חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 26 והוראת שעה), התשע"ח-2017

חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 26 והוראת שעה), התשע"ח-2017

תבנית חוק שהתקבל


חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 26 והוראת שעה), התשע"ח–2017*


תיקון סעיף 1

1.

בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס–2000‏1 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –(1) בהגדרה "כספים", במקום "והמחאות נוסעים" יבוא "המחאות נוסעים, ניירות ערך למוכ"ז, שטרות סחירים, וכן כרטיס תשלום ואמצעי תשלום אחר שהמנפיק מתיר לכל אדם לעשות בהם שימוש; לעניין הגדרה זו, "כרטיס תשלום" – לוחית או חפץ אחר המיועדים לרכישת נכסים או שירותים או למשיכת מזומנים, שניתן לצבור בהם ערך כספי";(2) בהגדרה "סוחר באבנים יקרות", במקום "לכספים" יבוא "למזומנים";(3) בהגדרה "עסקה באבנים יקרות", במקום "בכספים" יבוא "במזומנים".

תיקון סעיף 3

2.

בסעיף 3(ב) לחוק העיקרי –(1) האמור בו יסומן כפסקה "(1)", ובה, במקום "העונש הקבוע בסעיף קטן (א)" יבוא "מאסר חמש שנים או קנס פי שמונה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין";(2) אחרי פסקה (1) יבוא:
"(2) המוסר מידע כוזב כאמור בפסקה (1), לגבי רכוש אסור, דינו – העונש הקבוע בסעיף קטן (א)."

תיקון סעיף 4

3.

בסעיף 4 לחוק העיקרי, במקום "והוא מסוג הרכוש המפורט בתוספת השנייה ובשווי שנקבע בה" יבוא "והוא בשווי שנקבע בתוספת השנייה".

תיקון סעיף 7

4.

בסעיף 7(א)(1)(א) לחוק העיקרי, בהגדרה "נהנה", בסופה יבוא "ולעניין תאגיד – גם בעל שליטה בתאגיד".

תיקון סעיף 8א

5.

בסעיף 8א(א) לחוק העיקרי, במקום "בתמורה לכספים" יבוא "בתמורה למזומנים".

תיקון סעיף 11

6.

בסעיף 11(ה) לחוק העיקרי, במקום הסיפה החל במילים "בשינויים המחויבים" יבוא "החלות לעניין חפץ שנתפס, בשינויים המחויבים".

תיקון כותרת
פרק ד'2

7.

בכותרת פרק ד'2 לחוק העיקרי, במקום "מפקחים" יבוא "הממונה, מפקחים".

תיקון סעיף 11יג

8.

בסעיף 11יג לחוק העיקרי –(1) במקום כותרת השוליים יבוא "הממונה";(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ג) לצורך מילוי תפקידיו לפי חוק זה –

(1) רשאי הממונה לתת הוראות הנוגעות לדרכי היישום וההפעלה של החובות החלות לפי חוק זה על הגורמים או הגופים שעליהם הוא ממונה, של נושאי משרה בהם ושל כל מי שמועסק על ידם; הוראות כאמור יכול שיינתנו לכלל הגורמים או הגופים כאמור או לסוג מסוים מהם;

(2) תהיה נתונה לממונה הסמכות לפי סעיף 11יד(ב)(1).
(ד)

(1) הוראות הממונה לפי סעיף קטן (ג)(1) שהן הוראות בנות פועל תחיקתי אין חובה לפרסמן ברשומות, אולם הממונה יפרסם ברשומות הודעה על מתן הוראות כאמור ועל מועד תחילתן.

(2) הוראות הממונה כאמור בפסקה (1) וכל שינוי בהן יועמדו לעיון הציבור במשרדי הממונה ויפורסמו באתר האינטרנט של הממונה, ורשאי השר שבאחריותו נמצא הממונה לקבוע דרכים נוספות לפרסומן."

תיקון סעיף 30

9.

