חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 21), התשע"ט-2019

חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 21), התשע"ט-2019

תבנית חוק שהתקבל


חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 21), התשע"ט–2019*


תיקון שם החוק

1.

בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח–1988‏‏1 (להלן – החוק העיקרי), בשם החוק, במקום "ההגבלים העסקיים" יבוא "התחרות הכלכלית".

תיקון סעיף 1

2.

בסעיף 1 לחוק העיקרי –(1) אחרי ההגדרה "ארגון צרכנים" יבוא:
""אתר האינטרנט" – אתר האינטרנט של רשות התחרות;";(2) בהגדרה "בית הדין", במקום "בית הדין להגבלים עסקיים" יבוא "בית הדין לתחרות";(3) בהגדרה "חברה", במקום הסיפה החל במילים "ושותפות שנרשמה" יבוא "עמותה כמשמעותה בחוק העמותות, התש"ם–19802, ושותפות כהגדרתה בפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה–19753;";(4) בהגדרה "הממונה", במקום "הממונה על הגבלים עסקיים" יבוא "הממונה על התחרות".

תיקון סעיף 3

3.

בסעיף 3(4)(ד) לחוק העיקרי, בהגדרה ""סוג" של תוצרת חקלאית", בסיפה, במקום ב"אתר האינטרנט של הרשות" יבוא "באתר האינטרנט".

החלפת סעיף 14א

4.

במקום סעיף 14א לחוק העיקרי יבוא:"מועד למתן החלטת הממונה

14א.

הממונה ייתן את החלטתו בתוך 30 ימים מהיום שבו הגיעה לידיו בקשה לפי סעיף 14, אלא אם כן מצא כי בדיקת בקשת הפטור מצדיקה את הארכת התקופה בפרקי זמן שלא יעלו במצטבר על 120 ימים נוספים; על הארכה כאמור ימסור הממונה לצדדים הודעה מנומקת, בכתב."

תיקון סעיף 15א

5.

בסעיף 15א(ז) לחוק העיקרי, המילים "על קביעה כאמור יחולו הוראות סעיף 43(ב) עד (ה)" – יימחקו.

תיקון סעיף 16

6.

בסעיף 16 לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (א), אחרי "לפי סעיף 7" יבוא "בקשה להיתר זמני לפי סעיף 13, או בקשה לפטור לפי סעיף 14";(2) סעיף קטן (ב) – בטל.

תיקון סעיף 17

7.

בסעיף 17 לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (א) –
(א) במקום פסקה (1) יבוא:

"(1) כתוצאה מהמיזוג יהפכו החברות המתמזגות לבעל מונופולין, כמשמעותו בסעיף 26(א)(1);";
(ב) בפסקה (2), במקום הסיפה החל במילים "עולה על" יבוא "עולה על סכום של 360 מיליון שקלים חדשים";
(ג) בפסקה (3), במקום "כמשמעותו בסעיף 26" יבוא "כמשמעותו בסעיף 26(א)(1)";(2) בסעיף קטן (ב) –
(א) בפסקה (1), במקום "שיעור עליית המדד" יבוא "שיעור שינוי המדד", והמילים "ובלבד ששיעור עליית המדד כאמור עלה על 10 אחוזים" – יימחקו;
(ב) במקום פסקה (3) יבוא:

"(3) הממונה יפרסם הודעה על סכום מעודכן כאמור, בסמוך למועד עדכונו, באתר האינטרנט וברשומות";
(ג) בפסקה (4), בהגדרה "המדד היסודי", במקום הסיפה החל במילים "שלאחר תחילתו של חוק זה" יבוא "המדד שפורסם בחודש ספטמבר 2018";(3) בסעיף קטן (ג), במקום "כאמור בסעיף קטן (א)(1)" יבוא "לעניין סעיף קטן (א)(1)";(4) סעיף קטן (ד) – בטל.

תיקון סעיף 20

8.

בסעיף 20 לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (ב), בסיפה, אחרי "הוארך המועד" יבוא "לפי סעיף קטן (ב1) או";(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ב1) מצא הממונה כי בדיקת הודעת מיזוג מצדיקה את הארכת התקופה הקבועה בסעיף קטן (ב), רשאי הוא להאריכה בשתי תקופות נוספות של שלושים ימים כל אחת; האריך הממונה את התקופה בשישים ימים, רשאי הוא, לאחר התייעצות עם הוועדה לפטורים ולמיזוגים, להאריך את התקופה בשישים ימים נוספים; על הארכות כאמור ימסור הממונה לצדדים הודעה מנומקת, בכתב."

