חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק לפינוי שדות מוקשים (תיקון - הוראת שעה), התשע"ט-2019

חוק לפינוי שדות מוקשים (תיקון - הוראת שעה), התשע"ט-2019

תבנית חוק שהתקבל


חוק לפינוי שדות מוקשים (תיקון הוראת שעה), התשע"ט–2019*


הוראת שעה

1.

בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה ועד יום כ"ז בטבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2021) (להלן – תקופת הוראת השעה), יקראו את חוק לפינוי שדות מוקשים, התשע"א–20111 (להלן – החוק העיקרי), כאמור בחוק זה.

תיקון שם החוק

2.

בשם החוק העיקרי, אחרי "שדות מוקשים" יקראו "ושטחי נפלים".

תיקון סעיף 1

3.

בסעיף 1 לחוק העיקרי, אחרי "שאינם חיוניים לביטחון המדינה" יקראו "ולפינוי שטחי נפלים" ואחרי "נקיים ממוקשים" יקראו "או מנפלים, לפי העניין".

תיקון סעיף 2

4.

בסעיף 2 לחוק העיקרי –(1) בהגדרה "מוקש נגד אדם", המילים "נגד אדם" – לא ייקראו, ובסופה יקראו "או טנק";(2) ההגדרה "מוקש נגד טנק" – לא תיקרא;(3) אחרי ההגדרה "מפעיל" יקראו:
""מפקד צבאי" – כהגדרתו בתקנות ההגנה;";(4) אחרי ההגדרה "מפרט לאומי" יקראו:
""נפל" – תחמושת שלא התפוצצה, תחמושת שהוטמנה או מטען חבלה, והכול אם הם נמצאים בשדה מוקשים או בשטח נפלים;";(5) אחרי ההגדרה "סעיף תקציב" ו"תחום פעולה" יקראו:
""צו סגירה", "שטח סגור" ו"תעודת היתר" – כמשמעותם בתקנה 125 לתקנות ההגנה;";(6) במקום ההגדרה "שדה מוקשים" יקראו:
""שדה מוקשים" – שטח שיש בו מוקשים או שיש חשש שיש בו מוקשים, לרבות שטח כאמור שיש בו או שיש חשש שיש בו גם נפלים, והכול למעט שטח שהרמטכ"ל קבע כי הימצאות מוקשים בו חיונית לביטחון המדינה;";(7) אחרי ההגדרה "שדה מוקשים" יקראו:
""שטח" – לרבות שטח בים;
"שטח נפלים" – שטח שמתקיימים לגביו כל אלה:

(1) יש בו נפלים או יש חשש שיש בו נפלים, כתוצאה מהטמנה, מפעילות אימונים או מביצוע ניסויים, או כתוצאה מתאונה עקב אחד מאלה;

(2) הוצא לגביו צו סגירה;

(3) השר קבע, על פי המלצת הרמטכ"ל – לעניין שטח בשימוש צה"ל, או המנהל הכללי של משרד הביטחון – לעניין שטח בשימוש מערכת הביטחון, כי השטח אינו דרוש עוד לפעילות צה"ל או מערכת הביטחון, וכי ניתן לפנות את הנפלים שבו; לעניין זה, "מערכת הביטחון" – כל אחד מאלה:


(א) משרד הביטחון ויחידות הסמך של משרד הביטחון;


(ב) מפעלי מערכת הביטחון כמשמעותם בסעיף 20 לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח–19982;
"תקנות ההגנה" – תקנות ההגנה (שעת חירום), 19453;";(8) ההגדרה "תחמושת שלא התפוצצה" – לא תיקרא.

תיקון כותרת
פרק ב'

5.

בכותרת פרק ב' לחוק העיקרי, אחרי "לפינוי מוקשים" יקראו "ונפלים".

תיקון סעיף 3

6.

בסעיף 3 לחוק העיקרי, אחרי "לפינוי מוקשים" יקראו "ונפלים".

תיקון סעיף 4

7.

