חזרה לעמוד הראשי | חקיקה | פקודת הסמים המסוכנים

פקודת הסמים המסוכנים

פקודת הסמים המסוכנים מאגדת בתוכה את רשימת החומרים הנחשבים כסמים מסוכנים ואשר השימוש בהם נאסר על פי חוק בישראל.

  פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973

פרק א': פרשנות

 

1.       

הגדרות

(תיקונים: התשל"ט, התשמ"ט)

בפקודה זו -

"אמנה" - האמנה היחידה על סמים נרקוטיים שנחתמה בניו-יורק ביום 30 במרס 1961;

"במעבר" - מובא לישראל ביבשה, באוויר או במים, רק לשם הובלה לארץ אחרת באותו רכב או ברכב אחר, אף אם לא הונחת ולא שוטען בישראל;

"המרה" - שינויו של סם בתהליך כימי, למעט הפיכת אלקלואידים למלחיהם;

"היתר הטיה" - היתר שניתן מאת רשות מוסמכת של ארץ, להטות סם מסוכן, הנמצא בה במעבר, לארץ שאינה היעד הסופי הרשום בהיתר היצוא;

"היתר יבוא" - היתר לפי סעיף 2 שניתן מאת רשות מוסמכת, המתיר יבואו של סם מסוכן;

"היתר יצוא" - היתר לפי סעיף 3 שניתן ליצואו של סם מסוכן מאת רשות מוסמכת של הארץ שממנה הסם מיוצא;

"יבוא" - שלא במעבר;

"ייצור" - לרבות תהליך של זיקוק ולרבות הפיכת אלקלואידים למלחיהם;

"יצוא" - שלא במעבר;

"מנהל" - המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהמנהל הסמיכו לענין הנדון;

"סם מסוכן" - חומר מן המפורטים בתוספת הראשונה לרבות כל מלח שלו, וכן כל תכשיר, תרכובת, תערובת או תמיסה של חומר כאמור ומלחיהם;

"עבירה של עסקת סמים" - עבירה לפי פקודה זו שעונשה מאסר עשרים שנים או יותר;

"רופא" - רופא מורשה כמשמעותו בסעיף 2 לפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976;

"רופא שיניים" - כמשמעותו בפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל"ט-1979;

"רופא וטרינרי" - כמשמעותו בפקודת הרופאים הוטרינריים;

"רוקח" - רוקח בעל רשיון כמשמעותו בפקודת הרוקחים;

"רכב" - כלי-רכב, כלי-שיט, כלי-טיס, רכבת וכל אמצעי הובלה אחר שאפשר להביא בו טובין לישראל או להוציאם ממנה;

"רכוש" - מקרקעין, מטלטלין, כספים וזכויות לרבות רכוש שהוא תמורה של רכוש כאמור וכל רכוש שצמח או בא כתמורה מרווחי רכוש כאמור.

פרק ב': היתרים

 

2.       

פרטי היתר היבוא

היתר יבוא יכלול -

(1) פרטים מלאים על הסם וכמותו;

(2) השם והמען של האדם שמותר לו לייבא את הסם;

(3) השם והמען של האדם שממנו יושג הסם;

(4) פרק הזמן שבו יבוצע היבוא.

 

3.       

פרטי היתר יצוא

היתר יצוא יכלול -

(1) פרטים מלאים על הסם וכמותו;

(2) השם והמען של המייצא;

(3) השם והמען של האדם שאליו יישלח הסם;

(4) שם הארץ שאליה ייוצא הסם;

(5) פרק הזמן שבו יבוצע היצוא.

 

4.       

פרטי היתר הטיה

היתר-הטיה יכלול את כל הפרטים שיש לציינם בהיתר-יצוא ואת שם הארץ שממנה יוצא המשגור מתחילה.

 

5.       

הרשות המוסמכת בישראל

סימן א': ייצור, החזקה ושימוש

המנהל מוסמך לתת היתרי יבוא, יצוא או הטיה של סם מסוכן שמותר לייבאו, לייצאו או להטותו.

פרק ג': עבירות

סימן א': ייצור, החזקה ושימוש

 

6.       

ייצור, הכנה והפקה

(תיקונים: התשל"ט, התשמ"ט)

לא יגדל אדם סם מסוכן, לא ייצר אותו, לא יפיק אותו, לא יכין אותו ולא ימצה אותו מחומר אחר, אלא ברשיון מאת המנהל. העובר על הוראות סעיף זה, דינו - מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

 

7.       

החזקה ושימוש

(תיקונים: התשל"ט, התשמ"ט, התשנ"ה)

(א) לא יחזיק אדם סם מסוכן ולא ישתמש בו, אלא במידה שהותר הדבר בפקודה זו או בתקנות לפיה, או ברשיון מאת המנהל.

(ב) האמור בסעיף זה בדבר איסור החזקה אינו חל על סם מסוכן הנמצא במעבר שהותר לפי פקודה זו.

(ג) העובר על הוראות סעיף זה, דינו - מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977. ואם החזיק בסם או השתמש בו לצריכתו העצמית בלבד, דינו - מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

(ד) על אף הוראות סעיף קטן (ג) סיפה, מי, שלצריכתו העצמית, מחזיק בסם או משתמש בו בתוך כותלי בית ספר או בחצריו והוא אינו לומד באותו בית ספר, דינו - מאסר חמש שנים; הוראה זו לא תחול על מי שטרם מלאו לו שש עשרה שנים.

 

8.       

דרכי החזקה

לענין אישום בשל החזקת סם מסוכן, אין נפקא מינה אם הסם המסוכן נמצא ברשותו של הנאשם, או ברשות המחזיק אותו מטעמו של הנאשם, או אם הסם של הנאשם נמצא ברשותו של אדם אחר ללא ידיעתו של אותו אחר, או אם הסם נמצא במקום שאינו ברשותו או שאינו נתון לפיקוחו או להשגחתו של שום אדם.

 

9.       

חצרים

(תיקונים: התשל"ט, התשמ"ט)

(א) המחזיק חצרים לא ירשה להשתמש בהם לשם הכנת סם מסוכן, שימוש בו, מכירתו או עשיית עיסקה אחרת בו, שלא בהיתר.

(ב) לא יהיה לאדם ענין בניהול חצרים המשמשים למטרה כאמור בסעיף קטן (א).

(ג) לא יהיה אדם נוהג לבקר במקום שנועד לשימוש בסמים מסוכנים.

(ד) העובר על הוראות סעיף זה, דינו - מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ואם עבר עליהן אגב החזקת סם מסוכן או שימוש בו לצריכתו העצמית בלבד, דינו - מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

 

10.      

כלים

(תיקונים: התשל"ט, התשמ"ט)

לא יהיו ברשותו של אדם כלים המשמשים להכנת סם מסוכן או לצריכתו, שלא בהיתר; העובר על הוראות סעיף זה, דינו - מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ואם היו הכלים לשימוש בצריכתו העצמית בלבד, דינו - מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

 

10א.     

כלים אסורים

[תיקון התשס"ח (מס' 2)]

(א) לא ייצר אדם כלי אסור, לא ימכרו, לא יציגו למכירה, לא ייבאו, לא ייצאו, לא יסחר בו או יעשה בו עסקה אחרת ולא יחזיק בו במטרה לעשות אחת מהפעולות האמורות, שלא בהיתר; העובר על הוראות סעיף זה, דינו - מאסר חמש שנים.

(ב) בסעיף זה, "כלי אסור" - כלי שייעודו העיקרי, דרך כלל, הוא להכנת סם מסוכן או לצריכתו, כגון הכלים המנויים להלן:

(1) באנג.

 

11.      

החזקה מותרת

(תיקון התשל"ט)

לענין פקודה זו, החזקת סם כמפורט בחלק ב' לתוספת הראשונה מותרת באחת מאלה:

(1) המחזיק הוא רוקח והסם מוחזק בחצריו שיש לו רשיון עליהם;

(2) המחזיק הוא רופא, רופא שיניים או רופא וטרינרי, ולפי חיקוק הדן ברופאים, ברופאי שיניים או ברופאים וטרינריים מותר לו להחזיק סם כאמור;

(3) המחזיק מוכיח שהוא השיג את הסם שבהחזקתו מרוקח ושהסם נופק לפי הוראות פקודת הרוקחים, או שהושג מרופא או מרופא וטרינרי הרשאים לפי הדין לספק סמים או תרופות;

(4) הדבר הורשה בתקנות לפי פקודה זו.

 

12.      

שימוש מותר

סימן ב': מסחר ומעבר

השימוש בסם מסוכן מותר אם הוא לצורך ריפוי והסם סופק למשתמש מאת רוקח, רופא או רופא וטרינרי בתנאים האמורים בסעיף 11(3) או סופק על פי רשיון.

סימן ב': מסחר ומעבר

 

13.      

יצוא, יבוא, מסחר והספקה

לא ייצא אדם סם מסוכן, לא ייבא אותו, לא יקל על ייצואו או ייבואו, לא יסחר בו, לא יעשה בו שום עיסקה אחרת ולא יספקנו בשום דרך, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם הותר הדבר בפקודה זו או בתקנות לפיה או ברשיון מאת המנהל.

 

14.      

תיווך

לא יתווך אדם - בין בתמורה ובין שלא בתמורה - בפעולה אסורה לפי סעיף 13.

 

15.      

הובלה במעבר

לא יוביל אדם סם מסוכן במעבר דרך ישראל אלא מארץ שמותר לייצאו ממנה ואל ארץ אחרת שמותר לייבאו אליה; בא הסם מארץ שהיא מבעלות האמנה - תנאי נוסף הוא שיהא עם הסם היתר-יצוא או היתר-הטיה בר-תוקף.

 

16.      

הטיה

(א) סם מסוכן שהובא לישראל במעבר, לא יגרום אדם להטייתו למקום-יעד שאינו המקום שאליו נשגר מתחילה, אלא על פי היתר-הטיה.

(ב) סם במעבר, שיש עמו היתר-יצוא או היתר-הטיה מאת רשות מוסמכת של ארץ-חוץ, יראו את ארץ היעוד לפי האמור בהיתר כארץ אשר אליה נשגר הסם מתחילה.

 

17.      

טלטול סם במעבר

(א) לא ירחיק אדם סם מסוכן מהרכב שבו הובא לישראל במעבר, ולא יטלטל אדם סם מסוכן בישראל לאחר שהורחק כאמור, אלא לפי רשיון-הרחקה מאת מנהל אגף המכס והבלו.

(ב) נתינתו וסירובו של רשיון-הרחקה כאמור מסורים לשיקול-דעתו המוחלט של מנהל אגף המכס והבלו.

 

18.      

פגיעה בסם במעבר

סם מסוכו שבמעבר, לא יתננו אדם לתהליך העשוי לשנותו שינוי מהותי ולא יפתח ולא ישבור, במזיד, אריזה המכילה אותו, אלא לפי הוראות המנהל ובדרך שהורה.

 

19.      

סייג

הוראות סעיפים 15 עד 18 לא יחולו על -

(1) סם מסוכן במעבר בדואר;

(2) סם מסוכן במעבר בכלי-טיס העובר בשמי ישראל ואינו נוחת בה;

(3) כמות של סם מסוכן היכולה להיות, בתום-לב ובסבירות, חלק מן המלאי הרפואי של כלי-שיט או כלי-טיס.

 

19א.     

עונשין

(תיקונים: התשל"ט, התשמ"ט)

העובר על הוראות סימן זה, דינו - מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

 

20.      

בקורת סמים מסוכנים במעבר

סימן ג': הדחת קטינים

בכפוף לסייג כאמור בסעיף 19, רשאי מנהל אגף המכס והבלו, או פקיד שהוא הסמיך, לדרוש שיוצג היתר היצוא או היתר ההטיה הנוגע למשגור של סם מסוכן המובל במעבר בישראל, ורשאי הוא לנקוט פעולה נוספת לגבי המשגור כפי שנקבע בתקנות.

סימן ג': הדחת קטינים

 

21.      

הדחת קטין לסמים מסוכנים

(תיקונים: התשל"ט, התשמ"ט)

(א) העושה אחת מאלה, דינו - מאסר עשרים וחמש שנים או קנס פי עשרים וחמישה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977:

(1) נותן לקטין סם מסוכן;

(2) בהיותו אחראי לקטין מניח לו להשיג סם מסוכן או להשתמש בו;

(3) משדל קטין להשיג סם מסוכן או להשתמש בו.

(ב) לענין סעיף זה, "אחראי לקטין" - הורה, לרבות הורה חורג, מאמץ, אפוטרופוס או מי שהקטין נמצא במשמורתו או בהשגחתו.

 

22.      

סייג

(תיקון התשל"ט)

סעיף 21 לא יחול על מי שעשה את המעשה לשם טיפול רפואי, בהיותו רופא או רופא שיניים, או לפי הוראת רופא או רופא שיניים או בנסיבות חוקיות אחרות.

 

23.      

דרכי ביצוע

לענין מעשה לפי סעיף 21 אין נפקא מינה -

(1) אם הקטין ידע שהוא משתמש בסם מסוכן או לא ידע על כך;

(2) פרט לגבי פיסקה (3), אם הנאשם פנה אל הקטין או הקטין אליו.

 

24.      

חזקות

חזקה על אדם שעבר אחת העבירות לפי סעיף 21 אם עשה אחת מאלה:

(1) נתן לידי קטין או לאחר בשבילו כלי הנועד לשימוש בסם מסוכן;

(2) הזמין קטין למקום שבו רגילים להשתמש בסמים מסוכנים;

(3) הזמין קטין למקום שבו יכול הקטין להשיג סם מסוכן או להשתמש בו;

(4) הפנה קטין למקום כאמור בפיסקאות (2) או (3) או עיכב אותו במקום כאמור.

 

25.      

מאסר חובה

מי שהורשע בעבירה לפי סעיף 21 או בנסיון לעבירה כאמור או בשידול לעבירה כאמור, יוטל עליו עונש מאסר, אם כעונש יחיד ואם בצירוף לעונש אחר, אך לא יוטל עליו מאסר על תנאי בלבד ולא יינתן עליו צו-מבחן.

פרק ד': בקורת

 

26.      

כניסה ובקורת

בכל עת סבירה רשאי המנהל להיכנס לחצריו של אדם שמותר לו, לפי סעיף 11(1), (2) או (4), להחזיק סמים מסוכנים, כדי לבדוק את מלאי הסמים המסוכנים שבהחזקתו ואת הרשומות והפנקסים של עיסקאות בסמים מסוכנים שעליו לקיים לפי תקנות שעל פי פקודה זו; ורשאי הוא לדרוש מאותו אדם להציג לבדיקה את כל המסמכים, החשבונות וההיתרים הנוגעים לעיסקאותיו בסמים מסוכנים.

 

27.      

הפרעה לכניסה ולבקורת

(תיקונים: התשל"ט, התשמ"ט)

לא יסרב אדם ליתן למנהל כניסה לחצרים כאמור בסעיף 26, לא יפריע ולא יעכב בעצמו או על ידי אחר כניסת המנהל כאמור, ולא יימנע מהציג, לפי הדרישה, את כל מלאי הסמים המסוכנים שבהחזקתו או בשליטתו, את הרשומות והפנקסים שעליו לקיימם ומסמכים אחרים שדרש המנהל הנוגעים לעיסקאותיו בסמים מסוכנים. העובר על הוראות סעיף זה, דינו - מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

 

28.      

חיפוש

(תיקונים: התשל"ט, התשמ"ט, התשנ"ו)

(א) סמכויות שוטר לפי סעיף 25 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969, יהיו נתונות לו גם לענין עוונות לפי פקודה זו.

(ב) מבלי לפגוע בסמכות הכללית הניתנת לשוטר לערוך חיפוש, רשאי שוטר לערוך חיפוש בלא צו חיפוש:

(1) בכל רכב - אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו;

(2) על גופו של אדם כאמור בסעיף 22 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969, אף אם לא עצר אותו, אם יש לו יסוד סביר להניח שאותו אדם נושא עמו שלא כדין סם מסוכן;

(3) על גופו של אדם כאמור בסעיף 22 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969, אגב כניסתו לשדה תעופה, למנחת, למתקן תעופתי, לנמל, לתחנת גבול או לנקודת כניסה לארץ או יציאה ממנה, בעת שהייתו שם וכן בעת שהייתו בכלי טיס או שיט - אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו;

(4) במטען ובטובין אחרים לפני הכנסתם לשדה התעופה, למנחת, למתקן תעופתי, לנמל, לתחנת גבול או לנקודת כניסה לארץ או יציאה ממנה, לפני העלאתם לכלי טיס או שיט, אחרי הורדתם או בעת הימצאם שם - אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו;

(5) על גופו של אדם כאמור בסעיף 22 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969, אגב כניסתו למקום שבו נתונים עצירים במשמורת המשטרה - אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו.

(ג) (נמחק).

(ד) לענין חיפושים לפי סעיפים קטנים (ב)(3) עד (5) ו-(ג), תהיה לשוטר ולסוהר הסמכות הנתונה בסעיף 9(ג) לחוק הטיס (בטחון בתעופה האזרחית), התשל"ז-1977, לגבי מי שמסרב לחיפוש.

(ה) לפני תחילת חיפוש לפי סעיף זה באדם או ברכב, יודיע המחפש לאותו אדם או למי שנמצא ברכב באותה עת את מטרת החיפוש; החיפוש ייעשה ללא שיהוי מיותר; חיפוש אצל אשה לא ייעשה אלא בידי אשה.

(ו) נעשה חיפוש לפי סעיף זה, תיערך רשימת הדברים שנתפשו; הרשימה תיחתם בידי המחפש ובידי מי שהחיפוש נערך בכליו או בגופו; נערך החיפוש ברכב, במטען או בטובין, תיחתם הרשימה בידי מי שמחזיק בהם בזמן החיפוש; העתק הרשימה החתומה כאמור יימסר למי שחתם עליה לפי דרישתו.

פרק ה': שפיטה ועונשין

 

29.      

(בוטל).

 

30.      

(בוטל).

 

31.      