תיקון סעיף 21

9.

בסעיף 21(ב) לחוק העיקרי, אחרי "ברשומות" יבוא "באתר האינטרנט".

תיקון סעיף 26

10.

בסעיף 26 לחוק העיקרי –(1) במקום סעיף קטן (א) יבוא:
"(א) בחוק זה, "בעל מונופולין", כל אחד מאלה:

(1) אדם שחלקו בכלל האספקה של נכסים או בכלל רכישתם, בכלל מתן שירותים או בכלל רכישתם, עולה על מחצית;

(2) אדם המחזיק כוח שוק משמעותי ביחס לאספקת נכסים או רכישתם, או ביחס למתן שירותים או רכישתם.
(א1) הממונה יכריז על קיומו של בעל מונופולין בהודעה ברשומות ובאתר האינטרנט; על הכרזה כאמור יחולו הוראות סעיף 43(ב) עד (ה), כאילו היתה קביעה לפי סעיף 43(א).";(2) סעיף קטן (ג) – בטל.

ביטול סעיפים
27
ו־28

11.

סעיפים 27 ו-28 לחוק העיקרי – בטלים.

תיקון סעיף 30

12.

בסעיף 30 לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (ד), אחרי "בשני עיתונים יומיים" יבוא "ובאתר האינטרנט";(2) בסעיף קטן (ה), אחרי "בשני עיתונים יומיים" יבוא "ובאתר האינטרנט" ואחרי "יפרסמן בעיתונים כאמור" יבוא "ובאתר האינטרנט";(3) בסעיף קטן (ו), אחרי "ממועד פרסום דבר מתן ההוראות" יבוא "בעיתונים";(4) בסעיף קטן (ז), אחרי "ממועד הפרסום" יבוא "בשני עיתונים יומיים".

תיקון סעיף 31ד

13.

בסעיף 31ד(ג)(1) לחוק העיקרי, במקום ב"אתר האינטרנט של הרשות" יבוא "באתר האינטרנט".

החלפת כותרת פרק ה'

14.

במקום כותרת פרק ה' לחוק העיקרי יבוא:"פרק ה': בית הדין לתחרות"

תיקון סעיף 32

15.

בסעיף 32(א) לחוק העיקרי, במקום "בית דין להגבלים עסקיים" יבוא "בית דין לתחרות".

תיקון סעיף 35

16.

בסעיף 35 לחוק העיקרי, במקום "הגבל עסקי" יבוא "שהובא לפניו".

החלפת כותרת
פרק ו'

17.

במקום כותרת פרק ו' לחוק העיקרי יבוא:"פרק ו': רשות התחרות והממונה, תפקידו וסמכויותיו"

תיקון סעיף 41

18.

בסעיף 41(א) לחוק העיקרי, במקום "ממונה על הגבלים עסקיים" יבוא "ממונה על התחרות".

תיקון סעיף 41א

19.

בסעיף 41א(א) לחוק העיקרי, במקום "רשות הגבלים עסקיים" יבוא "רשות התחרות".

תיקון סעיף 44א

20.

בסעיף 44א(ב) לחוק העיקרי, במקום ב"אתר האינטרנט של הרשות" יבוא "באתר האינטרנט".

תיקון סעיף 46

21.

בסעיף 46(א) לחוק העיקרי, במקום "או התעורר חשד כי אגב חקירה בעבירה לפי חוק זה נעברה עבירה לפי סעיפים 242, 244, 245, 246 ו־249 לחוק העונשין, התשל"ז–1977" יבוא "או התעורר חשד אגב חקירה בעבירה לפי חוק זה כי נעברה עבירה לפי סעיפים 242, 244, 245, 246 ו־249 לחוק העונשין, התשל"ז–1977, בקשר לעבירה הנחקרת".

תיקון סעיף 47

22.

