חזרה לעמוד הראשי | פסיקת בית המשפט העליון | בג"ץ 6739/16 גאורגי נאומוב נ. המפקחת על הביטוח
קטגוריות: משפט פלילי

בג"ץ 6739/16 גאורגי נאומוב נ. המפקחת על הביטוח

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

לפני:  

כבוד השופט י' דנציגר

כבוד השופט צ' זילברטל

כבוד השופט נ' סולברג

העותרים:

1. גאורגי נאומוב

2. יושר סמיון

נ  ג  ד

המשיבה:

המפקחת על הביטוח

עתירה למתן צו על תנאי ולמתן צו ביניים

בשם העותרים:

בשם המשיבה:

עו"ד ירון ברזילאי; עו"ד איתמר צור

עו"ד רנאד עיד

פסק-דין

השופט צ' זילברטל:

           עתירה למתן צו על תנאי שיורה למשיבה, המפקחת על הביטוח, למסור לעותרים חומרים הנוגעים להליך מינהלי המתקיים בעניינם לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן: החוק), ולצדה בקשה למתן צו ביניים שימנע המשך קיומו של ההליך המינהלי עד להכרעה בעתירה.

1.        העותרים הם בעלי רישיון לפי החוק לשמש כסוכני ביטוח, ופועלים בתחום במסגרת שותפות. המשיבה החלה בשנת 2012 בהליך ביקורת בנוגע לפעילותם של העותרים בעקבות תלונות שהתקבלו אצלה. לצד ביקורת זו, פתחה המשטרה בשנת 2014 בחקירה פלילית כנגד העותרים בחשד לעבירות מרמה והונאה של מבוטחים, שבמסגרתה הם נעצרו ולאחר מכן שוחררו בתנאים מגבילים. כעולה מהעתירה, לעת הזו החקירה לא הסתיימה והמשטרה טרם החליטה על העמדה לדין של העותרים.

2.        בעקבות ההליכים המתוארים, ביום 5.12.2014 הותלה רישיונם של העותרים ל-30 ימים לפי סעיף 29(ג) לחוק, ולאחר שימוע שנערך להם, רישיונם הותלה ל-30 ימים נוספים. יצוין, כי בטרם השימוע פנו העותרים למשיבה בבקשה לקבל חומרים אותם הגדירו כ"כל חומר חקירה רלוונטי לצורך קיום שימוע אפקטיבי", ונענו כי בעת הזו לא ניתן להעביר חומרים שהועברו למשיבה על-ידי המשטרה, אך שאלו יועברו בהמשך ככל שיימשכו ההליכים המינהליים בעניינם.

3.        ביום 25.5.2016 הוגש לוועדה המייעצת למפקחת על הביטוח מסמך בדבר שלילת רישיונם של העותרים שנערך על-ידי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר (להלן: מסמך השלילה). מסמך זה סוקר את הפרות החוק בגינן נבחן ביטול רישיונם של העותרים. יוער, כי לפי סעיף 29(ב) לחוק, ביטול רישיון בשל הפרות הוראות החוק או בשל נסיבות בגינן הסוכן אינו ראוי להמשיך לשמש כסוכן ביטוח, מחייב קיום התייעצות עם הוועדה המייעצת לפי החוק ומתן אפשרות לסוכן לטעון בפניה. מסמך השלילה הועבר לעותרים יחד עם הֶחְסֵן נייד, ובו החומר הרלוונטי לעניינם.

4.        בהמשך למסמך השלילה ובטרם נערך שימוע בעניינם, העותרים פנו למשיבה בטענה כי החומר שהועבר להם במצורף למסמך השלילה הוא חלקי, וכי יש להמתין עם בירור ההליך המינהלי עד לסיום חקירת המשטרה. ביום 13.6.2016 נענו העותרים כי ביטול הרישיון לפי החוק אינו מותנה בהליך הפלילי, כי הועבר להם כל החומר העומד בבסיס ההליך המינהלי, וכי הם מתבקשים להעביר התייחסותם בכתב למסמך השלילה. העותרים פנו למשיבה במכתב נוסף, בטענה כי קיימים מסמכים שלא הועברו לידיהם, אגב פירוט המסמכים החסרים, לטענתם. ביום 4.8.2016 נענו העותרים כי הועברו לידיהם כלל המסמכים שעל בסיסם תתקבל ההחלטה המינהלית, וכי המשיבה אינה חשופה לחומרים נוספים שקשורים להליך הפלילי ושנאספו במסגרתו.