חזקות

(תיקונים: התשל"ט, התשמ"ט)

במשפט נגד אדם על עבירה לפי פקודה זו או תקנות לפיה -

(1) הטוען שבידו תעודה, רשיון, היתר, רשומה או מסמך לענין פקודה זו - עליו הראיה;

(2) היה המשפט על עבירה לגבי סם, חזקה על הנאשם שידע כי הסם הוא מסוכן, והטוען להגנתו שלא ידע על כך - עליו הראיה;

(3) מי שהחזיק סם מסוג המפורט בתוספת השניה בכמות העולה על הכמות המפורטת לצידו - חזקה שהחזיק בסם שלא לצורך צריכתו העצמית ועליו הראיה לסתור;

(4) עדות עד מומחה בהתאם לתקנות שהתקין שר המשפטים על בדיקה מדגמית שנעשתה בסם, תהיה ראיה לענין סוג הסם, משקלו, כמותו וצורתו, כל עוד לא הוכח היפוכה;

(5) הושמד סם מסוכן כאמור בסעיף 36(א), תהיה תעודה שניתנה בהתאם לתקנות שהתקין שר המשפטים על סוג הסם, משקלו, כמותו וצורתו והחתומה בידי שני עדים, ראיה לענין הסם שהושמד, כל עוד לא הוכח היפוכה;

(6) קבע בית המשפט לפי סעיף 36א(ב) שנידון הוא סוחר סמים -

(א) כל רכוש של אדם כאמור, ורכוש של בן זוגו ושל ילדיו אשר טרם מלאו להם עשרים ואחת שנים, וכן רכוש של אדם אחר שהנידון מימן את רכישתו או העבירו לאותו אדם ללא תמורה, ייראה כרכוש של הנידון שהושג בעבירה של עסקת סמים, אלא אם כן הוכיח הנידון אחד מאלה:

(אא) האמצעים להשגת הרכוש היו חוקיים;

(בב) הרכוש הגיע לידיו או לידי בעליו לא מאוחר משמונה שנים שקדמו ליום הגשת כתב האישום בשל העבירה שעליה נדון;

(ב) כל רכוש שנמצא בחזקתו או בחשבונו של הנידון ייראה כרכוש שלו אלא אם כן הוכיח שהרכוש הוא של זולתו, שאינו אחד האנשים המפורטים בפסקה (א).

 

32.      

קנס לפי שווי או טובת הנאה

(תיקון התשל"ט)

בית המשפט רשאי להטיל על מי שהורשע בעבירה לפי פקודה זו, למעט בעבירה שנעברה לצריכתו העצמית של הנאשם, קנס פי חמישה משווי הסם שבו נעברה העבירה או משווי טובת ההנאה שהושגה בעבירה, או את הקנס שנקבע במפורש לעבירה, הכל לפי הסכום הגדול יותר.

 

33.      

עבירה על תקנות

(תיקון התשמ"ט)

(א) העובר על תקנה שהותקנה על פי פקודה זו, דינו - מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

(ב) (בוטל).

 

34.      

מנהלי חברה

הורשעה חברה בעבירה לפי פקודה זו או תקנות לפיה, יאשמו באותה עבירה היושב-ראש, כל מנהל וכל פקיד העוסק בניהולה, זולת אם הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו או הסכמתו.

 

35.      

חילוט חובה

הורשע אדם בעבירה לפי פקודה זו או תקנות לפיה, יצווה בית המשפט על חילוטם של הסמים המסוכנים, המקטרות והכלים האחרים שלגביהם נעברה העבירה, והם יושמדו או ייעשה בהם בדרך אחרת, הכל כפי שייראה לבית המשפט.

 

36.      

חילוט רשות

(תיקון התשמ"ט)

(א) הגיעו לידי המשטרה סמים מסוכנים או כלים שנועדו לשימוש בהם, רשאי בית המשפט, לאחר שהוגשה לו תעודה כאמור בסעיף 31(5), לצוות על חילוטם וכן על השמדתם בכל עת גם אם לא הורשע אדם לגביהם, ובלבד שאם הוגש כתב אישום, לא יורה בית המשפט על השמדת הסמים אלא לאחר שהעתק תעודה לפי סעיף 31(5) נמסר לנאשם או לסניגורו וניתנה להם הזדמנות לעשות בהם או לגביהם את הפעולות הנדרשות לפי דעתם כדי לסתור את ראיות התביעה לענינם.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא יורה בית המשפט על השמדת סמים מסוכנים או כלים שנועדו לשימוש בהם אם מתנהלת חקירה נגד חשוד וטרם הוגש כתב אישום.

 

36א.     

חילוט רכוש בהליך פלילי

(תיקון התשמ"ט)

(א) הורשע אדם בעבירה של עסקת סמים, יצווה בית המשפט, זולת אם סבר שלא לעשות כן מנימוקים מיוחדים שיפרט, כי בנוסף לכל עונש יחולט לאוצר המדינה כל רכוש שהוא -

(1) רכוש ששימש או נועד לשמש כאמצעי לביצוע העבירה או ששימש או נועד לשמש כדי לאפשר את ביצוע העבירה;

(2) רכוש שהושג, במישרין או בעקיפין, כשכר העבירה או כתוצאה מביצוע העבירה, או שיועד לכך.


לענין פסקאות (1) ו-(2) -

"ביצוע העבירה" - לרבות ביצוע כל עבירה אחרת של עסקת סמים, אף אם לא הורשע בה הנידון, ובלבד שהיא קשורה לעבירה שבה הוא הורשע.

(ב) בית המשפט שהרשיע אדם בעבירה של עסקת סמים והוכח לו כי הנידון הפיק רווח מעבירה של עסקת סמים או שהיה אמור להפיק רווח מעבירה כאמור, יקבע בהכרעת הדין, על פי בקשת תובע, שהנידון הוא סוחר סמים ומשעשה כן - יצווה בגזר הדין, כי בנוסף לכל עונש יחולט לאוצר המדינה כל רכוש של הנידון שהושג בעבירה של עסקת סמים, אלא אם כן סבר שלא לעשות כן מנימוקים מיוחדים שיפרט.

(ג) לא יצווה בית המשפט על חילוט כאמור בסעיף זה אלא לאחר שנתן לנידון וכן אם הם ידועים לבעל הרכוש, למי שהרכוש נמצא בחזקתו או בשליטתו ולמי שטוען לזכות ברכוש (להלן - הטוען לזכות ברכוש), הזדמנות להשמיע את טענותיהם.

(ד) טען אדם שאינו הנידון לזכות ברכוש כאמור בסעיף קטן (ג), וראה בית המשפט, מטעמים שיירשמו, כי בירור הטענות עלול להקשות על המשך הדיון בהליך הפלילי, רשאי הוא לקבוע שהדיון בחילוט יהיה בהליך אזרחי; קבע בית המשפט כן, יחולו בהליך האזרחי הוראות סעיף 31(6).

(ה) בקשת תובע לחלט רכוש לפי סעיף זה ופירוט הרכוש שאת חילוטו מבקשים, יצויינו בכתב האישום; נתגלה רכוש נוסף שאת חילוטו מבקשים, רשאי תובע לתקן את כתב האישום בכל שלב של ההליכים עד לגזר הדין.

(ו) הודעה על בקשת תובע לחלט רכוש תימסר לטוען לזכות ברכוש, אם הוא ידוע.

 

36ב.     

חילוט רכוש בהליך אזרחי

(תיקון התשמ"ט)

(א) נוכח בית משפט מחוזי, על פי בקשה של פרקליט מחוז, כי רכוש -

(1) שימש כאמצעי לביצוע עבירה לפי סעיפים 6 או 13 או כדי לאפשר ביצוע עבירה כאמור;

(2) הוא רכב ששימש כאמצעי לביצוע עבירה של עסקת סמים או כדי לאפשר ביצוע עבירה כאמור; או

(3) הושג במישרין או בעקיפין כשכר עבירה של עסקת סמים, או כתוצאה מביצוע עבירה כאמור -

רשאי הוא לצוות על חילוטו גם אם לא הואשם או לא הורשע אדם בעבירה על פי הפקודה (להלן - חילוט אזרחי).

(ב) בקשת פרקליט המחוז תפרט את הרכוש שאת חילוטו מבקשים והודעה עליה תימסר למי שטוען לזכות ברכוש, אם הוא ידוע.

(ג) המשיב בבקשה יהיה מי שטוען לזכות ברכוש, אם הוא ידוע; קבע בית המשפט כאמור בסעיף 36א(ד), יהיה גם הנידון משיב בבקשה לפי סעיף זה.

(ד) על החלטת בית המשפט לפי סעיף זה ניתן לערער בדרך שמערערים על החלטה בענין אזרחי.

 

36ג.     

סייגים לחילוט רכוש

[תיקונים: התשמ"ט, התשס"ט (מס' 2)]

(א) בית המשפט לא יצווה על חילוט רכוש לפי סעיפים 36א או 36ב, אם הוכיח מי שטוען לזכות ברכוש כי הרכוש שימש בעבירה ללא ידיעתו או שלא בהסכמתו, או שרכש את זכותו ברכוש בתמורה ובתום לב ובלי שיכול היה לדעת כי הוא שימש או הושג בעבירה.

(ב) בית המשפט לא יצווה על חילוט רכוש לפי סעיפים 36א ו-36ב אלא אם כן נוכח שלבעל הרכוש שיחולט ולבני משפחתו הגרים עמו יהיו אמצעי מחיה סבירים ומקום מגורים סביר.

(ג) בית המשפט לא יצווה על חילוטם של מטלטלים שאינם ניתנים לעיקול לפי פסקאות (1) עד (6) לסעיף 22(א) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967.

 

36ד.     

ביטול חילוט

(תיקון התשמ"ט)

(א) מי שטוען לזכות ברכוש שחולט לפי סעיפים 36א או 36ב (להלן בסעיף זה - המבקש), ולא הוזמן להשמיע את טענותיו לענין צו החילוט, רשאי לבקש מאת בית המשפט שציווה על החילוט - לבטל את הצו.

(ב) בקשה לביטול צו חילוט תהיה תוך שנתיים מיום מתן צו החילוט או תוך מועד מאוחר יותר שיקבע בית המשפט, אם ראה שמן הצדק לעשות כן.

(ג) ביטל בית המשפט את צו החילוט - יצווה על החזרת הרכוש למבקש או תשלום תמורתו מאוצר המדינה אם לא ניתן להחזיר את הרכוש או אם הסכים המבקש לקבל את תמורתו; ציוה בית המשפט על תשלום תמורת הרכוש - יקבע בצו את סכום התשלום בהתאם לערכו של הרכוש בשוק החופשי ביום מתן צו החילוט או ביום מתן צו התשלום, לפי הגבוה שבהם; צו התשלום יינתן לא יאוחר מששה חדשים מיום שהחליט בית המשפט לבטל את צו החילוט.

(ד) ביטל בית המשפט את צו החילוט, רשאי הוא לצוות על תשלום דמי שימוש ברכוש בשל התקופה שהרכוש נלקח מהמבקש, וכן על תשלום פיצוי בשל נזק או פחת שנגרם לרכוש באותה תקופה.

(ה) צו להחזרת רכוש או צו התשלום יבוצעו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מששים ימים מיום נתינתם.

 

36ה.     

ערעור

(תיקון התשמ"ט)

ערעור של מי שטוען לזכות ברכוש שחולט לפי סעיף 36א וערעור על החלטת בית המשפט לפי סעיף 36ד יהיו בדרך שמערערים על החלטה בענין אזרחי, ואולם אם ניתנה ההחלטה בגזר דין והוגש ערעור על פסק הדין, רשאי בית המשפט שלערעור לשמוע גם את ערעורו של מי שטוען לזכות ברכוש.

 

36ו.     

סעדים לחילוט רכוש

[תיקונים: התשמ"ט, התשע"ב (מס' 2)]

(א) הוגש כתב אישום או הוגשה בקשה לחילוט אזרחי, רשאי בית המשפט, על פי בקשה חתומה בידי פרקליט מחוז המפרטת את הרכוש שאת חילוטו מבקשים, לתת צו זמני בדבר - מתן ערבויות מטעם הנאשם, או אדם אחר המחזיק ברכוש, צוי מניעה, צוי עיקול או הוראות בדבר צעדים אחרים שיבטיחו את האפשרות של מימוש החילוט, לרבות הוראות לאפוטרופוס הכללי או לאדם אחר בדבר ניהול זמני של הרכוש (להלן בסעיף זה - צו זמני); לענין זה, "בית המשפט" - בית המשפט שלפניו הוגשו כתב האישום או התובענה, לפי הענין.

(ב) בית משפט מחוזי רשאי לתת צו זמני כאמור בסעיף קטן (א), בטרם הוגש כתב אישום, או בטרם הוגשה בקשה לחילוט אזרחי, על-פי בקשה חתומה בידי פרקליט מחוז הנתמכת בתצהיר כי יש יסוד סביר להניח שהרכוש שלגביו מבקשים את הצו עלול להיעלם או שעלולים לעשות בו פעולות שימנעו את מימוש החילוט; תקפו של צו זמני לפי סעיף קטן זה יפקע אם לא הוגש כתב אישום תוך תשעים ימים מיום שניתן.

(ג) בית המשפט רשאי לתת צו זמני כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) גם במעמד צד אחד, אם סבר שיש חשש לעשיה מיידית ברכוש, שתכשיל את חילוטו; תקפו של צו זמני, שניתן במעמד צד אחד, לא יעלה על עשרה ימים, והבקשה תישמע במעמד הצדדים בהקדם האפשרי ותוך תקופת תקפו של הצו; בית המשפט רשאי, מנימוקים שיירשמו, להאריך את תקפו של צו זמני שניתן במעמד צד אחד לתקופה נוספת שלא תעלה על עשרה ימים.

(ד) (1) על החלטת בית משפט שלום לפי סעיף זה ניתן לערער לפני בית משפט מחוזי אשר ידון בערעור בשופט אחד; על החלטת בית משפט מחוזי לפי פסקה זו ניתן לערער לפני בית המשפט העליון, אם ניתנה רשות לכך מאת שופט של בית המשפט העליון; בית המשפט העליון ידון בערעור כאמור בשופט אחד.

(2) על החלטת בית משפט מחוזי לפי סעיף זה כערכאה ראשונה ניתן לערער לפני בית המשפט העליון שידון בערעור בשופט אחד.

(3) ערעורים לפי סעיף זה יוגשו בתוך שלושים ימים מיום שהודעה ההחלטה למערער.

(ה) ציווה בית המשפט כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), ולא חולט הרכוש, רשאי בית המשפט להורות שמי שניזוק בשל צו כאמור יפוצה מאוצר המדינה.

 

36ז.     

חילוט רכוש אחר

(תיקון התשמ"ט)

הורה בית המשפט על חילוט רכוש, כאמור בסעיפים 36א או 36ב והרכוש לא אותר או שהועבר לקונה בתום לב או שהוברח או שפוחת ערכו במעשה או במחדל של הנידון או שעורב ברכוש אחר ולא ניתן לחלקו בלא קושי, וכן לפי בקשת הנידון - רשאי בית המשפט לצוות על חילוט רכוש אחר של הנידון, השווה בערכו לרכוש שעל חילוטו הורה; לענין סעיף זה, "הנידון" - לרבות מי שנגד רכושו ניתן צו חילוט לפי סעיף 36ב.

 

36ח.     

ניהול הרכוש המחולט והשימוש בו

[תיקונים: התשמ"ט, התש"ס, התשס"ד, התשע"ב (מס' 4)]

(א) החלטת בית המשפט על חילוט לפי פקודה זו תהיה אסמכתא בידי האפוטרופוס הכללי לתפוש את הרכוש המחולט; הרכוש שחולט, או תמורתו, יועבר לאפוטרופוס הכללי ויופקד על-ידיו בקרן שינהל בכפוף לתקנות שיותקנו לענין זה.

(ב) שר המשפטים, והשר הממונה על חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול, התשמ"ח-1988, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, יקבעו בתקנות את דרכי הנהלת הקרן שהוקמה לפי סעיף קטן (א), את השימוש שייעשה בנכסי הקרן ואת דרך חלוקתם למטרות אלה:

(1) תשלום הוצאות הליכי החילוט והעשיה בנכסים;

(2) ביצוע תפקידי הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול לפי חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול, התשמ"ח-1988;

(3) תשלומים על מידע, עזרה באכיפת הפקודה או גילוי רכוש בר-חילוט;

(4) תשלומים לפי סעיף 36ד(ג) ו-(ד);

(5) ביצוע תפקידי המשטרה והמכס לפי פקודה זו ולפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, לרבות חילוט רכוש לפי החוקים האמורים;

(6) ביצוע תפקידי הרשות המוסמכת לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, וכן מימון מאגר המידע לפי החוק כאמור.

 

36ט.     

תקנות לענין חילוט

(תיקון התשמ"ט)

שר המשפטים, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, יקבע בתקנות הוראות בדבר סדרי דין בענין בקשה לצו חילוט בהליך פלילי או אזרחי, הליכים לשמיעת התנגדויות לחילוט, בקשה למתן סעדים לשמירת רכוש, ערעור, לרבות מועדי ערעור, וכן בדבר הדרכים למימוש החילוט, לניהול הנכסים ולמתן הודעות לבעלי ענין ברכוש, ולרבות כל ענין אחר הדרוש לביצוע הוראות פקודה זו לענין חילוט.

 

36י.     

שימוש בקנסות

(תיקון התשמ"ט)

קנס שהטיל בית המשפט לפי פקודה זו יופקד בקרן שהוקמה לפי סעיף 36ח(א).

 

37.      

סגירת חצרים

הורשע אדם בעבירה לפי סעיפים 7, 9 או 10, והעבירה נעברה בחצרים המשמשים בית-קפה או למכירת משקאות משכרים או בחצרים אחרים שהציבור רשאי להיכנס אליהם, ונוכח בית המשפט כי לפני כן נעברה באותם חצרים עבירה לפי פקודה זו, רשאי הוא, בנוסף על כל עונש אחר, לצוות על סגירת החצרים בפני הציבור דרך קבע או לתקופה שיורה עליה.

 

37א.     

שלילת רשיון

[תיקונים: התשמ"ט, התשנ"ב, התשע"א (מס' 2)]

(א) הורשע אדם בעבירה לפי פקודה זו או קבע בית משפט כי אדם עבר עבירה כאמור ולא הרשיעו, רשאי בית המשפט, בנוסף על כל עונש אחר, ובנוסף לסמכותו לפי סעיף 43 לפקודת התעבורה [נוסח חדש], ולסמכותו לפי סעיף 43 האמור כפי שהוחל בסעיף 46ג לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (בסעיף זה - פקודת מסילות הברזל), לפסול אותו מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה או מלהחזיק רשיון רכב לתקופה שלא תעלה על חמש שנים, ורשאי הוא, אם הוא סבור שהדבר דרוש כדי להגן על הציבור, לפסול אותו כאמור לתקופה ארוכה יותר, לענין סעיף זה "רישיון נהיגה" - לרבות רישיון לנהיגת רכבת מקומית שניתן לפי סימן ח' בפרק ד'1 לפקודת מסילות הברזל.

