חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 44), התשע"ח-2018

חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 44), התשע"ח-2018

תבנית חוק שהתקבלחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 44), התשע"ח–2018*

תיקון סעיף 1

1.

בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן–1990‏1 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, במקום ההגדרה "הועדה" יבוא:""הוועדה" – ועדת הכלכלה של הכנסת;".

החלפת סעיף 5

2.

במקום סעיף 5 לחוק העיקרי יבוא:"תפקידי הרשות וסמכויותיה

5.

(א) תפקידה של הרשות הוא פיקוח על שידורים לפי חוק זה.(ב) במילוי תפקידה האמור תפעל הרשות במגמה –
(1) להבטיח השקעה בהפקות מקומיות, בתכניות סוגה עילית ובשידורי חדשות;
(2) לשמור על אתיקה בשידורים ובשידורי פרסומת;
(3) להנגיש את השידורים לאנשים עם מוגבלות;
(4) להגן על קטינים וחסרי ישע;
(5) למנוע שידורים אסורים;
(6) לעודד את התחרות, בין היתר, באמצעות הסרת והנמכת חסמי כניסה לתחום השידורים;
(7) להבטיח שידור מידע מהימן, הוגן ומאוזן."

תיקון סעיף 23

3.

בסעיף 23 לחוק העיקרי, פסקה (5) – תימחק.

תיקון סעיף 24

4.

בסעיף 24 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (א) יבוא:"(א) המועצה, תקבע כללים, בכפוף להוראות התוספת השנייה, בשים לב לתפקידה לפי חוק זה, כמפורט להלן:
(1) השקעה בהפקות מקומיות ובתכניות סוגה עילית ואופן ההכרה בהן;
(2) אתיקה בשידורי טלוויזיה ורדיו ובפרסומות;
(3) אופן הנגשת השידורים לאנשים עם מוגבלות, לרבות הנגשה של לוח השידורים;
(4) הגנה על קטינים וחסרי ישע;
(5) שידורים אסורים כאמור בסעיף 46;
(6) נושאיהם, סגנונם, תכנם, היקפם ועיתוים של שידורי פרסומת המותרים לפי חוק זה;
(7) דינים וחשבונות שייתן שייתנו מורשים לשידורים לרשות;
(8) כללים לעניין שידורי תעמולה ברדיו אזורי לבחירות לרשויות המקומיות לפי הוראות סעיף 16ד לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט–19592."

תיקון סעיף 28

5.

בסעיף 28(א) לחוק העיקרי, פסקאות (1), (2) ו-(6) – יימחקו.

תיקון סעיף 32

6.

בסעיף 32 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (ב) יבוא:"(ב) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות פקודת הטלגרף האלחוטי."

תיקון סעיף 33א

7.

בסעיף 33א(א) לחוק העיקרי, אחרי "למבקש רישיון כאמור" יבוא "אף אם אינו מבקש להפיץ את השידורים בדרך אלחוטית".

תיקון סעיף 41

8.

בסעיף 41 לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (א)(1), במקום "וחמישים ואחד אחוזים" יבוא "ועשרים ושישה אחוזים";(2) בסעיף קטן (ב2)(4), במקום "מחמישים ואחד אחוזים" יבוא "משבעים וארבעה אחוזים".

תיקון סעיף 60

9.

בסעיף 60 לחוק העיקרי, במקום "שישים וחמישה אחוזים" יבוא "חמישים אחוזים".

החלפת סעיף 61

10.

במקום סעיף 61 לחוק העיקרי יבוא:"שידורים בערבית ותרגום

61.

המועצה רשאית לקבוע כללים לעניין שידורים בשפה הערבית, לרבות לעניין משכם והקרנת תרגום תוכנם."

תיקון סעיף 62ג

11.

בסעיף 62ג לחוק העיקרי, סעיף קטן (א2) – בטל.

תיקון סעיף 62ו

12.

בסעיף 62ו(ב)(1) לחוק העיקרי, בסופו יבוא "ובלבד שלעניין בעל רישיון לשידורי טלוויזיה, הוראות פסקה זו יחולו, לגבי סכומים שהתקבלו עד יום תחילתו של חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 44), התשע"ח–20183, רק על מי שהיה בעל רישיון לשידורי טלוויזיה ערב תחילתו של החוק האמור;".

תיקון סעיף 63א

13.

בסעיף 63א לחוק העיקרי, סעיף קטן (ה) – בטל.

הוספת סימנים ח'
ו-ט' בפרק ד'

14.

אחרי סעיף 71ה לחוק העיקרי יבוא:"סימן ח': הוראות לעניין בעלי רישיונות זעירים לשידורי טלוויזיההגדרות – סימנים ח' ו-ט'

71ו.

