חזרה לעמוד הראשי | חקיקה | תיעוד חזותי בחקירת חשודים

תיעוד חזותי בחקירת חשודים

חוק חקירת חשודים קובע חובת תיעוד חזותי וקולי במקרים שניכרת בהם חשיבות מיוחדת לשיקוף מהלך החקירה נאמנה כדי למנוע הפרות חוק ועיוות דין.

  חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים), התשס"ב-2002

 פרק א': הוראות כלליות

 

1.       

הגדרות

בחוק זה -

"חקירה" - תשאול או גביית הודעה בקשר לעבירה, בידי שוטר;

"חשוד" - חשוד בביצוע עבירה;

"פקודת העדות" - פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות);

"קלטת" - לרבות דיסקט, תקליטור וכל אמצעי אחר לאגירה ואחסון של מידע המופק ממכשיר תיעוד חזותי או קולי שבהם תועדה חקירת חשוד;

"קצין ממונה" - הקצין הממונה על החקירות בתחנת המשטרה או הקצין הממונה על יחידת החקירות שאחראית על החקירה, ובהעדרם - ממלאי מקומם;

"שוטר" - שוטר שמוסמך לחקור לפי סעיף 2 לפקודת העדות;

"תיעוד חזותי" - תיעוד בהקלטת תמונה וקול בשילוב;

"תיעוד קולי" - תיעוד בהקלטת קול.

 

2.       

חקירה בשפת החשוד

חקירת חשוד תתנהל בשפתו או בשפה שהחשוד מבין ודובר אותה, לרבות שפת סימנים.

 

3.       

חקירה בתחנת משטרה

(א) חקירת חשוד תתנהל בתחנת משטרה (בחוק זה - תחנה), אלא אם כן סבר השוטר כי לא ניתן לנהלה בתחנה או שיש צורך עניני לנהלה בדחיפות מחוץ לתחנה, או אם סבר הקצין הממונה כי קיים צורך ענייני בחקירת החשוד מחוץ לתחנה.

(ב) החלטה בדבר ניהול חקירת חשוד מחוץ לתחנה והנמקתה יתועדו בכתב סמוך ככל האפשר לקבלת ההחלטה.

 

4.       

תיעוד חקירת חשוד

(א) תיעוד חזותי או תיעוד קולי של חקירת חשוד יהיה בכל מהלכה של החקירה מראשיתה ועד סופה ויכלול את חילופי הדברים שנעשו בין חוקר לחשוד או בנוכחותו של החשוד, ובתיעוד חזותי, לרבות תגובות או תנועות גוף.

(ב) תיעוד בכתב של חקירת חשוד יכלול את עיקר חילופי הדברים וכן התגובות או תנועות הגוף שהן תחליף לחילופי דברים, שנעשו בין חוקר לחשוד או בנוכחותו של חשוד, באופן שישקף נכונה את המתרחש בחקירה, מראשיתה ועד סופה; התיעוד בכתב ייערך בו זמנית עם חקירת החשוד או בסמוך לה ככל האפשר.

 

5.       

כללים בדבר חקירה

(תיקונים: התשס"ו, התשע"א)

(א) השר לביטחון הפנים, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, יקבע -

(1) כללים לענין ניהול חקירת חשוד, ובכלל זה חובות ואיסורים המוטלים על חוקר משטרה;

(2) דרכי פיקוח על קיומם של כללים החלים על חקירת חשוד;

(3) כי הפרתם של כללים כאמור בפיסקה (1), כולם או חלקם או הפרתם בנסיבות מסויימות, היא עבירת משמעת כהגדרתה בחוק המשטרה, התשס"ו-2006.

(ב) תקנות כאמור בסעיף קטן (א), לעניין חקירת חשוד בעבירת ביטחון, כהגדרתו בסעיף 35(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996 (בחוק זה - חשוד בעבירת ביטחון), ייקבעו בהתייעצות עם ראש הממשלה, בנוסף לתנאים האמורים בסעיף קטן (א).

 

6.       

החלת הוראות פקודת העדות

הוראות חלק א' לפקודת העדות יחולו על חקירת חשוד בכפוף להוראות חוק זה.

פרק ב': חקירת חשוד בתחנה

 

7.       

