חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון מס' 17 - הוראת שעה), התשע"ח-2018

חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון מס' 17 - הוראת שעה), התשע"ח-2018

תבנית חוק שהתקבל


חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון מס' 17 – הוראת שעה), התשע"ח–2018*


הוראת שעה

1.

בתקופה של שלוש שנים מיום ו' בחשוון התשע"ט (15 באוקטובר 2018) (להלן – תקופת הוראת השעה) יקראו את חוק שחרור על־תנאי ממאסר, התשס"א–2001‏1 (להלן – החוק העיקרי) כאמור בחוק זה.

תיקון סעיף 1

2.

בסעיף 1 לחוק העיקרי, אחרי ההגדרה "חוק העונשין" יקראו:""היחידה לשחרור ממאסרים קצרים" – כמשמעותה בסעיף 31א;";""פקודת בתי הסוהר" – פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב–1971‏2;".

הוספת כותרת סימן א' לפרק ב' והחלפת סעיפים 2 ו־3

3.

במקום סעיפים 2 ו־3 לחוק העיקרי יקראו:"סימן א': סמכות לשחרור על־תנאישחרור על־תנאי על ידי היחידה לשחרור ממאסרים קצרים – הוראת שעה

2.

(א) אסיר כמפורט להלן, הנושא עונש מאסר לתקופה העולה על שלושה חודשים ואינה עולה על שנה, שנשא שני שלישים לפחות מתקופת המאסר שעליו לשאת, רשאית היחידה לשחרור ממאסרים קצרים, לבקשתו, לשחררו על־תנאי מנשיאת יתרת תקופת המאסר:
(1) אסיר הנושא עונש מאסר לתקופה העולה על שלושה חודשים ואינה עולה על שישה חודשים;
(2) אסיר, למעט אסיר כאמור בסעיפים 11 ו־12, הנושא עונש מאסר לתקופה העולה על שישה חודשים ואינה עולה על שנה, ובמועד תום שני שלישים מתקופת המאסר שעליו לשאת הוא בגיר.(ב) שירות בתי הסוהר יידע כל אסיר על זכותו להגיש בקשה כאמור בסעיף קטן (א).(ג)

(1) בקשה כאמור בסעיף קטן (א) תוגש על ידי האסיר או בא כוחו.
(2) בקשה של אסיר כאמור בסעיף קטן (א)(1) שהוא קטין, יכול שתוגש גם בידי סוהר כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר בדרגת רב כלאי ומעלה, בבית הסוהר שבו מוחזק האסיר, שנציב בתי הסוהר מינה לכך.(ד) היחידה לשחרור ממאסרים קצרים לא תשחרר אסיר כאמור בסעיף קטן (א), אלא אם כן שוכנעה כי הוא ראוי לשחרור וכי שחרורו אינו מסכן את שלום הציבור.(ה) היחידה לשחרור ממאסרים קצרים תקבל החלטה בדבר בקשת אסיר כאמור בסעיף קטן (א), בהקדם האפשרי בהתחשב בכלל נסיבות העניין, ובכלל זה במועד גזר הדין ובמועד הגשת הבקשה כאמור.שחרור על־תנאי על ידי ועדת שחרורים – הוראת שעה

3.

(א) אסיר, למעט אסיר עולם, שהוא אחד מאלה, ושנשא שני שלישים לפחות מתקופת המאסר שעליו לשאת, רשאית ועדת השחרורים, לבקשתו, לשחררו על־תנאי מנשיאת יתרת תקופת המאסר:
(1) אסיר הנושא עונש מאסר לתקופה העולה על שנה;
(2) אסיר הנושא עונש מאסר לתקופה העולה על שישה חודשים, שהוא קטין במועד תום שני שלישים מתקופת המאסר שעליו לשאת או שהוא אסיר כאמור בסעיף 11 או 12.(ב) ועדת השחרורים לא תשחרר אסיר כאמור בסעיף קטן (א), אלא אם כן שוכנעה כי הוא ראוי לשחרור וכי שחרורו אינו מסכן את שלום הציבור."

תיקון סעיף 4

4.