(א1) הורשע אדם בעבירה לפי סעיף 7(ג) סיפה, או קבע בית המשפט כי האדם עבר עבירה כאמור ולא הרשיעו, ואותו אדם הורשע לפני כן בעבירה כאמור או שנקבע לגביו לפני כן כי עבר עבירה כאמור, יפסול אותו בית המשפט מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה של שנתיים; אולם רשאי בית-המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפרט בפסק הדין, שלא לפסול אותו כאמור או להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר.

(א2) פסל בית-המשפט אדם מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה, ואותו אדם נדון גם לעונש מאסר, רשאי בית-המשפט לקבוע כי הפסילה תיכנס לתוקף ביום גמר ריצוי עונש המאסר.

(ב) הורשע אדם בעבירה לפי פקודה זו או קבע בית משפט כי אדם עבר עבירה כאמור ולא הרשיעו, ואותו אדם הוא בעל רשיון מקצוע או עסק או רשיון אחר, ובית המשפט נוכח כי העבירה נעברה אגב עיסוק במקצוע או בעסק או שימוש ברשיון, או שביצועה נתאפשר או הוקל עקב הפעלת המקצוע או העסק או השימוש ברשיון, או שהעבירה נעברה במקום המקצוע או העסק - רשאי בית המשפט, בנוסף לכל עונש אחר, לצוות על שלילת הרשיון לתקופה שיקבע, אם הוא סבור שהדבר דרוש כדי להגן על הציבור.

 

37ב.     

שלילת דרכון

(תיקון התשמ"ט)

הורשע אדם לפי פקודה זו ונוכח בית המשפט כי ביצוע העבירה נתאפשר עקב שימוש בדרכון ישראלי, רשאי הוא בנוסף לכל עונש אחר לפסלו מהחזיק בדרכון לתקופה שיקבע, ולהורות על תפישת דרכונו.

 

38.      

עבירות חוץ

(א) אזרח ישראלי או תושב ישראל העושה מחוץ לישראל מעשה שאילו נעשה בישראל היה עבירה לפי פקודה זו - רואים אותו כאילו עבר עבירה בישראל.

(ב) מי שאינו אזרח ישראלי או תושב ישראל העושה מחוץ לישראל מעשה שאילו נעשה בישראל היה עבירה לפי הוראות סעיף 6 או סימן ב' של פרק ג', או עבירה של החזקת סם מסוכן לפי סעיף 7 - רואים אותו כאילו עבר עבירה בישראל.

(ג) לא יועמד אדם לדין מכוח האמור בסעיף קטן (ב) אם המעשה נעשה במקום הנתון לשיפוטה של מדינת-חוץ, אלא אם המעשה אסור גם על פי החוק החל במקום המעשה.

(ד) כתב-אישום לפי סעיף זה לא יוגש אלא מטעם היועץ המשפטי לממשלה או בהסכמתו בכתב.

(ה) לא יוגש כתב-אישום לפי סעיף זה נגד אדם על מעשה שהורשע או זוכה עליו מחוץ לישראל.

פרק ו': תקנות וצווים

 

39.      

תקנות

(תיקונים: התשל"ט, התשמ"ט)

שר הבריאות רשאי בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות לביצוע פקודה זו, ובלי לגרוע מכלליות הסמכות האמורה רשאי הוא -

(1) לקבוע את נהלי היבוא, היצוא והמעבר של סמים מסוכנים וטפסי ההיתרים והתעודות שיש להשיגם ולהשתמש בהם בקשר לכך;

(2) להורות שכל מי שמותר לו להחזיק סמים מסוכנים יקיים רשומות מתאימות בדבר קנייתם והעשייה בהם;

(3) להסדיר את ההספקה והחלוקה של סמים מסוכנים;

(4) להסדיר מתן מרשמים לסמים מסוכנים מאת רופאים, רופאי שיניים ורופאים וטרינריים והטיפול במרשמים אלה;

(5) לקבוע הוראות בדבר בקורת ופיקוח על סמים מסוכנים שבידי רשויות המדינה ומוסדותיה.

 

40.      

החלת הפקודה על סמים מסויימים

שר הבריאות רשאי להחיל בצו את הוראות פקודה זו, בשינויים שיפורשו בצו, על סמים אלה ועל מלחיהם:

(1) מתילמורפין, הידוע, בדרך כלל, בשם קודאין;

(2) אתילמורפין, הידוע, בדרך כלל, בשם דיונין.

 

41.      

שינוי התוספת

(תיקון התשל"ט)

שר הבריאות רשאי, באישור ועדת השירותים הציבורים של הכנסת ובהודעה ברשומות, לשנות את התוספות, להוסיף עליהן או לגרוע מהן, ולהתנות בהן תנאים.

 

42.      

תחילה

תחילתו של נוסח זה תשעים יום לאחר פרסומו.

 

סימן א'

סימן ב'

4א.

נפטואילאינדולים

naphthoylindoles

naphthoylindoles

 

 

(3-(1-benzoyl)indol or 3-(1-naphtoyl)indole)

(3-(1-benzoyl)indol or 3-(1-naphtoyl)indole)

 

ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית או בטבעת הנפטיל קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, n-1(-methyl-2-piperidinyl)methyl או 4-morpholinyl)ethyl) - 2 וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית או בטבעת הנפטיל קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, n-1(-methyl-2-piperidinyl)methyl או 4-morpholinyl)ethyl) - 2 וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית או בטבעת הנפטיל קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, n-1(-methyl-2-piperidinyl)methyl או 4-morpholinyl)ethyl) - 2 וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

4א1.

-5 פלואורופנטיל נפטואילאינדול

(5-fluoropentyl)-3-(1-) naphthoylindole

(5-fluoropentyl)-3-(1-) naphthoylindole

     

 

וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

 

 

     

4ב.

נפטילמתילאינדולים

naphthylmethylindoles

naphthylmethylindoles

 

 

1h-indol-3-yl-(1-naphthyl)methane

1h-indol-3-yl-(1-naphthyl)methane

 

 

ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית או בטבעת הנפטיל קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, n-1(-methyl-2-piperidinyl)methyl או 4-morpholinyl)ethyl) - 2 וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית או בטבעת הנפטיל קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, n-1(-methyl-2-piperidinyl)methyl או 4-morpholinyl)ethyl) - 2 וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

4ג.

נפטואילפירולים

naphthoylpyrroles

naphthoylpyrroles

 

 

3(1-naphthoyl)pyrrole

3(1-naphthoyl)pyrrole

 

ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית או בטבעת הפירול קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, n-1(-methyl-2-piperidinyl)methyl או 4-morpholinyl)ethyl) - 2 וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית או בטבעת הפירול קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, n-1(-methyl-2-piperidinyl)methyl או 4-morpholinyl)ethyl) - 2 וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית או בטבעת הפירול קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, n-1(-methyl-2-piperidinyl)methyl או 4-morpholinyl)ethyl) - 2 וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

4ד.

נפטילמתילאינדנים

naphthylmethylindenes

naphthylmethylindenes

 

ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת הנפטילית או בטבעת האינדן קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, n-1(-methyl-2-piperidinyl)methyl או 4-morpholinyl)ethyl) - 2 וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת הנפטילית או בטבעת האינדן קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, n-1(-methyl-2-piperidinyl)methyl או 4-morpholinyl)ethyl) - 2 וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת הנפטילית או בטבעת האינדן קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, n-1(-methyl-2-piperidinyl)methyl או 4-morpholinyl)ethyl) - 2 וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

4ה.

פנילאצטילאינדולים

phenylacetylindole

phenylacetylindole

 

ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית או בטבעת הפניל קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקילמתיל, ציקלואלקילאתיל,


n-1(-methyl-2-piperidinyl)methyl או 4-morpholinyl)ethyl) - 2 וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית או בטבעת הפניל קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקילמתיל, ציקלואלקילאתיל,


n-1(-methyl-2-piperidinyl)methyl או 4-morpholinyl)ethyl) - 2 וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית או בטבעת הפניל קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקילמתיל, ציקלואלקילאתיל,


n-1(-methyl-2-piperidinyl)methyl או 4-morpholinyl)ethyl) - 2 וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

4ו.

ציקלוהקסילפנולים

- 2(3-hydroxycyclohexyl)

- 2(3-hydroxycyclohexyl)

 

 

phenol

phenol

 

 

hydroxycyclohexylphenols

hydroxycyclohexylphenols

 

ובלבד שעל גבי הטבעת הציקלוהקסלית או הטבעת הפנולית קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, n-1 (-methyl-2-piperidinyl)methyl או 4-morpholinyl)ethyl )- 2 , וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

ובלבד שעל גבי הטבעת הציקלוהקסלית או הטבעת הפנולית קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, n-1 (-methyl-2-piperidinyl)methyl או 4-morpholinyl)ethyl )- 2 , וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

ובלבד שעל גבי הטבעת הציקלוהקסלית או הטבעת הפנולית קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, n-1 (-methyl-2-piperidinyl)methyl או 4-morpholinyl)ethyl )- 2 , וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

4ז.

בנזואילאינדולים

benzoylindoles

benzoylindoles

1.2,3-dihydro-5-methyl-3-(4-morpholinylmethyl)

1.2,3-dihydro-5-methyl-3-(4-morpholinylmethyl)

1.2,3-dihydro-5-methyl-3-(4-morpholinylmethyl)

1.2,3-dihydro-5-methyl-3-(4-morpholinylmethyl)

pyrrolo[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-6-yl-1-

pyrrolo[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-6-yl-1-

pyrrolo[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-6-yl-1-

pyrrolo[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-6-yl-1-

 

napthalenylmethanone

napthalenylmethanone

napthalenylmethanone

2.(6a,10a)-9-(hydroxymethyl)-6,6 dimethyl-3-

2.(6a,10a)-9-(hydroxymethyl)-6,6 dimethyl-3-

2.(6a,10a)-9-(hydroxymethyl)-6,6 dimethyl-3-

2.(6a,10a)-9-(hydroxymethyl)-6,6 dimethyl-3-

 

(2-methyloctan-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo[c]

(2-methyloctan-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo[c]

(2-methyloctan-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo[c]

 

 

chromen-1-ol

chromen-1-ol

9א3.

יודו-מתאמפטמין

iodo-methamphetamine

 

בעמדה אורתו, מטא או פארא

 

9א4.

יודו-מתקאתינון

iodo-methcathinone

 

בעמדה אורתו, מטא או פארא

 

9א5.

יודו-אורתו-מתוקסימתקתינון בעמדה

iodo-ortho-methoxymethcathinone

 

אורתו, מטא או פארא

 

9א6.

יודו-פארא-מתוקסימתקתינון בעמדה

iodo-para-methoxymethcathinone

 

אורתו, מטא או פארא

 

9א7.

מתוקסימתקאתינון בעמדה אורתו, מטא

methoxymethcathinone

 

או פארא

 

9א8.

מתיופרופאמין

methiopropamine

 

ידוע גם בשם: mpa

mxe

10.

מסקאלין

mescalinum

 

 

3,4,5-trimethoxy-phenethylaminum

   

10א.

מתקאתינון

methcathinone

 

 

2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one

   

 

לרבות האיזומרים והנגזרות המבניות של חומר זה, אלא אם כן מועטו במפורש;

לרבות האיזומרים והנגזרות המבניות של חומר זה, אלא אם כן מועטו במפורש;

10א1.

4- מתיל-2,5- דימתוקסיפנאתילאמין

4-methyl-2,5-dimethoxyphenethylamine

 

ידוע גם בשם: 2c -d

syn: 2 c-d

10א1א.

מתוקסטאמין

methoxetamine

 

 

(rs)2-(3-methoxyphenyl)-2-(ethylamino)

   

 

 

cyclohexanone

   

 

ידוע גם בשם: mxe

syn: mxe

10א1ב.

מתוקסיקטמין

methoxyketamine

 

2- (2- methoxyphenyl)- 2- (methylamino)- cyclohexanone

2- (2- methoxyphenyl)- 2- (methylamino)- cyclohexanone

   

 

ידוע גם בשם:

syn: 2-meo-ketamine

10ב.

4- מתילאמינורקס

4-methylaminorex

 

(±)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline

(±)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline

   

10ב1.

4,3 מתילנדיאוקסי-?-פירולידינופרופיופנון

4,3 מתילנדיאוקסי-?-פירולידינופרופיופנון

 

3,4-methylenedioxy-?-pyrrolidinopropiophenone

3,4-methylenedioxy-?-pyrrolidinopropiophenone

   

 

ידוע גם בשם: mdppp

syn: mdppp

10ב2.

4,3 מתילנדיאוקסי-?-פירולידינובותיופנון

4,3 מתילנדיאוקסי-?-פירולידינובותיופנון

 

3',4'-methylenedioxy-?-pyrrolidinobutiophenone

3',4'-methylenedioxy-?-pyrrolidinobutiophenone

   

 

ידוע גם בשם:

syn: mdpbp

           

 

10ג.

מתילון

methylone

 

2-methylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl) propan-1-one

2-methylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl) propan-1-one

   

 

ידוע גם בשם:

 

 

4,3 מתילנדיאוקסימתקאתינון

syn: 3,4-methylenedioxymethcathinone

10ג1.

מתילנדיוקסיפירוולרון

methylenedioxypyrovalerone

 

1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one

1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one

   

 

ידוע גם בשם: mdpv

 

10ג1א.

?-מתילטריפטאמין

?-methyltryptamine

 

 

2-(1h-indol-3-yl)-1-methyl-ethylamine

   

 

ידוע גם בשם: ?mt,amt

syn: ?mt,amt

10ד.

n -בנזילפיפראזין

n-benzylpiperazine

 

ידוע גם בשם: בי.זי.פי.

syn: bzp

10ה.

n -אתילקאתינון

n-ethylcathinone

 

 

2-ethylamino-1-phenylpropan-1-one

   

10ה1.

n,n -דיאליל-x -

n,n-diallyl-x-

 

מתוקסיטריפטאמין

methoxytryptamine

 

לעניין זה - x בעמדות 4, 5, 6, או 7

 

 

ידוע גם בשם:

syn: meo-dalt

10ו.

n,n-דיאליל-5- מתוקסיטריפטאמין

n,n-diallyl-5-methoxytryptamine

 

לרבות בעמדות אורתו, פרא, מטא

 

 

ידוע גם בשם: meo-dalt

syn: meo-dalt

10ז1.

x )2-]-n -מתוקסי- -1h

n -[2-(x-methoxy -1 h -indole-

 

אינדול-3- איל)אתיל]--n

3-yl )ethyl ]-n -methylpropan -2-

 

מתילפרופאן-2-אמין

amine

 

x בעמדות 6,5,4 או 7;


ידוע גם בשם: meo-mipt

 

10ח.

n-מתיל טריפטאמין

n-methyltryptamine

 

 

2-(1h-indol-3-yl)-n-methylethanamine

   

 

ידוע גם בשם:

syn: nmt

11.

פאראהכסיל

parahexyl

 

3-hexyl-1-hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,9-trimethyl-6h-dibenzo [b,d] pyranum

3-hexyl-1-hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,9-trimethyl-6h-dibenzo [b,d] pyranum

   

11א.

פס"י

pce

 

n-ethyl-1-phenylcyclohexylamine

n-ethyl-1-phenylcyclohexylamine

   

 

1-(1-phenylcyclohexyl) pyrrolidine

1-(1-phenylcyclohexyl) pyrrolidine

   

11ג.

פי.אמ.איי.

pma

 

 

p-methoxy-a-methylphenethylamine

   

סימן א'

סימן ב'

סימן ג'

סימן ד'

תוספת ראשונה

(סעיפים 1, 11 ו-41)

תנאים:

לענין הסמים המפורטים בסימן ב' של חלק א' ובסימנים ב' ו-ג' לחלק ב', תהא משמעות "האמנה", במקום משמעותה לפי סעיף 1 לפקודה, האמנה בדבר חמרים פסיכוטרופיים שנחתמה בוינה ביום 21 בפברואר 1971.

בתוספת זו -

"אופיום" - מיץ מוקרש מאליו שנתקבל מהלקטיו של צמח הפרג בין בצורתו המקורית של המיץ ובין מעורב בחמרים אחרים, תהא אשר תהא כמות המורפין שבו; לרבות פסולת וכל מה שמשתייר אחרי עישון אופיום;

"אופיום רפואי" - אופיום שעבר את התהליכים הדרושים כדי להתאימו לשימוש רפואי בין בצורת אבקה או גרגירים או בצורה אחרת ובין במעורב בחמרים נויטראליים;

"נגזרת מבנית" - חומר שבו קיימת התמרה ( substitution או replacment ) או גריעה של קבוצה כימית אחת או יותר על המבנה הכימי של חומר נתון;

"עלי קוקה" - עלי אחד הצמחים מסוג אריתרוקסילום ( erythroxylum ) שאפשר להפיק מהם קוקאין במישרין או בתהליך כימי;

"קבוצה כימית" - הלידים, הלו-אלקילים, אלקילים, אלק-אוקסידים, קרבוקסילאטים, אצילים, אמינים, אמידים, הידרוקסידים, תיולים, סלנולים, תיואלקילים, סלנואלקילים, תיואסטרים, סלנואסטרים, פנולים, תיופנולים, בנזילים, פנילים, ניטרילים, קבוצות ניטרו, תיאופן, פוראן, תיוציאנאטים ( scn ) ואיזוציאנאטים ( nco ) של חומר נתון;

"קנבוס" - כל צמח מהסוג קנבוס ( cannabis ) וכל חלק ממנו, לרבות שרשיו אך למעט שמן המופק מזרעיו.

חלק א'

סימן א'

1.

קנבוס

cannabis

2.

שרף של קנבוס

cannabis resina

 

ידוע גם בשם: חשיש

syn: hashish

3.

עלי קוקה

cocae folia

4.

אופיום

opium

5.

כל צמח ממין הפרג המרדים,

papaver somniferum

 

וכל חלק ממנו, לרבות שרשיו אך למעט הזרעים

 

6.

כל צמח ממין פרג החפים,

papaver bracteatum

 

וכל חלק ממנו, לרבות שרשיו אך למעט הזרעים

 

7.

(נמחק).

 

8.

צמח המיטרגינה ספסיוזה, וכל חלק ממנו, לרבות שורשיו וזרעיו

mitragyna speciosa

 

ידוע גם בשם: קראטום

kratom, kratum

סימן ב'

 

1.

דיאתילאמיד של החומצה הליזרגית

acidum diethylamido-lysergicum

acidum diethylamido-lysergicum

 

nn-diethyl-lysergamidum

nn-diethyl-lysergamidum

nn-diethyl-lysergamidum

     

 

ידוע גם בשמות:

synonyma:

synonyma:

 

לס"ד, לס"ד-25,

lsd lsd-25

lsd lsd-25

 

ליזרגיד, ליזרגאמיד, דליזיד

lysergide lysergamid delysid

lysergide lysergamid delysid

1א.

