חזרה לעמוד הראשי | פסיקת בית המשפט העליון | רע"ב 8356/17 ודים מולדבסקי נ. שירות בתי הסוהר
קטגוריות: משפט פלילי

רע"ב 8356/17 ודים מולדבסקי נ. שירות בתי הסוהר

בבית המשפט העליון

לפני:

כבוד השופטת י' וילנר

המבקש:

ודים מולדבסקי

נ  ג  ד

    

המשיב:

שירות בתי הסוהר

בקשת רשות ערעור על פסק הדין של בית המשפט המחוזי בבאר שבע בעת"א 15354-09-17 מיום 17.10.2017 שניתן על-ידי השופט א' משניות

בשם המבקש:

בעצמו

בשם המשיב:

עו"ד שרון הואש-איגר

החלטה

1.בקשת רשות ערעור על פסק-דינו של בית המשפט המחוזי בבאר-שבע בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים (כב' השופט א' משניות) בעת"א 15354-09-17 שניתן ביום 17.10.2017, ובגדרו נדחתה עתירת המבקש בה טען לפגמים שונים שנפלו בהחלטות שירות בתי הסוהר, הוא המשיב (להלן: שב"ס או המשיב), שעניינן מפגשי התייחדות של המבקש עם בת-זוגו.

רקע והליכים קודמים

2.המבקש הוא אסיר פלילי המרצה מאסר של שמונה וחצי שנים החל מיום 2.8.2013 בגין הרשעתו בעבירות של ניסיון לחבלה בכוונה מחמירה ומעשי פזיזות ורשלנות. בתחילת מאסרו שהה המבקש בבית סוהר "איילון" (להלן: כלא איילון), בהמשך הועבר לבית סוהר "אשל" (להלן: כלא אשל), וביום 13.11.2017 הועבר לריצוי המשך מאסרו בבית סוהר "אלה".

3.ביום 7.9.2017, בעת ששהה בכלא אשל, הגיש המבקש עתירה לבית המשפט המחוזי ובה טען כי נשללו ממנו בחודשים אוגוסט וספטמבר מפגשי התייחדות עם בת-זוגו מבלי שנערך לו שימוע בעניין. בנוסף לכך, עתר המבקש לכך שמפגשי ההתייחדות העתידיים עם בת זוגו יתקיימו בכלא איילון ולא בכלא אשל, בו שהה בעת הגשת העתירה.

המשיב טען כי דין העתירה להידחות. בתשובתו מסר המשיב כי בת-זוגו של המבקש הוגדרה כפסולת כניסה לבתי הסוהר בתקופה שבין יום 13.6.2017 לבין יום 10.8.2017 לאחר שהסליקה חפצים אסורים. כן נטען, כי הבקשה למפגש התייחדות לחודש אוגוסט שהגיש המבקש נדחתה עקב עבירת משמעת שביצע ביום 2.7.2017, בכך שעזב את מקום העסקתו ללא ליווי מתאים כפי שנדרש ממנו (להלן: עבירת המשמעת), וכי החלטה זו הוסברה למבקש במסגרת ראיון שנערך עמו. אשר לבקשה לקיים מפגש התייחדות בחודש ספטמבר, סמוך לאחר שהועבר לכלא אשל, נטען כי זו נדחתה מאחר שבקשה למתן טובות הנאה נבחנת בכפוף להשתלבות המבקש בבית הסוהר, ואילו לחובת המבקש עבירת משמעת בעברו הלא רחוק. נטען כי אף הודעה זו נמסרה למבקש, במסגרת ריאיון שערך עמו מפקד האגף בו שהה המבקש.

המשיב הוסיף כי יש לדחות אף את הבקשה לקיים את מפגש ההתייחדות בכלא איילון, שכן אין לבקשה זו כל תימוכין בפקודות הנציבות, ואין הצדקה להחרגת עניינו של המבקשים מהנהלים הקיימים.

4.בית המשפט המחוזי קיבל את עמדת המשיב לפיה הבקשה שהגיש המבקש לקיים מפגש ההתייחדות בחודש אוגוסט נדחתה עקב עבירת משמעת. נקבע כי דחיית הבקשה הייתה בהתאם לסעיף 7 לפקודת הנציבות מספר 04.47.00 "התייחדות אסירים ועצורים" (להלן: פקודת ההתייחדות) הקובע, בין היתר, כי מתן טובת הנאה מסוג התייחדות לאסירים מותנית בהתנהגות טובה במהלך ריצוי המאסר.

