HTML Site Map

Homepage Last updated: 2019, April 16
Total pages: 165302

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 [129] 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166
forums1070 pages
viewtopic.php?f=6&t=985&start=0&view=print
viewtopic.php?f=6&t=986&start=0&view=print
viewtopic.php?f=6&t=987&start=0&view=print
viewtopic.php?f=6&t=988&start=0&view=print
viewtopic.php?f=6&t=989&start=0&view=print
viewtopic.php?f=6&t=99&start=0&view=print
viewtopic.php?f=6&t=990&start=0&view=print
viewtopic.php?f=6&t=991&start=0&view=print
viewtopic.php?f=6&t=992&start=0&view=print
viewtopic.php?f=6&t=993&start=0&view=print
viewtopic.php?f=6&t=994&start=0&view=print
viewtopic.php?f=6&t=995&start=0&view=print
viewtopic.php?f=6&t=996&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=100&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=102&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=1037&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=1047&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=1060&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=107&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=108&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=110&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=1109&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=111&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=113&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=1148&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=115&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=117&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=118&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=132&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=134&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=153&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=158&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=159&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=162&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=163&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=170&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=173&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=175&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=179&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=180&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=181&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=183&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=186&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=187&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=191&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=206&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=213&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=214&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=216&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=225&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=226&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=238&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=239&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=252&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=257&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=260&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=268&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=281&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=282&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=289&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=29&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=299&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=300&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=304&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=305&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=310&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=311&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=316&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=330&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=335&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=352&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=353&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=359&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=368&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=373&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=374&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=406&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=409&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=420&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=421&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=429&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=436&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=444&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=446&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=447&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=455&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=459&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=460&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=461&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=465&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=47&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=48&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=491&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=51&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=510&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=513&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=52&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=53&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=54&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=55&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=564&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=599&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=61&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=615&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=631&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=638&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=639&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=644&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=65&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=66&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=675&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=707&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=711&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=717&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=72&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=723&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=733&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=74&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=742&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=767&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=769&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=772&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=775&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=80&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=805&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=806&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=819&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=828&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=842&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=85&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=850&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=86&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=867&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=870&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=879&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=888&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=89&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=90&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=91&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=928&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=939&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=953&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=96&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=97&start=0&view=print
viewtopic.php?f=8&t=98&start=0&view=print
viewtopic.php?f=9&t=1020&start=0&view=print
viewtopic.php?f=9&t=1029&start=0&view=print
viewtopic.php?f=9&t=1030&start=0&view=print
viewtopic.php?f=9&t=1065&start=0&view=print
viewtopic.php?f=9&t=1066&start=0&view=print
viewtopic.php?f=9&t=654&start=0&view=print
viewtopic.php?f=9&t=655&start=0&view=print
viewtopic.php?f=9&t=656&start=0&view=print
viewtopic.php?f=9&t=658&start=0&view=print
viewtopic.php?f=9&t=660&start=0&view=print
viewtopic.php?f=9&t=666&start=0&view=print
viewtopic.php?f=9&t=698&start=0&view=print
viewtopic.php?f=9&t=699&start=0&view=print
viewtopic.php?f=9&t=710&start=0&view=print
viewtopic.php?f=9&t=720&start=0&view=print
viewtopic.php?f=9&t=726&start=0&view=print
viewtopic.php?f=9&t=737&start=0&view=print
viewtopic.php?f=9&t=739&start=0&view=print
viewtopic.php?f=9&t=740&start=0&view=print
viewtopic.php?f=9&t=748&start=0&view=print
viewtopic.php?f=9&t=761&start=0&view=print
viewtopic.php?f=9&t=789&start=0&view=print
viewtopic.php?f=9&t=822&start=0&view=print
viewtopic.php?f=9&t=869&start=0&view=print
viewtopic.php?f=9&t=873&start=0&view=print
viewtopic.php?f=9&t=938&start=0&view=print
forums announces1 page
הכירו גם את קבוצת הפייסבוק "שאל עורך דין פלילי" - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
יש לכם שאלה דחופה? הכירו את קבוצת הפייסבוק "שאל עורך דין פלילי" המכילה עורכי דין פליליים רבים והוקמה על מנת לספק מענה וסיוע מיידי לשאלות בתחום
forums avirot-machshev46 pages
איומים והטרדות בפייסבוק - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי, רציתי לשאול שאלה בעניין איומים והטרדות דרך הפייסבוק. לפני מספר חודשים, גבר שאני לא מכיר שלח לי הודעה בזאת הלשון: "אין לך מושג עם מי התעסקת",
האם הפצת ספאם בכמויות זאת עבירת מחשב או פלילית? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אין לי מושג אם זה פלילי או לא אבל אני אשאל כאן ואדע אחת ולתמיד. יש לי מאגר של מיליון מיילים שקיבלתי פעם ויש לי תוכנה להפצת המיילים האלו ואני מוכרת את השירותים
האם חוקי להוריד את קובץ אגרון - תוכנת מרשם האוכלוסין? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
לפני שנה פרסמו באחד הפורומים באינטרנט לינק שבו אפשר להוריד את התוכנה של משרד הפנים ויש שם את כל מרשם התושבים המעודכן. חבר שלי הצליח להוריד את זה ושלח לי
האם מותר להרים אתר הימורי ביטקויין - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, אני מעוניין להרים אתר להימורי ביטקויין האם זה חוקי ? האתר לא ישב בישראל תודה.
האם מותרת צפיה בסרטים ותמונות של חומר פדופילי באינטרנט? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רציתי לשאול האם מותרת צפייה בסרטים ותמונות של חומר פדופילי ברשת? לתשובתכם המהירה אודה.
הודעה פרטית בפייסבוק - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, האם שליחת הודעה פרטית!! בפייסבוק שכוללת עלבונות ללא איומים היא עברה פלילית? אפשר לעשות עם זה משהו? אני חייב להדגיש שמדובר על הודעה פרטית ולא פומבית,
הורדת סרטון בעל תוכן פדופילי(ככל הנראה) בטעות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, לפני מספר ימים, באמצעות תוכנה לשיתוף קבצים, הורדתי סרטון פורנוגרפי קצר, ולפי שמו לא יכולתי לדעת מה הוא מכיל, ולא שיערתי לעצמי שמופיעים בו קטינים.כשפתחתי
הימורים באינטרנט - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי, רציתי לדעת מה החוק בישראל בנוגע להימורים באינטרנט (שלא במסגרת מפעל הפיס), ואם המדינה אוסרת - האם יש מקרה מתועד של אכיפה של מהמר באופן לא חוקי באינטרנט?
המנהלת נכנסה למייל הפרטי שלי בעבודה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, במקום העבודה, המנהלת שלי פתחה את המייל הפרטי שלי בשעות הערב בזמן שאני לא נמצאת. יש בינינו יחסים עכורים, המנהלת מתנכלת לי. אני דואגת לסגור את המייל
הפצת סרטון מיני בפייסבוק - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, מישהי שיצאתי איתה מאיימת לפרסם סרטון מיני שאני מופיע בו לכל החברים שלי בפייסבוק אם לא אעשה מה שהיא מבקשת. אני לא יודע מה לעשות כרגע אני ממש מפחד
התחברות לחשבון פייסבוק של אחר ללא רשות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, במידה ואני נכנס לחשבון פייסבוק של אדם ללא רשותו וקורא את תיבת הדואר שלו שם האם אני עובר על החוק? האם זה נחשב פגיעה בפרטיות? תודה מראש
חבר שלי הצליח לפרוץ מרחוק למחשב של השכנים שלו - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי  :) חבר שלי מומחה במחשבים ויודע לסדר כל תקלה ובעיה. הוא הראה לי שהוא יכול לפרוץ למחשב של השכנים באמצעות ה wi-fi שלהם, בלי להיות מחובר מהאינטרנט שלנו,
חדירה למחשב בבית - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום,  קיבלתי מהמעסיק שלי מחשב נייד לשימוש גם בבית, ידוע לי כי הוא בלש אחרי מעשי בבית, האם הוא יכול להתחבר  גם למחשב הנייח הפרטי שלי בבית? 
חלק מתמונות ששובשו - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב , אשמח לסיוע , אני עומדת לפתוח תביעה על חדירה למחשב שבעבודה . אך היום רציתי להעלות לדיסק און קי את הצילומים ולהפתעתי רובם לא ניתנים לפתיחה חלק
חשיפת פרטים מזהים באתר היכרויות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
בפורום ציבורי של אתר היכרויות, היכן שכל המשתמשים רוצים להיות אנונימיים ומזדהים בניקים ובתקנון האתר רשום שאסור למסור בציצור כל פרט על משתמש אחר, משתמש אחד
יש אומדן לכמות הפריצות למשתמשים בפייסבוק ? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
מדי פעם שומעים על איזשהו סטאטוס מוזר או ציוץ מביך ... ואז בעלי החשבון טוענים שזה לא הם ושפרצו להם וזה ... האם יש בנימצא סטטיסטיקה/אומדן/הערכה... לגבי כמה
כיצד מגלים מי פרץ לי לגמייל - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, גילתי שמישהו פרץ לי למייל. חשוב לי מאד לדעת מי זה. שאלתי היא: 1) כיצד ניתן לדעת לאחר שהוחלפה הסיסמא 2) היכן מדווחים לגוגל על פריצה? תודה רבה
כניסה לחשבון בנק של אחר באינטרנט - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
חברה שלי עוזרת לידידה טובה שלה שסובלת מקוצר ראיה ועוזרת לה לקרוא מכתבים ולשלוח מכתבים וכאלה. החברה שלה נתנה לה את פרטי חשבון הבנק שלה, שם משתמש וסיסמא
לשון הרע באתר יוטיוב - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי, יש איזה אדם שפרסם עלי לשון הרע של ממש באתר יוטיוב ואפילו ייחס לי עבירה פלילית שמעולם לא הייתה. אין בדבריו של אותו אדם שום אמת וכל מטרתו היא לפגוע
מישהו פרץ לי ל-FTP ומחק קובץ שרצה שאסיר ולא רציתי, זה פלילי? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום עו"ד דוק, לפני מספר שבועות קיבלתי מייל מאדם מסויים שביקש שאסיר תמונה מסויימת מהאתר שלי ולא הסכמתי לעשות כן מכיוון שבעת העלאת התמונה הוא הסכים
מישהו פרץ לי לתיבת מייל - מה עלי לעשות? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, אדם מסוים שאני מכיר פרץ לי למייל וקרא את המיילים האישיים שלי, מחק מידע ושינה הגדרות. אני יודע שהוא פרץ לי למייל מכיוון שיש לי עותק של ה-IP האחרונה
מישהי לקחה ממני כסף בפייפל בפייסבוק - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי לעורך הדין אסף דוק לפני כמה חודשים גלשתי לפייבוק וראיתי בחורה ממש יפה והתחלתי לדבר איתה, רציתי לקדם את הקשר הזה ולהיפגש איתה, אבל היא סיפרה לי שהיא
מעקב אחר פעילות עובדת באינטרנט בזמן העבודה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
לפני שנה קניתי פלאגאין מיוחד כזה מחנות של חוקרים פרטיים, זה מתחבר למקלדת, כאילו לחוט של המקלדת ואפשר לעקוב אחרי כל פעולות ההקלדה והגלישה של מי שמחברים
מעשה קונדס או מעשה פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
התחזות לדמות בחורה מצויירת שלום רב, עשיתי מעשה קונדס ואני מעוניין לבדוק את משמעות החומרה- במידה ויש כזאת . פוטרתי מעבודתי בעקבות הלשנה של אחת העובדות ביצרתי
סחיטה באיומים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב האמת היא שהשאלה היא די דחופה. מקווה למענה קרוב. התקשר אלי חבר שגר בכפר בשטחים. נשוי טרי, טיפוס תמים להכעיס. התמימות שלו היא גם עקב האכילס שלו.
סחיטה מינית בפייסבוק - דחוף! - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, לפני יומיים התכתבתי עם בחורה מחו"ל בפייסבוק וקיימתי איתה סייבר סקס. היום היא שולחת לי את סרטון בו אני נראה מאונן ודורשת ממני כופר של 5000$ וכותבת
סחר בתוכנות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי רציתי לדעת מה קורה למי שעושה סחר בתכונות לא חוקיות.
ספקית אינטרנט - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, רציתי לשאול האם ספקית האינטרנט שלי יכולה לקרוא או לשמור העתק של מיילים שנשלחים מהמחשב האישי שלי. אני מודע לאפשרות שמיילים נשמרים בשרתים של גוגל
פורום עבירות מחשב - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
פורום עבירות מחשב - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
פרוד נכנס למייל פרטי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
הפרוד שלי נכנס למייל הפרטי שלי מתוך המחשב האישי שלי, ללא רשות, הסכמה או ידיעה שלי. הוא הוציא משם מידע על מנת שיש לו בתביעת גירושים. האם זה פלילי? האם יכולה
פרופיל מזויף בפייסבוק והתחזות באתרי הכרויות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום,  לאחרונה פנו אלי מספר נשים שדיברו עם אדם שמתחזה לי בפייסבוק מזה מספר חודשים. אותו אדם פתח חשבון פייסבוק בעל שם בדוי והוסיף אליו תמונות שלקח מחשבון
פריצה לאתר באישור - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, ברצוני לדעת האם מנכ"ל החברה שלי ביקש להראות לחברה שאנחנו משתמשים בשירותים שלהם שהיא פריצה מהווה עבירה פלילית הפריצה נעשתה באישור המנכ"ל
פריצה למייל וגניבת תמונות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי, אני ובעלי מצויים בתחילתו של הליך גירושין. מתוך חשד שאני בוגדת בו הוא פרץ לתיבת המייל שלי שם מצא תמונות בעלות אופי מיני שאני צילמתי עבור עצמי ושאינן
פריצה לפייסבוק והתחזות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
יש לי אקס שנפרדתי ממנו לפני חודש ומאז הוא פשוט ממרר לי את החיים. אתמול גיליתי שהוא פרץ לחשבון הפייסבוק שלי, החליף תמונה ואפילו התכתב עם גברים שהייתי בקשר
פריצה לפייסבוק וקריאת הודעות ע"י שותפים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, אני גרה עם שותפים, לאחרונה נאמר לי מאחד מהם ששותף אחר נכנס למחשב האשי שלי וקרא הודעות שלי בפייסבוק וסיפר על ההודעות לשאר החברים. היו שם הודעת אינטימיות.
פריצה לשרת רשת וחיטוט בקבצי מידע - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, לפני כמה שבועות מישהו פרץ לשרת הרשת שלי וחיטט בדברי הדוא"ל שלי. מסתבר שמדובר ב-IP ששייכת לשכן בבניין בו אנו מתגוררים. מדובר בשכן מופרע ויש
פריצה מרחוק לפלאפון - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, קרובת משפחה שלי בתהליכי פירוד מבעלה. הוא נהיה מאוד אובססיבי ומצא שיטה לפרוץ לפלאפון שלה (האקינג). לפי מה שהיא מספרת הוא קורא לה הודעות שאמורות
פרסום תמונות של קטין עם אישור הורה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, צילמתי בגרמניה תמונות של ילד כבן שנתיים כשהוא משחק במזרקה ערום, באישור אימו שעמדה לידו. התמונות, כמובן, לא מיניות בשום צורה שהיא. האם מותר לי לפרסם
פרסום תמונת קטין בפייסבוק - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, שתי שאלות: 1. האם מותר לאדם לפרסם בפייסבוק תמונות של קטין, בלי רשות הוריו? 2. האם מותר להורה גרוש לפרסם בפייסבוק תמונות של בנו הקטין, בלי אישור ההורה
פרסום תמונת קטין בפייסבוק - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, שתי שאלות: 1. האם מותר לאדם לפרסם בפייסבוק תמונות של קטין, בלי רשות הוריו? 2. האם מותר להורה גרוש לפרסם בפייסבוק תמונות של בנו הקטין, בלי אישור ההורה
פתיחת חשבון מתחזה בפייסבוק - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
עו"ד דוק שלום, לאחרונה גיליתי שפתחו על שמי חשבון פייסבוק פיקטיבי שבו מפרסמים עלי לשון הרע. אני לא יודע מי עשה זאת אני רק יכול לנחש. מה עלי לעשות כרגע?
צילום ילדים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שאלה חברתי יוצאת עם גבר גרוש שיש לו ילד במהלך בילוי משותף של שלושתם חברתי העלתה תמונה שלה ושל הילד לדף האישי שלה ברשת החברתית באישור והסכמתו המלאה של בן
רובוט לשליחת אימיילים לרשימות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, לחברה יש מאגרים של כתובת אימיילים שהגיעו ליידה לצרכי שיווק מצד שלישי בקבצי אקסל. החברה רוצה לשלוח לאלפי הרשומות אימייל עם מידע והצעות לרכישה של
שליחת תמונה באינסטגרם - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
האם שליחת תמונה של איבר המין באינסטגרם לאדם שאין איתו היכרות קודמת היא עבירה פלילית ? התמונה נשלחה בשוגג ונשלחה התנצלות לאחר מכן.
תכנית בערוץ 2 מחפשת נפגעי עבירות מחשב ואינטרנט - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
תכנית טלוויזיה בערוץ 2, העוסקת בעבירות מחשב ואינטרנט, מחפשת אזרחים ישראלים שנפגעו, רומו ונסחטו באינטרנט: גניבת זהות דיגיטלית, שימוש בכרטיסי אשראי ופריצה
forums forum-f102 pages
פורום משפט צבאי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שימוש בסמים בצבא בחמש הזדמנויות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
האם חייל שנמצא "מלוכלך" בבדיקת שתן עם קנאביס, והודה שעישן במסגרת אזרחית בלבד ב-5 הזדמנויות צפוי להיענש בפני בית דין צבאי? תודה
forums lashon-hara28 pages
אזהרת הציבור מפני פרטים לא נכונים באתר היכרויות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום. הכרתי מישהי באתר היכרויות שהתחזתה לגברת מהוגנת בת 42 ובפגישה נוכחתי שמדובר בצעירה בשנות העשרים לחייה אשר דרשה תשלום מראש עבור שרותי מין. ברצוני להזהיר
איך מחשבים תביעת פיצויים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, איך מחשבים פיצויים לפי כמה מאות אלפי שקלים. בברכה.
האם זה נחשב לשון הרע - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
האם לספר בפרטי לאדם את שארע לי עם אדם אחר נחשב לשון הרע או רק אם הדבר נעשה ברבים? כמו למשל לספר בפרטי שאדם בוגד באישתו האם נחשב לשון הרע?
האם יש פוטנציאל לתביעת לשון הרע? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אני רוצה לבדוק אפשרות לתבוע שני אנשים שהגיבו בצורה מאוד פוגענית בפיסבוק. אחת טבעונית קיצונית שכתבה עלי שאני קניבל מזדיין חסר מצפון, ועוד אחת ששלחה אותי
הוצאת דיבה במהלך עדות בבית משפט - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
מעוניין לתבוע מישהו על הוצאת דיבה כרגע אני בהליך משפטי בעניין אחר בכלל ותוך כדי העדות הוא אמר עלי דברים שקריים והשמצות. האם אפשרי ומה עלי לעשות. תודה
הכפשות ופגיעה בשם הטוב בקבוצת פייסבוק - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אני חברה בקבוצת פייסבוק עם 5 אלף עוקבים ויש חברה אחרת שנמצאת בסכסוך עם בעלה כבר תקופה דיי ארוכה. לפני כמה ימים היא העלתה פוסט לפייסבוק וכתבה שאני מנהלת
הפצה של סרטון משמיץ בקבוצת וואטסאפ - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, מישהי מפיצה סרטון משמיץ על העסק המשפחתי שלנו בקבוצת וואטסאפ סגורה של תושבי העיר בה מצוי העסק. הסרטון עצמו לא מפריע לנו כמו ההשמצות של יוזמת הסרטון
התגוננות מפני תביעת לשון הרע סתמית - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב המצב שלי קצת מורכב אני עובד בפארק מסוים שבו נגבה תשלום מהמבקרים , לאוזני אשתי הגיע מידע כי עמיתי לעבודה מועל בכספי הקופה אך אין לה הוכחה לכך ,
לשון הרע - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
הי, אני עובדת בחברה בתחום הרכש, והיום התקשר הבוס שלי ואמר שאחד הספקים שלי התקשר אליו ואמר לו שאני לא בסדר ושאני שולחת לו כל מיני הודעות באינטרנט. לי כמובן
לשון הרע בפייסבוק - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב האם תגובה על פוסט של אדם בפייסבוק בסגנון: הלוואי ובמציאות היית אדם טוב כפי שעושה רושם הפוסט שלך אם כי למרבה הצער לא כך הוא הדבר, צר לי על ציבור
לשון הרע בקבוצות וואצאפ - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום. . רציתי לדעת בכלל אם שווה לתבוע. פירסמתי פוסט בקבוצת וואצאפ שמשתקף מימנו הסתה לאלימות. הפוסט שפירסמתי הוא על ידי העתק הדבק מקבוצה אחרת. לאחר שפורסם
לשון הרע בתביעות קטנות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
האם אפשר להגיש תביעת לשון הרע בבית דין לתביעות קטנות ? אני מודע למגבלות סכום התביעה
לשון הרע בתוך המשפחה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום לכם. לפני מספר שנים הורשעתי לצערי הרב בנסיון למעשה מגונה בקטינה. בהערכת מסוכנות נקבע שאין לי משיכה לקטינים, אין סטייה, והמסוכנות נמוכה. בהתאם לכך
לשון הרע מצד השכנה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
השכנה שלנו בבניין דפקה לי את הרכב. ולא הודיעה. ראיתי כתמים בצבע הרכב שלה, על הדלתות ועל הרכב שלי ממש בכנף צבע הרכב שלי על שלה. דפקתי לה על הדלת והצגתי
מחיקה של תוצאות חיפוש לא מחמיאות מ-google - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, אני בעל עסק ולאחרונה אני חווה התקפה של פרסומים משמיצים במנוע החיפוש google. זה הגיע עד לכדי כך שכאשר מקלידים את שם העסק בגוגל הדבר השני שמוצג
מסירת עדות כוזבת במשטרה והוצאת לשון הרע - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, בעקבות סכסוך עם שכני, הוא הגיש תלונה נגדי במשטרה בה טען שאיימתי עליו ברצח. הוא כתב זאת גם בכתב הגנה שהגיש לבית משפט השלום בדיון שבו הוצאתי נגדו
פגיעה בפרטיות מצד ערוץ טלוויזיה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
ערוץ טלוויזיה מסוים הפיץ עלי סרטון עם פרטים מאד אישיים כאשר נתתי רשות רק עם טשטוש קול ושלא יזהו אותי. למעשה הם לא עשו עבודה טובה וכולם מזהים אותי באזור
פורום לשון הרע והגנת הפרטיות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
פורום לשון הרע והגנת הפרטיות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
פרסום כשיש צו איסור פרסום - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אם התברר לי שיש מישהו שמפרסם לאנשים באופן אישי (לא בפייסבוק הגלוי לכל) מידע עלי שיש לגביו צו איסור פרסום על פרטי האישיים. האם ניתן לתבוע אותו על הפרת צו
פרסום מספר רכב של אדם שלא חנה כחוק ושיימינג - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
האם פירסום תמונת רכב של מישהו שחנה שלא כחוק, בו רואים את מספר הרכב, נחשב כשיימינג?
שמועות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
התברר לי כי מפיצים בקבוצה גדולה שמועה על רומן עם גבר נשוי. 2 שאלות: במידה וחלק מהדברים נכונים וחלק שקריים מה עומד להגנתי על פי חוק האם במקרה כזה ניתן לתבוע
שמות גנאי והעלבה בווטסאפ קבוצתי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
בווטסאפ של הבניין המונה למעלה מ-60 אנשים אחד הדיירים כינה אותי בשמות גנאי ואף צחק על נכותי ומבלי שהייתה כל התגרות מצידי. האם יש לי אפשרות לתבוע אותו בלשון
תביעה על הוצאת דיבה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אחד השכנים שלי שממש אין לי שום קשר אליו ממש בדה שיחה איתי בפייסבוק כמובן שזה שקר אחד גדול פרסם את זה לעיניי כולם על קולות שאני עושה בלילה ועל כך שחיי המין
תביעת דיבה לאחר סגירת בחוסר אשמה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
הוגשה נגדי תלונה במשטרה על תקיפה של שכן, זומנתי לחקירה ולאחר זמן מה התלונה נסגרה עקב העדר אשמה. האם עומדת לי הזכות לתבוע את המתלונן בגין האשמת שווא? וכמה
תביעת דיבה נגד הגרושה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
. אני גרוש 3 שנים ונשוי בשנית . בשנה הראשונה לאחר הגירושין גרושתי פרסמה בפייסבוק שלה 2תמונות שלכאורה מציגות חבורות על ידה ועל רגלה עם כותרת "זה מה
תביעת לשון הרע על פוסט בפייסבוק - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אני מחפש עורך דין שעוסק בלשון הרע. בעקבות שורה שרשמתי בפייסבוק בעקבות פוסט של חבר שפורסם, הוגשה נגדי תלונה במשטרה על הסתה לאלימות ובנוסף הגישו נגדי תביעת
תביעת לשון הרע עקב האשמה בגניבה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
האם עילה לתביעה בגין לשון הרע? הואשמתי על ידי גברת במועדון ספורט כי התליון שענדתי הוא של אמה ואני מצאתי אותו והוא שלה ופנתה לפקידה לאחראי למדריך ולחלק
forums member עו''ד אור הדאיה1 page
התחבר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
forums member עו''ד איילון בירנבוים1 page
התחבר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
forums member עו''ד אלון שליכטר1 page
התחבר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
forums member עו''ד אלעד שאול אלבז1 page
התחבר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
forums member עו''ד אסף דוק1 page
התחבר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
forums member עו''ד דן נתיב1 page
התחבר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
forums member עו''ד חזי כהן1 page
התחבר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
forums member עו''ד עודד רגב1 page
התחבר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
forums member עו''ד רביד כהן1 page
התחבר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
forums member עו''ד אור הדאיה1 page
התחבר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
forums member עו''ד איילון בירנבוים1 page
התחבר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
forums member עו''ד אלון שליכטר1 page
התחבר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
forums member עו''ד אלעד שאול אלבז1 page
התחבר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
forums member עו''ד אסף דוק1 page
התחבר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
forums member עו''ד דן נתיב1 page
התחבר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
forums member עו''ד חזי כהן1 page
התחבר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
forums member עוʹʹד אור הדאיה1 page
התחבר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
forums member עוʹʹד איילון בירנבוים1 page
התחבר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
forums member עוʹʹד אלון שליכטר1 page
התחבר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
forums member עוʹʹד אלעד שאול אלבז1 page
התחבר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
forums member עוʹʹד אסף דוק1 page
התחבר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
forums member עוʹʹד דן נתיב1 page
התחבר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
forums member עוʹʹד חזי כהן1 page
התחבר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
forums member עוʹʹד עודד רגב1 page
התחבר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
forums member עוʹʹד רביד כהן1 page
התחבר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
forums mishpat-plili768 pages
**פרויקט דוקומנטרי על סחיטה ואיומים ברשת - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
*עזרה* לפרויקט גמר שלי במסגרת התואר בתקשורת אני עושה סרט דוקומנטרי. אני מחפש מישהו/מישהי שעברו סחיטה באינטרנט. אנא מכם, חשוב חשוב חשוב!! עזרו לי לשתף ולהפיץ
4-AcO-DMT חוקי? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, לפני מספר ימים חבר שלי הכיר לי סם בשם 4-AcO-DMT. הוא טען שהסם הוא חוקי משום שהוא לא בפקודת הסמים המסוכנים. אני חקרתי את העניין ואכן הסם לא מופיעה
avista4@walla.com - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
עלתה לי שאלה בעקבות רצח תאיר ראדה ז"ל. אם אדם נשפט בגיל 23 על רצח שביצע בגיל 13, האם הוא נשפט לפי הגיל שלו בזמן הרצח או לפי הגיל שלו בזמן המשפט? תודה.