2 אמינו אינדאן

2-amino-indane

2-amino-indane

 

לרבות האיזומרים והנגזרות המבניות של חומר זה, אלא אם כן מועטו במפורש ולמעט -

לרבות האיזומרים והנגזרות המבניות של חומר זה, אלא אם כן מועטו במפורש ולמעט -

לרבות האיזומרים והנגזרות המבניות של חומר זה, אלא אם כן מועטו במפורש ולמעט -

 

rasagiline (r)-n-(prop-2-ynyl)-2,3-dihydro-1h-inden-1-amine

rasagiline (r)-n-(prop-2-ynyl)-2,3-dihydro-1h-inden-1-amine

rasagiline (r)-n-(prop-2-ynyl)-2,3-dihydro-1h-inden-1-amine

     

1א1.

מתאוקסי פניל פיפרזין

 


ידוע גם בשם:

(methoxyphenyl -)-1


piperazine


syn: mpp

(methoxyphenyl -)-1


piperazine


syn: mpp

2.

2,5 - דימתוקסי - 4, ?- דימתילפנאתילאמין

2,5 - דימתוקסי - 4, ?- דימתילפנאתילאמין

2,5 - דימתוקסי - 4, ?- דימתילפנאתילאמין

 

2,5 - dimethoxy - ?,4 - dimethylphenethylamine

2,5 - dimethoxy - ?,4 - dimethylphenethylamine

2,5 - dimethoxy - ?,4 - dimethylphenethylamine

     

 

4 - ברומו - 2,5 - דימתוקסי - ?- מתילפנאתילאמין

4 - ברומו - 2,5 - דימתוקסי - ?- מתילפנאתילאמין

4 - ברומו - 2,5 - דימתוקסי - ?- מתילפנאתילאמין

 

4 - bromo - 2,5 - dimethoxy - ? - methylphenethylamine

4 - bromo - 2,5 - dimethoxy - ? - methylphenethylamine

4 - bromo - 2,5 - dimethoxy - ? - methylphenethylamine

     

2ב.

4 - ברומו - 2,5 - דימתוקסיפנאתילאמין

4 - ברומו - 2,5 - דימתוקסיפנאתילאמין

4 - ברומו - 2,5 - דימתוקסיפנאתילאמין

 

4 - bromo - 2,5 - dimethoxyphenethylamine

4 - bromo - 2,5 - dimethoxyphenethylamine

4 - bromo - 2,5 - dimethoxyphenethylamine

     

2ב1.

ברומו-אמפטאמין בעמדה אורתו, מטא

bromo-amphetamine

bromo-amphetamine

 

או פארא

 

 

2ב2.

ברומו-קאתינון בעמדה אורתו, מטא

bromo-cathinone

bromo-cathinone

 

או פארא

 

 

2ב2א.

ברומו-מטא-מתוקסימתקאתינון בעמדה

bromo-meta-methoxymethcathinone

bromo-meta-methoxymethcathinone

 

אורתו, מטא או פארא

 

 

2ב3.

ברומו-מתאמפטאמין בעמדה אורתו,

bromo-methamphetamine

bromo-methamphetamine

 

מטא או פארא

 

 

2ב4.

ברומו-מתקאתינון בעמדה אורתו, מטא

bromo-methcathinone

bromo-methcathinone

 

או פארא

 

 

 

2ב4א.

ברומו-אורתו-מתוקסימתקאתינון

bromo-ortho-methoxymethcathinone

 

בעמדה אורתו, מטא או פארא

 

2ב4ב.

ברומו-פארא-מתוקסימתקאתינון

bromo-para-methoxymethcathinone

 

בעמדה אורתו, מטא או פארא

 

2ב4ג.

בופדרון

buphedrone

 

 

2-(methylamino)-1-phenylbutan-1-one

   

2ב5.

בוטילון

butylone

 

2-methylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)butan-1-one

2-methylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)butan-1-one

   

 

ידוע גם בשם: bk-mbdb

 

3.

בופוטנין

bufoteninum

 

dimethyl-serotoninum vel 5-hydroxy-n-dimethyl-tryptaminum

dimethyl-serotoninum vel 5-hydroxy-n-dimethyl-tryptaminum

   

3א.

קאתינון

cathinone

 

 

(-) (s)-2- aminopropiophenone

   

 

לרבות האיזומרים והנגזרות המבניות של חומר זה, אלא אם כן מועטו במפורש

לרבות האיזומרים והנגזרות המבניות של חומר זה, אלא אם כן מועטו במפורש

 

למעט עלי צמח הגת בצורתם הטבעית המיועדים ללעיסה ולמעט bupropion

למעט עלי צמח הגת בצורתם הטבעית המיועדים ללעיסה ולמעט bupropion

3ב.

בי.די.או.

bdo

1,4-butanediol

 

ידוע גם בשם: 1,4- בוטילן גליקול

syn: 1,4-butylene glycol

3ב1.

כלורו-אמפטאמין

chloro-amphetamine

 

בעמדה אורתו, מטא או פארא

 

3ב2.

כלורו-קאתינון

chloro-cathinone

 

בעמדה אורתו, מטא או פארא

 

3ג.

4- כלורו-5,2-דימתוקסיפנאתילאמין

4-chloro-2,5-dimethoxyphenethylamine

 

ידוע גם בשם 2c -c

syn: 2 c-c

3ג1.

כלורו-מתאמפטאמין

chloro-metamphetamine

 

בעמדה אורתו, מטא או פארא

 

3ג1א.

כלורו-מטא-מתוקסימתקאתינון בעמדה

chloro-meta-methoxymethcathinone

 

אורתו, מטא או פארא

 

3ג2.

כלורו-מתקאתינון

chloro-methcathinone

 

בעמדה אורתו, מטא או פארא

 

3ג2א.

כלורו-אורטו-מתוקסימתקאתינון

chloro-ortho-methoxymethcathinone

 

בעמדה אורתו, מטא או פארא

 

3ג2ב.

כלורו-פארא-מתוקסימתקאתינון

chloro-para-methoxymethcathinone

 

בעמדה אורתו, מטא או פארא

 

3ד.

3- כלורופנילפיפראזין

3-chlorophenylpiperazine

 

 

1-(3-chlorophenyl) piperazine

   

 

ידוע גם בשם: אם.סי.פי.פי

syn: mcpp

4.

דלתה-טטראהידרו-קאנאבינולים

delta-tetrahydrocannabinola

4א.

נפטואילאינדולים

naphthoylindoles

naphthoylindoles

 

 

(3-(1-benzoyl)indol or 3-(1-naphtoyl)indole)

(3-(1-benzoyl)indol or 3-(1-naphtoyl)indole)

 

ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית או בטבעת הנפטיל קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, n-1(-methyl-2-piperidinyl)methyl או 4-morpholinyl)ethyl) - 2 וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית או בטבעת הנפטיל קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, n-1(-methyl-2-piperidinyl)methyl או 4-morpholinyl)ethyl) - 2 וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית או בטבעת הנפטיל קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, n-1(-methyl-2-piperidinyl)methyl או 4-morpholinyl)ethyl) - 2 וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

4א1.

-5 פלואורופנטיל נפטואילאינדול

(5-fluoropentyl)-3-(1-) naphthoylindole

(5-fluoropentyl)-3-(1-) naphthoylindole

     

 

וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

 

 

     

4ב.

נפטילמתילאינדולים

naphthylmethylindoles

naphthylmethylindoles

 

 

1h-indol-3-yl-(1-naphthyl)methane

1h-indol-3-yl-(1-naphthyl)methane

 

 

ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית או בטבעת הנפטיל קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, n-1(-methyl-2-piperidinyl)methyl או 4-morpholinyl)ethyl) - 2 וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית או בטבעת הנפטיל קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, n-1(-methyl-2-piperidinyl)methyl או 4-morpholinyl)ethyl) - 2 וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

4ג.

נפטואילפירולים

naphthoylpyrroles

naphthoylpyrroles

 

 

3(1-naphthoyl)pyrrole

3(1-naphthoyl)pyrrole

 

ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית או בטבעת הפירול קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, n-1(-methyl-2-piperidinyl)methyl או 4-morpholinyl)ethyl) - 2 וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית או בטבעת הפירול קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, n-1(-methyl-2-piperidinyl)methyl או 4-morpholinyl)ethyl) - 2 וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית או בטבעת הפירול קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, n-1(-methyl-2-piperidinyl)methyl או 4-morpholinyl)ethyl) - 2 וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

4ד.

נפטילמתילאינדנים

naphthylmethylindenes

naphthylmethylindenes

 

ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת הנפטילית או בטבעת האינדן קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, n-1(-methyl-2-piperidinyl)methyl או 4-morpholinyl)ethyl) - 2 וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת הנפטילית או בטבעת האינדן קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, n-1(-methyl-2-piperidinyl)methyl או 4-morpholinyl)ethyl) - 2 וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת הנפטילית או בטבעת האינדן קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, n-1(-methyl-2-piperidinyl)methyl או 4-morpholinyl)ethyl) - 2 וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

4ה.

פנילאצטילאינדולים

phenylacetylindole

phenylacetylindole

 

ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית או בטבעת הפניל קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקילמתיל, ציקלואלקילאתיל,


n-1(-methyl-2-piperidinyl)methyl או 4-morpholinyl)ethyl) - 2 וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית או בטבעת הפניל קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקילמתיל, ציקלואלקילאתיל,


n-1(-methyl-2-piperidinyl)methyl או 4-morpholinyl)ethyl) - 2 וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית או בטבעת הפניל קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקילמתיל, ציקלואלקילאתיל,


n-1(-methyl-2-piperidinyl)methyl או 4-morpholinyl)ethyl) - 2 וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

4ו.

ציקלוהקסילפנולים

- 2(3-hydroxycyclohexyl)

- 2(3-hydroxycyclohexyl)

 

 

phenol

phenol

 

 

hydroxycyclohexylphenols

hydroxycyclohexylphenols

 

ובלבד שעל גבי הטבעת הציקלוהקסלית או הטבעת הפנולית קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, n-1 (-methyl-2-piperidinyl)methyl או 4-morpholinyl)ethyl )- 2 , וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

ובלבד שעל גבי הטבעת הציקלוהקסלית או הטבעת הפנולית קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, n-1 (-methyl-2-piperidinyl)methyl או 4-morpholinyl)ethyl )- 2 , וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

ובלבד שעל גבי הטבעת הציקלוהקסלית או הטבעת הפנולית קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, n-1 (-methyl-2-piperidinyl)methyl או 4-morpholinyl)ethyl )- 2 , וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

4ז.

בנזואילאינדולים

benzoylindoles

benzoylindoles

1.2,3-dihydro-5-methyl-3-(4-morpholinylmethyl)

1.2,3-dihydro-5-methyl-3-(4-morpholinylmethyl)

1.2,3-dihydro-5-methyl-3-(4-morpholinylmethyl)

1.2,3-dihydro-5-methyl-3-(4-morpholinylmethyl)

pyrrolo[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-6-yl-1-

pyrrolo[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-6-yl-1-

pyrrolo[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-6-yl-1-

pyrrolo[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-6-yl-1-

 

napthalenylmethanone

napthalenylmethanone

napthalenylmethanone

2.(6a,10a)-9-(hydroxymethyl)-6,6 dimethyl-3-

2.(6a,10a)-9-(hydroxymethyl)-6,6 dimethyl-3-

2.(6a,10a)-9-(hydroxymethyl)-6,6 dimethyl-3-

2.(6a,10a)-9-(hydroxymethyl)-6,6 dimethyl-3-

 

(2-methyloctan-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo[c]

(2-methyloctan-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo[c]

(2-methyloctan-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo[c]

 

 

chromen-1-ol

chromen-1-ol

 

 

?ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית או בטבעת הפניל קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, n-1)-methyl-2-piperidinyl)methyl או 4 -morpholinyl)ethyl )- 2 וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה;

?ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית או בטבעת הפניל קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, n-1)-methyl-2-piperidinyl)methyl או 4 -morpholinyl)ethyl )- 2 וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה;

4ח.

אדמנטואילאינדול

adamantoylindole

 

ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, הידרוקסיאלקניל, 1(-n -methyl -2-piperidinyl ) methyl או 4 -morpholinyl) ethyl) 2-

ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, הידרוקסיאלקניל, 1(-n -methyl -2-piperidinyl ) methyl או 4 -morpholinyl) ethyl) 2-

 

 

 

   

 

וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה;

וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה;

4ט.

אדמנטילאינדול

adamantylindole

 

בלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, הידרוקסיאלקניל,1(-n-methyl -2 -piperidinyl) methyl או morpholinyl )ethyl -4) -2 וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה;

בלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציקלואלקיל, הידרוקסיאלקניל,1(-n-methyl -2 -piperidinyl) methyl או morpholinyl )ethyl -4) -2 וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה;

4י.

אינדול 3 חומצה קרבוקסילית

indole-3-carboxylic acid

 

קווינוליניל אסטר

quinolinyl ester

 

וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה;

וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה;

4י1.

אינדול-3-קרבוקסילט

indole-3-carboxylate

 

וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

 

4יא.

טטרה מתיל ציקלופרופיל קרבוניל

tetramethylcyclopropylcarbonyl

 

אינדול

indole

 

3-(2 ,2 ,3 ,3 -tetramethylcyclopropylcarbonyl) indole

3-(2 ,2 ,3 ,3 -tetramethylcyclopropylcarbonyl) indole

 

ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציאנואלקיל, הידרוקסיאלקיל, ציקלואלקילמתיל, ציקלואלקילאתיל, n-methylpiperdin2-(yl)methyl או 4-morpholinyl) ethyl) 2 וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה;

ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, ציאנואלקיל, הידרוקסיאלקיל, ציקלואלקילמתיל, ציקלואלקילאתיל, n-methylpiperdin2-(yl)methyl או 4-morpholinyl) ethyl) 2 וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה;

4יב.

אמ.אמ.בי - 2201

mmb-2201

 

methyl (1- (5- fluoropentyl)- 1h- indole- 3- carbonyl)- l- valinate

methyl (1- (5- fluoropentyl)- 1h- indole- 3- carbonyl)- l- valinate

   

 

ידוע גם בשם:

syn: i-amb, amb-pica

5.

n,n- דיאתילטריפטאמין

n,n-diethyltryptaminum

 

ידוע גם בשם: דאי"ט

synonymum:det

6.

n,n- דימתילטריפטאמין

n,n-dimethyltryptaminum

 

ידוע גם בשם: דמט

synonymum: dmt

6א.

די.אמ.איי

dma

 

 

2,5-dimethoxy-a-methylphenethylamine

7.

דמה"פ

dmhp

 

3-(1.2-dimethylhepty)-1 hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6h-dibenzo[b, 9] pyran

3-(1.2-dimethylhepty)-1 hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6h-dibenzo[b, 9] pyran

   

7א.

די.או.אי.טי.

doet

 

4-ethyl-2,5-dimethoxy-a-methylphenethylamine

4-ethyl-2,5-dimethoxy-a-methylphenethylamine

   

7א1.

דימתילקאתינון

dimethylcathinone

 

 

2-dinethylamino-1-phenylpropan-1-one

   

7א1א.

די-מתיל מתקאתינון

dimethylmethcathinone

7א1ב.

2- דיפנילמתילפירולידין

2-diphenylmethylpyrrolidine

 

ידוע גם בשם: desoxy-d2pm

syn: desoxy-d2pm

7א1ג.

דיפנילפרולינול

diphenylprolinol diphenyl

 

 

(pyrrolidin-2-yl)methanol

   

 

ידוע גם בשם: d2pm

syn:d2pm

7א2.

4- אתיל-5,2- דימתוקסיפנאתילאמין

4-ethyl-2,5-dimethoxyphenethylamine

 

ידוע גם בשם: 2 c-e

syn: 2 c-e

7ב.

אטריפטאמין

etryptamine

 

 

3-(2-aminobutyl) indole

   

7ב1.

פלואורואמפטאמין בעמדה אורתו, מטא

fluoroamphetamine

 

או פארא

fluoro-a-methylphenethylamine

 

ידוע גם בשם: fmp

syn: fmp

7ב1א.

פלואורו-מתאמפטאמין

fluoro-methamphetamine

 

בעמדה אורתו, מטא או פארא

 

7ב1ב.

פלואורו-מתקאתינון

fluoro-methcathinone

 

בעמדה אורתו, מטא או פארא

 

7ב1ג.

פלואורו-קאתינון

fluoro-cathinone

 

בעמדה אורתו, מטא או פארא

 

7ב1ד.

פלואורו-מטא-מתוקסימתקתינון

fluoro-meta-methoxymethcathinone

 

בעמדה אורתו, מטא או פארא

 

7ב1ה.

פלואורו-אורתו-מתוקסימתקתינון

fluoro-ortho-methoxymethcathinone

 

בעמדה אורתו, מטא או פארא

 

7ב1ו.

פלואורו-פארא-מתוקסימתקתינון

fluoro-para-methoxymethcathin none

 

בעמדה אורתו, מטא או פארא

 

7ב2.

4- פלואורופנילפיפראזין

4-fluorophenylpiperazine

 

 

1-(4-fluorophenyl)piperazine

   

 

ידוע גם בשם: פי.אפ.פי.פי.

syn: pfpp

7ג.

ג'י.בי.אל.

gbl

8.

הארמאלין

harmalinum

 

3 4-dihydro-harminum

3 4-dihydro-harminum

   

9.

הארמין

harminum

 

7-methyoxy-1-methyl-9h-pyrido-(3,4-b)-indolum

7-methyoxy-1-methyl-9h-pyrido-(3,4-b)-indolum

   

9א.

4- יודו-5,2- דימתוקסיפנאתילאמין

4-iodo-2,5-dimethoxyphenethylamine

 

ידוע גם בשם: 2 c-i

syn: 2 c-i

       

 

9א1.

יודו-אמפטאמין

iodo-amphetamine

 

בעמדה אורתו, מטא או פארא

 

9א2.

יודו-קאתינון

iodo-cathinone

 

בעמדה אורתו, מטא או פארא

 

9א2א.

יודו-מטא-מתוקסימתקתינון בעמדה

iodo-meta-methoxymethcathinone

 

אורתו, מטא או פארא

 

9א3.

יודו-מתאמפטמין

iodo-methamphetamine

 

בעמדה אורתו, מטא או פארא

 

9א4.

