חזרה לעמוד הראשי | פסיקת בית המשפט העליון | רע"ב 4187/19 מאור חדד נ. מדינת ישראל
קטגוריות: משפט פלילי

רע"ב 4187/19 מאור חדד נ. מדינת ישראל

בבית המשפט העליון

לפני:

כבוד השופט י' אלרון

המבקש:

מאור חדד

נ  ג  ד

המשיבות:

1. מדינת ישראל

2. נציבות שירות בתי הסוהר

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בעת"א 64727-05-19 מיום 3.6.2019 שניתן על ידי כב' השופט ח' טרסי

בשם המבקש:עו"ד אוהד חן

בשם המשיבות:עו"ד מיה דיין

החלטה

1. בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים (השופט ח' טרסי) בעת"א 64727-05-19 מיום 3.6.2019, בגדרו נדחתה עתירת המבקש לביטול החלטת המשיבה 2 לפיה יפסיק לרצות את עונש המאסר בפועל שהוטל עליו בדרך של עבודות שירות וירצה את יתרת עונשו בדרך של מאסר מאחורי סורג ובריח.

2. המבקש הורשע על פי הודאתו בעבירה של אי הגשת 6 דו"חות תקופתיים במועדם לפי סעיף 117(א)(6) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, וכן לפי תקנה 20 לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976. בגין ביצוע עבירה זו הושת על המבקש עונש של 4 חודשי מאסר בפועל שירוצו בדרך של עבודות שירות.

3. המבקש שובץ לביצוע עבודות שירות במשטרת פתח תקווה, ובחודש הראשון לריצוי עבודות השירות התייצב ל-6 ימי עבודה בלבד. כתוצאה מכך, זומן המבקש לשיחת בירור אצל המפקח על עבודות השירות.

4. במהלך שלושת החודשים שלאחר שיחת הבירור הוסיף המבקש להיעדר ללא אישור ממספר רב של ימי עבודה. לנוכח זאת, זומן המבקש לשיחת בירור נוספת אצל המפקח על עבודות השירות ובה זומן לשימוע בפני הממונה על עבודות השירות.

5. ביום 1.4.2019 נערך למבקש שימוע אצל הממונה על עבודות השירות, והובהר לו כי עליו לדווח בזמן אמת על כל היעדרות מעבודות השירות. כמו כן צוין בפניו כי עבודות השירות "אינן משחק", כלשון האמור ב"גיליון השימוע לעובד השירות".

6. על אף השימוע שנערך בעניינו הוסיף המבקש להיעדר ללא אישור מעבודות השירות בחודש שלאחר מועד השימוע.

לנוכח היעדרויותיו החוזרות ונשנות הרבות החליטה הממונה הארצית על עבודות השירות להמליץ לגורם המוסמך בשירות בתי הסוהר על הפסקה מנהלית של עבודות השירות של המבקש.

7. ביום 7.5.2019 החליט ראש אגף ביטחון ומבצעים בשירות בתי הסוהר לאמץ את החלטת הממונה הארצית על עבודת השירות והורה כי המבקש יפסיק לרצות את עונש המאסר בפועל שהוטל עליו בדרך של עבודות שירות וירצה את יתרת עונשו בדרך של מאסר מאחורי סורג ובריח.

בנימוקי ההחלטה צוין כי המבקש אינו מבצע כראוי את המשימות שהוטלו עליו ואינו מציית להוראות הממונה על עבודות השירות. בנוסף, הוער כי למבקש ניתנו מספר הזדמנויות לשיפור דרכיו וכי הוא לא השכיל לנצלן. 

8. עתירתו של המבקש נגד החלטה זו נדחתה בפסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים מרכז-לוד מיום 3.6.2019.

בפסק דינו קבע בית המשפט לעניינים מנהליים כי חרף טענות המבקש, לא חלה טעות בספירת מניין הימים בהם ביצע את עבודות השירות, וכי ימי מחלתו נרשמו ועודכנו ברישומי הממונה על עבודות השירות.