בסעיף 47 לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (א) –
(א) פסקה (1) – תימחק;
(ב) בסיפה, במקום "ואם היתה עבירה על פסקאות (1) או (3)" יבוא "ואם היתה עבירה על פסקה (3)";(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א1) מי שהיה צד להסדר כובל שלא אושר כדין לפי סעיף 9 ולא ניתן לו היתר זמני לפי סעיף 13 או פטור לפי סעיף 14, ואינו פטור בכללי פטור סוג לפי סעיף 15א, דינו – מאסר חמש שנים או קנס פי עשרה מן הקנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, וקנס נוסף לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה הודעת הממונה כאמור בסעיף 43; אם היה תאגיד – כפל הקנס או הקנס הנוסף, לפי העניין."

החלפת סעיף 48

23.

במקום סעיף 48 לחוק העיקרי יבוא:"אחריות נושא משרה

48.

(א) נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי חוק זה בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – מאסר שנה והקנס הקבוע ליחיד בשל אותה עבירה.(ב) נעברה עבירה לפי חוק זה בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.(ג) בסעיף זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה."

תיקון סעיף 50ב

24.

בסעיף 50ב(ד)(1) לחוק העיקרי, במקום "הודעה בשני עיתונים יומיים" יבוא "הודעה באתר האינטרנט ובשני עיתונים יומיים".

תיקון סעיף 50

25.

בסעיף 50ג לחוק העיקרי, המילים "במידת האפשר" והמילים "של הרשות" – יימחקו.

תיקון סעיף 50ד

26.

בסעיף 50ד(א) לחוק העיקרי, ברישה, במקום הקטע החל במילה "ובלבד" ועד המילה "חדשים" יבוא "ובלבד שסכום העיצום לא יעלה על 100 מיליון שקלים חדשים".

הוספת סעיף 55א

27.

אחרי סעיף 55 לחוק העיקרי יבוא:"הוראת מעבר לעניין עבירה של הסדר כובל בנסיבות מחמירות

55א.

(א) בסעיף זה –
"תיקון מס' 21" – חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 21) (חיזוק האכיפה והקלת נטל האסדרה), התשע"ט–2019;
"יום התחילה" – יום תחילתו של תיקון מס' 21.(ב) על אף הוראות סעיף 22 לתיקון מס' 21, על עבירה של הסדר כובל לפי סעיף 47(א)(1) שנעברה ערב יום התחילה יחולו הוראות סעיף 47(א) כנוסחו ערב יום התחילה, ואם נעברה העבירה בנסיבות מחמירות כאמור בסעיף 47א, יחולו הוראות סעיף 47א.(ג) נעברה ערב יום התחילה עבירה לפי חוק זה, לא יראו – לעניין סעיף 4 לחוק העונשין – את תיקון סעיף 48 בתיקון מס' 21 כביטולו והוא יחול על עבירה כאמור כנוסחו מיום התחילה ואילך."

תיקון חוק התקנים – מס' 15

28.

בחוק התקנים, התשי"ג–19534, בסעיף 3יט(ו)(1), במקום "לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח–1988" יבוא "לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח–1988".

תיקון פקודת הסטטיסטיקה – מס' 6

29.

בפקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל"ב–19725, בסעיף 18(ב)(3)(ב), במקום "הממונה על הגבלים עסקיים כמשמעותו בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח–1988" יבוא "הממונה על התחרות כמשמעותו בחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח–1988".

תיקון חוק הבנקאות (רישוי) – מס' 26

30.

בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א–19816(1) בסעיף 11ג –
(א) בסעיף קטן (ג), במקום "והממונה על הגבלים עסקיים" יבוא "והממונה על התחרות";
(ב) בסעיף קטן (ז), במקום "חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח–1988" יבוא "חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח–1988";(2) בסעיף 35ב(א), בהגדרה "תאגיד ריאלי משמעותי", בפסקה (2), במקום "לממונה על הגבלים עסקיים" יבוא "לממונה על התחרות";(3) בסעיף 36יב(ב), ברישה, במקום "הממונה על הגבלים עסקיים" יבוא "הממונה על התחרות";(4) בסעיף 36יג –
(א) בסעיף קטן (א), ברישה, במקום "הממונה על הגבלים עסקיים" יבוא "הממונה על התחרות";
(ב) בסעיף קטן (ג), במקום "הממונה על הגבלים עסקיים" יבוא "הממונה על התחרות".

תיקון חוק הגנת הצרכן – מס' 60

31.

בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–19817, בתוספת הראשונה, בחלק ב', בפרט 3, במקום "בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח–1988" יבוא "בחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח–1988".

תיקון חוק
המרשם הפלילי ותקנת השבים – מס' 23

32.

בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א–19818, בתוספת הראשונה, בפרט (לו), במקום "ברשות הגבלים עסקיים" יבוא "ברשות התחרות" ובמקום "לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח–1988" יבוא "לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח–1988".

תיקון חוק התקשורת (בזק ושידורים) – מס' 73

33.

בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–19829, בסעיף 6יב8, בסיפה, במקום "הממונה על ההגבלים העסקיים" יבוא "הממונה על התחרות".

תיקון חוק סדר הדין הפלילי – מס' 88

34.

בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–198210(1) בסעיף 6(ג1), במקום "חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח–1988" יבוא "חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח–1988";(2) בסעיף 74(א)(2), בהגדרה "רשות מודיעין", במקום "רשות ההגבלים העסקיים" יבוא "רשות התחרות".

תיקון חוק בתי המשפט – מס' 98

35.

בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–198411, בסעיף 51(א)(1)(א), במקום "חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח–1988" יבוא "חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח–1988".

תיקון חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו – מס' 46

36.

בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן–199012(1) בסעיף 1, אחרי ההגדרה "חוק העונשין" יבוא:
""חוק התחרות הכלכלית" – חוק התחרות הכלכלית, התשמ"א–1988;";(2) בסעיף 34א –
(א) בסעיף קטן (ב), במקום "בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח–1988" יבוא "בחוק התחרות הכלכלית";
(ב) בסעיף קטן (ה)(4), במקום "חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח–1988" יבוא "חוק התחרות הכלכלית";(3) בסעיף 62א(ג), במקום "חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח–1988" יבוא "חוק התחרות הכלכלית";(4) בסעיף 71ב(ד), במקום "בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח–1988 (להלן – חוק ההגבלים העסקיים)" יבוא "בחוק התחרות הכלכלית", ובמקום "לחוק ההגבלים העסקיים" יבוא "לחוק התחרות הכלכלית";(5) בסעיף 72ט, במקום "חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח–1988 (בפרק זה – חוק ההגבלים העסקיים)" יבוא "חוק התחרות הכלכלית";(6) בסעיף 72י, ברישה, במקום "חוק ההגבלים העסקיים" יבוא "חוק התחרות הכלכלית".

תיקון חוק
בתי דין מינהליים – מס' 16

37.

בחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב–199213, בתוספת, בפרט 15, במקום "בית הדין להגבלים עסקיים" יבוא "בית הדין לתחרות", ובמקום "לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח–1988" יבוא "לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח–1988".

תיקון חוק השקעות משותפות בנאמנות – מס' 30

38.

בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד–199414(1) בסעיף 9א(ד), בהגדרה "עבירה", במקום "חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח–1988" יבוא "חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח–1988";(2) בסעיף 23ב2(א), בהגדרה "תאגיד ריאלי משמעותי", בפסקה (2), במקום "לממונה על הגבלים עסקיים" יבוא "לממונה על התחרות".

תיקון חוק משק הדלק (קידום התחרות) – מס' 5

39.

בחוק משק הדלק (קידום התחרות), התשנ"ד–199415(1) בסעיף 1, בהגדרה "חוק ההגבלים העסקיים", בכל מקום, במקום "חוק ההגבלים העסקיים" יבוא "חוק התחרות הכלכלית";(2) בסעיף 4 –
(א) בסעיף קטן (א), בהגדרה ""הממונה" ו"בית הדין"", במקום "בחוק ההגבלים העסקיים" יבוא "בחוק התחרות הכלכלית";
(ב) בסעיף קטן (ו), במקום "לחוק ההגבלים העסקיים" יבוא "לחוק התחרות הכלכלית".

תיקון חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות – מס' 27

40.

בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה–199516, בסעיף 4א(א), בהגדרה "תאגיד ריאלי משמעותי", בפסקה (2), במקום "לממונה על הגבלים עסקיים" יבוא "לממונה על התחרות".

תיקון חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים – מס' 4

41.

בחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו–199617(1) בסעיף 1(א), בהגדרה "חוק ההגבלים העסקיים", בכל מקום, במקום "חוק ההגבלים העסקיים" יבוא "חוק התחרות הכלכלית";(2) בסעיף 5(ב), במקום "בחוק ההגבלים העסקיים" יבוא "בחוק התחרות הכלכלית";(3) בסעיף 6 –
(א) בסעיף קטן (א)(1), במקום "לחוק הגבלים עסקיים" יבוא "לחוק התחרות הכלכלית";
(ב) בסעיף קטן (ג), במקום "חוק ההגבלים העסקיים" יבוא "חוק התחרות הכלכלית".

תיקון חוק החברות – מס' 33

42.

בחוק החברות, התשנ"ט–199918, בסעיף 322 –(1) במקום כותרת השוליים יבוא "הודעה של הממונה על התחרות";(2) במקום "הממונה על ההגבלים העסקיים" יבוא "הממונה על התחרות", ובמקום "בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח–1988" יבוא "בחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח–1988".

תיקון חוק הקולנוע – מס' 6

43.

בחוק הקולנוע, התשנ"ט–199919, בסעיף 12א(ג), במקום "חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח–1988" יבוא "חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח–1988" ובמקום "חוק ההגבלים העסקיים" יבוא "החוק האמור".

תיקון חוק עוולות מסחריות

44.

בחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט–199920, בסעיף 24, במקום "חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח–1988" יבוא "חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח–1988".

תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים – מס' 122

45.

בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס–200021, בתוספת הראשונה, בפרט 50, במקום "הממונה על ההגבלים העסקיים" יבוא "הממונה על התחרות".

תיקון חוק משק הגז הטבעי – מס' 9

46.

בחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב–200222, בסעיף 4(ד)(6)(ג), במקום "הממונה על הגבלים עסקיים" יבוא "הממונה על התחרות".

תיקון חוק רשות הספנות והנמלים – מס' 6

47.

בחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד–200423, בסעיף 35, בכל מקום, במקום "בחוק ההגבלים העסקיים" יבוא "בחוק התחרות הכלכלית ".

תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים) – מס' 10

48.

בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה–200524, בסעיף 11(ב), במקום "הממונה על הגבלים עסקיים" יבוא "הממונה על התחרות", ובמקום "בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח–1988 (בחוק זה – חוק ההגבלים העסקיים)" יבוא "בחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח–1988".

תיקון חוק התאגידים הביטחוניים (הגנה על אינטרסים ביטחוניים) – מס' 2

49.

בחוק התאגידים הביטחוניים (הגנה על אינטרסים ביטחוניים), התשס"ו–200625, בסעיף 2, בהגדרה "מיזוג", בפסקה (3), במקום "בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח–1988" יבוא "בחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח–1988".

תיקון חוק תובענות ייצוגיות – מס' 13

50.

בחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו–200626(1) בכל מקום, במקום "חוק ההגבלים העסקיים" יבוא "חוק התחרות הכלכלית";(2) בסעיף 27(ב)(3), במקום "נציג של הממונה על הגבלים עסקיים כמשמעותו בחוק ההגבלים העסקיים" יבוא "נציג של הממונה על התחרות כמשמעותו בחוק התחרות הכלכלית".

תיקון חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת)

51.

בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת), התשס"ח–200727, בסעיף 1, בהגדרה "רשות חוקרת אחרת", בפסקה (5), במקום "רשות ההגבלים העסקיים" יבוא "רשות התחרות".

תיקון חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות – מס' 5

52.

בחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד–201328(1) בסעיף 1 –
(א) בהגדרה "חוק ההגבלים העסקיים", בכל מקום, במקום "חוק ההגבלים העסקיים" יבוא "חוק התחרות הכלכלית";
(ב) בהגדרה "הממונה על הגבלים עסקיים", במקום "הממונה על הגבלים עסקיים" יבוא "הממונה על התחרות", ובמקום "בחוק ההגבלים העסקיים" יבוא "בחוק התחרות הכלכלית";(2) בסעיף 4, בכל מקום, במקום "הממונה על הגבלים עסקיים" יבוא "הממונה על התחרות";(3) בסעיף 7(ב), בכל מקום, במקום "הממונה על הגבלים עסקיים" יבוא "הממונה על התחרות";(4) בסעיף 10, בהגדרה "רשימת הזכויות", במקום "הממונה על הגבלים עסקיים" יבוא "הממונה על התחרות";(5) בסעיף 11, בכל מקום, במקום "הממונה על הגבלים עסקיים" יבוא "הממונה על התחרות";(6) בסעיף 12 –
(א) בכותרת השוליים, במקום "לממונה על הגבלים עסקיים" יבוא "לממונה על התחרות";
(ב) בסעיף קטן (א) –