אחזקת תמונות אמנותיות בהן מוצגים קטינים בהקשר אירוטי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, 1. האם יש עבירה פלילית באחזקת תמונות אמנותיות בהן מוצגים קטינים בעירום (יש בזה מוטיב אירוטי), או איורים בהם הקונטקסט הוא אירוטי ? שלוש דוגמאות
אחרי מחיקת רישום פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי, אחרי שבית המשפט ראה לנכון להוציא אותי באי הרשעה ועברה לי תקופת התיישנות וגם תקופת המחיקה. האם לאורך כל חיי, יהיה זכר אי שם במחשבי המדינה והמשטרה שהיה
אי אמירת אמת בבית המשפט המקומי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום האם לעו"ד מותר לשקר ולומר שאין חריגות בניה בבית המשפט המקומי  כאשר הוא עצמו הגיש לבית משפט אחר חוות דעת שכתוב בה שיש חריגות בניה זואת אומרת שהוא
אי ביצוע עימות בחקירת משטרה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, בתיק פשע לא קיבלתי את הזכות לעימות והתיק נסגר. במידה ואני מגיש ערעור והערעור מתקבל החוק יכול לאפשר ביצוע עימות שיש בו ראיה ממשית? תודה.
אי הופעה לדיון בבית משפט - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום לך! נקבע לי דיון ערעור כמשיב ולא הופעתי. ובכל זאת נעשה לדיון ונקבע עם המערער למחוק את הערעור בהסכמה ללא צו הוצאות ולהגיש תביעה אזרחית נגדי. השאלה:
אי הופעת נאשם. - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
בבית משפט המחוזי הנאשם לא הופיע. מדובר בנאשם שמסר עדות הפללה כנגד נאשם אחר בשביל להציל עצמו. כל הדיון נערך למה הנאשם וב"כ לא הופיעו. לא נעשה דיון
אי הרשעה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום קיים אצלי רישום פלילי יותר מעשר שנים לפני נתפסתי עם סמים היה לי משפט וקיבלתי שלצ ואי הרשעה. מאז למדתי לתואר ראשון וחייה חיים נורמטיביים. כרגע מעוניינת
אי הרשעה וקבלה לעבודה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב,לפני כ4 שנים נשפטתי בדין פלילי, הודתי והוחלט לשלוח אותי ל140 שעות של"צ, אך לא להרשיע בפלילים. ידוע לי שעוד כשנה הרישום הפלילי של העברה הנ"ל
אי ידיעה על עדים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום,  הורשעתי בבית משפט השלום, במהלך הממשפט הזמן מתן העדות הראשית נודע שהיו שני עדים אשר לא תוחקרו או לא נגבו מהם עדות. (ראוי לציין שאותם עדים גם לא עלו
אי מילוי חובה ציבורית במזיד - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
=אי מילוי חובה ציבורית במזיד אם נותן שרות ציבורי נמנע מלתת לי שרות וטוען שאני מטרידה אותו האם אפשר להגיש נגדו כתב אישום על מילוי חובה ציבורית במזיד? מה
אי מסירת עדות בבית משפט - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי לפני כמה חודשים הגשתי תלונה על בן דודי ומיד לאחר מכן חזרתי בי ורציתי לבטל את התלונה הגעתי לתחנה ומסרתי עדות חוזרת שהוא לא עשה לי שום דבר ועדיין זה
איום בהפצת סרטון מיני - דחוף - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, מישהו מאיים לפרסם סרטון מיני שלי באינטרנט אם לא אעביר לו כסף. הוא שלח לי קישור לסרטון ביוטיוב ועכשיו מאיים לשלוח לרשימת החברים שלי בפייסבוק. מה עושים?
איום בפגיעה בשם הטוב אם חוב לא מוחזר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שבת שלום, יש לי שאלה באשר לפליליות של איום בפגיעה בשם הטוב. השקעתי סכום כסף מסויים במיזם אינטרנטי. שכשניסתי למשוך את היתרה שלי בו, היא לא עברה אליי. כשדיברתי
איום מצד עורך דין הצד שכנגד בבית משפט - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום ביציאה מדיון בא כח הצד שכנגד איים עליי תיזהר ממני מבלי שעשיתי דבר. איך אפשר להוציא את סרטון האבטחה מבית המשפט? ומה כדאי לעשות. אני יודע שהוא רציני.
איום מקצועי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, אני מטפלת רגשית במקצועי, ובשל סיבה מזערית ביקשתי מההורים לשנות את שעתה טיפול למטופל (כהנחיה מנהלית שקיבלתי מההנהלה). לאחר שהודעתי לאם בשיחת טללפון,
איומים באלימות דרך הוואצאפ - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
קיבלתי איומים בהודעות מבחורה "אני אדקור אותך" "אתה לא תראה אור יום" ואז אחרי שחסמתי אותה מישהי אחרת כתבה לי בוואצאפ שאם אני אקלל שוב
איומים על להרביץ - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
 את העצמות ולא ביצע את זה האם המשטרה מתיחסת לזה אם מגישים תלונה   שלום האם איום על בן אדם שאומר למישהו אחר אני ישבור לך
איומים על רקע כבוד המשפחה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי בעלי עצור בגלל האיומים על רקע כבוד המשפה עד עכשיו הוא עצור כשלושה חודשיים ובעוד כשבוע התקיים בית משפט בנוגע לתיק העיקרי אני נמצאת בחודש 9 צריכה ללדת
איומים עם סכנה מוחשית. מה לעשות? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
הגרוש של בחורה שיצאה עד לא ממזמן עם אחי מאיים עליו. התקשר אליו ב5 לפנות בוקר אמר לו שהוא ישחוט אותו היום חיכה לו ליד הבית בצהריים מזל שאח שלי לא היה בבית.
איך אני מאלצת את המשטרה להמליץ על כתב אישום? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, יש ביני ובין השכן סכסוך שכנים, הוצאתי ע"י בית משפט צו למניעת הטרדה מאיימת, השכן הפר את הצו. הוגשו תלונות במשטרה על איומים, גרימת נזק וחבלה והפרת
איך אפשר לבטל צו הרחקה שניתן במשטרה? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, נחקרתי על אלימות במשפחה וקצין החקירות החליט להרחיק אותי מהבית שלי! לתקופה של 30 ימים. איך אפשר להתמודד עם ההחלטה השרירותית הזו שלו וכמה מהר זה יכול
איך מבטלים לחלוטין תיק פלילי שנפתח במשטרה? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי עו"ד דוק, רציתי לשאול איך אפשר לסגור תיק פלילי שנפתח במשטרה ולגרום לכך שהוא לא יופיע אחר כך אפילו במסוף המשטרתי כתיק סגור?
איך ניתן לסגור תיק פלילי מחוסר אשמה? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, נפתח לי תיק במשטרה על תקיפת בת זוג. אני לא תקפתי ולא נעליים, אישתי ואני נמצאים בהליכי גירושין והיא מצאה לעצמה עוד דרך נוחה לנגח אותי כדי לשאוב לי
אילו עבירות נכללות בהליך סגירת תיק בהסדר מותנה? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, רציתי לדעת בבקשה אילו עבירות נכללות בהליך סגירת תיק בהסדר מותנה ? תודה
איסור החזקת סכין- היתרים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום. אני סטודנט ועובר לגור בירושלים לצורך לימודים, המצב כעת נורא ואיום והסכנה מוחשית. ראיתי סרטונים של הדקירות ונחרדתי. יש איסור של החזקת סכין במקום ציבורי
איסור פרסום פרטי נפגעת עבירה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, בעקבות תלונתי על מעשים מגונים מצד עמית לעבודה נפתחה חקירה פלילית במשטרה ולאחריה הוגש נגדו כתב אישום. ככל הידוע לי כתב האישום הוגש ממש לאחרונה
איסור פרסום שם של חשוד שנעצר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, קרוב משפחה שלי נעצר לפני מספר שעות בחשד לביצוע של עבירת מין. אותו קרוב משפחה הוא מנכ"ל של חברה מוכרת במשק הישראלי ויש סיכוי מאוד סביר שאם
אישום בעבירות מין בקטינה במשפחה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב עו"ד דוק אחי מואשם במעשים מגונים בקטינה בתקופה של שלושה חודשים . בכתב האישום המתלוננת מתארת מסכת אירועים מופרך ולא מהימן. הוא הודה על שני
אישום על שימוש עצמי ללא אחזקה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, זומנתי לחקירה על שימוש עצמי בעקבות כך שהפלאפון שלי היה רשום אצל סוחר סמים שהמשטרה תפסה. המשטרה לא תפסה אצלי שום דבר אסור, אך בחקירה שאלה כל כמה זמן
אישור העסקת עברייני מין - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום. לפני כשנתיים וחצי גרושתי הגישה נגדי תלונה על תקיפה מינית של ביתי. הוזמנתי לחקירה באזהרה כשעה ובסופה התיק נסגר מחוסר ראיות. כיום אני מעוניין להתנדב
אלימות מילולית / איומים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, ברצוני לדעת האם אני יכולה להגיש תלונה במשטרה על אדם שאיים ואמרה לי שאם אני לא אזיז את האוטו שלי הוא ידרוס אותי ואת ילדיי שהיו באוטו...והמשיך לומר
אלימות מצד תלמיד - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, אני עובדת כסייעת חינוך מיוחד בבית ספר. לפני שבוע תלמיד בן 9 היכה אותי בראשי. בינתיים לא נמצא נזק פיזי, אך עלול להמצא בעתיד. כעת אני סובלת מכאבים,
אלימות של בן זוג - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
לפני מספר ימים הגשתי תלונה במשטרה על בן זוג שהייתי איתו בקשר ותקף אותי. המשטרה לא עושה כלום, הבחור חופשי וממשיך למרר לי את החיים ולאיים עלי בהודעות SMS
אלכוהול ברחוב - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
האם לשוטר מותר לשפוך לי אלכוהול אם אני שותה ברחוב אלכוהול בשעה 13 בצהריים ביום שבת? אשמח להפניה לדיו בעניין זה. תודה
אם בית משפט ירשיע אותי בעבירה הוא יוכל לפסוק כנגדי פיצויים? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, מתנהל כנגדי כרגע משפט על תקיפה של אדם משוגע שלא מפסיק עד עצם היום הזה לקלל אותי ואת בני משפחתי ואף לאיים עלינו. אותו אדם טען במשטרה שבעקבות התקיפה
אמירת שקר בבית משפט - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רציתי לדעת האם עד שעולה להעיד ומשקר עובר עבירה פלילית ואם כן מה צפוי לו. תודה
אני וחבר שלי ניסינו להתחיל עם העוזרת של אמא שלי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, לפני חודשיים אמא שלי הביאה עוזרת בית כוסית ברמות מרוסיה או רומניה ואני חיכיתי שאמא שלי תצא לקניות כדי להתחיל איתה. היא לא הסכימה וביקשה שניתן
אני לא רוצה להעיד במשפט נגדי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי, עורך הדין שלי אמר לי שאני צריך להעיד במשפט המתנהל נגדי בשבוע הבא ואני מאוד חושש מזה. אמרתי לו שאני לא רוצה לעשות את זה בגלל שיש לי פחד במה מטורף וגם
אני מסתייגת מחלק מהדברים שפורסמו כאן - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי :) :) :)  טוב!!!! סורי מראש על הציניות והביקורת (אבל כזאת אני ;)   ) קראתי פה מאמר שאפשר להיחקר בליווי עו"ד בחקירה במשטרה!  נשמע הגיוני ועם זה
אני נאמן נקיון, ולא מעוניין לתת עדות בבית משפט - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, בתור נאמן נקיון, שלחתי דו"ח לגבי אדם שראיתי משליך פסולת מרכבו. אותו אדם קיבל ברירת קנס והחליט שברצונו להישפט. דיברו איתי בטלפון מהמשרד להגנת
אקדח אוויר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום שלום קוראים לי ליאל ואני בן 12 אני רוצה לרכוש אקדח אוויר שביל להיתאמן ולא בשביל לירות על אנשים חס וחלילה אני רוצה לדעת אם אפשר אשמח לקבל תשובה במהרה
אשמח לחוות דעת - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, נתתי לאדם הלוואה והוא התחייב להחזירה. הגיע התאריך אולם הוא לא עשה זאת ומאז מתחמק מממני. בהסכם שערכתי ביני ובינו, סוכם כי במידה ולא יושב הכסף,הרכב
אשפוז - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי, אני חשוד בביצוע גניבה של אופניים. לא הגישו נגדי כתב אישום עדיין נגדי. ויש לי בעיות נפשיות. השופט אמר שהוא חושב שכדאי שאני אלך לאשפוז בבית החולים ושאל
אתר עם תמונות דוגמנות של ילדות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אני מתכנן לבנות אתר עם תמונות דוגמנות של ילדות(תמונות שנלקחו מאתרים אחרים שצילמו ופירסמו אותם) ולשים את התמונות באתרי שיתוף תמונות ששמים באנרים ופופאפים
בא לבית ולא הולך - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
טוב אז הסיפור הוא די מורכב אבל אני אנסה לקצר כמה שרק בצורה הטובה ביותר. יש לאימא שלי גרוש (לא אבא שלי) שהוא גרוש שלה כבר המון שנים ( 10-11 בערך) ויש להם
באילו תנאים תתקבל טענת ההגנה העצמית? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
עו"ד דוק שלום רב, רציתי לדעת באילו תנאים צפוי בית המשפט לקבל את טענת ההגנה העצמית? והאם גם כאשר לא התרחשה באמת סכנה לנאשם, אלא הוא רק דימה לעצמו סכנה
בדיקת דנא - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
הוזמנתי לחקירה ולקחו ממני בדיקת Dna למה עשו את זה לאיזה צורך ן האם זה חוקי ואם לא מה נתן לעשות
בדיקת הערכת מסוכנות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
האם אדם שיש חשדות כנגדו על הטרדה יכול ללכת לבדיקת הערכת מסוכנות באופן פרטי להסיר חששות של אנשים מסביבתו או שעצם ההליכה לכך בעייתית ואלי גם יכולה להתפרש
בחור שמאיים ויורק עלי בכל פעם שאנחנו נפגשים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
יש איזה בחור מטורף בשכונה בה אני גר אשר בעבר היינו חברים אך ניתקנו קשר בגלל ריב על בחורה. העניין הוא שמאז כל פעם שהוא רואה אותי בשכונה הוא מקלל אותי, מאיים
ביזיון בית משפט - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
ניתן צו ע"י בית משפט. הנתבע הפר אותו. שאלות: 1. יש דיון ביזיון בית המשפט. הבנתי שהנתבע יקבל כנס או מאסר. מה יקרה אם הנתבע לא ישלם את הקנס וימשיך להפר
ביטול אזיק אלקטרוני - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
הוגש נגדי כתב אישום על איומים ואחזקת סכין,אני בגירה.רצו לעצור אותי עד תום ההליכים אך בסוף שחררו אותי למעצר בית מלא עם איזוק אלקטרוני.הורו לקצינת המבחן
ביטול הליך פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי רציתי, לברר אם ניתן לבטל הליך לפלילי לזיכוי לאחר שנתיים הקורבן מודה שהוא העליל עליי הכל כדי למנוע את התקדמותו ואת התפתחותי בתחום הרפואה? אשמח לדעת.
ביטול מעצר בית - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי אני נמצא במעצר בית של למעלה מחצי שנה בתיק של תקיפה חבלנית ולא רואה אור יום. יש לי סנגור ציבורי רדום שלא עושה את העבודה כמו שצריך. האם זה תקין בתיקים
ביטול מעצר בית שניתן על-ידי המשטרה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, אתמול בלילה אחי נעצר ונחקר בחשד לתקיפה של אחד השכנים בבניין. בסיום החקירה החוקר אמר לו שאסור לו לצאת מהבית למשך 7 ימים! וזאת למרות שהוא לא עשה כ-ל-ו-ם!
ביטול משפט פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, אני מנהל משפט פלילי בעקבות כתב אישום שהוגש נגדי בעבירת תקיפת שכן בבניין. יש לי ראיות רבות שלא תקפתי אותו והוא מנסה להתנקם בי על רקע סכסוך של שנים
ביטול רישום פלילי בעבירות סמים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
יש לי רישום פלילי בן 6 שנים בגין עבירות סמים. ביצעתי עבודות שירות בעקבות ההרשעה הזאת. מאז אני לגמרי נקי, עשיתי תואר ראשון בחינוך ואני משמש כמורה מחליף
ביטול רישיון נשק ארגוני - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אישתי התלוננה עלי במשטרה ולקחו לי את הנשק. הבעיה היא שאני עובד כמאבטח ובעבודה אומרים לי שאין להם אפשרות להמשיך ולהחזיק אותי. איך אני פותר את הבעיה של הנשק?
ביטול רישיון נשק בעקבות תיק פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב אני פונה עליכם בנוגע לקרובת משפחה שלי שלטענת בעלה שהורחק מהבית בעקבות איומים טען שאישתו איימה עליו ודחפה אותו. אישתו שעובדת בתור מאבטחת במיכללה
ביטול תלונה במשטרה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, לפני מספר שבועות אני ובעלי רבנו וזה הסלים עד כדי כך שהרמתי טלפון למשטרה והגיעה ניידת. לאחר מכן, לקחו את בעלי לחקירה למרות שביקשתי שלא ואפילו פתחו
ביצוע שירות לציבור. - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
נשפטתי בבית משפט שלום על עבירה וקיבלתי 200 שעות של שירות לציבור. את השעות הללו אני אמור לסיים עד סוף השנה. עשיתי 20 שעות בתחילת ינואר, ואח'כ הפסקתי עקב
ביקשתי להשפט ב 2014 על דוח- לא קיבלתי זימון - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום קיבלתי דוח על אי עצירה בעצור וביקשתי להשפט.. לא קיבלתי עדיין מועד למשפט (אנחנו ב 2018) האם זה כבר תחת חוק התיישנות??
בירוקרטיה והתיישנות - דו"ח מהירות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, באוגוסט 2017 החברה בה אני עובד (אני נוסע ברכב חברה צמוד) קיבלה שני דוחות מהירות שצולמו בחיפה (לפני מנהרות הכרמל ובתוך מנהרות הכרמל) בהפרש של 2 דקות
בירור סטטוס בתיק שנמצא בפרקליטות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, לפני שנה בערך נעצרתי על תקיפת שוטר ושוחררתי על ידי שופט מעצרים. לאחר מכן התיק הועבר לפרקליטות ושוכב שם כבר מספר חודשים. איך אני יכול לדעת מה קורה
בעיות מול מאבטחים ואחיות בקופת חולים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אני מבקש תגובות ממי שהסתבכו עם מאבטחים ואחיות בקופות חולים . אנשים שאחיות ופקידות הזמינו מייד מאבטחים מול לקוחות שהביעו ביקורת ואי שביעות רצון ללא שום
בעילה אסורה בהסכמה של בת 14 במסגרת קשר רומנטי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב אני בת 26 וחבר שלי לשעבר והאב של בני הוא בסביבות גילי. לפני שש שנים הוא ניהל קשר רומנטי שכלל יחסי מין עם נערה בת 14. הכל היה בהסכמה, ראיתי התכתבויות
בעל מהמר כפייתי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום. בעלי מהמר מזה כ-7 שנים. עם הזמן ההימורים החלו להיות מאוד אינטנסיביים. כולל ווינר,טיסות לחול והימורים עם חברים. אני והוא עצמאיים ועובדים יחד. מרבית
בקשה לזימון לחקירה באזהרה במשטרה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, שכני הגרים מתחתיי זוג מבוגרים בגיל 70 בטוחים כי ילדנו הקטנים מרעישים להם בשעות הלילה ולפנות בוקר בטענות כי ילדנו רוקדים בנעליי עץ וגוררים רהיטים
בקשה לעיכוב הליכים ליועמ"ש - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, הגישו נגדי כתב אישום על תקיפה סתם בעקבות סכסוך שכנים מתמשך שהיה לנו בבניין בו אני גר. מדובר בכתב אישום מיותר מכיוון שאנחנו היום חברים (אני והמתלונן)
בקשה לקבלת רשיון תיווך - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, ברצוני לגשת למבחנים של משרד המשפטים לקבלת רשיון תיווך נדלן, קראתי שכדי לקבל רשיון, המבקש חייב להיות ללא עבר פלילי, בעבר היו לי שני תיקים פליליים,
בקשר לזמן הענישה המקסימלי בחוק - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
מעניין אותי לדעת מה הסיבה שעדיין אתה למשל נוהג לרשום בתגובה למעשה אסור, מה העונש המקסימלי שלו , אפילו שבפועל בבית המשפט לא תמיד הנתבע מקבל את העונש המקסימלי?
ברור סטטוס של תיק משטרתי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
מקורב שלי נתפס לפני מספר ימים בגניבה מחנות גדולה במרכז קניות. אין לו עבר פלילי. הוא נלקח למשטרה, נחקר, אודה והתחרט על מעשיו. החוקר אמר לו להתרחק ממרכז
גביית מקדמה לדירה העולה על חוק המכר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום וברכה. רכשתי דירה על הנייר לפני קבלת היתר(במסגרת תמ"א 38 מסוג 1). שילמנו ליזם כ-20 אחוז משווי הדירה. ראוי לציין כי אין שום ערבות. האם זה משהו
גבר עירום בביתו מול חדרה של ביתי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, בבניין שמולנו, עבר לאחרונה להתגורר גבר שנוהג להסתובב בעירום מלא בביתו. הבעיה היא, שהבית שלו נמצא מול חדרה של ביתי בת ה 12. הוא לא צמוד לחדר שלה,
גוינט - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
הייתי במסיבה בדירה מושכרת (וילה) שהי בה כאלו שעישנו גוינטים, אני אישית לא עישנתי אולם יצא לי להרחיק גוינט אחד שהיה לידי (כי לא רציתי שזה יהיה קרוב אליי),
גז"ד פרטי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שכני מסכן חיי ילדים בנהיגתו הפזיזה. תלונות למשטרה לא הועילו. שכנים שוקלים לשכנע שכנים נוספים להתנכל לו "במסגרת החוק" כנקמה "צודקת לצורך
גזר דין קשה על החזקת פחות מגרם גראס - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, לפני שנתיים בערך שוטר ערך עליי חיפוש (בהסכמה) ומצא פחות מגרם אחד של גראס. כשנשאלתי מה זה מסרתי כי מדובר בשימוש עצמי. הוגש נגדי כתב אישום וגם בבית
גניבה בחול - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, היתי בתאילנד לפני חודשיים, וגנבו לי את המחשב הנייד. אני חושד בשכן שהגיע במיוחד לבדוק את המחשב ואמר שיש לי מחשב יפה. האם אפשר להגיש נגדו תלונה בארץ
גניבה ממקום העבודה ואולטימטום של המעסיק - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום המקרה שלי הוא כזה - אני ביצעתי גניבה בעסק בו אני עובד. הבעלים אמר לי תחזיר 10,000 ואני לא יגיש נגדך תלונה במשטרה. עם מה אני מתמודד ומה עלי לעשות במצב
גניבה ממקום העבודה ושליחה לפוליגרף - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום לכם אני עובד ברשת רמי לוי והיום הבוס קרא לי לשיחת נזיפה במהלכה הוא טען שאני גנבתי מוצרים מהסופר ושהכל רואים במצלמות, אבל הוא לא מוכן להראות לי את
גניבה של עובד בעסק - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, יש לי עובד בעסק שתפסתי אותו גונב מהקופה. עדיין לא אמרתי לו שום דבר כי אני חושד שזאת לא הפעם הראשונה שהוא עושה את זה ואם כך הדבר הרי שמדובר בסכומי
גניבת נכסים וירטואלים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, במאמרך כאן אתה מציין שנכסים וירטואליים יכולים להחשב כסעיף "גניבה" עפ"י חוק. האם פריצה למחשב וגניבת מידע וחומרים ממנו נחשב מעבר
גניבת רכב - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, עובד בחברה, לאחר שהתפטר מהחברה לקח ללא רשות וללא ידיעת הבעלים את רכב החברה. הבעלים שחשד שהרכב נגנב הגיש תלונה למשטרה על גניבת הרכב. כעבור מספר שעות
גרושתי זייפה מסמכים והגישה אותם להוצל"פ - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, גרושתי פתחה לי תיק בהוצל"פ על כל מיני חובות לכאורה שאני חייב לה. היא הגישה חשבונית מס/קבלה על טיפול שיניים שבוצע לכאורה לקטין, מכללית סמייל,
דחיית דיון בשל מצב רפואי (נפשי) - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, אם יש לי בעיה נפשית (חרדות,דיכאון,חולשה,בעיות שינה, בעיות זיכרון) ויש לי דיון בבית משפט (הקראה) ובשל המלצה של רופאה מומחה אני צריך להימנע מכל
דחיית משפט פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
יש לי משפט והדיון בעוד שבוע, הייתי מעורבת לפני כמה ימים בתאונת דרכים, יש לי זעזוע מוח. אם יש לי עקב כך המלצה למנוחה, אז ניתן לדחות את המשפט, ולכמה זמן
דחיית ערר להשבת רישיון נשק - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, לפני מספר חודשים נחקרתי במשטרה בחשד לתקיפה של אישתי ונלקח ממני הנשק. לאחר מכן הגשתי ערר לפקיד רישוי כלי ירייה בניסיון להחזירו אך המשרד לביטחון פנים
האזנת סתר בבית - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי האם מותר להניח מקלט בבית ללא ידיעת האישה כאשר קיים חשש לפגיעה בי ע"י מאחד מבני משפחתה? זאת אומרת בשביל להבין אם ניהלו שיחה על זה?
האזנת סתר בגן ילדים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
האם ניתן להשתמש בהקלטה שנעשתה במפגש בגן ילדים אם הילד (בן 5) ידע על קיום ההקלטה וגם השתתף בשיחה במפגש (לאחר התעללות מילולית של הגננת בילדים אחרים שומעים
האזנת סתר במקום ציבורי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, קראתי בחוק האזנת סתר כי האזנה המתבצעת במקום ציבורי, אינה נחשבת להאזנת סתר גם אם אתה לא חלק מהשיחה. מספר שאלות ברשותך: 1. האם מותר להטמין מכשיר הקלטה
האם אני חייב להתלונן במשטרה על אדם שפגע בי? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
עורך הדין דוק שלום, לפני מספר ימים תפסתי עובד שלי גונב כספים מקופת החנות. אני מנסה לתפוס את אותו עובד מאז ולא מצליח. מדובר בסכום של כמה אלפי שקלים. רציתי
האם אסור על נאשם לקבל העתק מתסקיר שירות המבחן? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שאלתי היא האם באמת אסור על נאשם בדין לקבל העתק מתסקיר שירות המבחן? עורך הדין שלי מסרב להציג לי אותו כדי שאוכל להיערך בהתאם למשפט. תודה
האם אפשר לבקש לבטל כתב אישום ומה התנאים לכך - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, האם אני פונה לבית משפט שיבטל כתב אישום? האם אני צריך לפנות לתביעה כדי לבטל כתב אישום?
האם אפשר ללמוד/לטוס עם רישום פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום,אני חייל בשנת השירות האחרונה ויש לי רישום פלילי מלפני שנה+ על עריקות. הייתי בחובות ונאלצתי לערוק מעל ל חודשיים והבנתי שיש לי רישום פלילי... עכשיו
האם אפשר לשפוט נאשם שלא בפניו? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
יש לי משפט פלילי בשלום באר שבע ורציתי לשאול האם בית המשפט יכול לשפוט אותי בהיעדרי בעבירה של איומים והטרדה לפי מתקן בזק? עליכם השלום.
