חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (תיקון מס' 9), התשע"ו-2016

חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (תיקון מס' 9), התשע"ו-2016

תבנית חוק שהתקבל


חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (הוראת שעה), התשע"ו–2016*


חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים – הוראת שעה

1.

בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה ועד יום כ"ג בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018) (להלן – תקופת הוראת השעה) יקראו את חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח–19981 (להלן – החוק העיקרי) כך:(1) בסעיף 1 –
(א) אחרי ההגדרה "ממונה ביטחון" יבוא:

""נציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר" – ראש הרשות הלאומית להגנת הסייבר או עובד הרשות שהוא מינה;";
(ב) בהגדרה "פעולות אבטחה", בפסקה (2), במקום "בתוספת הרביעית" יבוא "בתוספות הרביעית והחמישית";
(ג) בהגדרה "קצין מוסמך"

(1) בפסקה (2)


(א) במקום פסקת משנה (ב) יבוא:"(ב) לגבי התאמה ביטחונית – נציג השב"כ;(ב1) לגבי פעולות לאבטחת מידע –
(1) לגבי גופים המנויים בתוספת השנייה אך אינם מנויים בתוספת החמישית – נציג השב"כ;
(2) לגבי גופים המנויים גם בתוספת השנייה וגם בתוספת החמישית – נציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר, בכפוף להוראות סעיף 22ב;";


(ב) פסקת משנה (ג) – תימחק;

(2) בפסקה (4), המילים "שאינם מנויים בתוספת השנייה" – יימחקו;

(3) אחרי פסקה (4) יבוא:


"(5) לעניין הגופים המנויים בתוספת החמישית נציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר;";
(ד) אחרי ההגדרה "קצין משטרה" יבוא:

""הרשות הלאומית להגנת הסייבר" – הרשות הלאומית להגנת הסייבר שייעודה הגנה על מרחב הסייבר, שהוקמה על פי החלטת הממשלה ופועלת בהתאם להחלטותיה;";(2) בסעיף 2(ה), בסופו יבוא "ואם היה מנוי גם בתוספת החמישית – גם בהסכמת נציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר";(3) בסעיף 2א, אחרי "בתוספת הרביעית" יבוא "או בתוספת החמישית" ובסופו יבוא "ואולם לעניין גוף ציבורי המנוי בתוספת החמישית, מינוי כאמור טעון אישור נציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר";(4) בסעיף 4
(א) במקום סעיף קטן (א) יבוא:

"(א)

(1) לא ימונה אדם לממונה ביטחון, אלא אם כן נמצא כשיר לכך על ידי הקצין המוסמך.


(2) לעניין מינוי בגופים המנויים בתוספת השנייה ואינם מנויים בתוספת החמישית, מינוי ממונה ביטחון טעון אישור קצין משטרה ונציג השב"כ.


(3) לעניין מינוי בגופים המנויים גם בתוספת השנייה וגם בתוספת החמישית, מינוי ממונה ביטחון טעון אישור קצין משטרה, נציג השב"כ ונציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר.";
(ב) בסעיף קטן (ד)(1), במקום "השנייה והרביעית" יבוא "השנייה, הרביעית והחמישית";(5) בסעיף 5 –
(א) בסעיף קטן (ב)(1), במקום "שאישר הקצין המוסמך" יבוא "שאושר לפי סעיף קטן (ג)";
(ב) בסעיף קטן (ג), במקום פסקה (2) יבוא:

"(2)

(א) לעניין הגופים שבתוספת השנייה ואינם בתוספת החמישית – על ידי קצין המשטרה, באישור נציג השב"כ;


(ב) לעניין הגופים שבתוספת השנייה ובתוספת החמישית – על ידי קצין המשטרה, באישור נציג השב"כ ונציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר;";(6) בסעיף 6(א), במקום "החליט הקצין המוסמך" יבוא "הוחלט" ואחרי "על כך" יבוא "הקצין המוסמך";(7) בסעיף 7, במקום פסקה (3) יבוא:
"(3)