בסעיף 4 לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (א) –
(א) בפסקה (1) –

(1) ברישה, אחרי "לפינוי שדות מוקשים" יקראו "ושטחי נפלים" ואחרי "לפינוי מוקשים" יקראו "ונפלים";

(2) אחרי פסקת משנה (א) יקראו:


"(א1) כללים לגיבוש הצעה לתכנית לפינוי שטחי נפלים; בכללים כאמור יהיו אמות מידה שיביאו בחשבון את מיקומם של שטחי הנפלים, את היקפם ואת מורכבות פינוים;";

(3) בפסקת משנה (ג) –


(א) בפסקת משנה (1), אחרי "פינוי שדות מוקשים" יקראו "ושטחי נפלים";


(ב) בפסקת משנה (2), אחרי "שדות מוקשים" יקראו "ושטחי נפלים" ואחרי "פנוי ממוקשים" יקראו "או מנפלים, לפי העניין";

(4) בפסקאות משנה (ו) ו-(ח), בכל מקום, אחרי "שדות מוקשים" יקראו "ושטחי נפלים";

(5) בפסקת משנה (ז), אחרי "שדות המוקשים" יקראו "ושטחי הנפלים";

(6) בפסקת משנה (ט), במקום האמור בה יקראו "כללים לפינוי מוקשים ונפלים";

(7) אחרי פסקה (ט) יקראו:


"(י) כללים לביצוע סקר על ידי הרשות לשם הקטנת היקף שדות המוקשים ושטחי הנפלים עקב אי-הימצאות מוקשים או נפלים בהם;";
(ב) במקום פסקה (2) יקראו:

"(2) לפעול לפינוי שדות מוקשים ושטחי נפלים באמצעות מפעילים וחברות מפקחות שעמם תתקשר בהתאם להוראות פרק ה';";
(ג) בפסקה (5), אחרי "בשדות המוקשים" יקראו "ובשטחי הנפלים";
(ד) בפסקה (6), אחרי "לשדות מוקשים" יקראו "או לשטחי נפלים";(2) בסעיף קטן (ב), במקום "עד (ט)" יקראו "עד (י)".

תיקון כותרת
סימן ג' בפרק ב'

8.

בכותרת סימן ג' בפרק ב' לחוק העיקרי, בסופה יקראו "ודמי פינוי".

הוספת סעיף 8א

9.

לפני סעיף 9 לחוק העיקרי יקראו:"הגדרות – סימן ג'

8א.

בסימן זה –"דמי פינוי" – כמשמעותם לפי סעיף 9ב;


"מיזם פינוי", של שדה מוקשים או של שטח נפלים – מיזם פינוי של שדה מוקשים או שטח נפלים מסוים, לרבות תכנון המיזם, ביצועו ופיקוח ובקרה על ביצועו."

תיקון סעיף 9

10.

בסעיף 9 לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (א), אחרי "של הרשות" יקראו "המיועד לפינוי שדות מוקשים" ובסופו יקראו "(בסימן זה – סכום היסוד)";(2) אחרי סעיף קטן (א) יקראו:
"(א1) נוסף על סכום היסוד, תקבע הממשלה תקציב לפינוי שטחי נפלים כחלק מהצעת חוק התקציב השנתי שתונח על שולחן הכנסת."

הוספת סעיפים
9
א ו־9ב

11.

אחרי סעיף 9 לחוק העיקרי יקראו:"מימון מיזם פינוי

9א.

(א) על אף האמור בסעיף 9(א) רישה, מיזם פינוי של שדה מוקשים בידי הרשות, ימומן מסכום היסוד או מתרומות שקיבלה הקרן לפי הוראות פרק ג'.(ב) מיזם פינוי של שטח נפלים בידי הרשות, ימומן רק מתקציב הרשות לפינוי שטחי נפלים לפי סעיף 9(א1) או מדמי פינוי.סמכות הרשות לגבות דמי פינוי

9ב.

(א) לשם מימון מיזם פינוי של שטח נפלים, רשאית הרשות לגבות תשלום מהגורם המבקש לפתח את מקרקעי שטח הנפלים ביחס לשטח שנדרש לפנותו (בסימן זה – דמי פינוי).(ב) השר בהסכמת שר האוצר יקבע הוראות לעניין דמי פינוי, ובכלל זה רכיבי דמי הפינוי, כללי חישובם ואופן גבייתם בידי הרשות."

תיקון סעיף 11

12.

בסעיף 11(א)(1) לחוק העיקרי, המילים "כאמור בסעיף 9" – לא ייקראו.

תיקון סעיף 12

13.

בסעיף 12(ב) לחוק העיקרי –(1) ברישה, אחרי "מפעיל מסוים" יקראו "או של חברה מפקחת מסוימת";(2) בפסקה (1), אחרי "המפעיל" יקראו "או החברה המפקחת".

תיקון כותרת פרק ה'

14.

בכותרת פרק ה' לחוק העיקרי, אחרי "שדות מוקשים" יקראו "ושטחי נפלים".

החלפת כותרת סימן א' בפרק ה'

15.