בסימן זה ובסימן ט' –"בעל רישיון זעיר" – בעל רישיון לשידורי טלוויזיה שהכנסותיו מביצוע שידורים וממתן שירותים כאמור בסעיף 100 אינן עולות על שמונים מיליון שקלים חדשים בשנה החולפת;"בעל רישיון זעיר ייעודי" – בעל רישיון זעיר שביום התחילה היה בעל רישיון מיוחד לשידורי כבלים למשדר ערוץ ייעודי לפי הוראות סעיף 6לד1 לחוק התקשורת ומתקיים בו אחד מאלה:
(1) ב-51 אחוזים לפחות מכלל שידוריו מתקיים הייעוד המיוחד שנקבע ברישיון המיוחד, ו-20 אחוזים לפחות משידוריו הם הפקות ישראליות;
(2) הוא משקיע 51 אחוזים לפחות מהכנסותיו השנתיות בתכניות שמתקיים בהן הייעוד המיוחד שנקבע ברישיון המיוחד, ו-20 אחוזים לפחות מהכנסותיו מושקעות בהפקות ישראליות;"בעל רישיון משדר ערוץ ייעודי" – בעל רישיון מיוחד לשידורי כבלים למשדר ערוץ ייעודי לפי הוראות סעיף 6לד1 לחוק התקשורת כנוסחו ערב ביטולו בחוק המתקן;"הפקה ישראלית" – תכנית שאינה שידורי חדשות, ש-75 אחוזים לפחות מיוצריה, ממבצעיה ומהצוות הטכני-הנדסי שנטל חלק בהפקתה, ו-75 אחוזים לפחות מצוות ההפקה שלה, הם תושבי ישראל המתגוררים בה דרך קבע, והיא הופקה בעבור קהל יעד ראשוני ישראלי בעברית, בערבית, ברוסית, באמהרית או בטיגרינית, או בשפה אחרת שאישרה מראש המועצה;"החוק המתקן" – חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 44), התשע"ח–2018;"יום התחילה" – יום תחילתו של החוק המתקן;"תקופת המעבר" – תקופה של חמש שנים החל ביום התחילה.רשימת בעלי רישיונות זעירים

71ז.

(א) בלי לגרוע מהוראות סעיף 108, בעל רישיון לשידורי טלוויזיה ימסור למנהל כל מידע הנדרש לבחינת הכנסותיו עד 31 במרס בכל שנה, כפי שקבע המנהל.(ב) המנהל יפרסם באתר האינטרנט של הרשות, עד 1 ביוני בכל שנה, רשימה של בעלי רישיון זעיר ובעלי רישיון זעיר ייעודי.הוראות מיוחדות לעניין בעל רישיון זעיר

71ח.

(א) לעניין בעל רישיון זעיר, יראו את שידוריו כשידורי טלוויזיה כהגדרתם בסעיף 1, הוראות סעיפים 49, 61, 85 ו-88(3) לא יחולו עליו, וההוראות שלהלן יחולו לגביו בשינויים אלה:
(1) הוראות סעיף 62א(א) יחולו על איסור התקשרות בינו ובין בעל רישיון אחר לשידורי טלוויזיה לעניין תשדירי פרסומת בלבד;
(2) בסעיף 85א(א), אחרי "במישרין או בעקיפין" יקראו "ואם הוא בעל רישיון זעיר – יותר מעשרים וחמישה אחוזים מזמן שידור תשדירי פרסומת על ידו; לעניין בעל רישיון זעיר שהכנסותיו השנתיות אינן עולות על שבעה מיליון שקלים חדשים – לא ימכור ולא יקצה מורשה לשידורים יותר מחמישים אחוזים מזמן שידורי תשדירי פרסומת על ידו, ובלבד שהאדם שמוכרים לו זמן שידורי פרסומת אינו סוכן פרסום".(ב) בעל רישיון זעיר יהיה פטור מהחובות המפורטות להלן, לרבות בשנה שלאחר השנה שבה חדל להיות בעל רישיון זעיר:
(1) שידור חדשות, בכפוף להוראות סעיף קטן (ג);
(2) שידור הפקות מקומיות לפי סעיפים 59 ו-60;
(3) הוצאה לשם הפקת סוגה עילית לפי סעיף 62ג(א1) וסעיף 5 לתוספת השנייה;
(4) השקעה בסרטים ישראליים לפי סעיף 62ג(א1) וסעיף 5א לתוספת השנייה.(ג) החליט בעל רישיון זעיר לשדר חדשות, יחולו הוראות אלה:
(1) הוא יהיה פטור משידור חדשות באמצעות חברת חדשות לפי סימן ד' לפרק ד' ומהוצאה לתפעול חברת חדשות לפי סעיף 62ג(א1) וסעיף 3 לתוספת השנייה, ובלבד ששידורי החדשות שישדר יהיו בהתאם להוראות התוספת השלישית או בהתאם להוראות סימן ד' לפרק ד', לפי בחירתו;
(2) מקום מושבו של מערך החדשות כהגדרתו בתוספת השלישית יהיה בירושלים; הוראה זו תחול החל מתום שלוש שנים ממועד קבלת הרישיון או מתחילת שידורי החדשות, לפי המאוחר, ולא תחול אם שידורי החדשות אינם בעברית; החל בעל רישיון לשדר חדשות בעברית, באופן מלא או חלקי, לאחר ששידר חדשות בשפה שאינה עברית, יימנו שלוש השנים החל ממועד תחילת השידורים בשפה העברית כאמור.(ד) בעל רישיון זעיר, למעט מי שמתקיימות לגביו הוראות פסקה (1) להגדרה "בעל רישיון זעיר ייעודי", ישקיע לפחות 20 אחוזים מהכנסותיו השנתיות בהפקה ישראלית.סימן ט': הוראת מעבר מרישיון משדר ערוץ ייעודי
לרישיון זעיר או לרישיון זעיר ייעודיהוראות מעבר מרישיון משדר ערוץ ייעודי לרישיון זעיר או לרישיון זעיר ייעודי