בסעיף 30 לחוק העיקרי –(1) אחרי סעיף קטן (ב1) יבוא:
"(ב2)

(1) לצורך מניעה וחקירה של עבירות לפי חוק זה, לפי חוק המאבק בטרור, לפי פקודת המסחר עם האויב ולפי סימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, רשאית הרשות המוסמכת להעביר למחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים (להלן – המחלקה לחקירת שוטרים), מידע ממאגר המידע.

(2) העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים; בכללים ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים במחלקה לחקירת שוטרים שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע, דרכי השימוש במידע בידי המחלקה לחקירת שוטרים, אבטחתו ושמירת סודיותו.

(3) הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו לעניין בקשות לפי סעיף קטן זה, בשינויים המחויבים.
(ב3)

(1) לצורך ביצוע חוק זה, רשאית הרשות המוסמכת להעביר לחוקר ניירות ערך מידע ממאגר המידע.

(2) העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים, בהסכמת שר האוצר; בכללים ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע, דרכי השימוש במידע בידי החוקר, אבטחתו ושמירת סודיותו.

(3) הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו לעניין בקשות לפי סעיף קטן זה, בשינויים המחויבים.";(2) אחרי סעיף קטן (ג1) יבוא:
"(ג2)

(1) לצורך פיקוח על ביצוע הוראות חוק זה ולצורך הטלת עיצום כספי לפיו, רשאית הרשות המוסמכת, ביוזמתה או לפי בקשה מנומקת, להעביר מידע ממאגר המידע לממונה כהגדרתו בסעיף 12.

(2) שר המשפטים יקבע כללים בדבר סוג המידע והיקפו, אופן העברתו לממונה, דרכי השימוש בו בידי הממונה, שמירתו ואבטחתו.";(3) בסעיף קטן (ה), אחרי פסקה (2) יבוא:
"(3) לצורך ביצוע חוק זה, רשאית הרשות המוסמכת, מיוזמתה, בנסיבות ומנימוקים שתפרט, להעביר מידע ממאגר המידע לחוקר ניירות ערך.";(4) בסעיף קטן (ז), במקום "או ליחידה במלמ"ב" יבוא "ליחידה במלמ"ב" ואחרי "בצו לפי חוק זה" יבוא "או למחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים";(5) אחרי סעיף קטן (ז1) יבוא:
"(ז2) מידע שהועבר לחוקר ניירות ערך לא ייעשה בו שימוש אלא לשם ביצועו של חוק זה; ואולם רשאי חוקר ניירות ערך, במסגרת תפקידיו, לעשות שימוש במידע שהעבירה לו הרשות המוסמכת לפי סעיף קטן (ב3), לשם חקירת עבירות נוספות שלא לפי חוק זה ומניעתן, או לשם גילוי עבריינים בעבירות נוספות והעמדתם לדין, והכול בהתאם לכללים שייקבעו, ובלבד שהעבירות הנוספות קשורות לחקירת העבירה שלגביה התבקש המידע.";(6) בסעיף קטן (ח), במקום "(ז) ו-(ז1)" יבוא "(ז) עד (ז2)", במקום "סעיף קטן (ז1)" יבוא "סעיפים קטנים (ז1) ו-(ז2)" ובמקום "לפי הוראות סעיף קטן זה" יבוא "או לחוקר ניירות ערך לפי הוראות אותם סעיפים קטנים";(7) בסעיף קטן (ט), במקום "(ז) ו-(ז1)" יבוא "(ז) עד (ז2)";(8) בסעיף קטן (י), אחרי ההגדרה "חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן" יבוא:
""חוקר ניירות ערך" – עובד רשות ניירות ערך שיושב ראש הרשות מינה אותו לחוקר לפי סעיף 56א2 לחוק ניירות ערך, ומפעיל סמכות הנתונה לו לפי דין לעניין עבירה המנויה בפסקה (4) להגדרה "עבירת ניירות ערך" שבאותו חוק;".

תיקון סעיף 31א

10.

