חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018

חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018

תבנית חוק שהתקבל

תוכן עניינים - חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח–2018

פרק א': מטרת החוק 6

מטרה 6

מטרה 6

פרק ב': בנקאות 6

תיקון חוק הבנקאות (שירות ללקוח) – מס' 27 6

תיקון חוק הבנקאות (שירות ללקוח) – מס' 27 6

תיקון חוק הבנקאות (שירות ללקוח) – תחילה והוראת שעה 11

תיקון חוק הבנקאות (שירות ללקוח) – תחילה והוראת שעה 11

חוק הבנקאות (שירות ללקוח) – הוראת מעבר 11

חוק הבנקאות (שירות ללקוח) – הוראת מעבר 11

פרק ג': הסרת חסמים בייבוא אישי 11

תיקון חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב – מס' 2 12

תיקון חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב – מס' 2 12

תיקון חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב – תחילה 14

תיקון חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב – תחילה 14

תיקון חוק התקנים – מס' 14 14

תיקון חוק התקנים – מס' 14 14

תיקון חוק התקנים – תחילה 16

תיקון חוק התקנים – תחילה 16

פרק ד': טלגרף אלחוטי 16

תיקון פקודת הטלגרף האלחוטי – מס' 6 16

תיקון פקודת הטלגרף האלחוטי – מס' 6 16

"פרק א': הגדרות"; 16

"פרק ב': תחולה"; 19

"פרק ג': רישיון, אישור התאמה ופטור 19

סימן א': רישיון 20

20

20

22

22

סימן ב': אישור התאמה 27

סימן ג': פטור 35

"פרק ד': איסור שידורים מכלי שיט"; 37

"פרק ה': הועדת תדרים והקצאת תדרים"; 37

פרק ו': סמכויות מיוחדות 43

"פרק ז': אמצעי אכיפה מינהליים 46

סימן א': הטלת עיצום כספי 46

סימן ב': התראה מינהלית 57

59

59

סימן ג': הוראות כלליות 59

פרק ח': עונשין"; 62

"פרק ט' : פיקוח 63

67

67

"פרק י': הוראות שונות 72

"תוספת ראשונה 73

(סעיף 6ה(ג) עד (ה)) 73

חלק א' 73

(סעיף 6ה(ג)) 73

חלק ב' 75

(סעיף 6ה(ד)) 75

תוספת שנייה 75

(סעיף 6יא) 75

תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים – מס' 116 77

תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים – מס' 116 77

תיקון חוק אזורים חופשיים לייצור בישראל – מס' 6 78

תיקון חוק אזורים חופשיים לייצור בישראל – מס' 6 78

תיקון חוק התקשורת (בזק ושידורים) – מס' 70 78

תיקון חוק התקשורת (בזק ושידורים) – מס' 70 78

פרק ד' – תחילה 78

פרק ד' – תחילה 78

פרק ד' – הוראות מעבר 79

פרק ד' – הוראות מעבר 79

פרק ה': תקשורת 80

תיקון חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו – מס' 45 80

תיקון חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו – מס' 45 80

82

82

תיקון חוק התקשורת (בזק ושידורים) – מס' 71 84

תיקון חוק התקשורת (בזק ושידורים) – מס' 71 84

תיקון חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות – מס' 5 84

תיקון חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות – מס' 5 84

תיקון חוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים – מס' 7 85

תיקון חוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים – מס' 7 85

תיקון חוק הרשות השנייה – תחילה 85

תיקון חוק הרשות השנייה – תחילה 85

פרק ו': תחבורה 85

פרק ו': תחבורה 85

תיקון פקודת התעבורה – מס' 121 85

תיקון פקודת התעבורה – מס' 121 85

"תוספת שתים עשרה 87

(סעיף 27א1) 87

תיקון חוק בית הספר החקלאי מקווה ישראל – מס' 2 87

תיקון חוק בית הספר החקלאי מקווה ישראל – מס' 2 87

פרק ז': תכנון ובנייה 88

סימן א': פטור מהיתר לרשת כבלים אופטית ולמתקני שידור לתקשורת בשיטה התאית 88

סימן א': פטור מהיתר לרשת כבלים אופטית ולמתקני שידור לתקשורת בשיטה התאית 88

תיקון חוק התכנון והבנייה – מס' 123 88

תיקון חוק התכנון והבנייה – מס' 123 88

סימן ב': פטור מהיטל השבחה למיתקן פוטו-וולטאי 94

תיקון חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו־2018) – מס' 2 94

תיקון חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו־2018) – מס' 2 94

סימן ג': הוראות שונות 95

תיקון חוק התכנון והבנייה – מס' 124 95

תיקון חוק התכנון והבנייה – מס' 124 95

פרק ח': כבאות 101

תיקון חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה – מס' 7 101

תיקון חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה – מס' 7 101

תיקון חוק רישוי עסקים – מס' 33 109

תיקון חוק רישוי עסקים – מס' 33 109

פרק ח' – תחילה 110

פרק ח' – תחילה 110

פרק ט': חברות ממשלתיות 110

תיקון חוק החברות הממשלתיות – מס' 36 110

תיקון חוק החברות הממשלתיות – מס' 36 110

פרק ט' – תחילה ותחולה 112

פרק ט' – תחילה ותחולה 112

פרק א': מטרת החוק 2

 1. מטרה 2

פרק ב': בנקאות 2

 1. תיקון חוק הבנקאות (שירות ללקוח) – מס' 27 2

 2. תיקון חוק הבנקאות (שירות ללקוח) – תחילה והוראת שעה 6

 3. חוק הבנקאות (שירות ללקוח) – הוראת מעבר 6

פרק ג': הסרת חסמים בייבוא אישי 6

 1. תיקון חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב – מס' 2 6

 2. תיקון חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב – תחילה 9

 3. תיקון חוק התקנים – מס' 14 9

 4. תיקון חוק התקנים – תחילה 10

פרק ד': טלגרף אלחוטי 10

 1. תיקון פקודת הטלגרף האלחוטי – מס' 6 10

 2. תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים – מס' 116 60

 3. תיקון חוק אזורים חופשיים לייצור בישראל – מס' 6 61

 4. תיקון חוק התקשורת (בזק ושידורים) – מס' 70 61

 5. פרק ד' – תחילה 61

 6. פרק ד' – הוראות מעבר 62

פרק ה': תקשורת 63

 1. תיקון חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו – מס' 45 63

 2. תיקון חוק התקשורת (בזק ושידורים) – מס' 71 66

 3. תיקון חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות – מס' 5 66

 4. תיקון חוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים – מס' 7 67

 5. תיקון חוק הרשות השנייה – תחילה 67

פרק ו': תחבורה 67

 1. תיקון פקודת התעבורה – מס' 121 67

 2. תיקון חוק בית הספר החקלאי מקווה ישראל – מס' 2 69

פרק ז': תכנון ובנייה 69

סימן א': פטור מהיתר לרשת כבלים אופטית ולמתקני שידור לתקשורת בשיטה התאית 69

 1. תיקון חוק התכנון והבנייה – מס' 123 69

סימן ב': פטור מהיטל השבחה למיתקן פוטו-וולטאי 74

 1. תיקון חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו־2018) – מס' 2 74

סימן ג': הוראות שונות 75

 1. תיקון חוק התכנון והבנייה – מס' 124 75

פרק ח': כבאות 80

 1. תיקון חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה – מס' 7 80

 2. תיקון חוק רישוי עסקים – מס' 33 85

 3. פרק ח' – תחילה 86

פרק ט': חברות ממשלתיות 86

 1. תיקון חוק החברות הממשלתיות – מס' 36 86

 2. פרק ט' – תחילה ותחולה 88


חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח–2018*פרק א': מטרת החוק

מטרה

1.

חוק זה בא לתקן חוקים שונים ולקבוע הוראות נוספות במטרה לחזק את הצמיחה במשק, להגדיל את הפריון במשק ואת רמת התחרות בו, להוזיל את יוקר המחיה בישראל ולצמצם את הנטל הרגולטורי, והכול בהתאם ליעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת 2019.פרק ב': בנקאות

תיקון חוק הבנקאות (שירות ללקוח) – מס' 27

2.

בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א–1981‏1 (בפרק זה – חוק הבנקאות (שירות ללקוח)) –(1) בסעיף 5ב(א) –
(א) ברישה, אחרי "את חשבונותיו" יבוא "ובכלל זה פעילות פיננסית כהגדרתה בסעיף 5ב1(ה)", במקום "(בסעיף זה – הבנק המקורי)" יבוא "(בסעיף זה – התאגיד הבנקאי המקורי)", במקום "(בסעיף זה – הבנק הקולט)" יבוא "(בסעיף זה – התאגיד הבנקאי הקולט), או לסגור את החשבון בתאגיד הבנקאי המקורי לאחר העברת חשבונותיו" ובמקום "לבנק הקולט" יבוא "לתאגיד הבנקאי הקולט";
(ב) בפסקה (1), במקום "בבנק המקורי" יבוא "בתאגיד הבנקאי המקורי";
(ג) בפסקה (2), במקום "בבנק הקולט" יבוא "בתאגיד הבנקאי הקולט";(2) אחרי סעיף 5ב יבוא:"העברת פעילות פיננסית של לקוח בין בנקים

5ב1.

