חזרה לעמוד הראשי | פסיקת בית המשפט העליון | רע"ב 4663/17 טארק עאמר נ. שירות בתי הסוהר
קטגוריות: משפט פלילי

רע"ב 4663/17 טארק עאמר נ. שירות בתי הסוהר

בבית המשפט העליון

לפני:  

כבוד השופטת א' חיות

המבקש:

טארק עאמר

נ  ג  ד

המשיב:

שירות בתי הסוהר

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט העניינים מינהליים נצרת מיום 9.5.2017 בעת"א 49820-04-17

בשם המבקש:                                        עו"ד מורן נירשברג-דרורי

בשם המשיב:                              עו"ד הדס ערן

החלטה

           בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט לעניינים מנהליים בנצרת (כב' השופט י' בן-חמו) מיום 10.5.2017 (עת"א 49820-04-17) שקיבל את בקשת המשיב להאריך את החזקתו של המבקש בהפרדת יחיד בשישה חודשים נוספים.

1. המבקש מרצה מאז שנת 2001 מאסר עולם בלתי קצוב שנגזר עליו לאחר שהורשע ברצח, והוא מסווג כאסיר 'פלילי' (להבדיל מאסיר 'בטחוני'). בתקופת מאסרו אף הורשע המבקש בעבירה של החזקת סם מסוכן ובעבירות של תקיפה בנסיבות מחמירות וניסיון תקיפה. בנוסף על כך, בשנת 2015 דקר המבקש אסיר אחר ואיים על סוהר (להלן: אירוע הדקירה) ובעקבות כך הוא הועבר בחודש מאי 2015 להפרדה על פי החלטת המשיב. בחודש נובמבר 2015 האריך בית המשפט לעניינים מנהליים, לבקשת המשיב, את החזקתו של המבקש בהפרדת יחיד בשישה חודשים מכוח סעיף 19ה לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש] התשל"ב-1971 (להלן: הפקודה), מחשש כי יפגע באסירים ובסוהרים ומאז הוארכה החזקתו בהפרדה פעמיים נוספות בשישה חודשים כל פעם לבקשת המשיב. הארכת החזקתו של המבקש בהפרדת יחיד התבססה על חומר חסוי שלילי שהוגש בעניינו לעיון בית המשפט ובעטיו הוא אף מנוע מלעשות שימוש בטלפון (למעט שיחות לבאת-כוחו).

2. ביום 23.4.2017 קיימה הוועדה המחוזית לניהול אסירים, שהינה גורם מייעץ במשיב לעניין החזקת אסירים בהפרדה (להלן: ועדת ההפרדות), דיון בעניינו של המבקש ובסיומו החליטה להמליץ על השארתו של המבקש בהפרדת יחיד. זאת, בהתבסס על עמדת גורמי המודיעין במשיב המבוססת על חומר חסוי שהצטבר בעניינו של המבקש וכן בהתבסס על חווׂת דעת של גורמים נוספים במשיב אשר לפיהן אין מניעה רפואית או טיפולית להחזקתו של המבקש בהפרדת יחיד. בעקבות המלצה זו הגיש המשיב ביום 28.4.2017 לבית המשפט לעניינים מנהליים בקשה רביעית להאריך ב-6 חודשים נוספים את תקופה החזקתו של המבקש בהפרדת יחיד, לשם שמירה על שלומם של האסירים והסוהרים שבסביבת המבקש וכן על מנת לשמור על המבקש עצמו ועל הסדר בבית הסוהר. לבקשה זו צורף חומר חסוי וכן חוות דעת מטעם המשיב שממנה עולה כי נבחנה אפשרות לשלב את המבקש בהפרדה זוגית תוך בדיקת חלופות קונקרטיות בבתי הכלא השונים, אך נמצא כי לא ניתן לעשות כן. המבקש התנגד לבקשה וטען, בין היתר, כי אירוע הדקירה אינו עילה להחזקתו בהפרדה במשך שנתיים וכי הוא כלל לא נחקר על אירוע זה ולא הוגש נגדו כתב אישום בגינו.

