חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק נכסים של נספי השואה והטבות לניצולי שואה נזקקים (תיקוני חקיקה), התשע"ח-2017

חוק נכסים של נספי השואה והטבות לניצולי שואה נזקקים (תיקוני חקיקה), התשע"ח-2017

תבנית חוק שהתקבל


חוק נכסים של נספי השואה והטבות לניצולי שואה נזקקים (תיקוני חקיקה), התשע"ח–2017*
פרק א': מטרה

מטרות החוק

1.

מטרותיו של חוק זה הן לעגן בחוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז–2007‏1 (בחוק זה – חוק הטבות לניצולי שואה), מתן מענק שנתי לניצולי שואה נזקקים, מאת המדינה, בהמשך לסיוע שנתנה להם החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה (בחוק זה – החברה), ובמקביל לכך, לקבוע בחוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו–2006‏2, הסדר בעניין העברת הכספים שימומשו מתוך נכסי החברה שיורשיהם ובעלי זכויות אחרים בהם לא אותרו, ממפרק החברה לאוצר המדינה, בניכוי סכום של 4% מהכספים כאמור, שישמש למטרת הנצחה.פרק ב': תיקון חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (תיקון מס' 4 – הוראת שעה)

תיקון חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (תיקון מס' 4 – הוראת שעה)

2.

בחוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (תיקון מס' 4 – הוראת שעה), התשע"ז–2017‏3(1) בשם החוק, המילים "הוראת שעה" – יימחקו;(2) בסעיף 1 –
(א) בכותרת השוליים, המילים "הוראת שעה" – יימחקו;

(ב) במקום הרישה יבוא "בחוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה, התשס"ו–2006";

(ג) בפסקה (2) –


(1) במקום פסקת משנה (ב) יבוא:"(ב) בסעיף קטן (ג), במקום "סעיף קטן (ב)(1)" יבוא "סעיף קטן (ב)" ובמקום הסיפה החל במילים "ולחלוקת התמורה" יבוא "ולהעברת התמורה שתתקבל ממימושם בהתאם להוראות סעיף 64א1"";


(2) במקום פסקת משנה (ג) יבוא:"(ג) סעיף קטן (ג1) – בטל;";


(3) בפסקת משנה (ד) –(א) סעיף קטן (ג2) המובא בה – בטל;(ב) בסעיף קטן (ג3) המובא בה, בפסקה (2), הסיפה, החל במילים "למעט לצורך" – תימחק;

(ד) בפסקה (4), לפני סעיף 64ב המובא בה יבוא:

"העברת כספים שקיבל המפרק

64א1.

(א) כספים שקיבל המפרק יעבירם לאוצר המדינה, בניכוי סכום השווה ל-4% מהכספים האמורים שאותו יעביר המפרק למשרד לשוויון חברתי לשם חלוקתם לשימוש בהם למטרת הנצחה בהתאם להוראות סעיף 64א2; לעניין זה, "כספים שקיבל המפרק" – כל אחד מאלה:


(1) התמורה ממימוש הנכסים המנוהלים בנפרד, שקיבל המפרק לפי סעיף 64(ג);


(2) התמורה ממימוש הנכסים או הכספים, שקיבל המפרק לפי סעיף 67ח.

(ב) העברת הכספים על ידי המפרק כאמור בסעיף קטן (א), תבוצע בתום כל שנה קלנדרית.

חלוקת הכספים שישמשו למטרת הנצחה

64א2.

(א) המשרד לשוויון חברתי (בסעיף זה – המשרד) יחלק את הכספים שקיבל מהמפרק לפי הוראות סעיף 64א1, בהתאם לאמות מידה שקבע השר לשוויון חברתי לפי סעיף קטן (ב).

(ב) השר לשוויון חברתי, בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, יקבע אמות מידה לחלוקת הכספים כאמור בסעיף קטן (א) לשם שימוש בהם למטרת הנצחה (בסעיף זה – אמות מידה לחלוקה), ובלבד שלא יחולקו כספים כאמור למוסד ממוסדות המדינה או לרשות מקומית; אמות המידה לחלוקה יפורסמו ברשומות.

(ג) על הגשת בקשה לקבלת כספים לפי סעיף זה (בסעיף זה – בקשה), ועל הדיון בבקשה, יחולו הוראות הנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה ולדיון בהן שנקבע לפי סעיף 3א(ו) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985‏4, בשינויים המחויבים, וכן בשינויים שהשר לשוויון חברתי יורה עליהם, בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, ושיפורסמו ברשומות.

(ד) כל אלה יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד:


(1) טיוטה של אמות המידה לחלוקה, להערות הציבור; טיוטה כאמור תפורסם 30 ימים לפחות לפני קביעת אמות המידה לפי סעיף קטן (ב);


(2) הודעה בדבר האפשרות להגיש בקשה ודרכי הגשת הבקשה, בהתאם להוראות לפי סעיף קטן (ג), וכן השינויים בנוהל שהשר לשוויון חברתי הורה עליהם לפי הוראות אותו סעיף קטן;


(3) אמות המידה לחלוקה;


(4) הגופים שקיבלו כספים לפי הוראות סעיף זה, הסכום שניתן לכל גוף, והמטרה שלשמה ניתנו הכספים.