(א) בסעיף זה –"בנק" ו"סניף" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א–1981;"בנק בעל היקף פעילות קטן" – בנק ששווי נכסיו אינו עולה על 5% משווי הנכסים של כלל הבנקים בישראל או על שיעור אחר משווי הנכסים כאמור שקבע הנגיד, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת; לעניין הגדרה זו, "שווי הנכסים", של בנק – שווי נכסיו של הבנק כפי שמופיע במאזן הבנק בדוח הכספי השנתי האחרון שנערך על בסיס מאוחד על פי כללי חשבונאות מקובלים החלים עליו;"בנק מקוון" – בנק שלפי תכנית הפעולה שלו נותן שירות ללקוחותיו באמצעים מקוונים, ואינו מקיים מערך סניפים לקבלת קהל;"לקוח" – יחיד וכן תאגיד מסוג שקבע הנגיד בכללים;"המועד הקובע" – יום תחילתו של פרק ב' לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019), התשע"ח–2018;"פעילות פיננסית" – שירותים ומוצרים שבנק מציע ללקוח, ובכללם סוגי זיכויים עתידיים וסוגי חיובים עתידיים, שהנגיד קבע בכללים ובתנאים שקבע.

(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף 5ב, ביקש לקוח להעביר את הפעילות הפיננסית שלו מהבנק שבו היא מתנהלת לבנק אחר (בסעיף זה – בנק קולט), יבצעו הבנק שבו מתנהלת הפעילות הפיננסית של הלקוח, לרבות כל בנק שבו התנהלה בעבר, במועד הקובע או לאחריו, אותה פעילות פיננסית ושממנו הועברה לפי הוראות סעיף זה (בסעיף זה – הבנק המקורי), והבנק הקולט את הפעולות הנדרשות כדי לאפשר ללקוח להעביר את הפעילות הפיננסית לבנק הקולט באופן מקוון, נוח, אמין, מאובטח ובלא גביית תשלום מהלקוח בעד הליך העברת הפעילות הפיננסית כאמור, בתוך שבעה ימי עסקים מהמועד שבו הבנק המקורי קיבל הודעה על אישור בקשתו של הלקוח בידי הבנק הקולט או בתוך מועד אחר שקבע הנגיד בהסכמת שר האוצר.(ג) הנגיד יקבע בכללים סוגי פעילות פיננסית שלגביהם יבצעו הבנק הקולט והבנק המקורי את הפעולות כאמור בסעיף קטן (ב) גם לאחר המועד האמור באותו סעיף קטן.(ד)

(1) הנגיד, בהסכמת שר האוצר, יקבע בכללים סוגי חשבונות בנק שעל הפעילות הפיננסית המתנהלת בהם יחול האמור בסעיף קטן (ב).
(2) לא קבע הנגיד כללים כאמור בפסקה (1) עד המועד הקובע, יחולו הוראות סעיף קטן (ב) על כל סוגי חשבונות הבנק, אלא אם כן הנגיד, בהסכמת שר האוצר, קבע בכללים סוגי חשבונות בנק שעל הפעילות הפיננסית המתנהלת בהם לא יחול האמור באותו סעיף קטן.(ה) הנגיד, בהסכמת שר האוצר, רשאי לקבוע, משיקולים הנוגעים לעלות הכרוכה ביישום הוראות סעיף זה או לתחרות במערכת הבנקאית, לבקשתו של בנק בעל היקף פעילות קטן או בנק מקוון, כי הוראות סעיף זה לא יחולו עליו, יחולו עליו בתום תקופה שיקבע הנגיד, או שיחולו עליו חובות רק כבנק קולט או כבנק מקורי.(ו) הפסיק בנק שהנגיד, בהסכמת שר האוצר, קבע לגביו כאמור בסעיף קטן (ה) להיות בנק בעל היקף פעילות קטן, יחולו עליו הוראות סעיף זה במועד המפורט להלן, לפי העניין, או בתום תקופה אחרת שקבע הנגיד, בהסכמת שר האוצר:
(1) לעניין בנק שהנגיד קבע כי הוראות סעיף זה לא יחולו עליו – בתום שנתיים מהמועד שבו הפסיק להיות בנק בעל היקף פעילות קטן;
(2) לעניין בנק שהנגיד קבע כי הוראות סעיף זה יחולו עליו בתום תקופה שקבע – בתום התקופה שקבע או בתום שנתיים מהמועד שבו הפסיק להיות בנק בעל היקף פעילות קטן, לפי המוקדם.(ז) המפקח רשאי ליתן הוראות לתאגיד בנקאי לביצוע סעיף זה, בהוראות לניהול בנקאי תקין.";(3) בסעיף 10(1), אחרי "5א2," יבוא "5ב(ב), 5ב1,";(4) בסעיף 11א, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א1) היה למפקח יסוד סביר להניח כי תאגיד בנקאי עשה אחד מאלה, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסך חמישים אלף שקלים חדשים:

(1) לא אפשר ללקוח להגיש, באופן מקוון, בקשה להעביר את הפעילות הפיננסית מבנק מקורי לבנק קולט, בניגוד להוראות סעיף 5ב1;

(2) גבה מהלקוח תשלום בעד הליך העברת הפעילות הפיננסית, בניגוד להוראות סעיף 5ב1;

(3) לא אפשר ללקוח להעביר את הפעילות הפיננסית שלו מבנק מקורי לבנק קולט בתוך המועד האמור בסעיף 5ב1(ב), בניגוד להוראות אותו סעיף, למעט סוגי הפעילות הפיננסית שקבע הנגיד לגביהם מועד כאמור בסעיף 5ב1(ג);

(4) הפר הוראה מההוראות שנקבעו בכללים לפי סעיף 5ב1."

תיקון חוק הבנקאות (שירות ללקוח) – תחילה והוראת שעה

3.

(א) תחילתו של פרק זה שלוש שנים מיום פרסומו של חוק זה (בפרק זה – יום התחילה); שר האוצר, בהסכמת נגיד בנק ישראל ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לדחות את המועד האמור, בשתי תקופות נוספות, שלא יעלו על שישה חודשים כל אחת.(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) –
(1) תחילתו של סעיף 10(1) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), כנוסחו בחוק זה, ביום פרסומו של חוק זה (להלן – יום הפרסום); ואולם, בתקופה שמיום הפרסום של חוק זה ועד יום התחילה, יקראו את הסעיף כך שבמקום האמור בו יבוא "בסעיף 10(1), אחרי "5א2," יבוא "5ב(ב),";
(2) תחילתו של סעיף 11א(א1) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), כנוסחו בחוק זה, ארבע שנים מיום הפרסום.

חוק הבנקאות (שירות ללקוח) – הוראת מעבר

4.

ביקש לקוח, בתקופה שמיום הפרסום עד יום התחילה, לסגור את חשבונו בבנק, לא יבטל הבנק שבו מנוהל החשבון, רק בשל בקשת הסגירה, את ההטבות וההנחות שלהן היה זכאי הלקוח במסגרת ניהול חשבונו באותו בנק במועד מוקדם מהמועד שנקבע לעניין זה בהסכם בין הבנק ובין הלקוח; לא נקבע בהסכם מועד כאמור, לא יבטל הבנק את ההטבות וההנחות כאמור, במשך שלושה חודשים לפחות ממועד בקשת הסגירה או עד מועד סגירת החשבון, לפי המוקדם.פרק ג': הסרת חסמים בייבוא אישי

תיקון חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב – מס' 2

5.

בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו–2016‏2 (בפרק זה – חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב), בסעיף 112 –(1) בסעיף קטן (א) –
(א) בכותרת השוליים, אחרי "לשימוש אישי" יבוא "או משפחתי";
(ב) ברישה, אחרי "לשימוש אישי" יבוא "או משפחתי", במקום "ארבעה" יבוא "חמישה" ובמקום "בשנה" יבוא "במשלוח";
(ג) בפסקה (1), אחרי "לשימוש אישי" יבוא "או משפחתי";
(ד) בפסקה (3), במקום "109" יבוא "109(א)", ובמקום הסיפה החל במילים "באמצעות סימון" יבוא "בהתאם להוראות אלה:

(א) לעניין דגם מוצר תעבורה שיש לגביו תקן רשמי וחלה על המוצר חובת עמידה בדרישות תקן רשמי בהתאם להוראות סעיף 9(א)(1) לחוק התקנים –


(1) אם התקן הרשמי מבוסס על דרישות תקינה אירופית, אמריקאית או קנדית לפי סעיף 109(א), ולפי אותן דרישות יש סימון על גבי המוצר או על גבי אריזתו המעיד על עמידתו בדרישות האמורות, או אם מייבא המוצר המציא מידע אחר בכתב, להנחת דעתו של המנהל, המעיד על עמידתו של המוצר בדרישות האמורות – באמצעות אישור מאת רשות מוסמכת לייבוא, אלא אם כן מייבא המוצר ביקש להעביר את המוצר למעבדה מאושרת לשם קבלת אישורה;


(2) אם אין לגבי דגם המוצר סימון או מידע אחר בכתב כאמור בפסקת משנה (1) – באמצעות אישור מאת מעבדה מאושרת;