עוד נקבע כי בניגוד לטענת המבקש לפיה לאחר השימוע שנערך לו ביצע את עבודות השירות "על הצד הטוב ביותר", כלשונו, הרי שמרישומי הממונה על עבודות השירות עולה כי במהלך תקופה זה נעדר מ-12 ימי עבודה נוספים ללא אישור.

לבסוף, קבע בית המשפט כי לנוכח התנהלות המבקש במהלך ריצוי עבודות השירות, וחרף נסיבותיו האישיות, אין כל עילה להתערבות בהחלטה המשיבה 2.

9. על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים הגיש המבקש את בקשת רשות הערעור המונחת לפניי, ולצידהּ הוגשה בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין.

10. ביום 26.6.2019 הוריתי על עיכוב ביצוע פסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים עד למתן החלטה אחרת בבקשת רשות הערעור וזאת לצורך קבלת תגובת המשיבות.

11. בבקשתו למתן רשות ערעור, טוען המבקש כי שגתה המשיבה 2 בספירת מניין הימים בהם ביצע את עבודות השירות, שכן היה עליה לכלול במניין זה כל יום בו הופיע לריצוי עבודות השירות אף אם לא השלים את מכסת השעות הנדרשת לאותו יום.

כמו כן נטען כי לא ניתן למבקש די זמן להוכיח את התנהלותו לאחר השימוע שנערך לו, מאחר שלאחר מועד השימוע התייצב לעבודות השירות "כמעט בהתאם למניין הימים הנדרשים לביצוע", כלשונו.

 

לבסוף, הלין המבקש כי נפל פגם בשימוע אשר נערך לו אצל הממונה על עבודות השירות. זאת שכן ב"גיליון שימוע לעובד שירות" אשר נערך על ידי גורם מטעם הממונה על עבודת השירות נרשם יום קודם לתאריך השימוע כי מומלץ להורות על הפסקת ריצוי עונשו בדרך של עבודות שירות.

12. לאחר שעיינתי בבקשה ובנספחיהּ ובתגובת המשיבות הגעתי לכלל מסקנה כי דינהּ להידחות.

13. הלכה היא כי רשות ערעור על החלטות בעתירות אסירים תינתן רק במקרים מיוחדים המעוררים שאלה משפטית עקרונית החורגת מעניינו של האסיר (וראו: רע"ב 7/17 וייל נ' מדינת ישראל (26.6.1986); רע"ב 4206/19 עבאס נ' מדינת ישראל (23.6.2019)).

אמנם, בפסיקה מופיעה גישה מקלה לפיה במקרים בהם ההחלטה הראשונה בעניינו של אסיר התקבלה על ידי גוף מינהלי וההחלטה השנייה בלבד התקבלה על ידי גוף שיפוטי ניתן להקל בתנאים לקבלת רשות הערעור (וראו: רע"ב 4151/19 אבו מנה נ' שירות בתי הסוהר (19.6.2019)).

יחד עם זאת, בנסיבות המקרה דנן איני סבור כי עניינו של המבקש מצדיק את מתן רשות הערעור.

בקשת המבקש ממוקדת כולה בסוגיה האם בנסיבות העניין היה מוצדק להורות על הפסקת ריצוי עונש המאסר בפועל שהוטל עליו בדרך של עבודות שירות – והיא אינה מעלה כל סוגיה עקרונית ובכך די כדי לדחות את הבקשה.

14. אף לגופם של דברים אני סבור כי בנסיבות העניין החלטת המשיבה 2 סבירה ומידתית ואין כל עילה להתערב בה.

כפי שנקבע בפסיקה לא אחת, ריצוי עונש מאסר בפועל בדרך של עבודות שירות מהווה "פריווילגיה שיפוטית" המוצדקת בין היתר משיקולי שיקום. ואולם, במקרים בהם עובד שירות אינו עומד בתנאים הנדרשים ממנו במסגרת עבודתו, תישלל ממנו פריווילגיה זו והוא ירצה את יתרת עונשו בדרך של מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח (וראו למשל: רע"ב 3863/18 ניסומוב נ' נציבות בתי הסוהר (17.5.2018)).