אמצעי תיעוד של חקירה בתחנה

על תיעוד חקירת חשוד בתחנה יחולו הוראות אלה:

(1) חקירת חשוד בעבירה מן העבירות המנויות בתוספת תתועד בתיעוד חזותי, למעט בנסיבות כאמור בפסקה (2);

(2) הקצין הממונה רשאי, בכפוף להוראות סעיפים 8(2) או (3) או 11(א)(2), להורות על תיעוד חקירת חשוד בעבירה מן העבירות המנויות בתוספת בתיעוד קולי או בתיעוד בכתב במקום בתיעוד חזותי, אם בשל תקלה טכנית או בשל צורך עניני, לא ניתן לתעד את חקירת החשוד בתיעוד חזותי; הוראה כאמור תינתן בכתב ותכלול את הנימוקים לה; חדלו הנסיבות המונעות את התיעוד החזותי להתקיים, יתועד המשך החקירה בתיעוד חזותי.

(3) חקירת חשוד בעבירה שאינה מנויה בתוספת, ושהוראות סעיפים 8(2) או (3) או 11(א)(2) אינן חלות עליה, תתועד בתיעוד חזותי, בתיעוד קולי או בתיעוד בכתב.

 

8.       

תיעוד בשפת החשוד

לענין שפת התיעוד של חקירת חשוד בתחנה יחולו הוראות אלה:

(1) תועדה חקירת חשוד בכתב בלבד, יהיה התיעוד בשפה שבה התנהלה החקירה.

(2) לא ניתן לתעד בכתב חקירתו של חשוד בשפה שבה היא מתנהלת, תתועד החקירה בתיעוד חזותי או בתיעוד קולי; אולם אם התנהלה החקירה בשפת סימנים, תתועד בתיעוד חזותי בלבד.

(3) היה לשוטר יסוד להניח שהחשוד אינו יודע קרוא וכתוב או שהוא אדם עם מוגבלות, המקשה עליו לאשר את נכונות תיעוד החקירה בכתב, תתועד החקירה בתיעוד חזותי או בתיעוד קולי.

(4) לענין סעיף זה וסעיף 10, "מוגבלות" - לקות פיסית, נפשית או שכלית, לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית.

פרק ג': חקירת חשוד מחוץ לתחנה

 

9.       

אמצעי תיעוד מחוץ לתחנה

חקירת חשוד מחוץ לתחנה תתועד בתיעוד חזותי, בתיעוד קולי או בתיעוד בכתב; ואולם שחזור של העבירה בידי החשוד יתועד בתיעוד חזותי בלבד.

 

10.      

תיעוד בשפת החשוד

לענין שפת התיעוד של חקירת חשוד מחוץ לתחנה יחולו הוראות אלה:

(1) תועדה חקירת חשוד בכתב בלבד, יהיה התיעוד בשפה שבה התנהלה החקירה, אלא אם כן לא ניתן לתעדה בו זמנית או בסמוך לה באותה השפה.

(2) לא תועדה חקירת חשוד בשפה שבה התנהלה, כאמור בפסקה (1), יתורגם התיעוד בפני החשוד לשפה שהחשוד מבין לשם קיום הוראות סעיף 11, ותרגום כתוב לשפה כאמור יצורף לתיעוד בכתב.

(3) תועדה בכתב בלבד חקירתו של חשוד שאינו יודע קרוא וכתוב או שהוא אדם עם מוגבלות המקשה עליו להבין את התיעוד, ייקרא התיעוד בכתב בפניו ויוסבר לו האמור בו, לשם קיום הוראות סעיף 11.

 

11.      

הצגה ואישור תיעוד שנעשה מחוץ לתחנה

(א) נחקר חשוד מחוץ לתחנה בעבירה מן העבירות המנויות בתוספת, יחולו הוראות אלה:

(1) תיעוד החקירה יוצג בפני החשוד בתחנה בהקדם האפשרי, והוא יתבקש לאשרו; ואולם, רשאי הקצין הממונה מטעמים מיוחדים שיירשמו לאשר את הצגת התיעוד לפני החשוד בתחנה במועד מאוחר יותר;

(2) על אף האמור בפסקה (1) נוכח חוקר, בעת התנהלות החקירה, כי לא תהיה אפשרות להביא את החשוד לתחנה במועד סביר קרוב, יוצג התיעוד לחשוד במקום שבו נערכה החקירה והוא יתבקש לאשרו;

(3) הצגת התיעוד בפני החשוד בתחנה והליך אישורו כאמור בפסקה (1), יתועדו בתיעוד חזותי או בתיעוד קולי.

(ב) נחקר חשוד מחוץ לתחנה בעבירה שאינה מן העבירות המנויות בתוספת, והחקירה תועדה בכתב, יוצג התיעוד לחשוד במקום שבו נערכה החקירה והוא יתבקש לאשרו; לא אישר החשוד את התיעוד במקום החקירה, יוצג התיעוד לפני החשוד בתחנה, בהקדם האפשרי, והחשוד יתבקש לאשרו, אלא אם כן אישר הקצין הממונה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, את הצגת התיעוד לפני החשוד בתחנה במועד מאוחר יותר.