(ב) לעניין דגם מוצר תעבורה שיש לגביו תקן רשמי אך המוצר פטור מחובת העמידה בדרישות התקן הרשמי בהתאם להוראות סעיף 9(א)(2) לחוק התקנים – באמצעות אישור מאת רשות מוסמכת לייבוא, אלא אם כן מייבא המוצר ביקש להעביר את המוצר למעבדה מוסמכת לרכב לשם קבלת אישורה;

(ג) לעניין דגם מוצר תעבורה שאין לגביו תקן רשמי –


(1) אם יש לגבי דגם המוצר דרישות תקינה אירופית, אמריקאית או קנדית לפי סעיף 109(א), ולפי אותן דרישות יש סימון על גבי המוצר או על גבי אריזתו המעיד על עמידתו בדרישות האמורות, או אם מייבא המוצר המציא מידע אחר בכתב, להנחת דעתו של המנהל, המעיד על עמידתו של המוצר בדרישות האמורות – באמצעות אישור מאת רשות מוסמכת לייבוא, אלא אם כן מייבא המוצר ביקש להעביר את המוצר למעבדה מוסמכת לרכב לשם קבלת אישורה;


(2) אם אין לגבי דגם המוצר כאמור בפסקת משנה (1) סימון או מידע אחר בכתב כאמור באותה פסקת משנה – באמצעות אישור מאת מעבדה מוסמכת לרכב, אלא אם כן קבע השר בצו לגבי סוג מוצר התעבורה כאמור כי הוכחת עמידתו בדרישות התקינה תהיה באמצעות אישור מאת רשות מוסמכת לייבוא.";
(ה) פסקה (5) – תימחק;(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א1)

(1) השר רשאי לפטור, בצו, סוג מוצר תעבורה שאין לגביו תקן רשמי כאמור בסעיף קטן (א)(3)(ג) מהוכחת עמידה בדרישות התקינה כאמור באותו סעיף קטן.

(2) השר, בהתייעצות עם שר הכלכלה והתעשייה, רשאי לקבוע כי הוכחת עמידתו של סוג מוצר תעבורה בדרישות תקינה לפי סעיף קטן (א)(3), הנעשית באמצעות אישור מאת רשות מוסמכת לייבוא לפי אותו סעיף קטן, תהיה באמצעות אישור מאת מעבדה מאושרת או מעבדה מוסמכת לרכב, כפי שיקבע לפי העניין.

(3) השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור הוועדה, רשאי לקבוע מקרים ונסיבות שבהתקיימם יראו מוצרי תעבורה המיובאים בכמות כאמור בסעיף קטן (א) כמוצרים שאינם מיובאים לשימוש אישי או משפחתי."

תיקון חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב – תחילה

6.

תחילתו של סעיף 112 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, כנוסחו בחוק זה, ביום י"ח בסיוון התשע"ח (1 ביוני 2018).

תיקון חוק התקנים – מס' 14

7.

בחוק התקנים, התשי"ג–1953‏3 (בפרק זה – חוק התקנים) –(1) בסעיף 1, בהגדרה "עוסק", במקום "9(א)" יבוא "9(א)(1)";(2) בסעיף 9(א), האמור בו יסומן כפסקה (1), ואחריה יבוא:
"(2)

(א) הוראות פסקה (1) לא יחולו על ייבוא של מצרך כאמור באותה פסקה, אם לשם התקנתו, הפעלתו או תחזוקתו לא נדרש לפי דין בעל מקצוע, והמצרך מיובא לשימוש אישי או משפחתי, בהתאם להוראות לעניין ייבוא אישי הקבועות לפי סעיף 2 לפקודת הייבוא והייצוא [נוסח חדש], התשל"ט–1979‏.

(ב) השר יפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד את רשימת התקנים הרשמיים החלים על מצרכים כאמור בפסקת משנה (א), ויעדכן את הרשימה, אם הדבר נדרש, לאחר כל אכרזה של תקן רשמי, לרבות שינוי, תיקון או החלפה של תקן רשמי כאמור; אין באי-פרסום כאמור כדי לפגוע בתוקפן של הוראות פסקת משנה (א).
(3) הוראות פסקה (2) לא יחולו על מצרכים אלה: מזון כהגדרתו בחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו–2015‏4, רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה, לרבות אופניים עם מנוע עזר כהגדרתם לפי הפקודה האמורה, ומוצר או מכשיר שנועד לשימוש רפואי.
(4) השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע, בצו –

(א) מצרכים או סוגי מצרכים המיובאים לשימוש אישי או משפחתי שהוראות פסקה (2) יחולו עליהם, אף אם לשם התקנתם, הפעלתם או תחזוקתם לא נדרש לפי דין בעל מקצוע;

(ב) מצרכים או סוגי מצרכים שהוראות פסקה (2) לא יחולו עליהם."

תיקון חוק התקנים – תחילה

8.

תחילתם של סעיפים 1 ו-9 לחוק התקנים, כנוסחם בחוק זה, ביום י"ח בתמוז התשע"ח (1 ביולי 2018); שר הכלכלה והתעשייה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לדחות, בצו, את המועד האמור בתקופה אחת שלא תעלה על ארבעה חודשים.פרק ד': טלגרף אלחוטי

תיקון פקודת הטלגרף האלחוטי – מס' 6

9.

בפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב–19725 (בפרק זה – הפקודה) –(1) לפני סעיף 1 יבוא:"פרק א': הגדרות";(2) בסעיף 1 –
(א) לפני ההגדרה "טלגרף אלחוטי" יבוא:

""אישור התאמה" – אישור התאמה לפי הצהרה או אישור התאמה מאת המנהל;

"אישור התאמה לפי הצהרה" – אישור התאמה שניתן לפי סעיף 4י;

"אישור התאמה מאת המנהל" – אישור התאמה שניתן לפי סעיף 4יא;

"אמצעי שליטה", "החזקה", של אמצעי שליטה ו"שליטה" – כהגדרתם בחוק התקשורת;";

"ארגון ILAC" – הארגון הבין-לאומי של גופי הסמכת מעבדות וגופי פיקוח – (International Laboratory Accreditation Cooperation);";
(ב) בהגדרה "טלגרף אלחוטי", במקום "ידיעות או תקשורות אחרות על ידי אותות חשמל" יבוא "ידיעות, מסרי תקשורת או אותות אחרים, על ידי שימוש בגלים אלקטרומגנטיים";
(ג) ההגדרות "מקלט רדיו" ו"קים" – יימחקו;
(ד) אחרי ההגדרה "הועדת תדרים" יבוא:

""ועדת התדרים" – הוועדה להועדת תדרים ולהקצאת תדרים שהוקמה לפי סעיף 5ה;

"ועדת התדרים העליונה" – ועדת התדרים העליונה שהוקמה לפי סעיף 5יב;

"חוק הטיס" – חוק הטיס, התשע"א–20116;

"חוק התקנים" – חוק התקנים, התשי"ג–19537;

"חוק התקשורת" – חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–19828;

"ייבוא אישי" – כמשמעותו לפי פקודת הייבוא והייצוא [נוסח חדש], התשל"ט–19799;";
(ה) בהגדרה "כוחות הביטחון", במקום "כמשמעותם" יבוא "כהגדרתם" ובמקום "לחוק הבזק, התשמ"ב–1982" יבוא "לחוק התקשורת";
(ו) אחרי ההגדרה "כוחות הביטחון" יבוא:

""מכשיר אלחוטי" – מערכת, מנגנון, מכשיר, מיתקן, ציוד או אבזר אחרים העושים שימוש בתדר רדיו לטלגרף אלחוטי או המיועדים לעשות שימוש כאמור או שיש בהם רכיב העושה שימוש או המיועד לעשות שימוש כאמור;";
(ז) בהגדרה "מכשיר עזר לתעופה", בסופה יבוא "לרבות מערכת הקולטת נתונים מכלי טיס או משדרת אליהם נתונים לשם ניהול תעבורה אווירית";
(ח) אחרי ההגדרה "מכשיר עזר לתעופה" יבוא:

""המנהל" – עובד המשרד הממונה על ניהול תדרי רדיו וכפוף במישרין למנהל הכללי של המשרד;

"מנהל רשות התעופה האזרחית" – כמשמעותו בחוק רשות התעופה האזרחית, התשס"ה–200510;

"מעבדה בישראל" – מכון התקנים או מעבדה שהסמיכה הרשות הלאומית להסמכת מעבדות כמשמעותה בחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז–199711;

"מפקח" – מי שהוסמך לפי סעיף 11א;

"מפרט טכני" – לרבות תקן כמשמעותו בסעיף 6 לחוק התקנים, שאינו תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בסעיף 8 לחוק האמור, ולרבות תקן של מוסד תקינה בין-לאומי או תקן המקובל במדינה מפותחת בעלת שוק משמעותי;

"המשרד" – משרד התקשורת;

"נושא משרה" – כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט–199912;

"סחר" – קנייה, מכירה, שיווק, השכרה, השאלה או ייבוא, דרך עיסוק, לרבות ייבוא אישי;

"רישיון" – רישיון שניתן לפי סימן א' לפרק ג';

"רישיון לתחנה בכלי טיס" – רישיון שניתן לפי סעיף 4ח;

"תחנת אלחוט" – תחנה הכוללת מכשיר אלחוטי אחד או יותר המחוברים לשם פעולתם לאמצעים נוספים ובכלל זה לאנטנה ולספק כוח;

"השר" – שר התקשורת.";(3) אחרי סעיף 1 יבוא:"פרק ב': תחולה";(4) בסעיף 2(א), במקום "תחנות טלגרף אלחוטי" יבוא "תחנות אלחוט";(5) בסעיף 3, במקום הרישה עד המילים "גם על ההתקנה וההפעלה של" יבוא "ההוראות לפי פקודה זו החלות על מכשירים אלחוטיים יחולו גם על";(6) אחרי סעיף 3 יבוא:"מכשירים להעברת אותות תקשורת באמצעות תיל חשמלי

3א.

