חזרה לעמוד הראשי | פסיקת בית המשפט העליון | בג"ץ 8041/18 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ. ראש הממשלה
קטגוריות: משפט פלילי

בג"ץ 8041/18 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ. ראש הממשלה

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ  8041/18

לפני:

כבוד השופט י' עמית

כבוד השופט נ' סולברג

כבוד השופט ד' מינץ

העותרת:

התנועה למען איכות השלטון בישראל

נ  ג  ד

המשיבים:

1. ראש הממשלה

2. היועץ המשפטי לממשלה

3. שר הפנים

4. יו"ר הכנסת

עתירה למתן צווים על תנאי ובקשה למתן צו ביניים

בשם העותרת:

עו"ד ד"ר אליעד שרגא ועו"ד זהר אלטמן

בשם המשיבים 3-1:

עו"ד רנאד עיד

פסק-דין

השופט י' עמית:

לפנינו עתירה שהוגשה אתמול בשעות הצהריים, בה מבקשת העותרת, בין היתר, כי המשיב 3 (להלן: המשיב) יעביר את הסמכויות הנתונות לו מתוקף היותו שר הפנים ומכוח הוראות חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965 (להלן: חוק הבחירות), ככל שהן נוגעות למערכת הבחירות בירושלים, לשר אחר משרי הממשלה.

1.כידוע, היום מתקיים "הסיבוב השני" לבחירת ראשי הרשויות המקומיות. לטענת העותרת, המשיב פועל מזה תקופה לקידום מועמדותו של אחד המתמודדים לתפקיד ראש עיריית ירושלים, מר משה ליאון. בנוסף, המשיב הביע את תמיכתו בליאון בפומבי, ואף התבטא בחריפות נגד המועמד המתחרה, מר עופר ברקוביץ'. העותרת טוענת כי בהינתן שהמשיב אוחז בסמכויות הנוגעות לניהול יום הבחירות עצמו, ובהינתן שהוא הגורם המפקח על התנהלות הבחירות וכשרותן, הרי שמדובר במצב שמעמיד אותו בניגוד עניינים. כן טוענת העותרת כי התבטאויות המשיב "עולות כדי פגיעה חמורה בזכות לבחור ולהיבחר", כמו גם באמון הציבור ברשויות השלטון.

יצויין כי העתירה לא מופנית רק נגד המשיב, אלא גם נגד ראש הממשלה והיועץ המשפטי לממשלה, למען יפעלו לפי סמכותם מכוח סעיף 31ב לחוק יסוד: הממשלה ויעבירו את הסמכויות האמורות מידיו של המשיב לשר אחר משרי הממשלה. בנוסף, העתירה מופנית נגד יושב-ראש הכנסת, למען יכנס את הכנסת לדיון דחוף להצבעה על העברת סמכויותיו של המשיב.

2.בהתאם להחלטתי, המשיבים 3-1 (להלן: המשיבים) הגישו תגובה קצרה אתמול בשעות הערב. בתגובתם טוענים המשיבים כי דין העתירה להידחות על הסף מחמת שיהוי ובשל אי מיצוי הליכים. עוד נטען כי העותרת מתעברת על ריב לא לה, שכן האדם הקונקרטי שכביכול נפגע מהתבטאויות המשיב, בחר שלא לעתור בעניין. לגופם של דברים, המשיבים סבורים כי העתירה אינה מניחה תשתית עובדתית או משפטית המצדיקה את מתן הסעד המבוקש; כי לא הוברר מהן הסמכויות בהן אוחז המשיב, שבגינן הוא מצוי במצב של ניגוד עניינים; וכי כל סמכויות המשיב לפי חוק הבחירות הואצלו ממילא למנכ"ל המשרד ולמפקח הארצי על הבחירות.

3.דין העתירה להידחות על הסף.

ראשית, בשים לב למאטריה בה עסקינן וללוחות הזמנים הרלוונטיים, העתירה אכן לוקה בשיהוי של ממש. כך עולה מכתב העתירה עצמו, בו נטען כי המשיב "לאורך תקופה ארוכה קידם באופן פעיל את מועמדותו של מר משה ליאון לראשות העיר ירושלים"; כי "לאור התנהלותו בשבועות האחרונים, ובייחוד אמירותיו ביממה האחרונה, נגוע המשיב בניגוד עניינים..."; וכי "במהלך כל החודשים האחרונים שלפני הבחירות המשיב התבטא חזור ונשנה בסוגיית הבחירות לראשות העיר ירושלים..." (פס' 4, 7 ו-16 לכתב העתירה, ההדגשות הוספו – י"ע). בנוסף, כתימוכין לטענותיה, העותרת הפנתה לשורה של התבטאויות של המשיב שפורסמו באמצעי תקשורת שונים, שתחילתן כבר ביום 15.10.2018, קרי לפני ארבעה שבועות. אין מדובר אפוא בהתרחשות פתאומית שהתרגשה בעולמנו בשעות האחרונות שבעטייה נאלצה העותרת להגיש את העתירה בדקה ה-90, אלא בהתנהלות המיוחסת למשיב הנמשכת מזה חודשים, ולמצער שבועות.

ומזוית נוספת: נוכח הסעדים המתבקשים, הרי שאין לעתירה תוחלת מעשית, באשר קשה להלום כי הכנסת תתכנס בסד זמנים כה דוחק.