פרק ד': הוראות שונות

 

12.      

הוראות נוספות לענין תיעוד חזותי ותיעוד קולי

(א) לא ייעשה כל שינוי בקלטת.

(ב) השר לביטחון הפנים יתקין תקנות לענין תיעוד חזותי ותיעוד קולי של חקירת חשוד לפי חוק זה, לרבות דרכי השמירה, האחסון, הצפייה וההעתקה של קלטת.

(ג) שר המשפטים והשר לבטחון הפנים יתקינו כאחד תקנות לענין עריכת תמליל מודפס מתיעוד חזותי או מתיעוד קולי של חקירת חשוד, ולפי הצורך, לענין תרגום התמליל.

(ד) השר לביטחון הפנים רשאי לקבוע תשלום עבור העתקת קלטת.

 

13.      

איסור פרסום קלטת - עונשין

המפרסם תיעוד חזותי או קולי של חקירה, כולו או חלקו, בלא רשות בית משפט, דינו - מאסר שנה; לענין סעיף זה, "חקירה" - לרבות חקירה בידי רשות אחרת המוסמכת לחקור על פי דין, שהוצא לגביה צו לפי סעיף 16(ג).

 

14.      

שינוי התוספת

השר לביטחון הפנים, רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להוסיף עבירות לעבירות שבתוספת.

 

15.      

ביצוע ותקנות

השר לביטחון הפנים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.

פרק ה': תחילה, תחולה והוראת שעה

 

16.      

תחילה ותחולה

[תיקונים: התשס"ב, התשס"ו (מס' 2)]

(א) תחילתו של חוק זה, למעט סעיף 8(2), שנה מיום פרסומו (להלן - יום התחילה).

(ב) בכפוף להוראות סעיף קטן (ב1), החלתה של החובה לתעד חקירת חשוד בתיעוד חזותי או בתיעוד קולי לפי חוק זה, למעט לפי סעיף 8(2) וסעיפים 8(3), 9 ו-11(א)(3), תיעשה בצווים שיוציא השר לביטחון הפנים, בהדרגה, מיום התחילה, לפי חומרת עבירות, ובלבד שעד יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) תחול החובה לתעד כאמור על עבירות שעונשן מאסר 15 שנים או יותר ושעד יום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) תחול החובה לתעד כאמור גם על עבירות שעונשן מאסר 10 שנים עד 15 שנים.

(ב1) החובה לתעד חקירת חשוד בתיעוד חזותי או בתיעוד קולי לפי חוק זה תחול על -

(1) עבירה לפי סעיף 300 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בסעיף זה - חוק העונשין) - ביום ז' באב התשס"ו (1 באוגוסט 2006);

(2) עבירה לפי סעיף 298 לחוק העונשין, שאינה עבירת תעבורה כהגדרתה בפקודת התעבורה - ביום י"ז באב התשס"ז (1 באוגוסט 2007).

(ג) השר לביטחון הפנים רשאי בצו, באישור השר הממונה בהתייעצות עם שר המשפטים, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להחיל את הוראות חוק זה, כולן או מקצתן, ובשינויים המחויבים, על רשות אחרת המוסמכת לחקור על פי דין; אולם לגבי חקירת חשודים לפי חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, תהיה הסמכות האמורה נתונה לשר הביטחון, בהתייעצות עם שר המשפטים, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט; בסעיף זה, "השר הממונה" - השר הממונה על הרשות המוסמכת לחקור.

 

16א.     

מעקב אחר יישום החוק וביצועו

[תיקון התשס"ו (מס' 2)]

(א) השר לביטחון הפנים ושר המשפטים ידווחו לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, עד יום י"ג בשבט התשס"ז (1 בפברואר 2007) על תכנית רב שנתית בדבר היערכות ליישום החלתה של החובה לתעד חקירת חשוד בתיעוד חזותי או בתיעוד קולי כאמור בסעיף 16(ב).

(ב) במהלך התקופה שמיום ז' באב התשס"ו (1 באוגוסט 2006) עד יום י"ז בשבט התש"ע (1 בפברואר 2010), ידווחו השר לביטחון הפנים ושר המשפטים לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, מדי ששה חודשים (בסעיף קטן זה - תקופת הדיווח), על מצב יישום החוק וביצועו; הדיווח יכלול, בין השאר, פירוט בדבר כל אלה, לגבי תקופת הדיווח:

(1) מספר החקירות אשר בוצעו לגבי כל עבירה מן העבירות המנויות בתוספת;

(2) מספר החקירות אשר תועדו בתיעוד חזותי כאמור בסעיף 7 וכן מספר החקירות אשר תועדו כאמור וגם תומללו;

(3) העלויות הכרוכות ביישום החוק ובביצועו, לרבות העלויות הכרוכות בתמלול החקירות.

