חזרה לעמוד הראשי | פסיקת בית המשפט העליון | בר"ש 6890/17 עו"ד באבא מאזן נ. לשכת עורכי הדין - מחוז חיפה

בר"ש 6890/17 עו"ד באבא מאזן נ. לשכת עורכי הדין - מחוז חיפה

בבית המשפט העליון

לפני:

כבוד השופט מ' מזוז

המערער:

עו"ד באבא מאזן

נ  ג  ד

המשיבה:

לשכת עורכי הדין - מחוז חיפה

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים (השופט מ' דרורי) בעמל"ע 10248-04-16, עמל"ע 25531-04-16, עמל"ע 32563-05-16, עמל"ע 23472-06-16 מיום 21.06.2017

בשם המערער:עו"ד דרור ארד-אילון; עו"ד חוה קלמפרר-מרצקי;

עו"ד גיא זאבי

החלטה

1. בקשה לרשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים (סגן הנשיא מ' דרורי) מיום 21.6.2017 בעמל"ע 10248-04-16, עמל"ע 25531-04-16, עמל"ע 32563-05-16 ועמל"ע 23472-06-16, אשר דחה את ערעוריו של המבקש וקיבל את ערעורי המשיבה על פסקי הדין של בית הדין המשמעתי הארצי מיום 6.3.2016 בבד"א 115/15 ומיום 18.4.2016 בד"א 126/15, 1/16.

2. ההליכים האמורים עסקו בשתי פרשות: פרשת חוזה המכר ופרשת רכישת המדפסת.

3. בפרשת חוזה המכר יוחס למבקש כי בשנת 2004 ערך, יחד עם אשתו סוניא ועו"ד מרואן מישרקי, חוזה למכירת מקרקעין, בו נקבו במחיר כוזב במטרה להונות את שלטונות המס. בהמשך הגיש המבקש השגה למס שבח על השומה שנקבעה, ביודעו כי חלק מנימוקי ההשגה אינם נאמנים לאמת. בשנת 2007 המבקש אף הגיש בקשה למתן רשות להתגונן לבית המשפט בענין עסקת המקרקעין, ביודעו כי צירף לבקשה תצהירים ומסמכים בהם אמרות והצהרות כזב. מזימת הונאת שלטונות המס התממשה, ונקבעה שומה סופית שאינה נכונה. בגין פרשה זו הורשע המבקש בבית הדין המשמעתי האזורי על יסוד הסדר טיעון, במסגרתו הודה בשורה של עבירות: אי שמירה על כבוד מקצוע עריכת הדין, התנהגות שאינה הולמת עורך דין (2 עבירות), הטעיה אסורה, והפרת החובה לעזור לבית המשפט לעשות משפט – עבירות לפי הוראות שונות של חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 (להלן: חוק הלשכה וכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1961 (להלן: כללי האתיקה). בית הדין גזר על המבקש בגין פרשה זו עונש השעיה בפועל מעיסוק במקצוע למשך 40 חודשים, וכן עונש השעיה על תנאי. יצוין כי על עו"ד מישרקי נגזר בגין חלקו בפרשה עונש השעיה בפועל של 4.5 חודשים, לאחר שנקבע שחלקו במעשים היה קטן יותר מזה של המבקש.

4. אשר לפרשת רכישת המדפסת. בפרשה זו יוחס למבקש כי בשנת 2012 מסר 3 שיקים על סך 3,360 ₪ עבור רכישת מדפסת משרדית וציוד נלווה, ביודעו כי השיקים משוכים מחשבון מוגבל ולפיכך לא יכובדו. שיקים אלו אכן חוללו. המבקש שילם לבסוף חוב זה רק לאחר הגשת הקובלנה נגדו ללשכת עורכי הדין על ידי המוכר. נוכח מעשיו אלה הורשע המבקש בבית הדין המשמעתי האזורי בעבירה של התנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדין ואי שמירה על כבוד מקצוע עריכת הדין (להלן: עבירות הסל). בית הדין גזר על המבקש עונש השעיה בפועל מעיסוק במקצוע למשך 3 חודשים, עונש השעיה על תנאי, וכן הופעל (במצטבר) עונש של 3 חודשי השעיה על תנאי שהוטל על המבקש במסגרת תיק משמעתי קודם. בית הדין המשמעתי המחוזי דחה את בקשת המשיבה להפעיל עונשי השעיה על תנאי שהוטלו על המבקש בשלושה תיקים משמעתיים נוספים.

5. המבקש הגיש ערעורים לבית הדין המשמעתי הארצי בשתי הפרשות.