בסעיף 4 לחוק העיקרי, במקום כותרת השוליים יקראו "שחרור על־תנאי ממאסר ממושך על ידי ועדת שחרורים מיוחדת".

תיקון סעיף 5

5.

בסעיף 5 לחוק העיקרי, במקום כותרת השוליים יקראו "שחרור על־תנאי ממאסר עולם על ידי ועדת שחרורים מיוחדת".

הוספת כותרת סימן ב' לפרק ב'

6.

לפני סעיף 9 לחוק העיקרי יקראו:"סימן ב': שחרור על־תנאי על ידי ועדת שחרורים".

תיקון סעיף 12

7.

בסעיף 12 לחוק העיקרי בכל מקום, במקום "מפני עברייני מין" יקראו "מפני ביצוע עבירות מין".

תיקון סעיף 13

8.

בסעיף 13(א) ו-(ה) לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "חוק זה" יקראו "פרק זה בידי הוועדה", ובמקום "מפני עברייני מין" יקראו "מפני ביצוע עבירות מין".

הוספת סימן ג' לפרק ב'

9.

אחרי סעיף 19א לחוק העיקרי יקראו:"סימן ג': שחרור על־תנאי על ידי היחידה לשחרור
ממאסרים קצרים – הוראת שעהשיקולי היחידה לשחרור ממאסרים קצרים

19ב.

(א) בבואה להחליט אם ראוי אסיר לשחרור על־תנאי, תשקול היחידה לשחרור ממאסרים קצרים את השיקולים האמורים בסעיף 9 ולשם כך תביא בחשבון, בין השאר, את הנתונים המנויים בפסקאות (1) עד (8) ו-(10) של אותו סעיף, בשינויים אלה:
(1) בפסקה (4), לפני "בועדות" יקראו "ביחידה לשחרור ממאסרים קצרים או";
(2) במקום פסקה (7) יקראו:

"(7) חוות דעת על האסיר שנתנו שירות בתי הסוהר, משטרת ישראל או רשויות הביטחון;".(ב) ההוראות לפי סעיפים 11 ו־12 לא יחולו לעניין החלטת היחידה לשחרור ממאסרים קצרים, אולם לעניין החלטה על שחרור על־תנאי של אסיר כאמור בסעיף 12, תשקול היחידה לשחרור ממאסרים קצרים הערכת מסוכנות כאמור בסעיף 3(ג1) לחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, אם הועברה לה.תנאי שחרור, רישיון למשוחרר על־תנאי ושינוי תנאי שחרור

19ג.

(א) על שחרורו על־תנאי של אסיר לפי פרק זה על ידי היחידה לשחרור ממאסרים קצרים יחולו ההוראות לפי סעיפים 13(א) ו-(ג) עד (ה) ו־14, בשינויים המחויבים.(ב) היחידה לשחרור ממאסרים קצרים רשאית להתנות את שחרורו של אסיר בתנאים נוספים.(ג) היחידה לשחרור ממאסרים קצרים רשאית, בכל עת, עד תום תקופת התנאי, לשנות לפי שיקול דעתה את תנאי השחרור שנקבעו לפי הוראות סעיף קטן (ב), ובלבד שנתנה לאסיר הזדמנות לטעון את טענותיו בכתב; היחידה לא תקבל החלטה לפי סעיף קטן זה אלא לאחר שנתנה למשטרת ישראל או לרשויות הביטחון, לפי העניין, הזדמנות להעביר לה את עמדתן בעניין.סדרי הדיון בבקשה לשחרור על־תנאי ובדיון בשינוי תנאי שחרור

19ד.