השר רשאי לקבוע כי ההוראות לפי פקודה זו, כולן או חלקן, יחולו, בשינויים המחויבים או בשינויים כפי שיקבע, גם על מכשירים להעברת ידיעות, מסרי תקשורת או אותות אחרים באמצעות תיל חשמלי, אם הפעלתם גורמת לשיבוש או להפרעה לפעולתם של מכשירים אלחוטיים הפועלים כדין.";(7) במקום סעיף 4 יבוא:"סייג לתחולה לעניין כוחות הביטחון

4.

ההוראות לפי פקודה זו, למעט פרק ה', לא יחולו לגבי מכשיר אלחוטי או תחנת אלחוט המוחזקים או מופעלים בידי כוחות הביטחון או הנמצאים בפיקוחם.";(8) אחרי סעיף 4 יבוא:"פרק ג': רישיון, אישור התאמה ופטורסימן א': רישיון


חובת רישוי

4א.

(א) לא ייצר אדם, לא יחזיק, לא יפעיל ולא יתקין מכשיר אלחוטי, לרבות בכלי שיט או בכלי טיס הרשומים בישראל, ולא יסחר במכשיר אלחוטי, אלא אם כן בידו רישיון לכך מאת המנהל ובהתאם לתנאי הרישיון ולהוראות לפי פקודה זו.(ב) לא יקים אדם, לא יחזיק ולא יפעיל תחנת אלחוט, לרבות בכלי שיט או בכלי טיס הרשומים בישראל, אלא אם כן בידו רישיון לכך מאת המנהל ובהתאם לתנאי הרישיון ולהוראות לפי פקודה זו.בקשה לרישיון

4ב.

(א) המבקש רישיון יגיש בקשה לכך למנהל באופן ובמתכונת שהורה המנהל; המנהל יפרסם הוראות כאמור באתר האינטרנט של המשרד.(ב) המבקש רישיון כאמור בסעיף קטן (א) יצרף לבקשתו את אחד מהמסמכים המפורטים להלן, לפי בחירתו, והמנהל רשאי לדרוש ממנו כל מידע או מסמך נוסף הדרוש לו לשם החלטה בבקשה:
(1) מפרט היצרן של המכשיר האלחוטי שלגביו מתבקש הרישיון;
(2) בדיקת מעבדה המעידה על התכונות הטכניות של המכשיר האלחוטי שלגביו מתבקש הרישיון, שביצעה מעבדה בישראל או מעבדה שהסמיך גוף החבר בארגון ILAC, לפי בחירת המבקש.(ג) אין בהוראות סעיף קטן (ב) כדי לגרוע מהוראות סעיף 12 לחוק התקנים.תנאים למתן רישיון או חידושו

4ג.

(א) המנהל רשאי לתת רישיון או לחדשו בהתקיים כל אלה:
(1) קיים אישור סוג לגבי המכשיר האלחוטי שלגביו מתבקש הרישיון או לגבי המכשיר האלחוטי שייכלל בתחנת האלחוט שלגביה מתבקש הרישיון, לפי העניין; לעניין זה, "אישור סוג" – אישור מאת המנהל לדגם מסוים של מכשיר אלחוטי או למכשיר אלחוטי מסוים, שלפיו המכשיר מאפשר ניצול יעיל של תדרי הרדיו ואין בהפעלתו כדי לשבש או להפריע לפעולתם של מכשירים אלחוטיים אחרים הפועלים כדין;
(2) מתקיימים לגבי מבקש הרישיון או חידושו (בסימן זה – המבקש) התנאים שקבע השר לפי סעיף קטן (ב).(ב) השר רשאי לקבוע תנאים למתן רישיון או לחידושו, בין השאר כדי לאפשר ניצול יעיל של תדרי הרדיו ולמנוע שיבוש או הפרעה לפעולתם של מכשירים אלחוטיים הפועלים כדין, ובכלל זה –(1) תנאים לעניין היעדר הרשעה או כתב אישום תלוי ועומד לגבי המבקש, ואם הוא תאגיד – גם לגבי בעל שליטה או נושא משרה בו; השר רשאי לקבוע תנאים כאמור אם סבר כי בשל אופייה של הפעילות שלגביה מתבקש הרישיון או חידושו ראוי להביא בחשבון את עברו הפלילי של אדם הנוטל בה חלק, כדי למנוע פגיעה בביטחון המדינה או בשלום הציבור או כדי לאפשר ניצול יעיל של תדרי הרדיו ולמנוע שיבוש או הפרעה משמעותיים לפעולתם של מכשירים אלחוטיים הפועלים כדין; תקנות לפי פסקה זו יותקנו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת;
(2) תנאים שמטרתם להבטיח שמירה על ביטחון המדינה;
(3) תנאים לעניין חובת התאגדות וכן תנאים לעניין דרישת תושבות או אזרחות לגבי מבקש שהוא יחיד;
(4) תנאים לעניין ניהול עסקים בישראל;
(5) הגבלות ותנאים לעניין החזקה, העברה או רכישה של אמצעי שליטה במבקש;
(6) תנאים לעניין קיומם של אמצעים וכוח אדם הדרושים לשם עמידה בחובות בעל רישיון שנקבעו לפי פקודה זו;
(7) לעניין רישיון לעיסוק בהפעלת תחנת אלחוט מסוג שקבע השר – הוראות לעניין הכשרה, מיומנות, ידע וניסיון מקצועי הנדרשים לשם קבלת הרישיון או חידושו, ובכלל זה בחינות שעל המבקש לעמוד בהן ותשלום בעבורן; תקנות לעניין תשלום כאמור יותקנו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.(ג) השר רשאי לקבוע לפי סעיף זה תנאים שונים לסוגים שונים של רישיונות.תוקף רישיון

4ד.

רישיון יינתן לתקופה קצובה שיקבע השר, ורשאי השר לקבוע תקופות שונות לסוגים שונים של רישיונות.איסור העברה, שעבוד או עיקול של רישיון

4ה.

רישיון אינו ניתן להעברה, לשעבוד או לעיקול, אלא אם כן ניתן לכך אישור מראש ובכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאים שנקבעו באישור.חובות, הגבלות ותנאים החלים על בעל רישיון

4ו.

(א) השר רשאי לקבוע חובות, הגבלות ותנאים שיחולו על בעל רישיון, בין היתר בעניינים שלהלן, ורשאי הוא לקבוע הוראות שונות לסוגים שונים של רישיונות או בעלי רישיונות:
(1) תנאים והגבלות לעניין החזקה, העברה ורכישה של אמצעי שליטה בבעל רישיון;
(2) אופן ביצוע הפעולות המותרות על פי הרישיון;
(3) תחזוקה של המכשיר האלחוטי שלגביו ניתן הרישיון;
(4) חובות לעניין ניטור הספק השידור של המכשיר האלחוטי או תחנת האלחוט שלגביהם ניתן הרישיון, בידי בעל הרישיון, ומסירת נתוני הניטור למנהל;
(5) חובות דיווח לעניין פעילותו של בעל הרישיון במסגרת רישיונו, לעניין זהותו ופעילותו העסקית של מי שמחזיק אמצעי שליטה בבעל הרישיון ושיעורי ההחזקה שלו, לעניין רכישה או העברה של אמצעי שליטה בבעל הרישיון ולעניין זהותם ופעילותם העסקית של נושאי משרה בבעל הרישיון;
(6) תנאים וחובות לעניין רישום מלאי של המכשירים האלחוטיים שלגביהם ניתן הרישיון;
(7) חובת שמירת מסמכים הנוגעים לפעילותו של בעל הרישיון במסגרת הרישיון ובכלל זה מסמכים לעניין יצרן המכשיר האלחוטי שלגביו ניתן הרישיון, לעניין הספק שממנו נרכש ולעניין עמידת המכשיר בדרישות הטכניות שנקבעו ברישיון או לפי פקודה זו;
(8) הניסיון וההכשרה של כוח האדם המועסק בידי בעל הרישיון.(ב) המנהל יפרט ברישיון את סוג הפעולה המותרת לפי הרישיון ואת המכשיר האלחוטי, תחנת האלחוט או סוג המכשירים או התחנות כאמור שלגביהם מותרת הפעולה, ורשאי הוא לקבוע ברישיון דרישות טכניות, לרבות מפרט טכני, שעל המכשיר או התחנה שלגביהם ניתן הרישיון לעמוד בהן.(ג) המנהל רשאי לקבוע ברישיון חובות, הגבלות ותנאים שיחולו על בעל הרישיון, בין היתר בעניינים המנויים בסעיף קטן (א), ובלבד שחובות לפי סעיף קטן (א)(4) ייקבעו רק אם יש טעמים מיוחדים המצדיקים זאת.(ד) בלי לגרוע מחובותיו לפי סעיף זה, בעל רישיון לא יבצע פעולות במכשיר האלחוטי שלגביו ניתן הרישיון שיש בהן כדי לשנות את תכונותיו האלחוטיות של המכשיר, ובכלל זה החלפת אנטנה מקורית או הוספת אפשרות לחיבור לאנטנה חיצונית, אלא אם כן הדבר הותר לו ברישיונו או אם קיבל אישור מראש לכך מאת המנהל.ביטול רישיון, התלייתו, הגבלתו או סירוב לחדשו

4ז.