5.        בעתירה דנא טוענים העותרים כי לא הועברו לעיונם כל החומרים בעניינם, וכי בידי המשיבה והמשטרה חומרים נוספים הדרושים להם לצורך קיום שימוע אפקטיבי, בשים לב לזכות הטיעון הנתונה להם לפי סעיף 29(ב) לחוק ולכללי הצדק הטבעי. העותרים טוענים כי בנסיבות העניין יש מקום להמתין עם המשך בירור ההליך המינהלי עד להחלטת המשטרה בדבר העמדתם לדין. העותרים מפרטים את המסמכים שלטענתם לא הועברו לידיהם. בעיקרו של דבר, העותרים טוענים כי לא הועברו להם מסמכים המצויים בבסיס מסמך השלילה, ובראשם מסמכים מהליך הביקורת בעניינם משנת 2012; כי מסמך השלילה מתבסס על תצהיריהם של שני אנשים המצויים עם העותרים בסכסוך אישי ומשפטי, וכי יש הצדקה להעביר לידי העותרים חומרים מחקירת המשטרה ביחס לאנשים אלו, על-מנת לעמוד על הסתירות שבין הגרסאות שהציגו ביחס לעותרים בפני המשטרה ובפני המשיבה.

6.        המשיבה טוענת כי יש לדחות את העתירה על הסף, הן מן הטעם שהיא מוקדמת; הן מן הטעם כי קיים סעד חלופי בדמות פנייה לבית המשפט המחוזי; והן לגופו של עניין, בהיותה נעדרת עילה. המשיבה מדגישה כי נמסר לעותרים שכל החומר שעל יסודו תתקבל ההחלטה המינהלית הועבר לעיונם. המשיבה טוענת כי לאחר שיסתיים ההליך המינהלי ותתקבל החלטה בעניינם של העותרים, יוכלו הם, במידת הצורך, לתקוף אותה בבית המשפט המחוזי, המוסמך לכך לפי סעיף 102(א) לחוק, לרבות בעניין קבלתם או אי-קבלתם של חומרים כאלו ואחרים. המשיבה ממשיכה וטוענת כי בשל הוראת סעיף זה הערכאה המתאימה לדיון היא בית המשפט המחוזי; ומטעימה כי ביום 1.11.2016 ייכנס לתוקפו חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016 (להלן: החוק החדש) המקנה לבית המשפט לעניינים מינהליים את הסמכות לדון בכלל ההחלטות של רשות לפי החוק (למעט לפי אחד מסעיפיו שאינו נוגע לענייננו). לגופו של עניין, טוענת המשיבה כי העתירה נעדרת עילה, וכי היא מכוונת לקבלת חומרים המצויים בידי המשטרה שאינם בידי המשיבה כלל, וכי מטרתה למעשה היא לגרום להארכת ההליך המינהלי ותו לא.

7.        יצוין כי הוגש לבית המשפט, לבקשת העותרים, ההחסן הנייד שצורף למסמך השלילה. לאחר קבלת תגובת המשיבה, ובעקבות החלטה מיום 20.9.2016, העבירו העותרים התייחסות לטענות המשיבה וטענו, פעם נוספת, כי הועבר להם חומר חלקי בלבד, תוך פירוט של מסמכים מהליך הביקורת המינהלית ומהחקירה הפלילית, הנדרשים להם לטענתם לצורך השימוע.

8.        דין העתירה להידחות על הסף.