(א) היחידה לשחרור ממאסרים קצרים תדון ותחליט בבקשה לשחרור על־תנאי על יסוד הבקשה והמסמכים שהוגשו ליחידה בקשר לאותה בקשה; דיון כאמור יתקיים שלא בנוכחות האסיר או בא כוחו, אולם היחידה לשחרור ממאסרים קצרים רשאית, במקרים חריגים, לאפשר לאסיר לטעון את טענותיו לפניה; אפשרה היחידה כאמור, רשאית היא לאפשר גם לגורם כאמור בסעיף 9(7), כנוסחו בסעיף 19ב(א)(2), לטעון את טענותיו לפניה.(ב)

(1) היחידה לשחרור ממאסרים קצרים תביא בחשבון, לשם החלטתה, כל מידע הנוגע לעניין שהובא לפניה, לרבות מידע שלדעת הגורם שמסר אותו ליחידה גילויו לאסיר עלול לפגוע בביטחון המדינה או בעניין ציבורי חשוב אחר (בסעיף זה – מידע חסוי); מידע חסוי כאמור לא יימסר לאסיר.
(2) היחידה לשחרור ממאסרים קצרים תציין בהחלטתה אם הונח לפניה מידע חסוי כאמור וכן תכלול פרטים או תמצית של המידע החסוי, בנוסח שהעביר הגורם שמסר את המידע, ככל שסבר הגורם האמור שניתן לעשות כן בלי לפגוע בביטחון המדינה או בעניין הציבורי האחר.(ג) חוות דעת של שירות בתי הסוהר, כאמור בסעיף 9(7) כפי שהוחל בסעיף 19ב(א)(2), הכוללת מידע בעניין העבירה שבשלה נושא האסיר עונש מאסר, תקופת המאסר שגזר עליו בית המשפט, הרשעותיו הקודמות של האסיר ותקופות המאסר שנשא בשלהן, וכן מידע כאמור בסעיף 9(4), (6) ו-(10), ולמעט מידע חסוי, תועבר לאסיר לפני קבלת החלטה בעניינו, והוא רשאי להעביר את התייחסותו בכתב בתוך 48 שעות.(ד) החלטת היחידה לשחרור ממאסרים קצרים תהיה מנומקת, ותיחתם בידי חבריה, ויצוינו בה המסמכים שהונחו לפניה; העתק מההחלטה יימסר לאסיר וכן יועבר למשטרת ישראל ובמקרים המתאימים גם לרשויות הביטחון, ואם הותנה השחרור על־תנאי בתנאים כאמור בסעיף 13(ג) כפי שהוחל בסעיף 19ג(א) – גם לשירות המבחן או לרשות לשיקום האסיר, לפי העניין.תקנות לעניין סדרי עבודת היחידה לשחרור ממאסרים קצרים

19ה.

שר המשפטים, בהסכמת השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לעניין סדרי עבודת היחידה לשחרור ממאסרים קצרים."

תיקון סעיף 20

10.

בסעיף 20 לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (א), אחרי "ששוחרר על־תנאי" יקראו "לפי הוראות פרק ב'";(2) בסעיף קטן (ב), במקום "על ידה או" יקראו "על ידה או על ידי היחידה לשחרור ממאסרים קצרים, לפי העניין, או".

תיקון סעיף 21

11.

בסעיף 21(א) לחוק העיקרי, אחרי "אסיר ששוחרר על־תנאי" יקראו "לפי הוראות סימן ג' לפרק ב' והפר תנאי מהתנאים האמורים בסעיף 13(א) ו-(ג) עד (ה), כפי שהוחל לגביו בסעיף 19ג(א), או תנאי כאמור בסעיף 19ג(ב), וכן אסיר ששוחרר על־תנאי לפי הוראות סימן ב' לפרק ב'".

תיקון סעיף 21ב

12.

בסעיף 21ב לחוק העיקרי, אחרי "ששוחרר על־תנאי" יקראו "לפי הוראות פרק ב'".

תיקון סעיף 22

13.

בסעיף 22(א) לחוק העיקרי, ברישה, אחרי "של אסיר" יקראו "לפי הוראות פרק ב'".

תיקון סעיף 23

14.

בסעיף 23 לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (א), אחרי "ששוחרר על־תנאי" יקראו "לפי הוראות פרק ב'";(2) בסעיף קטן (ב), אחרי "ששוחרר על־תנאי" יקראו "לפי הוראות פרק ב'", במקום "אם קבעה" יקראו "אם נקבע" ובמקום "תדווח לה על" יקראו "תדווח ליחידה לשחרור ממאסרים קצרים או לוועדה, לפי העניין, על".

תיקון כותרת
פרק ד'

15.