71ט.

(א) מי שערב יום התחילה היה בעל רישיון משדר ערוץ ייעודי רשאי להודיע בכתב למועצה כי בכוונתו להגיש בקשה לקבלת רישיון לשידורי טלוויזיה כבעל רישיון זעיר או כבעל רישיון זעיר ייעודי לפי פסקה (1) או (2) להגדרה "בעל רישיון זעיר ייעודי", והכול כפי שיציין בהודעתו (להלן – הודעת המעבר); נמסרה הודעת המעבר, יקבל המבקש מהמועצה רישיון מותנה לשידורי טלוויזיה לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים, ובלבד שהגיש בקשה לקבלת רישיון כאמור בתוך שלושה חודשים ממועד ההודעה (להלן – בקשה לרישיון) ורישיון משדר הערוץ הייעודי שלו יותלה ממועד מתן הרישיון המותנה ועד לביטולו כאמור בסעיף קטן (ג).(ב) המועצה תחליט, בתוך שלושה חודשים ממועד הגשת הבקשה לרישיון, אם לתת למבקש רישיון, ורשאית היא לבקש ממנו מסמכים או מידע נוספים, בתוך תקופה שתקבע, לשם קבלת החלטתה; החליטה המועצה לבקש מסמכים או מידע נוספים, תאריך את תוקף הרישיון המותנה לתקופה שתקבע.(ג) רישיון מותנה יפקע באחת מאלה:
(1) בעל הרישיון המותנה לא הגיש בקשה לרישיון בתוך שלושת החודשים האמורים בסעיף קטן (א);
(2) בעל הרישיון המותנה לא מסר למועצה, בתוך התקופה שקבעה, את המסמכים או המידע שדרשה, כאמור בסעיף קטן (ב);
(3) המועצה החליטה לסרב לתת לבעל הרישיון המותנה את הרישיון לשידורי טלוויזיה כבעל רישיון זעיר או בעל רישיון זעיר ייעודי.(ד) פקע רישיון מותנה, תיפסק התלייתו של רישיון משדר הערוץ הייעודי, ויחולו בעניינו ההוראות לפי חוק התקשורת כנוסחו ערב יום התחילה.(ה) החליטה המועצה לתת למבקש רישיון כאמור בסעיף קטן (ב), יתבטל רישיון משדר הערוץ הייעודי שלו עם מתן הרישיון על ידי המועצה.הוראות מעבר לעניין מי שהיה בעל רישיון משדר ערוץ ייעודי וקיבל רישיון זעיר או רישיון זעיר ייעודי

71י.

הוראות חוק זה יחולו על מי שהיה בעל רישיון משדר ערוץ ייעודי וקיבל רישיון זעיר או רישיון זעיר ייעודי, ובכלל זה רישיון מותנה כאמור בסעיף 71ט, בכפוף להוראות אלה:(1) הוא ידאג להסב את הערבויות שהמציא לחשב משרד התקשורת בהתאם לחוק התקשורת, לפקודת הרשות, בתוך 14 ימים מיום אישור החשב להסבתן, ועל אף האמור בסעיף 33א(א)(2)(א), ישמשו ערבויות שהוסבו כאמור הן להבטחת מילוי ההוראות לפי חוק זה, כללי המועצה ותנאי הרישיון מכוחו והן להבטחת מחויבויותיו לפי חוק התקשורת;(2) בתקופת המעבר –
(א) לא יחולו עליו הוראות סעיפים 33א(א)(2)(ב) ו-33ב(א), וכל עוד לא חל שינוי בהחזקות בבעל הרישיון – לא יחולו עליו גם הוראות סעיף 33א(ב)(1) ו-(2);
(ב) הוא יהיה פטור מתשלום דמי רישיון שנתיים לפי הוראות סעיף 99;
(ג) על אף האמור בסעיפים 6לד
ו-6נה לחוק התקשורת, שידוריו יועברו על ידי בעל רישיון כללי לשידורי כבלים ועל ידי בעל רישיון לשידורי לוויין ללא תשלום בעד העברתם;
(ד) אם מתקיים בו ובמחזיק בו אחד התנאים המנויים בפסקאות (1) עד (3) בסעיף 41(ב2), לא יחולו לגביהם הסייגים בפסקאות האמורות, לפי העניין, בנוגע להחזקה שהיתה קיימת ערב יום התחילה, ובלבד שמתקיימים בו כל אלה:

(1) ב-75 אחוזים לפחות מכלל שידוריו מתקיים הייעוד המיוחד שנקבע ברישיון משדר הערוץ הייעודי שלו;

(2) הוא אינו משדר שידורי חדשות ותכניות בענייני היום;

(3) לא הועברו לאחר אמצעי שליטה בבעל הרישיון או בתאגיד שמחזיק, במישרין או בעקיפין, באמצעי שליטה בו, אלא אם כן כתוצאה מכך הופחתו אמצעי השליטה שהחזקתם אסורה או מוגבלת לפי סעיף 41(ב2);
(ה) בעל רישיון זעיר ייעודי שמתקיים בו האמור בפסקת משנה (ד)(1) עד (3), לא ייחשב בעל רישיון לשידורי טלוויזיה לעניין סעיף 56;(3) הוראות סעיף 41(ב2)(4) לא יחולו על בעל רישיון זעיר ייעודי ועל מי שהיה בעל רישיון זעיר ייעודי והיה לבעל רישיון זעיר, בתקופת המעבר – אף אם אמצעי השליטה בו הועברו לאחר, ובתום תקופת המעבר – רק אם לא הועברו לאחר; חדל בעל רישיון כאמור להיות בעל רישיון זעיר, לא יחולו הוראות הסעיף האמור עד תום שנתיים מיום שחדל להיות בעל רישיון זעיר, ובלבד שאמצעי השליטה בו לא הועברו לאחר;(4) מי שבעל שליטה בו, במישרין או בעקיפין, הוא גם בעל שליטה בבעל רישיון זעיר ייעודי או מבקש להיות בעל שליטה בבעל רישיון כאמור, למעט מי שהיה בעל עניין בבעל רישיון לשידורי טלוויזיה ערב יום התחילה, יהיה פטור מהוראות סעיף 41(ג)(1) וכן מהוראות סעיף 36(ב)(3) ו-(ה) לעניין אותו סעיף, כל עוד הרישיון לשידורי טלוויזיה הוא רישיון זעיר ייעודי או עד תום תקופת המעבר, לפי המוקדם; מימש אדם כאמור את הפטור לפי פסקה זו והתקיים בו סייג מהסייגים המנויים בסעיף 41(ג)(1), יחול עליו הפטור האמור עד תום שנתיים מיום שחדל בעל הרישיון שהוא בעל שליטה בו להיות בעל רישיון זעיר;(5) ניתן רישיון מותנה למי שהיה בעל רישיון משדר ערוץ ייעודי, יחולו הוראות אלה לעניין הפעלת הסמכויות כלפיו בידי המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין ובידי המועצה:
(א) היו הליכים תלויים ועומדים בפני המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין הנוגעים להפרות של חוק התקשורת, של הוראות שנקבעו או ניתנו מכוחו או של רישיונו, שביצע בעל הרישיון, או התקיימו בדיקות או שיש לקיים בדיקות בעניין עמידת בעל הרישיון בתנאים לפי החוק האמור, לפי הוראות שנקבעו או ניתנו מכוחו או לפי רישיונו, לגבי התקופה שקדמה למתן הרישיון המותנה, תשלים המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין את בדיקותיה ותחליט אם היו הפרות ומהן המחויבויות שעל בעל הרישיון להשלים;
(ב) עם מתן הרישיון המותנה, פעולות לשם השלמת מחויבויותיו של בעל הרישיון כאמור בפסקת משנה (א), לרבות נקיטת הליכים בשל הפרות שהמועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין קבעה שבעל הרישיון ביצע, יינקטו בידי המועצה; המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין תעביר למועצה את כל המידע הדרוש לעניין זה;(6) לא קיים בעל הרישיון מחויבויות שחב בהן ערב יום התחילה לפי חוק התקשורת או לפי תנאי רישיונו, יוציא בכל שנה, על אף האמור בסעיף 71ח(ב), עשרים אחוזים מהכנסותיו לפחות לשם קיום התחייבויותיו האמורות, בכפוף להוראות אלה:
(א) בעל הרישיון לא יהיה חייב לקיים את החובה האמורה בשנה שמיום קבלת הרישיון המותנה;
(ב) מחויבויות שהמועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין קבעה שניתן היה לקיימן על ידי הוצאה להפקות מקומיות, ניתן לקיימן על ידי הוצאה להפקת הפקות מקומיות, ולא יחולו לעניין זה הגבלות נוספות לעניין סוג תוכן ההפקות המקומיות, ובלבד שמחויבויות להוצאה כסוגה עילית יקוימו על ידי הוצאה לסוגה עילית;
(ג) לעניין מי שמתקיימות לגביו הוראות לעניין השקעה כאמור בהגדרה "בעל רישיון זעיר ייעודי", תחול עליו חובת ההוצאה כאמור ברישה נוסף על ההשקעה כאמור.הוראות לעניין מי שהמשיך להיות בעל רישיון משדר ערוץ ייעודי

71יא.