יודו-מתקאתינון

iodo-methcathinone

 

בעמדה אורתו, מטא או פארא

 

9א5.

יודו-אורתו-מתוקסימתקתינון בעמדה

iodo-ortho-methoxymethcathinone

 

אורתו, מטא או פארא

 

9א6.

יודו-פארא-מתוקסימתקתינון בעמדה

iodo-para-methoxymethcathinone

 

אורתו, מטא או פארא

 

9א7.

מתוקסימתקאתינון בעמדה אורתו, מטא

methoxymethcathinone

 

או פארא

 

9א8.

מתיופרופאמין

methiopropamine

 

ידוע גם בשם: mpa

mxe

10.

מסקאלין

mescalinum

 

 

3,4,5-trimethoxy-phenethylaminum

   

10א.

מתקאתינון

methcathinone

 

 

2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one

   

 

לרבות האיזומרים והנגזרות המבניות של חומר זה, אלא אם כן מועטו במפורש;

לרבות האיזומרים והנגזרות המבניות של חומר זה, אלא אם כן מועטו במפורש;

10א1.

4- מתיל-2,5- דימתוקסיפנאתילאמין

4-methyl-2,5-dimethoxyphenethylamine

 

ידוע גם בשם: 2c -d

syn: 2 c-d

10א1א.

מתוקסטאמין

methoxetamine

 

 

(rs)2-(3-methoxyphenyl)-2-(ethylamino)

   

 

 

cyclohexanone

   

 

ידוע גם בשם: mxe

syn: mxe

10א1ב.

מתוקסיקטמין

methoxyketamine

 

2- (2- methoxyphenyl)- 2- (methylamino)- cyclohexanone

2- (2- methoxyphenyl)- 2- (methylamino)- cyclohexanone

   

 

ידוע גם בשם:

syn: 2-meo-ketamine

10ב.

4- מתילאמינורקס

4-methylaminorex

 

(±)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline

(±)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline

   

10ב1.

4,3 מתילנדיאוקסי-?-פירולידינופרופיופנון

4,3 מתילנדיאוקסי-?-פירולידינופרופיופנון

 

3,4-methylenedioxy-?-pyrrolidinopropiophenone

3,4-methylenedioxy-?-pyrrolidinopropiophenone

   

 

ידוע גם בשם: mdppp

syn: mdppp

10ב2.

4,3 מתילנדיאוקסי-?-פירולידינובותיופנון

4,3 מתילנדיאוקסי-?-פירולידינובותיופנון

 

3',4'-methylenedioxy-?-pyrrolidinobutiophenone

3',4'-methylenedioxy-?-pyrrolidinobutiophenone

   

 

ידוע גם בשם:

syn: mdpbp

         

 

10ג.

מתילון

methylone

 

2-methylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl) propan-1-one

2-methylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl) propan-1-one

   

 

ידוע גם בשם:

 

 

4,3 מתילנדיאוקסימתקאתינון

syn: 3,4-methylenedioxymethcathinone

10ג1.

מתילנדיוקסיפירוולרון

methylenedioxypyrovalerone

 

1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one

1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one

   

 

ידוע גם בשם: mdpv

 

10ג1א.

?-מתילטריפטאמין

?-methyltryptamine

 

 

2-(1h-indol-3-yl)-1-methyl-ethylamine

   

 

ידוע גם בשם: ?mt,amt

syn: ?mt,amt

10ד.

n -בנזילפיפראזין

n-benzylpiperazine

 

ידוע גם בשם: בי.זי.פי.

syn: bzp

10ה.

n -אתילקאתינון

n-ethylcathinone

 

 

2-ethylamino-1-phenylpropan-1-one

   

10ה1.

n,n -דיאליל-x -

n,n-diallyl-x-

 

מתוקסיטריפטאמין

methoxytryptamine

 

לעניין זה - x בעמדות 4, 5, 6, או 7

 

 

ידוע גם בשם:

syn: meo-dalt

10ו.

n,n-דיאליל-5- מתוקסיטריפטאמין

n,n-diallyl-5-methoxytryptamine

 

לרבות בעמדות אורתו, פרא, מטא

 

 

ידוע גם בשם: meo-dalt

syn: meo-dalt

10ז1.

x )2-]-n -מתוקסי- -1h

n -[2-(x-methoxy -1 h -indole-

 

אינדול-3- איל)אתיל]--n

3-yl )ethyl ]-n -methylpropan -2-

 

מתילפרופאן-2-אמין

amine

 

x בעמדות 6,5,4 או 7;


ידוע גם בשם: meo-mipt

 

10ח.

n-מתיל טריפטאמין

n-methyltryptamine

 

 

2-(1h-indol-3-yl)-n-methylethanamine

   

 

ידוע גם בשם:

syn: nmt

11.

פאראהכסיל

parahexyl

 

3-hexyl-1-hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,9-trimethyl-6h-dibenzo [b,d] pyranum

3-hexyl-1-hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,9-trimethyl-6h-dibenzo [b,d] pyranum

   

11א.

פס"י

pce

 

n-ethyl-1-phenylcyclohexylamine

n-ethyl-1-phenylcyclohexylamine

   

 

1-(1-phenylcyclohexyl) pyrrolidine

1-(1-phenylcyclohexyl) pyrrolidine

   

11ג.

פי.אמ.איי.

pma

 

 

p-methoxy-a-methylphenethylamine

   

11ד.

פי.אמ.אמ.איי

pmma

 

 

p-methoxy-? n-dimethylphenethylamine

   

 

ידוע גם בשם: פארא–מתוקסימתאמפטמין

syn: p-methoxymethamphetamine

11ה.

פארא-מתילמתקאתינון

p-methylmethcathinone

 

 

2-methylamino-1-(4-tylol)propan-1-one

   

 

2-(methylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one

2-(methylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one

   

11ו.

?-פירולידינופרופיופנון

?-pyrrolidinopropiophenone

 

וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

syn: ?-ppp

11ז.

ידוע גם בשם: ?-ppp

?-pyrrolidinopentiophenone

 

?-פירולידינופנטיופנון

syn: ?-pvp

 

ידוע גם בשם: ?-pvp

 

11ח.

אלפא פירולידינו

-alpha

 

פנטיוטיופנון

pyrrolidinopentiothiophenone

 

ידוע גם בשם: אלפא ;pvt

 

11ח1.

" אן.אף-פי.וי.פי

nf-pvp

 

1-(n-fluorophenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone

1-(n-fluorophenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone

 

n = מספר

 

 

ידוע גם בשם:

n-fluoro-a-pvp

 

n-fluoro-a-2-(1-pyrrolidinyl)-vareophenone

n-fluoro-a-2-(1-pyrrolidinyl)-vareophenone

11ח2.

אלפא - פי.אייץ’.פי.פי

alpha-phpp

 

1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-heptanone

1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-heptanone

 

ידוע גם בשם: pv8

 

11ט.

n-מתיל -1

n - methyl-1-

 

פנילציקלוהקסילאמין

phenylcyclohexylamine

12.

פסילוצין

psilocinum

 

4-hydroxy-dimethyl-triptaminum vel 3-(2-dimethyl-aminoethyl)-4-hydroxy-indolum

4-hydroxy-dimethyl-triptaminum vel 3-(2-dimethyl-aminoethyl)-4-hydroxy-indolum

   

13.

פסילוציבין

psilocybinum

 

4-phosphoryloxy-nn-dimethyl-tryptaminum vel 3-(2-dimethyl-aminoethyl)- indol-4-yl dihydro phosphas

4-phosphoryloxy-nn-dimethyl-tryptaminum vel 3-(2-dimethyl-aminoethyl)- indol-4-yl dihydro phosphas

   

13א.

טס"פ

tcp

 

1-[1-(2-thienyl) cyclohexyl] piperidine

1-[1-(2-thienyl) cyclohexyl] piperidine

   

13א1.

טי.אמ.איי.

tma

 

 

(±)-3,4,5-trimethoxy-a-methylphenethylamine

   

13א2.

3- טריפלואורומתילפנילפיפראזין

3-trifluoromethylphenylpiperazine

 

 

1-(3-trifluorophenyl)piperazine

   

 

ידוע גם בשם: טי.אף.אם.פי.פי

syn: tfmpp

13א3.

x ,y -דימתוקסיפנתילאמין

x,y-dimethoxyphenethylamine

 

x ו–y בכל אחת מהעמדות 6,5,4,3,2

 

13א.4

x -פנילפיפראזין

x -phenylpiperazine

 

x = כלור, ברום, פלואור או יוד בכל אחת מהעמדות - מטא, פרא, או אורתו.

x = כלור, ברום, פלואור או יוד בכל אחת מהעמדות - מטא, פרא, או אורתו.

       

 

13א5.

טריפלורומתילפנילפיפרזין

trifluoromethylphenylpiperazine

 

cf3 בעמדות אורתו, פרא או מטא

 

13ב.

אמ.די.אמ.איי.

mdma

 

n, ? dimethyl 3,4 (methylenedioxy) phenethylamine

n, ? dimethyl 3,4 (methylenedioxy) phenethylamine

   

13ג.

אמ.די.איי.

mda

 

? - methyl - 3,4 - (methylenedioxy) phenethylamine

? - methyl - 3,4 - (methylenedioxy) phenethylamine

   

13ד.

n - אתיל אמ.די.איי.

n - ethyl mda

 

n - ethyl - ? - methyl - 3,4 - (methylenedioxy) phenetylamine

n - ethyl - ? - methyl - 3,4 - (methylenedioxy) phenetylamine

   

13ה.

n - הידרוקסי אמ.די.איי.

n - hydroxy mda

 

n - [ ? - methyl - 3,4 - (methylenedioxy) phenethyl] hydroxylamine

n - [ ? - methyl - 3,4 - (methylenedioxy) phenethyl] hydroxylamine

   

13ו.

אמ.אמ.די.איי.

mmda

 

2 - methoxy - ? - 4,5 - (methylenedioxy) phenethylamine

2 - methoxy - ? - 4,5 - (methylenedioxy) phenethylamine

   

13ז.

אמ.בי.די.בי.

mbdb

 

n - methyl - ? - ethyl - (methylenedioxy) phenethylamine

n - methyl - ? - ethyl - (methylenedioxy) phenethylamine

   

13ח.

4 - אמ.טי.איי

4 - mta

 

a-methyl-4-methylthiophenethylamine

a-methyl-4-methylthiophenethylamine

   

13ט.

קנאבינואידים סינטתיים

synthetic cannabinoids

 

(א)

5-(4-chloro-3-methylphenyl)-1-[(4-methylphenyl)methyl]-n-[(1s,2s,4r)-1,3,3-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl]-1h-pyrazole-3- carboxamide

 

ידוע גם בשם:

syn: sr144528

 

(ב)

(r)-(+)-[2,3-dihydro-5-methyl-3-(4-morpholinylmethyl)pyrrolo[1,2,3-de)-1,4-benzoxazin-6-yl]-1-napthalenylmethanone

 

ידוע גם בשם:

syn win 55,212-2

 

(ג)

(6ar,10ar)-3-(1,1-dimethylbutyl)-6a,7,10,10a-tetrahydro,6,9-trimethyl-6h-dibenzo [ [ b,d]pyran

 

ידוע גם בשם:

syn jwh-133

 

(ד)

5-(1,1-dimethylhexyl)-2-[(1r,3s)-3-hydroxycyclohexyl]-phenol

 

לרבות ההומולוגים

 

 

ידוע גם בשם:

syn: cp 47,497

 

(ה)

2-[(1r,2r,5r)-5-hydroxy-2-(3-hydroxypropyl)cyclohexyl]-5-(2-methyloctan-2-yl)phenol dimethylheptylpyran

 

ידוע גם בשם:

syn: cp 55,940

 

(ו)

3-hydroxy-2-[(1r,6r)-3-methyl-6-(1-methylethenyl)-2-cyclohexen-1-yl]- 5-pentyl-2,5- cyclohexadiene-1,4-dione

לרבות ההומולוגים

 

ידוע גם בשם:

syn: hu 331

(ז)

(6ar,10ar)-9-(hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl)- 6a,7,10, 10a-tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol

ידוע גם בשם:

syn: hu 210

(ח)

(6as,10as)-9-(hydroxymethyl)-6,6-dimethyl- 3-(2-methyloctan-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol

ידוע גם בשם:

syn: hu 211

(ט) לבוננטראדול

levonantradol

[(6s,6ar,9r,10ar)-9-hydroxy-6-methyl-3-[( 2r)-5-phenylpentan-2-yl]oxy-5,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydropheenanthridin-1-yl] acetate

[(6s,6ar,9r,10ar)-9-hydroxy-6-methyl-3-[( 2r)-5-phenylpentan-2-yl]oxy-5,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydropheenanthridin-1-yl] acetate

 

ידוע גם בשם:

syn: cp 50,556-1

(י)

naphthalen-1-yl-(1-butylindol-3-yl)methanone

ידוע גם בשם:

syn: jwh-073

(יא)

1-pentyl-3-(1-naphthoyl)indole

ידוע גם בשם:

syn: jwh-018

(יב)

1-(1-pentyl-1h-indol-3-yl)-2-(2-methoxyphenyl)-ethanone

ידוע גם בשם:

syn: jwh-250

(יג)

4-ethylnaphthalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)methanone

ידוע גם בשם:

syn: jwh-210

(יד)

(1-(5-fluoropentyl)-3-(2-iodobenzoyl)indole)

ידוע גם בשם:

syn: am-694

(טו)

(1-(5-fluoropentyl)-3-(naphthalen-1-oyl)indole)

ידוע גם בשם:

syn: am-2201

(טו1) אי. איי. אם. 2201

eam-2201

(1-(5-fluoropentyl)-1h-indol-3-yl) (4-ethyl-1-naphthalenyl)-methanone

(1-(5-fluoropentyl)-1h-indol-3-yl) (4-ethyl-1-naphthalenyl)-methanone

ידוע גם בשם: f-jwh -210

ידוע גם בשם: f-jwh -210

(טו2) פובימינה

fubimina

 

(1-(5-fluoropentyl)-1h-benzo[d]imidazol-2-yl)

 

(naphthalen-1-yl)methanone

ידוע גם בשם:

am-2201 benzimidazole analogue, fthj

(טו3) טי. הייץ. ג'יי - 2201

thj-2201

 

 

 

(1-(5-fluoropentyl)-1h-indazol-3-yl)(napthalen-1- yl)methanone

(1-(5-fluoropentyl)-1h-indazol-3-yl)(napthalen-1- yl)methanone

 

(טז)

4-methoxynaphthalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)methanone

ידוע גם בשם:

syn: jwh-081

(יז)

1-pentyl-3-(4-methoxybenzoyl)indole

ידוע גם בשם:

syn: rcs-4/ sr-19/ btm-4/ e-4

       

 

 

(יח)

1-pentyl-3-(4-methyl-1-naphthoyl)indole

 

ידוע גם בשם:

syn: jwh-122

 

(יט)

1-naphthalenyl[1-(4-penten-1-yl)-1h-indol-3-yl]-

 

 

methanone

   

 

ידוע גם בשם:

syn: jwh-022

 

(כ)

[3(3-carbamoylphenyl)pheny]n-cyclohexylcarbamate

 

ידוע גם בשם:

syn: urb-597

 

(כא)

(1-pentylindol-3-yl)-(2,2,3,3-

 

 

tetramethylcyclopropyl)methanone

 

ידוע גם בשם:

syn: ur-144

 

(כב)

(1-(5-fluoropentyl)-1h-indol-3-yl)(4-menthl-1-

 

 

naphthalenyl)-methanone

 

ידוע גם בשם:

syn: mam-2201

 

(כב1)

1-naphthalenyl(1-pentyl-1h-indazol-3-yl)-methanone

 

ידוע גם בשם:

thj-018

 

(כב2)

n-1-naphthalenyl-1-pentyl-1h-indole-3-carboxamide

 

ידוע גם בשם:

mn-24, nne1, nnei

 

וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

 

(כב3)

n-benzyl-1-pentyl-1h-indole-3-carboxamide

 

ידוע גם בשם:

sdb-006

 

(כד)

1-pentyl-3-(adamant-1-oyl)indole

 

ידוע גם בשם:

syn: ab-001

 

(כה)

4-iodo-2,5-dimethoxy-n-(2-methoxybenzyl)

 

 

phenethylamine

 

ידוע גם בשם:

syn: 25i-nbome

 

(כו) פי. בי. 22

pb -22

 

1-pentyl-1h-indole-3-carboxylic acid 8-quinolinyl ester

1-pentyl-1h-indole-3-carboxylic acid 8-quinolinyl ester

 

וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה;

וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה;

 

ידוע גם בשם: qupic

 

 

(כז) 5 אף. פי. בי22

5f -pb -22

 

1-(5-fluoropentyl)-1h-indole-3-carboxylic acid 8-quinolinyl ester

1-(5-fluoropentyl)-1h-indole-3-carboxylic acid 8-quinolinyl ester

 

(כז1) אף.די.יו-פי.בי 22

fdu-pb22

 

naphthalen-1-yl 1-(4-fluorobenzyl)-1h-indole-3-carboxylate

naphthalen-1-yl 1-(4-fluorobenzyl)-1h-indole-3-carboxylate

 

(כז2) אן. אם 2201

nm-2201

 

naphthalen-1-yl-(5-fluoropentyl)-1h-indole-3-carboxylate

naphthalen-1-yl-(5-fluoropentyl)-1h-indole-3-carboxylate

 

(כז3) אף. יו.בי-פי. בי 22

fub-pb22

 

quinolin-8-yl-1-(4-fluorobenzyl)-1h-indole-3-carboxylate

quinolin-8-yl-1-(4-fluorobenzyl)-1h-indole-3-carboxylate

 

(כח) איי-836, 339

a -836, 339

 

n-[3-(2-methoxy-ethyl)-4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2- ylidene]-2,2,3,3-tetramethyl-cyclopropane-1-carboxamide

n-[3-(2-methoxy-ethyl)-4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2- ylidene]-2,2,3,3-tetramethyl-cyclopropane-1-carboxamide

 

(כט) נומיפנסין

nomifensine

 

2-methyl-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-8-amine

2-methyl-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-8-amine

 

(ל) איי. קיי. בי - 48

akb - 48

 

1-pentyl-n-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-1h-indazole-3-


carboxamide

1-pentyl-n-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-1h-indazole-3-


carboxamide

 

וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה;

וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה;

 

ידוע גם בשם: apinaca

 

 

(לא) 5 אף-איי.קיי.בי48-

5f -akb -48

 

n-((3s,5s,7s)-admantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1h-


;indazole-3-carboxamide

n-((3s,5s,7s)-admantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1h-


;indazole-3-carboxamide

 