3. בית המשפט לעניינים מנהליים קיבל את בקשת המשיב וקבע כי החומר החסוי שהציג המשיב לבית המשפט בעניינו של המבקש כולל "מידעים רבים, מגוונים ומעודכנים, המחייבים המשך הפרדה", וזאת גם ללא קשר לאירוע הדקירה משנת 2015. בית המשפט ציין בהקשר זה כי קיים מידע בעניינו של המבקש משנת 2016 שהינו חמור ביותר וכי חלק מהידיעות בעניינו מוצלבות עם ידיעות אחרות, באופן המלמד כי מדובר במידע מבוסס. בית המשפט הוסיף וקבע כי החומר החסוי מלמד כי לאורך כל תקופת מאסרו פעל המבקש במטרה לפגוע בגורמים שונים לרבות אנשי סגל במשיב, וכן עלה מידע שלילי בעניינו הקושר אותו להחזקת אמל"ח ולסמים. בית המשפט עמד על כך שהמשיב בחן אפשרות להחזיק את המבקש בהפרדה זוגית אך התברר כי לא ניתן לעשות כן, והוסיף כי מחוות הדעת הרפואית והטיפולית שהציג המשיב עולה כי אין מניעה שהמבקש יישאר בהפרדה. מטעמים אלו ראה בית המשפט לקבל את בקשת המשיב והורה על הארכת החזקתו של המבקש בהפרדת יחיד למשך שישה חודשים נוספים לפי סעיף 19ה לפקודה.

4. המבקש עותר למתן רשות ערעור על החלטתו זו של בית המשפט לעניינים מנהליים בטענה כי בית המשפט לעניינים מנהליים, ולא המשיב, הוא המוסמך להורות על החזקת אסיר בהפרדת יחיד מעבר ל-6 חודשים, ומשכך החלטת בית המשפט לעניינים מנהליים בעניינו הינה הכרעה שיפוטית בערכאה ראשונה ואיננה מהווה ביקורת שיפוטית על פעולה מנהלית של המשיב. לגופם של דברים טוען המבקש כי אין בכוונתו לפגוע באיש וכי שגה בית המשפט לעניינים מנהליים משלא ייחס חשיבות לכך שהוא לא נחקר בגין החשדות העולים מהמידע החסוי בעניינו והדבר מלמד, לשיטתו, על כך שאין מדובר במידע איכותי. הוא מוסיף בהקשר זה כי הפרפראזות מהמידע החסוי שמעביר אליו המשיב הן לקוניות ומסתכמות בכותרות כגון "הלכי רוח" או "כוונות שליליות" ומהן לא ניתן להבין מהם החשדות נגדו. עוד הוא טוען כי "השכם והערב מוטחות בו האשמות בעלות אופי בטחוני מובהק" ולמרות זאת סיווגו כאסיר פלילי אינו משתנה. המבקש טוען כי ביקש מבית המשפט לעניינים מנהליים שיורה על זימונו של קצין המודיעין של המשיב כדי שיבהיר מהם החשדות נגדו אך בקשתו זו נדחתה בלא נימוק. המבקש מוסיף וטוען כי החזקתו בהפרדת יחיד בצירוף העובדה שבחלק גדול מהזמן נאסר עליו להשתמש בטלפון, גוזרת עליו ניתוק מוחלט מהעולם החיצון וכי החזקתו בתנאים אלה פוגעת בזכויותיו ונעשית מבלי שניתנת לו האפשרות למסור את גרסתו לחשדות נגדו.