בפרשת חוזה המכר, ערעור המבקש נסב על גזר הדין, ובית הדין המשמעתי הארצי קיבל את הערעור והחליט לקצר את עונשו ל- 18 חודשים השעיה בפועל. בית הדין נימק החלטתו בכך שמעורבותו של עו"ד מישרקי הייתה גדולה משקבע בית הדין המחוזי ואילו הפער בין העונשים של גדול מאד; בכך שהמבקש הודה בעובדות כתב הקובלנה ובכך חסך זמן שיפוטי; וכן בכך שעיקר עברו המשמעתי המכביד של המערער מתייחס לעבירות שנעברו לאחר ביצוע העבירות בהן הורשע בפרשה זו.

בפרשת מכירת המדפסת, הגישו שני הצדדים ערעורים לבית הדין המשמעתי הארצי. המבקש ערער על הרשעתו ועל חומרת העונש שהוטל עליו, ואילו המשיבה ערערה על אי הפעלת עונשי השעיה על תנאי שהוטלו על המבקש בשלושה תיקים קודמים. בית הדין דחה את ערעור המבקש וקיבל באופן חלקי את ערעורה של המשיבה, וקבע שגם עונש ההשעיה על תנאי למשך 12 חודשים שהוטל בשעתו על המבקש במסגרת תיק בד"מ 145/08 הינו בר-הפעלה בעקבות הרשעה בעבירות הסל, ולכן סך עונשו של המבקש יעמוד על 18 חודשי השעיה בפועל, כאשר מחצית תקופת ההשעיה (9 חודשים) תרוצה במצטבר לעונשי השעיה אחרים שהוטלו על המבקש, ומחציתה תרוצה בחופף.

6. הן המבקש והן המשיבה הגישו ערעורים בשתי הפרשות לבית המשפט המחוזי בירושלים. בית המשפט המחוזי איחד את הדיון בשתי הפרשות, ובפסק דין מנומק ומפורט עד מאוד, המחזיק 101 עמודים, קיבל את ערעורי המשיבה בשתי הפרשות.

בפרשת חוזה המכר קבע בית המשפט בין היתר כי עו"ד מישרקי היה מעורב רק בשלב הראשון - שלב עריכת החוזה - ולכן אין מקום להשוואה בינו חלקו בפרשה לחלקו של  המבקש. בית המשפט השיב על כנו את העונש שנפסק על ידי בית הדין המשמעתי האזורי, קרי 40 חודשי השעיה בפועל, תוך שציין שמעשיו החמורים של המבקש הצדיקו עונש אף חמור יותר.

בפרשת רכישת המדפסת קבע בית המשפט כי תקופת ההשעיה שנפסקה על ידי בית הדין המשמעתי הארצי תרוצה במלואה במצטבר לכל עונש אחר, בהעדר סיבה לסטות מכלל ברירת המחדל לפיו כאשר מוטל עונש השעיה בפועל ולצדו מופעל עונש מותנה יש לשאת את שתי התקופות זו אחר זו. בית המשפט עמד על כך שעל מנת להפעיל עונש השעיה על תנאי מהרשעה קודמת, אין צורך שעורך דין יבצע מעשה דומה מהותית לזה שהורשע בגינו בעבירת סל בתיק הקודם, אלא מספיק שיבצע כל עבירה אתית שנופלת בגדרי עבירת הסל.

התוצאה המצטברת של פסק דינו של בית המשפט המחוזי הינה כי על המבקש לשאת בעונש של השעיה בפועל לתקופה כוללת של 58 חודשים.

7. מכאן בקשת רשות הערעור שלפני. ראשית, נטען כי בפרשת חוזה המכר, בית המשפט המחוזי חילק שלא כדין את המעשה לשלושה אירועים נפרדים וגזר עונשים עבור כל אחד בהם, בניגוד לאופן בו נקטו בית הדין המחוזי ובית הדין הארצי. נטען, בהשאלה מהדין הפלילי ובפרט סעיף 40יג לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן: חוק העונשין), כי בין שלבים אלו ישנו קשר הדוק והם למעשה חלקים שונים של אותה תכנית, ויש בכך בכדי להשליך על מתחם הענישה ההולם לעבירות. עוד טוען המבקש כי בכדי להפעיל עונש מותנה בדין המשמעתי, בדומה לדין הפלילי, צריכה להיות זיקה עניינית-מהותית בין נסיבות עבירת התנאי לבין יסודות ההרשעה המאוחרת, בניגוד למבחן טכני-פורמלי לפיו די כי הנקבל ביצע מעשה המהווה עבירת סל שמפעילה את העונש המותנה. לפיכך, לא ניתן היה להפעיל את עונש ההשעיה על תנאי שנגזר על המבקש בבד"מ 145/08. בהקשר לכך טוען המבקש כי למצער על פרשנות התנאי האמור יש להחיל באנלוגיה את סעיף 34כא לחוק העונשין, כך שאם מתעורר ספק בשאלת גבולותיו של העונש המותנה יש להחיל את הפרשנות הנוחה לנקבל. כן מוסיף וטוען המבקש כי החוק מעניק לבית הדין המשמעתי שיקול דעת להחליט אם לצבור או לחפוף את העונשים המוטלים על נקבל, ולכן לא רשאי בית המשפט המחוזי ביושבו כערכאת הערעור על החלטת בית הדין להתערב, מבלי שנפלה טעות בולטת, בטעם בגינו החליט בית הדין המשמעתי כי תקופות ההשעיה ירוצו בחופף. לבסוף נטען כי פער ניכר בעונשים שנגזרו בין הערכאות השונות וכן הפער בין עונשו של המבקש לבין עונשו של עו"ד מישרקי מצדיקים מתן רשות ערעור מן הצדק.