האם אשב בכלא? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום. ניהלתי רומן עם גבר נשוי עד שהעניינים הסתבכו והתחשק לו פחות וכך האןבססיה שלי אליו גברה כאשר הוא הבין שאקפוץ בכל זמן נתון שהוא.ירצה. בשיחה האחרונה
האם הזנחה של ילדים זו עבירה פלילית? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, האם הזנחה של אמא את ילדיה זו עבירה פלילית או שמדובר במשהו שניתן רק לערב בו את שירותי הרווחה בעיר? תודה
האם הטרדה טלפונית וב-SMS היא עניין פלילי? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי, זומנתי לחקירה בגלל ששלחתי למישהי שיצאתי איתה בעבר הודעות SMS וגם ביצעתי אליה כמה שיחות שלא נענו, למרות שהיא ביקשה שלא אתקשר יותר. האם הגיוני שדבר
האם המשטרה חייבת חובת שימוע או תגובה לפני הגשת כתב אישום - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
האם בעבירות מסוג עוון התביעות חייבות לתת זכות תגובה או שימוע לפני הגשת כתב אישום? האם אפשר לפי חוק לבטל כתב אישום אם לא ניתנה זכות שימוע או תגובה לפני
האם העברה שעשיתי נכללת כעבירת מין? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, לפני כשנה וחצי הגעתי לחקירה על הפצת תמונות תועבה של קטינה (ההפצה הייתה לא באנטרנט אלה הצגת התוכן לאנשים במכשיר שבו הוא צולם (ללא שליחה לאף אדם)),
האם התייעצות עם עורך דין בחקירה מחשידה אותי? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
הזמינו אותי לחקירה בעוד יומיים במשטרת באר שבע ורציתי לדעת אם אני מגיע עם עורך זה לא עלול להחשיד אותי עוד יותר מאשר הייתי מגיע בלעדיו? תודה
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שופט מתעמר בי פוגע לי בהגנה לא מאפשר לי לייצג את עצמי, לא מאפשר לי להלות טענות הגנה תוך כדי שהמשפט יסתיים כמה שיותר מהר, כל הזמן המשפיל אותי. האם אני אומר
האם זה הטרדה או איומים? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אם אמרתי למשהי שקבלתי ממנה שרות בין 5 ל-10 פעמים בתקופה של כמה שבועות בודדים, נוסח על איומים לכאורה לא פלילים כמו "תזהרי ממני" "את תצטערי
האם זה חוקי לייבא זרעי קנאביס מחו"ל באינטרנט? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום לעורכי הדין, רציתי לדעת האם חוקי לייבא זרעי סמים מסוג קנאביס מאתר אינטרנט בינלאומי? תודה
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
זומנתי להמשך חקירה, התבקשתי להגיע לחקירה תוך יומיים, אני סרבתי מאחר ואני עובד ובקשתי לתאם מועד אחר, בכל זאת הגיעו שוטרים למקום עבודתי ואמרו לי שאני מעוכב
האם זה נחשב להחזקת סם לצריכה עצמית? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, אתמול המשטרה עשתה אצלי חיפוש בבית ומצאה סמים בכמות של 17 גרם (לפי מה שהם אומרים - אני חושב שזה הרבה פחות). לא חקרו אותי על צריכה עצמית אלא על עבירה
האם זה נפוץ ששופטים מתעמרים בנאשמים במשפט פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
האם זה נפוץ ששופטים לא נותנים לנאשמים ליצג עצמם וכופים עליהם סנגור ציבורי כדי לפגוע להם בהגנה?
האם זה עבירה פלילית של הטרדה? ווהאם יש הגנה בחוק? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
האם זה הטרדה כלפי עובד ציבור עקב תפקוד לקוי ולא חוקי שלו? העלבתי אותי כמה פעמים(לא קללות) איימתי עליו כמה פעמים בודדות "תזהר ממני" אתה "תתן
האם זו הצעה מגונה באינטרנט? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
בחור שעובד איתי, מפרסם מודעה באינטרנט ומציע לבנות שמעוניינות, לפנות אליו למייל ולהצטלם בעירום בפוזות אירוטיות מאוד (לא סתם צילום עירום אומנותי) תמורת תשלום.
האם חובה למסור עדות במשטרה? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
עבדתי בחנות והמנהלת ביקשה שנעביר לה כרטיס עובד היא טענה שהיא מקבלת משכורת גלובלי אך בעצם גנבה שעות אנחנו העובדים לא ידענו שזאת גנבה עכשיו רוצים לפתוח תיק
האם חוסר עניין בציבור זה טענת הגנה בזוטי דברים? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
האם חוסר עניין בציבור זה טענת הגנה בזוטי דברים?
האם חוקי להחזיק אלה טלסקופית? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
עו"ד דוק שלום רציתי לשאול האם חוקי להחזיק באלה טלסקופית לצורך הגנה עצמית? תודה מראש
האם חוקי להחזיק ולעשות שימוש בגז מדמיע / גז פלפל? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, רציתי לדעת האם על פי החוק אני רשאי להחזיק בגז מדמיע / גז פלפל ולעשות בו שימוש לצורך הגנה עצמית? אני גר באזור לא הכי סימפטי וחושב על זה כבר תקופה
האם יש צורך בעו"ד פלילי? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, אשמח לעצתך- הזזתי בכוח אופניים של שכן בבניין שחנו בצורה מפריעה וכתוצאה הם נפגעו. בעקבות פנייתו של השכן אלי בשאלה אם אני יודעת מי נגע באופניים
האם כל נגיעה היא מעשה מגונה? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שאלה לגבי המושג מעשה מגונה. שלום רב לעורך דין ולצוות הנכבד. שאלה, אם בנאדם נגע בבחורה שהוא מכיר, והיא ביקשה בעדינות שיפסיק לגעת ,והוא הפסיק ,וביקש סליחה
האם לאחר חקירה פלילית יש לי תיק פלילי? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום!!! נחקרתי במשטרה אחרי שידיד שלי החליט להתנקם בי שלא רציתי לצאת איתו והוא החליט שאני מטרידה אותו . אחרי החקירה לקחו ממנ י טביעת אצבעות וצילמו לי את
האם לכוון סכין מטבח לעברי זו עבירה? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אחותי בת ה22 התווכחה עימי על נושא העזרה בעבודות הבית בעיצומו של הויכוח היא היתה ממש עצבנית , ירקה לי בפרצוף ואז אני ירקתי לה בחזרה, ואז מה שהיא עשתה ,
האם מבחינת החוק היא יכולה לעשות משהו ? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום  אם אני בקשר עם ילדה בת 14 וחצי ואני בן 17 ואנחנובקשר ממש טוב וכיף לנו ביחד אבל למשפחה שלה זה לא מתאים האם מבחינה חוקית הם יכולים לערב משטרה איכשהו
האם מגיע פיצוי לבחור צעיר ששהה בבנק בזמן שוד בנק? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום אני מבקש לשאול אם בני שהה בבנק בזמן שוד בנק וקיבל כתוצאה מכך פוסט טראומה ... (לא היה שומר בבנק באותו עת הכוונה בזמן השוד)... האם בני זכאי לפיצוי כספי
האם מדובר באיום? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
ברצוני לדעת האם משפטים אלו נחשבים לאיום. " אבל בסדר אדם לומד להעריך אדם אחר רק בדרכים רעות ועוד מעט יהיה לך ממש לא נעים ואז פתאום יהיה לך אינטרס לחפש
האם מדובר בהעלבת עובד ציבור? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אם עובד ציבור נוהג כלפי באופל פסול ובלתי חוקי ואי אומר לו שהוא עבריין כתגובה למעשיו הפסולים. האם מדובר בעבירה על החוק?
האם מדובר בחיפוש בלתי חוקי של שוטר? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, לפני כמה ימים יצאנו אני וחבר שלי לבר בת"א ופתאום עצרה לידנו ניידת משטרה ואחד השוטרים, שמכיר את אותו חבר בגלל הרקע העברייני שלו, שאל אותו
האם מדובר בעבירה פלילית בגינה יש עניין בציבור כתב אישום? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שוטר פגע לי בפרטיות על ידי צו בתרמית כדי לכסות על רשלנות מקצועית. השוטר גרם נזק לתלונה וכדי שלא יטענו שהוא גרם נזק מאחר וצריך לעוולת רשלנות שיגרם נזק,
האם מדובר בעבירה פלילית של הטרדה ואיך מוכחים שזה לא? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
האם מדובר בעבירה פלילית ואיך מוכחים שזה לא? אם אני מתקשרת הרבה פעמים לנותן שרותי ציבורי מאחר והוא לא נותן לי שרות. האם זה עבירה פלילית של הטרדה? בלי איומים
האם מדובר בעבירה פלילית של הפרת אמונים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אם עובד ציבור פועל במצב של ניגוד עניינים ומשלב אינטרס מקצועי יחד עם אינטרס אישי ולא רק אינטרס אישי זר(אלא גם מקצועי) אם אני מתלונן על המעשה כנפגע, האם
האם מדובר בעבירה פלילית של סחיטה באיומים שבגינה מורשעים? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אני התקשרתי לעו"ד של חברה גדולה(שהייתי לקוח לשעבר שלו) לגבי קבלת תגובה, המזכירה שלו אמרה לי לשלוח לו מייל,כאשר המזכירה אמרה לי שהיא לא יכולה להעביר,
האם מה שעשיתי זה פלילי? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום לעורכי הדין המלומדים, יש לי שאלה, לפני כמה חודשים רבתי עם אחד השכנים שלי שדאג להשפיל אותי ליד כמה אנשים שהקשר איתם ממש חשוב לי, הוא עשה את זה בארסיות
האם מותר להחזיק גז פלפל ברחוב? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, עקב המצב הביטחוני אני חושב לקנות גז פלפל לצורך הגנה עצמית. האם זה חוקי להסתובב עם גז פלפל ברחוב? תודה מראש
האם מותר להחזיק קטין במעצר יחד עם בגירים? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
השאלה שלי היא מותר למדינה להחזיק קטין במעצר יחד עם בגירים באותו התא?
האם מותר להחזיק שוקר חשמלי? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום עו"ד דוק, רציתי לדעת האם אני יכול להסתובב ברחוב עם שוקר חשמלי לאור ההסלמה במצב הביטחוני? במידה ושוטר בודק אותי ומוצא את זה האם אני עלול לעמוד
האם מותר להציב מצלמה במקום ציבורי? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי עו"ד דוק, רציתי לשאול האם אני יכול להציב מצלמה במקום ציבורי כי הבנתי שזה יכול להיחשב להאזנת סתר. תודה מראש
האם מותר לחבר של עצור להיות נוכח בדיון בבית משפט? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, חבר שלי נעצר ואמור להיות מובא להארכת מעצר במוצ"ש בבית משפט השלום בבאר שבע. רציתי לדעת האם מותר לי כחבר שלו להיות נוכח בדיון? תודה מראש
האם מותר לקנות באינטרנט גז פלפל? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
עו"ד דוק שלום, רציתי לדעת האם אני יכול לקנות באינטרנט גז פלפל ולייבא אותו לארץ מאתר מסחר אלקטרוני. תודה
האם מותר לתאגיד לצלם כרטיס אשראי ולשמור אותו בארכיון ? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אני עובד בחברה להשכרת כלי רכב, הנוהג בסניף שלי הוא לצלם את כרטיס האשראי בו משולם החוזה, לתייק אותו ולשלוח אותו לארכיון אחרי סיום חוזה ההשכרה. האם זה חוקי
האם מידע על רישום פלילי מועבר לשגרירויות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב עו"ד דוק   בשנת 2000 הואשמתי בעישון ואחזקת סם לצריכה עצמית  מסוג מריחואנה בית המשפט לא הרשיעה אותי אך גזר עליי עבודות שירות וכמה פגישות עם
האם מידע על רישום פלילי מועבר לשגרירויות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
בשנת 2007 הואשמתי באבירות רכוש בית המשפט  הרשיעה אותי אך גזר עליי מאסר על התנאי. שאלתי היא האם עבירות אלו מופיעים בתעודת מרשם פלילי המועבר לשגרירות זרה 
האם ניתן לבטל כתב אישום על אלימות במשפחה? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
האם ניתן לבטל כתב אישום? היום קבלתי הזמנה לבית משפט ואנחנו רוצים לבטל את זה זה סיכסוך ישן עם בעלי ועכשיו הכל בסדר ביננו.
האם ניתן לצפות בראיות לתיק פלילי שנסגר? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
האם ניתן לבקש לראות את חומר הראיות של תיק שכבר נסגר (ללא כתב אישום). לטעמי נעשה לי עוול ואני רוצה להבין על זה ראיות בדיוק הם עצרו אותי כי לא הבנתי עד עכשיו.
האם סירוב להציג תעודת זהות לשוטר היא עילה למעצר? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
עו"ד דוק שלום לך, לפני מספר ימים הלכתי ברחוב ושוטר בא אלי והחל לשאול אותי מדוע אני מסתובב באזור. אמרתי לו שזו מדינה חופשית ויש לי זכות להסתובב איפה
האם עבודות שירות הם בשכר? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, הורשעתי בעבירה כלשהיא וקיבלתי 6 חודשי עבודות שירות. האם אני זכאי לשכר כלשהוא בתקופה הזאת שאני לא עובד? תודה
האם עורך דין נמצא עם החשוד בתוך חדר החקירות? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, רציתי לשאול האם בזמן חקירה עורך הדין יושב פיזית בתוך חדר החקירות יחד עם החשוד? תודה
האם צו חיפוש צריך להיות חתום ע"י שופט? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, לפני מספר ימים הגיעו אלי שוטרים הביתה בעקבות מידע מודיעיני על החזקת סמים. השוטרים הציגו לי צו חיפוש אבל הצו לא היה חתום על ידי שופט....שדה החתימה
האם קיים רישום משטרתי? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
לפני שלוש שנים נחקרתי במשטרה בגין הטרדה ולאחר החקירה לא שמעתי יותר מהמשטרה, ועכשיו אני מוזמנת שוב למשטרה בגין האשמה במשהו אחר ושאלתי היא האם הם יכולים
האם קללות וגידופים יכולים להיחשב לעבירה פלילית? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
האם קללות וגידופים יכולים להיחשב לעבירה פלילית בישראל או שחופש הביטוי באמת קיים ולא רק בספרים? לפני כמה דקות הייתה לי סיטואציה לא נעימה עם אדם ברחוב שהסלימה
האם שוטר רשאי להיכנס בכוח לדירה בשל הקמת רעש? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום אני רוצה לדעת בבקשה האם שוטר יכול להיכנס בכוח לדירתי בגלל הקמת רעש? תודה.
האם שוטר/פקח יכולים להכריח לפרק או לתת קנס על הצבת מצלמה? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
האם שוטר/פקח יכולים להכריח או לתת קנס על הצבת מצלמה? שמתי 3 מצלמות שתופסות טוב את הרחוב כי שרטו לי רכב, פינצרו ופירקו לבן את האופניים... אבל השאלה אם שכנים
האם תלונה מסויימת עלולה להחשב לסחיטה? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
הסיפור שלי הוא כזה. אני מנהל פורום ראשי באתר אינטרנט כלשהו,פורום לא מאוד מפורסם. יש בפורום שלי מישהו שאני אוהב והוא פרסם שם קישורים לשידורים של ערוצים
הארכה של צו הגנה נגד בעל אלים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, אני הוצאתי צו הגנה נגד בעלי מאחר והוא אלים ועובדת סוציאלית קבעה שהוא מסוכן. קיבלתי עורך דין מטעם המדינה ועכשיו שצריך להאריך את הצו הוא לא מוכן והוא
הארכת מעצר בתיק אלימות במשפחה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אחי נעצר בערב ראש השנה בעקבות תלונה של אשתו על אלימות כלפיה וכלפי הילדים. האם עצור בעבירות אלימות במשפחה תמיד נעצר עד תום ההליכים המשפטיים? תודה
הארכת צו הרחקה נגד בן זוג לשעבר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
מבקשת לקבל הסבר להוצאת צו הרחקה מבן זוגי לשעבר. כרגע יש צו הרחקה מהמשטרה שאמור להסתיים בעוד כשבועיים. האם וכיצד אפשר להאריכו? תודה.
הבן שלי הסתבך עם בחורה באינטרנט מחו"ל - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, הבן שלי הסתבך עם בחורה באינטרנט ואני מאוד חוששת ממה שיכול לקרוא.בבקשה אל תגידו לי לחנך אותו כי אני יודעת שהוא היה טיפש גמור אני רק רוצה תשובה כי
הבת שלי הרביצה לחבר שלה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
הבת שלי טוענת שהחבר שלה ניסה לנשק אותה בכוח כשהיה שיכור והיא התנגדה לו ובעטה לו באשכים ושרטה אותו בפנים, מה שכנראה היה חמור או כי הוא ניפח בשביל נקמה ופנה
הגדרת סג"ב - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, לפני כ-4 שנים בני ישב בכלא והיה מוגדר כסג"ב כעת לצערי הוא שוב נכנס לכלא ונשפט לתקופה של 10 חודשים, והוא עדיין מוגדר סג"ב. הוא מאוד רוצה
הגנה מן הצדק - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
פרקליטות מיסוי כלכלה הגישו כנגדי כתב תביעה , הגשתי בקשה להגנה מן הצדק , ובדיון השופטת לא הסכימה לדון בבקשה להגנה מן הצדק , ולא מוכנה לדון בה כל עוד אני
הגנה עצמית בתיק תקיפה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, לפני מספר ימים הייתי עם חברה שלי בבית קפה ואיך שיצאנו מהמקום והמשכנו לכיוון החנייה אדם שיכור החל לזרוק לחברה שלי מילים בוטות ומיניות. בתגובה,
הגשת בקשה לעיכוב הליכים לאחר כתב אישום - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי, רציתי לדעת באילו מצבים תתקבל בקשה לעיכוב הליכים בתיק פלילי? תודה
הגשת ערעור לפס"ד עוקף ראיות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
פסק דין עוקף ראיות = סגירת תיק מחוסר עניין לציבור. מי שקורא את החלטת המשטרה מבין = יש ראיות אבל המשטרה החליטה לא להעמיד לדין. זאת אומרת המשטרה לא משקרת
הגשת ערר על ערר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
הגשתי תלונה למשטרה. המשטרה סגרה את התלונה. בערר הורתה הפרקליטות לפתוח שוב את התלונה. לאחר מספר חודשים הפרקליטות סגרה שוב את התיק. האם ניתן להגיש ערר על
הגשת תלונה נוספת למשטרה באותו נושא - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, הוגשה תלונה במשטרה התיק עכשיו בפרקליטות, הם ביצעו רק חקירה אחת ולאחר שהשלמתי פרטים הנאשם לא זומן שוב. אם אני מעוניין שיזמנו את הנאשם שוב לחקירה כי
ההבדל בין אונס לבין מעשה סדום - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, רציתי לדעת בבקשה מה ההבדל בין אונס לבין מעשה סדום. תודה לכם עו"ד יקרים.
ההליך הוא יסוד המשפט? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שני קבלנים בנו בניין. הראשון בנה ללא יסודות. השני עם יסודות. הבנין עם היסודות קרס. הבניין ללא יסודות עומד וקיים. האם זה הצדקה לא לעמיד למשפט את הקבלן שבנה
הודעה על מעשה אונס בעדות בנושא אחר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אשה זרה שעבדה אצל אשה מבוגרת שנפטרה ,במשפט על צו ירושה הודיעה בעדותה על מעשה אונס בה שנעשה ע"י בנה של המנוחה .האשה אינה מוכנה להתלונן מסיבותיה שלה
הודעות ספאם SMS מחברי כנסת וראשי עיר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, בשנתיים האחרונות אני מקבל המון הודעות ספאם ממפלגות בכנסת, חברי כנסת, ראשי ערים, מועדוני לקוחות וכו'. כמובן שלא ידוע לי שנרשמתי למשהו כזה, אבל יכול
הודעת חשוד במשטרה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
חשוד מודה בעדותו כי בא לסגור חשבון, הבעייה החשוד המודיע המתלונן והוא החשוד של עצמו, מתוך עדות קצרה מרצון, הקורבן בעדותו אינו מבין מדוע הנאשם הפך עצמו לחשוד
הוזמנתי לחקירה במשטרה - מה עלי לעשות? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי, אתמול התקשר אלי חוקר מתחנת משטרת יפתח ואמר לי שאני מוזמנת לחקירה בעוד יומיים. הוא לא אמר לי על מה הסיפור ורק הפציר בי להגיע לתחנה. אני מאוד חוששת
הונאה בבחינת אמיר"ם באוניברסיטה - האם פלילי? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, זומנתי לועדת משמעת לאחר שסטודנט אחר נתפס עושה במקומי את בחינת אמיר"ם (המרכז הארצי לבחינות ולהערכה). אני מאוד חוששת מהזימון הזה כי אמרו לי שזה
הונאה בחו"ל - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי, אשמח לקבל ייעוץ, אני ואחיי רכשנו דירות להשקעה באטלנטה, בתחילה קיבלנו כסף ולאחר מכן היא קיבלה כסף ולאין שום דירה בבעלותנו יתרה מכך היא זייפה מסמכים
הוספת מורשה חתימה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, הנני מועסק במוסד ממשלתי בו מכהנים 3 חברי ועד כמורשה חתימה, לאחרונה צירף הועד עובדת שאינה חברת ועד כמורשה חתימה וזאת בניגוד לתקנון ועד עובדים,
הוראות כוזבות מצד קרן פנסיה שנועדו להכשיל/למנוע הליך ערעור - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
לקראת מועד הגשת ערעור על טענת התיישנות של בקשה לנכות, קרן פנסיה הפסיקה את היצוג המשפטי שהיה לעמית (את העמית ייצג עו"ד המועסק ע"י הקרן) והורתה
הזמנה טלפונית לחקירת משטרה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, התקשרו אלי מהמשטרה וביקשו שאגיע מחר בבוקר לחקירה. כאשר שאלתי את השוטר מה נושא החקירה הוא סירב להשיב לי. רציתי לדעת האם אני חייב ללכת לתחנת המשטרה
הזמנה טלפונית למתן עדות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, התקשרו אלי לנייד מהמשטרה (ציינו את שם התחנה, באיזור אחר של המדינה) וביקשו שאגיע למתן עדות. הבחור לא נשמע לי אמין וביקשתי שישלח לי מכתב זימון הביתה.
הזמנה לבית משפט לאחר חקירה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
הייתי בחקירה לפני 5 חודשים על אלימות נגד קרובת משפחה. שוטר דיבר איתי בחמישי ומסר לי שעלי להתייצב בבית המשפט השלום בתל אביב. מה זה אומר ?
הזמנה לחקירה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, לפני כשבוע המשטרה דפקה לי בדלת ופתחתי לה נכנסו 2 שוטרים וחיפשו בחור אחד שהם יודעים שהיינו חברים, נתתי להם אפילו לחפש אותו בבית ללא צו מרצוני הטוב
הזמנה לחקירה באמצעות הטלפון - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב קיבלתי זימון בהול לסור לתחנת המשטרה. כאשר שאלתי מדוע? סירבו לומר לי על מה מדובר, ולכן אמרתי להם שאני לא יודע מי אני מדבר ואני לא מתכוון להמשיך
הזמנה לחקירה בעקבות החזקת 5 כדורי אקסטזי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היום בלילה הייתי עם חבר במסיבה במועדון בתל אביב ושיצאנו שוטרים ערכו עלינו חיפוש ומצאו אצלי בכיס 5 כדורי אקסטזי. לקחו אותנו לתחנה להיחקר ובגלל שלא היה חוקר
הזמנה לחקירה, וחקירה במשטרה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
קראתי כמה כתבות באתר ויש 2 דברים שלא היו ברורים. במקום אחד נכתב שכאשר המשטרה מזמנת לחקירה בטלפון או מכתב, לא חובה לבוא, אבל רצוי להגיע. במקום אחר באתר
הזמנה למשפט עקב אי ציות לתמרור תן זכות קדימה 301 - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
הוזמנתי למשפט עקב אי ציות לתמרור ,יש בידי צילומים שהתמרור הוסתר עי עץ גדול ולא ניתן לראותו .3 שבועות לאחר הודעת ההזמנה יש בידי צילומים שהתמרור הוחלף לתמרור
הזמנה לסור למשטרה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, קיבלתי מכתב לבית שבו רשום כי אני מוזמן לחקירה. כמה בעיות: 1)אין לי מושג בכלל על מה מדובר. כשהתקשרתי אליהם אף אחד לא היה מוכן לומר לי על מה מדובר
הזמנה לסור למשטרה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, קיבלתי מכתב לסור מיד לתחנת משטרה לחקירה. לא ידוע לי שביצעתי עבירה פלילת שהיא. האם מידה ורשום במידי לגשת מדובר על מסירת עדות או על חקירה באזהרה? מה
הזמנת חומר חקירה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב! לפני זמן מה נחקרתי במשטרה על קבלת דבר בתחבולה והתיק נסגר בחוסר ראיות רציתי לדעת אם אני יכל לקבל את חומר החקירה מהמשטרה ולדעת  מה זה שהתלונן אמר
החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
לפני כ 4-5 שנים הוזמנתי לחקירה בעקבות הטרדות בטלפון שכללו גם שאלות ודיבור מיני הסעיפים היו פגיעה בפרטיות והטרדה מינית. אני הייתי בן 21 והבחורה היתה בת
החזקה וגידול של סם לצריכה עצמית - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אהלן, מצאו אצלי בבית 10 גרם של סם מסוג קנאביס וגם צמח קטן שגידלתי למטרות צריכה עצמית בלבד. פתחו לי תיק על צריכה עצמית וגידול של סמים ורציתי לדעת בפני מה
החזקה של סרטונים פדופיליים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, לפני מספר ימים הגיעו אלי חוקרים הביתה והחרימו לי את כל המחשבים והטלפונים. משם נלקחתי לחקירה באזהרה בהונאה מרכז והופתעתי לגלות שאני חשוד בהחזקה
החזקת 2 שתילי מריחואנה פעם ראשונה - מה הדין? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, במהלך חיפוש משטרתי בדירתי נמצאו 2 שתילי מריחואנה קטנים וציוד הידרו. נלקחתי לחקירה ובסופה שוחררתי למעצר בית. השאלה שלי עכשיו היא מה אני צפוי לקבל
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי רציתי לדעת אם מותר לסתובב עם אקדח אוויר בפומבי כיאלו בתוך נרתיק של אקדח אם זה חוקי?? אם לא מה העונש על זה
החזקת אקדח ללא רישיון - מה העונש - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, רציתי לדעת מה העונש על החזקת אקדח ללא רישיון בישראל? האם בכל מצב אסור להחזיק באקדח גם אם מישהו מתכוון לפגוע בי?
החזקת נשק ללא רישיון - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, בן זוגי לשעבר מעולם לא נשא או קיבל רישיון להחזקת נשק. בפעם האחרונה שראיתי אותו הוא נשא נשק ושאלתי אותו ממתי יש לו רישיון והוא אמר שמזמן. לבן זוגי
החזקת סכין - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, אני נהג מונית שעובד בלילות באחת מהנסיעות עצרה אותי משטרה לביקורת רשיונות..אחד השוטרים התחיל לעשות חיפוש לנוסע לאחר שלא מצא אליו כלום התחיל להתעסק
החזקת סכין או אולר לצורך הגנה עצמית - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, רציתי לשאול האם מותר לאדם להחזיק ברשותו סכין או אולר לצורך הגנה עצמית? מה החוק אומר בנושא? אני שואל כי אני עובד באזור דיי בעייתי מבחינת האוכלוסייה
החזקת סם מסוג גראס בכמות של 30 גרם בבית - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, לפני יומיים עשו לי חיפוש בבית ומצאו אצלי 30 גרם של סם מסוג גראס. הייתי בחקירה במשטרה ואמרתי שזה לשימוש עצמי למרות שהחוקר לא האמין לי. עוד נאמר לי
החזקת סמים ברכב והזמנה למשפט על נהיגה תחת השפעת סמים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום אתמול עצרה אותי משטרה וביצעה חיפוש ברכב. בחיפוש נמצא אצבע של חשיש במשקל צריכה עצמית. השוטרים לקחו אותי לתחנה וכפו עלי לבצע בדיקת שתן שיצאה מלוכלכת.