על אף הוראות סעיף 71י, לעניין מי שהיה בעל רישיון משדר ערוץ ייעודי ערב יום התחילה, ולא מסר הודעת מעבר, לא הגיש בקשה לרישיון או שרישיונו המותנה בוטל, והכול לפי הוראות סעיף 71ט, ימשיכו לחול הוראות חוק התקשורת והוראות חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב–2012, כנוסחן ערב יום התחילה.הוראות מעבר לעניין בעל רישיון משדר ערוץ ייעודי בשפה הערבית

71יב.

מסר בעל רישיון משדר ערוץ ייעודי בשפה הערבית הודעת מעבר, ימשיכו לחול עליו הוראות סעיף 6לד3 לחוק התקשורת כנוסחו ערב יום התחילה, עד למתן רישיון זעיר או רישיון זעיר ייעודי, ואם החליטה המועצה לסרב לתת לו רישיון כאמור או פקע רישיונו המותנה, יחולו עליו הוראות סעיף 71יא.שמירת תוקף

71יג.

(א) תקנות, כללים והוראות שהותקנו או שניתנו מכוח חוק זה ערב יום התחילה יחולו על בעל רישיון לשידורי טלוויזיה, ובכלל זה על בעל רישיון זעיר ובעל רישיון זעיר ייעודי, אם אין בחוק המתקן הוראה אחרת שאינה מתיישבת עם התקנות, הכללים או ההוראות האמורים.(ב) הרשות תכריע בחילוקי דעות אם תקנה, כלל או הוראה מסוימים אינם מתיישבים עם הוראות החוק המתקן."

תיקון סעיף 83

15.

בסעיף 83 לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (א), אחרי "מוסווית" יבוא "ובכלל זה תוכן פרסומי";(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ג)

(1) על אף האמור בסעיף קטן (א), מורשה לשידורים רשאי לשלב במישדריו תוכן פרסומי במועד, בתנאים ובאופן שתקבע המועצה בכללים; ואולם, מורשה לשידורים לא ישלב תוכן פרסומי בשידורי חדשות, בתכניות בענייני היום, בתכניות תעודה ובכלל זה סרטי תעודה, ובתכניות ילדים; השר, בהתייעצות עם המועצה ובאישור הוועדה, רשאי לקבוע סוגי תכניות נוספים שבהם מורשה לשידורים לא יהיה רשאי לשלב תוכן פרסומי.

(2) בכללים כאמור בפסקה (1) תקבע המועצה בין היתר הוראות לעניין חובת סימון ודרכים ליידוע הצופים על שילוב תוכן פרסומי בתכנית ועל זהות המממן תוכן כאמור בתכנית, וכן רשאית היא לקבוע בכללים איסור או הגבלה לעניין מוצרים מזיקים, כפי שתקבע."

תיקון סעיף 95

16.

בסעיף 95 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:"(ג) בעל רישיון לשידורי טלוויזיה שפעל בניגוד להוראות סעיף 71ז(א), דינו – קנס בסך מיליון שקלים חדשים."

תיקון התוספת השנייה

17.

בתוספת השנייה לחוק העיקרי –(1) בסעיף 3, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
"(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על בעל רישיון לשידורי טלוויזיה שהכנסותיו השנתיות אינן עולות על 350 מיליון שקלים חדשים, ועל בעלי רישיונות המשדרים שידורי חדשות באמצעות חברת החדשות המשותפת כמשמעותה בסעיף 71ד(יג) שסך הכנסותיהם השנתיות אינו עולה על 350 מיליון שקלים חדשים";(2) בסעיף 5 –
(א) במקום סעיף קטן (א1) יבוא:

"(א1) בכפוף להוראות סעיף 71ח(ב), בעל רישיון לשידורי טלוויזיה יוציא לשם הפקת תכניות סוגה עילית 15 אחוזים מהכנסותיו, מתוכם 20 אחוזים לפחות להפקת תכניות דרמה
ו-20 אחוזים לפחות להפקת תכניות תעודה ובכלל זה סרטי תעודה.";
(ב) בסעיף קטן (ב), אחרי "שקלים חדשים" יבוא "או ירדה ממנה", במקום "יגדל" יבוא "ישתנה" ובמקום "לגידול" יבוא "לשינוי";(3) בסעיף 5א(ד), במקום "מחצית" יבוא "שבעים וחמישה אחוזים" ובמקום "תוכר" יבוא "יוכרו";(4) סעיפים 6 ו-7 – בטלים;(5) בסעיף 8 –
(א) בסעיף קטן (א), המילים "5(א1) לעניין סכומי ההכנסה הנקובים בו," – יימחקו;
(ב) סעיף קטן (א1) – בטל.

