חזרה לעמוד הראשי | פסיקת בית המשפט העליון | רע"ב 9625/17 מחמוד מגאדבה נ. מדינת ישראל - שירות בתי הסוהר
קטגוריות: משפט פלילי

רע"ב 9625/17 מחמוד מגאדבה נ. מדינת ישראל - שירות בתי הסוהר

בבית המשפט העליון

לפני:

כבוד השופט ד' מינץ

המבקש:

מחמוד מגאדבה

נ  ג  ד

    

המשיבה:

מדינת ישראל - שירות בתי הסוהר

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (כב' השופט א' יקואל) מיום 7.11.2017 בעת"א 38750-10-16

בשם המבקש:בעצמו

בשם המשיבה:עו"ד רותם סלמה

החלטה

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (כב' השופט א' יקואל) מיום 7.11.2017 בעת"א 38750-10-16, בגדרה נדחתה עתירת המבקש נגד נוהל שירות בתי הסוהר שעניינו טיפול בתביעות קטנות המוגשות על ידי אסירים.

1. המבקש נדון לעונש מאסר בן 21 שנים ו-5 חודשים, בגין עבירות של חבלה כשהעבריין מזוין, כניסה לישראל שלא כחוק, הדחה בחקירה, הטרדת עד, שוד מזוין, קשר לפשע, בעילה באיומים ובעילה על ידי קבוצת אנשים.

2. בעתירתו טען המבקש כי הוראות נוהל 7.05 (טיפול בתביעות קטנות המוגשות על ידי כלואים) של שירות בתי הסוהר (להלן: הנוהל) מציבות קשיים ומכשולים משמעותיים לפני אסירים המבקשים לממש את זכותם לגשת לערכאות ולנקוט בהליכים משפטיים. לפי המבקש, לאחר הגשת כתב הטענות לבית המשפט לתביעות קטנות באמצעות הדואר, מנפיקה מזכירות בית המשפט שובר לתשלום האגרה ומחזירה את כתב הטענות והשובר לידי האסיר על מנת שישלמו. לאחר החזרת כתבי הטענות, נדרש האסיר לשלוח את כתב הטענות בשנית בצירוף השובר המשולם על מנת שהתיק ייפתח. על פי הוראות הנוהל, כך נטען, הליך פתיחת תיק עשוי לארוך חודשים. בנוסף, אסיר נדרש לשלם פעמיים דמי משלוח בדואר רשום על מנת להגיש את תביעתו. לפיכך, התבקש בית המשפט המחוזי להורות למשיב לתקן את הוראות הנוהל כך שתוסדרנה זכויות האסירים לנקוט בהליכים משפטיים. המבקש טען עוד, כי המשיב צריך במסגרת הנוהל לאפשר לאסירים לפתוח בהליכים משפטיים מבלי לחייבם במספר מינימלי של עותקים. בנוסף, נטען כי פתיחת ההליך צריכה להתבצע כך ש"התובענות יישלחו ישירות על ידי התייצבות סוהר עם הכסף שיפקיד את זה במזכירות ביהמ"ש ויפתח תיק ויחזיר לתובע באותו היום עותק חתום מביהמ"ש".

3. בתגובתו טען המשיב כי יש לדחות את העתירה, מאחר שאין בהוראות הנוהל משום פגיעה בלתי מידתית בזכות הגישה של אסירים לערכאות. המשיב הוסיף כי לאחר הגשת העתירה ננקטו פעולות לבחינת אפשרות הסדרת תשלום האגרה באמצעים טכנולוגיים, אך טרם נרשמה התקדמות בנושא. מכל מקום, הנוהל הקיים נותן מענה הולם לצרכי האסירים ואין הצדקה להתערבות בשיקול דעתו.

4. בית המשפט המחוזי דחה את העתירה, בקבעו כי למרות שייתכן שהליכי פתיחת תביעה בבית המשפט לתביעות קטנות נמשכים זמן רב, אין לקבל את הטענה כי מדובר בפגיעה בלתי מידתית בזכויות האסירים. נפסק כי על אף הסרבול באופן פתיחת תביעה על ידי אסירים, אין המדובר בחריגה ממתחם הסבירות המינהלי באופן המצדיק התערבות בו, בשים לב לאמות המידה להתערבות בית המשפט בעתירות אסירים. בית המשפט דחה גם את טענת המבקש בדבר זכותם של אסירים לנקוט בהליכים משפטיים נוספים מלבד תביעות קטנות ודרישתו לשינוי הנוהל כך שתיכלל בו התייחסות למספר העותקים של כתבי טענות הנדרשים בהליכים המשפטיים השונים. באשר למספר העותקים, ציין בית המשפט כי כמות העותקים הנדרשת במסגרת הליכי המשפט השונים נקבעת במסגרת הוראות הדין החלות על אותו הליך ולא נמצא מקום להידרש לעניין זה.

5. מכאן הבקשה שלפנַי. המבקש שב וטוען כי הנוהל פוגע באופן בלתי מידתי בזכויות אוכלוסיית האסירים ומפלה בינם לבין יתר אזרחי המדינה.