(לב) הומולוג מתילני של אם.די. אם.איי

mdma methylene homolog


3- (1, 3- benzenodioxol- 5- yl)- n, 2-

 

 

dimethylpropan-1- amine

 

(לג) או-דסמתיל טרמדול

o-desmethyltramadol

 

3-(2-((dimethylamino)methyl)-1-hydroxycyclohexyl) phenol

3-(2-((dimethylamino)methyl)-1-hydroxycyclohexyl) phenol

 

ידוע גם בשמות: o-dt ,o-dsmt ו–krypton

ידוע גם בשמות: o-dt ,o-dsmt ו–krypton

 

(לד) בי בי 22

bb 22

 

1-(cyclohexylmethyl)-1h-indole-3-carboxylic acid 8-quinolinyl


ester


ידוע בשם: quchic

1-(cyclohexylmethyl)-1h-indole-3-carboxylic acid 8-quinolinyl


ester


ידוע בשם: quchic

 

(לה) אינדזול קרבוקסאמיד

indazole-carboxamide

 

 

1h-indazole-3-carboxamide

 

וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה;

וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה;

 

(לו) אינדול קרבוקסאמיד

indole-carboxamide

 

 

1h-indole-3-carboxamide

 

וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה;

וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה;

 

(לז) איי בי פובינקה

ab-fubinaca

 

n-[(1s)-1-(aminocarbonyl)-2-methylpropyl]-1-[(4-


fluorophenyl)methyl]-1h-indazole-3-carboxamide

n-[(1s)-1-(aminocarbonyl)-2-methylpropyl]-1-[(4-


fluorophenyl)methyl]-1h-indazole-3-carboxamide

 

(לח) איי בי פינקה

ab-pinaca

 

(s)-n-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1hindazole-


3-carboxamide

(s)-n-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1hindazole-


3-carboxamide

 

(לט) איי. די. בי. פובינקה

adb-fubinaca

 

n-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-


fluorobenzyl)-1h-indazole-3-carboxamide

n-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-


fluorobenzyl)-1h-indazole-3-carboxamide

       

 

 

(מ) איי.די.ביקה

adbica

 

n-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1hindole-


3-carboxamide


וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה;

n-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1hindole-


3-carboxamide


וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה;

 

(מא) 5 אף איי. די. ביקה

5f-adbica

 

n-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-


fluoropentyl)-1h-indole-3-carboxamide

n-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-


fluoropentyl)-1h-indole-3-carboxamide

 

(מב) איי. אייץ’. 7921

ah -7921

 

3,4-dichloro-n-[(1-dimethylamino) cyclohexylmethyl]


benzamide

3,4-dichloro-n-[(1-dimethylamino) cyclohexylmethyl]


benzamide

 

(מג) ג’יי. דבליו. הייץ’. 213

jwh -213

 

(4-ethyl-1-naphthalenyl) (2-methyl-1-pentyl-1h-indole-3-


yl) methanone

(4-ethyl-1-naphthalenyl) (2-methyl-1-pentyl-1h-indole-3-


yl) methanone

 

(מד) ג’יי. דבליו. הייץ’. 203

jwh -203

 

2-(2-chlorophenyl)-1- (1-pentylindole-3-yl) ethanone

2-(2-chlorophenyl)-1- (1-pentylindole-3-yl) ethanone

 

(מה) 25 בי - אן. בי. או. אם. אי

25b -nbome

 

2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-n-[(2-methoxyphenyl)


methyl]ethanamine

2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-n-[(2-methoxyphenyl)


methyl]ethanamine

 

(מו) 25 סי-אן. בי. או. אם. אי

25c -nbome

 

2- (4- chloro- 2, 5- dimethoxyphenyl)- n- (2-methoxybenzyl)


ethanamine

2- (4- chloro- 2, 5- dimethoxyphenyl)- n- (2-methoxybenzyl)


ethanamine

 

(מז) 25 הייץ’-אן. בי. או. אם. אי.

25h -nbome

 

2- (2, 5- dimethoxyphenyl)- n- (2- methoxybenzyl) ethanamine

2- (2, 5- dimethoxyphenyl)- n- (2- methoxybenzyl) ethanamine

 

(מח) איי-834,735

a-834,735

 

[1-(tetrahydro-2h-pyran-4-methyl)-1h-indol-3-yl]-


(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone

[1-(tetrahydro-2h-pyran-4-methyl)-1h-indol-3-yl]-


(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone

 

(מט) סי.בי-13

cb-13

 

naphthalen-1-yl-(4-pentoxynaphthalen-1-yl) methanone

naphthalen-1-yl-(4-pentoxynaphthalen-1-yl) methanone

 

ידוע גם בשם:

sab-378

 

(מט1) אי.ג'י-018

eg-018

 

naphthalen-1-yl(9-pentyl-9h-carbazol-3-yl) methanone

naphthalen-1-yl(9-pentyl-9h-carbazol-3-yl) methanone

   

 

(נ) איי.בי–צ’מינקה

ab-chminaca

 

n-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1h-indazole-3-carboxamide

n-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1h-indazole-3-carboxamide

 

(נא) 5 אף - איי. אם. בי.

5f-amb

 

(s)- methyl 2- (1- (5- fluoropentyl)- 1h- indazole- 3- carboxamido)- 3- methylbutanoate

(s)- methyl 2- (1- (5- fluoropentyl)- 1h- indazole- 3- carboxamido)- 3- methylbutanoate

   

14.

האיזומרים האופטיים, הסטראואיזומרים, האסטרים והאתרים של כל אחד מהחומרים המפורטים בסימן זה, אם לא מועטו במפורש.

האיזומרים האופטיים, הסטראואיזומרים, האסטרים והאתרים של כל אחד מהחומרים המפורטים בסימן זה, אם לא מועטו במפורש.

       

חלק ב'

סימן א'

1.

אצטורפין

acetorphinum

 

o 3 -acety-l 7, 8 dihydro-7alpha-(1(r)-hydroxy-1-methylbutyl)

o 3 -acety-l 7, 8 dihydro-7alpha-(1(r)-hydroxy-1-methylbutyl)

   

 

o 6 -methyl-6,14-endoethenomorphinum

o 6 -methyl-6,14-endoethenomorphinum

   

1א.

אציטיל-אלפא-מתילפנטאניל

acetyl-alpha-methylfentanyl

 

n-[1-(a-methylphenethyl)-4-piperidyl] acetanilide

n-[1-(a-methylphenethyl)-4-piperidyl] acetanilide

   

2.

אצטילדיהידרוקודאין

acetyldihydrocodeinum

3.

אצטילמתאדול

acetylmethadolum

 

3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptanum

3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptanum

   

3א.

אלפנטניל

alfentanil

 

(n-[1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1h-tetrazol-1-yl) ethyl]-4

(n-[1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1h-tetrazol-1-yl) ethyl]-4

   

 

(methoxymethyl)-4-piperidinyl]-n-phenylpropanamide monohydrochioride

(methoxymethyl)-4-piperidinyl]-n-phenylpropanamide monohydrochioride

   

4.

אלילפרודין

allylprodinum

 

3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidinum

3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidinum

   

5.

אלפאצטילמתאדול

alphacetylmethadolum

 

alpha-3-acetoxy-6-dimethylamino-4, 4-diphenylheptanum

alpha-3-acetoxy-6-dimethylamino-4, 4-diphenylheptanum

   

6.

אלפאמפרודין

alphameprodinum

 

alpha-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidinum

alpha-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidinum

   

7.

אלפאמתאדול

alphamethadolum

 

alpha-6-dimethylamino-4, 4-diphenyl-3-heptanolum

alpha-6-dimethylamino-4, 4-diphenyl-3-heptanolum

   

7א.

אלפא-מתילפנטאניל

alpha-methylfentanyl

 

n-[1-(a-methylphenethyl)-4-piperidyl] propionanilide

n-[1-(a-methylphenethyl)-4-piperidyl] propionanilide

   

7ב.

אלפא-מתיל תיופנטאניל

alpha-methylthiofentanyl

 

n-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl) ethyl]-4-piperidyl] propionanilide

n-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl) ethyl]-4-piperidyl] propionanilide

   

8.

אלפאפרודין

alphaprodinum

 

alpha-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidinum

alpha-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidinum

   

9.

אנילרידין

anileridinum

 

ethylium 1-para-aminophenethyl-4-phenyl-piperidin-4-carboxylicum

ethylium 1-para-aminophenethyl-4-phenyl-piperidin-4-carboxylicum

   

10.

בנזטידין

benzethidinum

 

ethylium 1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenyl-piperidin-4-carboxylicum

ethylium 1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenyl-piperidin-4-carboxylicum

   

11.

בנזילמורפין

benzyl morphinum

 

3-benbyloxy-6-hydroxy-n-methyl-4, 5-epoxy-morphinenum-(7)

3-benbyloxy-6-hydroxy-n-methyl-4, 5-epoxy-morphinenum-(7)

   

12.

בטאצטילמתאדול

betacetylmethadolum

 

beta-3-acetoxy-6-dimethylamino-4, 4-diphenylheptanum

beta-3-acetoxy-6-dimethylamino-4, 4-diphenylheptanum

   

12א.

בטא-הידרוקסיפנטאניל

beta-hydroxyfentanyl

 

1-[(?-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl] propionanilide

1-[(?-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl] propionanilide

   

12ב.

בטא-הידרוקסי-3- מתילפנטאניל

beta-hydroxy-3-methylfentanyl

 

n-[1-(?-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl] propionanilide

n-[1-(?-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl] propionanilide

   

13.

בטאמפרודין

betameprodinum

 

beta-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidinum

beta-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidinum

   

14.

בטאמתאדול

betamethadolum

 

beta-6-dimethylamino-4, 4-diphenyl-3-heptanolum

beta-6-dimethylamino-4, 4-diphenyl-3-heptanolum

   

15.

בטאפרודין

betaprodinum

 

beta-1, 3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidinum

beta-1, 3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidinum

   

16.

בזיטראמיד

bezitramidum

 

1-(3-cyano-3, 3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3 propionyl-1- benzimidazolinyl)–piperidinum

1-(3-cyano-3, 3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3 propionyl-1- benzimidazolinyl)–piperidinum

   

17.

(בוטל)

 

18.

קלוניטאזן

clonitazenum

 

2- para-chlorbenzyl-1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazolum

2- para-chlorbenzyl-1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazolum

   

19.

קוקאין

cocainum

 

2-beta-carbomethoxy-3-beta-benzoxytropanum vel benzoyl- methylecgoninum

2-beta-carbomethoxy-3-beta-benzoxytropanum vel benzoyl- methylecgoninum

   

20.

קודאין

codeinum

 

3-methylmorphinum

3-methylmorphinum

   

 

בהתאם לתקנות לפי סעיף 15(2) לפקודה

 

 

למעט:

 

 

1. תכשירים מוצקים המכילים לא יותר מ–0.1 גרם קודאין למנה

1. תכשירים מוצקים המכילים לא יותר מ–0.1 גרם קודאין למנה

   

 

2. תכשירים נוזליים המכילים תמיסות קודאין עד לריכוז של 2.5% ועד בכלל

2. תכשירים נוזליים המכילים תמיסות קודאין עד לריכוז של 2.5% ועד בכלל

   

21.

קודוכסים

codoximum

 

dihydrocodeinon-6-carboxymethyloximum

dihydrocodeinon-6-carboxymethyloximum

   

21א.

תרכיז אופיום

concentrate of poppy straw

22.

דזומורפין

desomorphinum

 

dihydrodeoxymorphinum

dihydrodeoxymorphinum

   

23.

דכסטרומוראמיד

dextromoramidum

 

(+)-4-(2-methyl-4-oxo-3, 3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)-butyl) morpholinum

(+)-4-(2-methyl-4-oxo-3, 3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)-butyl) morpholinum

   

23א.

דקסטרופרופוקסיפן

dextropropxyphene

 

?-(+)-4-dimethlamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol propionate

?-(+)-4-dimethlamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol propionate

   

 

למעט:

למעט:

 

תכשירים המכילים לא יותר מ–150 מ"ג של חומר זה במנה או בריכוז שאינו עולה על 2.5 אחוזים בתכשירים בלתי מחולקים, מעורב בחמרים פעילים אחרים שאינם סמים מסוכנים ועשויים בצורה שאינה מאפשרת לחזור ולהפיק את החומר.

תכשירים המכילים לא יותר מ–150 מ"ג של חומר זה במנה או בריכוז שאינו עולה על 2.5 אחוזים בתכשירים בלתי מחולקים, מעורב בחמרים פעילים אחרים שאינם סמים מסוכנים ועשויים בצורה שאינה מאפשרת לחזור ולהפיק את החומר.

24.

דיאמפרומיד

diampromidum

 

n-((2-methylphenethylamino) propyl) propionanilidum

n-((2-methylphenethylamino) propyl) propionanilidum

   

25.

דיאתילתיאמבוטן

diethylthiambutinum

 

3-diethylamino-1, 1-di-(2- thienyl)-1-butenum

3-diethylamino-1, 1-di-(2- thienyl)-1-butenum

   

25א.

דיפנוקסין

difenoxin

 

(1-(3-cyano-3,3 diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic acid

(1-(3-cyano-3,3 diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic acid

   

26.

דיהידרוקודאין

dihydrocodeinum

26א.

דיהידרואטורפין

dihydroetorphine

7, 8-dihydro-7-a-[1-(r)-hydroxy-l-methylbutyl]-6, 14-endo-ethanotetrahydroorivapine

7, 8-dihydro-7-a-[1-(r)-hydroxy-l-methylbutyl]-6, 14-endo-ethanotetrahydroorivapine

7, 8-dihydro-7-a-[1-(r)-hydroxy-l-methylbutyl]-6, 14-endo-ethanotetrahydroorivapine

   

27.

דיהידרומורפין

dihydromorphinum

28.

דימנוכסאדול

dimenoxadolum

 

2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1, 1-diphenylacetas

2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1, 1-diphenylacetas

   
       

 

29.

דימפפטאנול

dimepheptanolum

 

6-dimethylamino-4, 4-diphenyl-3-heptanolum

6-dimethylamino-4, 4-diphenyl-3-heptanolum

   

30.

דימתילתיאמבוטן

dimethylthiambutenum

 

3-dimethylamino-1, 1-di-(2-thienyl)-1-butenum

3-dimethylamino-1, 1-di-(2-thienyl)-1-butenum

   

31.

דיאוכסאפטיל בוטיראט

dioxaphetyl butyratum

 

ethyl 4-morpholino-2, 2-diphenylbutyratum

ethyl 4-morpholino-2, 2-diphenylbutyratum

   

32.

דיפנאוכסילאט

diphenoxylatum

 

ethylium 1-(3-cyano-3, 3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidin-4-carboxylicum

ethylium 1-(3-cyano-3, 3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidin-4-carboxylicum

   

 

למעט:

 

 

1. תכשירים מוצקים המכילים תערובת של דיפנאוכסילאט מחושב לבסיס לא יותר מ–2.5 מיליגרם למנה עם אטרופין סולפאט לא פחות מ–0.025 מיליגרם למנה

1. תכשירים מוצקים המכילים תערובת של דיפנאוכסילאט מחושב לבסיס לא יותר מ–2.5 מיליגרם למנה עם אטרופין סולפאט לא פחות מ–0.025 מיליגרם למנה

   

 

2. תכשירים נוזליים המכילים תמיסה של דיפנאוכסילאט הידרוכלוריד לא יותר מ–2.5 מיליגרם מחושב לבסיס ואטרופין סולפאט לא פחות מ–0.025 מיליגרם בסמ"ק אחד

2. תכשירים נוזליים המכילים תמיסה של דיפנאוכסילאט הידרוכלוריד לא יותר מ–2.5 מיליגרם מחושב לבסיס ואטרופין סולפאט לא פחות מ–0.025 מיליגרם בסמ"ק אחד

   

33.

דיפיפאנון

dipipanonum

 

4, 4-diphenyl-6-piperidin-3-heptanonum

4, 4-diphenyl-6-piperidin-3-heptanonum

   

33א.

דרוטבנול

drotebanol

 

(3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6?, 14-diol)

(3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6?, 14-diol)

   

34.

אקגונין

ecgoninum

 

acidum 3-hydroxy-2-tropancarboxylicum

acidum 3-hydroxy-2-tropancarboxylicum

   

35.

אתילמתילתיאמבוטן

ethylmethylthiambutenum

 

3-ethylmethylamino-1, 1-di-(2- thienyl)-1-butenum

3-ethylmethylamino-1, 1-di-(2- thienyl)-1-butenum

   

36.

אתילמורפין

ethylmorphinum

 

3-ethylmorphinum

3-ethylmorphinum

   

 

בהתאם לתקנות לפי סעיף 15(2) לפקודה

בהתאם לתקנות לפי סעיף 15(2) לפקודה

 

למעט:

למעט:

 

1. תכשירים מוצקים המכילים לא יותר מ–0.1 גרם אתילמורפין למנה

1. תכשירים מוצקים המכילים לא יותר מ–0.1 גרם אתילמורפין למנה

   

 

2. תכשירים נוזליים המכילים תמיסות אתילמורפין עד לריכוז של 2.5% ועד בכלל

2. תכשירים נוזליים המכילים תמיסות אתילמורפין עד לריכוז של 2.5% ועד בכלל

   

37.

אטוניטאזן

etonitazenum

 

(1-diethylaminoethyl-2-para-ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazolum)

(1-diethylaminoethyl-2-para-ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazolum)

   

38.

אטורפין

etorphinum

 

tetrahydro-7alpha (1-hydroxy-1-methylbutyl)-6, 14-endoetheno-oripavinum

tetrahydro-7alpha (1-hydroxy-1-methylbutyl)-6, 14-endoetheno-oripavinum

   

39.

אטוכסרידין

etoxeridinum

 

ethylium 1-(2-(2-hydroxyethoxy) ethyl)-4-phenylpiperidin-4 carboxylieum

ethylium 1-(2-(2-hydroxyethoxy) ethyl)-4-phenylpiperidin-4 carboxylieum

   

40.

פנטאניל

fentanylum

 

1-phenethyl-4-n-propionylanilinopiperidinum

1-phenethyl-4-n-propionylanilinopiperidinum

   

41.

פורתידין

furethidinum

 

ethylium 1(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidin-4 carboxylicum

ethylium 1(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidin-4 carboxylicum

   

 

42.

הרואין

heroinum

 

diacetylmorphinum

diacetylmorphinum

   

43.