דיווח

64א3.

בלי לגרוע מחובת דיווח לפי כל דין –

(1) המפרק יגיש לשר המשפטים, לשר האוצר ולשר לשוויון חברתי דוח לגבי מצבת הנכסים שניהל באותה שנה והנכסים שמומשו מתוכם ולגבי הכספים שהועברו לאוצר המדינה ולמשרד לשוויון חברתי לפי הוראות סעיף 64א1; דוח כאמור יוגש עד
ה־30 ביוני של השנה העוקבת לשנה שלגביה מוגש הדוח;

(2) סיים המפרק את תפקידו לפי הוראת בית המשפט, יודיע על כך לשר המשפטים, לשר האוצר ולשר לשוויון חברתי ויגיש להם דוח מסכם לגבי הנכסים והכספים כאמור בפסקה (1) שניהל והנכסים שמומשו מתוכם, ולגבי הכספים שהועברו לאוצר המדינה ולמשרד לשוויון חברתי, במהלך כל תקופת פעילותו.";
(ה) בפסקה (5) –


(1) בסעיף 67א המובא בה, בהגדרה "נכס מועבר", בפסקה (2)(א), במקום "מיועד לחלוקה למטרות אלה" יבוא "מיועד להעברה";


(2) בסעיף 67ח המובא בה –(א) במקום כותרת השוליים יבוא "העברת נכסים";(ב) בסעיף קטן (א) –
(1) ברישה, המילים "למטרת סיוע לניצולי השואה הזקוקים לכך ולמטרת הנצחה (בסעיף זה – מטרות סיוע והנצחה)" – יימחקו;
(2) בפסקה (2), בכל מקום, במקום "למטרות סיוע והנצחה" יבוא "בהתאם להוראות סעיף 64א1";
(3) בפסקה (3), במקום "ההוצאות" יבוא "הוצאות הפירוק וההוצאות";(ג) בסעיף קטן (ב), במקום "ולחלוקת התמורה שתתקבל מהמימוש למטרות סיוע והנצחה בהתאם להוראות סעיף קטן (א)(2) ו-(3)" יבוא "ולהעברת התמורה שתתקבל מהמימוש בהתאם להוראות סעיף 64א1";(ד) סעיף קטן (ג) – בטל.


(3) בסעיף 67ט(ג) המובא בה, במקום "ולחלוקת התמורה" יבוא "ולהעברת התמורה";


(4) בסעיף 67יב(ב) המובא בה, במקום הסיפה החל במילים "מי שהיו עובדי החברה" יבוא "עובדים המתאימים לביצוע התפקידים כאמור, לרבות מי שהיו עובדי החברה";

(ו) בפסקה (7), המילים "64(ג) או 67ח, לרבות כפי שהוחל בסעיף 67ט" – יימחקו;
(3) בסעיף 2 –

(א) בכותרת השוליים, המילים "הוראת שעה" – יימחקו;

(ב) במקום "בתקופת הוראת השעה יקראו את חוק" יבוא "בחוק", ובמקום "כך שבסעיף 3" יבוא "בסעיף 3";
(4) בסעיף 3 –

(א) בכותרת השוליים, המילים "הוראת שעה" – יימחקו;

(ב) במקום "בתקופת הוראת השעה יקראו את חוק" יבוא "בחוק", במקום "כך שבסעיף 350(א)" יבוא "בסעיף 350(א)", והסיפה החל במילים "ובסופה יבוא" – תימחק;
(5) בסעיף 4 –

(א) בכותרת השוליים, "המילים "הוראת שעה" – יימחקו;

(ב) במקום "בתקופת הוראת השעה יקראו את חוק" יבוא "בחוק", ובמקום הסיפה החל במילים "כך שבתוספת" יבוא "בתוספת, בפרט 6(ב), פסקה (5) – תימחק".
פרק ג': תיקון חוק הטבות לניצולי שואה


תיקון חוק הטבות לניצולי שואה – מס' 10

3.

בחוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז–20075
(1) בסעיף 1 –

(א) בהגדרה "מענק שנתי לפי חוק זה", אחרי "לפי סעיפים" יבוא "3א,";

(ב) אחרי ההגדרה "מענק שנתי לפי חוק זה" יבוא:


""ניצול שואה נזקק" – מי שמתקיים לגביו אחד מאלה:(1) הוא מקבל תגמול לפי הכנסה לפי סעיף 4ג1 לחוק נכי רדיפות הנאצים;(2) הוא מקבל גמלת הבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980‏6 (להלן – חוק הבטחת הכנסה) וכן אחד מאלה:
(א) תגמול חודשי לפי סעיף 4 לחוק נכי רדיפות הנאצים;
(ב) גמלה המשולמת על ידי ממשלת גרמניה בשל רדיפות הנאצים בהתאם לחוק הפדרלי לפיצויים (BEG);(ג) קצבה חודשית המשולמת על ידי מדינת חוץ אחרת בקשר עם רדיפות הנאצים ועוזריהם;";
(2) בסעיף 2 –

(א) בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בכל מקום, במקום "4 או 5א" יבוא "3א, 4 או 5א";

(ב) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:


"(ב1) על אף האמור בסעיף קטן (א), ניצול שואה נזקק כמפורט להלן זכאי למענק שנתי לפי הוראות סעיף 3א בלא צורך בהגשת בקשה לרשות המוסמכת כאמור בסעיף קטן (א):(1) מי שמקבל תגמול לפי הכנסה לפי סעיף 4ג1 לחוק נכי רדיפות הנאצים;(2) מי שמקבל גמלת הבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה, וכן תגמול חודשי לפי סעיף 4 לחוק נכי רדיפות הנאצים.