בנוסף לכך, נדחתה טענת המבקש לפיה יש לאפשר לו לקיים מפגשי התייחדות בכלא איילון במקום בכלא אשל בו שהה בעת הגשת העתירה. בית המשפט המחוזי ציין כי העותר ביסס את טענתו, ככל הנראה, על פרשנות מוטעית של סעיף 11(ב) לפקודת ההתייחדות הקובע כי: "נקבע מקום ההתייחדות במקום בו אינו מוחזק האסיר המבקש, יימסר מועד ההתייחדות לקצין האסירים של בית הסוהר בו מוחזק האסיר שביקש את ההתייחדות". נקבע כי מטרת סעיף זה היא "לשריין" עבור אסיר שאמור לעבור למתקן כליאה אחר את מועד התייחדות שנקבע לו זה מכבר, על מנת שלא יפסיד מפגש כזה אך בשל מעברו הצפוי. עם זאת, כך נקבע, סעיף זה אינו מקנה לכל אסיר את הזכות לקיים את ההתייחדות בכל מקום שלבו חפץ, והכלל הוא כי מפגש ההתייחדות יתקיים בכלא בו מרצה האסיר את עונשו.

אשר לשלילת מפגש ההתייחדות בחודש ספטמבר לאחר שהועבר המבקש לכלא אשל, בית המשפט המחוזי ציין כי הוא "מבין לטרונייתו" של המבקש לעניין זה, אך נראה שההליך היה סביר בשים לב לכך שבת זוגו הייתה פסולת כניסה לפרק זמן מסוים בסמוך לכניסתו של המבקש לכלא אשל, ובשים לב לעבירת המשמעת הנזכרת של המבקש. מכל מקום, כך נקבע, בסופו של דבר עניין זה בא על פתרונו שכן למבקש ניתן אישור למפגש התייחדות במהלך חודש אוקטובר.

לנוכח האמור, קבע בית המשפט המחוזי כי הוא אינו מוצא מקום להורות על סעד כלשהו לטובת המבקש במסגרת עתירתו, והורה על דחייתה.

על פסק דין זה נסבה הבקשה דנן.

הבקשה דנן

5.המבקש, המייצג את עצמו, טוען כי לא נערך בעניינו הליך שיפוטי או שימוע בטרם נשללו ממנו טובות ההנאה, וכי לא נמסרה לו הנמקה להחלטות הדוחות את בקשותיו, וזאת בניגוד להליך הנדרש לפי פקודת הנציבות מספר 04.17.00 "הענקת טובות הנאה ושלילתן" (להלן: פקודת טובות הנאה). כן נטען כי הוא נענש פעמיים בגין עבירת המשמעת, וזאת בניגוד לדין. לטענת המבקש, רק לאחר הגשת העתירה, ויום לפני הדיון בה, אושרה בקשתו למפגש התייחדות בחודש אוקטובר. המבקש הוסיף כי בניגוד לקביעת בית המשפט המחוזי, אין מקום לקשור בין היות בת זוגו פסולת כניסה במהלך חודש אוגוסט לבין דחיית בקשתו להתייחדות עמה בחודש ספטמבר.

המבקש חוזר גם על טענותיו בדבר בקשתו לקיים את המפגש בכלא אחר מזה שבו הוא מרצה את עונשו. נטען כי רק לאחרונה השתנה נוסחו של סעיף 11(ב) לפקודת ההתייחדות, וכי בנוסחו הקודם התייחס הסעיף למצב בו ביקש האסיר לקבוע מקום התייחדות חליפי. לטענת המבקש, לבת זוגו קשה מאוד להגיע לכלא בדרום הארץ, ומשום כך יש לאפשר להם לקיים את מפגש ההתייחדות בכלא איילון. כן נטען כי משך זמן ההתייחדות בכל אחד מבתי הסוהר שונה: בעוד שבכלא אשל זמן ההתייחדות נמשך עד 8 שעות, הרי שבכלא איילון זמן ההתייחדות נמשך עד 12 שעות. המבקש מוסיף כי במקרה של אסיר אחר נקבע כי מפגשי ההתייחדות שלו עם בת-זוגו (שהיא אסירה גם כן) יתקיימו בכלא איילון על-אף שהוא מרצה את עונשו בכלא אחר. נטען כי על המשיב לפעול באופן שוויוני ולא להפלות בין אסיר אחד לשני.