הידרוקודין

hydrocodonum

 

dihydrocodeinonum

dihydrocodeinonum

   

 

למעט:

 

 

תכשירים נוזליים המכילים עד 0.03% הידרוקודון ועד בכלל

תכשירים נוזליים המכילים עד 0.03% הידרוקודון ועד בכלל

44.

הידרומורפינול

hydromorphinolum

 

14-hydroxydihydromorphinum

14-hydroxydihydromorphinum

   

45.

הידרומורפון

hydromorphonum

 

dihydromorphinonum

dihydromorphinonum

   

46.

הידרוכסיפתידין

hydroxypethidinum

 

ethylium 4-meta-hydroxyphenyl-1-methylpiperidin-4-carboxylicum

ethylium 4-meta-hydroxyphenyl-1-methylpiperidin-4-carboxylicum

   

47.

איזומתאדון

isomethadonum

 

6-dimethylamino-5-methyl-4 , 4-diphenyl-3-hexanonum

6-dimethylamino-5-methyl-4 , 4-diphenyl-3-hexanonum

   

48.

קטובמידון

ketobemidonum

 

4-meta-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidinum

4-meta-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidinum

   

49.

לבומתורפאן

levomethorphanum

 

(-)-3-methoxy-n-methylmorphinanum

(-)-3-methoxy-n-methylmorphinanum

   

 

למעט: דקסטרומטורפן

 

50.

לבומוראמיד

levomoramidum

 

(-)-4-(2-methyl-4-oxo-3, 3-diphenyl-4-(1-pyrolidinyl) butyl) orpholinum

(-)-4-(2-methyl-4-oxo-3, 3-diphenyl-4-(1-pyrolidinyl) butyl) orpholinum

   

51.

לבופנאצילמורפאן

levophenacylmorphanum

 

(-)-3-hydroxy-n-phenacylmorphinanum

(-)-3-hydroxy-n-phenacylmorphinanum

   

52.

לבורפאנול

levorphanolum

 

(-)-3-hydroxy-n-methylmorphinanum

(-)-3-hydroxy-n-methylmorphinanum

   

53.

מטאזוצין

metazocinum

 

2’-hydroxy-2, 5, 9-trimethyl-6, 7-benzomorphanum

2’-hydroxy-2, 5, 9-trimethyl-6, 7-benzomorphanum

   

54.

מתאדון חומר ביניים

methadoni intermediatum

 

4 -cyano-2-dimethylamino-4, 4-diphenylbutanum

4 -cyano-2-dimethylamino-4, 4-diphenylbutanum

   

55.

מתאדון

methadonum

 

6 -dimethylamino-4, 4-diphenyl-3-heptanonum

6 -dimethylamino-4, 4-diphenyl-3-heptanonum

   

56.

מתילדזורפין

methyldesorphinum

 

6 -methyl-delta 6-deoxymorphinum

6 -methyl-delta 6-deoxymorphinum

   

57.

מתילדיהידרומורפין

methyldihydromorphinum

 

 

6-methyldihydromorphinum

   

57א.

3- מתילפנטאניל

3-methylfentanyl

 

n-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl) propionanilide

n-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl) propionanilide

   

57ב.

3- מתילתיופנטאניל

3-methylthiofentanyl

 

n-(3-methyl-1-[2-(2-thienyl) ethyl]-4-piperidyl) propionanilide

n-(3-methyl-1-[2-(2-thienyl) ethyl]-4-piperidyl) propionanilide

   

 

58.

מטיפון

metoponum

 

5-methyldihydromorphinonum

5-methyldihydromorphinonum

   

59.

מוראמיד חומר ביניים

moramidi intermildiatum

 

acidum 2-methyl-3-morpholino-1, 1-diphenyl-propanearboxylicum

acidum 2-methyl-3-morpholino-1, 1-diphenyl-propanearboxylicum

   

60.

מורפרידין

morpheridinum

 

ethylium 1-(2-morpholinoethyl)-4-phenyl-piperidin-4-carboxylicum

ethylium 1-(2-morpholinoethyl)-4-phenyl-piperidin-4-carboxylicum

   

61.

מורפין מתוברומיד ותולדותיו האחרות של מורפין עם חנקן בחמש ערכי

morphini methobromidum et alia orphini derivata cum nitrogenio pentavalente

61א.

אמ.פי.פי.פי

mppp

 

1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)

1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)

   

62.

מורפין-n-אוקסיד ותולדותיו האחרות של מורפין עם חנקן חמש ערכי

morphin-n-oxidum et alia morphini derivata cum itrogenio pentavalente

63.

מורפין

morphinum

 

3, 6-dihydroxy-n-methyl-4, 5-epoxymorphinenum (7)

3, 6-dihydroxy-n-methyl-4, 5-epoxymorphinenum (7)

   

 

למעט:

 

 

תכשירים המכילים לא יותר מ–0.2% מורפין מעורב בחמרים פעילים אחרים (שאינם סמים מסוכנים) ועשויים בצורה שאינה מאפשרת לחזור ולהפיק את המורפין

תכשירים המכילים לא יותר מ–0.2% מורפין מעורב בחמרים פעילים אחרים (שאינם סמים מסוכנים) ועשויים בצורה שאינה מאפשרת לחזור ולהפיק את המורפין

64.

מירופין

myrophinum

 

myristylbenzylmorphinum

myristylbenzylmorphinum

   

65.

ניקוקודין

nicocodinum

 

6-nicotinylcodeinum

6-nicotinylcodeinum

   

66.

ניקודיקודין

nicodicodinum

 

6-nicotinyldihydrocodeinum

6-nicotinyldihydrocodeinum

   

67.

ניקומורפין

nicomorphinum

 

3, 6-dinicotinylmorphinum

3, 6-dinicotinylmorphinum

   

68.

נוראצימתאדול

noracymethadolum

 

(±)-alpha-3-acetoxy-6-methylamino-4, 4 -diphenylheptanum

(±)-alpha-3-acetoxy-6-methylamino-4, 4 -diphenylheptanum

   

69.

נורקודאין

norcodeinum

 

n-demethylcodeinum

n-demethylcodeinum

   

70.

נורלבורפאנול

norlevorphanolum

 

(-)-3-hydroxymorphinanum

(-)-3-hydroxymorphinanum

   

71.

נורמתאדון

normetuadonum

 

6-dimethylamino-4, 4-diphenyl-3-hexanonum

6-dimethylamino-4, 4-diphenyl-3-hexanonum

   

72.

נורמופין

normorphinum

 

demethylmorphinum

demethylmorphinum

   

73.

נורפיפאנון

norpipanonum

 

4, 4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanonum

4, 4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanonum

   

74.

תמציותיו ומשרותיו ותכשיריו של אופיום

opii extracta et incturae et raeparata

 

למעט:

 

 

תמציותיו ומשרותיו ותכשיריו של אופיום המכילים לא יותר מ–0.2% מורפין

תמציותיו ומשרותיו ותכשיריו של אופיום המכילים לא יותר מ–0.2% מורפין

 

75.

אופיום רפואי

opium medicinale

 

למעט:

 

 

1. אבקת אופיום עם איפקאקואנה (אבקת דובר), לפי ההרכב:

1. אבקת אופיום עם איפקאקואנה (אבקת דובר), לפי ההרכב:

 

אופיום אבקה 10%

אופיום אבקה 10%

   

 

איפקאקואנה אבקה 10%

איפקאקואנה אבקה 10%

   

 

חומר בלתי פעיל באבקה 80%

חומר בלתי פעיל באבקה 80%

   

 

2. תכשיריו של אופיום המכילים לא יותר מ–0.2% מורפין מעורב בחמרים פעילים אחרים (שאינם סמים מסוכנים) ועשויים בצורה שאינה מאפשרת לחזור ולהפיק את המורפין

2. תכשיריו של אופיום המכילים לא יותר מ–0.2% מורפין מעורב בחמרים פעילים אחרים (שאינם סמים מסוכנים) ועשויים בצורה שאינה מאפשרת לחזור ולהפיק את המורפין

   

76.

אוכסיקודון

oxycodonum

 

14-hydroxydibydrocodeinonum

14-hydroxydibydrocodeinonum

   

77.

אוכסימורפון

oxymorphonum

 

14-hydroxydihydromorphinonum

14-hydroxydihydromorphinonum

   

78.

תמציותיו ומשרותיו ותכשיריו

papaveris somniferi extracta et incturae et

 

של הפרג המרדים

praeparata

 

למעט:

 

 

תמציותיו ומשרותיו ותכשיריו של הפרג המרדים המכילים לא יותר מ–0.2% מורפין

תמציותיו ומשרותיו ותכשיריו של הפרג המרדים המכילים לא יותר מ–0.2% מורפין

78א.

פארא-פלואורופנטאניל

para-fluorofentanyl

 

4-fluoro-n-(1-phenethyl-4-piperidyl) propionanilide

4-fluoro-n-(1-phenethyl-4-piperidyl) propionanilide

   

78ב.

פי.אי.פי.איי.פי

pepap

 

1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)

1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)

   

79.

פתידין חומר ביניים - א

pethidini intermediatum - a

 

4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidinum

4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidinum

   

80.

פתידין חומר ביניים - ב

pethidini intermediatum - b

 

ethylium 4-phenylpiperidin-4-carboxylicum

ethylium 4-phenylpiperidin-4-carboxylicum

   

81.

פתידין חומר ביניים - ג

pethidini intermediatum - c

 

acidum 1-methyl-4-phenylpiperidin-4-carboxylicum

acidum 1-methyl-4-phenylpiperidin-4-carboxylicum

   

82.

פתידין

pethidinum

 

ethylium 1-methyl-4-phenylpiperidin-4-carboxylicum

ethylium 1-methyl-4-phenylpiperidin-4-carboxylicum

   

83.

פנאדוכסון

phenadoxonum

 

6-morpholino-4, 4-diphenyl-3-heptanenum

6-morpholino-4, 4-diphenyl-3-heptanenum

   

84.

פנאמפרומיד

phenampromidum

 

n-(1- methyl-2-piperidinoethyl) propionanilidum

n-(1- methyl-2-piperidinoethyl) propionanilidum

   

85.

פנאזוצין

phenazocinum

 

2-hydroxy-5, 9-dimethyl-2-phenethyl-6, 7-benzomorphanum

2-hydroxy-5, 9-dimethyl-2-phenethyl-6, 7-benzomorphanum

   

86.

פנומורפאן

phenomorphanum

 

3-hydroxy-n-phenethylmorphinanum

3-hydroxy-n-phenethylmorphinanum

   

87.

פנופרידין

phenomorphanum

 

ethylium 1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidin-4-carboxylicum

ethylium 1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidin-4-carboxylicum

   

 

88.

פולקודין

pholcodinum

 

 

morpholinylethylmorphinum

   

 

למעט:

 

 

1. תכשירים מוצקים מעורבים עם חמרים פעילים אחרים (שאינם סמים מסוכנים) המכילים לא יותר מ–0.1 גרם פולקודין למנה

1. תכשירים מוצקים מעורבים עם חמרים פעילים אחרים (שאינם סמים מסוכנים) המכילים לא יותר מ–0.1 גרם פולקודין למנה

   

 

2. תכשירים נוזליים המכילים תמיסת פולקודין עד לריכוז של 2.5% ועד בכלל

2. תכשירים נוזליים המכילים תמיסת פולקודין עד לריכוז של 2.5% ועד בכלל

   

89.

פימינודין

piminodinum

 

ethylium 4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl) pipridin-4-carboxylicum piritrmidum

ethylium 4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl) pipridin-4-carboxylicum piritrmidum

   

90.

פיריטראמיד

 

 

acidum 1-(3-cyano-3, 3-diphenylpropyl)-4-(1-piperidino) piperidin-4-carboxylicum amidum

acidum 1-(3-cyano-3, 3-diphenylpropyl)-4-(1-piperidino) piperidin-4-carboxylicum amidum

   

91.

פרוהפטאזין

proheptazinum

 

1, 3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptanum

1, 3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptanum

   

92.

פרופרידין

properidinum

 

isopropylium 1-methyl-4 phenylpiperidin-4-carboxylicum

isopropylium 1-methyl-4 phenylpiperidin-4-carboxylicum

   

93.

פרופיראם

propiranum

 

n-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-n-2-pyridylpropionamidum

n-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-n-2-pyridylpropionamidum

   

94.

ראצמתורפאן

racemethorphanum

 

(±)-3-methoxy- n-methylmorphinanum

(±)-3-methoxy- n-methylmorphinanum

   

95.

ראצמוראמיד

racemoradium

 

(±)-1-(2-methyl-4-oxe-3, 3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl) (butyl) morpholinum

(±)-1-(2-methyl-4-oxe-3, 3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl) (butyl) morpholinum

   

96.

ראצמורפאן

racemorphanum

 

(±)-3-hydroxy-n-methylmorphinanum

(±)-3-hydroxy-n-methylmorphinanum

   

96א.

סופנטניל

sufentanil

 

n-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl) ethyl]-4-piperidyl] propionanilide

n-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl) ethyl]-4-piperidyl] propionanilide

   

 

96א1.

רמיפנטניל

remifentanil

remifentanil

 

1(2-methoxycarbonyl-ethyl)-4-(phenylpropionylamino) piperidine-4-carboxylic acid methyl ester

1(2-methoxycarbonyl-ethyl)-4-(phenylpropionylamino) piperidine-4-carboxylic acid methyl ester

1(2-methoxycarbonyl-ethyl)-4-(phenylpropionylamino) piperidine-4-carboxylic acid methyl ester

     

 

 

 

 

     

96א2.

אוקפנטאניל

ocfentanyl

ocfentanyl

 

n-(2-fluorophenyl)-2-methoxy-n-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl] acetamid

n-(2-fluorophenyl)-2-methoxy-n-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl] acetamid

n-(2-fluorophenyl)-2-methoxy-n-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl] acetamid

97.

תבאקון

thebaconum

thebaconum

 

acetyldihydrocodeinonum

acetyldihydrocodeinonum

acetyldihydrocodeinonum

     

98.

תבאין

thebainum

thebainum

98א.

טילידין

tilidine

tilidine

 

(±)-ethyl trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-phenyl-3-cyclohexene 1-carboxylate

(±)-ethyl trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-phenyl-3-cyclohexene 1-carboxylate

(±)-ethyl trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-phenyl-3-cyclohexene 1-carboxylate

     

98ב.

תיופנטאניל

thiofentanyl

thiofentanyl

 

 

n-[1-[2-(thienyl) ethyl]-4-piperidyl] propionanilide

n-[1-[2-(thienyl) ethyl]-4-piperidyl] propionanilide

     

98ג.

אצטילפנטאניל

acetylfentanyl

acetylfentanyl

 

 

n-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-n-phenylacetamide

n-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-n-phenylacetamide

     

 

ידוע גם בשם:

syn: desmethyl fentanyl

syn: desmethyl fentanyl

99.

טרימפרידין

trimeperidinum

trimeperidinum

 

1, 2, 5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidinum

1, 2, 5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidinum

1, 2, 5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidinum

     

100.

האיזומרים האופטיים, הסטראואיזומרים, האסטרים והאתרים של כל אחד מהחמרים המפורטים בסימן זה, אם לא מועטו במפורש.

האיזומרים האופטיים, הסטראואיזומרים, האסטרים והאתרים של כל אחד מהחמרים המפורטים בסימן זה, אם לא מועטו במפורש.

האיזומרים האופטיים, הסטראואיזומרים, האסטרים והאתרים של כל אחד מהחמרים המפורטים בסימן זה, אם לא מועטו במפורש.

101.

(נמחק).

 

 

102-104. (נמחקו)

102-104. (נמחקו)

102-104. (נמחקו)

102-104. (נמחקו)

105.

טפנטדול

tapentadole

tapentadole

 

hydrochloride 3-[(1r,2r)-3-(dimethylamino)-1-ethyl-2-methylpropyl] phenol

hydrochloride 3-[(1r,2r)-3-(dimethylamino)-1-ethyl-2-methylpropyl] phenol

hydrochloride 3-[(1r,2r)-3-(dimethylamino)-1-ethyl-2-methylpropyl] phenol

106.

מיטרגינין

methyl mitragynine

methyl mitragynine

 

(e)-2-[(2s,3s,12bs)-3-ethyl-8-methoxy-1,2,3,4,6,7,12,12b-octahydroindolo [2,3-a]quinolizin-2-yl]-3-methoxyprop-2-enoate

(e)-2-[(2s,3s,12bs)-3-ethyl-8-methoxy-1,2,3,4,6,7,12,12b-octahydroindolo [2,3-a]quinolizin-2-yl]-3-methoxyprop-2-enoate

(e)-2-[(2s,3s,12bs)-3-ethyl-8-methoxy-1,2,3,4,6,7,12,12b-octahydroindolo [2,3-a]quinolizin-2-yl]-3-methoxyprop-2-enoate

107.

-7הידרוקסימיטרגינין

7-hydroxymitragynine

7-hydroxymitragynine

 

methyl (e)-2-[(2s,3s,7as,12bs)-3-ethyl-7a-hydroxy-8 methoxy-2,3,4,6,7,12b-hexahydro-1h-indolo[2,3-a] quinolizin-2-yl]-3-methoxyprop-2-enoate

methyl (e)-2-[(2s,3s,7as,12bs)-3-ethyl-7a-hydroxy-8 methoxy-2,3,4,6,7,12b-hexahydro-1h-indolo[2,3-a] quinolizin-2-yl]-3-methoxyprop-2-enoate

methyl (e)-2-[(2s,3s,7as,12bs)-3-ethyl-7a-hydroxy-8 methoxy-2,3,4,6,7,12b-hexahydro-1h-indolo[2,3-a] quinolizin-2-yl]-3-methoxyprop-2-enoate

108.

אתילפנידט

ethylphenidate

ethylphenidate

 

ethyl 2-phenyl-2-piperidin-2-ylacetate

ethyl 2-phenyl-2-piperidin-2-ylacetate

ethyl 2-phenyl-2-piperidin-2-ylacetate

     

 

ידוע גם בשם:

syn: ritalinic acid ethyl ester

syn: ritalinic acid ethyl ester

109.

x,y - דיכלורומתילפנידט

x,y-dichloromethylphenidate

x,y-dichloromethylphenidate

 

methyl (2r)-2-(x,y- dichlorophenyl)-2-[( 2r)-piperidin- 2-yl]acetate

methyl (2r)-2-(x,y- dichlorophenyl)-2-[( 2r)-piperidin- 2-yl]acetate

methyl (2r)-2-(x,y- dichlorophenyl)-2-[( 2r)-piperidin- 2-yl]acetate

     

 

לעניין זה - x,y בעמדות 2,3,4,5,6

 

 

110.

איבוגאין

ibogaine

ibogaine

 

12-methoxyibogamine

12-methoxyibogamine

12-methoxyibogamine

     

סימן ב'

 

1.