8. בתגובתה טוענת המשיבה כי הבקשה עוסקת כולה במידת העונש בלבד ובעניינו הפרטי של המבקש, ולכן אין כל הצדקה ליתן רשות ערעור. אשר לגוף הדברים נטען כי מעשיו של המבקש בפרשת חוזה המכר כללו מספר אירועים נפרדים שהתפרסו על פני מספר שנים, ולא אירוע אחד, ומכל מקום מדובר על יישום הדין על נסיבותיו הספציפיות של המקרה ולא מדובר בהלכה חדשה או סוגיה החורגת מעניינם של הצדדים. הוא הדין באשר לאבחנה שערך בית משפט בין מעשי המבקש לאלו של עו"ד מישרקי. כן נטען כי התוצאה אליה הגיע בית המשפט לפיה נגזרו על המבקש 40 חודשי השעיה בגין חלקו בפרשה זו, הינה מוצדקת ואף מקלה יחסית, בהתחשב בהיות המבקש רצדיביסט ובהשוואה לפסיקה קודמת במקרים דומים. ובאשר לפרשת רכישת המדפסת, נטען כי אמנם המבחן לעניין הפעלת עונש השעייה מותנה הוא שאלה משפטית החורגת מעניינם של הצדדים, אלא ששאלה זו כבר הוכרעה בעבר על ידי בית המשפט העליון בעל"ע 5718,5674/08 אבני נ' לשכת עורכי הדין (11.11.2009) (להלן: ענין אבני), ובית המשפט קמא אך יישם את ההלכה שנקבעה על נסיבות המקרה דנן. בפרשת אבני הכריעו השופטים פה אחד כי הרשעה באותה עבירת סל תפעיל עונש השעיה מותנה שנפסק נגד נקבל, אף אם היסודות העובדתיים של העבירות הם שונים. זהו גם המבחן בדין הפלילי.

בהתייחס לטענות המבקש באשר לפסיקת העונשים במצטבר ולא בחופף בפרשת רכישת המדפסת, נטען כי בית המשפט המחוזי אך תיקן שגיאה של בית הדין אשר סטה ללא כל הצדקה עניינית מכלל ברירת המחדל לפיו עונש השעייה על תנאי יופעל במצטבר ולא בחופף. לבסוף, נטען כי הפער שבין רמת הענישה שנקבעה על ידי בתי הדין המשמעתיים לבין העונש שנפסק על ידי בית המשפט המחוזי אינו מצדיק לכשעצמו מתן רשות ערעור. החמרת העונש על ידי ערכאת ערעור איננה דבר יוצא דופן, ובכל מקרה בפרשת חוזה המכר בית המשפט המחוזי רק החזיר לתוקפו את העונש שנפסק על ידי הערכאה הדיונית, ובפרשת רכישת המדפסת לא הוטל עונש חדש אלא רק בוטלה ההוראה השגויה לענין חפיפת העונשים.

9. לאחר עיון הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות.

10. המדובר בענייננו בבקשה לערעור לאחר שעניינו של המבקש כבר נדון בשלוש ערכאות קודמות. כידוע, רשות ערעור ב"גלגול רביעי" תינתן אך ורק במקרים חריגים שבחריגים ובמשורה, בגדרי "מהדורה מחמירה" של הלכת חניון חיפה (ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123 (1982)), כביטויו של השופט רובינשטיין בבר"ש 1958/09 ברי נ' הועד המחוזי של לשכת עוה"ד בתל אביב, פסקה ז (10.5.2009)).

