חזרה לעמוד הראשי | פסיקת בית המשפט העליון | ע"פ 9055/18 אורי אלי ליולקו נ. מדינת ישראל
קטגוריות: משפט פלילי

ע"פ 9055/18 אורי אלי ליולקו נ. מדינת ישראל

בבית המשפט העליון

לפני:

כבוד הנשיאה א' חיות

המערער:

אורי אלי ליולקו

נ  ג  ד

    

המשיבה:

מדינת ישראל

ערעור על החלטת בית משפט השלום בת"פ 45160-10-17 מיום 23.12.2018 שניתן על ידי כב' השופטת א' כרייף

בשם המערער:

בעצמו

פסק-דין

ערעור על החלטת בית משפט השלום בנתניה (השופטת א' כרייף) מיום 23.12.2018 בת"פ 45160-10-17 שלא לפסול עצמו מלדון בעניינו של המערער.

1. נגד המערער הוגש כתב אישום המייחס לו ביצוע עבירות של איומים ותקיפה הגורמת חבלה של ממש כלפי בת זוגו. התיק נותב לטיפולו של השופט ע' פרייז. בפתח דיון ההקראה שהתקיים ביום 17.5.2018 קיבל השופט ע' פרייז את בקשת המערער לשחרור הסניגוריה הציבורית מייצוגו, ובהמשך קבע כי נוכח העובדה שטענותיו המקדמיות של המערער מצריכות בירור ראייתי הן תוכרענה בהמשך ההליך. בית המשפט קבע כי דיון לשמיעת הראיות יתקיים ביום 12.9.2018 לפני השופטת א' כרייף. ביום 6.9.2018 דחה בית המשפט (השופטת א' כרייף) בקשה שהגיש המערער להקלטת דיון ההוכחות, וקבע כי הבקשה תידון במועד הדיון. בתחילת הדיון שהתקיים ביום 12.9.2018 שב המערער על בקשתו כי תינתן הכרעה בטענותיו המקדמיות, ובית המשפט חזר והבהיר כי יכריע בהן במסגרת הכרעת הדין. באשר לשאלת הקלטת הדיון נקבע בהחלטה כך:

"חרף החלטת בית המשפט מיום 6.9.18 לפיה הבקשה להקליט את הדיון נדחתה, מונחת בפני 'בקשה' מהיום שבה מודיע הנאשם [המערער] כי 'הקלטה תהיה! בלי קשר לתשובתכם'.

אין לי אלא להצר על תגובה זו ובפרט שבית המשפט נתן פתח להקלטת הדיון ובלבד שיתאפשר למאשימה [המשיבה] להגיב על בקשה זו, כמו כן יתאפשר למזכירות בימ"ש לעמוד על הקלטה גלויה ומקצועית באמצעות בית המשפט ולא על ידי כל גורם חיצוני. [...]

למותר לציין כי פרוטוקול הדיון כבכל הליך פלילי ובכלל משקף באופן מדויק את חילופי הדברים [...] וברי כי כל צד יכול בתום הדיון ככל והוא סבור כך, להגיש בקשה לתיקון הפרוטוקול.

לגופו של עניין ולמען ההגינות ומראית פני הצדק אאפשר לב"כ מאשימה להביע עמדתו לעניין הקלטת הדיון במועד הבא בלבד, והחלטתי בעניינו של הקלטת דיון זה עומדת בעינה גם על מנת שלא ליצור חלילה פרוטוקול מקביל".

משהמשיבה לא התנגדה להקלטת הדיונים, הורה בית המשפט כי הדיון הבא לשמיעת הראיות יוקלט באמצעות מקליט מטעם בית המשפט.

