חזרה לעמוד הראשי | פסיקת בית המשפט העליון | רע"ב 9444/17 פלוני נ. מדינת ישראל

רע"ב 9444/17 פלוני נ. מדינת ישראל

בבית המשפט העליון

לפני:

כבוד השופטת י' וילנר

המבקש:

פלוני

נ  ג  ד

    

המשיבה:

מדינת ישראל

בקשת רשות ערעור על פסק הדין של בית המשפט המחוזי בבאר שבע בעת"א 9647-11-17 מיום 9.11.2017 שניתן על- ידי השופטים א' ואגו, א' אינפלד וא' חזק

בשם המבקש:

עו"ד אסתר בר-ציון

בשם המשיבה:

עו"ד תהילה רוט

החלטה

1. בקשת רשות ערעור על פסק הדין של בית המשפט המחוזי בבאר שבע בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים (כב' השופטים א' ואגו, א' אינפלד ו-א' חזק) בעת"א 9647-11-17 מיום 9.11.2017 בגדרו התקבלה עתירת המדינה, היא המשיבה 1, להורות על ביטול החלטת ועדת השחרורים שלא להפקיע את רישיון האסיר של המבקש.

רקע והליכים קודמים

2.המבקש הורשע, על-פי הודאתו, בעבירות של חבלה בכוונה מחמירה ובנשיאת נשק, ובגינן נגזרו עליו חמש שנות מאסר בפועל ו-12 חודשי מאסר על תנאי והחל לרצות את מאסרו ביום 24.11.2017.

ביום 25.9.2016 דנה ועדת השחרורים (להלן ועדת השחרורים או הוועדה) בבקשת המבקש לשחרור מוקדם ממאסר. חרף התנגדות המשיבה לבקשה, הורתה הוועדה על שחרורו המוקדם של המבקש בתנאים, ובהם: חתימה בתחנת המשטרה פעם בשבוע; מעצר בית לילי מהשעה 22:00 ועד 6:00 למחרת; קיום כל תנאי תכנית הרשות לשיקום האסיר (להלן: רש"א); שינוי מקום מגוריו או מקום עבודתו רק באישור; איסור לעבור כל עבירה; איסור להתרועע עם עבריינים; צו איסור יציאה מן הארץ עד ליום 10.1.2018; וחובת נשיאה של פנקס הרישיון בכל עת. השיקולים שהובילו את הוועדה להחלטה לשחרורו המוקדם של המבקש בתנאים היו ההליך השיקומי שעבר בתקופת מאסרו והתנהגותו הטובה בין כתלי הכלא. תוקף רישיון האסיר של המבקש היה מיום 28.9.2016 עד ליום 10.1.2018 (להלן: תקופת התנאי).

3. במהלך תקופת התנאי התקיימו מספר ישיבות מעקב בוועדת השחרורים, בהן עלה כי ישנם קשיים בהליך הטיפולי בעניינו של המבקש, וכן כי המבקש פוטר מעבודתו וטרם מצא מקום עבודה חלופי ואף אינו משתף פעולה עם יועץ התעסוקה מטעם רש"א. ביום 31.1.2017 הדגישה הוועדה בפני המבקש כי תנאי רישיונו כוללים את העסקתו. ביום 26.3.2017 הגישה המדינה בקשה לוועדה לביטול רישיונו של המבקש בשל הפרת תנאי שחרורו המוקדם, שיתוף פעולה חלקי עם ההליך הטיפולי והתעסוקתי הנדרש ממנו, הפרת תנאי מאסר הבית הלילי שהוטל עליו והמשך פעילות פלילית, כעולה ממידע מודיעיני שהוגש מטעם משטרת ישראל (להלן: המידע החסוי).

4.ביום 23.7.2017 התקיים דיון בוועדה בבקשת המדינה בהיעדר המבקש ובאת-כוחו, ובסיומו הורתה הוועדה על ביטול רישיונו של המבקש ועל מאסרו למלוא תקופת התנאי. הוועדה נימקה החלטתה בחוסר שיתוף הפעולה מצד המבקש בתכנית השיקום שנבנתה עבורו, וזאת חרף האזהרות החוזרות ונשנות, לבלתי הואיל, מצד רש"א לבל יפר את תנאי שחרורו המוקדם. בהתאם להחלטה זו נאסר המבקש ביום 6.8.2017.