6. לאחר עיון בבקשה ובנספחיה, הגעתי למסקנה כי לא נפל כל פגם בפסק דינו של בית המשפט המחוזי. נקודת המוצא לבחינת טענות המבקש היא כי עצם מאסרו של אדם אינו שולל ממנו את זכויות היסוד שלו, פרט לחופש התנועה (ראו: עע"א 4463/94 גולן נ' שירות בתי הסוהר, פ"ד נ(4) 136 (1996)). ברם, שלילת חירותו של אדם הכרוכה במאסר עלולה להגביל מימושן של זכויות אחרות. יפים לעניין זה דבריה של הנשיאה (בדימ') ד' ביניש ברע"ב 9552/09 כהן נ' שירות בתי הסוהר, פסקה 10 (2.4.2012):

"כליאתו של אדם מאחורי סורג ובריח משמעה, מעצם טיבה, משטר חיים אחר ממנו נהנה אותו אדם עובר למאסרו. לא רק שהאדם אינו חופשי לנוע לאן שיחפוץ אלא אין הוא אדון לעצמו במובנים רבים נוספים. התקנות וכללי הניהול בבית הסוהר מטילים עליו מגבלות בתחומים אישיים רבים, אף כי הכל לא מעבר לנדרש לצורך הניהול התקין והשמירה על הסדר במתקן הכליאה. כך אין האסיר בוחר את מקום משכנו, את מיטתו, ואינו חופשי לקבוע את סדר יומו. מיום כליאתו נתונים היבטים רבים בחייו של האסיר, על פי דין, למרותו של האחראי על כליאתו, קרי מנהל בית הסוהר".

אחת מן הזכויות שמימושן מוגבל באופן די מינורי ומדוד כתוצאה ממאסרו של אדם היא זכות הגישה לערכאות. זכות זו זכתה למעמד של זכות יסוד חוקתית בשיטתנו המשפטית (ראו, למשל: רע"א 5027/09 פלונית נ' משרד המשפטים (2.6.2010); דנ"א 8045/06 מדינת ישראל – משרד הבינוי והשיכון נ' מליבו ישראל בע"מ (21.5.2007); בג"ץ 9198/02 ההסתדרות הרפואית בישראל נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד סג(1) 352 (2008)). אך גם היא, ככל זכות אחרת, אינה מוחלטת אלא יחסית (ראו: בג"ץ 2171/06 כהן נ' יו"ר הכנסת (29.8.2011)).

7. בענייננו, אין חולק כי עצם המאסר מסרבל את יכולתם של אסירים להגיש תביעות ולעיתים אף מעכב הגשתן, דבר העולה כדי פגיעה מסוימת בזכות הגישה לערכאות. אולם, פגיעה זו היא חלק מן ההגבלות המוטלות על מימושן של זכויותיו של אסיר כתוצאה ממאסרו, כאמור, ולא מצאתי כי היא נפגעת מעבר לנדרש בנסיבות העניין. לפיכך, אין ממש בטענת המבקש כי הנוהל מביא לפגיעה בלתי מידתית בזכויותיו. אין גם להלום את טענת המבקש, כי יש לשנות את הנוהל כך שנציגי שירות בתי הסוהר הם שיפתחו את הליכי התביעה ולא האסירים עצמם באמצעות דואר רשום. פשיטא, כי שירות בתי הסוהר אינו צריך למלא תפקיד מעין זה עבור אסירים המצויים במשמורתו.

8. עם זאת, המבקש יכול למצוא נחמה פורתא בכך ששירות בתי הסוהר פועל למציאת פתרונות טכנולוגיים לסוגיית הגשת כתבי טענות על ידי אסירים, על מנת למזער את הפגיעה בזכויותיהם של האסירים ככל האפשר. על כך תבוא עליהם הברכה.

סוף דבר הבקשה נדחית.

ניתנה היום, ‏ב' בשבט התשע"ח (‏18.1.2018).

ש ו פ ט

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   17096250_N03.doc   רח

 

משרדנו לא ייצג בתיק זה

אודות המחבר:

בית המשפט העליון הוא ערכאת הערעור העליונה ומתוקף תפקיד זה הוא שומע ערעורים (בזכות) על פסקי דין של בית משפט מחוזי, ויכול לשמוע ערעורים, לאחר בקשת רשות, על החלטות של בית משפט מחוזי שאינן "פסק דין", וגם ערעור על פסקי דין של בית המשפט המחוזי, כאשר המחוזי דן בערעור על פסק דין של בית משפט השלום. כמו כן, הוא משמש כבית המשפט הגבוה לצדק (בג"צ) וככזה אמון על קיומו של שלטון החוק והבטחת חוקיות פעולתן של רשויות המדינה. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
משפט פלילי | פסיקה | פסקי דין | פסקי דין פלילי | מאגר משפט פלילי | מאגר משפטי | פסיקה עליון | פס"ד פלילי

הצלחות המשרד בתחום
סגירת 4 תיקים ללקוח בעבירות סחר בסמים ומכירת משקאות משכרים לקטינים ביטול הרשעה ללקוח שתקף אדם אחר בגז פלפל וגרם לחבלה בפניו סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם בהחזקת נשק שלא כדין סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה פלילית ללקוח שנחשד בפגיעה בפרטיות בית המשפט המחוזי ביטל הרשעתו של אדם שתקף ופצע שתי נשים בהתקף פסיכוטי קבלת בקשה לעיכוב הליכים בתיק יבוא סמים

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
זאם | 14:48 29/01/2017
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
עו''ד אלעד שאול אלבז | 13:08 07/02/2017
ביטול משפט פלילי
יצחק | 08:13 14/10/2016
ביטול משפט פלילי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:53 14/10/2016
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
גילי | 21:37 28/11/2014
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
עו''ד איילון בירנבוים | 06:59 02/12/2014