(א) המנהל רשאי לבטל רישיון, להתלותו עד לקיום תנאים שיורה עליהם, להגבילו או לסרב לחדשו, לאחר שנתן לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו, אם התקיים בבעל הרישיון אחד מאלה:
(1) הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב, שגוי, מטעה או חלקי;
(2) חדל להתקיים תנאי מהתנאים למתן הרישיון או לחידושו לפי סעיף 4ג;
(3) בעל הרישיון הפר הוראה מהותית מההוראות לפי פקודה זו או תנאי מהותי מתנאי הרישיון;
(4) טעמים שבטובת הציבור מחייבים זאת.(ב) אדם שהמנהל ביטל את רישיונו לפי סעיף זה לא יגיש בקשה לרישיון חדש מהסוג שבוטל כאמור, אלא לאחר שחלפה שנה ממועד הביטול.רישיון לתחנה
בכלי טיס

4ח.

(א) בסעיף זה, "תחנה בכלי טיס" – תחנת אלחוט בכלי טיס, לרבות תחנת הטסה של כלי טיס מוטס מרחוק, שהמכשירים האלחוטיים הכלולים בה משדרים או קולטים בתחום התדרים המשמש לתעופה אזרחית, בלבד.(ב) על אף הוראות סימן זה, רישיון לעניין הקמה, החזקה והפעלה של תחנה בכלי טיס יינתן בידי מנהל רשות התעופה האזרחית, ובלבד שלא ייתן רישיון כאמור לגבי תחנה הכוללת מכשיר אלחוטי שלא ניתן לגביו אישור סוג כהגדרתו בסעיף 4ג(א)(1); רישיון לתחנה בכלי טיס יראו אותו כרישיון להחזקה ולהפעלה של כל המכשירים האלחוטיים הכלולים בתחנה בכלי הטיס, המפורטים ברישיון.(ג) לעניין רישיונות לתחנה בכלי טיס –
(1) הסמכויות הנתונות למנהל לפי סימן זה, למעט סמכות המנהל לתת אישור סוג לפי סעיף 4ג(א)(1), יהיו נתונות למנהל רשות התעופה האזרחית, ויחולו הוראות סעיף 12א(ב) לעניין אצילת סמכויות;
(2) הסמכויות הנתונות לשר לפי סימן זה יהיו נתונות לשר התחבורה והבטיחות בדרכים, בהתייעצות עם השר, ואולם לא יותקנו תקנות לעניין רישיונות כאמור אלא לפי הצעת רשות התעופה האזרחית או בהתייעצות עמה.סימן ב': אישור התאמהחובת אישור התאמה

4ט.

(א) על אף הוראות סעיף 4א, השר רשאי לקבוע כי ייבוא וייצור של מכשיר אלחוטי שמתקיימים לגביו או לגבי הייבוא או הייצור שלו התנאים שקבע, ובכלל זה עמידה במפרט טכני מסוים, יהיו פטורים מחובת רישוי לפי הסעיף האמור ויהיו טעונים אישור התאמה (בפקודה זו – מכשיר במסלול אישור).(ב) לא ייבא אדם בייבוא שאינו ייבוא אישי ולא ייצר דרך עיסוק מכשיר במסלול אישור, אלא אם כן בידו אחד מאלה:
(1) אישור התאמה לפי הצהרה;
(2) אישור התאמה מאת המנהל.(ג) לא ייבא אדם בייבוא אישי ולא ייצר שלא דרך עיסוק מכשיר במסלול אישור, אלא אם כן בידו אישור התאמה מאת המנהל.אישור התאמה לפי הצהרה

4י.

(א) המבקש אישור התאמה לפי הצהרה יגיש למנהל, באופן ובמתכונת שהורה עליהם המנהל, בקשה מקוונת הכוללת בין היתר הצהרה ולפיה המכשיר האלחוטי שלגביו מתבקש האישור עומד בתנאים שקבע השר לפי סעיף 4ט(א) להיותו מכשיר במסלול אישור (בסימן זה – תנאים למסלול אישור); המנהל יפרסם הוראות כאמור באתר האינטרנט של המשרד.(ב) בהצהרה לפי סעיף קטן (א) יצהיר המבקש, נוסף על האמור באותו סעיף קטן, על אלה:
(1) כי הוא מודע למשמעות של הגשת הצהרה כוזבת או שגויה;
(2) כי הוא צירף מסמך נלווה והתחייבות כנדרש לפי סעיף קטן (ג), ואם המסמך הנלווה שצירף הוא מפרט היצרן של המכשיר האלחוטי – גם כי במכשיר שלגביו מתבקש האישור לא נעשה כל שינוי לעומת המפרט האמור.(ג) המבקש יצרף לבקשתו את כל אלה:
(1) אחד מהמסמכים כמפורט להלן, לפי בחירתו, המעיד על כך שמתקיימים במכשיר האלחוטי שלגביו מתבקש האישור התנאים למסלול אישור (בסעיף זה – מסמך נלווה):

(א) מפרט היצרן של המכשיר האלחוטי, ובלבד שבמכשיר לא נעשה כל שינוי לעומת המפרט האמור;

(ב) בדיקה שביצעה מעבדה בישראל או מעבדה שהוסמכה על ידי גוף החבר בארגון ILAC, לפי בחירת המבקש;

(ג) מסמך אחר שקבע השר;
(2) התחייבות ולפיה הוא מסכים לכל אלה:

(א) להעמיד את המכשיר האלחוטי שלגביו מתבקש האישור לבדיקה מדגמית בידי מפקח, במחסניו, בנמל או בכל מקום אחר שבו נמצא המכשיר האלחוטי, בטרם ייסחר בישראל, בלא קבלת תמורה, לפי הודעת המפקח ובאופן שיורה לו;

(ב) להעביר את המכשיר האלחוטי שלגביו מתבקש האישור לאחת המעבדות שבפסקה (1)(ב) הפועלת בישראל, לפי בחירתו, בהתאם להנחיות המנהל, לשם בדיקת עמידת המכשיר בתנאים למסלול אישור, וכן לשאת בהוצאות הבדיקה ולהעביר את תוצאותיה לבחינת המנהל, לפי הודעת המפקח ובאופן שיורה לו.(ד) מבקש שהגיש בקשה כנדרש לפי סעיפים קטנים (א) עד (ג), יקבל אישור התאמה לפי הצהרה, שיונפק באופן אוטומטי לאחר קליטת הבקשה במערכת המקוונת.(ה) על אף הוראות סעיף קטן (ד), היה למנהל חשש כי לא מתקיימים התנאים למסלול אישור במכשיר האלחוטי שלגביו הוגשה בקשה לפי סעיף זה, רשאי הוא להורות על אחד מאלה:
(1) כי לא יונפק אישור התאמה לפי הצהרה וכי יראו את הבקשה כאמור כבקשה לקבלת אישור התאמה מאת המנהל;
(2) כי יוגש תצהיר לעניין הפרטים הכלולים בהצהרה.(ו) הוראת המנהל כאמור בסעיף קטן (ה) תינתן בהתבסס על ניהול סיכונים, או על מידע הנמצא בידי המנהל לגבי המבקש, לגבי המכשיר האלחוטי שלגביו מתבקש האישור, לגבי יצרן המכשיר או הספק שממנו נרכש המכשיר או לגבי המדינה שממנה מיובא המכשיר או שבה הוא מיוצר, ובכלל זה מידע שהתקבל ממדינה אחרת או מארגון בין-לאומי.(ז) אין בהוראות סעיף זה לעניין בדיקת מעבדות כדי לגרוע מהוראות סעיף 12 לחוק התקנים.אישור התאמה מאת המנהל

4יא.

(א) המבקש אישור התאמה מאת המנהל יגיש בקשה לכך באופן ובמתכונת שיורה עליהם המנהל; המנהל יפרסם הוראות לפי סעיף קטן זה באתר האינטרנט של המשרד.(ב) המבקש יצרף לבקשה כאמור בסעיף קטן (א) מסמך נלווה כאמור בסעיף 4י(ג)(1); המנהל רשאי לדרוש מהמבקש כל מידע או מסמך נוסף הדרוש לו לשם בדיקת הבקשה, ורשאי הוא לדרוש, מנימוקים מיוחדים שיפורטו בהחלטתו, כי מידע או מסמך כאמור יאומת בתצהיר.(ג) מצא המנהל כי במכשיר האלחוטי שלגביו הוגשה הבקשה כאמור בסעיף קטן (א) מתקיימים התנאים למסלול אישור, על סמך המידע והמסמכים שהוגשו לפי סעיף קטן (ב), ייתן למבקש אישור התאמה.שיבוש או הפרעה שמקורם במכשיר במסלול אישור

4יב.

