חזרה לעמוד הראשי | פסיקת בית המשפט העליון | ע"פ 5338/17 משה אבוטבול - ראש עיריית בית שמש נ. נ
קטגוריות: משפט פלילי

ע"פ 5338/17 משה אבוטבול - ראש עיריית בית שמש נ. נ

בבית המשפט העליון

לפני:  

כבוד השופט ח' מלצר

המערערים:

1. משה אבוטבול - ראש עיריית בית שמש

2. עיריית בית שמש

נ  ג  ד

המשיבים:

1. נילי פיליפ

2. איב פינקלשטיין

3. מרים זוסמן

4. רחלי שלוס

5. מירי שלם

6. המרכז הרפורמי לדת ומדינה - התנועה ליהדות מתקדמת בישראל

7. היועץ המשפטי לממשלה

בקשה לעיכוב ביצוע החלטתו של בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים (כב' השופט ד"ר י' מרזל) מתאריך 07.06.2017 ב-עת"מ   49319-05-15; הודעה מעדכנת מטעם המבקשים מתאריך 20.07.2017; תגובת המשיבים 6-1 לבקשה מתאריך 25.07.2017; תגובת המשיב 7 לבקשה מתאריך 27.07.2017

                                          

החלטה

1. לפני בקשה לעיכוב ביצוע החלטתו של בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים (כב' השופט: ד"ר י' מרזל) ב-עת"מ 49319-05-15, מתאריך 07.06.2017 – וזאת עד להכרעה בערעור, שהוגש כנגד ההחלטה הנ"ל.

           להלן אביא את הנתונים הצריכים לעניין.

רקע והליכים קודמים

2. בתאריך 26.05.2015 המשיבים 6-1 הגישו עתירה מנהלית לבית המשפט לעניינים מנהליים הנכבד שעניינה הסרת שלטים שהוצבו בעיר בית שמש, הן על גבי בניינים פרטיים  והן על גבי עמודים במרחב הציבורי – המכילים דרישות, בקשות וכיתובים פוגעניים כלפי נשים (להלן: השלטים).

           למען שלמות התמונה יצוין כי כבר בחודש יולי 2012 – המשיבים 6-1 פנו למבקשים במטרה שיפעלו להסרת השלטים. כמו כן, קדם לעתירה המנהלית הליך משפטי נוסף שעניינו תובענה לפיצויים בגין השלטים הנ"ל אשר התנהל בבית משפט השלום בבית שמש כנגד המבקשים (ראו: ת"א 41269-02-13), ובמסגרתו נפסק כי למבקשים קיימת חובת זהירות מושגית וקונקרטית לפעול להסרת שילוט פוגעני כדוגמת השלטים. בית משפט השלום הנכבד פסק לכל אחת מארבע התובעות באותו הליך פיצויים בסך 15,000 ש"ח, וכן הוצאות משפט.

3. בתאריך 19.6.2016 – ובסיומם של הדיונים בעתירה המנהלית – ניתן תוקף של פסק דין להסדר שבין המשיבים לבין המבקשים, הסדר שהיה מקובל גם על באת-כוח היועץ המשפטי לממשלה (להלן: פסק הדין המוסכם). נוסח ההסדר המוסכם קורא כדלקמן:

"א. המשיבים [המבקשים כאן – ח"מ] שבים ומודיעים לבית המשפט שהשלטים מסוג השלטים מושא העתירה הם שלטים בלתי חוקיים.

ב.    למשיבים [המבקשים כאן – ח"מ] יש סמכות לנקוט בצעדי אכיפה בגין הפרת החוק שבהצבת שלטים מסוג זה.

ג.     המשיבים [המבקשים כאן – ח"מ] ינקטו בכל סמכויות האכיפה העומדות לרשותם לפי דין (לרבות הטלת קנסות) על מנת להביא להסרת השלטים מושא העתירה וכן שלטים אחרים שיש בהם אותה אי החוקיות. צעדי האכיפה האפקטיביים יינקטו באופן נמשך ומיידי ותוך מתן חשיבות לנדון במסגרת סדרי העדיפויות האכיפתיים והתקציביים של העיריה.

ד.    באופן פרטני ובהתייחס לשלט שסומן באות א', תוגש לבית המשפט לעניינים מקומיים בבית שמש בקשה לכניסה לחצרים תוך 15 יום מהיום, וזאת על מנת לקבל מבית המשפט צו כפי הצו שהתקבל בעבר שבעקבותיו המשיבים [המבקשים כאן – ח"מ] עצמם יסירו את השלט. זאת מבלי שיש בכך משום מיצוי של יתר צעדי האכיפה העומדים לרשות המשיבים [המבקשים כאן – ח"מ] לפי כל דין, לרבות הטלת קנסות.