לנוכח האמור, עותר המבקש לכך שבית המשפט זה יורה על שורה של סעדים הצהרתיים בגדרם יוצהר כי: (1) התנהלות המשיב כלפי המבקש במשך חודשים אוגוסט-אוקטובר 2017 הייתה בלתי חוקית, פגומה, פסולה, בלתי תקינה ופוגענית (2) כל בקשת אסיר לטובת הנאה תאושר כברירת מחדל, אלא אם הוכח כי יש לשלול אותה, וזאת באמצעות הליך שיפוטי על-פי הוראות פקודת טובות הנאה (3) על המשיב להמציא את כל האישורים המתאימים למפגש התייחדות שאושר לפחות 14 ימים לפני מועד המפגש (4) שימוש במניעת התייחדות ככלי ענישה כלפי אסירים לצורך ניהול וויסות עומסים בחדרי התייחדות הוא פסול ובלתי חוקי (5) ככל שקיימים הבדלים מהותיים בין בתי הסוהר השונים בתנאי מפגשי ההתייחדות בהם, לאסיר תישמר זכות הבחירה באיזה מקום לקיים את המפגש.

6.בתשובת המשיב מיום 21.1.2018 נטען כי דין הבקשה להידחות על הסף שכן היא אינה מעוררת שאלה משפטית כללית או בעלת עניין ציבורי החורג מעניינו של המבקש, והיא עוסקת כולה אך בנסיבותיו הפרטניות. כן נטען כי דין הבקשה להידחות אף לגופה, שכן ההחלטות בעניינו של המבקש היו סבירות ומוצדקות והן אינן מקימות כל עילה להתערבות שיפוטית.

לטענת המשיב, דחיית בקשות המבקש למפגשי התייחדות בחודשים אוגוסט וספטמבר 2017 הייתה בהתאם לפקודת ההתייחדות המתנה מפגשים אלו בהתנהגות טובה במהלך ריצוי המאסר. נטען כי עבירת המשמעת שביצע המבקש כמו גם הצורך לבחון את השתלבותו בכלא אשל אליו הועבר המבקש הובילו לדחיית בקשותיו. הודגש כי החלטות אלה התקבלו לאחר קיום ראיון עם המבקש ושמיעת טענותיו, תוך שהוסברה לו הסיבה לדחיית בקשותיו. בנוסף לכך נטען כי פקודת טובות ההנאה אינה רלוונטית לעניינו של המבקש, שכן לא נשללו ממנו טובות הנאה, אלא נמנע ממנו באופן נקודתי מפגש התייחדות בשל אי קיום אחד מהתנאים הנדרשים למתן טובות הנאה מסוג זה.

אשר לבקשת המבקש לקיים התייחדות עם בת זוגו בכלא אחר מזה שבו הוא מרצה את עונשו, טוען המשיב כי אין כל בסיס למתן סעד זה. נטען כי פקודת ההתייחדות אינה כוללת הוראה המאפשרת היענות לבקשה כאמור.

דיון והכרעה

7.לאחר העיון בבקשה ובתשובה לה הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות.

הבקשה כוללת שתי טענות עיקריות: הראשונה היא כי המשיב שלל שלא כדין מהמבקש מפגשי התייחדות בחודשים אוגוסט וספטמבר, והשנייה היא כי יש לאפשר למבקש לבחור את המקום בו ייערכו מפגשי ההתייחדות עם בת זוגו. אדון בטענות אלה על-פי סדרן.