החזקת שוקר חשמלי. - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום אני לא יודע אם אני פתחתי אשכול בפורום הנכון, אני קניתי שוקר חשמלי לפני חצי שנה, 31 מיליון וולט. אני בן 17, מתאמן 5 שנים בקרב מגע ובעוד אומנויות לחימה.
החזר כספי ערובה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, נחקרתי במשטרה לפני 8 חודשים. נאלצתי להפקיד 2000 דמי ערובה. עברו יותר מ 180 יום ללא הגשת כתב אישום וגם לא קיבלתי הארכה. האם אני זכאית לקבל את כספי
החזרת מחשב נייד על ידי המשטרה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום לפני 3 שבועות נחקרתי במשטרה על עבירת הטרדה מינית ונלקחו ממני הטלפון הסלולרי והמחשב הנייד. חשוב לציין שהשוטרים עדיין לקחו את המחשב הנייד למרות שאמרתי
החזרת ציוד לאחר חקירה במשטרה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
לפני כחודש המשטרה ביצעה לי חיפוש בבית, חקרה אותי והחרימה לי מחשב נייד חדש וטלפון סלולרי. בחמישי האחרון פניתי אליהם וביקשתי לקבל את הציוד חזרה אבל הם סירבו.
החזרת רכוש גנוב - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
רציתי לשאול מה קורה במקרה ואני מחזיר דבר גנוב לבעליו עוד בטרם המשטרה מעורבת?האם למרות החזרת הפריט ולמרות שהסברתי שזה נבע מהלבול עדיין יש עילה להגשת תלונה
החזרת רכוש תפוס במשטרה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אהלן, נחקרתי במשטרה ובמסגרת התיק נלקחו ממני מס' פריטים שאינם מהווים ראיות. לאחר חצי שנה מיום שלקחו ממנו את המוצגים הגשתי בקשה לקבל אותם בחזרה היות ועברה
החזרת תפוס ע"י המשטרה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, איזה תביעה אפשר להגיש נגד המשטרה בגין החזקת תפוס  מעבר לצו? האם למשטרה יש 180 יום מרגע אישור הצו בפני השופט או מרגע שהם לקחו לי את התפוס.אם אני
החזרת תפוסים על-ידי המשטרה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אשתי הגישה נגדי תלונה במשטרה בעניין שמתברר בהליך אזרחי (אין אלימות ותקיפה) והמשטרה החליטה להתערב והוציאה צו תפיסה מחשבים ונייד. ביקשתי בקשה לקבוע דיון
החלפת פיקוח על מעצר בית באזיק אלקטרוני - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום , דודה של אישתי קיבלה אפשרות להמיר המעצר במעצר בית בתנאי שיהיו 2 ערבים אני ואישתי התנדבנו ונידבנו את ביתנו כמו כן הפקדנו את סכום הערבות הדרוש לימים
הטעיית דין - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אם בעדות במשטרה מודה הנאשם ביצע את העבירה בעדים, והוכח בעדותו כי לא היה סיבה מוצדקת ויכל למנוע את העבירה, הצד התורם לעבירה זה הנאשם עשה דין לעצמו, הנאשם
הטרדה בעקבות סכסוך ירושה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, רציתי להתייעץ עם צוות המשרד בנושא מאוד מטריד. אנו 3 ילדים במשפחה לאמא שנמצאת במצב מאוד רגיש ויכולה למות בכל רגע. אימי החלה לכתוב את צוואתה וכתוצאה
הטרדה בפייסבוק על רקע פרידה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, הייתי בקשר עם גבר נשוי ונפרדנו. הוא החליט מאותו רגע שכל יצירת קשר שלי איתו הינה הטרדה ושאני אובססיבית כלפיו. היה לי קשה להתנתק מיידית למרות איומיו
הטרדה טלפונית - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום.  כבר תקופה של 8 חודשים מתקשרים לבעלי מחסום ובחורה אומרת שאני בוגדת בו ונותנת לו פרטים עליי ועל משפחתי. בנוסף גם הודעות sms הבלתי פוסקות והמטרידות
הטרדה טלפונית סדרתית - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום כבר למעלה משנה שמישהו או משהי מטרידים אותי בטלפון בשעות קבועות בבוקר ובצהריים. הם מתקשרים מחסוי שומעים את הקול שלי ומנתקים . אין לי מושג מי יכול לעשות
הטרדה מינית - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב עו"ד אסף , הוטרדתי מינית בעבודה תקופה ארוכה בצורה שלא ניתנת אפילו לתיאור (ניצול יחסי מרות)עד שלא יכולתי להכיל יותר והתלוננתי במשטרה . המעסיק
הטרדה מינית באינטרנט - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
עו"ד דוק שלום, לפני מספר ימים התכתבתי עם מישהי דרך תוכנת הסקייפ ונראה לי שאמרתי כמה מילים שיכולים להתפרש בצורה של הטרדה מינית. רציתי לדעת מתי התנהגות
הטרדה מינית בזמן העבודה על ידי המעסיק - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, אני חווה מזה מספר חודשים הטרדה מינית מצד המעסיק שלי במקום העבודה. רציתי לדעת מה האפשרויות שעומדות בפני כדי שישלם על מעשיו. אני לא בטוחה שאני רוצה
הטרדה מינית בטלפון - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום השבוע קיבלתי שיחת טלפון שבה המתקשר עיוות את קולו. בשיחה הוא דיבר אליי בגסות איומה והעליב אותי מאוד. הקלטתי את השיחות וניגשתי להגיש תלונה במשטרה. במשטרה
הטרדה מינית בעבודה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, רציתי לשאול מה ניתן לעשות לאדם שלא מפסיק להטריד אותי מינית בזמן העבודה (זורק לי כל הזמן משפטים מיניים כמו "איך הייתי רוצה להיות במקום החזייה
הטרדה מינית וחובת דיווח - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום לכם, מישהו העליל עלי עלילת שקר ונחקרתי במשטרה על הטרדה מינית ומעשה מגונה. התיק נסגר מחוסר ראיות. העניין שמה שאותו אחד העליל עלי, אני יודע שהוא עשה
הטרדה של חשוד - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום וברכה רציתי לשאול מתי נסיונות של אנשים להגיע למעסיקים שלי ולהפיץ מידע שיש צו איסור פרסום עליו יכול להחשב להטרדה? תודה מראש על השאלה ושתהיה לכם שנה
הייתי עדה לאונס של חברה שלי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום עו"ד דוק, שכנה שלי עברה אונס ע"י מישהו שהיא הכירה. אני לא הכרתי את הבחור רק שמעתי צעקות מהדירה שלה ולמרבה הפלא הדלת שלה הייתה פתוחה וראיתי
הילד רוצה לעבור בי"ס עקב בעיות חברתיות קשות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
בני בן 14 ועולה לכיתה ח' ..במשך כל השנה שעברה הילד לא משתלב בבי"ס ועבר התעללויות מילולית ופיזית..לבקשתנו להעברתו לבי"ס אחר דוחים אותנו מה אפשר
הימורים באינטרנט באופן חוקי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, האם ניתן בקונסטלציה כלשהי להמר (משחקי פוקר) באינטרנט מתוך שטח ישראל באופן חוקי? האם יש פרוצדורה שצריך לעבור מול רשות כלשהי (מסים?) שמאפשרת להוציא
הליך גירושין בעקבות אלימות מצד הבעל - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
בימים אלו בעלי עצור בשל אלימות שהפגין כלפיי. הוא נחקר והודה. ברצוני להתחיל בהליך גירושין ואני זקוקה לעו"ד שייצג אותי וייעץ לי כיצד עליי לנהוג בכל
הליך משפטי שמתנהל וחזרה לארץ - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, הבנתי (רק לאחרונה) כי הוגש כנגדי כתב אישום לפני שלוש שנים. כתב האישום לא נמסר כדין (אין על כך מחלוקת), ובשל כך היה אמור להיות מבוצע מסירה אישית -
המלצת עו"ס וקצין מבחן על טיפול במרכז יום למכורים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום , בן 29 סטודנט יש לי כתב אישום על גידול 21 עציצים במשקל 370 ג . לפני גזן דין שלחו אותי לקצין מבחן ועו"ס עברתי ועדת אבחון לפני מס ימים שקבעה שאני
המשטרה לא מאפשרת לי לראות את חומר החקירה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
מישהי הגישה נגדי תלונה במשטרה על הטרדה. התלונה שלה הייתה שקרית לחלוטין וכזו שנבעה מאינטרסים זרים. נחקרתי במשטרה והחוקר לא פירט באוזניי את החשדות כנגדי.
המשטרה לא מחזירה לי את הטלפון הנייד - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
יש לי שאלה - משטרת ישראל חקרה אותי לפני חודש על עבירה שלא ביצעתי וסגרה את התיק נגדי לפני יומיים. בזמן החקירה החוקר לקח לי את הטלפון הנייד ואמר לי שהם צריכים
המשך צו הטרדה מאיימת נגד שכן - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום לפני כמעט שנה הוצאתי כנגד שכן צוו הטרדה מאיימת משום שהפעיל כמה פעמים אלימות פיזית כלפי השופט החליט בהסכמתי ששנינו לא נתקרב אחד כלפי שני מכיוון ששופט
הנדסאי עם רישום פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
סיימתי לימודי הנדסאות בנין ואני רוצה להרשם בפנקס ההנדסאים הבעיה היא שיש לי הרשעה על סגירת מרפסת ללא רשיון ההרשעה היא מלפני כארבע שנים האם זה ימנע ממני
הסבר על חוק המישוש - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
עו"ד דוק שלום, רציתי לדעת בבקשה מזה חוק המישוש החדש שנחקק לאחרונה ומה המשמעות של החוק בכל הקשור לאפשרות של שוטר לערוך עלי חיפוש ברחוב. תודה מראש
הסגת גבול, צו הרחקה לגיס (בעלה של אחותי) - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, אני סטודנט שמתגורר אצל ההורים. בשבת האחרונה אחותי ובעלה הגיעו להתארח אצילנו בבית והוא החל לאיים עלי באלימות וקללות בעת שהוא מנופף לעברי ידיים. רקע:
הסדר במסגרת צו למניעת הטרדה מאיימת - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
האם ניתן לבצע עסקת טיעון במהלך הגשת צו למניעת הטרדה מאיימת? האם ניתן בדיון בבית המשפט לאחר הוכחת בסיס ורק לסכנה לחיו ולגופו של אדם לבקש פסק דין מהשופטת
הסדר טיעון מה הוא? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אני קטין. אני נשפט בבית משפט זמן קצר, הוגש נגדי כתב אישום וכלאני נמצא במ"ת והכל. סנגורי יצא לפגרת קיץ והשאיר אותי עם כמה וכמה שאלות לא פתורות שבסופו
הסדר מותנה בעבירת איומים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, זומנתי ליחידת הסדרים מותנים באור יהודה בעקבות חקירה שהייתה לי על איומים. הבנתי שבמסגרת הסדר מותנה אני אמורה להודות ולשלם פיצוי אבל אני לא עשיתי
העברת חתימה בין טפסים באמצעות מחשב ? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
התבקשתי להביא חתימת אלוף על גבי טופס פטור מזקן. עד לסיום התהליך יצא עידכון למסמך, והתבקשתי להשתמש במסמך החדש ( דומה מאוד למסמך המקורי ). לצערי, האלוף השתחרר
העברת תמונות בעלות אופי מיני לאחר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי עו"ד דוק היקר, שאלתי היא כזו - אם אדם מסוים מעביר תמונה בעלת אופי מיני שלי לאדם אחר הוא עובר עבירה פלילית? תודה מראש
העלבה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום עובד לפני 3 שנים בנוכחות שני עובדים אחרים קרא לי חולה נפש בצעקות האם אני עדיין יכול לתבוע אותו  שני העובדים האחרים יכולים לומר שהם לא זוכרים אני מוכן
העלבת עובד ציבור - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום לכם, לפני חודשיים הגעתי עם חברתי למיון בעקבות מחלה ופשוט התעלמו מאיתנו במשך שעות בזמן שחברתי סבלה מכאבים. כאשר ניגשתי לדבר עם הרופא הוא התחיל לנבל
הפחתת שעות עבודות שירות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
עו"ד דוק שלום, הורשעתי בעבירת קבלת דבר במרמה ובית משפט השלום בתל אביב גזר עלי 6 חודשי עבודות שירות אותם התחלתי זה מכבר. לאחרונה מצבי הרפואי הדרדר
הפחתת שעות של"צ - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, לפני זמן מה נשפטתי וקיבלתי 180 שעות של"צ ללא הרשעה. היום אני קרובה לסיום של כמעט מחצי כמות השעות. האם ישנן נסיבות כאלו או אחרות שבגינן ניתן
הפצת סרטון אינטימי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
זומנתי לחקירה בחשד להפצה של סרטון מיני אינטימי לחברים בקבוצת וואטסאפ של חברים. מה עלי לעשות כרגע? אשמח לתשובה בהקדם!
הפרת הסדרי ראיה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
רציתי לדעת אם הפרה של הסדרי ראיה היא עברה פלילית על פי חוק העונשין? גרושתי מפרה הסדרי ראיה, על ימין ועל שמאל, והשופטת בבית המשפט לענייני משפחה, כל פעם
הפרת סודיות בנקאית - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום עובדת בנק שקיבלה חוזה דירה לצורך ייעוץ על משכנתא השתמשה במידע של החוזה לצורך כתב הגנה בתביעת גירושין אישית שלה. האם השימוש במידע הזה מהווה הפרת סודיות
הפרת צו איסור פרסום - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אם התברר לי שיש מישהו שמפרסם לאנשים באופן אישי (לא בפייסבוק הגלוי לכל) מידע עלי שיש לגביו צו איסור פרסום על פרטי האישיים. האם ניתן לתבוע אותו על הפרת צו
הפרת צו הרחקה? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
קיבלתי צו הרחקה לשבועיים מהבית מאבי החורג, יש לנו הסכם שאני עד ה 15 לחודש אמור לשלם לו מדי חודש סכום מסויים עבור השתתפותי בחשבונות. אנו גרים ביחד ללא אנשים
הצגת תעודת יושר כתנאי לכניסה לספריה לגברים בלבד - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אם מה שרשום בכתבה הזאת זה נכון ... 941004.htm כלומר שאם אני גבר ואני רוצה לקורא ספרים בספרייה, שאני חייב להציג שם תעודת יושר. האם יש פה עברה על החוק?
הקלה בעונש של בן זוג שנהג באלימות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, יצאתי עם בן זוגי שנתיים, לאחרונה רציתי לסיים את הקשר, וסבלתי מאלימות פיזית מצדו (נקע ברגל ימים), נכנסתי להתקף חרדה ופחד, הגשתי תלונה במשטרה והוצאתי
הקלטה של שוטר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אם הקלטתי שוטר שהשתחרר לפני חודש מהמשטרה, ובהקלטה הוא נותן או חושף על שוטר אחר מידע בנושא התנהגות לא ראוייה ואפילו פלילית. אני צד בהקלטה כמובן. עכשיו אם
הקלטת שוטרים- האם מותר? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אני הגשתי תלונה במשטרה על תקיפה פיזית שמישהו פגע בי וגרם לי גם חבלה בגוף. הייתה תלונה ראשונה על איומים אבל היא כלל לא טופלה. השוטרים בתחנה כלל לא טיפלו
הקלטת שיחה בין מטפל למטופל - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
האם למטופל מותר להקליט שיחה עם הפסיכיאטרית שלו מבלי לומר לה?
הרחקת בן משפחה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
האם לאשה (נשואה) זכות להוציא צו הגנה/הטרדה/הרחקה נגד מי מבני משפתו של בעלה שמתנהגים בהתנהגות פוגענית כלפיה . המטרה היא להרחיק את בעלה מהשפעתם השלילית ,
הרצאה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב אני פרופילאית ומעונינת לתת הרצאה על רוצח מורשע שישב בכלא בישראל.הספור יוצג דרך עין פרופילאית, כל המידע ילקח מן התקשורת כפי שפורסם. האם יש בעיה
הרשעה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אם אדם הורשע על תקיפה ולאחר 5 שנים המתולנו כותב בכתב שעשה זאת רק כדי להתנקם בו ולא באמת הותקף אלא זאת הייתה מטרה לעשות לו שם רע. האם אפשר לדרוש משפט חוזר
השבת כספי ערבות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום לכם, אחייני נעצר בגין אלימות ושוחרר בערבות שלי (זה היה לפני קצת יותר מ-3 חודשים). הןגש נגדו כתב אישום בעניין אך בין הגשת כתב האישום לבין העובדה שהיה
השגת גבול ותקיפת שוטר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
פעם ראשונה שמעלים נגדי תיק על השגת גבול ותקיפת שוטר -שלא התבצעה בפועל. התנגדתי בעת מעצר כי רציתי מים ולהגיד כמה מילים תפסו אותי והרביצו לי ובכתב ערבות
השגת גבול. - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, לפני שלושה חודשים שכרתי מבנה ממבנה תעשיה החלפת הבעלות נעשתה במשרדי החברה ביני לבין השוכר הקודם נמסר לי מפתח רצוי לציין כי במעמד החוזה ההמשכיר הקודם
השלכות אי הרשעה לאדם העובד במשרד ממשלתי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רציתי לדעת בבקשה מה ההשלכות לחיים על אדם שקיבל אי הרשעה לאחר ניהול משפט. אני מצוי כרגע בסיומו של ההליך ויש לי חשש שזה יפגע לי בעבודה הציבורית אותה
השלמת חקירה במשטרה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, קבלתי מכתב לגבי הצורך להתייצב במשטרה לצורך השלמת חקירה, עכשיו יש לי כמה שאלות? 1. אם זה אומר שהתיק חזר מהפרקליטות ליחידית החקירות לביסוס ראיות?
השמדת ראיה בהליך אזרחי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, רציתי לדעת האם אדם שמשמיד ראיה במסגרת הליך אזרחי שמתנהל בבית משפט עובר עבירה כלשהיא? הוא עושה זאת כדי למלט עצמו מהדין כמובן. תודה מראש
השעיה מעבודה בעקבות אישום פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
הוגש נגדי כתב אישום בעבירות חמורות הכוללות נושאים מיניים ופוטרתי מעבודתי במשרד החינוך. לאחר מספר חודשים הגיעה התביעה למסקנה כי האישום מוגזם ומופרך, קיימנו
התבטאויות מיניות ובלתי פוסקות מצד מעסיק - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, אני עובדת בחברה ציבורית גדולה וחוויתי לאחרונה מספר התבטאויות בעלות גוון מיני מצד המעסיק שלי כדוגמת "החצאית שלך לא מספיק קצרה", "את
התביעה תופרת תיק לבחור צעיר מה עושים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
המשטרה עצרה מס' חשודים בנסיון חטיפה כאשר החשודים רצו להוציא הודאת אמת על רצח של חבר שלהם ולהפליל אותו במשטרה, למרות שהם עשו מעשה לא חוקי ולא מוסרי אין
התחזות בבחינת תאוריה של משרד התחבורה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, לפני שנה תפסו אותי מתחזה לאדם אחר בבחינת תאוריה של משרד התחבורה. נלקחתי לחקירה ושחררו אותי בערבות. היום קיבלתי הביתה מכתב שכותרתו "כתב אישום"
התחזות והוצאת דיבה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, אדם כלשהו שלח מייל לממונים עלי בעבודה בו טען נגדי דברים שמטילים צל כבד עלי באופן אישי ומקצועי. הדברים הינם שקר מוחלט. את המייל הוא שלח מתיבת ג'ימייל
התחזות לאדריכלית - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
מבקש להתייעץ לגבי התחזות. אישה שכנראה היא מעצבת/הנדסאית המתחזה לאדריכלית מה דינה?
התייעצות - תלונה על אונס - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, הגשתי תלונה על עבירת אונס, התיק בפרקליטות. למרות שהבאתי ראיות, הפרקליט עדיין לא הגיע להחלטה האם לסגור או להגיש כתב אישום. אבל ע"פ הדיבור שלו
התייצבות לחקירה ביחידת הונאה ת"א - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
קיבלתי טלפון להתייצב לבירור ביחידת הונאה במשטרת ת"א, מעבר לכך לא קיבלתי עוד פרטים. מה חוקרים ביחידת הונאה והאם "בירור" מהווה חקירה בעצם?
התיישנות עבירת אונס - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
עו"ד דוק, שלום רב בגיל 17.5 נאנסתי על-ידי אדם שהכרתי תקופה ארוכה. כיום, בגיל 25 אני רוצה למצות את הדין עם אותו אדם שפגע בי. לא מדובר בנקמה אלא פשוט
התיישנות עבירת מעשה מגונה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
לפני חמש שנים עבדתי בחברה מסויימת והאדם שעבדתי איתו חשף את איבר מינו בפניי מבלי לקבל את ההסכמה שלי לכך. לא התלוננתי למנהל שלי או במשטרה מכיוון שחששתי מאוד
התיישנות על אונס שחוויתי בגיל 17 - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אשמח לתשובתכם לפתיחה בהליכים - עברתי אונס לפני 6 שנים (שהייתי בת 17) על ידי בן הדוד שלי (היום בן 27) ורק עכשיו יש לי את הכוחות הנפשיים להתמודד עם האירוע
התישנות מרשם פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
משפט שהסתיים ללא הרשעה כשהייתי בגיל 17 מאז חלפו 6 שנים ,האם המרשם הפליל נמחק אוטומטי לאחר 5 שנים ואין צורך לעשות דבר או שיש לפנות למטה הארצי בירושלים ולבקש
התליית הליכים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, לאחר שנתיים התברר לי במקרה (שניסיתי לבדוק דרך הנט משפט משהו) שיש נגדי תיק פלילי פתוח וההליכים מותלים. עכשיו לצורך העניין, מדובר בעבירה של תקיפה עם
התנגות משרד הבריאות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
.בתשובה של משרד הפנים בעניין דחיית בקשתי לרשיון נשק פרטי מופיעה התנגדות משרד הבריאות. כיצד אוכל לקבל פירוט סיבות להתנגדות משרד הבריאות אינני יודע למה הם
התנהלות בלתי חוקית של עורך דין - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
האם עורך דין שהינו אורגן בחב' מסוימת אשר משקר שקרים של ממש ומוסר בהליך משפטי ובכלל עובדות כוזבות ביודעין לגבי התנהלות אותה חברה ומעשייה ( שהינם מעשי מרמה
התנהלות חוקית של חוקרת - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום,  רציתי לדעת האם ברגע שהמשטרה. תופסת מכשיר נייד והוא הופך להיות מוצג ראייתי האם זה חוקי שפעמיים לפני ניתנות לפריצה משטרתית להוציאו מידי מחסן הראיות
התנכלות מצד בת זוג לשעבר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, כיום אני בקשר עם בחורה שהתברר ומכירה את החברה הקודמת שלי לשעבר. הן חברות. החברה לשעבר מלכלכת עלי מאחורי גבי בפני חברתי הנוכחית, ואפילו מאיימת
התעללות בחסר ישע - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, רציתי לדעת מהי עבירה של התעללות בחסר ישע? קרוב משפחתי נחקר במשטרה על העבירה הזו ואני רוצה בעצם לדעת מה החוק אומר על עבירה מהסוג הזה. תודה.
התעלמות מפסק דין בתביעה קטנה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
תבעתי חברה בבית משפט לתביעות קטנות וזכיתי. החברה לא מעוניינת לשלם את הכסף ואני נאלץ חפנות להוצאה לפועל. אני מעוניין להקשות על החברה וללבקש מבית המשפט לאכוף
ונדליזים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
הגשתי תלונה במשטרה על אדם שמבצע לי באופן קבוע ונדליזים ברכוש, הוא צולם ע"י מצלמות אבטחה שברשותי. כאשר ביררתי היכן התלונה עומדת נאמר לי שיהיה לו משפט
ועדת שחרורים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
רוצה לברר בעלי אסיר אמור לעלות לועדת שליש שלו אוטוטו.היה לו ועדה בחודש 2 והוא טוען שזה נדחה עכשיו הוא אמר שהועדה נדחתה מפני שאני אישתו מתגוררת אצל אימי
ועדת שליש - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, רציתי לדעת בבקשה מהי ועדת שליש? תודה מראש
זומנתי לבירור במשטרה בנוגע לסמים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, זומנתי בטלפון לבירור בנוגע לסמים (כך אמר לי החוקר). שאלתי אותו האם אני חשוד במשהו ונאמר לי שלא. אמרתי לו שאחזור אליו. על מה מדובר והאם אני בכלל חייב
זומנתי להעיד במשפט כנגד מי שגנב את מכוניתי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
לפני כשנה מכוניתי נגנבה והיתה מעורבת בארוע פלילי. המכונית נמצאה על ידי המשטרה ועכשיו המשטרה פנתה אלי ואמרה שאני צריכה להעיד במשפט שמתנהל כנגד אותם גנבים.
זומנתי לחקירה - מה עלי לעשות? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
זימנתי לחקירה בווטסאפ. עד עתה לא עניתי. קיבלתי הודעה טלפונית מחוקר שבבירור מנסה להלחיץ. וגם קצת מצליח. מה עלי לעשות? תודה
זומנתי לחקירה במשטרה - האם כדאי לשתוק? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אהלן, זומנתי לחקירה משטרתית בעוד מספר ימים. השאלה שלי היא כזו - האם כדאי לי לשמור על זכות השתיקה בחקירה בכל מצב? 
זומנתי לחקירה, האם עדיף לי לשמור על זכות השתיקה? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
במידה וזומנתי לחקירה האם עדיף לי לשמור על זכות השתיקה? לתשובתכם המהירה אודה.