2. בפתח הדיון מיום 12.11.2018 העלה המערער טענות פסלות ביחס לשופט ע' פרייז. בית המשפט קבע על אתר כי טענות אלה אינן רלוונטיות שכן התיק לא נדון עוד לפני השופט ע' פרייז. נוכח העובדה שהמערער המשיך לטעון טענות ברוח דומה והתנהל באופן שהפריע להמשך ניהולו התקין של הדיון, הזהיר אותו בית המשפט כי ישקול להטיל עליו הוצאות. משהמערער לא חדל מהתנהלותו ואף הוסיף והעלה טענות מקדמיות כאלה ואחרות וסירב להמשיך את הדיון, הורה בית המשפט כי:

"הנאשם [המערער] מרב [כך במקור] להמשיך במשפטו והרי שהוא מייצג את עצמו. בנסיבות אלה לא ניתן להמשיך את ניהול ההליך התקין על מנת לאפשר לנאשם למצות את בקשותיו. יחד עם זאת יומנו של בית המשפט אינו הפקר, וודאי לא זמנם של העדים ושל הצדדים שהתייצבו היום לדיון. אשר על כן הנאשם יישא בהוצאות ישיבת היום בסך 2000 שקלים אשר ישולמו לאוצר המדינה [...]".

 

3. על רקע השתלשלות העניינים המתוארת, הגיש המערער ביום 13.12.2018 בקשה לפסילת המותב. בבקשה נטען כי בית המשפט גיבש דעה בעניינו של המערער, וזאת לנוכח טענותיו ביחס לדברים שנשמעו בהקלטה עצמאית של הדיון מיום 12.9.2018 שנערכה על ידי המערער. ביום 23.12.2018 נדחתה, כאמור, הבקשה. אף בהתעלם מהעובדה שההקלטה נעשתה באופן עצמאי על ידי המערער בניגוד להחלטת בית המשפט, צוין כי הפרוטוקול מיום 12.9.2018 משקף את מהלך הדיון וכי לא הוגשה כל בקשה לתיקונו מטעם המערער. בית המשפט הוסיף והבהיר כי הוא "מגבש עמדתו בצורה ברורה וחד משמעית רק במסגרת הכרעת הדין". המותב קבע עוד כי בירור טענותיו המקדמיות של המערער נדחה לא אחת להמשך ההליך בהחלטות שיפוטיות שונות, ואין מקום להכריע בטענת המערער לפיה ראיות התביעה אינן מבססות אשמה בטרם נפרשה פרשת ההגנה ונשמעו הסיכומים. לכך הוסף, כי בקשת הפסלות הוגשה בשיהוי. בית המשפט ציין כי השית על המערער הוצאות בשל העובדה שנאלץ לדחות את הדיון נוכח התנהלותו שעה שזומנו עדים והקלטה, וקבע כי אין מקום לבטל את החלטתו בעניין זה.

4. מכאן הערעור שלפניי. המערער – שכאמור, מייצג את עצמו – חוזר על טענותיו בכל הנוגע לפסילת השופט ע' פרייז, ומציין כי השופטת א' כרייף "מביעה תמיכה ודעה אישית ברורה באי נכונות פסילת השופט פרייז" למרות שלא נכחה בדיונים שהתקיימו לפניו. המערער טוען כי מופעל עליו לחץ מצד המותב מתוך "רצון עז להפליל" אותו, בין היתר באמצעות "דברי תמיכה במאשימה".

בצד הערעור הגיש המערער בקשה להוספת מסמכים ובהם החלטות של השופט ע' פרייז שניתנו בהליך אחר מההליך מושא הערעור דנן.