הוספת תוספת שלישית

18.

אחרי התוספת השנייה לחוק העיקרי יבוא:"תוספת שלישית(סעיף 71ח(ג)(1))1. בתוספת זו –"בעל רישיון" – בעל רישיון זעיר ובעל רישיון זעיר ייעודי, כהגדרתם בסעיף 71ו;"דירקטור בלתי תלוי" – דירקטור שאינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בה או נושא משרה בבעל עניין בחברה, ואינו בן משפחה של בעל עניין או של נושא משרה כאמור, ובלבד שלא ימונה מי שמתקיים בו אחד מאלה:
(1) הוא חבר כנסת, עובד מדינה, חבר המועצה, עובד הרשות או עובד של מורשה לשידורים או בעל ענין בתאגיד שהוא מורשה לשידורים;
(2) הוא אינו אזרח ישראלי;
(3) הוא הורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון;
(4) הוא פושט רגל;
(5) עיסוקיו האחרים עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כדירקטור בלתי תלוי;"מערך חדשות" – מערך להפקת חדשות הכולל כתבים, שדרים ואמצעי סיקור;"נושא משרה" – כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט–1999;"עורך חדשות" – העורך ומנהל מערך החדשות של בעל הרישיון שמונה לפי סעיף 3.2. בעל רישיון יקים מערך חדשות שיפעל באופן נפרד ועצמאי מהמערכת העסקית והשיווקית של הערוץ.
3. הדירקטוריון של בעל הרישיון ימנה עורך חדשות בעל ניסיון בתחום התוכן החדשותי; מינוי עורך החדשות או העברתו מתפקידו ייעשו ברוב של 75 אחוזים לפחות מחברי הדירקטוריון של החברה ובהסכמת אחד לפחות מהדירקטורים שמונו בהתאם להוראות סעיף 7.4. עורך החדשות ינהל את מערך החדשות באופן עצמאי ויפעל על פי שיקול דעתו המקצועי באשר לתוכן החדשות, לרבות קבלת החלטות בנושא תוכן חדשותי, בהתחשב בתקציבו.
5. עורך החדשות יהיה מופקד בין היתר על נושאים אתיים בשידורי החדשות, המוסדרים בכללי האתיקה לפי חוק זה ובתקנון האתיקה של בעל הרישיון, אם קיים.6. עובדי מערך החדשות יהיו כפופים באופן ישיר לעורך החדשות והם לא יעסקו, בין במישרין ובין בעקיפין, בשיווק זמן אוויר המיועד לתשדירי פרסומת או בהפקתם של תשדירי פרסומת או מישדרי חסות המשודרים בכלל שידורי הערוץ או בנושא עסקי כלשהו בעבור בעל הרישיון.7.

(א) בדירקטוריון של בעל רישיון ובוועדת משנה לענייני חדשות שימנה הדירקטוריון יהיו חברים לפחות שני דירקטורים כמפורט להלן:

(1) לעניין בעל רישיון זעיר ייעודי – שני דירקטורים בלתי תלויים שהאסיפה הכללית של בעל הרישיון תבחר, באישור המועצה;

(2) לעניין בעל רישיון זעיר שאינו בעל רישיון זעיר ייעודי – דירקטור אחד שתמנה המועצה בהתאם להוראות סעיפים 67(ב), (ג), (ה) ו-(ו), ודירקטור בלתי תלוי שתבחר האסיפה הכללית של בעל הרישיון, באישור המועצה.
(ב) דירקטור בלתי תלוי יתמנה לתקופה של שלוש שנים, וניתן למנותו מחדש.
(ג) דירקטור בלתי תלוי יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:

(1) התפטר בהודעה בכתב למועצה;

(2) הורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון;

(3) נתקיים בו סייג מהסייגים המנויים בהגדרה "דירקטור בלתי תלוי";

(4) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו, והאסיפה הכללית העבירה אותו מכהונתו בהודעה בכתב, באישור המועצה;