 

17. 2

הוראת שעה

תוספת

(תיקונים: התשס"ח, התשע"ב)

בתקופה שמיום התחילה ועד תום 12 שנים מיום התחילה, לא תחול החובה לתעד חקירת חשוד בתיעוד חזותי או בתיעוד קולי לפי סעיפים 7 ו-11 על חקירת חשוד בעבירת ביטחון.

תוספת

(סעיף 7)


עבירות שהעונש המרבי שנקבע להן הוא מאסר עשר שנים או יותר.

 

 

אריאל שרון

 

עוזי לנדאו

 

ראש הממשלה

 

השר לביטחון הפנים

משה קצב

 

אברהם בורג

 

נשיא המדינה

 

יושב ראש הכנסת

 

[1.] ס"ח 1855, התשס"ב (4.7.2002), עמ' 468.

תיקונים:ס"ח 1883, התשס"ג (29.12.2002), עמ' 204;

ס"ח 2045, התשס"ו (1.1.2006), עמ' 153;

ס"ח 2057, התשס"ו (15.6.2006), עמ' 357 [התשס"ו (מס' 2)];

ס"ח 2158, התשס"ח (17.6.2008), עמ' 572;

ס"ח 2302, התשע"א (30.6.2011), עמ' 949. הצ"ח - ממשלה 577, התשע"א, עמ' 603;

ס"ח 2366, התשע"ב (5.7.2012), עמ' 478. הצ"ח - ממשלה 698, התשע"ב, עמ' 948;

ס"ח 2493, התשע"ה (30.6.2015), עמ' 162. הצ"ח - ממשלה 918, התשע"ה, עמ' 600.

[2.] במקור נקבע הפטור לתעד חקירת חשוד בעבירת ביטחון למשך 5 שנים מיום התחילה. בתיקון התשס"ח הוארך הפטור ל–9 שנים, בתיקון התשע"ב - ל–12 שנים ובתיקון התשע"ה - עד 4.1.2017.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

באתר האינטרנט של המשרד השתדלנו להעניק לכם מידע אינפורמטיבי חשוב בתחום המשפט הפלילי המסופקים לכם בחינם ולצורך הכנתכם למה שעומד בפניכם. לפניכם מאגר פסיקה בתחום המשפט הפלילי המתעדכן באופן תדיר. ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
משפט פלילי | מאגר משפט פלילי | חקיקה פלילית | מאגר חקיקה | תיעוד חזותי בחקירת חשודים | חוק סדר הדין הפלילי חקירת חשודים

הצלחות המשרד בתחום
ביטול 29 תיקים משטרתיים ללקוח שנחשד בביצוע מגוון רחב של עבירות סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם בתקיפת אביה של בת זוגו שחרור ממעצר חייל שנחשד בהחזקה ושימוש בסמים מסוכנים במסגרת פרשיה רחבה וחמורה בצבא שחרור חשוד ממעצר בעבירות תקיפה וחבלה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
זאם | 14:48 29/01/2017
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
עו''ד אלעד שאול אלבז | 13:08 07/02/2017
ביטול משפט פלילי
יצחק | 08:13 14/10/2016
ביטול משפט פלילי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:53 14/10/2016
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
גילי | 21:37 28/11/2014
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
עו''ד איילון בירנבוים | 06:59 02/12/2014
משפט פלילי ושהות בחו"ל
גילי | 11:21 27/11/2014
דחיית משפט פלילי
דנה | 23:29 02/11/2014
דחיית משפט פלילי
עו''ד איילון בירנבוים | 18:14 15/11/2014
איך אני יכול למחוק רישום פלילי לאחר גזר הדין?
ניסו דעבול | 01:49 17/12/2013
מחיקת הרשעה פלילית
עו''ד אסף דוק | 06:09 17/12/2013
האם לאחר חקירה פלילית יש לי תיק פלילי?
ליהי שדה | 03:41 30/11/2013
רישום פלילי בעקבות תיק חקירה שנסגר
עו''ד אסף דוק | 17:47 30/11/2013
האם ניתן לבצע מחיקת רישום פלילי לאחר מתן גזר הדין?
אבי כהן | 12:54 04/11/2013
הגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה
עו''ד אסף דוק | 16:51 04/11/2013
תודה רבה על תשובתך המפורטת!
אבי | 09:04 01/12/2013