חזרה לעמוד הראשי | פסיקת בית המשפט העליון | בג"ץ 8753/15 פלוני נ. המחלקה לפשיעה לאומנית
קטגוריות: משפט פלילי

בג"ץ 8753/15 פלוני נ. המחלקה לפשיעה לאומנית

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

לפני:

כבוד השופט ע' פוגלמן

כבוד השופטת ד' ברק-ארז

כבוד השופט מ' מזוז

העותר:

פלוני

נ  ג  ד

המשיבים:

1. המפלג לפשיעה לאומנית

2. המחלקה היהודית בשב"כ

3. שירות בתי הוסוהר

עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים

תאריך הישיבה:

ח' בטבת התשע"ו      

(20.12.2015)

בשם העותר:

עו"ד  איתמר בן גביר

בשם המשיבים:

עו"ד ענר הלמן; עו"ד מוריה פרימן

פסק-דין

השופט ע' פוגלמן:

עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים המורה למשיבים לבוא וליתן טעם מדוע לא יאפשרו לעותר להיפגש עם עורך דינו, הגם שלכאורה חלפה תקופת מניעת הפגישה שהותרה בהחלטת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד מיום 16.12.2015; ומדוע לא יחדלו מנקיטת אמצעים מיוחדים ומה שהוגדר כהתעללות על ידי בא כוח העותר.

עיקרי העובדות הצריכות לעניין

1. העותר נעצר ביום 1.12.2015 בחשד לחברות בהתאגדות אסורה, רצח בזדון וקשירת קשר לביצוע פשע. בין היתר חשוד העותר במעורבות ברצח שארע בכפר דומא. נזכיר כי בליל 31.7.2015 הושלכו בקבוקי תבערה אל עבר שני בתים בכפר הפלסטיני דומא השוכן מדרום לשכם. עקב כך פרצה במקום שריפה שהביאה למותם של סעד דוואבשה, פעוט בן שנה וחצי, ושל הוריו סעד וריהאם דוואבשה. אחמד דוואבשה, בן משפחה נוסף בן כ-4 בלבד, נפצע באורח קשה. על קירות ביתה של המשפחה רוססו מגן דוד וכתובות "יחי מלך המשיח" ו"נקמה" (ראו בג"ץ 7806/15 פריג' נ' שר הביטחון (14.12.2015)).

2. מאז נעצר העותר ביום 1.12.2015 נמנעה פגישתו עם עורך דינו בהתאם להוראות סעיף 35 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996 (להלן: חוק המעצרים). [קטע שהושמט עקב צו איסור פרסום]

יוער כבר עתה כי במהלך הדיון בעתירה במעמד הצדדים נמסרה לנו החלטה נוספת שניתנה על ידי כב' הנשיא א' טל שלפיה הוארכה מניעת המפגש עד ליום 21.12.2015 שעה 23:59. למען הסר ספק, החלטה זו אינה עומדת לבחינתנו בגדרה של עתירה זו.

טענות הצדדים לעתירה

3. לטענת בא כוח העותר, יש לפרש את החלטת בית המשפט המחוזי נושא עתירה זו, שלא נקבה בשעת הסיום של מניעת המפגש שהותרה בה, באופן שארבעת ימי המניעה שהותרו בה החלו להימנות החל מיום ה-16.12.2015 שעה 00:01. זאת בהתאם לחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 שסעיף 3 בו קובע כי יום הוא ה"תקופה מחצות הלילה עד חצות הלילה שלאחריו". לשיטה זו, תקופת המניעה שהותרה חלפה ביום 19.12.2015 בחצות והמשך המניעה מעבר לכך מנוגד לדין. טענה נוספת של בא כוח העותר היא כי קיים חשש ממשי כי המשיבים מפעילים כלפי העותר בחקירתו אמצעים העולים כדי התעללות ועינויים. [קטע שהושמט]

4. בהחלטה מיום 19.12.2015 הוריתי על קבלת תגובת המשיבים. בתגובתם הגלויה השיבו המשיבים אך לטענות הנוגעות למועד סיום המניעה כפי שהותרה על ידי בית המשפט המחוזי בהחלטה נושא עתירה זו. לדידם, הואיל ובית המשפט המחוזי קיבל את הבקשה להאריך את המניעה החל מיום 16.12.2015 שעה 14:00, אך מובן כי שעת התחלה זו היא חלק מן ההחלטה, אף אם לא נכתב בה כך במפורש. המשיבים לא התייחסו בתגובתם זו לחלקה השני של העתירה בדבר האמצעים הפיזיים שנטען כי הופעלו על העותר בחקירתו, וביקשו להישמע בסוגיה זו במסגרת דיון במעמד צד אחד.