           אכן, כפי שטוענת המשיבה, עתירה זו מוקדמת היא, שכן היא מוגשת בטרם השתכלל ההליך המינהלי, ובטרם שהגורם המוסמך קיבל החלטה בעניין (ראו למשל: בג"ץ 2683/06 שוורץ נ' פורת, פסקה 4 (4.7.2006); בג"ץ 5660/10 עמותת איתך - משפטניות למען צדק נ' ראש ממשלת ישראל, פ''ד סד(1) 501, פסקה 12 (2010))). כאמור, טענת המדינה הייתה ונשארה כי הועבר לעותרים כל החומר שעל בסיסו תתקבל ההחלטה המינהלית בעניינם. טענותיהם של העותרים בדבר חומרים המצויים בידי המשטרה, בנסיבות אלה, אינן מן העניין בשלב זה, בין היתר בהתחשב בכך שהמשטרה אינה משיבה בעתירה דנא, ושהעתירה מכוונת כלפי ההליך המינהלי שמתקיים בעניינם של העותרים, ולא כלפי ההליך הפלילי. בעניין ההליך המינהלי המתנהל, ככל שיהיו לעותרים טענות בדבר ההחלטה שתתקבל בסיומו – אם ביחס לכך שזו התקבלה בהסתמך על תשתית ראייתית חלקית, ואם ביחס לכך שלא הועברו להם כלל החומרים על בסיסם התקבלה ההחלטה – יוכלו לעשות כן בעת המתאימה ובפני הערכאה המתאימה. בהקשר זה יוער, כי סעיף 102(א) לחוק קובע כי זכות הערעור על החלטה שהתקבלה לפי סעיף 29(א) לחוק (המתייחס להחלטה על ביטול רישיון) היא לבית המשפט המחוזי. כפי שהובהר, החלטה כזו טרם התקבלה. לאחר קבלת ההחלטה יוכלו העותרים לפנות לערכאה המתאימה, וזאת בשים לב גם לחוק החדש אליו מפנה המשיבה שעתיד להיכנס לתוקפו בקרוב והמקנה סמכות בעניין החלטות של רשות לפי החוק לבית המשפט לעניינים מינהליים.

           העתירה נדחית אפוא על הסף. ממילא נדחית עמה גם הבקשה לצו ביניים. העותרים יישאו בהוצאות המשיבה בסך 7,500 ש"ח.

           ניתן היום, ‏ח' בתשרי התשע"ז (‏10.10.2016).

ש ו פ ט

ש ו פ ט

ש ו פ ט

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   16067390_L04.doc   סח

  www.court.gov.il

משרדנו לא ייצג בתיק זה

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

בית המשפט העליון הוא ערכאת הערעור העליונה ומתוקף תפקיד זה הוא שומע ערעורים (בזכות) על פסקי דין של בית משפט מחוזי, ויכול לשמוע ערעורים, לאחר בקשת רשות, על החלטות של בית משפט מחוזי שאינן "פסק דין", וגם ערעור על פסקי דין של בית המשפט המחוזי, כאשר המחוזי דן בערעור על פסק דין של בית משפט השלום. כמו כן, הוא משמש כבית המשפט הגבוה לצדק (בג"צ) וככזה אמון על קיומו של שלטון החוק והבטחת חוקיות פעולתן של רשויות המדינה. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
משפט פלילי | פסיקה | פסקי דין | פסקי דין פלילי | מאגר משפט פלילי | מאגר משפטי | פסיקה עליון | פס"ד פלילי

הצלחות המשרד בתחום
החזרת רישיון נשק ללקוח לאחר ערר על החלטת פקיד רישוי כלי יריה עובדת סוציאלית שהועמדה לדין משמעתי בעבירות חמורות - תמשיך להחזיק ברישיון ולא תפוטר שחרור ממעצר חשוד בביצוע מעשים מגונים בקטינים הארכת מאסר מותנה לנאשם בעבירות סחר בסמים סגירת תיק במסגרת הליך שימוע בעבירות איומים והיזק לרכוש עו"ד אסף דוק הביא לזיכוי תקדימי לנאשם בעבירות מעשה מגונה והטרדה מינית

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
זאם | 14:48 29/01/2017
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
עו''ד אלעד שאול אלבז | 13:08 07/02/2017
ביטול משפט פלילי
יצחק | 08:13 14/10/2016
ביטול משפט פלילי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:53 14/10/2016
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
גילי | 21:37 28/11/2014
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
עו''ד איילון בירנבוים | 06:59 02/12/2014