(א) על אף הוראות סעיף 4ט(ב), נודע למנהל על קיומם של שיבוש או הפרעה משמעותיים בפעולתם של מכשירים אלחוטיים הפועלים כדין והתעורר בשל כך חשש משמעותי ומיידי לביטחון המדינה או לשלום הציבור, והיה לו יסוד סביר להניח שמקור השיבוש או ההפרעה כאמור הוא במכשיר במסלול אישור מסוג מסוים, רשאי הוא להורות, בהודעה מנומקת בכתב, כי אישור ההתאמה שיידרש לגבי מכשיר כאמור יהיה אישור התאמה מאת המנהל.(ב) הוראה לפי סעיף קטן (א) תעמוד בתוקפה עד לסיום הבירור בדבר המקור לשיבוש או להפרעה, ולא יותר מ-14 ימים.תוקף אישור התאמה

4יג.

אישור התאמה יינתן לתקופה קצובה כפי שיקבע השר, ורשאי השר לקבוע תקופות שונות לסוגים שונים של מכשירים במסלול אישור.איסור העברה, שעבוד או עיקול של אישור התאמה

4יד.

אישור התאמה אינו ניתן להעברה, לשעבוד או לעיקול, אלא אם כן ניתן לכך אישור מראש ובכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאים שנקבעו באישור.חובות, הגבלות ותנאים החלים על בעל אישור התאמה

4טו.

(א)

(1) בעל אישור התאמה העוסק בייבוא או בייצור של מכשיר במסלול אישור, ישמור מסמכים שהגיש לפי סעיף 4י(ג)(1) או 4יא(ב) לתקופה של שלוש שנים מיום מתן אישור ההתאמה; נוסף על כך, ישמור העוסק בייבוא, לתקופה האמורה, גם מסמכים המפרטים את זהות יצרן המכשיר האלחוטי והספק שממנו נרכש ואת המדינה שבה יוצר המכשיר או שממנה יובא או נרכש.
(2) השר רשאי לקבוע הוראות לעניין שמירת מסמכים כאמור בסעיף קטן זה, ובכלל זה לעניין אופן שמירתם ולעניין סוג המידע שיש לשמור.(ב) בעל אישור התאמה לא יבצע פעולות במכשיר האלחוטי שלגביו ניתן האישור אשר יש בהן כדי לשנות את תכונותיו האלחוטיות של המכשיר, ובכלל זה החלפת אנטנה מקורית או הוספת אפשרות לחיבור לאנטנה חיצונית, אלא אם כן קיבל אישור מראש לכך מאת המנהל.(ג) השר רשאי לקבוע חובות, הגבלות ותנאים שיחולו על בעל אישור התאמה כאמור בסעיף קטן (א)(1), בין היתר בעניינים שלהלן, ורשאי הוא לקבוע הוראות שונות לסוגים שונים של מכשירים במסלול אישור:
(1) הגבלות ותנאים לעניין סחר במכשיר אלחוטי שלגביו ניתן האישור;
(2) חובות דיווח על פעילותו של בעל האישור לגבי ייבוא, ייצור, ופעולות סחר במכשיר האלחוטי שלגביו ניתן האישור;
(3) תנאים ודרישות לעניין רישום מלאי של המכשירים האלחוטיים שלגביהם ניתן האישור;
(4) חובה למסור מידע לרוכשי מכשיר אלחוטי שלגביו ניתן האישור, לעניין מגבלות הנוגעות לאופן הפעלתו;
(5) חובה להדביק על מכשיר אלחוטי שלגביו ניתן האישור או להציג בסמוך אליו תווית הכוללת מידע כפי שקבע השר.(ד) ההוראות לפי סעיף קטן (ג) ייקבעו בשים לב לנהוג במדינות מפותחות ובשים לב לכך שלא יהיו חסם בפני ייבוא.ביטול אישור התאמה, התלייתו, הגבלתו או סירוב לחדשו

4טז.

המנהל רשאי לבטל אישור התאמה, להתלותו עד לקיום תנאים שיורה עליהם, להגבילו או לסרב לחדשו, לאחר שנתן לבעל האישור הזדמנות לטעון את טענותיו, בהתקיים אחד מאלה:(1) האישור ניתן על יסוד מידע כוזב, שגוי, מטעה או חלקי;(2) בעל האישור הפר הוראה מהותית מההוראות לפי פקודה זו החלה לגביו;(3) טעמים שבטובת הציבור מחייבים זאת, ולעניין אישור התאמה שניתן לגבי מכשיר אלחוטי המיובא בייבוא אישי – אם היה למנהל יסוד סביר להניח כי המכשיר מסוכן לשלומו, לבריאותו או לביטחונו של הציבור או לביטחון המדינה, או אם התגלה כי המכשיר עלול לגרום לשיבוש או להפרעה משמעותיים לפעולתם של מכשירים אלחוטיים אחרים הפועלים כדין.פטור לפעולות נוספות במכשיר במסלול אישור

4יז.

החזקה, הפעלה או התקנה של מכשיר במסלול אישור, סחר במכשיר כאמור, וכן הקמה, החזקה והפעלה של תחנת אלחוט הכוללת מכשירים במסלול אישור בלבד, פטורים מההוראות לפי פקודה זו לעניין חובת רישוי, הקצאת תדרים ואגרות.מפרט טכני לעניין מכשיר במסלול אישור

4יח.

קבע השר לפי סעיף 4ט(א) כי אחד מהתנאים למסלול אישור הוא עמידתו של המכשיר האלחוטי במפרט טכני מסוים, יראו את המכשיר כעומד בתנאי האמור גם אם הוא עומד במפרט טכני אחר שאישר המנהל לעניין זה; המנהל יפרסם הודעה על אישור מפרט לפי סעיף זה ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד.סימן ג': פטורפטור

4יט.

(א)

(1) השר רשאי לקבוע מכשירים אלחוטיים או תחנות אלחוט, מסוג מסוים, או פעולות מסוימות במכשירים או בתחנות כאמור, שיהיו פטורים מההוראות לפי פקודה זו, כולן או חלקן, ובלבד שלעניין הועדת תדרים והקצאתם יחולו הוראות סעיף 5ד.
(2) תקנות לפי פסקה (1), לעניין מכשיר אלחוטי המיועד לשימוש בכלי טיס בלבד, יותקנו לאחר התייעצות עם שר התחבורה והבטיחות בדרכים.(ב)

(1) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א) וסעיף 5ד, המנהל רשאי, בהחלטה מנומקת בכתב, לפטור בעל רישיון שביקש זאת מההוראות לפי פקודה זו, כולן או חלקן, לגבי מכשיר אלחוטי או תחנת אלחוט מסוימים או לגבי פעולה מסוימת בהם, אם שוכנע כי החלת ההוראה לגביהם אינה סבירה או אינה מתאימה בנסיבות העניין וכי מתן הפטור כאמור לא יפגע בניצול היעיל של תדרי הרדיו ולא יביא לשיבוש או להפרעה משמעותיים בפעולתם של מכשירים אלחוטיים אחרים הפועלים כדין.
(2) פטור לפי פסקה (1), לעניין מכשיר אלחוטי המיועד לשימוש בכלי טיס בלבד, יינתן לאחר התייעצות עם מנהל רשות התעופה האזרחית.";(9) במקום סעיף 5 יבוא:"פטור לעוסק בסחר בציוד קצה שהוא ציוד רדיו טלפון נייד

5.

מי שעוסק בסחר בציוד קצה רט"ן, העומד בתנאים שקבע השר, פטור מרישיון, ובלבד שהוא עומד בחובות רישום ודיווח שקבע השר; לעניין זה, "ציוד קצה רט"ן" – ציוד קצה כהגדרתו בחוק התקשורת, שהוא ציוד רדיו טלפון נייד.";(10) אחרי סעיף 5 יבוא:"פרק ד': איסור שידורים מכלי שיט";(11) בסעיף 5א, בכל מקום, במקום "יקיים" יבוא "יחזיק";(12) בסעיף 5ב(א), במקום "מקיים" יבוא "מחזיק";(13) בסעיף 5ג, במקום "שר התקשורת" יבוא "השר";(14) אחרי סעיף 5ג יבוא:"פרק ה': הועדת תדרים והקצאת תדרים";(15) בסעיף 5ד –
(א) במקום כותרת השוליים יבוא "שימוש בתדר בהתאם להועדה והקצאה";
(ב) בסעיף קטן (א), במקום "שקיבל מאת הגוף שהממשלה הסמיכה כאמור בסעיף קטן (ג)" יבוא "שקיבל מאת ועדת התדרים לפי פרק זה";
(ג) בסעיף קטן (ב), הסיפה החל במילים "אך לא יחולו" – תימחק;
(ד) סעיף קטן (ג) – בטל;(16) אחרי סעיף 5ד יבוא:"הקמת ועדת התדרים

5ה.

תוקם ועדה שתפקידה הועדת תדרים והקצאת תדרים, בת שמונה חברים, והם:(1) עובד המשרד האחראי על ניהול תדרי רדיו במשרד, הממונה הישיר שלו או סגנו של הממונה האמור, שימנה השר, והוא יהיה היושב ראש;(2) עובד המשרד בעל תפקיד בכיר בתחום ניהול תדרי רדיו, שימנה השר;(3) עובד משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, בעל תפקיד בכיר, שימנה שר התחבורה והבטיחות בדרכים;(4) עובד אגף התקציבים במשרד האוצר, שימנה שר האוצר;(5) שני חברים בעלי תפקידים בכירים באגף התקשוב בצבא הגנה לישראל, שימנה שר הביטחון;(6) בעל תפקיד בכיר במשטרת ישראל בתחום התקשוב, הקשר והאלקטרוניקה, שימנה השר לביטחון הפנים;(7) בעל תפקיד בכיר בשירות הביטחון הכללי, שימנה ראש שירות הביטחון הכללי.סמכויות ועדת התדרים

5ו.