כעולה מתיאור המסכת העובדתית שפורטה לעיל, החלטת המשיבה 2 התקבלה לאחר שהמבקש נעדר מעבודתו ללא אישור למעלה מ-60 יום, ומשניתנו לו מספר הזדמנויות לשנות את התנהלותו. כך, למבקש נערכו מספר שיחות בירור, ואף הובהר לו במסגרת השימוע שנערך לו כי יישלח למאסר מאחורי סורג ובריח אם לא יטיב את דרכיו. חרף זאת, המבקש לא השכיל לנצל את ההזדמנויות שניתנו לו והמשיך להעדר מעבודות השירות ללא הצדקה, אף לאחר שנערך שימוע בעניינו.

15. לבסוף אציין כי חרף טענת המבקש לפיה נפל פגם בהליך השימוע שנערך לו לא מצאתי עילה להתערב בהחלטת המשיבה 2 בעניינו.

למבקש ניתנה הזכות במעמד השימוע לטעון את טענותיו בפני הגורם המתאים, אך לא היה בכך בכדי לשנות את התרשמות הגורמים המוסמכים בשירות בתי הסוהר כי יש להורות על הפסקת עבודות השירות בעניינו.

16. הבקשה נדחית אפוא.

המבקש יתייצב לריצוי יתרת המאסר בפועל שהוטל עליו ביום 29.7.2019 בבית המעצר "הדרים" לא יאוחר מהשעה 10:00, או על פי החלטת שב"ס, כשברשותו תעודת זהות או דרכון. על המבקש לתאם את הכניסה למאסר כולל האפשרות למיון מוקדם עם ענף אבחון ומיון של שב"ס בטלפונים: 08-9787377, 08-9787336.

ניתנה היום, ‏ו' בתמוז התשע"ט (‏9.7.2019).

ש ו פ ט

_________________________

   19041870_J03.docx  

  l

משרדנו לא ייצג בתיק זה

אודות המחבר:

בית המשפט העליון הוא ערכאת הערעור העליונה ומתוקף תפקיד זה הוא שומע ערעורים (בזכות) על פסקי דין של בית משפט מחוזי, ויכול לשמוע ערעורים, לאחר בקשת רשות, על החלטות של בית משפט מחוזי שאינן "פסק דין", וגם ערעור על פסקי דין של בית המשפט המחוזי, כאשר המחוזי דן בערעור על פסק דין של בית משפט השלום. כמו כן, הוא משמש כבית המשפט הגבוה לצדק (בג"צ) וככזה אמון על קיומו של שלטון החוק והבטחת חוקיות פעולתן של רשויות המדינה. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
משפט פלילי | פסיקה | פסקי דין | פסקי דין פלילי | מאגר משפט פלילי | מאגר משפטי | פסיקה עליון | פס"ד פלילי

הצלחות המשרד בתחום
שחרור חשוד ממעצר בעבירות נשק סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בסחיטה באיומים של דמות ציבורית מוכרת סגירת תיק פלילי ללקוח שהואשם במעשה מגונה בקטינה ביטול כתב אישום בעבירות אלימות בתוך המשפחה ביטול רישום משטרתי בעבירות גניבה לעובדת משרד החינוך וסטודנטית ללימודי דוקטורט קבלת ערר בדבר סגירת תיק אונס בעילה של היעדר אשמה פלילית

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
זאם | 14:48 29/01/2017
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
עו''ד אלעד שאול אלבז | 13:08 07/02/2017
ביטול משפט פלילי
יצחק | 08:13 14/10/2016
ביטול משפט פלילי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:53 14/10/2016
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
גילי | 21:37 28/11/2014
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
עו''ד איילון בירנבוים | 06:59 02/12/2014