במקום כותרת סימן א' בפרק ה' יקראו:"סימן א': פינוי שדות מוקשים ושטחי נפלים, תכניות לפינוי ותיאום עם גופים נוספים".

הוספת סעיף 17א

16.

לפני סעיף 18 לחוק העיקרי יקראו:"פינוי שדות מוקשים ושטחי נפלים

17א.

(א) לא יפונה שדה מוקשים או שטח נפלים אלא בידי הרשות, באמצעות מפעיל וחברה מפקחת, בהתאם להוראות פרק זה.(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), צבא הגנה לישראל רשאי לפנות שדה מוקשים או שטח נפלים, בהתאם לפקודות הצבא כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו–19554."

תיקון סעיף 18

17.

בסעיף 18 לחוק העיקרי –(1) בכותרת השוליים, אחרי "לפינוי שדות מוקשים" יקראו "ושטחי נפלים";(2) אחרי סעיף קטן (א) יקראו:
"(א1) בתוך שנה מיום פרסומו של חוק לפינוי שדות מוקשים (תיקון – הוראת שעה), התשע"ט–20195, תגיש הרשות לשר ולוועדה המייעצת הצעה לתכנית לפינוי שטחי נפלים, ובתוך שנתיים מיום הפרסום כאמור – הצעה לתכנית לפינוי שטחי נפלים בים."

תיקון סעיף 19

18.

בסעיף 19 לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (א), אחרי "רשימת שדות המוקשים" יקראו "ואת רשימת שטחי הנפלים" ובמקום "בה" יקראו "בהן";(2) בסעיף קטן (ב), בכל מקום, אחרי "שדות המוקשים" יקראו "ושטחי הנפלים" ואחרי "סוג המוקשים" יקראו "והנפלים";(3) בסעיף קטן (ג), אחרי "לפנות מוקשים" יקראו "או נפלים".

תיקון סעיף 20

19.

בסעיף 20 לחוק העיקרי, בכותרת השוליים, אחרי "פינוי שדה מוקשים" יקראו "או שטח נפלים".

תיקון סעיף 21

20.

בסעיף 21 לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (א), בסופו יקראו "או שטחי נפלים (בחוק זה – מפעיל)";(2) בסעיף קטן (ב), אחרי "יפנה את המוקשים" יקראו "או הנפלים" ואחרי "משדה המוקשים" יקראו "או משטח הנפלים, לפי העניין".

תיקון סעיף 22

21.

בסעיף 22(א) לחוק העיקרי, בסופו יקראו "(בחוק זה – חברה מפקחת)".

ביטול סעיף 26

22.

סעיף 26 לחוק העיקרי – לא ייקרא.

תיקון סעיף 28

23.

בסעיף 28 לחוק העיקרי –(1) בכותרת השוליים, אחרי "שדה מוקשים" יקראו "או שטח נפלים";(2) בסעיף קטן (א), אחרי "בשדה מוקשים" יקראו "או בשטח נפלים" ואחרי "פנוי ממוקשים" יקראו "או מנפלים, לפי העניין";(3) בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), בכל מקום, אחרי "שדה מוקשים" יקראו "או שטח נפלים" ואחרי "פנוי ממוקשים" יקראו "או מנפלים, לפי העניין".

תיקון סעיף 30

24.

בסעיף 30 לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (א), במקום "בשל הימצאות מוקשים בו" יקראו "בשל הימצאות או חשש להימצאות של מוקשים או נפלים בשטח" ובסופו יקראו "או מנפלים, לפי העניין";(2) בסעיף קטן (ב), אחרי "פנוי ממוקשים" יקראו "או מנפלים, לפי העניין";(3) אחרי סעיף קטן (ב) יקראו:
"(ב1) הרשות רשאית לפנות למפקד הצבאי לשם ביטול צו סגירה החל על שטח בשל חשש להימצאות מוקשים או נפלים באותו שטח, לאחר שבדקה את השטח לפי כללי הסקר שנקבעו לפי סעיף 4(א)(1)(י) ומצאה כי אין בו מוקשים או נפלים, לפי העניין; פנתה הרשות כאמור בסעיף קטן זה, יבטל המפקד הצבאי את צו הסגירה, ובלבד שנוכח כי קיים אישור בכתב של הרשות כי השטח פנוי ממוקשים או מנפלים, לפי העניין.";(4) בסעיף קטן (ג), אחרי "(ב)" יקראו "או (ב1)".

הוספת פרק ו'1

25.

אחרי סעיף 31 לחוק העיקרי יקראו:"פרק ו'1: סיוע הרשות בפינוי נפלים של טילים ורקטותסיוע הרשות בפינוי נפלים של טילים ורקטות

31א.

