חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מס' 22), התשע"ח-2017

חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מס' 22), התשע"ח-2017

תבנית חוק שהתקבל


חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מס' 22), התשע"ח–2017*


החלפת סעיף 6

1.

בפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל–1970‏1 (להלן – הפקודה), במקום סעיף 6 יבוא:"רכב שסעיף 2
לא חל עליו

6.

(א) סעיף 2 לא יחול –
(1) לגבי רכב מנועי שהוא רכוש המדינה, ובלבד שהמדינה התירה את השימוש בו או שהשימוש בו הוא לצורכי המדינה;
(2) לגבי רכב מנועי שמשתמש בו שוטר או אדם אחר לפי הוראותיו, לצורכי המשטרה;
(3) לגבי רכב מנועי שמשתמש בו עובד שירות הביטחון הכללי או אדם אחר לפי הוראותיו, לצורכי שירות הביטחון הכללי;
(4) לגבי רכב מנועי שמשתמש בו עובד המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים או אדם אחר לפי הוראותיו, לצורכי המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים.(ב) שר האוצר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע, בצו, שימושים נוספים ברכב מנועי שהוראות סעיף 2 לא יחולו לגביהם, אם מצא כי אין הצדקה להחיל לגביהם את חובת קיומה של פוליסה בת־תוקף."תיקון סעיף 9

2.

בסעיף 9 לפקודה –(1) בסעיף קטן (א), במקום "בטופס שנקבע" יבוא "בהתאם לטופס שנקבע" ובמקום "ולנסיבות שונות" יבוא "ולנסיבות שונות; ניתן להוציא תעודת ביטוח באמצעים אלקטרוניים";(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א1) המבטח ימציא למבוטח את תעודת הביטוח שהוציא; הרשות רשאית לתת הוראות לגבי אופן המצאת תעודות הביטוח למבוטחים.";(3) בסעיף קטן (ב), הרישה עד המילים "אחת, אך" – תימחק;(4) סעיף קטן (ה) – בטל;(5) בסופו יבוא:
"(ו) מבטח ישמור עותק של תעודת הביטוח שהוציא, באמצעים אלקטרוניים או בדרך אחרת שאישרה הרשות, ורשאית הרשות לתת הוראות לעניין השמירה של תעודות ביטוח בידי מבטח."

תיקון סעיף 24

3.

בסעיף 24 לפקודה –(1) האמור בו עד המילים "בכתב על הביטול" יסומן "(א)";(2) האמור בו החל במילים "ניתנה ההודעה" יסומן "(ב)", ובסופו יבוא "הומצאה תעודת הביטוח לבעל הפוליסה באמצעים אלקטרוניים, רשאי המבטח להמציא הודעה על הביטול באמצעים אלקטרוניים, ובלבד שווידא שבעל הפוליסה קיבל את ההודעה, ויראו את תאריך וידוא הקבלה כתאריך מתן ההודעה."

ביטול סעיף 27

4.

סעיף 27 לפקודה – בטל.

תיקון סעיף 39

5.

בסעיף 39 לפקודה, במקום "לבדיקה את" יבוא "לבדיקה, לרבות באמצעים אלקטרוניים, את".

תחילה ותחולה

6.

(א) תחילתו של סעיף 6 לפקודה כנוסחו בחוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.(ב) תחילתם של סעיפים 9, 24 ו- 39 לפקודה וביטולו של סעיף 27 לפקודה, כאמור בחוק זה, תשעה חודשים מיום פרסומו של חוק זה, והוראות הסעיפים האמורים יחולו לגבי פוליסות שתחילת תקופת הביטוח הנקובה בהן חלה במועד התחילה לפי סעיף זה ואילך.(ג) שר האוצר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי, בצו, לדחות את מועד התחילה האמור בסעיף קטן (ב) לתקופה שלא תעלה על 18 חודשים, אם נוכח כי נדרש פרק זמן נוסף להיערכות ליישום חוק זה.

דיווח לכנסת

7.

הרשות כהגדרתה בפקודה, תדווח לוועדת הכלכלה של הכנסת, בתום שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה, על התקדמות ההליכים הנדרשים ליישומו.

בנימין נתניהו

ראש הממשלה


משה כחלון

שר האוצרראובן ריבלין

נשיא המדינה


יולי יואל אדלשטיין

יושב ראש הכנסת

** התקבל בכנסת ביום ז' בטבת התשע"ח (25 בדצמבר 2017); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1113, מיום ג' בשבט התשע"ז (30 בינואר 2017), עמ' 812.

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 15, עמ' 320; ס"ח התשע"ו, עמ' 1261.


תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. ממליצים   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק פרקליטות בחוסר אשמה ללקוח שהואשם במעשה מגונה סגירת תיק פלילי לאיש מחשבים שנחשד בחדירה לחומר מחשב וקבלת דבר במרמה סגירת תיק פלילי ללקוח בעבירות תקיפה חמורה והחזקת סכין קבלת פטור מאיסור עיסוק ללקוח שהורשע בעבירת מין בקטינה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
חקירה של ביטוח לאומי
חסוי | 17:37 17/05/2017
חקירה של ביטוח לאומי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 07:40 18/05/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
מוטי | 10:39 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:20 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
אייל | 11:54 03/11/2016
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
יעל | 15:29 21/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
עו''ד אסף דוק | 12:36 22/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
אגדגד | 18:17 23/09/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
מממ | 18:14 17/04/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
עו''ד דן נתיב | 16:56 19/04/2015