ה.    השלטים שסומנו ב' ו-ז', יוסרו בידי הגורמים המוסמכים מטעם המשיבים [המבקשים כאן – ח"מ] וזאת תוך 21 יום מהיום. זאת מבלי שיש בכך משום מיצוי של יתר צעדי האכיפה העומדים לרשות המשיבים [המבקשים כאן – ח"מ] לפי כל דין (לרבות הטלת קנסות). המשיבים [המבקשים כאן – ח"מ] מתחייבים להסיר שלטים אלה ככל שיוצבו שוב במקום, בהקדם האפשרי בכפוף לאילוצי אכיפה אפקטיביים.

ו.     תוך 15 יום מהיום תוגש פנייה רשמית (תלונה במידת הצורך) מטעם המשיבים [המבקשים כאן – ח"מ] לתחנת בית שמש של משטרת ישראל בכל הקשור לחקירה פרטנית של סוגיית הצבת השלטים א', ב' וז'. עותק הפניה יועבר לבאת כוח היועמ"ש לממשלה.

ז.     אני שב ומודיע לבית המשפט [הכוונה ליועץ המשפטי לעירייה, עו"ד גסטוירט, י.מ.] כי העיריה פנתה בבקשה למשרד לבטחון פנים לקבל מצלמות כחלק מתוכנית "עיר ללא אלימות" (כ-50 במספר) תוך המלצה להציבם בין היתר גם ברח' נהר הירדן פינת יהודה הנשיא (שלט א')" (התוספות שלי –ח"מ).

4. בתאריך 20.2.2017, כשבעה חודשים לאחר שניתן פסק הדין המוסכם –המשיבים הגישו לבית המשפט לעניינים מנהליים הנכבד בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט (להלן: הפקודה), אשר במסגרתה התבקש בית המשפט לכוף על המבקשים  למלא אחר פסק הדין המוסכם, נושא העתירה המנהלית. במסגרת הבקשה נטען, בין השאר, כי למרות אי החוקיות שבשלטים הנ"ל; חרף  השתלשלות ההליכים הארוכה והענפה שקדמה להגשת העתירה המנהלית ועל אף פסק הדין המוסכם, ולמרות הפגיעה הנמשכת בנשים בעיר בית שמש – הן בשל השלטים הנ"ל והן בשל פגיעות פיזיות – המבקשים אינם נוקטים צעדי אכיפה משמעותיים ואפקטיביים בהתאם להתחייבויותיהם בפסק הדין המוסכם.

5. בתאריך 07.06.2017, בית המשפט לעניינים מנהליים הנכבד קיבל את הבקשה בחלקה, בקובעו כי פסק הדין המוסכם אכן הופר בהתייחס לשלט שסומן באות א' ולשלטים שנתלו במקום חלף השלטים שסומנו באות ז', וכי הפרה זו מצמיחה יסוד מספיק להטלת קנס מותנה על המבקשים. עם זאת, בית המשפט לעניינים מנהליים הנכבד קבע כי ביחס לשלטים חדשים שנוספו, אשר לא ניתנה לגביהם הוראה קונקרטית בפסק הדין המוסכם – אין מקום לקבל את הבקשה, בהתחשב במסגרת הדיונית של הליכי ביזיון בית המשפט. לפיכך בית המשפט לעניינים מנהליים הנכבד הורה כי ככל שהשלטים האמורים לא יוסרו עד לתאריך 06.07.2017 – המבקשים יישאו בקנס בסך של 5,000 ש"ח, בגין כל יום איחור בהסרתם.

6. על החלטתו הנ"ל של בית המשפט לעניינים מנהליים הנכבד הוגש ערעור לבית משפט זה, ובד בבד הוגשה הבקשה שלפני, אשר עניינה עיכוב ביצוע תשלום הקנס, וזאת עד להכרעה בערעור. 