(א) השר, לבקשת השר לביטחון הפנים, רשאי להורות לרשות, בתקופה שאינה שעת חירום, לפעול לפינוי שטח פתוח שיש בו נפלים שהם תוצאה של הפצצה אווירית, הפגזה ארטילרית או רקטית או כל סוג אחר של ירי ארוך טווח מצד אויב, והוא אינו שטח נפלים כהגדרתו בחוק זה (בסעיף זה – שטח נפלי טילים).(ב) הוראה כאמור בסעיף קטן (א) תינתן בכפוף להעמדת המשאבים הנדרשים לרשות על ידי המשרד לביטחון הפנים לשם פינוי שטח נפלי הטילים.(ג) ניתנה הוראה כאמור בסעיף קטן (א) –
(1) תסייע משטרת ישראל לרשות, לפי בקשתה, להיערך לפינוי שטח נפלי הטילים, ובכלל זה תעביר לרשות את כל המידע הנוגע בדבר שיש בידיה לגבי שטח נפלי הטילים, ובין היתר את סוג הנפלים ונקודות הייחוס לסימון השטח;
(2) רשאי שוטר, לבקשת הרשות, למנוע מכל אדם גישה לשטח נפלי הטילים או לסביבתו או לדרוש מכל אדם לצאת משטח כאמור, ורשאי הוא לעשות כל פעולה הדרושה באופן חיוני לשם כך לרבות שימוש בכוח סביר כלפי אדם או רכוש.(ד) דין שטח נפלי טילים שהתקיימו לגביו הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג) כדין שטח נפלים כהגדרתו בחוק זה.(ה) בסעיף זה, "שעת חירום" – כל אחת מאלה:
(1) החלטה לפתוח במלחמה או לנקוט פעולה צבאית משמעותית לפי סעיף 40 לחוק-יסוד: הממשלה6;
(2) הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 9(ג) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א–19517;
(3) הכרזה על אירוע חירום אזרחי לפי סעיף 90(ב) לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א–19718."

תיקון סעיף 32

26.

בסעיף 32(ב) לחוק העיקרי –(1) הרישה עד המילים "לפי דרישתה" תסומן כפסקה "(1)", ובה, אחרי "תכנית שנתית של הרשות" יקראו "לעניין פינוי שדות מוקשים ותכנית של הרשות לעניין פינוי שטחי נפלים", ובמקום "תקציבה" יקראו "תקציב הרשות";(2) אחרי פסקה (1) יקראו:
"(2) בדוח כאמור בפסקה (1) יפורטו דרכי המימון של פינוי שדות המוקשים ושל פינוי שטחי הנפלים, בחלוקה גאוגרפית.";(3) הסיפה החל במילים "דוח כאמור" תסומן כפסקה "(3)".

תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים – הוראת שעה – מס' 121

27.

בתקופת הוראת השעה יקראו את חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס–20009, כך שבתוספת הראשונה, בפרט 38, אחרי "לפינוי שדות מוקשים" יבוא "ושטחי נפלים".
בנימין נתניהו

ראש הממשלה

ושר הביטחון
ראובן ריבלין

נשיא המדינה

יולי יואל אדלשטיין

יושב ראש הכנסת


** התקבל בכנסת ביום י"ז בטבת התשע"ט (25 בדצמבר 2018); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1225, מיום י"ז באייר התשע"ח (2 במאי 2018), עמ' 920.

1 ס"ח התשע"א, עמ' 658.

2 ס"ח התשנ"ח, עמ' 348.

3 ע"ר 1945, תוס' 2, עמ' (ע) 855, (א) 1055.

4 ס"ח התשט"ו, עמ' 171.

5 ס"ח התשע"ט, עמ'...

6 ס"ח התשס"א, עמ' 158.

7 ס"ח התשי"א, עמ' 78.

8 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390.

9 ס"ח התש"ס, עמ' 190; התשע"ט, עמ' 34.


תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
שחרור ממעצר חשוד בעבירות מעשה מגונה בקטינה והטרדה מינית הרשעת אישה שתקפה באלימות במספר הזדמנויות את לקוח משרדנו במסגרת קובלנה פלילית פרטית סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בעבירות מחשב וקבלת דבר במרמה הארכת מאסר מותנה לנאשם בפעם השלישית בעבירות סמים זיכוי קצין שב"ס מעבירות הונאה באוניברסיטת אריאל ביטול רישום משטרתי בעבירות נשק וסחר בסמים

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017