(5) בעל רישיון זעיר ייעודי שבו הוא מכהן היה לבעל רישיון זעיר, והמועצה מינתה דירקטור בהתאם להוראות סעיף קטן (א)(2), וכן האסיפה הכללית החליטה להעבירו מתפקידו.8. הדירקטוריון ימנה ועדת משנה לענייני חדשות; ועדת המשנה לענייני חדשות תקיים ישיבה אחת לפחות בכל רבעון, או לעתים תכופות יותר בהתאם לצורכי בעל הרישיון, ותנהל פרוטוקולים של דיוניה.9. בשידורי בעל הרישיון תתקיים הבחנה ברורה בין שידורי החדשות ובין יתר השידורים.10. בתקנון החברה של בעל הרישיון ייכללו הוראות אלה:
א. שידורי חדשות –
דירקטוריון החברה יעמוד על קיום הוראות הדין והרישיון, ובכלל זה בכל הנוגע לעצמאות שידורי החדשות בערוץ, ויפעל לקיים הפרדה מבנית בין בעלי המניות לאנשי התוכן של מערך החדשות;
דירקטוריון החברה ימנה עורך חדשות ומנהל מערך חדשות בעל ניסיון בתחום התוכן החדשותי (להלן – עורך החדשות) בהתאם להוראות סעיף קטן ב'; עורך החדשות יפעל להבטחת עצמאות מערך החדשות ועובדיו, הכפופים לו באופן ישיר, בהפקה ובעריכה של החדשות, מהימנות שידורי החדשות ורמת ההפקה הנאותה שלהם ולשמירת כללי האתיקה לפי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן–1990 (להלן – חוק הרשות השנייה);
עורך החדשות יקפיד על כך שבשידורי החדשות לא ישוקפו עמדותיהם של בעל הרישיון, מנהליו, בעלי מניותיו או עובדיו.
ב. מינוי עורך החדשות או העברתו מתפקידו ייעשו ברוב של 75 אחוזים לפחות מחברי הדירקטוריון של החברה ובהסכמת אחד לפחות מהדירקטורים שמונו בהתאם להוראות סעיף 7 לתוספת השלישית לחוק הרשות השנייה.
ג. תקציב מערך החדשות –
להבטחתן של עצמאותו של מערך החדשות ועובדיו בהפקה ובעריכה של החדשות, מהימנות שידוריו ורמת ההפקה הנאותה שלהם, ישקיע בעל הרישיון תקציב שנתי נפרד וייעודי בכל שנה להפקה ולעריכה של החדשות;
התקציב ישמש את מערך החדשות בלבד;
בעל הרישיון יפעל להעברת תקציב החדשות למערך החדשות במועדים ובסכומים שייקבעו מראש;
מערך החדשות של בעל הרישיון יהיה עצמאי מבחינה כלכלית, באופן שפעילות מערך החדשות תנוהל, חשבונאית, בנפרד מפעילות שידורי הערוץ האחרים.
ד. הדירקטוריון ימנה ועדת משנה לענייני חדשות; בדירקטוריון החברה ובוועדת משנה לענייני שידורי חדשות שימנה הדירקטוריון יכהנו הדירקטורים שמונו בהתאם להוראות סעיף 7 לתוספת השלישית לחוק הרשות השנייה;
ועדת המשנה לענייני שידורי חדשות תקיים ישיבה אחת לפחות בכל רבעון ותנהל פרוטוקולים של דיוניה."

תיקון חוק התקשורת (בזק ושידורים) – מס' 68

19.

בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982‏4 (להלן – חוק התקשורת) –(1) בסעיף 6ו2 –
(א) בכותרת השוליים, במקום "בשפות האמהרית והטיגרינית" יבוא "בעבור קהילת יוצאי אתיופיה בישראל";
(ב) בסעיף קטן (א), המילים "בשפות האמהרית והטיגרינית" – יימחקו;
(ג) בסעיף קטן (ב), במקום הסיפה החל במילים "בערוצים המשדרים בשפה" יבוא "בשידור ראשוני בשידורי הטלוויזיה המשודרים לציבור בישראל לפי כל דין, ובלבד שהמשדר לא יקבל תמורה בעד השידור";
(ד) בסעיף קטן (ה), בהגדרה "הפקה מקומית", המילים "בשפה האמהרית או הטיגרינית" – יימחקו;(2) בסעיף 6כא1 –
(א) בסעיף קטן (ב), פסקה (4) – תימחק;
(ב) אחרי סעיף (ז) יבוא:

"(ח) על אף האמור בסעיף זה –


(1) בעל רישיון כללי לשידורי כבלים יעביר, במשך עשר שנים מיום תחילתו של החוק המתקן, את שידוריו של מי שהיה בעל רישיון משדר ערוץ ייעודי וקיבל רישיון זעיר או רישיון זעיר ייעודי באפיק שבו הועברו שידוריו כמשדר ערוץ ייעודי ערב תחילתו של החוק המתקן, אלא אם כן הוסכם ביניהם אחרת;


(2) שידר בעל רישיון כללי לשידורי כבלים ערוץ בהתאם להסכם עם גוף שהוא עמותה לפי חוק העמותות, התש"ם–19805 או חברה שנרשמה כחברה לתועלת הציבור לפי חוק החברות, התשנ"ט–19996, וקיבל הגוף האמור רישיון לשדר כבעל רישיון זעיר, ימשיך בעל הרישיון הכללי להעביר את שידורי בעל הרישיון הזעיר האמור באפיק שבו הועברו שידוריו ערב תחילתו של החוק המתקן, והוראות ההסכם ימשיכו לחול, והכול לתקופה שעד תום שנה מתום תקופת ההסכם;