הבקשה לעיכוב ביצוע, וטענות הצדדים בדיון

7. המבקשים טענו במסגרת הבקשה לעיכוב ביצוע, ובדיון שנערך בפני כי סיכויי הערעור – טובים. בתוך כך, נטען כי בית המשפט לעניינים מנהליים הנכבד שגה בקובעו כי המבקשים הפרו את פסק הדין המוסכם. לחילופין נטען כי אף אם המבקשים  הפרו את פסק הדין המוסכם – הרי שאין הדבר מצדיק, בנסיבות, הפעלה של הליך ביזיון בית משפט נוכח הנסיבות המיוחדות של המקרה. המבקשים טוענים עוד כי בית המשפט לעניינים מנהליים הנכבד לא נתן במסגרת החלטתו, מושא הערעור, את המשקל הראוי למציאות השוררת בעיר בית שמש, המאופיינת, בין היתר, במתחים בין המגזרים השונים הקיימים בעיר, לרבות גילויי אלימות כלפי אוכפי החוק מטעם המבקשת 2, ולמאמצים שהמבקשים השקיעו, לשיטתם, כדי לטפל בהסרת השלטים.

8. באת-כוח המשיבים 6-1, טענה מנגד, כי דין הבקשה להידחות. לשיטת באת-כוח המשיבים 6-1 – המבקשים התחייבו, מספר פעמים, להסיר את השלטים, אך הדבר לא נעשה. באת-כוח המשיבים 6-1 הדגישה בהקשר זה כי למבקשים יש סמכויות אכיפה רחבות מכוח הדין שהם לא עושים בהן שימוש.

9. באת-כוח המשיב 7 טענה כי המבקשים אינם עושים כל שביכולתם כדי להביא להסרת השלטים, וכי על הרשות המקומיות לנקוט בכל פעילויות האכיפה הדרושות נגד הצבת שלטים במרחב הציבורי. בהקשר זה נטען, כי משהוסכם על הכל שמדובר בשלטים פוגעניים ובלתי חוקיים – עיכוב ביצוע, שמשמעו הותרת השלטים על כנם, יאפשר, למעשה, את המשך הפגיעה ואי החוקיות המתמשכת מזה זמן רב בעיר בית שמש.

10. בתום הדיון שהתקיים בפני הוריתי כי החלטת בית המשפט לעניינים מינהליים הנכבד, נושא הערעור, תעוכב באופן חלקי – עד ובכפוף להחלטה אחרת – ובלבד שיקוימו תנאים מסויימים. ההחלטה נוסחה בהקשרים אלה כך:

"א)  שני השלטים המוצבים ברח' חזון איש בבית שמש הקוראים להדרת נשים מהמדרכה שברחוב האמור (צילום של שלט אחד מבין השניים בהם מדובר הוגש לתיק בית המשפט וסומן באות ז') – יוסרו ע"י פקחים מטעם המבקשים, בסיוע משטרת ישראל, תוך 14 ימים מהיום.

ב)    תוך 14 ימים מהיום יותקנו ע"י עירית בית שמש ובמימונה מצלמות ברח' חזון איש כדי לאפשר זיהוי של מי שינסו להציב מחדש שלטים אסורים כאלה ברחוב, או של מי שירססו כתובת גרפיטי בנוסחים דומים.

ג)    המבקשים יגישו עד תאריך 24.07.2017 דיווח על ביצוע האמור בס"ק א) ו-ב) שלעיל, וכן על כל הפעולות וההליכים המשפטיים שננקטו על ידם לשם מימוש צו ההסרה שניתן ע"י בית המשפט קמא הנכבד לגבי השלט המוצב ברח' נהר הירדן-פינת יהודה הנשיא בבית שמש, בגדרו נשים נדרשו להגיע לשכונה ולמרכז הקניות החרדי הפועל שם בלבוש צנוע (צילום השלט הוגש לתיק בית המשפט וסומן באות "א").

2.    באי-כוח המשיבים יהיו רשאים להגיב להודעת העדכון הנ"ל תוך 7 ימים ממועד המצאתה לידיהם.

3.    רשמתי לפני את הודעת פרקליטות המדינה כי משטרת ישראל נכונה לסייע ולאבטח את פעילות המבקשים להסרת השלטים הנזכרים בסעיף 1א) שלעיל, וכן תקיים סיורים מוגברים ברח' חזון איש בבית שמש, לאחר שהשלטים יוסרו כדי למנוע הצבת שליטים חדשים דומים במקומם, או ריסוס כתובות גרפיטי בתכנים דומים ברחוב".

ההודעות המשלימות מטעם הצדדים

11. באי-כוח המבקשים עדכנו בהודעתם מתאריך 20.07.2017, כדלקמן:

(א) שני השלטים שהיו מוצבים ברח' חזון איש בבית שמש הקוראים להדרת נשים מהמדרכה שברחוב האמור – הוסרו על-ידי פקחים מטעם המבקשים, בסיוע משטרת ישראל בתאריך 19.07.2017 בשעות אחר הצהריים, ואולם במהלך הלילה השלטים נתלו מחדש.

