אם רישום פלילי התיישן ונמחק עדיין צריך לקבל פטור מאיסור העסקה של עברייני מין?