חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק למניעת הטרדות של מוקדי חירום (תיקון), התשע"ח-2018

חוק למניעת הטרדות של מוקדי חירום (תיקון), התשע"ח-2018

תבנית חוק שהתקבל


חוק למניעת הטרדות של מוקדי חירום (תיקון), התשע"ח–2018*


תיקון שם החוק

1.

בחוק למניעת הטרדות של מוקדי חירום, התשע"ו–2016‏1 (להלן – החוק העיקרי), בשם החוק, במקום "למניעת הטרדות של מוקדי חירום" יבוא "מוקדי חירום".

הוספת כותרת פרק א'

2.

לפני סעיף 1 לחוק העיקרי יבוא:"פרק א': הגדרות".

תיקון סעיף 1

3.

בסעיף 1 לחוק העיקרי –(1) אחרי ההגדרה "התראה" יבוא:
""ועדת החוקה" – ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת;";(2) אחרי ההגדרה "חסימה" יבוא:
""מאגר נתוני מיקום" – מאגר מידע ייעודי, של מוקד חירום, שבו נשמרים, בנפרד מכל מידע אחר, נתוני מיקום של מתקשר שלא נצפו;
"מגן דוד אדום" – האגודה "מגן דוד אדום בישראל" שהוקמה לפי חוק מגן דוד אדום, התש"י–19502;";(3) אחרי ההגדרה "מפעיל סלולרי" יבוא:
""מפעיל שירותי תקשורת" – מפעיל סלולרי, מי שנותן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים מכוח רישיון כללי לפי חוק התקשורת, או מי שנותן שירותי גישה לאינטרנט מכוח רישיון כללי או רישיון מיוחד לפי חוק התקשורת;
"מתקשר" – פונה למוקד חירום;
"נתוני מיקום של מתקשר" – נתוני איכון של מכשיר שממנו נעשתה פנייה למוקד חירום;
"עובד המוקד" – עובד מוקד החירום.";(4) בהגדרה "קצין ממונה", במקום "מבצעים" יבוא "השיטור", ובמקום "בדרגת רשף" יבוא "בדרגת רב רשף".

הוספת פרק ב' וכותרת פרק ג'

4.

אחרי סעיף 1 לחוק העיקרי יבוא:"פרק ב': קבלת נתוני מיקום של מתקשר למוקד חירוםקבלת נתוני מיקום של מתקשר

1א.

(א) מוקד חירום רשאי לקבל ממפעיל שירותי תקשורת נתוני מיקום של מתקשר בעת קבלת פנייתו של המתקשר; מוקד החירום ישמור את נתוני המיקום שהתקבלו כאמור במאגר נתוני מיקום, בנפרד מכל מידע אחר, והכול לשם טיפול באירוע שנדרש בו טיפול מיידי לפי הוראות פרק זה.(ב) בהפקת נתוני מיקום לא יעשה מפעיל שירותי תקשורת שימוש בתוכן של מסר בזק, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק התקשורת.צפייה בנתוני מיקום של מתקשר באירוע שנדרש בו טיפול מיידי

1ב.

(א) התקבלה פנייה במוקד חירום וסבר עובד המוקד כי יש חשש להתרחשות אירוע שנדרש בו טיפול מיידי ויש צורך בצפייה בנתוני המיקום של המתקשר, באופן מיידי, לשם טיפול באותו אירוע, רשאי הוא, בעת קבלת הפנייה, לצפות בנתוני המיקום של המתקשר השמורים במאגר נתוני מיקום.(ב) נוסף על האמור בסעיף קטן (א), עובד המוקד רשאי לצפות בנתוני המיקום של מתקשר גם לאחר קבלת פנייתו של המתקשר, אם סבר, לאחר מועד קבלת הפנייה, כי הדבר נדרש לצורך טיפול מיידי באירוע כאמור בסעיף קטן (א).צפייה בנתוני מיקום של מתקשר לשם ביצוע תחקיר או לפי צו של בית משפט

1ג.