(א) נציג שירות הביטחון הכללי, שיקבע ראש שירות הביטחון הכללי – לעניין החלטות הנוגעות לגופים המפורטים בתוספת הראשונה, לגופים המפורטים בתוספת השנייה ושאינם מפורטים בתוספת החמישית ולגופים המפורטים בתוספת הרביעית;

(ב) נציג ציבור בעל ניסיון בתחום האבטחה או הביטחון – לעניין החלטות הנוגעות לגופים המנויים בתוספת השלישית;

(ג) עובד הרשות הלאומית להגנת הסייבר שמינה לעניין זה ראש הרשות – לעניין החלטות הנוגעות לגופים המפורטים בתוספת החמישית.";(8) בסעיף 8
(א) בסעיף קטן (א), במקום "החלטת הקצין המוסמך" יבוא "החלטה";
(ב) בסעיף קטן (ב), במקום "לקצין המוסמך" יבוא "לגורמים המוסמכים לאשר כשירות לפי סעיף 4(א)";
(ג) בסעיף קטן (ג), במקום "הקצין המוסמך" יבוא "גורם מהגורמים המוסמכים לאשר כשירות לפי סעיף 4(א)";(9) בסעיף 9
(א) בסעיף קטן (א), במקום "הקצין המוסמך" יבוא "הגורמים המוסמכים לאשר כשירות לפי סעיף 4(א)";
(ב) בסעיף קטן (ב), במקום "הקצין המוסמך רשאי" יבוא "הגורמים המוסמכים לאשר כשירות לפי סעיף 4(א) רשאים";
(ג) בסעיף קטן (ג), במקום "רשאי הקצין המוסמך" יבוא "רשאים הגורמים המוסמכים לאשר כשירות לפי סעיף 4(א)" ובמקום "מצא" יבוא "מצאו";(10) בסעיף 10א –
(א) בסעיף קטן (א), אחרי פסקה (2) יבוא:

"(3) לעניין הנחיות מקצועיות שנתן נציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר – לפני ראש הרשות הלאומית להגנת הסייבר או עובד בכיר מבין עובדי הרשות שהוא מינה לכך;";
(ב) בסעיף קטן (ג), במקום "ראש האגף כאמור בסעיף קטן (א), לפי העניין," יבוא "הגורם שדן בבקשה לעיון החוזר";(11) בסעיף 11, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א1) בוועדת ערר לעניין הנחיות מקצועיות לגבי אבטחת מידע בסיווג גבוה מרמת "שמור", בגוף המנוי גם בתוספת השנייה וגם בתוספת החמישית, תמנה ועדת הערר גם נציג של שירות הביטחון הכללי נוסף על הנציגים כאמור בסעיף קטן (א).";(12) בסעיף 14(א), בסופו יבוא "לעניין הגופים המנויים גם בתוספת השנייה וגם בתוספת החמישית, תיחתם תעודת מינוי של ממונה ביטחון גם בידי נציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר.";(13) בסעיף 18 –
(א) בכל מקום, במקום "השנייה והרביעית" יבוא "השנייה, הרביעית והחמישית";
(ב) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) שינוי כאמור בסעיף קטן (א), לשם הנחיית גוף תקשורת לעניין אבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות, יהיה באמצעות שינוי התוספת הרביעית בלבד; לעניין זה, "גוף תקשורת" – גוף המנוי בתוספת הרביעית או גוף אחר שהוא בעל רישיון כאמור בסעיף 13(א) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–19822, ושניתנו לגביו הוראות כאמור בסעיף 13(ב) לחוק האמור.";(14) אחרי סעיף 21א לחוק העיקרי יבוא:
"תחולת החוק על מערך הסייבר הלאומי

21ב.