ועדת התדרים תפעיל את סמכויותיה לפי פקודה זו, ובכלל זה לעניין שינוי או ביטול של הועדה והקצאה של תדרים או תנאי ההקצאה, בהתאם למדיניות הממשלה ובשים לב, בין היתר, לאלה:(1) צורכי המגזר האזרחי, בכל הנוגע לשימוש בתדרי רדיו, בעת רגיעה ובעת חירום, לרבות צרכים עתידיים בין היתר בהתחשב בהתפתחויות טכנולוגיות;(2) צורכי כוחות הביטחון, בכל הנוגע לשימוש בתדרי רדיו, בעת רגיעה ובעת חירום;(3) ניצול יעיל של תדרי רדיו;(4) מניעת שיבושים והפרעות לפעולתם של מכשירים אלחוטיים הפועלים כדין;(5) הוראות החוקה, האמנה ותקנות הרדיו של איגוד הבזק הבין-לאומי (International Telecommunication Union (ITU)), וכל הסכם בין-לאומי אחר בנושא תדרי רדיו שישראל צד לו;(6) השיקולים המפורטים בסעיף 4(ב) לחוק התקשורת, בשינויים המחויבים.סדרי עבודה של ועדת התדרים ותוקף פעולותיה

5ז.

(א) המניין החוקי בישיבות ועדת התדרים הוא רוב חבריה ובהם יושב ראש הוועדה.(ב) החלטות ועדת התדרים יתקבלו ברוב קולות של המשתתפים בישיבה; היו הקולות שקולים תכריע דעתו של יושב ראש הוועדה.(ג) החלטות ועדת התדרים יועברו לעיונם של חברי ועדת התדרים העליונה.(ד) ועדת התדרים תקבע את סדרי עבודתה ואת נוהלי דיוניה, ככל שלא נקבעו לפי פקודה זו.(ה) קיום ועדת התדרים, סמכויותיה ותוקף פעולותיה לא ייפגעו מחמת שהתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שרוב חברי הוועדה מכהנים כדין.אצילת הסמכות להקצות תדרים

5ח.

(א) ועדת התדרים רשאית לאצול את סמכותה להקצות תדרים, בדרך כלל או לעניינים מסוימים, לחבר בוועדת התדרים כמפורט להלן ובהתאם להוראות אלה:
(1) ליושב ראש ועדת התדרים – את הסמכות להקצות תדרי רדיו בתחומים שוועדת התדרים לא הועידה או הקצתה לשימוש בלעדי של כוחות הביטחון;
(2) לחבר ועדת התדרים המייצג גוף מכוחות הביטחון, או ליושב ראש ועדת התדרים לעניין גוף מכוחות הביטחון שאין לו נציג בוועדה – את הסמכות להקצות תדרי רדיו בתחומים שוועדת התדרים הועידה לשימוש בלעדי של כוחות הביטחון, או שהקצתה לשימוש בלעדי של גוף מכוחות הביטחון באמצעות מכשיר ייעודי לו.(ב) הודעה על אצילת סמכות לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.(ג) כל חבר בוועדת התדרים רשאי לעיין בהחלטותיו של חבר ועדת התדרים שנאצלה לו סמכות לפי סעיף זה.עיון חוזר

5ט.

מי שרואה את עצמו נפגע מהחלטה של ועדת התדרים או של חבר הוועדה שנאצלה לו הסמכות לפי סעיף 5ח, רשאי לפנות לגורם המחליט בבקשה לעיון חוזר בהחלטתו, אם התגלו עובדות שלא היו לפני נותן ההחלטה או אם השתנו הנסיבות, והעובדות או הנסיבות כאמור היו עשויות להשפיע על ההחלטה שהתקבלה.החלטת ועדת התדרים לעניין הקצאת תדרים

5י.

(א) ועדת התדרים לא תקצה תדר שהתקבלה לגביו החלטה בוועדה, אלא בתום 21 ימים מיום קבלת ההחלטה.(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו אם שוכנעה ועדת התדרים כי יש צורך מיידי להקצות תדר שהתקבלה לגביו החלטה בוועדה; ואולם, לעניין החלטה להקצות תדר שקיבל חבר הוועדה שנאצלה לו סמכות לפי סעיף 5ח – יחליט יושב ראש ועדת התדרים בדבר הקצאה בשל צורך מיידי כאמור.דיון נוסף בוועדת התדרים העליונה

5יא.

(א) קיבלו ועדת תדרים או חבר הוועדה שנאצלה לו סמכות לפי סעיף 5ח החלטה בעניין מסוים, רשאי כל חבר בוועדת התדרים או בוועדת התדרים העליונה לפנות ליושב ראש ועדת התדרים העליונה, בתוך 21 ימים מיום שנמסרה ההחלטה לאותו חבר, בבקשה לקיים דיון באותו עניין בוועדת התדרים העליונה; קיבל יושב ראש ועדת התדרים העליונה בקשה כאמור, יכנס את הוועדה לדיון באותו עניין.(ב) הוגשה בקשה לפי סעיף קטן (א), לא תקצה ועדת התדרים תדר שהתקבלה לגביו החלטה בוועדה עד לקבלת החלטה בידי ועדת התדרים העליונה, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 5י(ב), בשינויים המחויבים.הקמת ועדת התדרים העליונה

5יב.

תוקם ועדת תדרים עליונה בת חמישה חברים והם:(1) המנהל הכללי של המשרד או משנה למנהל הכללי שהוא ימנה, והוא יהיה היושב ראש;(2) המנהל הכללי של משרד הביטחון או עובד משרד הביטחון שהוא ימנה;(3) המנהל הכללי של המשרד לביטחון הפנים או עובד המשרד לביטחון הפנים שהוא ימנה;(4) המנהל הכללי של משרד האוצר או עובד משרד האוצר שהוא ימנה;(5) המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה או עובד משרד ראש הממשלה שהוא ימנה.סמכויות ועדת התדרים העליונה

5יג.

(א) ועדת התדרים העליונה תדון ותכריע בעניינים אלה:
(1) עניין שהופנה אליה לפי סעיף 5יא;
(2) כל עניין הנתון לסמכותה של ועדת התדרים, שוועדת התדרים החליטה שיש להעבירו לדיון בוועדת התדרים העליונה;
(3) כל עניין הנתון לסמכותה של ועדת התדרים שיש לו השפעה משמעותית על מצאי תדרי הרדיו, ויושב ראש ועדת התדרים העליונה או שניים לפחות מחבריה סברו כי יש לדון ולהכריע בו בוועדת התדרים העליונה.(ב) ועדת התדרים העליונה תפעיל את סמכויותיה בהתאם להוראות סעיף 5ו, בשינויים המחויבים.(ג) החלטות ועדת התדרים העליונה יחייבו את ועדת התדרים.סדרי העבודה של ועדת התדרים העליונה

5יד.

(א) החלטות ועדת התדרים העליונה יועברו לעיונם של חברי ועדת התדרים.(ב) ועדת התדרים העליונה תקבע את סדרי עבודתה ואת נוהלי דיוניה, ככל שלא נקבעו לפי פקודה זו.פרק ו': סמכויות מיוחדותהפסקת פעולות סחר

5טו.

(א) המנהל רשאי להורות למי שעוסק בסחר במכשירים אלחוטיים, בהודעה בכתב, על הפסקה זמנית של סחר במכשירים מסוג מסוים או על תנאים מסוימים להמשך הסחר במכשירים כאמור שיחולו באופן זמני (בסעיף זה – הוראה זמנית), אם היה לו יסוד סביר להניח כי המכשירים מסוכנים לשלומו, לבריאותו או לבטיחותו של הציבור או לביטחון המדינה; הוראה זמנית תעמוד בתוקפה עד להשלמת הבדיקות בידי המנהל וקבלת החלטה סופית לעניין המשך הסחר במכשירים האמורים, לפי הוראות סעיף קטן (ב).(ב) המנהל יודיע על החלטתו הסופית לעניין הפסקת הסחר או המשך הסחר במכשירים האלחוטיים שלגביהם ניתנה הוראה זמנית בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-30 ימים מיום מתן ההוראה הזמנית; ואולם, מצא המנהל כי נדרשות בדיקות נוספות או משלימות לשם קבלת החלטתו, רשאי הוא, בהחלטה מנומקת בכתב, להאריך את התקופה האמורה ב-15 ימים נוספים.(ג) המנהל לא ייתן הוראה זמנית ולא יקבל החלטה סופית לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב), אלא לאחר שנתן למי שרואה את עצמו נפגע מההוראה או מההחלטה הזדמנות לטעון את טענותיו; ואולם, סבר המנהל כי יש חשש מיידי לשלומו, לבריאותו או לבטיחותו של הציבור או לביטחון המדינה, רשאי הוא לתת הוראה זמנית לאלתר, ובלבד שייתן הזדמנות לטעון טענות כאמור בהקדם האפשרי לאחר מכן.(ד) המנהל יפרסם את החלטותיו לפי סעיף זה באתר האינטרנט של המשרד; ואולם, המנהל לא יפרסם פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית מנועה מלמסור לפי סעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח–199813, וכן רשאי הוא שלא לפרסם פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעיף 9(ב) לחוק האמור.סמכות לדרוש מידע

5טז.

