חזרה לעמוד הראשי | פסיקת בית המשפט העליון | בג"ץ 3074/19 קרינה קדרלין נ. שר העבדוה, הרווחה והשירותים החברתיים
קטגוריות: משפט פלילי

בג"ץ 3074/19 קרינה קדרלין נ. שר העבדוה, הרווחה והשירותים החברתיים

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

לפני:

כבוד השופט נ' סולברג

כבוד השופט י' אלרון

כבוד השופט ע' גרוסקופף

העותרות:

1. קרינה קדרלין

2. חיה מושקא דאיזרה

3. פלונית

4. ניצן נהון

נ  ג  ד

המשיבים:

1. שר העבודה, הרווחה  והשירותים החברתיים

2. סמנכ"לית בכירה וראש מינהל, אגף תקון, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

3. רשות חסות הנוער, אגף תקון, משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים

4. עמותת אותות - דלת לחיים חדשים

5. עמותת ענב - הזדמנות לשינוי

עתירה למתן צו על-תנאי ובקשה לצו ביניים

תאריך הישיבה:

י"ז בסיון התשע"ט      

(20.6.2019)

בשם העותרים:

עו"ד ד"ר שירן רייכנברג; עו"ד ורדית דמרי-מדר

בשם המשיבים 1-3:

עו"ד רנאד עיד

בשם המשיבה 4:

עו"ד ראם סיקרון

בשם המשיבה 5:

עו"ד יוסי גוטגליק

פסק-דין

השופט נ' סולברג:

עתירה בעניינם של ההוסטלים במסגרות "בית אריאל", "אורנים" ו"בית הצברית" – הוסטלים פתוחים לנערות וצעירות, אשר מופעלים על-ידי המשיבות 4 ו-5 מכוח זכייתן במכרז פומבי 101/2014, שעל-פיו נחתם הסכם התקשרות למשך 5 שנים, עד ליום 30.6.2019. כזכור, לפי הסכם ההתקשרות, ישנה אופציה חד-צדדית למשיבים 1-3 להאריך את תקופת ההסכם בשנה נוספת, במספר פעימות, או להודיע על סיום ההתקשרות החוזית שבין הצדדים 30 ימים מראש, על-פי שיקול הדעת המקצועי של המשיבים 1-3.

למקרא העתירה והתגובות המקדמיות, לאחר עיון בנספחיהן, ולמשמע דברי ב"כ הצדדים בדיון לפנינו ביום 20.6.2019, החלטנו כזכור לדחות בקשה למתן צו ביניים. במקביל הועלו במהלך הדיון מספר הצעות לפתרון המשבר. אין עוררין על חשיבות העניין, רגישותו ומורכבותו. בהתאם לכך, המלצנו את אשר המלצנו במהלך הדיון ובסיומו. היטיבו אפוא ב"כ הצדדים לעשות, באופן שבו נעשתה הידברות ובהסכמות שהושגו במסגרתה, כעולה מן ההודעה שהוגשה ביום 27.6.2019. על-פי המוסכם, תוארך ההתקשרות עם מסגרת "אורנים" לתקופה קצובה של 6 חודשים, עד ליום 31.12.2019, או עד לסיום הליכי המכרז שפורסם ביום 24.6.2019; המאוחר מביניהם. ההתקשרות להפעלת "בית אריאל" הסתיימה במועדה המקורי, לפי הסכם ההתקשרות, ביום 30.6.2019.

המשיבה 4, בשיתוף הממונה המחוזי של מינהל סיוע לבתי משפט ותקון, תפנה לנערות המושמות כיום ב"אורנים" וב"בית אריאל" ולגורמי המקצוע המפנים, כדי לבחון אפשרות לחזרתן ל"אורנים". גיוס כוח האדם ל"אורנים" יהיה בהתאמה למספר הנערות שישהו בהוסטל, תוך מתן מענה לכל צרכיהן.

במה שנוגע לסוגיית הפניית נערות ל"אורנים", זו תֵעשה כמקובל, ובהתאם לנהלי רשות חסות הנוער. המשיבים 1-3 אמנם אינם מתחייבים למספר של ההפניות, אך "אורנים" תחזור להיות מסגרת אשר מקבלת הפניות מרשות חסות הנוער. המשיבים 1-3 חזרו והבהירו כי ההפניות ל"אורנים" במהלך תקופת ההארכה הנ"ל, תֵעשינה על-פי הצרכים הקיימים, לפי שיקול דעתם של גורמי המקצוע, ואֵלו לא יהיו מוגבלים בבחינת האפשרות להפנות נערות וצעירות ל"אורנים", כפועל יוצא מתקופת ההארכה.

רשמנו לפנינו כי ההסכמות הנ"ל אושרו על-ידי ועדת המכרזים אצל המשיבים 1-3 בהחלטה מיום 26.6.2019.