5. לאחר שעיינתי בערעור על נספחיו באתי לידי מסקנה כי דינו להידחות. באשר לטענות הנוגעות לפסילת השופט ע' פרייז. בצדק קבע בית המשפט קמא כי טענות אלו אינן רלוונטיות עוד, משום שהדיון אינו מתקיים בפני המותב הנ"ל. משכך, דין טענות אלה להידחות. באשר לטענות המופנות להתבטאויות השופטת א' כרייף. אכן, על הפרוטוקול לשקף נאמנה את מהלך הדיון (וראו לעניין זה סעיף 68א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984) וככל שסבר המערער כי פרוטוקול הדיון אינו משקף את שנאמר במהלך הדיון, היה עליו להגיש בקשה לתיקונו. אך כבר נפסק לא אחת כי בקשת פסילה אינה תחליף לבקשה לתיקון פרוטוקול (3225/09 חברת החשמל לישראל בע"מ – מחוז ירושלים נ' סאסי-קבלני בניין, עפר וכבישים (1986) בע"מ, פסקה 7 (2.6.2009)). ומכל מקום אין להלום מצב שבו נאשם נוקט יוזמה עצמאית להקליט את הדיון, בלא שניתן לו היתר לכך מאת בית המשפט. עיינתי בפרוטוקול הדיון ולא מצאתי בו כל תמיכה לטענה בדבר קיומו של חשש ממשי למשוא פנים מצד המותב. בית המשפט הבהיר כי עמדתו ביחס לטענות המערער תגובש בצורה ברורה וחד משמעית רק בהכרעת הדין, וחזקה עליו שכך יפעל. בצדק הוסיף בית המשפט וקבע כי בקשת המערער הוגשה בשיהוי ואף בכך יש כדי לתמוך בדחיית הערעור (ע"פ 3102/18 אלסנע נ' מדינת ישראל, פסקה 4 (25.4.2018)). לבסוף, ההחלטה בעניין ההוצאות שהוטלו על המערער אף היא אינה מקימה עילה לפסילת המותב, והמערער רשאי להשיג עליה במסלולי ההשגה הקבועים לכך בדין (השוו ע"א 1726/18 פלוני נ' פלונית, פסקה 4 (28.3.2018)).

אשר על כן, הערעור נדחה וכן נדחית הבקשה להוספת מסמכים.

ניתן היום, ז' בשבט התשע"ט (13.1.2018).

 ה נ ש י א ה

_________________________

   18090550_V01.docx   מצ

  l

משרדנו לא ייצג בתיק זה

אודות המחבר:

בית המשפט העליון הוא ערכאת הערעור העליונה ומתוקף תפקיד זה הוא שומע ערעורים (בזכות) על פסקי דין של בית משפט מחוזי, ויכול לשמוע ערעורים, לאחר בקשת רשות, על החלטות של בית משפט מחוזי שאינן "פסק דין", וגם ערעור על פסקי דין של בית המשפט המחוזי, כאשר המחוזי דן בערעור על פסק דין של בית משפט השלום. כמו כן, הוא משמש כבית המשפט הגבוה לצדק (בג"צ) וככזה אמון על קיומו של שלטון החוק והבטחת חוקיות פעולתן של רשויות המדינה. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
משפט פלילי | פסיקה | פסקי דין | פסקי דין פלילי | מאגר משפט פלילי | מאגר משפטי | פסיקה עליון | פס"ד פלילי

הצלחות המשרד בתחום
שחרור ממעצר מעסה החשוד באונס מטופלת במהלך מסאז' ביטול רישום משטרתי בעבירות גניבה לעובדת משרד החינוך וסטודנטית ללימודי דוקטורט דחיית בקשה למתן צו הרחקה נגד לקוחה בעקבות חשיפת הקלטה שהוכיחה שדווקא מבקש הצו הוא שאיים ותקף אי הרשעה לקטין בעבירות תקיפה בנסיבות מחמירות ואיומים שחרור ממעצר חשוד בעבירות מע"מ בהיקף של למעלה מ-20 מיליון ש"ח סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה פלילית ללקוח שנחשד בתקיפת קטין על-ידי אחראי

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
זאם | 14:48 29/01/2017
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
עו''ד אלעד שאול אלבז | 13:08 07/02/2017
ביטול משפט פלילי
יצחק | 08:13 14/10/2016
ביטול משפט פלילי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:53 14/10/2016
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
גילי | 21:37 28/11/2014
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
עו''ד איילון בירנבוים | 06:59 02/12/2014