(ב2) לצורך בדיקת זכאותם של מקבלי תשלומים המנויים בפסקאות (2)(א) עד (ג) להגדרה "ניצול שואה נזקק" (בסעיף קטן זה – מקבלי הגמלאות) למענק שנתי, ימסור המוסד לביטוח לאומי לרשות המוסמכת חיווי על היותו של מקבל גמלה זכאי לגמלת הבטחת הכנסה, על בסיס רשימה עדכנית הכוללת את מספר זהותם ושמם של מקבלי גמלאות שהרשות המוסמכת תעביר למוסד לביטוח לאומי אחת לחודש; העברת המידע בין הגופים תיעשה תוך שימוש באמצעי אבטחת מידע בתהליך מסירתו כנדרש לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–19817, כדי לצמצם את הסיכון לפגיעה בשלמות המידע, לחשיפתו, להעתקתו או לשימוש בו ללא רשות כדין.";
(3) אחרי סעיף 3 יבוא:
"מענק שנתי לניצול שואה נזקק

3א.

ניצול שואה נזקק זכאי למענק שנתי בסכום של 11,000 שקלים חדשים, שישולם בתשלום אחד בחודש ינואר.";
(4) בסעיף 6א, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), ניצול שואה נזקק שמתקיים בו אחד מהתנאים שלהלן זכאי למענק שנתי לפי הוראות סעיף 3א, החל ב־1 בינואר בשנה שבה מתקיים לגביו אחד מתנאים אלה:


(1) הוא מקבל תגמול לפי הכנסה לפי סעיף 4ג1 לחוק נכי רדיפות הנאצים;


(2) הוא מקבל גמלת הבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה, וכן תגמול חודשי לפי סעיף 4 לחוק נכי רדיפות הנאצים.

(ג) מי שזכאי למענק שנתי לפי חוק זה, יהיה זכאי למלוא המענק כאמור אף אם חדלו להתקיים לגביו תנאי הזכאות למענק במהלך אותה שנה."
פרק ד': תחילה והוראת מעבר


תחילה

4.

תחילתו של חוק זה ביום י"ד בטבת התשע"ח (1 בינואר 2018) (בפרק זה – יום התחילה).


הוראת מעבר

5.

על אף האמור בסעיף 2(א) לחוק הטבות לניצולי שואה, ניצול שואה שברבעון האחרון שקדם ליום התחילה קיבל מהחברה מענק, זכאי למענק שנתי לניצול שואה נזקק לפי הוראות סעיף 3א לחוק האמור, כנוסחו בחוק זה, בלא צורך בהגשת בקשה לפי סעיף 2(א) לחוק האמור, החל ביום התחילה וכל עוד מתקיימים לגביו התנאים למענק לפי סעיף 3א האמור.
איילת שקד

שרת המשפטים

בנימין נתניהו

ראש הממשלה

משה כחלון

שר האוצרראובן ריבלין

נשיא המדינה


יולי יואל אדלשטיין

יושב ראש הכנסת
** התקבל בכנסת ביום ז' בטבת התשע"ח (25 בדצמבר 2017); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1181, מיום כ"ג בכסלו התשע"ח (11 בדצמבר 2017), עמ' 180.

1 ס"ח התשס"ז, עמ' 47.

2 ס"ח התשס"ו, עמ' 202.

3 ס"ח התשע"ז, עמ' 990.

4 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

5 ס"ח התשס"ז, עמ' 47; התשע"ז, עמ' 317.

6 ס"ח התשמ"א, עמ' 30.


7 ס"ח התשמ"א, עמ' 128.


תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. ממליצים   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק פרקליטות לאם שנחשדה בתקיפת בתה הקטינה מחיקת רישום משטרתי בעבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בביצוע מעשים מגונים בקטינה בת 9 במסגרת טיול משפחות בצפון הארץ הארכת מאסר מותנה לנאשם בעבירות סחר בסמים

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
גניבת נכסים וירטואלים
בובי | 07:18 19/10/2017
גניבת נכסים וירטואלים
בובי | 05:26 25/10/2017
גניבת נכסים וירטואלים
עו''ד אור הדאיה | 16:21 25/10/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
מוטי | 10:39 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:20 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
אייל | 11:54 03/11/2016
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
יעל | 15:29 21/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
עו''ד אסף דוק | 12:36 22/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
אגדגד | 18:17 23/09/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
מממ | 18:14 17/04/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
עו''ד דן נתיב | 16:56 19/04/2015