5.        המשיב  טוען מנגד כי דין הבקשה להידחות וכי לא נפל פגם בהחלטתו של בית המשפט לעניינים מנהליים שלפיה החומר החסוי שהוצג מצדיק הארכה נוספת להחזקתו של המבקש בהפרדת יחיד. לטענת המשיב החומר החסוי כולל "מידע שלילי רב, אמין ועדכני", המלמד כי הפרדתו של המבקש נחוצה לשם שמירה על שלומם של המבקש עצמו, של אסירים אחרים ושל סגל המשיב וכן היא נחוצה לטובת שמירה על הסדר בבית הסוהר, עילות המנויות בסעיף 19ב לפקודה והמצדיקות את החזקתו של אסיר בהפרדת יחיד. עוד טוען המשיב כי במקרה דנן לא ניתן להשיג את מטרות הפרדה באמצעי אחר, זולת המשך החזקתו של המבקש בהפרדה. בנוגע לטענת המבקש כי לא נחקר על אודות המידע החסוי בעניינו טוען המשיב כי החזקת אסיר בהפרדה אינה דורשת ראיות ברף הפלילי ולשיטתו די בכך שקיים מידע המבסס את אחת העילות המנויות בפקודה שכן השיקולים שעל המשיב לשקול בהקשר זה אינם דומים לאלה ששוקלות רשויות התביעה לצורך הגשת כתב אישום.

דיון

6.        מקובלת עלי טענת המבקש כי בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט לעניינים מנהליים המאריכה את החזקתו של אסיר בהפרדה לפי סעיף 19ה לפקודה ("הפרדה שיפוטית"), מהווה "תקיפה ערעורית ראשונה של הכרעתו של בית משפט קמא" ולפיכך במקרים מסוג זה יש "להפעיל מבחן מרחיב באשר לבקשת רשות הערעור" (רע"ב 9584/10 מוסלי נ' מדינת ישראל, פסקה 4 (6.2.2011); רע"ב 4393/11 מוסלי נ' מדינת ישראל, פסקה 8 (8.11.2011) רע"ב 697/13 מדינת ישראל שירות בתי הסוהר נ' מוסלי, בפסקה יג (5.3.2013)). משכך נדרשתי לטענות המבקש לגופן ואולם, כפי שיפורט להלן, לא ראיתי מקום להיעתר להן ועל כן דין הבקשה להידחות.

7.        סעיף 19ב לפקודה מורה כי אסיר יוחזק בהפרדה אם מתקיימת אחת מעילות ההפרדה המנויות בסעיף וככל "[כ]שלא ניתן להשיג את מטרת ההפרדה בדרך אחרת". ההלכה הפסוקה בעניין זה קובעת כי החזקת אסיר בהפרדה צריכה להצטמצם לתקופת הזמן ההכרחית למטרות ההפרדה וכי ככל שתקופת ההפרדה מתארכת "גובר הנטל על המבקש, להצביע על צורך חיוני בהמשך ההחזקה בתנאי הפרדה" (רע"ב 8048/10 אבוטבול נ' מדינת ישראל, פסקה 7 (24.2.2011); רע"ב 8426/09 עמיר נ' שירות בתי הסוהר, פסקה 6 (7.12.2010) (להלן: עניין עמיר); לדיון בהשפעותיה השליליות של ההפרדה, ראו: רחלה אראל ולזלי סבה "צעד אחד קדימה, שניים אחורה? על הבעייתיות בהפרדת אסירים במאה העשרים ואחת" עלי משפט יא 527, 581-576 (2014)). כמו כן נפסק כי על המשיב מוטלת החובה לבחון אפשרות להקלה בתנאי ההפרדה בדרך של הפרדה זוגית או בדרכים אחרות (עניין עמיר, בפסקה 7).