5.ביום 1.10.2017 התקיים, לבקשת המבקש, דיון נוסף בהחלטת הוועדה בדבר הפקעת רישיונו בנוכחותו ובנוכחות באת-כוחו. בתום הדיון הוחלט לקיים דיון המשך ביום 26.10.2017, אשר לקראתו תציג המדינה רישום פלילי עדכני של המבקש, את התיקים שנפתחו לו עקב הפרות תנאי מעצר הבית, ואת עמדת רש"א באשר לנכונותה להמשיך בהליך הטיפולי של המבקש. הוועדה ציינה כי בשלב זה, וחרף הפרות התנאים על-ידי המבקש, רש"א לא ביקשה להפקיע את רישיונו של המבקש אלא להמשיך את ההליך הטיפולי. כן נקבע כי המידע החסוי שהוצג נובע ממקורות מזדמנים, לא מאומתים ולא מוצלבים.

6.ביום 26.10.2017, לאחר קבלת החומר המשלים ודיון ההמשך בוועדה, החליטה ועדת השחרורים על ביטול ההחלטה המפקיעה את רישיונו של המבקש ועל הוספת פיקוח אלקטרוני לתנאי שחרורו. הוועדה הדגישה כי רש"א המליצה כי המבקש ימשיך בהליך הטיפולי תוך הכבדת תנאי שחרורו על-ידי איזוק אלקטרוני. כן צוין כי התיקים הפליליים שנפתחו בתקופת התנאי נגד המבקש נסגרו, וכי אין לייחס משקל למידע החסוי שהוגש בעניינו.

7.המדינה עתרה לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים נגד החלטת ועדת השחרורים מיום 26.10.2017. המדינה טענה כי הוועדה שגתה בקביעתה כי המידע החסוי אינו מהימן דיו וזאת במיוחד לנוכח דו"ח שב"ס מתקופת מאסרו של המבקש לאחר הפקעת רישיונו, ממנו עולה כי המבקש ממשיך בהתנהלות עבריינית. כמו כן, נטען כי הוועדה לא נתנה משקל מספיק להפרות תנאי שחרורו של המבקש, וכי ההחלטה לסגור את תיקי החקירה נגדו אינה רלבנטית לשיקולים שהיה על הוועדה לשקול.

המבקש סמך ידו על החלטת הוועדה מיום 26.10.2017 וטען כי אין להתערב בקביעותיה.

8.ביום 9.11.2017 התקיים דיון בבית המשפט המחוזי, ובסופו הורה בית המשפט על ביטולה של החלטת ועדת השחרורים, ועל הפקעת רישיונו של המבקש באופן מלא. בית המשפט המחוזי קבע כי לנוכח הצטברותן של ראיות מינהליות מכבידות המעידות על המשך התנהלות פלילית לכאורה מצד המבקש, החלטת הוועדה לשחררו בתנאים אינה סבירה. אשר למידע החסוי, נקבע כי שגתה ועדת השחרורים בקביעתה שהוא אינו מהימן ואין בו די על מנת להפקיע את הרישיון. נקבע כי המידע החסוי מקים תשתית ראייתית מינהלית מספקת המצביעה על המשך פעילות עבריינית מצד המבקש בתקופת התנאי.

הבקשה דנן נסבה על פסק דינו של בית המשפט המחוזי.

הבקשה דנן

9.המבקש טוען כי עניינו מעלה מספר סוגיות עקרוניות שראוי כי תתבררנה בבית משפט זה, ובכללן – התייחסות שונה של מותבים משפטיים ומינהליים למיידעים מודיעיניים; הפקעה מלאה של רישיון אסיר בגין הפרה מינהלית של תנאי שחרורו; מידת שיקול הדעת של בית המשפט המחוזי באשר למשך תקופת הפקעת הרישיון; המשקל שיש לייחס למידת מעורבות אסיר משוחרר בתכנית הטיפולית בתקופת שחרורו המותנה ועוד. לגופו של עניין טוען המבקש כי לא היה מקום לשנות מהחלטת הוועדה מיום 26.10.2017 אשר ביטלה את הפקעת רישיונו, שהיא החלטה סבירה. לחלופין, טוען המבקש כי בית המשפט המחוזי טעה כשהורה על חיובו לשאת מאסר שארכו כאורך תקופת התנאי, וכי בנסיבות העניין היה ראוי להשיב את הדיון בעניין זה לוועדה שתדון בשאלת משך תקופת המאסר, בהתאם לשיקול דעתה.