(א) חוק זה יחול על מערך הסייבר הלאומי, בשינויים אלה:

(1) ראש הרשות הלאומית להגנת הסייבר או מי שהוא הסמיך לכך ישמש קצין מוסמך וימנה ממונה ביטחון ומאבטח במערך הסייבר הלאומי;

(2) ממונה ביטחון במערך הסייבר הלאומי יהיה אחראי על ארגון וביצוע פעולות לאבטחת מידע ופעולות לאבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות, וכן על הפיקוח על פעולות אלה;

(3) הוראות סעיפים 10א ו-15 לא יחולו על מערך הסייבר הלאומי לעניין סעיף זה.
(ב) בסעיף זה, "מערך הסייבר הלאומי" – מערך הסייבר הלאומי שהוקם על פי החלטת הממשלה ופועל בהתאם להחלטותיה, והכולל את הרשות הלאומית להגנת הסייבר ואת מטה הסייבר הלאומי.";(15) בסעיף 22א –
(א) בכותרת השוליים, אחרי "הרביעית" יבוא "או בתוספת החמישית";
(ב) אחרי "הרביעית בלבד" יבוא "או בתוספת החמישית בלבד";(16) אחרי סעיף 22א יבוא:
"הוראות לעניין גופים המנויים בתוספת השנייה ובתוספת החמישית

22ב.

לעניין פעולות לאבטחת מידע בגוף המנוי גם בתוספת השנייה וגם בתוספת החמישית, יחולו הוראות אלה:


(1) לעניין פעולות לאבטחת מידע ברמת סיווג עד "שמור", יהיה הקצין המוסמך נציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר, ואולם הוא יהיה אחראי להנחות גוף כאמור בהתאם לעקרונות לפי חוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב–2002 בעניין שמירה על מידע מסווג;


(2) לעניין פעולות לאבטחת מידע מסווג ברמת סיווג גבוהה מ"שמור", יהיה הקצין המוסמך נציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר, ואולם הוא יהיה אחראי להנחות גוף כאמור בהתאם להוראות שירות הביטחון הכללי בעניין שמירה על מידע מסווג.";(17) בתוספת הרביעית, פרטים 2, 3, 5 עד 14, 16 עד 19 ו-28 – יימחקו;(18) אחרי התוספת הרביעית יבוא:
"תוספת חמישית
הגופים כדלקמן במקומות ובנושאים כפי שתקבע הממשלה:
1. משרד האוצר.
2. רשות האוכלוסין וההגירה.
3. הרשות לניהול המאגר הביומטרי.
4. רשות התקשוב הממשלתי – מערך ממשל זמין.
5. בנק ישראל.
6. חברת בתי זיקוק לנפט בע"מ.
7. חברת פז בית זיקוק אשדוד בע"מ.
8. חברת החשמל לישראל בע"מ.
9. חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ.
10. מגן דוד אדום.
11. מקורות חברת מים בע"מ.
12. נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ.
13. רכבת ישראל בע"מ.
14. רשות שדות התעופה.
15. תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ.
16. הבורסה לניירות ערך.
17. חיפה כימיקלים בע"מ.
18. דשנים וחומרים כימיים בע"מ.
19. בעלי החזקות כמשמעותם בחוק הנפט, התשי"ב-1952: I/10 "אשקלון", I/12 "תמר", I/13 "דלית" ו-I/7 "נועה", לעניין המערכות הממוחשבות החיוניות המופעלות בקשר לחזקות אלה."

תיקון חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים – הוראת שעה

[מס' 19]

2.

בתקופת הוראת השעה יקראו את חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א–19813, כך שבתוספת הראשונה, בפרט (ח), במקום "בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה" יבוא "בתוספת הראשונה, בתוספת השנייה או בתוספת החמישית" ובמקום "שירות הביטחון הכללי ומלמ"ב" יבוא "שירות הביטחון הכללי, הרשות הלאומית להגנת הסייבר או מלמ"ב".

תיקון חוק בתי המשפט – הוראת שעה

[מס' 90]

3.

בתקופת הוראת השעה יקראו את חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–19844, כך שבסעיף 106א שבו, בהגדרה "קצין מוסמך", במקום "(2)(א) ו-(ב)" יבוא "(2)(א), (ב) ו-(ב1)(1)".

תיקון חוק חופש המידע – הוראת שעה

[מס' 15]

4.

