חזרה לעמוד הראשי | מדיה ועיתונות

מדיה ועיתונות - עמוד 2

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 72), התשע"ח-2018

תבנית חוק שהתקבל חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 72), התשע"ח–2018* תיקון סעיף 30א 1. בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982‏1, בסעיף 30א – (1) בסעיף קטן (א) – (א) בהגדרה "דבר פרסומת" – (1) לפני "מסר המופץ באופן מסחרי" יבוא "כל אחד מאלה:"; (2) הקטע החל במילים "מסר המופץ באופן מסחרי" עד המילים "בדרך אחרת" יסומן כפסקה "(1)"; (3) הקטע החל במילים "וכן מסר המופץ לציבור" עד המילים "או תעמולה" יסומן כפסקה "(2)", ובה, המילה "וכן" – תימחק; (4) אחרי פסקה (2) יבוא: "(3) מסר שאינו דבר פרסומת כאמור ... קרא עוד

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 67), התשע"ח-2018

תבנית חוק שהתקבל חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 67), התשע"ח–2018* תיקון סעיף 6לד3 1. בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–19821, בסעיף 6לד3, סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) – בטלים. בנימין נתניהו ראש הממשלה איוב קרא שר התקשורת ראובן ריבלין נשיא המדינה יולי יואל אדלשטיין יושב ראש הכנסת ** התקבל בכנסת ביום כ"ב בשבט התשע"ח (7 בפברואר 2018); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 784, מיום א' באב התשע"ג (8 ביולי 2013), עמ' 1030. 1 ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשע"ח, עמ' 139. ... קרא עוד

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 66), התשע"ח-2018

תבנית חוק שהתקבל חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 66), התשע"ח–2018* תיקון סעיף 30א 1. בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982‏1, בסעיף 30א(ד), האמור בו יסומן כפסקה "(1)", ואחריה יבוא: "(2) בעסקה בין מפרסם ובין נמען לרכישה של טובין או שירותים באופן מתמשך, יראו את הנמען כמי שנתן הודעת סירוב במועד סיום ההתקשרות, לרבות אם ההתקשרות הסתיימה בשל הודעת ... קרא עוד