בסעיף 31א לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:"(ד) על אף האמור בסעיף קטן (א), ממונה כאמור בסעיף 11יג(6) או (9) רשאי לגלות מסמך שהגיע לידיו בתוקף תפקידו לפי חוק זה, אם ראה כי הדבר נדרש לצורכי הליך פלילי."

תיקון סעיף 31ב

11.

בסעיף 31ב(א)(3) לחוק העיקרי, אחרי פסקת משנה (ה) יבוא:"(ו) המחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים;(ז) חוקר ניירות ערך כהגדרתו בסעיף 30(י);".

תיקון סעיף 33

12.

בסעיף 33(ג) לחוק העיקרי, במקום "בתוספות השנייה והרביעית" יבוא "בתוספת הרביעית", ובמקום "ב-10%" יבוא "ב-20%".

תיקון התוספת הראשונה

13.

בתוספת הראשונה לחוק העיקרי, בפרט (9), אחרי "384," יבוא "384א,".

תיקון התוספת השנייה

14.

בתוספת השנייה לחוק העיקרי, במקום האמור בה יבוא:"רכוש או כספים בשווי של 150,000 שקלים חדשים לפחות, בין בפעולה אחת ברכוש ובין בכמה פעולות ברכוש המצטברות לסכום האמור בתוך תקופה של חודשיים."

תיקון התוספת הרביעית

15.

בתוספת הרביעית לחוק העיקרי, במקום האמור בה יבוא:"50,000 שקלים חדשים לפחות;אם האדם נכנס למדינת ישראל משטחי עזה או יוצא ממנה משטחי עזה או אם האדם נכנס למדינת ישראל דרך מסוף מעבר יבשתי או יוצא ממנה דרך מסוף כאמור – 12,000 שקלים חדשים לפחות;בתוספת זו, "מסוף מעבר יבשתי" – כל אחד מאלה:(1) מסוף מעבר רפיח;(2) מסוף מעבר ניצנה;(3) מסוף מעבר טבה;(4) מסוף מעבר נהר הירדן;(5) מסוף מעבר יצחק רבין."

תיקון חוק בתי המשפט – מס' 91

16.

בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984‏2, בתוספת השנייה, בחלק א', האמור בו יסומן כפרט "1" ואחריו יבוא:"2. עבירה לפי סעיף 3(ב)(1) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס–2000."

הוראת שעה

17.

בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה עד יום התחילה המאוחר כאמור בסעיף 114(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו–2016‏3, יקראו את סעיף 14(א) לחוק העיקרי כך שאחרי "או 8ב" יבוא "או כי נותן שירותי מטבע לא נרשם במרשם, בניגוד להוראות סעיף 11ג, או לא הגיש בקשת רישום חדשה לרשם או עסק במתן שירותי מטבע לפני רישומו מחדש, בניגוד להוראות סעיף 11ו(ה)".
בנימין נתניהו

ראש הממשלה


איילת שקד

שרת המשפטיםראובן ריבלין

נשיא המדינה


יולי יואל אדלשטיין

יושב ראש הכנסת** התקבל בכנסת ביום ט"ז בכסלו התשע"ח (4 בדצמבר 2017); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1098, מיום ו' בכסלו התשע"ז (6 בדצמבר 2016), עמ' 688.

1 ס"ח התש"ס, עמ' 293; התשע"ח, עמ' 3.

2 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשע"ז, עמ' 1200.

3 ס"ח התשע"ו, עמ' 1098.


תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוק איסור הלבנת הון | חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה ללקוח שנחשד ביבוא סמים קשים באינטרנט שחרור ממעצר חשוד באונס בתוך המשפחה סיום משפט פלילי ללא הרשעה בעבירות סמים שחרור נאשם ממעצר בית לעבודה בעבירות גידול סמים אי הרשעה ללקוח שאיים לפרסם תמונות וסרטונים מיניים של אישה שהכיר מאסר על תנאי בלבד ללקוח שהטריד מינית סוכנת משטרתית שהתחזתה לקטינה בת 13

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו איסור פירסום
דלית | 16:05 06/01/2017
צו איסור פירסום
עו''ד אלעד שאול אלבז | 16:27 06/01/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017