המדינה טוענת כי דין בקשת רשות הערעור להידחות, מאחר והיא אינה מעלה שאלה עקרונית או בעלת חשיבות ציבורית. לגופו של עניין, טוענת המדינה כי בית המשפט המחוזי נתן למידע החסוי ולהפרות תנאי השחרור על ידי המבקש את המשקל הראוי, ואין מקום להתערב בפסק דינו.

דיון והכרעה

10.לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובת המדינה שוכנעתי כי דין הבקשה להידחות. הלכה היא, כי רשות לערער "בגלגול שלישי" על פסק דין של בית משפט לעניינים מינהליים בעתירה שעניינה החלטת ועדת השחרורים תינתן במקרים חריגים בלבד, בהם  מתעוררת שאלה משפטית או סוגיה עקרונית החורגת מעניינם הפרטני של הצדדים לבקשה (ראו: רע"ב 425/09 פריניאן נ' פרקליטות המדינה, פסקאות 4-2 לחוות דעתו של השופט (כתוארו אז) א' גרוניס (11.3.2009); רע"ב 8526/16 בלילטי נ' ועדת השחרורים, פסקה 9 (18.11.2016); רע"ב 9003/17 פלוני נ' מדינת ישראל, פסקה 7 (27.12.2017)). הלכה זו עומדת על מכונה אף במקרים בהם בית המשפט המחוזי הפך את החלטת הוועדה (ראו: סקא נ' ועדת השחרורים בבית הסוהר איילון, פסקה 8 והאסמכתאות שם (11.3.2014); רע"ב 1315/14 אלסאנע נ' היועץ המשפטי לממשלה, פסקה 7 (19.6.2014) (להלן: עניין אלסאנע().

עיון בבקשה ובנספחיה מעלה כי היא נטועה בנסיבותיו הפרטניות של המבקש, ובהחלטת בית המשפט המחוזי בעניינו, ועל כן אין היא מצדיקה מתן רשות ערעור.

11.למעלה מן הדרוש אוסיף כי דין הבקשה להידחות אף לגופו של עניין.

סעיף 20(א) לחוק שחרור על תנאי, התשס"א-2001 (להלן: חוק שחרור על תנאי) מורה לוועדה לבטל את שחרורו של אסיר ששוחרר על תנאי ועבר עבירה נוספת בתקופת התנאי, ולחייבו לשאת מאסר שאורכו כאורך תקופת התנאי (יוער כי החריגים לכלל זה, החלים בנסיבות מיוחדות, מפורטים בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג)). בית משפט זה עמד לא אחת על כך שלצורך החלטה לפי סעיף 20(א) לחוק שחרור על תנאי, ועדת השחרורים אינה כפופה לדיני הראיות ולרף ההוכחה הנדרש בפלילים, והיא רשאית, ככל גוף מינהלי, לשקול כל מידע הרלוונטי להחלטתה. עם זאת, נקבע כי מאחר שההחלטה עוסקת בשלילת חירותו של האסיר, על הוועדה להשתכנע כי הראיות המינהליות שבפניה מבססות "ברמת הוכחה גבוהה" כי האסיר עבר עבירה נוספת בתקופת התנאי (ראו: רע"ב 10031/04 היועץ המשפטי לממשלה נ' ועדת השחרורים, פסקה 5 (6.1.2005); עניין אלסאנע, פסקה 12).

בענייננו אני סבורה כי צדק בית המשפט המחוזי כשקבע כי המידע החסוי, אשר הובא לעיוני, מבסס ברמת ההוכחה הנדרשת את הקביעה כי המבקש עבר לכאורה עבירות נוספות בתקופת התנאי. בשונה מהתרשמות ועדת השחרורים, נחה דעתי כי המידע החסוי הנובע ממקורות שונים הוא מהימן ברמה גבוהה, ולפיכך היה על הוועדה לבטל את שחרורו ולחייבו לשאת מאסר שאורכו כאורך תקופת התנאי.