בהסכמת המשיבים הגיש בא כוח העותר תשובה לתגובת המשיבים, שבה חזר בעיקרם של דברים על טענותיו בעתירה. עוד הוסיף כי תגובת המשיבים מלמדת ביתר שאת על ההכרח לאפשר לעותר להיפגש עם בא כוחו בדחיפות; וכי החשש בדבר הפעלת אמצעים פיזיים העולים כדי התעללות ועינויים כלפי העותר בחקירתו עומד בעינו.

5. אור ליום 20.12.2015 דחיתי את בקשת העותר למתן צו ביניים. בהחלטה נקבע כי:

"אינני רואה להורות על מתן צו ביניים בנושא מניעת הפגישה הואיל ולפי התיעוד המצורף המועד שהתבקש [להארכת מניעת המפגש – ע' פ'] החל ביום 16.12.15 שעה 14:00; מה גם שבנושא זה צו הביניים חופף לסעד הסופי המבוקש בעתירה.

הואיל ואין התייחסות בתגובה לטענות בדבר "התעללות" הנחתי היא כי בשלב זה ועד לדיון שיתקיים בעתירה לא ננקטים נגד העותר אמצעים פיזיים בחקירתו".

כמו כן, הוריתי כי העתירה תיקבע לדיון לפני מותב ביום 20.12.2015.

מהלך הדיון בעתירה

6. ביום ה-20.12.2015 קיימנו דיון בעתירה. תחילה נקבע כי הדיון יתקיים בדלתיים סגורות. ברם, זמן קצר לאחר שהחל הדיון הובאה לעיוננו בקשתם של עיתונאים לאפשר את קיום הדיון בדלתיים פתוחות, וזאת נוכח חשיבותה הציבורית של הפרשה; ובשים לב להוראות החוק הייחודיות שבהן נעשה שימוש בעניינם של הנחקרים.

לאחר שבחנו את הבקשה ושמענו את התייחסות הצדדים לה, סברנו כי יש לאזן בין צרכי החקירה, הנתונה לצו איסור פרסום, לבין זכות הציבור לדעת בפרט בהינתן מאפייניה האמורים של החקירה. הוסכם – בעקבות הצעתנו ­­– כי העיתונאים יורשו להשתתף בחלק מן הדיון הגלוי, ובלבד שבאי כוח הצדדים לא יחשפו לפניהם דבר מה מפרטי החקירה החוסה כאמור תחת צו איסור פרסום גורף. זאת בנתון להבהרה כי יותר פרסומו של נוסח פסק דין לפרסום שאותו יאשר בית המשפט ונוסח זה בלבד. בהתאם נכחו העיתונאים בחלקו זה של הדיון ועזבו את האולם עם תומו.

7. לאחר מכן הוספנו לקיים דיון בנוכחות הצדדים בלבד. בשלב זה הרחיב בא כוח העותר בדבר חששותיו כי נגד העותר מופעלת אלימות. בסיומו של חלק זה קיימנו דיון חסוי במעמד המשיבים בלבד שבו נשמעו גורמי הביטחון הרלוונטיים וחומר חסוי הנוגע לחקירה הוצג לבית המשפט. בהמשך לכך נשמעו הבהרות והסברים בכל הנוגע לחקירת העותר כפי שהתנהלה עד כה ולהתפתחויות הצפויות בה. במיוחד נדרשנו לשאלת השימוש באמצעים חריגים.

8. [קטע שהושמט]

9. עם תום הדיון החסוי הוזמן בא כוח העותר לצורך המשך דיון קצר. בנקודה זו מסרנו לו את הודעתם האמורה של גורמי הביטחון.

על רקע התשתית האמורה נידרש לסעדים המבוקשים בעתירה.

דיון והכרעה

10. תחילה לשאלת תקופת המניעה שהותרה בהחלטת בית המשפט המחוזי נושא החלטה זו. כפי שעולה מהחלק העובדתי של דיוננו, העתירה שלפנינו הפכה לתיאורטית. זאת, נוכח החלטתו של כב' הנשיא א' טל מיום, ה-20.12.2015 שלפיה תוארך המניעה עד ליום 21.12.2015 שעה 23:59. אף על פי כן, ובבחינת למעלה מן הצורך, ראינו להבהיר כי דינה של העתירה להידחות בנקודה זו גם לגופו של עניין. כאמור, בהחלטתו מיום 16.12.2015 נעתר בית המשפט לבקשת המשיבים אשר ציינה בלשון מפורשת כי "מתבקש [...] להורות על הארכת תקופת מניעת הפגישה של העצור עם עורך דין ב-4 ימים נוספים, שתחילתם ביום 16.12.2015 שעה 14:00" [ההדגשות הוספו – ע' פ']. על רקע בקשה קונקרטית זו יש לקרוא את החלטת בית המשפט קמא שמצא להיעתר לבקשת המשיבים וקבע בהחלטתו כי: "ההתפתחות בחקירה [...] מצדיקה את המשך חקירתו של המשיב והמפגש בינו לבין עורך דינו עלול לשבש אותה". הנה כי כן, בהחלטתו קיבל בית המשפט את בקשת המשיבים כפי שהיא, וזו מגדירה בבירור כי מועד תחילת המניעה המבוקשת הוא ה-16.12.2015 שעה 14:00. מכאן, כי למרות שבגוף ההחלטה לא צוין במפורש מועד תחילת המניעה, פשיטא כי כוונת הדברים הייתה אישור מועד ההתחלה שננקב בבקשת המשיבים. זאת ועוד, יש לזכור כי החלטות המניעה ניתנו ברציפות, בזו אחר זו, כאשר כל החלטה מאריכה את קודמתה מן הנקודה שבה הסתיימה האחרונה, כאשר משמעו של המונח "יום" בהקשר דנן הוא 24 שעות. החלטת המניעה שקדמה להחלטה נושא עתירה זו התייחסה לתקופה שהסתיימה ביום 16.12.2015 שעה 14:00 ולכן ברור כי זהו גם המועד אשר ממנו החלה להימנות המניעה נושא עתירה זו, כפי שאף התבקש בפועל.