אמפטאמין

amphetaminum

 

(±)-2-amino-1- phenylpropanum

(±)-2-amino-1- phenylpropanum

   

 

לרבות האיזומרים והנגזרות הכימיות של חומר זה, אלא אם כן מועטו במפורש

לרבות האיזומרים והנגזרות הכימיות של חומר זה, אלא אם כן מועטו במפורש

1ג.2

אמינפטין

amineptine

 

(7-[(10,11-dihydro-5h-dibenzo [a,d] cyclohepten-5-yl) amino] hetanoic acid)

(7-[(10,11-dihydro-5h-dibenzo [a,d] cyclohepten-5-yl) amino] hetanoic acid)

   

2.

דכסאמפטאמין

dexamphetaminum

 

(+)-2-aminol-1-phenyl propanum

(+)-2-aminol-1-phenyl propanum

   

2א.

מקלוקואלון

mecloqualone

 

3-(o- chlorophenyl)-2-methyl-4-(3h)quinazolinone

3-(o- chlorophenyl)-2-methyl-4-(3h)quinazolinone

   

3.

מתאמפטאמין

methamphetaminum

 

 

(+)-2-methylamino-1-phenylpropanum

   

 

לרבות האיזומרים והנגזרות הכימיות של חומר זה, אלא אם כן מועטו במפורש

לרבות האיזומרים והנגזרות הכימיות של חומר זה, אלא אם כן מועטו במפורש

3א.

מתאקואלון

methaqualone

 

2-methyl-3-o-tolyl-4-(3h)quinazoline

2-methyl-3-o-tolyl-4-(3h)quinazoline

   

4.

מתילפנידאט

methylphenidatum

 

methylium 2-phenyl-2-(2-piperidyl)-aceticum

methylium 2-phenyl-2-(2-piperidyl)-aceticum

   

5.

פנציקלידין

phencyclidinum

 

1- (1-phenylcyclohexyl) piperidinum

1- (1-phenylcyclohexyl) piperidinum

   

6.

פנמטראזין

phenmetrazinum

 

3-methyl-2-phenylmorpholinum

3-methyl-2-phenylmorpholinum

   

6א.

פנטילין

fenetylline

 

dl-3, 7-dihydro-1, 3-dimethyl-7-[2-[(1- methyl-2-phenylethyl) amino] ethyl]-1h- purine-2, 6- dione

dl-3, 7-dihydro-1, 3-dimethyl-7-[2-[(1- methyl-2-phenylethyl) amino] ethyl]-1h- purine-2, 6- dione

   

6ב.

סקוברביטל

secobarbital

 

 

5-allyl-5-(1-methylbutyl) barbituric acid

   

6ג.

לבאמפטאמין

levamfetamine

 

 

(-)-(r)-a-methylphenethylamine

   

6ד.

לבומתאמפטאמין

levomethamphetamine

 

 

(-)-n,a-dimethylphenethylamine

   

6ה.

מתאמפטאמין רצמאט

metamfetamine racemate

 

 

(±)-n,a-dimethylphenethylamine

   

6ו.

זיפאפרול

zipeprol

 

a-(a-methoxybenzyl)-4-(?-methoxyphenethyl)-1-piperazineethanol

a-(a-methoxybenzyl)-4-(?-methoxyphenethyl)-1-piperazineethanol

   

7.

האיזומרים האופטיים, הסטראואיזומרים, האסטרים והאתרים של כל אחד מהחמרים המפורטים בסימן זה, אם לא מועטו במפורש.

האיזומרים האופטיים, הסטראואיזומרים, האסטרים והאתרים של כל אחד מהחמרים המפורטים בסימן זה, אם לא מועטו במפורש.

8.

(נמחק)

 

סימן ג'

 

1.

אמובארביטאל

amobarbitalum

 

acidum 5-ethyl-5-(3-methylbutyl)-barbituricum

acidum 5-ethyl-5-(3-methylbutyl)-barbituricum

   

 

למעט:

 

 

1. מוצרים מוצקים, לשימוש פנימי, עם אמובארביטאל עד 0.03 גרם למנה מעורב עם חמרים פעילים אחרים (שאינם סמים מסוכנים);

1. מוצרים מוצקים, לשימוש פנימי, עם אמובארביטאל עד 0.03 גרם למנה מעורב עם חמרים פעילים אחרים (שאינם סמים מסוכנים);

   

 

2. נרונים עם אמובארביטאל עד 0.1 גרם למנה, בלתי מעורב או מעורב עם חמרים פעילים אחרים (שאינם סמים מסוכנים).

2. נרונים עם אמובארביטאל עד 0.1 גרם למנה, בלתי מעורב או מעורב עם חמרים פעילים אחרים (שאינם סמים מסוכנים).

   

1א.

בופרנורפין

buprenorphine

 

21-cyclopropyl-7-?[(s)-1-hydroxy v 1,2,2,-trimethylpropyl]-6,14 endo-ethano-6, 7, 8, 14-tetrahydrooripavine

21-cyclopropyl-7-?[(s)-1-hydroxy v 1,2,2,-trimethylpropyl]-6,14 endo-ethano-6, 7, 8, 14-tetrahydrooripavine

   

1ב.

בוטאלביטאל

butalbital

 

5-allyl-5-isobutylbarbituric acid

5-allyl-5-isobutylbarbituric acid

   

1ג.

קאתין

cathine

 

 

(+)-(s)-a-[(s)-1-aminoethyl] benzyl alcohol

   

 

למעט עלי צמח הגת בצורתם הטבעית המיועדים ללעיסה.

למעט עלי צמח הגת בצורתם הטבעית המיועדים ללעיסה.

2.

ציקלובארביטאל

cyclobarbitalum

 

acidum 5-(1-cyclohexen -1-yl)-5-ethylbarbituricum

acidum 5-(1-cyclohexen -1-yl)-5-ethylbarbituricum

   

2א.

ג'י.ה.בי

ghb

 

?-hydroxybutiric acid

?-hydroxybutiric acid

   

2ב.

דיאתילקאתינון

diethylcathinone

 

 

2-(diethylamino)-1-phenylpropan-1-one

   

 

ידוע גם בשם: אמפפרמון, n,n'-

syn: amfepramone, n,n’-diethlcathinone,

 

דיאתילקאתינון, דיאתילפרופיון

diethylprpion

3.

גלוטתימיד

glutethimidum

 

 

2-ethyl-2-phenyl-glutarimidum

   

3א.

פלוניטראזפאם

flunitrazepam

 

5-(oflurophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2h -1,4-benzodiazepin 2-one

5-(oflurophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2h -1,4-benzodiazepin 2-one

   

3ב.

פנטזוצין

pentazocine

1, 2, 3, 4, 5, 6-hexahydro-6, 11-dimethyl-3-(3- methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol

1, 2, 3, 4, 5, 6-hexahydro-6, 11-dimethyl-3-(3- methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol

1, 2, 3, 4, 5, 6-hexahydro-6, 11-dimethyl-3-(3- methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol

   

 

 

 

   

4.

פנטובארביטאל

pentobarbitalum

 

acidum 5-ethyl-5-(1-methylbutyl)-barbituricum

acidum 5-ethyl-5-(1-methylbutyl)-barbituricum

 

למעט:

למעט:

   

 

1. מוצרים מוצקים, לשימוש פנימי, עם פנטובארביטאל עד 0.03 גרם למנה מעורב עם חמרים פעילים אחרים (שאינם סמים מסוכנים)

1. מוצרים מוצקים, לשימוש פנימי, עם פנטובארביטאל עד 0.03 גרם למנה מעורב עם חמרים פעילים אחרים (שאינם סמים מסוכנים)

   

 

2. נרונים עם פנטובארביטאל עד 0.1 גרם למנה, בלתי מעורב או מעורב עם חמרים פעילים אחרים (שאינם סמים מסוכנים).

2. נרונים עם פנטובארביטאל עד 0.1 גרם למנה, בלתי מעורב או מעורב עם חמרים פעילים אחרים (שאינם סמים מסוכנים).

   

5.

(נמחק)

(נמחק)

6.

האיזומרים האופטיים, הסטראואיזומרים, האסטרים והאתרים של כל אחד מהחמרים המפורטים בסימן זה, אם לא מועטו במפורש.

האיזומרים האופטיים, הסטראואיזומרים, האסטרים והאתרים של כל אחד מהחמרים המפורטים בסימן זה, אם לא מועטו במפורש.

7.

(נמחק).

(נמחק).

סימן ד'

(בוטל)

 

תוספת שניה

(סעיפים 31(3) ו–41)

בתוספת זו -

"גרם נטו" - משקל הסם המסוכן נטו מתוך כלל משקל התכשיר, התרכובות, התערובת או התמיסה;

"קנבוס", "שרף של קנבוס" ו"אופיום" - כמשמעותם בתוספת הראשונה.

 

הפרט בתוספת הראשונה

הסם המסוכן

הכמות

חלק א' -

 

 

סימן א'

 

 

1

קנבוס

15 גרם

2

שרף של קנבוס

15 גרם

4

אופיום

2 גרם

סימן ב'

 

 

1

לס"ד

3 יחידות כלשהן כפי שהן מופיעות בסחר

 

 

 

   

חלק ב' -

 

 

סימן א'

 

 

19

קוקאין

0.3 גרם

42

הרואין

0.3 גרם

55

מתאדון

0.15 גרם נטו

63

מורפין

0.3 גרם נטו

74

משרת אופיום

0.3 גרם תכולת מורפין נטו

82

פתידין

1 גרם נטו

סימן ב'

 

 

1

אמפטאמין

0.2 גרם נטו

2

דכאמפטאמין

0.2 גרם נטו

3

מתאמפטאמין

0.2 גרם נטו

(סוף הפקודה)

לוח השוואה

סעיף קודם

סעיף חדש

סעיף

קודם

סעיף

חדש

סעיף

קודם

סעיף חדש

1

שם

8

16(1) תנאי 1 (א)

30

2(א)-(ז)

1

8

38

16(1) תנאי 1 (ב)

29

(יא)-(יח)

 

9(1)

11

16(1) תנאי 2

33(ב)

2(ח)

1, 2

9(2)

12

16(1א)

33(א)

2(ט)

1, 3

10

28(א), (ב)

16(2)

35

2(י)

1, 4

 

רישה (ג)

16(2א)

26(א)

3

5

11

28(ב) סיפה

16(3)

34

4(א)

13

12 רישה

26

16(4)

36(ב)

4(ב)

14

12 סיפה

27

16(5)

37

5(1)

15

13

הושמט

16א

21

5(2)

16

14(א)(ב)

9(א), (ב)

16ב

22

5(3)

17

14(ג)

10

16ג

23

5(4)

18

14(ד)

9(ג)

16ד

24

5(5)

20

15(1)

39

16ה

25

5(6)

19

15(2)

40

17

31

5(7)

הושמט

15(3)

41

18

הושמט

6

6

16(1) רישה

33

תוספת

תוספת

7

7

 

 

 

 

[1.] דמ"י [נוסח חדש] 27 (10.7.1973), 526.

תיקונים:ק"ת 3295, התשל"ה (20.2.1975), עמ' 919;

ק"ת 3584, התשל"ו (2.9.1976), עמ' 2604;

ק"ת 3623, התשל"ז (25.11.1976), עמ' 421;

ק"ת 2653, התשל"ז (20.1.1977), עמ' 757 [התשל"ז (מס' 2)];

ק"ת 3889, התשל"ח (14.9.1978), עמ' 2075;

ס"ח 941, התשל"ט (3.8.1979), עמ' 134 (בתיקון זה הוספה תוספת שניה וניתנה הוראה שבכל חיקוק המאזכר את התוספת יבוא במקומה: התוספת הראשונה);

ק"ת 4247, התשמ"א (29.6.1981), עמ' 1167;

ק"ת 4336, התשמ"ב (15.4.1982), עמ' 851;

ס"ח 1149, התשמ"ה (3.7.1985), עמ' 140;

ס"ח 1283, התשמ"ט (3.8.1989), עמ' 80 (ראה הוראות תחילה בחוק המתקן);

ק"ת 5353, התשנ"א (9.5.1991), עמ' 832;

ס"ח 1373, התשנ"ב (4.12.1991), עמ' 20;

ק"ת 5553, התשנ"ד (21.10.1993), עמ' 59, 60 [התשנ"ד (מס' 1) ו-(מס' 2)];

ס"ח 1521, התשנ"ה (12.4.1995), עמ' 206;

ס"ח 1573, התשנ"ו (8.3.1996), עמ' 147;

ק"ת 5905, התשנ"ח (15.6.1998), עמ' 901;

ס"ח 1753, התש"ס (17.8.2000), עמ' 304;

ק"ת 6113, התשס"א (2.7.2001), עמ' 904;

ק"ת 6167, התשס"ב (15.5.2002), עמ' 685;

ק"ת 6212, התשס"ג (9.12.2002), עמ' 258;

ס"ח 1909, התשס"ד (12.11.2003), עמ' 14;

ק"ת 6273, התשס"ד (18.11.2003), עמ' 48 [התשס"ד (מס' 2)];

ק"ת 6354, התשס"ה (26.12.2004), עמ' 241 (ת"ט בק"ת 6458, התשס"ו, עמ' 446);

ק"ת 6469, התשס"ו (21.3.2006), עמ' 588;

ק"ת 6579, התשס"ז (18.4.2007), עמ' 732;

ק"ת 6603, התשס"ז (19.7.2007), עמ' 1054 [התשס"ז (מס' 2)];

ק"ת 6634, התשס"ח (31.12.2007), עמ' 298;

ס"ח 2160, התשס"ח (3.7.2008), עמ' 602 [התשס"ח (מס' 2)]. הצ"ח - ממשלה 243, התשס"ו, עמ' 464;

ק"ת 6725, התשס"ט (30.11.2008), עמ' 147;

ס"ח 2188, התשס"ט (16.11.2008), עמ' 65 [התשס"ט (מס' 2)]. הצ"ח - ממשלה 260, התשס"ז, עמ' 16 ועמ' 90;

ק"ת 6807, התשס"ט (31.8.2009), עמ' 1277 [התשס"ט (מס' 3)];

ק"ת 6917, התש"ע (5.8.2010), עמ' 1473;

ק"ת 6998, התשע"א (8.5.2011), עמ' 943;

ס"ח 2138, התשע"א (18.8.2011), עמ' 1203 [התשע"א (מס' 2)]. הצ"ח - ממשלה 563, התשע"א, עמ' 420;

ק"ת 7103, התשע"ב (29.3.2012), עמ' 972;

ס"ח 2355, התשע"ב (14.5.2012), עמ' 374 [התשע"ב (מס' 2)]. הצ"ח - ממשלה 319, התשס"ז, עמ' 748;

ק"ת 7131, התשע"ב (21.6.2012), עמ' 1270 [התשע"ב (מס' 3)];

ס"ח 2375, התשע"ב (2.8.2012), עמ' 614 [התשע"ב (מס' 4)]. הצ"ח - ממשלה 658, התשע"ב, עמ' 372 (תיקון עקיף במסגרת חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים (תיקון מס' 3), התשע"ב-2012);

ק"ת 7248, התשע"ג (9.5.2013), עמ' 1192;

ק"ת 7405, התשע"ד (7.8.2014), עמ' 1587;

ק"ת 7436, התשע"ה (5.11.2014), עמ' 62;

ק"ת 7548, התשע"ה (26.8.2015), עמ' 1867 [תיקון התשע"ה (מס' 2)].

[2.] בתיקון התשס"ה ניתנה הוראה להוסיף את פרט 1ג אף על פי שלא קיימים פרטים 1א ו–1ב.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

באתר האינטרנט של המשרד השתדלנו להעניק לכם מידע אינפורמטיבי חשוב בתחום המשפט הפלילי המסופקים לכם בחינם ולצורך הכנתכם למה שעומד בפניכם. לפניכם מאגר פסיקה בתחום המשפט הפלילי המתעדכן באופן תדיר. ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
משפט פלילי | עבירות סמים | החזקת סם לצריכה עצמית | גידול סמים | עורך דין עבירות סמים | החזקת סמים שלא לצריכה עצמית | יבוא סמים | מאגר משפט פלילי | חקיקה פלילית | מאגר חקיקה | פקודת הסמים המסוכנים

הצלחות המשרד בתחום
שחרור ממעצר חשוד בעבירות סחר בסמים והחזקת סמים שחרור ממעצר זוג חשודים בעבירות חמורות של סחר בסמים, גידול וייצור סמים חודשיים עבודות שירות בלבד לנאשם שביצע מעשים מגונים בחמש קטינות בתחבורה הציבורית סגירת תיק חקירה נגד קטין שנחשד בהתפרצות לבית כנסת

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
מה העונש על החזקת סמים לצריכה עצמית?
גונטר | 06:38 18/06/2014
מה העונש על החזקת סמים לצריכה עצמית?
עו''ד אסף דוק | 06:52 18/06/2014
מה העונש על החזקת סמים לצריכה עצמית?
מירי | 06:32 06/06/2018
משפט על החזקת 30 גרם סמים ברכב
עידו | 10:07 19/02/2018
משפט על החזקת 30 גרם סמים ברכב
עו''ד עודד רגב | 18:52 19/02/2018
החזקת סמים ברכב והזמנה למשפט על נהיגה תחת השפעת סמים
גלעד | 07:04 03/09/2016
החזקת סמים ברכב והזמנה למשפט על נהיגה תחת השפעת סמים
עו''ד אלעד שאול אלבז | 07:48 03/09/2016
חקירת מצ"ח על החזקת סמים
גיא | 12:55 27/08/2016
חקירת מצ"ח על החזקת סמים
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:02 28/08/2016
רישום פלילי על סמים
נתנאל | 13:50 02/02/2015
רישום פלילי על סמים
עו''ד אסף דוק | 08:23 05/02/2015
רישום פלילי על סמים
נתנאל | 10:30 11/04/2015
ביטול רישום פלילי בעבירות סמים
יגאל | 10:28 17/04/2014
ביטול רישום פלילי בעבירות סמים
עו''ד אסף דוק | 10:43 17/04/2014
כתב אישום בעבירת גידול סמים
דניאל | 20:42 28/11/2017
כתב אישום בעבירת גידול סמים
עו''ד אסף דוק | 05:50 29/11/2017
כתב אישום בעבירת גידול סמים
דניאל | 08:24 29/11/2017
חקירה על החזקת סם לצריכה עצמית
יובל | 20:29 19/11/2014
חקירה על החזקת סם לצריכה עצמית
עו''ד אסף דוק | 20:32 19/11/2014
חקירה על החזקת סם לצריכה עצמית
יובל | 20:55 19/11/2014