השנייה לחוק העיקרי כנוסחם בחוק זה, יראו את מי שמונה לתפקיד ערב יום תחילתו של חוק זה כאילו מונה לראשונה ביום תחילתו של חוק זה; ואולם, תקופת הכהונה לפי סעיף 12א(ב1) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה של יושב ראש ועדת ערר שמונה לתפקיד ערב יום תחילתו של חוק זה, תימנה מיום מינויו.(ב) על אף האמור בסעיף 149(א)(4) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, לעניין תכנית מיתאר ארצית או תכנית מיתאר מחוזית שעיקרה מגורים שאושרה ערב יום תחילתו של חוק זה, המועצה הארצית, באישור הממשלה, רשאית להחליט כי הוועדה המקומית רשאית להתיר שימוש חורג או לתת הקלה, אף אם לא נתקבל אישור המועצה הארצית ובלבד שהתקיימו התנאים המנויים בפסקאות משנה (א) עד (ג) בסעיף האמור; החלטה כאמור תפורסם ברשומות.בנימין נתניהו

ראש הממשלה


משה כחלון

שר האוצרראובן ריבלין

נשיא המדינה


יולי יואל אדלשטיין

יושב ראש הכנסת

** התקבל בכנסת ביום ז' בטבת התשע"ח (25 בדצמבר 2017); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1148, מיום כ"ג בתמוז התשע"ז (17 ביולי 2017), עמ' 1218.

1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ז, עמ' 1170.

2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459.

3 ס"ח התשע"ד, עמ' 474; התשע"ה, עמ' 214.


תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. ממליצים   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק פלילי ללקוח שנחקר בגין הטרדה מינית באינטרנט ביטול כתב אישום בעבירת מעשה מגונה בפומבי סגירת תיק פלילי ללקוח שהואשם בביצוע עבירות מרמה והונאה סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד באונס ומעשה סדום באישה אותה הכיר

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
מוטי | 10:39 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:20 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
אייל | 11:54 03/11/2016
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
יעל | 15:29 21/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
עו''ד אסף דוק | 12:36 22/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
אגדגד | 18:17 23/09/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
מממ | 18:14 17/04/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
עו''ד דן נתיב | 16:56 19/04/2015
חיפוש לא חוקי
???? | 05:57 15/03/2015
חיפוש לא חוקי
עו''ד איילון בירנבוים | 09:26 16/03/2015