נוסף על האמור בסעיף 1ב(ב), עובד המוקד רשאי לצפות בנתוני מיקום של מתקשר השמורים במאגר נתוני המיקום, לאחר הפנייה למוקד החירום, גם בהתקיים אחד מאלה:(1) לשם ביצוע תחקיר הנוגע לאופן הטיפול של מוקד החירום בפנייה למוקד החירום, ובלבד שהצפייה אושרה מראש על ידי קצין משטרה, מפקד תחנת כיבוי אש או מנהל המוקד הארצי של מגן דוד אדום, לפי העניין, והאישור תועד;(2) לפי צו של בית המשפט, שניתן לפי כל דין, אם בית המשפט שוכנע כי הצפייה בנתוני המיקום נדרשת וכי התועלת שבצפייה עולה על הפגיעה בפרטיות הכרוכה בה.שמירת נתוני מיקום של מתקשר ומחיקתם

1ד.

(א) נצפו נתוני מיקום של מתקשר לפי הוראות סעיף 1ב או 1ג, יישמרו הנתונים יחד עם מכלול הנתונים הנוגעים לאותו אירוע.(ב) לא נצפו נתוני מיקום של מתקשר, לא ייעשה בהם כל שימוש, ובכלל זה הם לא יועברו למאגר מידע אחר ולא יוצלבו עם מידע אחר.(ג) מוקד חירום ימחק נתוני מיקום של מתקשר שלא נעשה בהם שימוש כאמור בסעיף קטן (ב) ממאגר נתוני המיקום, בתוך שלוש שעות מקבלת הפנייה, ולגבי מוקד החירום של משטרת ישראל – בתוך 14 ימים מקבלת הפנייה.הוראות מיוחדות לעניין מגן דוד אדום

1ה.

(א) עובד מגן דוד אדום שקיבל מידע על אדם לפי פרק זה, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו שימוש אלא לשם אירוע שנדרש בו טיפול מיידי, בהתאם להוראות פרק זה.(ב) מידי שנה, עד יום ה-1 במרס, ידווח מגן דוד אדום לשר הבריאות על כל אלה:
(1) מספר הפניות שהתקבלו במוקד;
(2) מספר נתוני המיקום של מתקשר שנצפו תוך כדי הפנייה או לאחריה, לפי הוראות סעיף 1ב;
(3) מספר נתוני המיקום של מתקשר שנצפו לאחר הפנייה לפי הוראות סעיף 1ג;
(4) הפעולות שנעשו כדי להבטיח שהשימוש במאגר נתוני המיקום ייעשה לפי הוראות פרק זה בלבד;
(5) כל שימוש שנעשה במאגר נתוני המיקום בניגוד להוראות פרק זה.(ג) לשם פיקוח על ביצוע הוראות פרק זה על ידי מגן דוד אדום, רשאי המנהל הכללי של משרד הבריאות או המשנה למנהל הכללי, מנהל תחום בכיר שירותי ההצלה במשרד הבריאות ונציב קבילות הציבור למקצועות הרפואיים באותו משרד, לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצוע ההוראות לפי פרק זה על ידי מגן דוד אדום.החזר הוצאות מפעיל שירותי תקשורת

1ו.

מפעיל שירותי תקשורת רשאי לדרוש החזר הוצאות בעד העברת נתוני מיקום של מתקשר למוקד חירום לפי הוראות פרק זה; החזר ההוצאות יהיה בסכום שיאשר שר התקשורת, לאחר התייעצות עם שר האוצר והשר לביטחון הפנים, או שר הבריאות, לפי העניין.פרק ג': מניעת הטרדה של מוקד חירום".

תיקון סעיף 4

5.

בסעיף 4 לחוק העיקרי, במקום "בסעיף 3," יבוא "בסעיף 3(2),".

תיקון סעיפים 5 ו-6 ו-8 עד 10

6.

בסעיפים 5(ד), 6, 8, 9(א) ו-10 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "חוק זה" יבוא "פרק זה".