זיוף גיליון ציונים באוניברסיטה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
נניח שזייפתי גליון ציונים באוניברסיטה על מנת ולשפר את ציוניי. במידה והאוניברסיטה תעלה על זה והמשטרה תיכנס לתמונה בפני איזה עונש אני צפוי? האם מדובר בעבירה
זיוף חתימה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום בתה של בעלת הדירה שלי חתמה את שמה של אמה בחוזה שכירות בינינו. כלומר חתמה את שמה של בעלת הדירה. אני מניחה שהיא אפוטרופסית אומשהו כזה כי אניי יודעת
זיוף חתימה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב. הועסקתי כנהג בחברה והרכב צולם על מהירות מופרזת.באותו היום הייתי בחופשה.המעביד שלי זייף את החתימה שלי על מסמך המעיד כביכול שהנני מבקש להישפט.הגשתי
זיוף מכתב - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום,אני בהליכים בבית משפט לענייני משפחה.הגעתי לשלב ההוכחות.הצד הנתבע הכניס כראיה "מכתב" שאני "כתבתי" ובו איום לרצח.כמובן שהכל בדיות."המכתב"
זיוף מסמך שנשלח לביטוח לאומי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
רציתי לדעת האם אדם שזייף מסמך לביטוח לאומי לצורך קבלת קצבה חשוף לעבירה פלילית או שמדובר רק בשלילת הקצבה? אשמח לתשובה
זיוף תעודת זהות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי רציתי לדעת מה יכולים לעשות לי על זיוף תעודת זהות? זומנתי לחקירה בראשון על תעודת זהות מזוייפת שנמצאה אצלי. תודה
זימון בעקבות עדות לאירוע ירי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי, אחי עובד כשליח והיה עד לאירוע ירי שבו בין השאר נהרגו בנ"א הוא עבר במקום ברכבו וכמעט ספג את הירי בעצמו הוא הספיק לברוח אך חזר לשם כדי למסור את
זימון לועדת משמעת באוניברסיטת תל אביב - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי, זומנתי לועדת משמעת באוניברסיטת תל אביב בעקבות תלונה של משגיח שטען שהעתקתי בבחינה. אני סטודנטית שנה רביעית ומאוד חוששת מלאבד את התואר כולו. אשמח לדעת
זימון למשפט - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום התקשר אלי אדם בטלפון שטען שהוא קצין משטרה וצריך למסור לי זימון לבית משפט, אמרתי לו מה, הוא אמר לי את התאריך וכד'. אמרתי לו טוב בי. חשבתי שזה מתיחה,
זכויות חשוד / נחקר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום לכם, במשפט הפלילי מוכרות זכויות נחקרים כגון: זכות השתיקה וזכות ההיוועצות בעורך דין.שאלותי הן: 1. האם חקירת עובד על ידי קצין הביטחון של המפעל בחשד
זכות אזרח להגיש בקשה הודעת ראיה לזכותו נעשם? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שאלה משפטי למקרה משפט פלילי. מבוקשת תשובה מקצועית. - אם במקרה מאוחד יש אופציה לאזרח הלא מעורב במשפט להגיש בבית המשפט העליון תצהיר או בקשה להבא ראיה עבור
זכות השתיקה בחקירת משטרה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי, זימנו אותי לחקירת משטרה בעניין מסויים ורציתי לשאול האם כדאי לי פשוט לשתוק ולעמוד על זכות השתיקה המגיעה לי על פי חוק. כמו כן מה היתרונות ומה החסרונות
זכות עיון במצלמת אבטחה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום.לאחר חנייה בחניון בקניון, התגלה נזק לשמשה הקדמית ברכב. המקום מסרב למסור צילמוי מצלמת אבטחה שיש שם. אמנם הוגשה תלונה במשטרה, אבל האם משטרה תעשה משהו
חבילה עם סמים שנשלחה אלי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, קיבלתי טלפון מהמשטרה ובישרו לי שהגיעה אלי חבילה מהמכס שמכילה סמים (זרעים ועלי קנאביס) ולכן אני מוזמן לחקירה. העניין הוא שאני כלל לא הזמנתי סמים
חדירה לפרטיות ואיומים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום,יש לי חברת נפש שאיתה אני מדברת על הכל וכנ״ל גן היא.מסתבר שבעלה איכשהו(למרות שהיא מוחקת) רואה דרך המחשב את כל ההתכתבויות שלנו בוואטסאפ.לפני מספר שעות
חובה להתייצב בחקירת משטרה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום עו"ד דוק, קיבלתי טלפון מחוקר (כנראה) שזימן אותי לחקירה במשטרת ירושלים מבלי שאמר לי על מה ולמה. האם חובה עלי להתייצב? תודה
חובת דיווח של פסיכיאטר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
במהלך ביקור אצל פסיכיאטר, נמסר לפסיכיאטר מידע אשר חשף את הפסיכיאטר לפשעים (תקיפות אלימות ותקיפות מיניות) שבוצעו במטופל ע"י צוות בבית חולים פסיכיאטרי.שאלתי
חומר חקירה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום האם למשפחה הזכות לעיין בחומר החקירה ואפילו לקבל אותו לידיה בזמן שהנאשם במעצר/הסתכלות? האם לנאשם הזכות לראות את חומר החקירה גם אם הוא בהסתכלות?
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי,  אני כרגע בחו"ל.  לא ידעתי שהתנהל נגדי משפט פלילי.  בדיון 1. הוחלט לתת לי מסירה על ידי שוטר.  בדיון שהיה אמור להיות בתאריך הנדחה, הוא בוטל ביום
חזרה מהודיה לאחר הסדר טיעון - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
רציתי לדעת האם נאשם יכול לחזור בו מהודיה לאחר שחתם על הסדר טיעון? במידה וכן כיצד עליו לעשות זאת. תודה
חידוש התליית הליכים -שאלה חשובה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, אם אני נמצא בחו"ל קרוב ל-4 שנים, ורק עכשיו התברר לי שיש נגדי הליך משפטי פלילי -וההליכים מותליים עכשיו, לא ידעתי על כך, ואין צו הבאה או טענה
חיוב באשראי בהיעדר נוכחות/ פרטים. - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
לפני מספר ימים נכנסתי לאתר מסוים לבדוק מצעים למלון בחו"ל. על מנת להתקדם בעסקה וללמוד את פרטיה, נדרשתי להזין פרטי אשראי ופרטים אישיים. מאחר ולא הייתי
חיסיון וסודיות רפואית בתלונה במשטרה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
כאשר מטופלת מגישה תלונה למשטרה כנגד המטפל בו שהינו פסיכיאטר וכפסיכוטרפיסט. איזה מידע רפואי נחשב כמידע חסוי וסודי אשר המטופלת אינו חייב לחשוף בתלונה? אני
חיפוש לא חוקי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
האם משנה הכמות של הסם שנתפשה
חיפוש ללא הסכמה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
עצרתי את רכבי ליד הבית, ושאני יוצא מהרכב 2 שוטרים על אופנוע עצרו אותי, ואת אחי וביקשו ת.ז. לפניי שהם קיבלו תשובה מהמסוף, אחד מהשוטרים הפך את כל הרכב, ועשה
חיפוש סמים בבית והזמנה למשטרה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אתמול הופיעו חוקרים לביתי עם צו חיפוש לסמים בחדרו של בני בן ה 16. לא נמצא שום דבר. הוזמנו לתשאול מחר במשטרת ראשון לציון. מה המלצותיך?
חיפוש על הגוף של שוטר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
עו"ד דוק שלום, לפני יומיים ישבתי עם ידידה שלי בפארק בראשון לציון ולפתע הגיעה ניידת וירדו ממנה 2 שוטרים שביקשו לראות תעודת זהות שלי והחלו לחפש לי בדברים.
חנינה נשיא המדינה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום היה לי שלצ בעבר ואני מועמד לתפקיד רגיש. הוגשה בקשה לנשיא לפני שנה לחנינה. תוך כמה זמן יש תשובה מהנשיא לחנינה? זה נכון שבפסח ניתנות החלטות בעניין חנינה
חק הגנת הפרטיות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, בעלי ואני בהליכי גירושין. בתקופה שהוא גר בבית (לפני שעזב) צילמתי הודעות והתכתבויות שלו מהנייד כולל אימליים. אני רוצה להשתמש בהוכחות אלו בבית הדין
חקירה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום אם זומנתי לחקירה בנושא סרטון ספורסם שאני מופיע בו אך איני זה שצילם אותו והוא צולם במקום ציבורי בנוסף איני זה שהפיץ אותו מה העונש שאני יכול לקבל ואם
חקירה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי רציתי לשאול הגישו נגדי כתב אישום רציתי לדעת האם יש לי זכות לחקור את המתלוננת ...? ומה קורה אם היא לא רוצה להגיע למשפט
חקירה אחרי סגירה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב. בבוקר באתי למשטרה להוציא רישום פלילי עבור הליך אזרחי, להפתעתי נאמר לי שאני דרוש חקירה על תיק שנסגר לפני שנתיים(כל שאר התיקים גם נסגרו מזמן), נסיוני
חקירה במס הכנסה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום היה כנגדי חקירה במס הכנסה חוקרי מס הכנסה קיבלו את הטענה שלי שהפסדים מקזזים רווחים של מניות פרטיות אבל הפרקליטות הגישה תיק כנגדי שהיא הסתירה את העובדה
חקירה במס הכנסה - איך להיערך וממה להיזהר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, זומנתי לחקירה במס הכנסה לאחר שמספר ספקים שלי העבירו אלי חשבוניות פיקטיביות. רציתי לדעת בבקשה למה להיערך מבחינת פרוצדורה וממה להיזהר. תודה מראש
חקירה במשטרה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום קיבלתי זימון לחקירה בערך לפני 10 חודשים. התייצבתי בחקירה ובסוף החקירה החוקר אמר לי שיהיו איתי בקשר למקרה ויצטרכו אותי בהמשך מאז לא שמעתי מהם כלום
חקירה במשטרה על אלימות במשפחה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
זומנתי לחקירה על אלימות במשפחה לאחר שעובר אורח דיווח למשטרה שסטרתי ודחפתי את אחד הילדים שלי. האם זה הגיוני שעל דבר כזה מזמנים בכלל לחקירה? עוד דבר - מה
חקירה במשטרה על הכאת ילד ושליחת התיק לפרקליטות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אני ואישתי נחקרנו במשטרה בעקבות תלונה של גורם טיפולי בכך שהכאנו את ילדינו בן ה-8. הילד נחקר על ידי חוקרת ילדים ומסר על אירוע חד פעמי בלבד שלא הותיר בו
חקירה במשטרה על טעימה בסופר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום לעורכי הדין, לפני שבועיים עשיתי קניות במגה בסניף יד אליהו ורציתי לקנות פירות יבשים והלכתי לדוכן של השקדים וטעמתי כמה בודדים וכמה בננות מיובשות. פתאום
חקירה במשטרה על תקיפה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, זימנו אותי בפעם השלישית לחקירה במשטרה על תקיפה, זאת למרות שבשתי הפעמים האחרונות הכחשתי כל קשר לאירוע ואני מניח שגם המשטרה יודעת שאני לא קשור לקטטה
חקירה במשטרה תחת אזהרה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום לעו"ד דוק, רציתי לדעת בבקשה מה זה אומר שנחקרתי "תחת אזהרה"? האם זה נחשב חמור? פשוט לפני מספר ימים מצאתי עצמי במרכזה של פרשה מופרכת
חקירה וחו"ל - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אם אדם שנחקר במשטרה ע עבירת תקיפת סתם, וטס לאחר חצי שנה לחו"ל, לאחר שנה מיום החקירה המשטרה בקשה ממנו להגיע להמשך חקירה. הוא כבר היה בחו"ל ורק
חקירה מחודשת - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
האם ניתן לפתוח חקירה מחדש בתיק שנמצא כבר לאחר כתב אישום ועומד לפני גזר דין. מדובר בתיק של אלימות, ודקירה. ובנאשם שעד עתה הכחיש כל קשר וכעת מעוניין למסור
חקירה משטרתית של קטין - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, הבן שלי נעצר ונחקר לפני כמה ימים בחשד לשימוש בסם לצריכה עצמית. החוקר בתחנה הזמין אותנו ההורים ולאחר חקירה אמר שהתיק כנראה יועבר להליך של טיפול
חקירה על החזקת סם לצריכה עצמית - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי עו"ד דוק, לפני מספר ימים נחקרתי במשטרה על החזקה של סם מסוג חשיש במשקל 1.5 גרם לאחר שיצאתי ממסיבת טבע בדרום הארץ. רציתי לדעת למה אני צפוי? האם
חקירה על יבוא סם באינטרנט - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, בשבוע שעבר נחקרתי על יבוא סמים באינטרנט. כמובן שהודתי כי היה למשטרה את כתובת ה ip שלי וגם הגיעו לי עד הביתה עם המשלוח וחתמתי עליו...מה עושים מכאן?
חקירה על מסירת ידיעה כוזבת - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, זומנתי לחקירה במשטרה בעוד יומיים בחשד למסירת ידיעה כוזבת. האמת שאין לי מושג על מה ולמה קוראים לי לחקירה והייתי שמחה לדעת מה זה אומר בכלל ידיעה
חקירה על מעשה מגונה בפומבי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, נחקרתי על ידי המשטרה לפני 3 חודשים על מעשה מגונה בפומבי. בדקתי עכשיו והתיק נמצא בפרקליטות. אמרו לי שאני יכול לשלוח אליהם מכתב שבו אני אומר למה הם
חקירה על עבירות מין - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, לפני יותר משנה בתאריך 06/12/2016 נחקרתי חקירה תחת אזהרה כחשוד בעבירות מין בקטינה באינטרנט, מאז החקירה לא קרה כלום אך נאמר לי שהתיק נמצא בפרקליטות
חקירה על תלונת שווא - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
לפני מספר ימים הגשתי תלונה על מישהו שתקף אותי. אחרי עימות שהיה בנינו חזרתי בי בכך שאמרתי שהוא לא בדיוק תקף אלא רק התקרב אלי בצורה מאיימת. היום אני מקבל
חקירה של ביטוח לאומי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
התקשרו אלי מביטוח לאומי והזמינו אותי לחקירה. אני יודעת במה מדובר. האם יש להם בכלל סמכות לקרוא לי לחקירה והאם אני חייבת ללכת?
חקירת חשוד בשפתו - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
עו"ד דוק שלום, רציתי לשאול האם חובה על המשטרה לחקור אדם שלא דובר את השפה העברית בשפתו שלו? במידה וכן, איזו טענה אפשר להעלות נגד התנהלות המשטרה במצב
חקירת ילדים על-ידי חוקר מיוחד - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
צהרים טובים, האם בתחנות משטרה ישנם חוקרי ילדים? נכדי ביצע עבירה ואמרו שאין חוקר ילדים שיחקור אותו. ושאלה נוספת האם ישנם עובדים סוציאליים בתחנת משטרה שזמינים
חקירת מצ"ח על החזקת סמים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, קיבלתי זימון לחקירת מצ"ח על זה שמצאו אצלנו בחדר בבסיס סמים. כבר בחיפוש אמרתי שאין לי קשר לזה ועדיין זימנו אותי לחקירה. איך נכון עבורי להתנהל
חקירת משטרה בחשד לכך שגרמתי למישהי לעסוק בזנות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אני מוזמן לחקירת משטרה בחשד לכך שגרמתי למישהי שאני מכיר לעסוק בזנות. מדובר בבחורה שאני מכיר כבר מספר שנים ואני הייתי כמו אבא בשבילה - דאגתי לכל צרכיה ואפילו
חשד בכרטיס מגנטי שלי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
קרוב משפחה שלי מירופה שלח לי כרטיס נטען עם סכום טוב של כסף במתנה. כלל פין קוד, כמובן. יום אחד הזמנתי בטלפון פיצה לי ולחברים ושם הפתעו כנרא ממספר הכרטיס,
חשד לבזיון בית המשפט - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
האם ניתן לתבוע אדם שהפר הסכם , מצד אחד חתם על תוכניות בנייה ומנגד התנגד באמצעות השכנים לתוכנית הבנייה שלי, למרות שהוא חתם על הסכם שקיבל פסק דין שלא יתנגד
חשד סביר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, אשמח לדעת מהי ההגדרה של- היה לשוטר חשד סביר שאדם עומד לבצע? מהיכן המילה חשד סביר?
חשודה עפי סעיף 382 (ג) - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, אני ובן זוגי נעכבנו בתחנת משטרה עקב מכות. אני חשודה בתקיפה הגורמת חבלה ממש - בן זוג. והוא כפי שהבנתי אלמ''ב. עליו ניתן לראות את החבלות ועלי רק סימנים
חשיפת שם מדווח על עבירה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום. הייתי עד לעבירה פלילית והעברתי דיווח לרשויות החוק (לרט"ג) הפושע נעצר ונתבקשתי להגיע ולמלא דו''ח עדות . סרבתי בטענה שאיני רוצה ששמי יופיע . ובקשתי
טובת הנאה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, האם נסיעה לחו"ל ביחד עם נותן שירות / קבלן לטיול משותף או נופשון יכולה להיחשב כקבלת טובת הנאה? יש לציין כי קיימים יחסי חברות אישיים מעבר לשעות
טייזר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
האם החזקת טייזר ואו שימוש בו , חוקי ? (כמו שוקר)
יבוא זרעי מריחואנה באינטרנט - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, רציתי לברר האם חוקי לייבא זרעי מריחואנה באינטרנט? בשונה מהצמח עצמו מדובר בזרעים לגידול בלבד. בהנחה והזמנתי באתר כלשהוא זרעים בלבד האם מדובר בעבירה
ידיעה כוזבת - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
האם ניתן לתבוע בקובלנה פלילית פרטית שכן שמסר ידיעות כוזבות לשוטר שהגיע בעקבות תלונה עליו על תקיפה - האם ניתן לתבוע באותה קבלנה פלילת פרטית על תקיפה, ידיעות
יחסי מין וירטואליים עם בחורה שכתבה שהיא בת 19 - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
קיימתי יחסים וירטואלים עם בחורה שכתבה לי שהיא בת 19. - אין לי צילום מסך של זה. ועכשיו אני אוכל סרטים אולי היא פחות מהגיל שכתבה. כמובן הכל היה בהסכמה. האם
יחסי מין עם קטינה בהסכמה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
עו"ד דוק שלום, אני בן 17.5 ויוצא עם מישהי בגיל 15 ויצא ששכבנו לפני מספר ימים והכל בהסכמה כמובן. ההורים שלה יודעים על זה ושנינו בפחדים שלא ילכו עם
יחסי מין עם קטינה בהסכמה מלאה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי עו"ד דוק, אני בן 15 וקיימתי יחסי מין בהסכמה עם חברה שלי שהיא בת 14. יש פה בעיה פלילית? תודה רבה על העזרה.
יחסים בין ילד בן 17 למבוגר בן 35 זה חוקי? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום לכם, יש לי ילד בן 17 והוא הומוסקסואל אשר יוצא עם "בן זוג" בגיל 35. הבן שלי סיפר לי כי היחסים ביניהם הם בהסכמה אבל משהו קצת מוזר לי ואני
יציאה מהארץ בזמן צו מבחן - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, לאחר 8 חודשי מעצר בית נשפטתי ל4 חודשי עבודות שירות וצו מבחן לשנה, השאלה שלי היא: במידה וסיימתי את עבודות השירות אך נשארו מספר חודשים לצו המבחן
יש לי תיעוד שעו"ד סוחט אותי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, יש לי תיעוד שעו"ד מנסה לסחוט ממני כספים. השאלה למי פונים? רק אל תפנה אותי ללישכת עורכי הדין. תודה
יש מקום לדאגה? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היום שעמדתי בתור לכספומט המתינה שם בחורה היא בקשה מהזוג לפני עזרה והם סירבו ואז הגיע התור שלי והיא בקשה מימני שאני יפקיד 50 שח מזומן ששיכים לה לחשבון של
ישנו אדם שלא מפסיק להטריד אותי בטלפון ובמחשב מה עושים? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי, יצאתי עם בחור אחד ושכבנו כמה פעמים ואמרתי לו שלא בא לי יותר. מראש הגדרנו ביחד שאנחנו לא במערכת יחסים מסוג כלשהי. אותו בחור לא מפסיק להטריד אותי בטלפון
כיצד ניתן לברר מהי העבירה בתיק פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
כיצד ניתן לברר מהי העבירה בתיק פלילי שעבר הקראה בדיון ראשון הוא פתוח לציבור אך באתר של בית המשפט לא מצויין על מה העבירה , כיצד ניתן לדעת על מה המשפט ?
כיצד ניתן לברר מחו"ל האם הוגשה נגדי תלונה מצד האקס - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, לפני ארבע שנים במסגרת מערכת יחסים רומנטית נאנסתי והייתי בחשש להריון. שלחתי מכתבים למי שאני טוענת שאנס אותי דרך הפייסבוק. אני חוששת שכנקמה על הטענה
כיצד ניתן להתגונן מפני תלונות שווא? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אני מקיים המון יחסי מין עם אנשים הכל בהסכמה מלאה יחד זאת לאור הכמויות הרבות (אלפים) תמיד עולה בי החשש שמישהו יעליל עליי כתוצאה מאיזו בעיה אישית, האם מותר
כלב כמעט נשך אותי ובעלת הכלב הכתה אותי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
לכבוד עורכי הדין שלום וברכה לפני מספר ימים עברתי בפארק הסמוך לביתי לאחר ביקור אצל אמי. הפארק חשוך ותמיד יש בו כלבים לא קשורים בלילות, אפילו כלבים מסוכנים
כתב אישום - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
בן 50 עבר פלילי נקי מעולם לא היתי במשטרה או נחקרתי אני נהג מונית שהסתבך על שטות אם נהג אחר ולקחתי סכום נמוך של 200 שח מהמונית שלו הכל מצולם נחקרתי במישטרה
כתב אישום בעבירת גידול סמים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
באילו מקרים המשטרה תחליט להגיש כתב אישום בעבירת גידול סמים?
כתב אישום בעבירת גניבה ממעביד - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום עו"ד נכבדים, קיבלתי הביתה כתב אישום והזמנה לבית משפט בעבירה של גניבה ממעביד שקרתה לפני חצי שנה. נחקרתי בזמנו במשטרה והחוקר אמר לי שאין לי מה
כתב אישום והזמנה למשפט - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, קיבלתי הביתה כתב אישום והזמנה למשפט. מדובר בסכסוך שכנים ארוך שהסלים לאיומים הדדיים וחקירות במשטרה. עכשיו שנה אחרי רק אני מקבל כתב אישום. מדוע? ומה
כתב אישום וזימון למשפט על החזקה ושימוש בסמים לצריכה עצמי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב! קוראים לי נועם ויצא נגדי כתב אישום וזימון לבית משפט על החזקה \ שימוש עצמי בסמים (לא צוינה כמות אך ככל הנראה פחות מ 5 גרם) אשמח לדעת מה יכול להיות
כתב אישום חבלה בכוונה מחמירה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אני מואשם בחבלה בכוונה מחמירה במחוזי מרכז לאחר שדקרתי אדם שקרא לי אתיופי מסריח. עוד לא הגעתי לשלב ההוכחות ואני רוצה להחליף את הסניגור הציבורי שמינו לי
כתב אישום לגרושתי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום הוגש נגד גרושתי כתב אישום על החזקת סמים יש לנו ילדים משתופים בחזקתה ואני רוצה לדעת מה זכויות המידע החוקיות שייש לי בנושא זה כאב שדואג לילדיו יש לציין
כתב אישום מעשה מגונה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, הגישו נגדי כתב אישום על מעשה מגונה כלפי עובדת בחברה אותה אני מנהל. מיותר לציין שמדובר בטענה מופרכת לחלוטין ואני מתכוון להוכיח את חפותי. בכל אופן
כתב אישום נגד קטינה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, הוגש נגד בתי הקטינה בת ה17 כתב אישום על הטרדה באמצעות מתקן בזק. העבירה בוצעה בהיותה בגיל 16. רציתי לדעת מה יכולה להיות התוצאה בבית המשפט היות ואין
כתב אישום על אונס שלא היה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
עו"ד יקרים, אתמול קיבלתי הודעה שאני צפוי לעמוד לדין על אונס שלא היה! לפני חצי שנה נחקרתי על כך שכפיתי יחסי מין על מישהי שיצאתי איתה תקופה. החשד נגדי
כתב אישום על גידול מריחואנה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
הגישו נגדי כתב אישום בעבירת גידול מריחואנה במשקל של 22 גרם. רציתי לדעת האם יש אפשרות לנסות ולבטל את כתב האישום הזה ואם כן מה עלי לעשות. תודה
כתב אישום על גניבה וקשירת קשר לביצוע עוון - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום לעורכי הדין, קיבלתי בדואר כתב אישום והזמנה לדין בעבירות של גניבה וקשירת קשר לביצוע עוון על מקרה שהתרחש לפני שנתיים. מדובר באירוע של גניבה במהלך העבודה
כתב אישום על החזקת חומר פדופילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, אבקש לדעת מה הסיכון בכתב אישום שהוגש כנגד אדם שהחזיק חומר פדופילי במחשבו האישי. כמו כן, בהנחה החומרים אכן נמצאו במחשב האם עדיין ניתן לעשות משהו מבחינת
כתב אישום על החזקת סכינים ברכב - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
עוכבתי על ידי המשטרה לפני מספר חודשים והם ערכו אצלי חיפוש באוטו ומצאו 2 סכינים. אמרתי לשוטרים שהייתה תקופה מלחיצה בארץ בגלל הפיגועים ושמרתי אותם באוטו
כתב אישום על העלבה ותקיפה של שוטר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
לפני מספר חודשים השתתפתי בהפגנה מאוד גדולה בירושלים והתפתח ויכוח עם השוטרים שאבטחו את ההפגנה - מה שגרם להם לעצור אותי ועוד מספר אנשים. אתמול קיבלתי כתב
כתב אישום על העלבת שוטר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום קיבלתי כתב אישום על העלבת שוטר לאחר שקראתי לו "חזיר מסריח". רציתי לדעת מה עלי לעשות ולמה אני צפוי בבית המשפט. תודה
כתב אישום על מעשה מגונה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, קיבלתי כתב אישום בדואר על עבירת מעשה מגונה. העניין הוא שבמשטרה החוקר אמר לי שהתיק נגדי ייסגר וזה לא קרה. איך אני יכול לקבל את הראיות שיש למשטרה
כתב אישום על נהיגה ללא רישיון - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, קיבלתי כתב אישום על נהיגה ללא רישיון נהיגה והזמנה לבית משפט לתעבורה בבאר שבע. אני בן 19 והנהיגה הייתה בתוך מגרש חניה. רציתי לדעת למה אני צפוי מבחינת
כתב אישום על פגיעה בפרטיות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, לפני שנה נחקרתי במשטרה לאחר שצילמתי את השכן שלי בתוך הבית שלו (בחצר ליתר דיוק) והעלאתי פוסט בפייסבוק. לקחתי אחריות על העובדות אבל אמרתי שזה נעשה
כתב אישום על קבלת דבר במרמה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, לפני 3 שנים נחקרתי במשטרה בחשד לקבלת דבר במרמה בסכום של 5,500 ש"ח. היום קיבלתי כתב אישום והזמנה למשפט על אותו אירוע. זה הגיוני? האם ניתן לבטל
כתב אישום על קטטה בבית מלון - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, באוגוסט השנה נחקרתי עם עוד שני חברים במשטרת אילת לאחר שהקב"ט של המלון בו נפשנו התלונן שהרמנו יד על אחד העובדים. לפני כמה ימים קיבלתי הביתה כתב
כתב אישום על תקיפה במשפחה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
הגישו נגדי כתב אישום שדחפתי את אשתי (דאז) ואני לא דחפתי רק היא משכה ממני את הילדה וצעקה... מה מצבי. האם אפשר לסמוך בכזה תיק על הסנגוריה? מה העונש המקובל.
כתב אישום על תקיפה והגנה עצמית - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום עורך דין דוק, קיבלתי כתב אישום הביתה על תקיפת אדם במסגרת סכסוך שכנים בבניין בו אני מתגורר. אותו אדם טען במשטרה שאני הרמתי עליו ידיים למרות שהאמת היא
כתב אישום על תקיפה סתם - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, קיבלתי כתב אישום על תקיפה במהלך ויכוח על חניה בקניון. מה אני צפוי לקבל על דבר כזה? תודה
כתב אישום על תקיפה סתם בת זוג - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי קיבלתי היום כתב אישום והזמנה למשפט על אלימות במשפחה. המדינה מאשימה אותי בתקיפה סתם של אישתי למרות שהיא אמרה במשטרה שהיא לא רוצה להתלונן ומדובר בדחיפה
כתב אישום על תקיפת זקן הגורמת חבלה של ממש - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
נחקרתי לגבי עברת אלימות.בחקירה לא נשאלתי לגבי גילו של המתלונן ולא נשאלתי לגבי חשד לתקיפת זקן.לעומת זאות הוגש נגדי כתב אישום בגין תקיפת זקן הגורמת לחבלה
כתב אישום על תקיפת שוטר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, לפני חצי השתתפתי בהפגנה במרכז הארץ וחוויתי אלימות משטרתית קשה. באותו אירוע נחקרתי על תקיפת שוטר למרות שהדבר לא היה ולא נברא. יתרה מזאת, הגשתי
כתב אישום תקיפה סתם - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
קיבלתי הבוקר מכתב שכותרתו "כתב אישום" המייחס לי תקיפה של אדם אחר במסגרת סכסוך בכביש. הוזמנתי לבית משפט השלום בכפר סבא בפני השופט מיכאל קרשן.