(ב) בתאריך 11.07.2017 המבקשת 2 התקינה מצלמות אלחוטיות, ואולם בתאריך 12.07.2017 – אלמונים חיבלו במצלמות והשביתו אותן לחלוטין.

(ג) המבקשים הגיעו למסקנה כי הדרך האפקטיבית ביותר להביא להסרת השלט (אשר סומן באות "א"), איננה באמצעות שימוש בצו כניסה לחצרים והסרתו של השלט בכוח, אלא באמצעות הטלת קנסות על הבעלים והמחזיקים בבניין בו מוצב השלט.  

           לפיכך, המבקשים חזרו על בקשתם לעיכוב ביצוע החלטת בית המשפט לעניינים מינהליים הנכבד עד להכרעה בערעור.

12. באת-כוח המשיבים 6-1 ציינה בתגובתה כי המבקשים: "ממשיכים בגרירת הרגליים האינסופית בכל הנוגע לטיפול בשלטים". בתוך כך נטען: כי התנהלות סבירה של המבקשים היתה להסיר את השלטים ברח' חזון איש בשעות הלילה, כדי להקטין את ההתנהגדות והחיכוך, אלא שהמבקשת 2 בחרה להסירם בשעות הצהריים; כי המבקשים לא עשו דבר לתיקון המצלמות; כי הטלת הקנסות עד כה לא הביאה להסרת השלטים, וכי ממילא – לא מתקיימים, בנסיבות, התנאים לעיכוב ביצוע.

13. באת-כוח המשיב 7 הטעימה בתגובה כי מהודעת המבקשים ומתגובת המשטרה עולה כי המבקשים לא פעלו בתיאום מלא עם משטרת ישראל, ואפשר שלוּ היה נעשה תיאום כזה – התוצאה היתה אחרת לעניין השלטים שהוסרו ונתלו מחדש בתאריך 19.07.2017. באת-כוח המשיב 7 טענה עוד כי אין די במהלכים בהם נקטו המבקשים, וכי הם אינם מקיימים את התחייבות בהתאם לפסק הדין המוסכם. בהקשר זה, נטען כי הסתפקות בהטלת קנסות איננה מקיימת את פסק הדין המוסכם, ומשהמבקשים הבהירו הן בדיון בעל-פה, והן בתגובתם, כי אין בכוונתם לפעול להסרת השלט (אשר סומן באות "א") באופן אקטיבי – אין הצדקה לעיכוב ביצוע החלטתו של בית משפט קמא הנכבד.

דיון והכרעה

14. לאחר שבחנתי את טענות באי-כוח הצדדים, ועיינתי בחומר שהוגש לי, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה לעיכוב ביצוע – להידחות. אביא להלן בקצרה את נימוקיי למסקנה זו.

15. כידוע, ככלל – אין בהגשת ערעור כדי לעכב ביצוע החלטה, ועל מבקש העיכוב להראות כי סיכויי ערעורו טובים וכי מאזן הנוחות נוטה לטובתו, במובן זה שאם תדחה בקשתו יתעורר קושי להשיב את המצב לקדמותו היה ויתקבל הערעור (ראו, למשל: בש"א 1045/12 דלק נדל"ן בע"מ נ' וינמן, פסקה 9 (22.2.2012)). בפסיקה נקבע כי, ככלל, כאשר עסקינן בחיוב כספי הנטייה תהא שלא לעכב את ביצועו, באשר ההנחה היא כי אם יתקבל הערעור ניתן יהיה להשיב את המצב לקדמותו (ראו: רע"א 358/17 קליין נ' איל ויובל ארד תקשורת בע"מ, פסקה 4 (11.1.2017)). הדברים האמורים תקפים גם לגבי קנס כספי שהוטל על בעל דין במסגרת הליך של ביזיון בית משפט (ע"פ 7921/13 שיווק א.א משקאות קלים וחריפים בע"מ נ' תבורי שותפות מוגבלת לשיווק (10.12.2013); ע"פ 5275/17 ראבי נ' סמיר גאנם (05.07.2017)).