(3) בסעיף קטן זה, "בעל רישיון זעיר", "בעל רישיון זעיר ייעודי" ו"החוק המתקן" – כהגדרתם בסעיף 71ו לחוק הרשות השנייה.";(3) בסעיף 6כד1, המילים "לרבות משדר ערוץ ייעודי הממומן באמצעות שידורי פרסומת" – יימחקו;(4) בסעיף 6לד –
(א) סעיפים קטנים (א1) ו-(א3) – בטלים;
(ב) בסעיף קטן (ב) –

(1) בפסקה (1), אחרי "בסעיף קטן (א)," יבוא "ובעד העברת שידוריו של בעל רישיון זעיר כהגדרתו בסעיף 71ו לחוק הרשות השנייה ששידוריו ניתנים לקליטה מהאוויר";

(2) פסקה (2) – תימחק;
(ג) בסופו יבוא:

"(ד) על העברת שידוריו של בעל רישיון זעיר כהגדרתו בסעיף 71ו לחוק הרשות השנייה ששידוריו אינם ניתנים לקליטה מהאוויר יחולו לעניין ההעברה ולעניין התשלום הוראות סעיף זה.";(5) בסעיף 6לד1, סעיף קטן (א) – בטל;(6) סעיפים 6לד2 ו-6לד3 – בטלים;(7) בסעיף 6מט, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
"(ב) בקביעת הוראות לפי סעיף קטן (א)(4) ו-(5) לעניין בעל רישיון זעיר שלא היה בעל רישיון משדר ערוץ ייעודי ערב תחילתו של החוק המתקן, יביא השר בחשבון, בין היתר, את הקיבולת בלוויין שעומדת לרשותו של בעל הרישיון; בסעיף קטן זה, "בעל רישיון זעיר" ו"החוק המתקן" – כהגדרתם בסעיף 71ו לחוק הרשות השנייה.";(8) בסעיף 6מט1(ב), במקום הסיפה החל במילים "משדר ערוץ" יבוא "מי שהיה בעל רישיון משדר ערוץ ייעודי וקיבל רישיון זעיר ייעודי או רישיון זעיר לפי הוראות סימן ט' בפרק ד' לחוק הרשות השנייה";(9) בסעיף 6נה –
(א) בסעיף קטן (ב)(1), אחרי "כאמור," יבוא "ובעד העברת שידוריו של בעל רישיון זעיר ששידוריו הם שידורים ארציים,";
(ב) בסופו יבוא:

"(ד) על העברת שידוריו של בעל רישיון זעיר, ששידוריו אינם שידורים ארציים, יחולו לעניין ההעברה ולעניין התשלום הוראות סעיף 6מט(א)(5) וסעיף זה.

(ה) בסעיף זה –

"בעל רישיון זעיר" – כהגדרתו בסעיף 71ו לחוק הרשות השנייה;

"שידורים ארציים" – כהגדרתם בסעיף 6מט1(ב)."

תיקון חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות – מס' 4

20.

בחוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב–2012‏7
(
להלן – חוק הפצת שידורים), בסעיף 6 –(1) בסעיף קטן (א) –
(א) בפסקה (2), בסופה יבוא "ולעניין בעל רישיון זעיר ובעל רישיון זעיר ייעודי כהגדרתם בסעיף 71ו לחוק הרשות השנייה, אם ביקשו זאת – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, בטכנולוגיית חדות גבוהה או בטכנולוגיה אחרת לכל בעל רישיון, לפי בחירת בעל הרישיון;";
(ב) פסקה (5) – תימחק;(2) בסעיף קטן (ב), פסקה (3) – תימחק.

תחילה

21.

תחילתן של הוראות סעיף 83(ג) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה ביום תחילתם של כללים שתקבע מועצת הרשות השנייה לפי אותו סעיף.
בנימין נתניהו

ראש הממשלה


איוב קרא

שר התקשורת

ראובן ריבלין

נשיא המדינה


יולי יואל אדלשטיין

יושב ראש הכנסת
** התקבל בכנסת ביום ד' באדר התשע"ח (19 בפברואר 2018); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 752, מיום כ"א בטבת התשע"ח (8 בינואר 2018), עמ' 68.

1 ס"ח התש"ן, עמ' 59; התשע"ז, עמ' 1054.

2 ס"ח התשי"ט, עמ' 138.

3 ס"ח התשע"ח, עמ' ...

4 ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשע"ח, עמ' 158.

5 ס"ח התש"ם, עמ' 210.

6 ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.

7 ס"ח התשע"ב, עמ' 286; התשע"ז, עמ' 96.


תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם במעשה מגונה בקטין סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה ללקוח שנחשד בתקיפת בת זוגו שחרור נאשם ממעצר בעבירות מין חמורות ללא תסקיר עקב התנהלות שירות המבחן ביטול כתב אישום ללקוחה בעבירות סמים חמורות שחרור ממעצר חשוד בעבירות חבלה או פציעה כשהעבריין מזויין מחיקת רישום פלילי לפרופסור לרפואה ומרצה באוניברסיטאות ברחבי העולם

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017