(1) ברישה, במקום "לממונה על הגבלים עסקיים" יבוא "לממונה על התחרות";

(2) בפסקאות (1) ו-(2), במקום "הממונה על הגבלים עסקיים" יבוא "הממונה על התחרות";
(ג) בסעיף קטן (ב), במקום "לממונה על הגבלים עסקיים" יבוא "לממונה על התחרות";(7) בסעיף 13 –
(א) בסעיף קטן (א), במקום "הממונה על הגבלים עסקיים" יבוא "הממונה על התחרות";
(ב) בסעיף קטן (ב), במקום "רשות ההגבלים העסקיים" יבוא "רשות התחרות";(8) בסעיף 14(א) ו-(ב), במקום "הממונה על הגבלים עסקיים" יבוא "הממונה על התחרות";(9) בסעיף 17, במקום "הממונה על ההגבלים" יבוא "הממונה על התחרות";(10) בסעיף 30 –
(א) בסעיף קטן (א)(1), בהגדרה "שוק מונופולין", במקום "לחוק ההגבלים העסקיים" יבוא "לחוק התחרות הכלכלית";
(ב) בסעיף קטן (ג)(1), בכל מקום, במקום "על הגבלים עסקיים" יבוא "על התחרות";
(ג) בסעיף קטן (ה), בהגדרה "מחזור מכירות קובע", בכל מקום, במקום "הממונה על הגבלים עסקיים" יבוא "הממונה על התחרות";(11) בסעיף 39(י)(2), במקום "הממונה על הגבלים עסקיים" יבוא "הממונה על התחרות";(12) בסעיף 40(א)(1), במקום "הממונה על הגבלים עסקיים" יבוא "הממונה על התחרות";(13) בסעיף 42 –
(א) בכותרת השוליים, במקום "לממונה על הגבלים עסקיים" יבוא "לממונה על התחרות";
(ב) במקום "הממונה על הגבלים עסקיים" יבוא "הממונה על התחרות" ובמקום "לחוק ההגבלים העסקיים" יבוא "לחוק התחרות הכלכלית";(14) בסעיף 43 –
(א) בסעיף קטן (ב), במקום "הממונה על הגבלים עסקיים" יבוא "הממונה על התחרות", ובמקום "לחוק ההגבלים העסקיים" יבוא "לחוק התחרות הכלכלית";
(ב) בסעיף קטן (ג), במקום "לחוק ההגבלים העסקיים" יבוא "לחוק התחרות הכלכלית".

תיקון חוק קידום התחרות בענף המזון – מס' 2

53.

בחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד–201429(1) בכל מקום, במקום "לחוק ההגבלים העסקיים" יבוא "לחוק התחרות הכלכלית";(2) בסעיף 2 –
(א) בהגדרה "אתר האינטרנט", במקום "רשות ההגבלים העסקיים" יבוא "רשות התחרות";
(ב) בהגדרות ""בית דין" ו"הסדר"" ו"הממונה", במקום "בחוק ההגבלים העסקיים" יבוא "בחוק התחרות הכלכלית" ;
(ג) בהגדרה "חוק ההגבלים העסקיים", בכל מקום, במקום "חוק ההגבלים העסקיים" יבוא "חוק התחרות הכלכלית";(3) בסעיף 51, במקום "חוק ההגבלים העסקיים" יבוא "חוק התחרות הכלכלית".

תיקון חוק נתוני אשראי – מס' 2

54.

בחוק נתוני אשראי, התשע"ו–201630, בסעיף 108(א), במקום "הממונה על הגבלים עסקיים" יבוא "הממונה על התחרות".

תיקון חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב – מס' 5

55.

בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו–201631, בסעיף 10(א)(8) –(1) בפסקת משנה (א), במקום "הממונה על הגבלים עסקיים" יבוא "הממונה על התחרות" ובמקום "לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח–1988" יבוא "לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח–1988";(2) בפסקת משנה (ב), במקום "הממונה על הגבלים עסקיים" יבוא "הממונה על התחרות" ובמקום "חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח–1988" יבוא "חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח–1988".

תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) – מס' 11

56.

בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו–201632(1) בסעיף 70ד(א)(4), במקום "הממונה על הגבלים עסקיים" יבוא "הממונה על התחרות";(2) בסעיף 70ה, במקום "והממונה על הגבלים עסקיים" יבוא "והממונה על התחרות".

תיקון חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה) – מס' 2

57.

בחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), התשע"ז–201733, בסעיף 12 –(1) בסעיף קטן (א)(4), במקום "הממונה על הגבלים עסקיים" יבוא "הממונה על התחרות";(2) בסעיף קטן (ה)(5)(ד), במקום "רשות ההגבלים העסקיים, לעניין מידע שנאסף מכוח סמכות הממונה על הגבלים עסקיים לפי סעיף 44א לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח–1988" יבוא "רשות התחרות, לעניין מידע שנאסף מכוח סמכות הממונה על התחרות לפי סעיף 44א לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח–1988".

בנימין נתניהו

ראש הממשלה


אלי כהן

שר הכלכלה והתעשייהראובן ריבלין

נשיא המדינה


יולי יואל אדלשטיין

יושב ראש הכנסת** התקבל בכנסת ביום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1221, מיום ט"ו באייר התשע"ח (30 באפריל 2018), עמ' 890.

1 ס"ח התשמ"ח עמ' 128; התשע"ח, עמ' 911.

2 ס"ח התש"ם, עמ' 210.

3 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש , עמ' 549.

4 ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 458.

5 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 24, עמ' 500; ס"ח התשע"ז, עמ' 419.

6 ס"ח התשמ"א, עמ' 232; התשע"ט, עמ' ...

7 ס"ח התשמ"א, עמ' 248; התשע"ט, עמ'...

8 ס"ח התשמ"א, עמ' 322; התשע"ט, עמ' 33.

9 ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשע"ח, עמ' 670.

10 ס"ח התשמ"ב, עמ' 43;התשע"ט, עמ'...

11 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשע"ט, עמ'..

12 ס"ח התש"ן, עמ' 59; התשע"ח, עמ' 490.

13 ס"ח התשנ"ב, עמ' 90; התשע"ט, עמ' 33.

14 ס"ח התשנ"ד, עמ' 308; התשע"ח, עמ' 63.

15 ס"ח התשנ"ד, עמ' 270; התש"ע, עמ' 593.

16 ס"ח התשנ"ה, עמ' 416; התשע"ט, עמ' 63.

17 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192; התשס"ז, עמ' 79.

18 ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; התשע"ח, עמ' 394.

19 ס"ח התשנ"ט, עמ' 53; התשע"ט, עמ' 2.

20 ס"ח התשנ"ט, עמ' 146.

21 ס"ח התש"ס, עמ' 190; התשע"ט, עמ' 116.

22 ס"ח התשס"ב, עמ' 55; התשע"ח, עמ' 935.

23 ס"ח התשס"ד, עמ' 456; התשע"ז, עמ' 494.

24 ס"ח התשס"ה, עמ' 918; התשע"ט, עמ' 63.

25ס"ח התשס"ו, עמ' 174;התשע"ב, עמ' 508.

26 ס"ח התשס"ו, עמ' 264; התשע"ז, עמ' 597.

27 ס"ח התשס"ח, עמ' 72.

28 ס"ח התשע"ד, עמ' 92; התשע"ז, עמ' 983.

29 ס"ח התשע"ד, עמ' 438; התשע"ז, עמ' 210.

30 ס"ח התשע"ו, עמ' 838; התשע"ט, עמ'...

31 ס"ח התשע"ו, עמ' 970; התשע"ט, עמ' 77.

32 ס"ח התשע"ו, עמ' 1098; התשע"ט, עמ'...

33 ס"ח התשע"ז, עמ' 364; התשע"ט, עמ' 226.


תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים | חוק ההגבלים העסקיים

הצלחות המשרד בתחום
אי הרשעה ללקוחה שפצעה ותקפה אישה אחרת סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה פלילית ללקוח שנחשד בפגיעה בפרטיות שחרור נאשם ממעצר במסגרת ערר בעבירות גידול וייצור סמים במשקל 900 גרם קבלת ערר וסגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שנחשד בביצוע עבירות אלימות ופגיעה בפרטיות סגירת תיק פלילי בעבירת יבוא סמים באינטרנט סגירת תיק פלילי לזוג הורים שהואשמו בתקיפת ילדיהם הקטינים

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017