בכותרת פרק ד' לחוק העיקרי, במקום "ועדת שחרורים" יקראו "היחידה לשחרור ממאסרים קצרים, ועדת שחרורים".

תיקון סעיף 25

16.

בסעיף 25 לחוק העיקרי –(1) בכותרת השוליים, במקום "נגד הועדה" יקראו "נגד היחידה לשחרור ממאסרים קצרים או הוועדה";(2) במקום סעיף קטן (א) יקראו:
"(א)

(1) האסיר רשאי להגיש עתירה נגד החלטה של היחידה לשחרור ממאסרים קצרים.

(2) האסיר ובא כוח היועץ המשפטי לממשלה רשאים להגיש עתירה נגד החלטה של הוועדה, בכפוף להוראות סעיף 26(ד).";(3) בסעיף קטן (ב), במקום "עתירה תוגש" יבוא "עתירה כאמור בסעיף קטן (א)(1) או (2) (להלן – עתירה) תוגש";(4) בסעיפים קטנים (ג) עד (ה), המילים "לפי סעיף קטן (א)" – יימחקו.

תיקון כותרת
פרק ו'

17.

בכותרת פרק ו' לחוק העיקרי, במקום "ועדות שחרורים" יקראו "היחידה לשחרור ממאסרים קצרים, ועדות שחרורים".

הוספת סעיף 31א

18.

אחרי כותרת פרק ו' יקראו:"היחידה לשחרור ממאסרים קצרים – הוראת שעה

31א.

(א) בשירות בתי הסוהר תפעל יחידה שתדון ותחליט בבקשות לשחרור על־תנאי ממאסר של אסירים לפי סעיף 2.(ב) נציב בתי הסוהר, בהסכמת השר לביטחון הפנים, ימנה לחברי היחידה האמורה בסעיף קטן (א) שלושה סוהרים כמפורט להלן:
(1) סוהר בכיר הכשיר להיות שופט שלום, והוא יעמוד בראש היחידה;
(2) קצין שירות בתי הסוהר בעל תואר אקדמי במשפטים וניסיון בתחום הכליאה;
(3) קצין שירות בתי הסוהר שלו חמש שנות ניסיון באחד מהתחומים האלה: עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה או חינוך.(ג) נציב בתי הסוהר ימנה סוהר שישמש מזכיר ליחידה האמורה בסעיף קטן (א); המזכיר יהיה אחראי לקביעת מועדי התכנסות היחידה, לסדרי עבודתה, לריכוז נתונים ומסמכים הנחוצים לה לשם עבודתה ולהעברת החלטותיה לאסיר ולמשטרת ישראל ובמקרים המתאימים גם לרשויות הביטחון, לרשות לשיקום האסיר או לשירות המבחן, לפי העניין.(ד) בסעיף זה, "סוהר" ו"סוהר בכיר" – כהגדרתם בפקודת בתי הסוהר."

תיקון סעיף 36

19.

בסעיף 36 לחוק העיקרי, במקום "הועדה" יקראו "היחידה לשחרור ממאסרים קצרים והוועדה".

תיקון חוק זכויות נפגעי עבירה – מס' 13 – הוראת שעה

20.

בתקופת הוראת השעה יקראו את חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א–20013, כך:(1) בסעיף 2, אחרי ההגדרה "חוק סדר הדין הפלילי" יקראו:
""חוק שחרור על־תנאי ממאסר" – חוק שחרור על־תנאי ממאסר, התשס"א–2001;";(2) בסעיף 19 –
(א) בכותרת השוליים, אחרי "עמדה" יקראו "לפני היחידה לשחרור ממאסרים קצרים או";
(ב) בסעיף קטן (א), במקום "הודעה לפי הוראות סעיף 10 על מועד הבאת הנידון לדיון לפני ועדת שחרורים" יקראו "לפי הוראות סעיף 10 הודעה כמפורט להלן", במקום "לפני הוועדה" יקראו "לפני היחידה לשחרור ממאסרים קצרים או הוועדה, לפי העניין" ובמקום "משחרור הנידון" יקראו "משחרור הנידון:

(1) הודעה על מועד תום שני שלישים מתקופת מאסרו של הנידון, שבו רשאית היחידה לשחרור ממאסרים קצרים להחליט בבקשה לשחרור על־תנאי של הנידון לפי סעיף 2 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר;

(2) הודעה על מועד הבאת הנידון לדיון לפני ועדת שחרורים;";
(ג) במקום סעיף קטן (ב) יקראו:

"(ב) בסעיף זה, "ועדת שחרורים" ו"היחידה לשחרור ממאסרים קצרים" – כהגדרתן בחוק שחרור על־תנאי ממאסר.";(3) בתוספת הרביעית:
(א) במקום פרט 3 יקראו:השלב

הגוף המוסר מידע

"3. מועד תום שני שלישים מתקופת מאסרו של נידון שהוא אסיר כאמור בסעיף 2 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, או מועד הבאת הנידון לפני ועדת השחרורים, לפי הוראות אותו חוק; יידוע לגבי שלב זה יכלול גם הודעה על זכותו של הנפגע להביע את עמדתו לפני היחידה לשחרור ממאסרים קצרים או לפני ועדת השחרורים, לפי הוראות סעיף 19

שירות בתי הסוהר";

(ב) בפרט 4, במקום "סימן ה' לפרק ב' לפקודת בתי הסוהר" יקראו "פרק ב' לחוק שחרור על-תנאי ממאסר".

תיקון חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין – מס' 5 – הוראת שעה

21.

בתקופת הוראת השעה יקראו את חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו–20064, כך שבסעיף 3, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:"(ג1) היחידה לשחרור ממאסרים קצרים כהגדרתה בחוק שחרור על־תנאי ממאסר מוסמכת לקבל, לשם החלטה בבקשה לשחרור על־תנאי, הערכת מסוכנות שהוכנה לצורך מתן גזר הדין או לצורך הוצאת צו פיקוח לפי סעיף 12."

תיקון חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים – מס' 21 – הוראת שעה

22.

בתקופת הוראת השעה יקראו את חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א–19815, כך שבתוספת הראשונה, בפרט (טו), במקום "וועדת שחרורים לפי סעיפים 11, 32 ו־33" יבוא "יחידה לשחרור ממאסרים קצרים וועדת שחרורים לפי סעיפים 11 ו־31א עד 33".

דיווח לכנסת

23.

השר לביטחון הפנים ימסור לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת דיווח על אופן פעילות היחידה לשחרור ממאסרים קצרים כמשמעותה בחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה; דיווח כאמור יימסר אחת לשנה, החל מאוקטובר 2019 ועד תום תקופת הוראת השעה.

תחולה

24.

הוראות חוק זה יחולו על אסירים שמועד תום שני שלישים מתקופת מאסרם חל בתקופה שמיום ז' בכסלו התשע"ט (15 בנובמבר 2018) ועד תום תקופת הוראת השעה.
בנימין נתניהו

ראש הממשלה


איילת שקד

שרת המשפטיםראובן ריבלין

נשיא המדינה


יולי יואל אדלשטיין

יושב ראש הכנסת** התקבל בכנסת ביום ה' באב התשע"ח (17 ביולי 2018); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1230, מיום כ"א בסיוון התשע"ח (4 ביוני 2018), עמ' 938.

1 ס"ח התשס"א, עמ' 410; התשע"ח, עמ' 689.

2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459.

3 ס"ח התשס"א, עמ' 183; התשע"ז, עמ' 29.

4 ס"ח התשס"ו, עמ' 234; התשע"ז, עמ' 332.

5 ס"ח התשמ"א, עמ' 322; התשע"ז, עמ' 331.


תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
עד מדינה מאוים נתפס עם אקדח טעון ונשפט לעבודות שירות בלבד אי הרשעה ללקוחה שאיימה ותקפה סייעת בגן ילדים מחיקת רישום פלילי לפרופסור לרפואה ומרצה באוניברסיטאות ברחבי העולם ביטול רישום משטרתי ללקוח בעבירות מרמה והונאה זיכוי סטודנטית מעבירות זיוף והונאה במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה סגירת תיק פלילי בעבירות תקיפה ופציעה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017