כתיבת עבודות לסטודנטים - האם פלילי? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי, רציתי לדעת האם כתיבת עבודות לסטודנטים נחשבת לעבירה פלילית? אם כן, עד כמה באמת המשטרה עושה עם זה משהו? תודה
כתיבת עבודות סמינר/כתיבת מטלות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי, יש לי אח בוגר תואר שני בהיסטוריה שקיבל הצעה מאחת החברות לכתיבת עבודות הצעה לכתוב עבודה, החל ממטלה סמינריונית ועד למטלה "פשוטה". מדובר בהכנסה
לא רוצה להעיד במשפט שלי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אני נמצא באמצע משפט פלילי בעבירות אלימות במשפחה. בעוד שבועיים אני אמור להעיד מטעם ההגנה ואני דיי חושש מלעשות את זה עד כדי כך שאני חושב לבקש מהעורכדינית
לאחר חקירה במשטרה - מה עלי לעשות עכשיו? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום לעורכי הדין, ביום חמישי נחקרתי במשטרה לאחר שמישהו התלונן שתקפתי אותו במסגרת סכסוך על חניה. איך שהגעתי החוקר הכניס אותי לחדר והחל לחקור אותו כאחרון
לבטל תיק על אלימות במשפחה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
התלוננתי על אלימות מצד בעלי ופתחו לו תיק תקיפה במשטרה והוא נעצר. אני רוצה לבטל את התלונה שהגשתי נגדו מה עלי לעשות? תודה לעו"ד הנכבדים.
לבעלי משפט על איומים בשבוע הבא - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, נגד בעלי יש כתב אישום על איומים של איזה עובד ציבור (אמר לו "אני אחתוך לך את הגרון"). הדיון בשבוע הבא. אין לו כל עבר פלילי. החליט לייצג
להודות בעבירה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
הואשמתי שנה שעברה בגניבה ואני גיליתי שהשופט הוא מאוד נחמד. יש לי עוד תיק על תקיפה קטנה..האם זה נכון שאני יכול להודות על חקירה על תקיפה שיש לי וטרם הוגש
לקיחת כספים מהקופה במקום העבודה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
בחמישי הייתה לי שיחה עם המעסיק לאחר שהוא תפס אותי במצלמות יחד עם עוד עובד לוקחים כספים מהקופה (תופעה קיימת במקום העבודה הזה אך עניין חד פעמי בשבילי). המעסיק
לשון הרע של אבי דוביצקי (צייד הפדופילים) בפייסבוק - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום עו"ד דוק, לפני מספר ימים אבי דוביצקי הציג בעמוד הפייסבוק שלו סרטון על קרוב משפחה שלי ושם נכתב שהוא פדופיל כי רצה להיפגש עם קטינה בגיל 13 מבלי
לשון הרע של אבי דוביצקי (צייד הפדופילים) בפייסבוק - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום עו"ד דוק, לפני מספר ימים אבי דוביצקי הציג בעמוד הפייסבוק שלו סרטון על קרוב משפחה שלי ושם נכתב שהוא פדופיל כי רצה להיפגש עם קטינה בגיל 13 מבלי
לשון הרע של אבי דוביצקי (צייד הפדופילים) בפייסבוק - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום עו"ד דוק, לפני מספר ימים אבי דוביצקי הציג בעמוד הפייסבוק שלו סרטון על קרוב משפחה שלי ושם נכתב שהוא פדופיל כי רצה להיפגש עם קטינה בגיל 13 מבלי
מאבק בטרור - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי אשמח לדעת אם אדם בחול שהוא ממוצא ערבי תקף אותי והוא ערבי מוסלמי תושב תורכיה, וזה היה במדינה בטורקיה שנה שעברה. האם אפשר להעמיד אותו לדין? אני זוכר
מאיזה גיל מותר להחזיק שוקר חשמלי? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
והאם מותר להחזיק אותו עלייך עם יש איתך תעודת שוטר?
מאסר או עבודות שירות? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
עו"ד דוק שלום, קרוב משפחה שלי נשפט בימים אלה על עבירת אלימות ורציתי לשאול אותך שאלה - אם בית המשפט ירשיע את אותו קרוב משפחה ויגזור עליו 9 חודשים נגיד,
מדוע לא להיות מיוצג על ידי הסנגוריה הציבורית - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אני מזמין גם אותך להיכנס לאתר "כל האמת על הסנגוריה הציבורית" - האתר היחיד שחושף ומבקר את התנהלותה של הסניגוריה הציבורית ועורכי הדין מטעמה לשם
מדוע תיק פלילי נסגר בעילת "עבריין לא נודע"? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, הגשתי תלונה נגד אדם בגין תקיפה. התיק נסגר בגין עבריין לא ידוע. אשמח לדעת מהי העילה הזו? שהרי אני מכיר רק 3 עילות לסגירת תיק פלילי/חקירה פלילית. אשמח
מה הוא גיל הסכמה? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
ערב טוב אני בן 28 והכרתי נערה בת 16 וחצי ושכבנו , היא נראת בת 18 ואפילו 19 טוב לנו ביחד, יש משיכה וכמייה גם אני נראה מאד צעיר, נראה בן 19 - 20 ככה אמרו
מה העונש לקטין שהפיץ סרטון מיני של קטינה? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אני לא יודעת אם זאת הפלטפורמה לשאול אבל רציתי לדעת מה יכול להיות העונש לקטין בן 14 שהפיץ סרטון בעל תוכן מיני של קטינה בת 13 בלי הסכמתה, כשהאקט המיני בסרטון
מה העונש על החזקת מריחואנה ופסילוציבין - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום עורך דין דוק, יש לי שאלה קצרה, מהו העונש על החזקת 5 גרם מריחאונה ו-7 גרם פסילוציבין ( סם פסיכואקטיבי המצוי בפיטריות)? תודה מראש
מה העונש על החזקת סמים לצריכה עצמית? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, לפני מספר ימים הגיעו אלי הביתה בלשים של המשטרה ומצאו 4.5 גרם של מריחואנה. לקחו אותי לתחנה, חקרו אותי ופתחו לי תיק. השאלה שלי היא מה יהיה עכשיו, האם
מה העונש על זיוף קורות חיים? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, לפני חודשיים שלחתי קורות חיים לחברה ציבורית מסוימת. בהמשך התקשר אלי מישהו ממחלקת משאבי אנוש בחברה ומסר לי שביצעתי עבירה פלילית שרשמתי מקום עבודה
מה זה הקראה ודיון לפי סעיף 144 - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, זומנתי להקראה ודיון לפי סעיף 144. הקראה הבנתי .. מה  זה אומר במציאות של בתי המשפט, דיון לפי סעיף 144 ? והאם תמיד נוהגים כך במשפט הפלילי ? תודה.
מה זה סגירת תיק מותנית? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, רציתי לשאול מזה סגירת תיק מותנית? האם זה נכון שההסדר הזה מאפשר לסגור תיק פלילי שנפתח כנגדי?
מה זה סיכום תיק על ידי חוקר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
חוקר אמר לי שהוא שלח סיכום של התיק עם המלצת כתב אישום לתביעות. מה המשמעות של זה? 
מה חובה לתת לשוטר שהוזעק בגין תקיפה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שוטר דפק בדלת של אדם ששכן התלונן עליו שתקף אותו - אותו אדם פתח את הדלת - השוטר שאל אותו איך קוראים לו והנ''ל התחמק ובהמשך אותו אדם עזב את המקום בטענת שווא
מה יכול להשפיע שוחד על המשפט - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום לך. רציתי לשאול מה כבר יכול לעשות שוחד אם יש חוקים וע"פ זה בית המשפט פוסק? הרי כל המשפט כפוף לראיות. אם הוכחת בראיות ובית המשפט מחליט להרשיע
מה נחשב חלופות מאסר לפי החוק? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
רציתי לדעת האם רק עבודות שירות נחשבות לחלופת מאסר? או גם של"צ וצו מבחן?
מה עונשו של שכן שלא מפסיק להטריד ולאיים? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, בבניין בו אני מתגורר ישנו שכן שלא מפסיק להטריד את מנוחתי בכך שהוא מרעיש בשעות הקטנות של הלילה, חונה בחנייה שרשומה על שמי בטאבו ואם זה לא מספיק -
מהו גיל ההסכמה בו ניתן לקיים יחסי מין עם קטינה? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
עו"ד דוק שלום, אני יוצא עם קטינה מזה מספר שבועות ואנחנו חושבים לשדרג את הקשר שלנו מכל הבחינות, גם קיום יחסי מין מן הסתם. לשם כך, רציתי לדעת מהו גיל
מהי הגנת ההסתמכות? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
רציתי לדעת בבקשה מהי הגנת ההסתמכות בפלילים והאם היא באמת יכולה להביא לזיכוי נאשם?
מהי הטרדה מינית ומה העונש לאדם המבצע אותה? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, רציתי לדעת מהי הטרדה מינית, שכן ישנם הרבה פירושים לדבר והייתי רוצה פעם אחת ולתמיד לקבל תשובה ברורה בנוגע לעבירה הזאת. מעבר לכך, מה העונש שיכול
מהי הפרת אמונים מצד עובד ציבור? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, רציתי לדעת מהי הפרת אמונים מצד עובד ציבור ומה העונש על עבירה זו. תודה
מהי חקירה חוזרת? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי רציתי לשאול בבקשה מהי חקירה חוזרת? מה המטרה שלה? תודה
מהיכן אוכל לקבל עותק מכתב אישום שהוגש נגדי? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
עו"ד דוק שלום, קיבלתי בדואר הזמנה לדיון הקראה בבית משפט בעקבות תיק על אלימות במשפחה (סכסוך גירושין). איך אוכל לקבל לידי עותק מכתב האישום שהוגש נגדי
מהם הקריטריונים לאי הרשעה? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, מתנהל נגדי כרגע משפט פלילי ורציתי לשאול מהם הקריטריונים לאי הרשעה? תודה מראש
מזה תסקיר שירות מבחן? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אני מנהל הליך משפטי בבית משפט בעקבות עבירה שהודתי שביצעתי. עכשיו שולחים אותי לשירות מבחן ואין לי מושג מה זה אומר. אשמח להכוונה.
מחדלי חקירה משטרתיים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב ,כמה חמור וכמה משקל יש למחדלי חקירה משטרתיים במשפט פלילילדוגמא : הוצאת פלאפונים מרשות המשטרה לרשות עדי תביעה אי בדיקת טענת אליבי ( אי צילום זירת
מחיקה אוטומטית של רישום משטרתי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
האם רישום משטרתי לתיק שנסגר מחוסר עניין לציבור ואינו כולל עבירת פשע, ימחק באופן אוטומאטי מיד בעבור 7 שנים מיום האירוע ?
מחיקת הרשעה מהמרשם הפלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי אם הורשעתי ב2003 קיבלתי 3 שנים על תנאי קנס 1000 שקל לא ישבתי בכלא מתי זה ימחק מתי אני יכול כבר ללכת למקומות שדורשים בדיקה מבלי לקבל סירובים אחרי הרבה
מחיקת חשבון פייסבוק - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום חברת דף פייסבוק מחקה את חשבון הפייסבוק שלי. אינני יודעת אם עשתה זאת ע"י פריצה לחשבוני או ע"י פנייה לפייסבוק ובקשה לסגירת החשבון. האם יש
מחיקת רישום משטרתי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, עוכבתי לחקירה בשנת 2007 וניפתח לי תיק על החזקה ושימוש עצמי בסמים. שוחררתי באותו היום ולאחר מספר ימים קיבלתי הודעה שהתיק נסגר בגין חוסר עניין לציבור.
מחיקת רישום משטרתי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, שאלתי אם ניתן לבטל רישום משטרתי שנסגר בעיכוב הליכים ? אני מעונין לעבוד באבטחה והבנתי שלא יאשרו אותי בגלל אותו רישום. לציין שהרישום בגלל תיק שנפתח
מחיקת רישום משטרתי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום לך עו"ד אסף דוק ברצוני לשאול מה ההבדל בין ביטול רישום ומחיקתו לבין שינוי עילת הסגירה לחוסר אשמה . מה ההבדל בסגירה ומה עדיף על זה , ומה השוני
מחיקת רישום פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, לפני כשנה תפסו אותי על גניבה, לקחו אותי לתחנת משטרה ופתחו לי תיק במשטרה. האם יש דרך למחיקת הרישום הפלילי?
מחיקת רישום פלילי ועבודה במגזר הציבורי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב. לפני 6 שנים בטיפשותי הורשעתי במתן עדות שקר ושיבוש הליכי משפט. הייתי צעיר מאוד (21) ולא התכוונתי לעשות כל רע פשוט לא חשבתי קדימה ונענשתי. קיבלתי
מחיקת רישום פלילי לצורך עבודה בחברות ציבוריות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, בעלי ניסה להתקבל לחברת החשמל אך נדחה עקב סימון אדום. ממה שהבנתי זה מעיד על תיק פלילי שקשור באלימות. ב-01/2008 נפתחה לבעלי תיק על תקיפה ועונשו
מחיקת רישום פלילי ממחשבי המשטרה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
ראיתי שכתבתה שהרישום לא נמחק ממחשבי המשטרה אם נסגר מחוסר אשמה. אם הוא לא נמחק למי יש גישה אילו? ואיך יש גישה אליו? למה הם לא מוחקים אותו?
מחיקת תיק משטרתי בודד - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
רציתי לשאול האם ניתן למחוק תיק משטרתי בודד שנסגר עקב חוסר עניין לציבור זה קרה לפני 3 שנים ומאז לא היה כלום תודה.
מחיקת תיק פלילי לפני גיוס לצבא - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
יש לי תיק פלילי במשטרה מלפני 4 חודשים ואני רוצה לסגור אותו כי אני מפחד שיעשו לי בעיות להתגייס לצבא. מה אני צריך לעשות?
מטרד רחוב על ידי ראש עיר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
בוקר טוב או גרים ברחוב הולנדי שקט וצדדי בשכונת וילות, באותו רחוב מתגוררת ראש עיר שלאחרונה מאיימים על חייו, עקב כך הוקם ברחוב על ערוגה שאמורה לשמש לנוי
מטרד רעד ממקלט טלוויזיה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
בחודשים האחרונים סובל ממפגע רעש : מקלט טלוויזיה בווליום גבוה שממוקם בצמוד לחלוני בו אני עובד רב שעות דבר המפריע על שגרת חיי כולל השינה .  המרעישה הינה
מטרידים אותי בטלפון - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום כבר למעלה משנה שמישהו או משהי מטרידים אותי בטלפון בשעות קבועות בבוקר ובצהריים. הם מתקשרים מחסוי שומעים את הקול שלי ומנתקים . אין לי מושג מי יכול לעשות
מי ובאיזה סמכות יכול לפתוח רישום משטרתי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
מי במדינת ישראל רשאי לפתוח רישום משטרתי לאזרח? והיכן בחוק זה רשום?
מי מחליט על העמדה לדין? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי רציתי לדעת מי הגורם שמקבל את ההחלטה להעמיד לדין אדם בנוגע למעשה פלילי? כמו כן, מה ניתן לעשות על מנת ולהימנע ממצב של העמדה לדין? תודה
מידע כוזב או עדות שקר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אני מתמודד עם כתב הגנה שמאשים אותי בעבירות חמורות. מדובר בענייני משפחה ומאבק של האחים . השאלה האם שקרים והכפשות בכתב הגנה בשיטת, מצליח אולי מתוכם משהו
מינוי סניגור - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום לך! בית משפט לפני הדיון חייב למנות לנאשם סניגור, או שבית המשפט יכול לנהל דיון ללא סניגור? או שיש מקרים מיוחדים שבית המשפט מסמכותו לנהל לנאשם את הדיון
מישהו שהתחזה לאישה סוחט אותי עם סרטון עירום - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
מישהו שהתחזה לאישה סוחט אותי עם סרטון עירום שלי שהקליט מהסקייפ ומאיים להפיץ לקרוביי, מה עושים? איך אפשר להגיע אליו? (טלפון של חו"ל)
מישהי מאיימת לפרסם סרטון עירום שלי ביוטיוב - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
בחודש האחרון התכתבתי בסקייפ עם בחורה שהציגה עצמה כערבייה ישראלית שמעוניינת בקשר זוגי. אתמול גיליתי שמדובר בבחורה שגרה בכלל במרוקו ומאיימת לפרסם סרטון עירום
מכנס שקוף בים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, אני הולכת פעמים רבות לחוף ים, שהוא לא חוף מוכרז, אבל כן יש בו אנשים (לא הרבה אנשים, אבל יש). הרבה מאוד פעמים נמצא שם בחור, שלובש בגד ים מכנס, אבל
מכרתי חשיש לחבר שלי בלי להיות סוחר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
ערב טוב... אני מעשן חשיש כבר כמה שנים ויש לי חבר קמצן שתמיד מעשן על חשבוני, לא אוהב לקנות או לבזבז, הצעתי לו שברגע שאני קונה לעצמי אני אקנה גם לו ושהוא
מכרתי טלפון סלולרי לאח של שוטר שהחליט לנקום - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, לפני חודשיים מכרתי לבחור אחד מירושלים טלפון סלולרי טוקמן ישן יחסית שכנראה הפסיק לעבוד לו . הוא ביקש את הכסף בחזרה ולא הסכמתי לתת לו , הוא עירב את
מכשיר סלולארי לא הוחזר בסיום חקירה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום,אתמול נחקרתי בתחנת משטרה והטעות המרה הייתה שהבאתי איתי בכיס את הפלאפון שלי, בחקירה לקחו לי את הפלאפון והייתי בטוח שכשאשתחרר יחזירו לי אותו כמו שעשו
מכתב ידוע חשוד - האם להגיב ? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום קיבלתי מכתב מהפרקליטות שבו הם מודיעים לי שהתיק בו נחקרתי כחשוד עבר מהמשטרה אליהם, ושאני רשאי בתוך 30 יום לפנות אליהם בבקשה מנומקת מדוע יש להימנע מלהגיש
מכתב מהפרקליטות בעניין הסדר מותנה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, קיבלתי מכתב מהפרקליטות בעניין הסדר מותנה על תיק שנפתח לי במשטרה לפני חצי שנה. רציתי לדעת מה זה אומר ואיך מתקדמים? תודה
מכתב שימוע - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום עו"ד דוק, קיבלתי מכתב מהפרקליטות שיש לי 30 יום לשלוח להם מכתב שמסביר את הצד שלי בנוגע לחקירה הפלילית שעברתי. דיברתי עם סניגור ציבורי והוא אמר
מכתב שימוע לאחר חקירה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, מבקש הבהרה בנוגע למכתב שקיבלתי מהפרקליטות לפיו חומר החקירה בענייני הועבר מהמשטרה לפרקליטות ויש לי 30 ימים כדי להגיב ולומר מדוע לא להגיש נגדי כתב
מכתב שימוע מהפרקליטות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי עו"ד דוק, קיבלתי הביתה מכתב שאומר שהתיק שעליו נחקרתי במשטרה הועבר לפרקליטות לצורך שימוע לפני הגשת כתב אישום ורציתי לדעת מה אני צריך לעשות עכשיו
ממתי חל התיישנות על דוח תנועה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
קיבלתי דוח תנועה לפני 11 חודשים הגשתי כעבור חודש וחצי בקשה להישפט עד היום לא קראו לי ממתי חל התיישנות והאם בכלל
מניעת גיוס לצה"ל בעקבות תיק פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
הבן שלי נמצא לפני גיוס עם תיק במשטרה והדבר מונע מהצעיר גיוס. רציתי לדעת בבקשה האם ניתן להמשיך למרות הרישום בהליך הגיוס לצה"ל ואם כן - מה עלינו לעשות?
מסדר זיהוי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
נפתח לי תיק פלילי על איומים, שמתי לב בימים האחרונים שעוקבים אחריי. הציעו לי שאני אלך למסדר זיהוי אם אני בטוח שזה לא אני.. האם אני חייב ללכת למסדר זיהוי?
מסירת טלפון נייד - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שוטר עיכב אותי ולקח אותי לחקירה לפני שבוע בערך. הוא ביקש ממני את הטלפון לפני שאני מתחיל את החקירה. האם חובה עליי לתת לו? אשמח לדעת.
מסירת כתב אישום - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום,הבנתי אבל זה לא בטוח כי הוגש כנגדי כתב אישום. והבנתי שהתביעה התבקשה למסירה אישית. אני כרגע בחו"ל ומתכוונן לחזור לארץ. השאלה אם לדעתך יחכו לי
מסירת תדפיס רישום פלילי למעסיק - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
לפי החוק אסור למעביד לבקש רישום פלילי מצד שני אם לא תביא הוא יחשוד אבל יצא טרנד לעקוף שזה פוליגרף לא עברתי כמה פעמים יש איזה שיטה לעבור פוליגרף חייב לצין
מעבר ברמזור אדום טענה לטעות של השוטר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
ביקשתי מהשוטר שעצר אותי ורשם לי א. הדו"ח שיראה לי את הרמזור בו עברתי באדום והוא תען לרמזור שטענתי לא עברתי בו כלל. מה עליי לעשות?
מעורב כללי במשטרה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום לכם, המשטרה אספה אותי מהבית היום לתשאול באירוע שקשור לסמים באזור בו אני גר. בסיום התשאול במשטרה לקחו לי את הטלפון ואמרו לי שפתחו לי תיק מעורב כללי.
מענה למכתב יידוע לחשוד לאחר 30 יום - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, קיבלתי הביתה מכתב יידוע לחשוד לפני חודשיים בעקבות חקירה שהייתה לי על אלימות נגד אחד השכנים ולא עשיתי עם זה כלום עד עכשיו. כתוב שהייתי צריך לכתוב
מענה על ערעור - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
בוקר טוב , תוך כמה זמן מרגע הגשת הערעור הפרקליטות צריכה להגיב. ? ותוך כמה זמן יש דיון והם יש משמעות לכך ששופט מעצרים ( סגן נשיא ) טוען שיש להגנה טענות
מענה על ערעור - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, לאחר שהורשעתי במשפט פלילי בבית משפט השלום עירערתי למחזוי, (ראוי לצין שכבר באותו יום יכלו לומר שהערעור נדחה אך זה לא מה שקרה)ו הם קיבלו את הערעור
מעצר בית - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אני במעצר בית כבר 5 חודשים אצל אחי ואני רק מבקש שימשיכו את מעצר הבית בבית שלי. העורך דין שלי אומר שהוא לא רוצה לבקש הקלות מחשש שזה יפגע בי בהמשך ניהול
מעצר בית 5 יום - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, אתמול קראו לי לתחנה במטרה לתת עדות לגבי חשוד בסחר בסמים, זאת לאחר שתפסו לו את הטלפון ובו היו התכתבויות שלנו כאשר אני הקונה והוא המוכר, בהתחלה ניסיתי
מעצר בעקבות אלימות בתוך המשפחה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
קרוב משפחה שלי הסתבך בריב עם האשה כאשר ליד הילדים ובני משפחה אחרים דחף אותה והיא נפלה ושברה את היד. אחד מבני המשפחה התקשר למשטרה ולקחו אותו למעצר. כרגע
מעצר בתיק מעשה מגונה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, אחי נעצר לפני שלושה ימים בחשד למעשה מגונה במספר נשים שהכיר. היום היה דיון מעצר שני והסנגור הציבורי אמר לנו שהוא מאמין שאחי ישתחרר כבר בדיון הבא ביום
מעצר בתיק סמים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, קרוב משפחה שלי עצור כבר שבועיים על מכירת סמים לסוכן סמוי ורציתי לדעת מה ניתן לעשות כדי לשחרר אותו בהקדם. בדיון הקודם השופט שלח אותו לתסקיר מעצר ויש
מעצר עד תום הליכים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
לפי המאמר על מעצר עד תום הליכים, אפשר לעצור חשוד עד 35 ימים (15+15+5). המשך המעצר מותנה בהגשת כתב אישום. שאלתי: אם התובע לא הספיק להגיש את כתב האישום בתקופה
מעצר קטין במשטרה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
עורך דין שלום רב, הבן שלי נעצר בחשד לשימוש בסמים לפני כמה ימים בתחנת משטרת באר שבע. מדובר בילד בן 16.5 מבית טוב שלראשונה נקלע לסיטואציה שכזאת. העניין הוא
מעצר תום הליכים על אלימות במשפחה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אחי נמצא במעצר תום הליכים מזה כחודש וחצי בתיק אלימות במשפחה. השופטת קבעה שיוגש תסקיר בעוד שבועיים ואנחנו רוצים להחליף את הסנגור הציבורי הקיים. רצינו לדעת
מעשה מגונה במסגרת עיסוי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
לפני כמה ימים זימנו אותי למשטרה. לא ידעתי במה מדובר, הגעתי ולהפתעתי הטיחו בי שביצעתי מעשה מגונה במטופלת שלי במסגרת עיסוי. כמובן שאין שחר לדברים אך עדיין
מעשה מגונה בפייסבוק - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, רציתי לשאול האם התכתבות עם מישהי בפייסבוק ושליחת תמונה של איבר מין נחשבת לעבירה פלילית? והאם בגלל משהו כזה המשטרה יכולה לזמן אותי לחקירה? תודה
מעשה סדום בקטין - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
בס"ד שלום אני בן 20 בעל עבר פלילי נקי ולפני שנה וחצי נחקרתי בחשד לשני מעשי סדום ומעשי מגונה בקטין בן 12 בחקירה שלי אני הודיתי רק על מעשה סדום אחד
מצלמות אבטחה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, לפני כ3 וחצי שנים הותקפתי על ידי בחור שיכור שיצא מפאב, בהתחלה זו היה תקיפה מילולית קללות ואיומים כמו "ארצח אותך.." תוך כדי נסיונות כושלים
משך זמן קבלת החלטה האם להגיש כתב אישום - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
לפני שנה מישהי התלוננה על שהטרדתי אותה מינית - דבר שלא היה ולא נברא כמובן. לאחר מספר שבועות התיק הועבר לפרקליטות ומאז שום דבר לא זז ואני נמצא בחוסר ודאות
משמורת על הילדים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, שכרתי את שירותיו של עו"ד לגירושין, רציתי לדעת, האם ישנה אפשרות שהאב יקבל חזקה על הילדים? המידה והילדים רוצים להישאר עם האב ולא עם האם, האם שופט
משפט לפי ראיות או לפי עורכי דין. - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
משפט עושים לפי ראיות או לפי עורכי דין? ואסביר עורכי דין מיצגים אם מצד התביעה אם מצד הסניגוריה. מדברת במישור הפלילי. זאת אומרת בית המשפט דן לפי ראיות. קודם
משפט על אלימות במשפחה עם סנגור ציבורי שכופה עלי להודות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, הואשמתי בתקיפת אישתי ומתנהל נגדי משפט כרגע בבית משפט השלום. המדינה מינתה לי סנגור ציבורי שרוצה שאני יודה במשהו שלא ביצעתי ואקבל עבודות שירות. אני
משפט על החזקת 30 גרם סמים ברכב - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, קיבלתי הביתה כתב אישום והזמנה לבית משפט על מקרה שהיה לי לפני שנה וחצי - שוטרים עצרו אותי לבדיקה שגרתית וביצעו חיפוש ברכב במהלכו נתפסו 30 גרם של ירוק.