סיכום הנקודה, ההחלטה נושא העתירה התירה אפוא להאריך את מניעת המפגש החל מיום 16.12.2015 שעה 14:00 ועד ל-4 ימים לאחר מכן קרי, ה-20.12.2015 שעה 14:00. מכאן שדין טענת העותר שלפיה תקופת המניעה מכוחה של ההחלטה האמורה פגה ביום 19.12.2015 בחצות – להידחות.

11. עתה לטענה השנייה בדבר האמצעים שננקטו בחקירתו של העותר. [קטע שהושמט]

[קטע שהושמט]

12. ובאחרית הדברים, גם אם לא בשוליהם. לא נמצאה לנו אפוא עילה ליתן סעד בגדריה של עתירה זו. בצד האמור נבהיר כי אין אנו מקלים ראש בהימשכותה של מניעת הפגישה בעניינו של העותר. מניעה ממושכת זו פוגעת בזכותו היסודית של העותר להיוועץ עם עורך דינו, שעל חשיבותה למותר הוא להכביר מילים. ראוי לזכור כי בית משפט זה בחן בהזדמנויות קודמות את החלטות המניעה שניתנו בעניינו של העותר ומצא כי אלו עולות בקנה אחד עם הוראות הדין; וכי הביקורת השיפוטית הקפדנית תימשך כל עוד הסמכות להורות על מניעת פגישה תופעל בעניינו של העותר. למותר לציין כי בכך אין כדי לנקוט עמדה כלשהי ביחס לעררו של העותר בבש"פ 8790/15 שהוגש בינתיים לבית משפט זה נגד החלטת כב' הנשיא א' טל להאריך את מניעת המפגש עד ליום ה-21.12.2015 שעה 23:59.

העתירה נדחית אפוא. בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

ניתן היום, ‏ט' בטבת התשע"ו (‏21.12.2015).

ש ו פ ט

ש ו פ ט ת

ש ו פ ט

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   15087530_M04.doc   על

 

משרדנו לא ייצג בתיק זה

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

בית המשפט העליון הוא ערכאת הערעור העליונה ומתוקף תפקיד זה הוא שומע ערעורים (בזכות) על פסקי דין של בית משפט מחוזי, ויכול לשמוע ערעורים, לאחר בקשת רשות, על החלטות של בית משפט מחוזי שאינן "פסק דין", וגם ערעור על פסקי דין של בית המשפט המחוזי, כאשר המחוזי דן בערעור על פסק דין של בית משפט השלום. כמו כן, הוא משמש כבית המשפט הגבוה לצדק (בג"צ) וככזה אמון על קיומו של שלטון החוק והבטחת חוקיות פעולתן של רשויות המדינה. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
משפט פלילי | פסיקה | פסקי דין | פסקי דין פלילי | מאגר משפט פלילי | מאגר משפטי | פסיקה עליון | פס"ד פלילי

הצלחות המשרד בתחום
ביטול כתב אישום ללקוח שהואשם בעבירות גניבה ביטול רישום משטרתי ללקוח בעבירות מרמה והונאה בית המשפט הורה על מאסרו של אבי דוביצקי צייד הפדופילים סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בביצוע מעשים מגונים בקטינה בת 9 במסגרת טיול משפחות בצפון הארץ תקף ופצע אך לא יישלח לכלא או לעבודות שירות לאור יחס גזעני ומשפיל מצד המתלונן ביטול הרשעה ללקוח שהואשם בתקיפה הגורמת חבלה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
זאם | 14:48 29/01/2017
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
עו''ד אלעד שאול אלבז | 13:08 07/02/2017
ביטול משפט פלילי
יצחק | 08:13 14/10/2016
ביטול משפט פלילי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:53 14/10/2016
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
גילי | 21:37 28/11/2014
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
עו''ד איילון בירנבוים | 06:59 02/12/2014