בתקופת הוראת השעה יקראו את חוק חופש המידע, התשנ"ח–19985 כך שבסעיף 14(א), בסופו יבוא:"(17) הרשות הלאומית להגנת הסייבר כהגדרתה בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח–1998 ויחידות הביטחון ברשויות ציבוריות, והכול בעניינים המונחים על ידי אותה רשות לפי החוק האמור."

תיקון חוק המטה לביטחון לאומי – הוראת שעה

5.

בתקופת הוראת השעה יקראו את חוק המטה לביטחון לאומי, התשס"ח–20086, כך שבסעיף 6(ב)(3), במקום "בסעיפים 21 ו-21א" יבוא "בסעיפים 21, 21א או 21ב".

תחולה והוראות מעבר

6.

(א) בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה ועד יום ח' באב התשע"ז (31 ביולי 2017) (להלן – תקופת המעבר) יקבע ראש הממשלה, בצו, לבקשת ראש הרשות הלאומית להגנת הסייבר, כי החל ממועד שקבע בצו, שיחול בתקופת המעבר, יהיה הקצין המוסמך, לעניין גוף המנוי בתוספת החמישית לחוק העיקרי, כנוסחה בחוק זה, נציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר.(ב) קבע ראש הממשלה בצו כאמור בסעיף קטן (א), יחולו לגבי גוף המפורט בצו הוראות חוק זה, החל מהמועד שנקבע בצו.(ג) עד המועד שקבע ראש הממשלה בצו, כאמור בסעיף קטן (א), ימשיך נציג השב"כ להיות הקצין המוסמך לגבי אותו גוף לעניין אבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות, ואם מדובר בגוף המנוי גם בתוספת השנייה וגם בתוספת החמישית, ימשיך נציג השב"כ להיות הקצין המוסמך לגבי אותו גוף גם לעניין אבטחת מידע.(ד) נציג השב"כ ימסור לגוף המפורט בצו לפי סעיף קטן (א) הודעה על הכללתו בצו כאמור לא יאוחר משישים ימים לפני המועד הקבוע בצו.(ה) ממונה ביטחון ואחראי מערכות ממוחשבות חיוניות שמונו לפי הוראות החוק העיקרי ערב המועד הקבוע בצו לפי סעיף קטן (א) לגבי הגוף שבו מונו, יראו אותם כאילו מונו לפי הוראות החוק העיקרי כנוסחו בחוק זה.

דיווח לכנסת

7.

נמסרה לגוף ציבורי הודעה לפי סעיף 6(ד), יודיע על כך ראש שירות הביטחון הכללי לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, בסמוך לאחר מסירת ההודעה.

בנימין נתניהו

ראש הממשלה


גלעד ארדן

השר לביטחון הפניםראובן ריבלין

נשיא המדינה


יולי יואל אדלשטיין

יושב ראש הכנסת

** התקבל בכנסת ביום כ"ח בתמוז התשע"ו (3 באוגוסט 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1049, מיום ז' בסיוון התשע"ו (13 ביוני 2016), עמ' 1070.

1 ס"ח התשנ"ח, עמ' 348; התשע"ד, עמ' 815.

2 ס"ח התשמ"ב, עמ' 218.

3 ס"ח התשמ"א, עמ' 322; התשע"ו, עמ' 926.

4 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשע"ו, עמ' ....

5 ס"ח התשנ"ח, עמ' 226; התשע"ו, עמ' 1170.

6 ס"ח התשס"ח, עמ' 833.


תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק מחוסר אשמה לגננת שהואשמה באלימות כלפי קטינים בגן ילדים סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם באיומים כלפי בת זוגו אי הרשעה ללקוחה שאיימה ותקפה סייעת בגן ילדים 4 חודשי עבודות שירות בלבד בעבירות של תקיפת זקן הגורמת חבלה של ממש ואיומים סגירת תיק פלילי בעבירת יבוא סמים באינטרנט שחרור ממעצר לקוח שנחשד בביצוע עבירות אלימות כלפי בת זוגו

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017