משפט פלילי ושהות בחו"ל - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי,אני כרגע בחו"ל.לא ידעתי שהתנהל נגדי משפט פלילי.בדיון 1. הוחלט לתת לי מסירה על ידי שוטר.בדיון שהיה אמור להיות בתאריך הנדחה, הוא בוטל ביום בדיון,
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
בגלל שהנאשם כבר לא תושב ישראל, ולא מגיע לישראל, האם אחרי תקופה מסוימת המשפט מתבטל? מה קורה במקרה כזה? תודה
מתי זה נחשב פלילי ומתי זה נחשב מסחרי - חוזים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, ראיתי רכב יד שנייה בסוכונת רכב כלשהי. שילמתי 1000 שקלים וחתמתי על אופציה לרכישת הרכב. יום למחרת ביקשתי לבטל את הרכישה. נאמר לי על ידי מנהל סניף
מתי מותר למשטרה לבצע האזנת סתר? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
רציתי לדעת מתי יכולה המשטרה לבצע האזנת סתר? באם בכל עבירה יש לה זכות להאזין לשיחות של החשוד? תודה מראש וחג שמח.
נבחנתי במקומו של אחר וזומנתי לחקירה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
בוקר טוב, לפני מספר ימים נחקרתי במשטרה בחשד לקבלת דבר במרמה לאחר שנבחנתי בבחינה ממשלתית במקומו של נבחן אחר. השוטר אמר לי שהוא מעביר את זה לפרקליטות והם
נגינה בפסנתר/תופים שלא בשעות המנוחה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אם אני מנגנת בבית פסנתר או תופים, בשעות שאינן מוגדרות "שעות המנוחה", האם למשטרה ו/או לעירית ת"א יש סמכות לדרוש ממני לחדול ? האם מותר להם
נוכחות בעונש מוות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי, יש לנו שאלה בעבודה ואנחנו לא מוצאים תשובה לה בשום מקום.. מי רשאי להיות נוכח בעת הוצאה לפועל של עונש מוות בישראל? תודה
נוער העמדה לדין - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
נער בן 16 גרם לחבלה חמורה עם סכין. במעון נעול. התברר שהיו תלויים נגדו 10 תיקים פליליים על עבירות דומות במשך שנתיים שקדמו ,ולא נערך לו משפט,אלא שבמשפט האחרון
נחקרתי במשטרה על מכתב איום ברצח - למה אני צפוי? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי חברים, משטרת ישראל החליטה למרר לי את החיים בעקבות מכתב סתמי ששלחתי לדמות ציבורית לפני מספר שבועות. חקרו אותי באזהרה בחשד לאיום ברצח בכתב בעקבות מכתב
נחקרתי במשטרה. מה עכשיו? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום. לפני כמה חודשים חקרו אותי במשטרה בגין תלונה שהוגשה נגדי וכעת יש לי תיק פלילי פתוח. שאלותי הן: א. מה עכשיו?? מה התהליך שהתיק אמור לעבור לאחר חקירת
נחקרתי על החזקה שלא לשימוש עצמי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אני וחבר נתפסנו עם קצת יותר מ15 גרם בהתחלה לקחתי על עצמי אחריות מסיבות כאלה ואחרות... אבל לאחר התייעצות טלפונית עם עו''ד בתא מעצר אמרתי להם את האמת בחקירה
נחקרתי על חדירה למחשב - מה צפוי לי? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, לפני מספר ימים נחקרתי על חדירה לחומר מחשב לאחר שהמעסיק שלי הגיש נגדי תלונה שגנבתי מהחברה קודים וניסיתי למכור לחברה מתחרה. מיותר לציין שזה שקר גס
נטילת מים שלא כדין - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב עו"ד פלילי אסף דוק, לאחרונה בעלי ואני גילינו כי מונה המים השייך לדירתנו פועל גם כשאנו לא צורכים מים. הזמנו אינסטלטור כדי שיבדוק שאין נזילה.
נסיעה לחול-דחוף!!! - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
 שלום,לפני כשנתיים (שנה ו10 חודשים) נחקרתי במשטרה, התיק נגדי נסגר יום למחרת כ"חוסר עניין לציבור". מאז הלכתי למשטרה להוציא 3 פעמים "מרשם
נפקדות או עריקות מצה"ל - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, רציתי לדעת אם נפקדות או עריקות מצהל מהווה עבירה פלילית ויכולה להירשם כתיק פלילי נגדי גם באזרחות? תודה ושלום
נפתח לי תיק במשטרה על תקיפה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי עו"ד דוק, לפני מספר ימים המשטרה פתחה לי תיק על תקיפה שלא הייתה ולא נבראה. זימנו אותי כבר בפעם השלישית לתחנה על מנת שאני יודה בעבירה שלא ביצעתי
נשאלה שאלה בקשר לפתיחת רישום משטרתי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
מדוע אין לה תשובה? אני שמה לב, שאף עורך דין לא עונה על השאלה הזו. האם במדינת ישראל לא מוגדר לפי הסמכות לפתוח רישום משטרתי (רישום פלילי). יש אלפי אזרחים,
נתפשתי עם קססה באוטו - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי שלום, אתמול בשעות הערב נתפסתי עם קססה ובאנג באוטו.(אני אדם נורמטיבי עובד לומד וזה פעם ראשונה שנתפסתי) במשטרה אפילו לא שקלו את הקססה מרוב שהיה שמה קצת
סאדו בהסכמה - מותר על פי חוק? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
האם מותר על פי חוק לשחק עם בן/בת הזוג משחקי סאדו בהסכמה מלאה?כידוע, סאדו הינו פטיש מיני הבא לידי ביטוי במכות, הצלפות, כליאות וכו', ומסב הנאה מינית לאנשים
סגירת חשבון פייסבוק בחשד להתחזות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
פייסבוק חסמה לי את החשבון לשבועיים אז פתחתי חשבון נוסף עם השם שלי בעברית ועכשיו הם שלחו לי הודעה שהם השביתו לצמיתות את החשבון הראשון ואת החשבון הזה הם
סגירת תיק בהסדר - האם אני חייב להודות? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, קיבלתי מכתב מפרקליטות על "הסדר מותנה בהתאם לסימן א'1 לפרק ד' לחוק סדר הדין הפלילי". במכתב נכתב שלאחר שהתובע בחן את חומר הראיות הקיים בתיק
סגירת תיק במשטרה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום עו״ד דוק, אבי הגיש תלונה עליי במשטרה ולאחר מכן חזר בו, והתביעות הליטו לסגור את התיק. בתחילת נובמבר הוא קיבל מכתב בדואר שאומר שהחליטו שלא להעמיד לדין
סגירת תיק במשטרה לאחר חקירה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, המשטרה חקרה אותי על אירוע תקיפה לפני מספר ימים, אירוע שאין לי כל קשר אליו, פשוט נקלעתי למקום הלא נכון בזמן הלא נכון, השאלה שלי היא כזאת - האם אני
סגירת תיק גניבה בהסדר מותנה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי, הייתה לי עבירה של גניבה שבה רצו להגיש נגדי כתב אישום. לשמחתי אני חותם על הסדר עם המשטרה. האם התנאי שאני אתחייב על מניעת ביצוע עבירות בעתיד יכול להיות
סגירת תיק על ידי הפרקליטות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, בעבירה פלילית פשע, האם לפרקליטות מותר לסגור תיק במצב של קיום ראיות ממשיות והמתלונן רוצה להגיש עוד ראיות תומכות והפרקליטות מסרבים, מה זה אומר? יש
סחיטה באיומים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום לכם אנשים יקרים, אני למדתי ספרות ועיצוב שיער ופתחתי מספרה. יש לי שכנה שאני לא מת עליה והיא מחפשת כל היום חינמים ובאה אלי למספרה שאתן לה מוצרים בחינם
סחיטה באיומים או בקשה חברית? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי.... לפני חודשיים גיליתי שחברה טובה שלי בוגדת בבעלה עם החבר הכי טוב שלו וצילמתי אותם ביחד מהסלולרי שלי. כשפניתי אליה היא הכחישה ושיקרה ואיכשהו זה התגלגל
סחיטה ועבודת כפייה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
My daughter-in-law is from Thailand and has a work permit to live and work in Israel. She responded to an advert to work at a nail and massage salon, owned
סחיטה מינית באתר Xhamster.com - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, התכתבתי עם בחורה בפייסבוק ופתחתי מצלמה. לאחר מספר דקות של שיחה אינטימית היא שלחה לי קישור לסרטון עירום שלי באתר xhamster.com. כרגע היא מאיימת
סטטוס התיק במשטרה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אז לאחר שאושמתי בתקיפה סתם, הגעתי להסכם טיעון עם הפרקליטות שאני לא יורשע, אך תישלח אלי בעתיד קצינת מבחן ואחרי המלצה של קצינת המבחן, בית המשפט רשאי להחליט
סיבות לסגירת תיק בהעדר עניין לציבור - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום עו"ד דוק רציתי בבקשה לדעת מתי תיק נסגר בעילה של העדר עניין לציבור ומה הסיבה לכך. תודה
סיכוי לאי הרשעה בעבירה של בעילה אסורה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
מה הסיכויים לאי הרשעה במקרה של בעילה אסורה בהסכמה (של קטינה בת 15, גבר בן 24) בקשר רומנטי אסור שהתרחשה לפני 7 שנים? האם גם ניתן להימנע מהגשת כתב אישום?
סירוב לעבור בדיקת שתן בחקירת מצ"ח - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
הבן שלי סירב לעבור בדיקת שתן במהלך חקירת מצ"ח. היום, שנה אחרי, הוא זומן לבית הדין הצבאי ורציתי לדעת בפני מה הוא עומד והאם אנחנו צריכים ייצוג של עורך
סמים קלים שנתפסו ברשותי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי שלום, קוראים לי דוד אתמול בלילה עשו לי בדיקה ומצאו עליי סמים, פחות מגרם של קאנביס השוטרים שתפסו אותי לקחו אותי למעכב של חצי שעה בתחנת משטרה על מנת
סנגור ציבורי מכר אותי וקיבלתי 12 חודשים בפנים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום לכם, סנגור ציבורי שקיבלתי ייצג אותי בתיק תקיפה חבלנית בבית משפט בתל אביב וגרם לי להודות במשהו שלא ביצעתי תוך שהבטיח שאקבל עבודות שירות בלבד. אתמול
סניגור ציבורי לא זמין - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, נגד אחד ממכרי הוגש כתב אישום. הוא בחר להיעזר בסניגור ציבורי ולא לשכור עו"ד פרטי. הדיון הראשון יתקיים בעוד כשבוע, אך הסניגור לא זמין כבר שלושה
סעיף 34 - עבירה שונה או נוספת - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שאלה טכנית לגבי ס' 34 (א)(ב). אדם שהורשע בעבירה שונה או נוספת - רצח שנגרם ע"י השותף של אותו אדם לשוד שביצעו בצוותא. האם המילה "רשאי" שבסעיף
עבודה בצינג'ים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
 האם  לעבוד   בציינג'  מהווה  סכנה   או חשש  להלבנת הון      או חברות  בארגון  פשיעה ,לציין כי  כל המהלכים בציינג   חוקיים לגמרי  
עבודה בחברת אבטחה ורישום פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אני עובד בחברת אבטחה ויש לי רישום פלילי של 3 תיקים סגורים על שימוש עצמי בסמים. שנכנסתי לעבודה הצהרתי שאין לי עבר פלילי ועכשיו העבירו את כל השמות של העובדים
עבירה עוד כלפי עובד במקום העבודה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, במקום העבודה שלנו, אחת העובדות פעלה במרמה ובצורה מתוחכמת ולקחה מכמה מהעובדים צ'קים ללא סכום, או תאריך, לחלק אחר גנבה פנקסי צ'קים, לחלק גנבה מזומן
עבירות מין בקטינה בתוך המשפחה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, קרוב משפחה שלי נעצר לפני חודש על ידי המשטרה שחושדת שהוא ביצע עבירות מין בתוך המשפחה. לפי מה שהבנתי הוא נמצא במעצר עד סיום המשפט והוא ממש לא מרוצה
עבירות סחר בסמים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
הוגש נגדי כתב אישום(בגיר 19) על שימוש וסחר יבוא ויצוא בסמים והכי חמור הייתי עם קטין שסחר אבל לא השתמש ובדקו אותו ויצא נקי בכתב אישום מופיע 3 אישומים 1.שימוש
עבירת ביטול צ'קים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
על איזו עבירה עבר מי שביטל צ'קים שלא כדין? אם אגיש תלונה במשטרה על כך מה קורה בפרקטיקה?
עבירת הטרדה טלפונית - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
נחקרתי במשטרה עקב הטרדת טלפונית של הבוס לשעבר שלי! הודיתי בכל האשמות המיוחסות לי! לקחו ממני צילום טביעת אצבע, והחתימו אותי על ערבות! בסיום החקירה אמרו
עבירת משמעת באוניברסיטה - הונאה בבחינה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, אתמול נבחנתי באוניברסיטה והבוחנת תפסה אותי עם חומר עזר אסור בבחינה. בעקבות כך קיבלתי היום זימון לועדת משמעת באוניברסיטה. מה עלי לעשות עכשיו והאם
עד בית משפט - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי, שמעתי שאם אני מגיע לדיון שלי בפלילי, יכול להיות שבית המשפט יביא עד משלו. מה הכוונה? איך לבית המשפט יד עד? הרי בית משפט לא מתערב בדיון שלי ומביא עדים.
עד שלא נחקר מתחילת החקירה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, אם ציינתי שהיה אדם שנוכח בזירת העבירה ואף אני מוכן להביא פרטים וכד. אך החוקר לא עשה אם זה שום דבר, זה עד לטובתי בחקירה פלילית שמתנהלת נגדי. עכשיו
עד תביעה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב. אם זומנתי להיות עדת תביעה בתיק פלילי האם חובה עלי לתת עדות או יש באפשרותי לסרב? מה במקרה בו מדובר בגןרמים עבריינים ואני חוששת לחיי?
עדות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
רציתי לשאול. כל עדות המופיעה בתיק הפלילי בהליך משפטי. בית המשפט חייב לכתוב בהחלטתו על כל עדות ועדות לפסול או לקבל? או בית המשפט מסמכותו להתעלם מכל העדויות
עדות חוזרת - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי שלום , יש לי שאלה --לפני שנה בערך הייתי עדה למעשה פלילי ואף נתתי עדות. היום התקשר אליי עורך-דין שאמר לי שאני צריכה לחזור להעיד שוב פעם על אותו מקרה
עדות שוטרת וחוקר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
החוקר מאיים משפיל ולא רוצה לקבל ראיות , התלוננתי במח"ש והתלונה עברה לתלונות הציבור, שם קצין המרחב שבח את פעולת הקצין ואמר שהוא נחוש לבירור הפרטים
עדות של עד ששוהה מחוץ לישראל - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
עו"ד דוק שלום, רציתי לדעת האם המדינה יכולה להעיד עד ששוהה מחוץ לישראל? ואם לא אז מה זה אומר? תודה מראש.
עו"ד לחקירה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי, האם סנגור יכול להכנס עם חשוד לחקירה במשטרה? אשמח לדעת. אם לא, אז כמה קרוב ואם בכלל יכול סנגור להיות עם החשוד בזמן חקירה? והאם יש הבדל בין גופ המשטרה
עובד ציבור ועבירות פליליות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
יש לי שאלה, אם עובד ציבור נניח חוקר משטרה, שחייב לקבל ראיות לתיק החקירה, אם הוא לא עושה כן ואף מאיים ולמרות כל התחנונים והבקשות הוא מסרב לקבל ראיות תוך
עונש מאסר לאדם בעל עבר פלילי נקי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, יש לי שאלה.. מהם הסיכויים שאדם שאין לו שום עבר פלילי (מבחינת זה שבעברו לא הוגשו כנגדו שום תלונות במשטרה/כתבי אישום/לא נשפט על עבירות פליליות/לא
עונש על בריחה מבית סוהר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אדם נכלא לשלוש שנים בכלא בגין עבירת שוד. הוא ברח מהכלא ונתפס. אחרי הבריחה התברר כי הוא לא שדד והוא זוכה. האם הוא עדיין יקבל עונש על הבריחה מבית הסוהר?
עונש על גניבה ממעביד - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
מה העונש על גניבה ממעביד 3 עבירות באותו מקום עבודה?
עונש על החזקת אמל"ח שלא כדין - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, אחיין שלי נתפס מחזיק בציוד אמל"ח שאסף בזמן שירותו הצבאי בביתו. הוגש נגדו כתב אישום ורצינו לדעת בפני מה הוא עומד. תודה מראש
עונש על מעשה מגונה במסגרת יחסי עובד-מעביד - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רציתי בבקשה לדעת מה העונש על ביצוע עבירה של מעשה מגונה במסגרת יחסי עובד - מעביד, תודה מראש
עונש על שוד מזוין - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, אחי עצור תום הליכים בתיק שוד מזוין של עובד תחנת דלק. יש לו סניגור ציבורי והוא אומר שהוא צריך להודות ולקבל עונש שלא נראה לנו בכלל סביר. רצינו לדעת
עונש על תגרה במקום ציבורי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, לפני חצי שנה עצרה אותי משטרה ונחקרתי על תגרה במקום ציבורי לאחר שמישהו טען שהרבצתי לו יחד עם אחרים מחוץ לאולם אירועים. מדובר בשקר מוחלט. היו במקום
עורך הדין שלי מסרב להראות לי את תוכן התסקיר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, בימים אלו מתנהל נגדי משפט בשלום ת"א בעבירות מין חמורות. הורשעתי בדין וכעת בית המשפט שלח אותי לשירות המבחן כדי שיכין עבורי תסקיר לפני גזר
עזרה למטפל שנחשד בהטרדה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
הייתי בטיפול נפשי עד לפני כשנה. לפני כחצי שנה אחת המטופלות של המטפל שלי התלוננה עליו שהוא הטריד אותה מינית. בעקבות כך קראו לי לחקירה במשטרה. אני הייתי
עיון בראיות סגירה במשטרה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
תלונתי על התעללות וגרימת מוות למושגחת קשישה נסגרה בחוסר אשמה. איך אני מעיין בראיות לסגירה. ולדעת מה ואיך המשטרה חקרה אם בכלל. הבנתי שיש הליך לא פורמלי?!
עיכבון בלתי חוקי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, אודה למענה לשני עניינים הנוגעים לפרשיה אחת: 1.      האם באחזקת מיטלטלין (אופנוע) על ידי מחזיק ללא זכות עיכבון חוקית יש היבט פלילי?2.      אם המחזיק
עיכוב יציאה מהארץ לקטין - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום שאלה קצת חריגה, כפי שמיד תווכח. מה נדרש כדי להוציא צו עיכוב יציאה מהארץ לקטין ע"י שני הוריו הנשואים. מדובר ב"ילד" בן 16.5 שהצליח לשים
עיכוב של אזרח על ידי אזרח אחר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום עו"ד דוק, רציתי לשאול האם אזרח יכול לעכב אזרח אחר אם ראה אותו מבצע עבירה כלשהיא? ואם כן איך על אותו אזרח שמעכב אזרח אחר לפעול? תודה וחג שמח.
עילה למשפט חוזר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, אני מתעסק עם תיק שנגרם ונסגר לפני מספר שנים מעטות ואני בטוח שלא נעשה בו צדק כלפי, מ2 סיבות 1. התיק נגרם מסכסוך ביני לבין דודים שלי ועורך הדין
עילה לתביעה? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום אימי בת ה 80+ טופלה ע"י מטפל ( לא MD) במהלך הטיפול ברגלה החל המטפל לצעוק על אימי תוך כדי הצעקות הוא הוריד בברוטליות את קיבוע הרגליים בכיסא הטיפולים
עילת סגירת תלונה במשטרה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
האם תלונה במשטרה שנסגרת מחוסר עניין לציבור זו עילה יותר קלה מעילת סגירה תלונה במשטרה מחוסר ראיות? האם לעילת סגירה מחוסר עניין לציבור יש פחות סיכוי להרשעה
ענישה בבית משפט שלום - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
האם יש מקרה בו בית משפט יתן לי עונש יותר מ 7 שנים אם יש לי תיק בשלום בקרית גת. 3 אישומים: 1 גניבה, 2 תקיפה, 3 איומים אפשר לקבל עונש מעל 7 שנים? למה אם
עקיצה - קבלן אלומיניום לכך מקדמה ולא ביצע עבודה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום קבלן אלומיניום לכך מקדמה של 60 אלף ש"ח מתוך עבודה של כ 130 אלף ולא ביצע עבודה. האם זאת עבירה פלילית? מה ההבדל מגניבה? , אני רוצה להגיש תלונה
עקיצות ע"י ערבי פלסטיני - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
ארצה לפנות לעו"ד בעניין פלילי של עקיצה או סחיטה (5-6 שנים) סכום של שליש מיליון, לגבי ערבי שנתון ברשות הפלסטינית, שאף יש חתימה, מקום המגורים ומספר
ערעור ללא נוכחות נאשם - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
רציתי לשאול: האם מותר לערוך דיון ללא נוכחות נאשם? אני פנסיונר מסתובב בבתי משפט ומאזין לדיונים. 14/5/2015 ישבתי באולם משפטים במחוזי. אולם הדן בערעורים פלילים.
ערעור לעליון להקלה בעונש בגלל סניגור ציבורי רשלן - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
עו"ד דוק שלום, הורשעתי על ידי בית משפט השלום בראשון לציון בעבירות של תקיפה ופציעה והשופט גזר עלי 12 חודשי מאסר בפועל וזאת לאחר שהודתי במיוחס לי בעקבות
ערעור על זיכוי שכנים אלימים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
לעו"ד שלום, הגשתי תלונה על תקיפה של שכנים אלימים למשטרה והוגש כתב אישום רק מה שהשופט החליט לזכות את הנאשמת משום מה. היו 3 סעיפי אישום ממה שקאיתי בכתב
ערעור על סגירת תיק - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, כשתיק פלילי נסגר בפרקליטות מגישים ערער, כשהתיק נסגר בערער מה אופציות הגשת ערער הלאה במישור הפלילי ולא באזרחי? תודה
ערעור על סגירת תיק - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב אבקש לדעת מה עליי לעשות קיבלתי הודעה אתמול שפרקליטות מחוז חיפה סגרה את התיק עקב חוסר ראיות מדובר בעבירת מין שבוצע ע"י בן משפחה בילדה בת 6
ערר על סגירת תיק - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום הגשתי תלונה על זיוף והיא נסגרה בפרקליטות בעילה של חוסר ראיות מספיקות להעמדה לדין. לפי מה שידוע לי צריך להגיש את הערר לפרקליטות המדינה, אולם בטופס
פגיעה בהולך רגל במעבר חצייה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, האם למרות שזומנו למשפט לאחר פגיעה בהולך רגל מטעם תביעת המדינה ייתכן וכי נזומן למשפט נפרד על ידי הנפגע בתאונה? או שאם הוא כבר תבע את הביטוח של הרכב
פגיעה מינית בתוך המשפחה, שאלה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום וברכה, פגיעה מינית בתוך המשפחה ( אח נגע באחותו נגיעות לא היה אונס או חדירה) זה קרה לפני למעלה מ20. שנה הפער בינהם הוא שנתים + וזה היה כשהוא היה מתחת
פורום משפט פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
פורום משפט פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
פורום משפט פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
פורום משפט פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
פורום משפט פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
פורום משפט פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
פורום משפט פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
פורום משפט פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
פורום משפט פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
פורום משפט פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
פורום משפט פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
פורום משפט פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
פורום משפט פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
פורום משפט פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
פורום משפט פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
פורום משפט פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
פורום משפט פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
פורום משפט פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
פורום משפט פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
פורום משפט פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
פורום משפט פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
פורום משפט פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
פורום משפט פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
פורום משפט פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
פורום משפט פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
פורום משפט פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
פורום משפט פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
פורום משפט פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
פורום משפט פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
פורום משפט פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
פחד מוות מהצורך להעיד בעל כורחי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
בעקבות עדות שנתבקשתי לתת, ונתתי ברצון בקיץ, על אירוע בו הותקפה באלימות מילולית ופיזית עובדת ציבור לה חיכינו בתור, הופיע היום בביתי שוטר, אשר מסר לי זימון
פיטורים יום אחרי חקירה במשטרה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
מס' ימים לאחר קבלתי לעבודה חדשה אצל מעסיק מאותו תחום אשר העסיק אותי בגלל נסיוני הרב בתחום, נחקרתי על חשד בהאזנת סתר שלכאורה קרתה כשהועסקתי ע"י המעסיק
פיטורין לאחר קבלת עבודות שירות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, ברצוני להתייעץ לגבי פיטורין לאחר שהתחלתי לעשות עבודות שירות. פיטרו אותי לאחר שבוע שהתחלתי לבצע עבודות שירות . בלי הודעה מוקדמת בלי כלום.. מהיום למחר...
פינוי אישה ע"י שוטר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
רציתי לשאול מה החוק אומר- אישה דתית ששומרת נגיעה עמדה במקום שלטענת המשטרה הפריע לסדר הציבורי. היו במקום גם שוטרות אך הן קראו לשוטרים גברים בכדי שיפנו אותה
פיצוי בגין עבירה שבוצעה כלפיי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב עו"ד דוק, לפני חודש בית משפט השלום בראשון לציון גזר את דינו של האדם שתקף אותי וגרם לי לשברים בחלקים שונים בגופי. אותו אדם קיבל שנת מאסר בפועל
פיצוי כספי לנפגעת עבירה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, לפני שנה חוויתי הטרדה מינית מצד המעסיק שלי שהורשע ונשלח לעבודות שירות. בגזר הדין נקבע שהוא צריך לשלם לי פיצוי בסך 4,500 ש"ח. חשבתי אז וגם היום
פיצוי לאזרח שביתו ניזוק כתוצאה מאירוע פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום השאלה שלי שלי כזו אני מתעניינת למען קרובת משפחה שביתה ניזוק כתוצאה מחיסול חשבונות שהיה קרב לביתה אין לה שום ביטוח, ובכל זאת האם אין איזשהוא גוף המטפל
פיצויים על תקיפה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום לכם לפני חודש הותקפתי קשה על ידי אדם בעקבות סכסוך על חנייה במקום בו אני מתגורר. כתוצאה מהתקיפה נגרמו לי שריטות בפלג גופי התחתון. הגשתי תלונה במשטרה
פיקוח צמוד ומעצר בית - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
זה נכון שיכולים להחזיק אותי עד 9 חודשים במעצר בית עד תום ההליכים אחרי שהוגש כתב אישום (קטין)
פעם ראשונה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אין עבר פלילי לא סמים ולא פלילי ולא תחבורה אדם נקי לגמרי נשוי + 3 הגדולה בכיתה א מה העונש יהיה על גידול סמים בתנאי מעבדה לקחת בחשבון מצב כלכלי הנאשם מוכרז
פרופיל בצבא - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, אם זייפתי תאריך של מסמך רפואי כך שהוועדה שלי על כמה שהפרופיל שלי יהיה בצבא, תהיה שבוע אחרי המסמך שהרופא כתב ולא 5 חודשים כמו שכתוב במסמך(מתי שהמסמך
פריצה וגניבה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום. אני גר בדירה משפחתית של אבי ואחים שלו קבלו בירושה מהסבא שלי. אני חי כך כבר שנתים בהסכמתם כמובן והכול התנהל על מי מנוחות. לפני שבועים אח אחד שאין
פרסום גזר דין באינטרנט - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב!!! האם אדם אשר ריצה עונש מאסר, "עברו הפלילי" ימשיך לרדוף אותו, גם בכתיבת שמו המלה באינטרנט? וזאת לאחר שהוא עבר חיים מאוד קשים, ולאחר
פרסום חומר פדופילי בתוכנת שיתוף קבצים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, רציתי לדעת מה העונש על פרסום חומר פדופילי בתוכנת שיתוף קבצים והאם יש הגנות בנושא? תודה
פרסום תמונה של קטין בפייסבוק - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב בדף של עסק שלי העלתי כמה תמונות לצורך פרסום קורס צילום. אחד התמונות היתה של קטינה שבאה עם אמא שלה להצלטם אצלי בבית (מקום העבודה שלי). כמובן לפני
פרסום תמונות קטינים באינטרנט - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, אני בוחנת עילת תביעה נגד גן ילדים בו שהו ילדיי התאומים. במהלך שהותם של ילדי ביקשתי שלא לעלות את תונות ילי לדף הפייסבוק של הגן.  לאחר עזיבתנו את הגןף
פרק הזמן מרגע עצירת רכבו של הנבדק ועד ביצוע בדיקת ינשוף? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, האם קיים פרק זמן מקסימלי מרגע עצירת רכבו של הנבדק ועד ביצוע הבדיקה? קראתי באתר אחר שלכם שאחד התנאים לבדיקה קבילה היא שלא עברה יותר מחצי שעה מרגע
פתחו לי תיק במשטרה על שימוש עצמי בסמים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום עו"ד דוק, פתחו לי אתמול תיק במשטרה על שימוש עצמי בסמים (5.4 גרם של מריחואנה) ורציתי לדעת מה העונש שאני יכול לקבל על דבר כזה והאם זה אומר שיגישו
פתיחה בחקירה פלילית - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
עו"ד דוק שלום, רציתי לדעת האם המשטרה מחויבת לפתוח בחקירה על כל תלונה שמגיעה אליה? תודה מראש.