16. בענייננו, אינני רואה צורך להידרש לעניין סיכויי הערעור, שכן מצאתי כי די בשיקולי מאזן הנוחות כדי להטות את הכף לכיוון דחיית הבקשה לעיכוב ביצוע, וזאת נוכח השיקולים הבאים:

(א)      לכאורה, המצב כיום הוא שלא התקיימו התנאים לעיכוב הביצוע החלקי עליו הוריתי בתאריך 06.07.2017: השלטים ברחוב חזון איש נתלו מחדש והמבקשים לא הסירו אותם; המצלמות שהוצבו ברחוב חזון איש הושחתו, ועד למועד זה לא תוקנו, והשלט  (אשר סומן באות "א") נותר אף הוא על כנו ולא נעשה ניסיון פעיל להסירו.

(ב)      ערעורם של המבקשים הופנה כנגד החלטת הביזיון, ואף על פי כן המבקשים לא טענו, וממילא לא הוכיחו, נזקים בלתי הפיכים שעלולים להיגרם להם בעקבות ההחלטה האמורה. בנסיבות העניין – תשלום הקנס בו חויבו המבקשים יועבר לקופת המדינה, שחזקה עליה כי תשיב למבקשים את כספם ככל שיתקבל ערעורם (ראו: ע"פ 4812/15 עיריית ירושלים נ' עזבון המנוח סלים שבו ז"ל, פסקה 8 (30.8.2015)). משכך, דומה כי לא יהא למבקשים קושי להשיב את המצב לקדמותו, היה ויתקבל ערעורם.

(ג)       ברקע הדברים מצוי גם הנזק שייגרם למשיבים כתוצאה מעיכוב ביצועה של החלטת הביזיון, שנועדה לכפות על המבקשים להסיר את השילוט הפוגעני – שכאמור אין מחלוקת על היותו בלתי חוקי – ולפגיעה בשלטון החוק הנובעת מאי קיום צווי בית משפט, וגם מביאה לפגיעה נמשכת בכבוד האדם (השוו: בג"ץ 1067/08 עמותת "נוער כהלכה" נ' משרד החינוך, בפס' 20 (17.5.2010)).

17. נוכח כל האמור לעיל – הבקשה לעיכוב ביצוע נדחית, ועיכוב הביצוע החלקי עליו הוריתי בתאריך 06.07.2017, יתבטל בתאריך 10.09.2017 (להלן: מועד התחילה). המבקשים ישאו בחיובים שהושתו עליהם בהחלטתו של בית המשפט לעניינים מינהליים הנכבד וזאת החל ממועד התחילה, אלא אם כן פסק הדין המוסכם ימומש במלואו ובאופן בלתי הדיר עד למועד התחילה.

                    ניתנה היום, ‏י"ג באלול התשע"ז (‏4.9.2017).

ש ו פ ט

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   17053380_K04.doc   שח

  www.court.gov.il

משרדנו לא ייצג בתיק זה

אודות המחבר:

בית המשפט העליון הוא ערכאת הערעור העליונה ומתוקף תפקיד זה הוא שומע ערעורים (בזכות) על פסקי דין של בית משפט מחוזי, ויכול לשמוע ערעורים, לאחר בקשת רשות, על החלטות של בית משפט מחוזי שאינן "פסק דין", וגם ערעור על פסקי דין של בית המשפט המחוזי, כאשר המחוזי דן בערעור על פסק דין של בית משפט השלום. כמו כן, הוא משמש כבית המשפט הגבוה לצדק (בג"צ) וככזה אמון על קיומו של שלטון החוק והבטחת חוקיות פעולתן של רשויות המדינה. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
משפט פלילי | פסיקה | פסקי דין | פסקי דין פלילי | מאגר משפט פלילי | מאגר משפטי | פסיקה עליון | פס"ד פלילי

הצלחות המשרד בתחום
מחיקת רישום משטרתי בעבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש ענישה מקלה: מאסר על תנאי בלבד ללקוח שתקף ופצע את אשתו במספר רב של הזדמנויות שחרור ממעצר לקוח שנחשד בביצוע עבירות אלימות כלפי בת זוגו אי הרשעה ללקוח שאיים לפרסם תמונות וסרטונים מיניים של אישה שהכיר שחרור ממעצר חייל שנחשד בהחזקה ושימוש בסמים מסוכנים במסגרת פרשיה רחבה וחמורה בצבא ביטול צו למניעת הטרדה מאיימת שהוצא בעקבות תלונת שווא במסגרת סכסוך שכנים

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
זאם | 14:48 29/01/2017
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
עו''ד אלעד שאול אלבז | 13:08 07/02/2017
ביטול משפט פלילי
יצחק | 08:13 14/10/2016
ביטול משפט פלילי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:53 14/10/2016
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
גילי | 21:37 28/11/2014
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
עו''ד איילון בירנבוים | 06:59 02/12/2014