12.בנוסף לכך, אין בידי לקבל את טענתו החלופית של המבקש, לפיה יש להשיב את הדיון לוועדה על-מנת שתדון במשך תקופת המאסר בהתאם לשיקול דעתה, וכי לא היה מקום לקבוע כי הוא ישוב למאסר שאורכו כאורך תקופת התנאי.

כאמור, סעיף 20(א) לחוק שחרור על תנאי קובע כי ככלל אסיר ששוחרר על תנאי ועבר עבירה נוספת בתקופת התנאי יחויב לשאת מאסר שאורכו כאורך תקופת התנאי. חריג לכלל זה מופיע בסעיף 20(ג) לחוק, בו נקבע כי בנסיבות מיוחדות רשאית הוועדה להורות לאסיר ששחרורו בוטל לפי הוראת סעיף 20(א) לשוב לשאת מאסר לתקופה קצרה מאורך תקופת התנאי, אולם לא פחות ממחציתה. בית המשפט המחוזי קבע כי אין בנסיבות העניין הצדקה להורות על הפקעה חלקית בלבד, ולא מצאתי להתערב בקביעה זו, וזאת בין היתר, לנוכח ההפרות החוזרות והנשנות של המבקש את תנאי שחרורו כמפורט לעיל. 

נוכח האמור, בקשת רשות הערעור נדחית. בנסיבות העניין, לא ייעשה צו להוצאות.


ניתנה היום, ‏כ"ב בטבת התשע"ח (‏9.1.2018).

ש ו פ ט ת

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   17094440_R04.doc   עב

מרכז מידע, טל' 077-2703333  ; אתר אינטרנט, 

משרדנו לא ייצג בתיק זה

אודות הכותב:

בית המשפט העליון הוא ערכאת הערעור העליונה ומתוקף תפקיד זה הוא שומע ערעורים (בזכות) על פסקי דין של בית משפט מחוזי, ויכול לשמוע ערעורים, לאחר בקשת רשות, על החלטות של בית משפט מחוזי שאינן "פסק דין", וגם ערעור על פסקי דין של בית המשפט המחוזי, כאשר המחוזי דן בערעור על פסק דין של בית משפט השלום. כמו כן, הוא משמש כבית המשפט הגבוה לצדק (בג"צ) וככזה אמון על קיומו של שלטון החוק והבטחת חוקיות פעולתן של רשויות המדינה. ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
משפט פלילי | פסיקה | פסקי דין | פסקי דין פלילי | מאגר משפט פלילי | מאגר משפטי | פסיקה עליון | פס"ד פלילי

הצלחות המשרד בתחום
ביטול מלא של מעצר בית ללקוח המואשם בעבירות אלימות במשפחה כנגד בת זוגו אבי דוביצקי חויב לפצות אדם בלמעלה מ-300,000 ש"ח לאחר שקרא לו "פדופיל" ברשת עד מדינה מאוים נתפס עם אקדח טעון ונשפט לעבודות שירות בלבד זיכוי לקוח מעבירת מעשה מגונה בקטינה בנסיבות אינוס

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
זאם | 14:48 29/01/2017
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
עו''ד אלעד שאול אלבז | 13:08 07/02/2017
ביטול משפט פלילי
יצחק | 08:13 14/10/2016
ביטול משפט פלילי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:53 14/10/2016
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
גילי | 21:37 28/11/2014
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
עו''ד איילון בירנבוים | 06:59 02/12/2014
משפט פלילי ושהות בחו"ל
גילי | 11:21 27/11/2014
דחיית משפט פלילי
דנה | 23:29 02/11/2014
דחיית משפט פלילי
עו''ד איילון בירנבוים | 18:14 15/11/2014
רישיון לאוטובוס ורישום פלילי
מיכל | 20:30 15/03/2018
רישיון לאוטובוס ורישום פלילי
עו''ד עודד רגב | 09:31 19/03/2018
הנדסאי עם רישום פלילי
דוד | 00:47 28/11/2017
מחיקת רישום פלילי
ירדן | 11:22 15/11/2017
מחיקת רישום פלילי
עו''ד אור הדאיה | 12:47 16/11/2017