השר, המנהל, או עובד המשרד שהשר הסמיך לכך ומתקיים בו האמור בסעיף 11א(ב)(1) רשאי לדרוש מבעל רישיון, מבעל אישור התאמה כהגדרתו בסעיף 6ד וממי שעוסק בסחר במכשירים אלחוטיים, למסור לו, במועד, במתכונת ובאופן שיורה לו, כל מידע הנחוץ לשם הפעלת סמכויות השר או המנהל לפי פקודה זו או כדי להקל את ביצוען.";(17) בסעיף 6, במקום "שר התקשורת" יבוא "השר";(18) לפני סעיף 7 יבוא:"פרק ז': אמצעי אכיפה מינהלייםסימן א': הטלת עיצום כספיהגדרות – פרק ז'

6ד.

בפרק זה –"בעל אישור התאמה" – מי שמייבא בייבוא שאינו ייבוא אישי מכשיר במסלול אישור או מי שמייצר דרך עיסוק מכשיר כאמור, וקיבל אישור התאמה;"המנהל" – סגן המנהל הכללי של המשרד לענייני פיקוח ואכיפה או עובד המשרד בעל מומחיות בתחום תדרי רדיו הכפוף במישרין למנהל הכללי של המשרד שהשר הסמיכו לעניין פרק זה במקום סגן המנהל הכללי כאמור, ולעניין רישיון לתחנה בכלי טיס – מנהל רשות התעופה האזרחית.עיצום כספי

6ה.

(א) המנהל רשאי להטיל עיצום כספי לפי הוראות פרק זה בסכום של 70,000 שקלים חדשים, על כל אחד מאלה, ואם הוא תאגיד – בסכום של 140,000 שקלים חדשים:
(1) מי שייצר, החזיק, הפעיל או התקין מכשיר אלחוטי או סחר במכשיר כאמור, בלא רישיון לכך, בניגוד להוראות סעיף 4א(א);
(2) מי שהקים, החזיק או הפעיל תחנת אלחוט, בלא רישיון לכך, בניגוד להוראות סעיף 4א(ב);
(3) בעל רישיון שהפר הוראה לעניין החזקה או העברה של אמצעי שליטה בבעל הרישיון, שנקבעה בתקנות לפי סעיף 4ו(א)(1) או 4ח(ג)(2) או ברישיון לפי סעיף 4ו(ג) או 4ח(ג)(1), לפי העניין, בניגוד להוראות סעיף 4א;
(4) בעל רישיון שהפר הוראה לעניין ניטור של הספק השידור של המכשיר האלחוטי שלגביו ניתן הרישיון או לעניין מסירת נתוני הניטור, שנקבעה בתקנות לפי סעיף 4ו(א)(4) או 4ח(ג)(2) או ברישיון לפי סעיף 4ו(ג) או 4ח(ג)(1), לפי העניין, בניגוד להוראות סעיף 4א;
(5) בעל רישיון שביצע פעולות במכשיר האלחוטי שלגביו קיבל את הרישיון שיש בהן כדי לשנות את תכונותיו האלחוטיות, בניגוד להוראות סעיף 4ו(ד);
(6) מי שייבא בייבוא שאינו יבוא אישי או שייצר דרך עיסוק מכשיר במסלול אישור, בלא אישור התאמה, בניגוד להוראות סעיף 4ט(ב);
(7) בעל אישור התאמה שמסר פרטים לא נכונים בהצהרה או בתצהיר שמסר לפי סעיף 4י, או במסמכים שמסר לפי הסעיף האמור;
(8) בעל אישור התאמה שביצע פעולות במכשיר האלחוטי שיש בהן כדי לשנות את תכונותיו האלחוטיות, בלי שקיבל אישור מראש לכך מאת המנהל, בניגוד להוראות סעיף 4טו(ב);
(9) מי שהשתמש בתדר רדיו שלא לפי הקצאה שקיבל או בניגוד לתנאי ההקצאה, בניגוד להוראות סעיף 5ד;
(10) עוסק בסחר במכשירים אלחוטיים שלא קיים את הוראת המנהל שניתנה לפי סעיף 5טו.(ב) המנהל רשאי להטיל עיצום כספי לפי הוראות פרק זה בסכום של 10,000 שקלים חדשים, על כל אחד מאלה, ואם הוא תאגיד – בסכום של 20,000 שקלים חדשים:
(1) בעל רישיון שהפר הוראה לעניין תחזוקה של המכשיר האלחוטי שלגביו ניתן הרישיון, שנקבעה בתקנות לפי סעיף 4ו(א)(3) או 4ח(ג)(2) או ברישיון לפי סעיף 4ו(ג) או 4ח(ג)(1), לפי העניין, בניגוד להוראות סעיף 4א;
(2) בעל רישיון שהפר הוראה לעניין דיווח, שנקבעה בתקנות לפי סעיף 4ו(א)(5) או 4ח(ג)(2), לפי העניין, בניגוד להוראות סעיף 4א;
(3) בעל רישיון שהפר הוראה לעניין רישום מלאי של המכשירים האלחוטיים שלגביהם ניתן הרישיון, שנקבעה בתקנות לפי סעיף 4ו(א)(6) או 4ח(ג)(2) או ברישיון לפי סעיף 4ו(ג) או 4ח(ג)(1), לפי העניין, בניגוד להוראות סעיף 4א;
(4) בעל רישיון שהפר הוראה לעניין שמירת מסמכים שנקבעה בתקנות לפי סעיף 4ו(א)(7) או 4ח(ג)(2) או ברישיון לפי סעיף 4ו(ג) או 4ח(ג)(1), לפי העניין, בניגוד להוראות סעיף 4א;
(5) בעל רישיון שהפר הוראה לעניין ניסיון והכשרה של כוח האדם המועסק על ידו, שנקבעה בתקנות לפי סעיף 4ו(א)(8) או 4ח(ג)(1) או ברישיון לפי סעיף 4ו(ג) או 4ח(ג)(1), לפי העניין, בניגוד להוראות סעיף 4א;
(6) בעל אישור התאמה שלא שמר מסמכים בהתאם להוראות לפי סעיף 4טו(א);
(7) בעל רישיון, בעל אישור התאמה או עוסק בסחר מכשירים אלחוטיים, שלא מסר מידע שנדרש למוסרו לפי סעיף 5טז;
(8) בעל רישיון, בעל אישור התאמה או עוסק בסחר מכשירים אלחוטיים, שלא מסר מסמך שנדרש למסרו, בניגוד להוראות סעיף 11ב(א)(2);
(9) בעל רישיון, בעל אישור התאמה או עוסק בסחר מכשירים אלחוטיים, שלא קיים הוראה מהוראות המפקח שניתנה לפי סעיף 11ד(א).(ג) המנהל רשאי להטיל עיצום כספי לפי הוראות פרק זה בסכום הנקוב לצד ההפרה בטור ב' בחלק א' לתוספת הראשונה, על כל אחד מאלה:
(1) בעל רישיון שהפר הוראה מההוראות שנקבעו ברישיונו לפי סעיף 4ו(ב) ו-(ג), המפורטת בטור א' בחלק א' לתוספת הראשונה, ואינה בעניינים המנויים בסעיף 4ו(א)(1) עד (8);
(2) בעל רישיון שהפר הוראה מההוראות שנקבעו לפי סעיף 4ו(א) או 13, המפורטת בטור א' בחלק א' לתוספת הראשונה;
(3) עוסק בסחר בציוד קצה רט"ן הפטור מרישיון לפי סעיף 5, שהפר הוראה מההוראות שנקבעו לפי הסעיף האמור, המפורטת בטור א' בחלק א' לתוספת הראשונה;
(4) בעל אישור התאמה שהפר הוראה מההוראות שנקבעו לפי סעיף 4טו(ג), המפורטת בטור א' בחלק א' לתוספת הראשונה.(ד) בלי לגרוע מסמכותו לפי סעיפים קטנים (א) עד (ג) לעניין רישיון לתחנה בכלי טיס, מנהל רשות התעופה האזרחית רשאי להטיל עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום הנקוב לצד ההפרה בטור ב' בחלק ב' לתוספת הראשונה, על בעל רישיון לתחנה בכלי טיס שהפר הוראה מהוראות אלה:
(1) הוראה מההוראות שנקבעו ברישיון לפי סעיף 4ח(ג)(1), המפורטת בטור א' בחלק ב' לתוספת הראשונה, ואינה בעניינים המנויים בסעיף 4ו(א)(1) עד (8);
(2) הוראה מההוראות שנקבעו לפי סעיף 4ח(ג)(2), המפורטת בטור א' בחלק ב' לתוספת הראשונה.(ה)

(1) השר, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי בצו, לשנות, את חלק א' לתוספת הראשונה.
(2) שר התחבורה והבטיחות בדרכים, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות, את חלק ב' לתוספת הראשונה.
(3) סכום העיצום הכספי שייקבע בתוספת הראשונה לפי סעיף קטן זה לא יעלה על 70,000 שקלים חדשים, ולעניין מפר שהוא תאגיד – על 140,000 שקלים חדשים.הפרה בנסיבות מחמירות

6