8.טענתו הראשונה של המשיב נטועה כולה בנסיבותיו הפרטניות, ולא מצאתי כי היא מעוררת כל שאלה בעלת חשיבות ציבורית או משפטית המצדיקה מתן רשות ערעור, אף לא לפי הגישה המרחיבה בנדון (ראו: רע"ב 9410/17 חייא נ' שירות בתי הסוהר (10.1.2018); רע"ב 425/09 פריניאן נ' פרקליטות המדינה, פסקה 3 לפסק דינו של השופט (כתוארו אז) א' גרוניס (11.3.2009)), ודי בכך כדי לדחות טענה זו. יתר על כן, בתשובתו עדכן המשיב כי בקשות ההתייחדות של המבקש לחודשים נובמבר, דצמבר וינואר אושרו זה מכבר, והלכה היא כי בית משפט זה לא נוהג לדון בשאלות תיאורטיות שאינן אקטואליות עוד (ראו: רע"ב 6978/12 סלע נ' שירות בתי הסוהר, פסקה 12 (29.11.2012) (להלן: עניין סלע)), וגם משום כך דין הטענה להידחות.

9.לצד זאת, מצאתי להעיר כי מעיון בסיכום הראיונות שנערכו עם המבקש עולה לכאורה כי מפקדי האגף הודיעו למבקש על החלטתם למנוע ממנו מפגשי התייחדות מבלי שניתנה לו ההזדמנות להשמיע את טענותיו בנדון בטרם נתקבלה ההחלטה, כנדרש לפי סעיף 5(א) לפקודת טובות הנאה, הקובע כי "הגורם המוסמך לשלול את טובת ההנאה, יחליט וירשום החלטתו ונימוקיו לשלילת טובת ההנאה, לאחר שנתן לאסיר אפשרות לומר דברו טרם קבלת ההחלטה" (ההדגשה אינה במקור). כך למשל, בסיכום ריאיון שנערך ביום 20.7.2017 צוין כי: "בתאריך 20.7.17 עדכנתי את האסיר כי החודש לא אושרה בקשתו להתייחדות בשל דו"ח משמעת מ-3.7.17. הוסבר לאסיר שקבלת פריבילגיה טומנת בחובה התנהגות חיובית ולאור התנהגותו בקשתו להתייחדות לחודש אוגוסט נדחתה, יוכל להגיש בחודש הבא ובקשתו תיבחן בהתאם". מדברים אלה עולה כי לכאורה כלל לא התקיים ריאיון עם המבקש, וכי הוא רק "עודכן" בהחלטה שכבר נתקבלה בעניין שלילת טובת הנאה, מבלי שצוין כי למבקש ניתנה אפשרות לומר דברו טרם קבלת ההחלטה כנדרש. אף בסיכום הריאיון השני מיום 5.9.2017 כל שצוין הוא כי "האסיר הגיש בקשתו להתייחדות לחודש ספטמבר, יש לציין שהאסיר התקבל ל[בית סוהר אשל] מ[בית סוהר] איילון. כמו כל אסיר אשר במעברו מ[בית סוהר] אחד למשנהו נבחנת בקשת האסיר בהתאם להשתלבותו ב[בבית הסוהר]. על כן בקשתו להתייחדות לא אושרה בשלב זה, הוסבר לאסיר במידה והנ"ל ימצא לנכון, יגיש בקשה מחודשת לחודש העוקב ובקשתו תבחן מחדש". גם מדברים אלה לא עולה כי למבקש ניתנה אפשרות לומר דברו טרם קבלת ההחלטה כנדרש בסעיף 5(א) לפקודת טובות הנאה.

בהקשר זה אציין כי טענת המשיב לפיה החלטה זו אינה באה בגדר "שלילת טובת הנאה" אלא היא "מניעה נקודתית של מפגש התייחדות" לא הובררה כל צרכה, והמשיב אף לא פירט מהי האבחנה הרלוונטית בין שתי הקטגוריות. יתר על כן, המשיב בתשובתו ציטט את הוראת סעיף 5(א) לפקודת טובות הנאה כחלק מן המסגרת הנורמטיבית החלה בענייננו.

משכך, ככל שאכן לא ניתנה למבקש ההזדמנות לומר דברו טרם קבלת ההחלטה כנדרש בסעיף 5(א) לפקודת טובות הנאה, וחרף דחיית הבקשה מהטעמים האמורים לעיל, מצאתי להעיר כי לא ניתן להפריז בחשיבות ההקפדה על הנהלים והפרוצדורות הקבועות בפקודות המשיב, על קלה כבחמורה, באשר הן מסדירות את זכויות וחובות האסירים המצויים במצב של פגיעות מיוחדת מעצם מאסרם (השוו: עניין סלע, פסקה 14), וחזקה על באת-כוח המשיב שתביא הערה זו לתשומת לבם של הגורמים הרלוונטיים.