הוספת כותרת פרק ד'

7.

אחרי סעיף 10 לחוק העיקרי יבוא:"פרק ד: הוראות שונות".

תיקון סעיף 11

8.

בסעיף 11 לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (א), המילים "חוק ומשפט של הכנסת" – יימחקו.(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), השר לביטחון הפנים, בהתייעצות עם שר התקשורת, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה, יקבע הוראות לעניין קבלת נתוני מיקום של מתקשר לפי פרק ב', אופן שמירת נתוני המיקום במאגר נתוני המיקום, הרשאת הגישה אליהם, השימוש בהם ומחיקתם.
(א2) על אף האמור בסעיף קטן (א), שר הבריאות, בהתייעצות עם שר התקשורת, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה, יקבע הוראות ליישום פרק זה על ידי מגן דוד אדום, ובכלל זה לעניין קבלת נתוני מיקום של מתקשר, הרשאת הגישה אליהם, השימוש בהם ומחיקתם."

תיקון סעיף 12

9.

בסעיף 12 לחוק העיקרי –(1) המילים "חוק ומשפט של הכנסת" – יימחקו;(2) במקום "על" יבוא "על כל אלה:";(3) הקטע החל במילים "מספר ההוראות" ועד המילים "למוקד החירום" יסומן כפסקה (1) ואחריה יבוא:
"(2)

(א) מספר הפניות שהתקבלו במוקד החירום;

(ב) מספר נתוני המיקום של מתקשר שנצפו תוך כדי הפנייה או לאחריה, לפי הוראות סעיף 1ב;

(ג) מספר נתוני המיקום של מתקשר שנצפו לאחר הפנייה לפי הוראות סעיף 1ג."

תיקון התוספת

10.

בתוספת לחוק העיקרי, אחרי פרט (2) יבוא:"3. מגן דוד אדום לישראל – למעט לעניין הוראות פרק ג'."

תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים – מס' 118

11.

בחוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש"ס–2000‏3, בתוספת הראשונה, בפרט 54, המילים "הטרדות של" והמילים "למניעת הטרדות של" – יימחקו.
בנימין נתניהו

ראש הממשלה


גלעד ארדן

השר לביטחון הפניםראובן ריבלין

נשיא המדינה


יולי יואל אדלשטיין

יושב ראש הכנסת** התקבל בכנסת ביום ה' באב התשע"ח (17 ביולי 2018); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1136, מיום י"א בסיוון התשע"ז (5 ביוני 2017), עמ' 1124.

1 ס"ח התשע"ו, עמ' 878.

2 ס"ח התש"י, עמ' 175.

3 ס"ח התש"ס, עמ' 190; התשע"ח, עמ' ....


תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
הארכת מאסר על תנאי חב הפעלה למסיע שוהים בלתי חוקיים בפעם השנייה הארכת מאסר מותנה לנאשם בעבירות סחר בסמים זיכוי לקוח מעבירת מעשה מגונה בקטינה בנסיבות אינוס ענישה מקלה: 3.5 חודשי עבודות שירות בלבד בגין גידול סמים במשקל 900 גרם שחרור ממעצר חשוד בעבירות מע"מ בהיקף של למעלה מ-20 מיליון ש"ח שחרור ממעצר חשוד במעשה מגונה בנסיבות מחמירות בקטינה קרובת משפחתו

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
הסדר במסגרת צו למניעת הטרדה מאיימת
שיר | 22:44 19/03/2019
החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים
ליאור | 12:26 11/09/2017
החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים
עו''ד אור הדאיה | 12:30 12/09/2017
תודה רבה עו"ד אור הראיה, ועוד שאלה
ליאור | 10:32 13/09/2017
למחוק, רשמתי את זה בפורום רישום פלילי שיותר רלוונטי
ליאור | 23:17 09/09/2017
אבל בבקשה תענו שם, ראיתי שם שאלה מלפני חודש שהייתה ללא מענה
ליאור | 23:20 09/09/2017