           עיינתי בחומר החסוי שנבחן על ידי בית המשפט קמא ואני סבורה כי אין להתערב בקביעתו לפיה מדובר במידע רב המעיד על מסוכנותו המובהקת של המבקש ועל כוונות שליליות מגוונות מצידו לפגיעה באנשי סגל, באסירים וכן בסדר ובביטחון בבית הכלא. התנהלותו האלימה של המבקש בין כותלי הכלא בעבר בתקיפת אסיר אחר ובאיומים על אנשי סגל, מעשים שבגין חלקם  אף הועמד לדין והורשע, מוסיפה נופך של חומרה למידע החסוי. ואם לא די בכך, הורשע המבקש בעבר גם בעבירות סמים בעת שהותו בכלא. עוד יצוין כי המשיב בחן כנדרש האם ניתן להחזיק את המבקש בהפרדה זוגית, אך בשלב שבו נערכה הבדיקה הדבר לא התאפשר. מטעמים אלה כולם לא מצאתי כי נפל פגם בהחלטת בית המשפט לעניינים מנהליים.

8.        עם זאת יש להעיר כי עיקר המידע החסוי השלילי בעניינו של המבקש הוא מסוף שנת 2016 והגם שעובדה זו אין בה כדי לשנות ממסקנתי כי דין הבקשה להידחות, נדמה כי במבט הצופה פני עתיד ובהינתן פרק הזמן שבו מוחזק המבקש בהפרדת יחיד, יש מקום לשקול הקלה מסוימת בתנאי ההפרדה ככל שהמשיב יפנה לבית המשפט בבקשה להארכה נוספת של ההפרדה לאחר סיום התקופה הנוכחית (ראו: עניין עמיר, בפסקה 10). ויודגש – אין בדברים אלה כדי לקבוע מסמרות בדבר, וככל שתוגש בקשת הארכה נוספת יכריע בה בית המשפט לעניינים מנהליים בהתאם לחומרים ולטיעונים שיובאו בפניו.

           סוף דבר - הבקשה נדחית.

           ניתנה היום, ‏י"ב באלול התשע"ז (‏3.9.2017).

ש ו פ ט ת

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   17046630_V08.doc   חב

  www.court.gov.il

משרדנו לא ייצג בתיק זה

אודות המחבר:

בית המשפט העליון הוא ערכאת הערעור העליונה ומתוקף תפקיד זה הוא שומע ערעורים (בזכות) על פסקי דין של בית משפט מחוזי, ויכול לשמוע ערעורים, לאחר בקשת רשות, על החלטות של בית משפט מחוזי שאינן "פסק דין", וגם ערעור על פסקי דין של בית המשפט המחוזי, כאשר המחוזי דן בערעור על פסק דין של בית משפט השלום. כמו כן, הוא משמש כבית המשפט הגבוה לצדק (בג"צ) וככזה אמון על קיומו של שלטון החוק והבטחת חוקיות פעולתן של רשויות המדינה. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
משפט פלילי | פסיקה | פסקי דין | פסקי דין פלילי | מאגר משפט פלילי | מאגר משפטי | פסיקה עליון | פס"ד פלילי

הצלחות המשרד בתחום
הפסד צורם נוסף לאבי דוביצקי (צייד הפדופילים) - ישלם ללקוח המשרד 400,000 ש"ח לאחר שהשמיצו באינטרנט סגירת תיק פרקליטות ללקוח שהואשם באונס בתוך המשפחה ביטול כתב אישום בעבירות אלימות בתוך המשפחה אי הרשעה ללקוח בעבירת קבלת דבר במרמה הגם שלא הצביע על פגיעה קונקרטית בעיסוקו ביטול כתב אישום שהוגש נגד לקוחה בעבירות גניבה והונאה בכרטיסי אשראי אח סיעודי שהורשע בעברו במעשה מגונה במסגרת תפקידו קיבל פטור מלא מאיסור עיסוק ושב לעבודתו

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
זאם | 14:48 29/01/2017
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
עו''ד אלעד שאול אלבז | 13:08 07/02/2017
ביטול משפט פלילי
יצחק | 08:13 14/10/2016
ביטול משפט פלילי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:53 14/10/2016
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
גילי | 21:37 28/11/2014
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
עו''ד איילון בירנבוים | 06:59 02/12/2014