10.טענתו השנייה של המבקש היא כי יש לאפשר לאסיר לבחור את הכלא בו ייערך מפגש ההתייחדות. דין טענה זו להידחות. המבקש לא הצביע על כל מקור בדין או בהנחיות המשיב המקנות לאסיר זכות לבחור את המקום בו יתקיים מפגש ההתייחדות, ואין לראות את  סעיף 11(ב) לפקודת ההתייחדות העוסק במצב בו נקבע על-ידי גורמי שב"ס כי מפגש ההתייחדות יתקיים במקום אחר, כסעיף המקנה לאסיר זכות כאמור.

כמו כן, נפסק לא אחת כי שב"ס רשאי להעניק לאסיר טובת הנאה מסוג התייחדות ולקבוע את אופן יישומה תוך איזון בין צרכי האסיר לבין אינטרסים הנוגעים לסדרי בית הסוהר וניהולו (ראו: רע"ב 6868/17 ישייב נ' שירות בתי הסוהר, פסקה 11 (7.11.2017)). בהתאם לכך, החלטה לקיים את מפגשי ההתייחדות במקום בו מרצה האסיר את עונשו היא החלטה מקצועית של גורמי שב"ס, הנתונה לשיקול דעתם, ואשר הערכאות השיפוטיות לא ייטו להתערב בה אלא במקרים חריגים בהם ההחלטה נגועה בשרירות, בחוסר תום לב, או באי-סבירות קיצונית (ראו: רע"ב 8326/16 וידובסקי נ' שירות בתי הסוהר, פסקה 27 (31.12.2016)). לא מצאתי כי המקרה הנדון נכלל בגדר מקרים אלו.

11.בנוסף לכך, אף דין הטענה בדבר הבדלים במשך הזמן למפגש ההתייחדות בין בתי הסוהר השונים להידחות, שכן היא נטענה בעלמא, וללא פירוט תשתית עובדתית מספקת או התייחסות לסעיף 14 לפקודת ההתייחדות המסדיר סוגיה זו.

12.סוף דבר: הבקשה נדחית.

ניתנה היום, ‏ז' בשבט התשע"ח (‏23.1.2018).

ש ו פ ט ת

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   17083560_R03.doc   עב

 

משרדנו לא ייצג בתיק זה

אודות המחבר:

בית המשפט העליון הוא ערכאת הערעור העליונה ומתוקף תפקיד זה הוא שומע ערעורים (בזכות) על פסקי דין של בית משפט מחוזי, ויכול לשמוע ערעורים, לאחר בקשת רשות, על החלטות של בית משפט מחוזי שאינן "פסק דין", וגם ערעור על פסקי דין של בית המשפט המחוזי, כאשר המחוזי דן בערעור על פסק דין של בית משפט השלום. כמו כן, הוא משמש כבית המשפט הגבוה לצדק (בג"צ) וככזה אמון על קיומו של שלטון החוק והבטחת חוקיות פעולתן של רשויות המדינה. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
משפט פלילי | פסיקה | פסקי דין | פסקי דין פלילי | מאגר משפט פלילי | מאגר משפטי | פסיקה עליון | פס"ד פלילי

הצלחות המשרד בתחום
אי הרשעה בעבירות תקיפה וגניבה ביטול כתב אישום וסגירת תיק בהסדר מותנה ללקוח שהואשם באיומים ברצח הארכת מאסר על תנאי חב הפעלה למסיע שוהים בלתי חוקיים בפעם השנייה ביטול כתב אישום לקטין שהואשם בעבירת תקיפה וחבלה אי הרשעה ללקוח שהואשם בעבירת תקיפה אי הרשעה ללקוחה שפצעה ותקפה אישה אחרת

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
זאם | 14:48 29/01/2017
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
עו''ד אלעד שאול אלבז | 13:08 07/02/2017
ביטול משפט פלילי
יצחק | 08:13 14/10/2016
ביטול משפט פלילי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:53 14/10/2016
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
גילי | 21:37 28/11/2014
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
עו''ד איילון בירנבוים | 06:59 02/12/2014