עוד רשמנו לפנינו, במה שנוגע למסגרת "בית אריאל", כי המשיבים 1-3 נערכים להתחיל בשיפוץ המקום לקראת הפעלתו על-ידי המפעיל שייבחר במכרז החדש שפורסם, כאמור לעיל, ביום 24.6.2019.

אשר להפעלת "בית הצברית" בתקופת הביניים, הוסכם בין המשיבים 1-3 והמשיבה 5 על הארכת הסכם ההתקשרות להפעלת "בית הצברית" עד ליום 31.12.2019, או עד לסיום הליכי המכרז שפורסם ביום 27.6.2019; המאוחר מביניהם. בתקופת ההארכה, החל מיום 1.7.2019, תפעל המסגרת תחת שירות נוצ"ץ. ההשמות תהיינה בתעריף שירות זה, לרבות לגבי הנערות והצעירות שהושמו במסגרת זו עד עתה. הגם שהיקף הביקוש להשמות של נערות וצעירות ל"בית הצברית" אינו ידוע במדויק, הרי שקיים ביקוש למסגרת זאת, בעיקר עקב פרויקט "יתד". ההשמות תבוצענה לפי הצורך בשטח, בכפוף להתאמת הנערות והצעירות להשמה במסגרת זאת, ובכפוף לאישור גורמי המקצוע אצל המשיבים 1-3 וברשויות המקומיות, המטפלות בהשמתן של צעירות.

גורמי המקצוע לא יהיו מוגבלים בבחינת האפשרות להפנות נערות צעירות למסגרת "בית הצברית" כפועל יוצא מתקופת ההארכה, והכל לפי שיקול דעתם המקצועי. הוסכם כי תשומות כוח האדם מטעם המשיבה 5 יהיו בהתאם למודל של שירות נוצ"ץ, וביחס למצבת המושמות ב"בית הצברית". במהלך 4 החודשים הראשונים של תקופת ההארכה מחודש יולי עד חודש נובמבר 2019, יממנו המשיבים 1-3 4 השמות נוספות מעבר לתפוסה בפועל ב"בית הצברית" עד למקסימום השלמה ל-8 השמות בסך הכל. מימון זה הריהו חריג, לפנים משורת הדין, בהתחשב עם הנסיבות המיוחדות של העניין. הארכת תקופת הוועדות לגבי צעירות שנמצאות כיום במסגרת, תהיה כפופה לרצונן, ולתכנית שאושרה ביחס לכל אחת מהן על-ידי גורמי הפיקוח אצל המשיבים 1-3.

רשמנו לפנינו כי ההסכמות הללו אושרו על-ידי ועדת המכרזים אצל המשיבים 1-3 בהחלטה מיום 27.6.2019.

זאת להבהיר, כי ביחס לכל אחת מן החוסות במסגרות מושא העתירה, לרבות העותרות 1 ו-2, קיים פתרון טיפול זמין.

על רקע האמור בעתירה, בתגובות, במהלך הדיון, ולעיל, מוצתה העתירה, והיא נמחקת בזאת.

אין צו להוצאות.

ניתן היום, ‏כ"ט בסיון התשע"ט (‏2.7.2019).

ש ו פ ט

     ש ו פ ט

ש ו פ ט

_________________________

   19030740_O05.docx   שצ

  l

משרדנו לא ייצג בתיק זה

אודות המחבר:

בית המשפט העליון הוא ערכאת הערעור העליונה ומתוקף תפקיד זה הוא שומע ערעורים (בזכות) על פסקי דין של בית משפט מחוזי, ויכול לשמוע ערעורים, לאחר בקשת רשות, על החלטות של בית משפט מחוזי שאינן "פסק דין", וגם ערעור על פסקי דין של בית המשפט המחוזי, כאשר המחוזי דן בערעור על פסק דין של בית משפט השלום. כמו כן, הוא משמש כבית המשפט הגבוה לצדק (בג"צ) וככזה אמון על קיומו של שלטון החוק והבטחת חוקיות פעולתן של רשויות המדינה. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
משפט פלילי | פסיקה | פסקי דין | פסקי דין פלילי | מאגר משפט פלילי | מאגר משפטי | פסיקה עליון | פס"ד פלילי

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק חקירה נגד קטין שנחשד בהתפרצות לבית כנסת החזרת רישיון נשק ללקוח לאחר ערר על החלטת פקיד רישוי כלי יריה סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם במעשה מגונה בקטין סגירת תיק פלילי לקטין בעבירת תיווך בסמים סגירת תיק פלילי בעבירות תקיפה ופציעה אבי דוביצקי ישלם 700 שקלים על כל יום שיפר את הצו השיפוטי המחייב אותו לסגור את דף הפייסבוק העברייני ''נתפסו על חם''

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
זאם | 14:48 29/01/2017
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
עו''ד אלעד שאול אלבז | 13:08 07/02/2017
ביטול משפט פלילי
יצחק | 08:13 14/10/2016
ביטול משפט פלילי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:53 14/10/2016
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
גילי | 21:37 28/11/2014
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
עו''ד איילון בירנבוים | 06:59 02/12/2014