אך לאחרונה עמד בית משפט זה על כך שבענייני בחירות, נדרשת "הקפדה מיוחדת" בנושא השיהוי לנוכח חשיבותם של לוחות הזמנים (בג"ץ 7627/18‏ רשימת צדק ושוויון חברתי בראשות ששון שרה נ' שר הפנים, פס' 6 (25.10.2018)). בנסיבות המקרה שלפנינו, הגשת העתירה יממה אחת בלבד לפני פתיחת הקלפיות, לוקה בשיהוי של ממש, שדי בו לבדו כדי למנוע הידרשות לעתירה לגופה וכדי להביא לדחייתה על הסף. זאת, מבלי להביע עמדה לגבי ההתבטאויות שיוחסו למשיב, שככל שנאמרו – אכן יש להצר עליהן (עוד על חשיבות לוחות הזמנים וההקפדה היתרה על נושא השיהוי בכל הנוגע להליכי בחירות, ראו בג"ץ 3195/16 ‏זידאן נ' שר הפנים, פס' 4 לפסק דיני, פס' 1 לפסק דינו של השופט מזוז והאסמכתאות שם, ופס' 1 ו-5 לפסק דינה של השופטת ברק-ארז (25.4.2016)).

4.שנית, יש טעם בטענת המשיבים כי בהינתן שהמועמד המתחרה, מר עופר ברקוביץ', בחר שלא לעתור לבית המשפט בנושא זה, אין להידרש לעתירה דנן המוגשת על ידי עותר ציבורי, המבקש להתעבר על ריב לא לו (ראו והשוו בג"ץ 651/03‏ האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש-עשרה, פ"ד נז(2) 62, 70-69 (2003), אך יצויין כי שם הוכרה זכות עמידתה של העותרת; כן ראו בג"ץ 428/08 גוטמן נ' מדינת ישראל, פס' 5 (23.1.2008)). בנסיבות המקרה דנן, טעם זה אף מקבל משנה תוקף, בהתחשב בכך שבא כוחו של ברקוביץ' אכן פנה בבקשה להעביר את סמכויות שר הפנים בנושא הבחירות בירושלים לשר אחר, ובקשתו נדחתה, וחרף זאת הוא לא ראה לנכון לעתור בנושא לבית המשפט (מכתב התשובה של היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה מיום 11.11.2018 לפנייתו של ברקוביץ', צורף כנספח 2 לתגובת המשיבים).

5.לבסוף, לגופם של דברים, וכפי שהבהירו המשיבים בתגובתם, סמכויות שר הפנים לפי חוק הבחירות (למעט הסמכות להתקין תקנות בנות פועל תחיקתי) הואצלו על ידי שר הפנים למנכ"ל משרד הפנים ולמפקח הארצי על הבחירות במשרד הפנים כבר בשנת 2004, מתוקף סמכותו לפי סעיף 33(ב) לחוק יסוד: הממשלה (י"פ 5350 התשס"ה, עמ' 801). ואכן, ניתן לראות כי פנייה נוספת של בא כוחו של מר ברקוביץ', בה ביקש להאריך את שעות הפעילות של הקלפיות בירושלים, נבחנה על ידי המפקחת הארצית על הבחירות ונדחתה (מכתב התשובה שלה מיום 8.11.2018, צורף כנספח 1 לתגובת המשיבים). ממילא, לא ברור מהן הסמכויות הנתונות בידי שר הפנים שבכוחו להפעיל, המעמידות אותו במצב של ניגוד עניינים שבגינו הוגשה העתירה (ולא נעלמה מעינינו הודעת שר הפנים על דחיית הבחירות החוזרות למועצה האזורית חוף אשקלון, כאמור בהודעת העותרת שהוגשה היום בבוקר).

6.אשר על כן, העתירה נדחית על הסף. בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

ניתן היום, ‏ה' בכסלו התשע"ט (‏13.11.2018).

ש ו פ ט

ש ו פ ט

ש ו פ ט

_________________________

   18080410_E02.doc   עכב

  supreme.court.gov.il

משרדנו לא ייצג בתיק זה

אודות המחבר:

בית המשפט העליון הוא ערכאת הערעור העליונה ומתוקף תפקיד זה הוא שומע ערעורים (בזכות) על פסקי דין של בית משפט מחוזי, ויכול לשמוע ערעורים, לאחר בקשת רשות, על החלטות של בית משפט מחוזי שאינן "פסק דין", וגם ערעור על פסקי דין של בית המשפט המחוזי, כאשר המחוזי דן בערעור על פסק דין של בית משפט השלום. כמו כן, הוא משמש כבית המשפט הגבוה לצדק (בג"צ) וככזה אמון על קיומו של שלטון החוק והבטחת חוקיות פעולתן של רשויות המדינה. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
משפט פלילי | פסיקה | פסקי דין | פסקי דין פלילי | מאגר משפט פלילי | מאגר משפטי | פסיקה עליון | פס"ד פלילי

הצלחות המשרד בתחום
סיום משפט פלילי ללא הרשעה בעבירות סמים קבלת ערר וסגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שנחשד בביצוע עבירות אלימות ופגיעה בפרטיות ביטול כתב אישום ללקוח שהואשם ביבוא סמים באינטרנט קבלת בקשת חנינה על ידי נשיא המדינה ומחיקת עבר פלילי סגירת תיק פלילי ללקוח שהואשם במעשה מגונה בקטינה סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד באונס ומעשה סדום באישה אותה הכיר

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
זאם | 14:48 29/01/2017
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
עו''ד אלעד שאול אלבז | 13:08 07/02/2017
ביטול משפט פלילי
יצחק | 08:13 14/10/2016
ביטול משפט פלילי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:53 14/10/2016
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
גילי | 21:37 28/11/2014
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
עו''ד איילון בירנבוים | 06:59 02/12/2014