11. בענייננו לא מתקיימות כל נסיבות חריגות שכאלה. הבקשה נסבה כל כולה על העונשים שהוטלו על המבקש. איני סבור כי עונשים אלה היו מופרזים לחומרה; אדרבא, נוטה אני לקבל את הערתו של בית משפט קמא כי מעשיו החמורים והנשנים של המבקש הצדיקו אף עונש חמור יותר. מכל מקום, חומרת העונש שנגזר אינה יכולה, ככלל, לשמש עילה למתן רשות ערעור "בגלגול רביעי" (בר"ש 4110/15 מאג'ד נ' לשכת עורכי הדין בישראל, פסקה ו (18.6.2015)). איני סבור גם כי נפלה שגגה באופן בו פעל בית משפט קמא. כך, בניגוד לטענות המבקש, סעיף 68ג לחוק לשכת עורכי הדין, בדומה לסעיף 58 לחוק העונשין, קובע ברירת מחדל של ריצוי במצטבר של עונש השעיה שהוטל ועונש השעיה על תנאי שהופעל, "זולת אם ציווה בית הדין המשמעתי שהרשיעו בעבירה הנוספת, מטעמים שיירשמו, ששתי התקופות, כולן או מקצתן, יהיו חופפות". בענייננו לא נמצאו כל נסיבות מיוחדות שהצדיקו סטייה מהכלל. 

מכל מקום, מקובלת עלי עמדת המשיבה כי טענות המבקש כולן נוגעות ליישומן של הלכות מוכרות, ואינן מעלות כל שאלת עקרונית כללית המצדיקה רשות ערעור. ולבסוף, הפערים בין העונשים שנקבעו בערכאות השונות בענייננו אינם כאלה שיש בהם להצדיק דיון בעניינו של המבקש ב"גלגול רביעי". בצדק טענה המשיבה לענין זה כי בפרשת חוזה המכר בית המשפט אך השיב על כנו את העונש שנפסק על ידי הערכאה הדיונית, ואילו בפרשת רכישת המדפסת לא הוטל עונש חדש אלא רק בוטלה ההוראה השגויה לענין חפיפת העונשים.

12. אשר על כן, הבקשה לרשות ערעור נדחית. המבקש יישא בהוצאות המשיבה בסך כולל של 5,000 ₪.

ניתנה היום, ‏י"א בכסלו התשע"ח (‏29.11.2017).

ש ו פ ט

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   17068900_B04.doc   אב

 

משרדנו לא ייצג בתיק זה

אודות הכותב:

בית המשפט העליון הוא ערכאת הערעור העליונה ומתוקף תפקיד זה הוא שומע ערעורים (בזכות) על פסקי דין של בית משפט מחוזי, ויכול לשמוע ערעורים, לאחר בקשת רשות, על החלטות של בית משפט מחוזי שאינן "פסק דין", וגם ערעור על פסקי דין של בית המשפט המחוזי, כאשר המחוזי דן בערעור על פסק דין של בית משפט השלום. כמו כן, הוא משמש כבית המשפט הגבוה לצדק (בג"צ) וככזה אמון על קיומו של שלטון החוק והבטחת חוקיות פעולתן של רשויות המדינה. ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
משפט פלילי | פסיקה | פסקי דין | פסקי דין פלילי | מאגר משפט פלילי | מאגר משפטי | פסיקה עליון | פס"ד פלילי

הצלחות המשרד בתחום
ביטול כתב אישום בעבירות יבוא סמים סגירת תיק פלילי לחובש בית ספר שנחשד במעשים מגונים בתלמידים במסגרת תפקידו שחרור חשוד ממעצר בעבירות סחיטה באיומים וקשירת קשר לביצוע פשע שחרור חשוד ממעצר בעבירות תקיפה וחבלה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
זאם | 14:48 29/01/2017
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
עו''ד אלעד שאול אלבז | 13:08 07/02/2017
ביטול משפט פלילי
יצחק | 08:13 14/10/2016
ביטול משפט פלילי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:53 14/10/2016
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
גילי | 21:37 28/11/2014
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
עו''ד איילון בירנבוים | 06:59 02/12/2014
משפט פלילי ושהות בחו"ל
גילי | 11:21 27/11/2014
דחיית משפט פלילי
דנה | 23:29 02/11/2014
דחיית משפט פלילי
עו''ד איילון בירנבוים | 18:14 15/11/2014
רישיון לאוטובוס ורישום פלילי
מיכל | 20:30 15/03/2018
רישיון לאוטובוס ורישום פלילי
עו''ד עודד רגב | 09:31 19/03/2018
הנדסאי עם רישום פלילי
דוד | 00:47 28/11/2017
מחיקת רישום פלילי
ירדן | 11:22 15/11/2017
מחיקת רישום פלילי
עו''ד אור הדאיה | 12:47 16/11/2017