פתיחת תיק במשטרה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
רכשתי מחנות מוצר בעלות 200 ש"ח וכשהוא באריזתו המקורית ועם מקור הקבלה שבתי לחנות לבקש להזדכות על המוצר (טרם עברו 14 יום). המוכר כעס מאוד וסרב לזכות
פתיחת תיק חקירה מחדש - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, לפני מספר חודשים נקלעתי לאירוע פלילי במסגרתו הותקפתי ונזקקתי לטיפול רפואי. לפני מספר ימים קיבלתי מכתב מהמשטרה שהחליטו שלא להעמיד לדין את התוקפים
פתיחת תיק סגור - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום. אתמול רבתי עם אמא שלי ברחוב וקצת צעקנו אחת על השנייה ועוברי אורח הזמינו משטרה. הם ביקשו מס ת.ז. רשמו את המספר ת.ז ולאחר שראו שלא קרה שום דבר חריג
צו איסור פירסום - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
בחור העיד במשפט והוא בן 16, ויש על העדות שלו צו איסור פרסום. האם כשיגיע ללגיל 18 יוכל לפרסם בתקשורת בשמו המלא ובתמונתו את העדות המלאה מרצונו החופשי?
צו הבאה למתן עדות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, אישה צעירה היתה עדה לניסיון שוד בפיצוציה שכונתית (האישה לא מעורבת), מסרה עדות למשטרה וחוששת כעת להעיד בבית המשפט מול הנתבע. אני מבין שניתן להוציא
צו הגנה והרחקה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
לפני תקופה מסויימת התחילו לפנצ'ר לי את הגלגלים בחניית הבניין של הרכב שברשותי. התקנתי מצלמת אבטחה ואכן ראו שכן בבניין מזזר מסמרים, ובנוסף הוא הוריד לי את
צו הסגרה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום,נפתחה נגדי חקירה לפני שנה וחצי, על תקיפת סתם וגניבה (תלונה שקרית), נחקרתי, ולאחר חצי שנה טסתי לעבודה בחו"ל עם חוזה לשלוש שנים.עכשיו השאלה לשלי
צו הרחקה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום לעורך דין אסף, שאלתי בנוגע ל"צו הרחקה" האם במקרה שאני מבקש להוציא צו הרחקה נגד בן אדם עלי לשלם לו בגין אובדן יום עבודה על אותו יום שבו יוזמן
צו הרחקה במעמד צד אחד - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
לפני חודש עברתי תקיפה בעסק משפחתי בו אני עובדת. קרוב משפחה רחוק התעצבן עלי והחל לצעוק, לאיים ואפילו כלא אותי בתוך חדר במקום. מאותו יום אני לא מגיעה לעבודה
צו הרחקה מהורים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
הי, אני רוצה להוציא צו הרחקה נגד ההורים שלי. הם חושבים שאני לא יודעת לעשות בחירות נכונות. ולכן ניסו להפריד ביני לבין זוג שלי בכל דרך כמעט טלפונים עם איומים
צו הרחקה ממקום עבודה משותף - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
הגשתי צו הרחקה נגד אדם שתקף אותי. אציין שיש לו רקע אלים במשטרה. הבעיה שאנחנו עובדים באותו מקום. בדיון במעמד 2 הצדדים השופט הרחיק אותו ממני, אבל לגבי מקום
צו הרחקה נגד הבעל - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
בוקר טוב עו"ד דוק, אני ובעלי נמצאים בהליכי גירושין. רציתי לשאול האם אני יכולה להוציא צו הרחקה נגד בעלי שמאיים עלי בטלפון ומגיע למקום עבודתי למרות
צו הרחקה שהושג במרמה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, צו הרחקה שווא שהושג במרמה (כמובן שיש ראיות לכך שהושג במרמה) האם קביל להגיש תלונה במשטרה על כך, זו עבירה פלילית? תודה.
צו חיפוש ותפיסה מקורי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
נחקרתי על תלונה שהגיש נגדי בעלי על עריכת החלטה בלי שאגיש את ההחלטה ״ הערוכה ״ להוצלפ. לצערי המשטרה החליטה לחרוג מסמכותה ובמקום להפנות את בעלי במסגרת הליכים
צו למניעת הטרדה מאיימת - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, יש לי שכן בבניין שמתנקל לי רבות ואתמול קיבלתי לידי צו זמני שמורה לי להתרחק ממנו עד לדיון הבא שנקבע בעוד 7 ימים. האם אני יכול להגיש תגובה לפני
צו מבחן למשך שנה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
קיבלתי לפני שבוע גזר דין בתיק סמים וקבעו לי צו מבחן לשנה. רציתי בבקשה לדעת מה זה בדיוק אומר ואיך אני צריך להתכונן לדבר הזה. עוד שאלה - האם אפשר להכניס
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, שופטת בישראל אישרה צו למעצר ותפיסה במחשבי והנייד האישיים בשל סכסוך זוגי שאין בו ביצוע עבירה וכאשר המשטרה לא מטפלת במקרים שמתנהלים בבימ"ש או
צייד השוטרים סיים בדיוק כמו צייד הפדופילים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
לאחר שבועיים: נעצר "צייד השוטרים" שנמלט מחדר החקירות רוכב הקטנוע נודע בכך שנהג לתעד עבירות תנועה של שוטרים - עד שהתברר במהלך מסירת עדות במשטרה
צילום סתר בעבודה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אני עובד בבית ספר בתור חובש במסגרת עבודתי אני נותן טיפול לתלמידים ותלמידות אני רוצה לקנות מצלמה נסתרת בתוך שעון דיגיטלי ולהסריט את המפגשים שלי עם התלמידים
צילום תיק החקירה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
הגשתי בקשה למשטרה לצלם את כל תיק החקירה - המשטרה נתנה לי חומר חלקי ומסרבת לתת לי את יתר תיק החקירה. האם זכותי לקבל את כל חומר תיק החקירה  - גם חומר שהמתלונן
צפייה בסרטים פורנוגרפיים עם קטינות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, הבעל לשעבר צופה בקביעות בסרטים פורנוגרפיים עם קטינות וחיות באנטרנט.הוא גם צורך זנות. ילדיי משתמשים בפלפון ובמחשב האישי של האבא בזמן הסדרי הקרש
קבלת דבר במירמה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב...איך הפרקליטות ומערכת המשפט מבדילה בין מעשה מירמה הנפוצים כמו קבלן שיפוצים שלוקח הרבה כסף מאנשים ונעלם אחרי כמה ימים וזה נחשב סכסוך אזרחי ולא
קבלת העתק מהכרעת/גזר הדין - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום,רוכב קטנוע היה מעורב שלא באשמתו בתאונת דרכים. לקטנוע נגרם "אובדן מוחלט" עפ"י חווד שמאי. כנגד הנהג הפוגע הוגש כתב אישום ואף ניתנה הכרעת
קבלת העתק מהתלונה שהוגשה עלי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, הוגשה נגדי תלונה במשטרה על תקיפה (כנראה של אחד השכנים שלי לבניין). במשטרה נאמר לי כי הם לא יכולים לומר מי הגיש נגדי את התלונה כי אסור להם. אני מאמין
קבלת העתק תלונה על בני שהוא קטין - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום.נגד בני, נער בכן 15 הוגשה תלונה על תקיפה מינית כלפי ילד בן שש לפני כשנה. הנושא התגלגל מאז וזה הגיע לקצין מבחן כאשר אני מחוץ לתמונה. האם יש לי זכות
קבלת מידע על תיק פלילי שמתנהל במערכת נט המשפט - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אני מתעניין בתיק מסוים שפתוח לציבור במערכת נט המשפט, אך אינני צד בתיק. האם יש לי דרך לקבל מידע מהתיק? אם כן, איזה מידע ואיך אפשר לקבלו? בנט המשפט אני רואה
קבלת תעודת יושר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
לפני מספר חודשים, בעקבות סכסוך ביני לבין אישתי הורחקתי מהבית על-ידי המשטרה ל-48 שעות. למרות שאישתי סירבה להגיש נגדי תלונה במשטרה, נחקרתי תחת אזהרה ומיד
קובלה פלילית על תקיפה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, אני מעוניין לבחון את האפשרות להגיש קובלנה פלילית כנגד אדם שאיים עלי ועל אשתי, פצע אותי החזיק סכין מולי וסחט אותי. האם ניתן ובמה זה כרוך. תודה
קובלנה פלילית - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, עובדת בעסק שבבעלותי גנבה ממני ציוד יקר ואני רוצה לבוא איתה חשבון. הבנתי שבאפשרותי להגיש נגדה קובלנה פלילית לבית משפט ולתבוע אותה. רציתי לדעת האם
קובלנה פלילית נגדי משכן שוטר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
השכן השוטר הגיש נגדי קובלנה פלילית על תלונת שווא במשטרה כמעט גרם לשכן מעצר שווא. הענין השופטים זורקים את השכן ומודים אני אשם ושקרן ומוחקים לשכן את הקובלנה
קיבלתי אי הרשעה בבית משפט - מה זה אומר? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי, שבוע שעבר היה לי משפט על גניבה של 185 ש"ח וקיבלתי אי הרשעה. האם זה נכון שלמעשה כרגע אין לי עבר פלילי? תודה מראש.
קיבלתי הזמנה לשימוע - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, בשל אירוע תקיפה שהייתי מעורב בו לפני מספר חודשים קיבלתי כעת  "הזמנה לשימוע" - רציתי לדעת קודם כל מה זה בכלל ומה עלי לעשות? תודה לעונים.
קיבלתי הזמנה לשימוע - מה עושים? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
קיבלתי הזמנה לשימוע. האם זה נכון שעדיף שעורך דין יפגש פיזית עם התביעות לעניין השימוע או שמה יותר נכון יהיה לממש את השימוע בכתב באמצעות פנייה על הנייר?
קיצור עבודות שירות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, האם קרו מקרים שבית המשפט קיצר עונש של עבודות שירות? נגזר עליי עונש של חצי שנת עבודות שירות, ובינתיים עברו 3 חודשים מאז שהתחלתי לבצע את העבודות. אני
קניית משקה משכר לקטין - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, לפני מספר שבועות קניתי לקטין משכה משכר (חבר) ובעקבות המקרה נחקרתי במשטרה והתיק הועבר לתביעה המשטרתית. רציתי לדעת בפני מה אני עומד עכשיו? האם אני
קנס על רעש - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, ביום ו האחרון בתי בת ה-16 שהתה בבית עם חברים. לא היה מישהו נוסף בבית. בשעה 1 בלילה בערך הגיעו 2 שוטרים ומסרו לה העתק הודעת קנס בסך 350 ש"ח.
קנס על רעש ללא התראה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, קבלתי קנס בגין רעש של מוזיקה רועשת לכאורה בחצות. הייתי ישן כששוטר דפק לי בדלת בעצמה וצעק "פתח מייד או שאפרוץ". פתחתי לו ונכנס לי לבית.
קשר ידידותי בין גבר בן 30 ובחורה בת 16.5- האם מותר? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אני בן 30. הכרתי בחורה בתוך מכון כושר.. היא נראית גדולה מגיל 18.. אך אחרי שיחות התברר לי שהיא בת 16.5. מאוד נעים לי לשוחח איתה, בחורה חכמה מאוד ואשת שיחה
ראיות בטלפון - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אז ככה , על חבר שלי נמצאו סמים קלים מסוג קנאביס על ידי המשטרה , ממש קצת בקושי חצי גרם . הם לקחו אותו למעצר ושיחררו אותו בערבות , ונלקח ממנו הטלפון . בטלפון
ראיות חדשות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
בוקר טוב: אם המאשים כתב יש עדים יביא תצהיר עדות ראשית ולבסוף מצא ראיות חדשות מתוך חקירתי שאני לא יודעת להסביר למה הפכתי עצמי מקורבן לחשודה והסגרתי עצמי
רישום משטרתי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום לעורכי הדין. עברתי ראיון עבודה באחת העיריות בדרום הארץ .לרשותי קיים רישום משטרתי בלבד שלא נשפטתי עליו ונסגר מחוסר עניין לציבור מלפני שנתיים. חתמתי
רישום משטרתי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום ברצוני לשאול לגבי רישום משטרתי !!! ולא רישום פלילי, ולגבי שינוי עילת סגירת של תיק סגור רישום משטרתי. * יש לי רישום משטרתי שסגור בעילת " חוסר
רישום משטרתי לבגיר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום אשמח לעזרתכם בשתי שאלות. 1. כשהייתי בגיר נפתח לי תיק פלילי עקב ריב עם אחותי שצעירה ממני בשנה. אכן הודיתי שתקפתי אותה אך לא הועלתי לדין, והתיק נסגר
רישום פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
לפני כמה חודשים נחקרתי באזהרה ובסוף החקירה לקחו ממני טביעת אצבעות וכו'. לאחרונה הגעתי לתחנה להוציא תדפיס רישום פלילי והתדפיס יצא ריק, בלי שום אזכור על
רישום פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
לפני כ 5 שנים הגשתי תלונה במשטרה על בני מיעוטים שתקפו אותי להגנתם הגישו עלי תלונה בחזרה בסופו של דבר סגרנו את זה בנינו בלי משפט אבל בסעיף של המרשם הפלילי
רישום פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב רציתי להתייעץ הבן שלי (חייל משוחרר) הסתבך בסכסוך עם חבר לעבודה וברגע של חוסר מחשבה פיצנ'ר לו בלילה גלגל אחד באאוטו  וכנראה צולם במצלמות האבטחה
רישום פלילי או משטרתי? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
לאדם נפתח תיק פלילי לפני שנה וחצי, מאז יש לא שמעו מאף אחד. במשטרה מופיע רישום פלילי או רישום משטרתי? תיק עדיין לא סגור. ואם הרישום הוא משטרתי זה אומר שאף
רישום פלילי בעבירת של מעשה מגונה בקטין - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי, יש לי רישום פלילי ואני מבקש חנינה מהנשיא, מה היא תקופת ההתישנות המינימלית לבקשה זו כשהמדובר בעבירת מעשה מגונה בקטין, לאחר ריצוי של שנת מאסר? ומאיזה
רישום פלילי על גניבה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום יש לי רישום פלילי במשטרה שנסגר מחוסר עניין לציבור. התקבלתי לעבודה בבית חולים עירוני ממשלתי ונתבקשתי לחתום על טופס ויתור סודיות.האם בית החולים יוכל
רק אתה אשם - אם נחשדת בפלילים ולא התייעצת עם עורך דין! - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
הקמפיין החדש של לשכת עורכי הדין: "אם זומנת לחקירה באחת מרשויות החוק בחשד לפלילים, קיימת חשיבות עליונה לייעוץ ע"י עורך דין, שישמור על זכויותיך
רקע עובדתי. - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
מדוע בית המשפט חייב בכל פסק דין לכתוב רקע עובדתי? והאם בהסכמה חייב בית המשפט לפרט רקע עובדתי לקבוע את סיבת ההסכמה? והאם בית המשפט יכול לכתוב הסכמה לא על
רשלנות בפסיכולוגיה ותיק פלילי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום אספר בקצרה קיבלתי מכתב פלילי על העמדה לדין. הייתי מטופל בעברי בטיפול פסיכולוגי. את הטיפול אפשר לבטא כך שהוא היה רשלני פוגעני ונצלני.אך אין לי שום
שאלה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, בשעת מריבה עם קרוב משפחה רחוק ובלהט הדברים אמרתי "אדאג לשלוח מישהו שיפתח לך את התחת" (סליחה על הביטוי) זה היה לפני 4 שנים וחצי. מאז לא
שאלה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום,אישה שהתלוננה נגד בעלה על אלימות ובחקירה אחרת חזרה בה מטענותיה כנגד בעלה. האם במשפט ובדיון הוכחות ניתן יהיה להעיד את האישה כנג הבעל?שנית, האם אדם
שאלה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, אני בתור נפגע אלימות , במידה ויש בדיקות רפואיות המוכיחות כי נגרמו נזגקים פיזיים מהתקיפה. האם מכתבי רופאים אלו יוכלו לשמש כראיות קבילות במשפט פלילי
שאלה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, בתיק עבירה 345 לנפגעת תקיפה האם חוות דעת פסיכיאטרית נחשבת לראיה בעלת משקל להוכחת הנזק שנגרם מהתוקף בנושא הפלילי?
שאלה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
עברתי אירוע מיני כשאני הייתי בת 16 על ידי מישהו שלמד איתי. היום אני בת 23. אני רוצה להתלונן עליו כי זה מציק לי נורא. השאלה היא אם זה נכון מה שקראתי באינטרנט.
שאלה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, האם במידה ויש לי אישום ללא הרשעה וקיבלתי שלצ. תוך כמה זמן זה נמחק מהרישום הפלילי ? שנית האם יש בעיה עם זה להתקבל לעבודה עיריות ומועצות מקומיות או
שאלה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום,כמה נסיונות לרוב נעשים עם תביעה משטרתית על מנת לחזור בה מכתב אישום מאחד הנאשמים לאחר שהוגש כתב אישום נגד שני נאשמים?
שאלה בנוגע להאזנת סתר - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אני ואישתי נמצאים בסכסוך במסגרת הליך גירושין ורציתי לדעת האם אני יכול להקליט את השיחות שלנו או שהדבר נחשב להאזנת סתר שתוכל לסבך אותי בפן הפלילי? תודה
שאלה בנוגע לערעור - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
האם בהליך פלילי כאשר בית משפט מעביר תיק לבית משפט אחר מנוער לתעבורה לדוגמא ורוצים לערער על ההחלטה- זה ייעשה במסגרת פס"ד הסופי או רק על ההחלטה הזאת
שאלה בנוגע לצו הרחקה של המשטרה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום לך מידע מאוד חשוב ורציתי לברר עניין מסוים. הייתי פעם בחקירה האשימו אותי שאני מטריד בחורה שהייתה פעם איתי בקשר בגלל שהייתי עובר לראות אותה פעם בשבוע
שאלה בנוגע לשכר טרחה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, בייצוג משפט אזרחי בנושא נפגעת תקיפה, יש עלות ייצוג מראש או שזה ע"פ אחוזים עתידיים?
שאלה בעניין הטרדה באינטרנט - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
האם עשיית לייק לפוסט בפייסבוק של אדם שלא מעוניין להיות איתי להיות בקשר נחשב להטרדה? הוא מאיים לפנות למשטרה בגין כך? האם יש בדבר זה משהו פסול הרי הפרסום
שאלה דחופה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי, יש לי שאלה אם מבקשים ממועמד/ת לעבודה במשרד החינוך למלא טופס כלשהו שחלק ממנו הוא "הצהרה למסירת מידע פלילי/בטחוני. במידה וחותמים על טופס כזה, המשמעות
שאלה דחופה בנוגע לתמלולי חקירה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, מתי המשטרה או פרקליטות נותנת תמלילי חקירה קודמים כשנקראים שוב לחקירה נוספת? האם רק בעבירות מסוימות? אשמח לדעת.
שאלה דחופה!!!! - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
בס"ד. שלום רב .. הגשתי בקשה להתמחות במשפטים ובתצהיר הצהרתי על הרשעה בבית הדין למשמעת במשטרה ( גמלאי) עדיין לא קיבלתי אישור לתחילת ההתמחות והאמת זה
שאלה היפוטתית בלבד, מה מה משמעות תיקון 14 לחוק הנוער? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
האם לפני שנת 2009, אם המשטרה היתה מקבלת תלונה על התעללות בילד או על ילד שמאויים מבחוץ על ידי עבריינים שמתנכלים לו, מותר היה למשטרה לכלוא את הילד במעצר
שאלה לגבי כתב אישום - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, רציתי לדעת בבקשה איך אני יכול להשיג את כתב האישום שהוגש נגדי? עורך הדין שלי מושך אותי בכל פעם שאני מבקש ממנו העתק, אולי בשל החשש שאלך לעו"ד
שאלה לגבי רישומים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
יש לי רישום פלילי על איום לא מוצדק ונסגר התיק מחוסר ראיות אחרי כמה שבועות נסגר ב14.12.2011 ויש רישום פעיל על התחזות שהייתי בחקירה שזימנו אותי וזהו כבר
שאלה לגבי תקיפה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום לפני כמה זמן הותקפתי על ידי אדם בצורה חמורה אתמול שנכנסתי למערכת מנע ושם כתוב למעלה שזה עדין בחקירה ובסטאטוס למטה כתוב שא מה זה שא ? והאם זה אומר
שאלה לגבי תקיפה בנסיבות מחמירות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי, אני גרושה טריה ויש לי ילד בן 21. הילד מואשם בניסיון לתקיפה בנסיבות מחמירות, בו הקורבן נשאר נכה ורוצים שאני אהיה עדה במשפט שלו. אני ממש לא קשורה למה
שאלה לעוד הנכבד - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי, אני משפטנית ואני מעוניינת לדעת אם בעלי כמעט ותקף אותי ואני מעוניינת שעו"ד שלי (המטפל בעסק הנדלן שלי) יתקשר לבעלי ויסביר לו כי הוא עלול להתלונן
שאלה לעורך דין אלון שליכטר - מי מוסמך לפתוח רישום משטרתי? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
ערב טוב בפנייה קודמת שלי, לא קיבלתי תשובה שעונה במדוייק. ברצוני לשאול, האם אין תשובה לשאלה הזו? האם במדינת ישראל אין הגדרה ברורה למי מותר לפתוח רישום משטרתי
שאלה משפטית - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
יש לי חבר שוטר ששכן ניסה להפליל אותו ובשניים יצא מהתיק ללא פיטורים. העו"ד הגיש בשמו קובלנה והשופטים מחקו בטענות שונות תוך שהם מצדיקים את החבר. החבר
שאלה על הגנה מהצדק - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, הרשות החוקרת לא רצתה לקבל ראיות בטענה כי הם מעדיפים להאמין למתלונן, הוא משהו בסגנון. יש לי הרבה ראיות, באתי עם הראיות לקצין החקירות, והוא אומר
שאלה על הטרדה מינית - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום אני מודאג מאוד ורוצה לקבלת את ה יעוץ שלך . בקיצור מדובר בבחורה שמכירים דרך ההודעות בלבד. היא גילתה לי שהיא עושה מסאג . אני שאלתי אותה איזה סוג מסאג
שאלה על מושג הקינטור בעבירת הרצח - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, אשמח לדעת מהו מושג הקינטור בעבירת הרצח ואיך הוא יכול להועיל לנאשם במשפט פלילי שמתנהל נגדו. תודה רבה מראש לעורכי הדין.
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום שאני נכנס למערכת מנע תחת במעורבים כתוב שא מה זה שא? בתודה מראש
שאלה שלצ שבת - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום. האם שעה של ביצוע שלצ ביום שבת נחשבת לשעתיים? האם זה הדין של ביצוע שלצ בשבת?
שאלה-עדויות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
מה זה ''הסבר לסתירות בעדות'''? תודה וחג שמח!
שוטר או מטריד - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום התקשר אלי אדם שטוען שהוא שוטר, ואמר שהוא צריך למסור לי (לא הבנתי בדיוק מה), אמרתי לו שאני כרגע לא באזור, והוא אמר לי שאני יגיע לתחנה ברגע שאני יהיה
שוטר ריסס אותי בגז מדמיע - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, אתמול הייתי עם חברים והגיעו שוטרים שהורו לנו לעזוב את המקום שבו היינו. שאלתי את השוטר מדוע הוא מתנהג כך ומסלק אותנו מבלי להגיד לנו במה אנו חשודים
שוטר שקיבל שוחד - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
מה עונשו של שוטר שלקח שוחד מאדם בתמורה לאיתור פרטיהם של אנשים? תודה
שוטרת בכירה חושפת מידע על ק.חקירות הקלטה בפנים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
למי ניתן לפנות עם ההקלטה הזו?
שופטי בג"צ קבעו - "עבר פלילי הוא רק הרשעה בדין" - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
התנועה למען איכות השלטון ואומ"ץ עתרו נגד מינויו של מזכיר הממשלה אביחי מנדלבליט לתפקיד היועמ"ש בשל חלקו בפרשת הרפז, שהתיק נגדו נסגר כזכור. השופט
שחרור אדם ממעצר בעבירות אלימות במשפחה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, אחי נמצא במעצר כבר שבועיים בחשד לאיומים כלפי אשתו. מדובר בסכסוך ראשון ביניהם שהסלים לגידופים ואיומים הדדיים ולמרות זאת המשטרה החליטה שהוא מסוכן ובית
שחרור חשוד ממעצר בעבירות אלימות במשפחה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
הייתי עצור על אלימות במשפחה היה איתי עורך דין שהעלו אותי למשפט אחרי יום מעצר שוחררתי בתנאים 4 ימי הרחקה וקנס 1000 ש"ח .. אח התיק לא נסגר עדין מזה
שטיפת הבית בשבת. - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום לך, אני מעוניין לשטוף את הבית שלי ביום שבת בבוקר בשעה 11 לערך... השכן מלמטה טוען שאסור לי לשטוף את הבית בשבת כי זה מפריע לו ביום המנוחה כי אני מזיז
שיבוש הליכי משפט - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי,במסגרת תיק בביה"מש לענייני משפחה,הצד שכנגד שיבש הליכים.מתן תצהירי שקר,שיבוש הליכי משפט והשהייתם,העלמת ראיות.לאחר שהתייאשתי מהע"וד שלי.אני
שיהוי והליך משפטי (פלילי) - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
בוקר טוב, המשטרה טענה שלכאורה נתתי סטירה למתלונן זה היה בתחילת 2012. עד עכשיו לא נפתח המשפט. השיהוי נובע מכמה סיבות אבל רוב הזמן בגלל מחלה שלי. אם יגישו
שיכפול כרטיס אשראי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום שהייתי בערב בבית התקשר אלי הביטחון של בנק ושאל אותי האם משכתי כרגע 4000 ₪ שעניתי שאני בבית והוא שאל האם כרטיס אשראי שלי עלי עניתי שהוא עלי ולא משכתי
שימוע בעבירת איומים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
איך יגמר שימוע (איומים) אם לפרסונה אין רקורד פלילי וזה פעם ראשונה שלו בעבירה הזאת הוא עשה את זה בגלל תסכול + שיעמום והסינגור שלו יראה דוקומנט מפסיכאטר
שימוע לפני הגשת כתב אישום לקטין שהודה במעשה מגונה בקטינה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, לפני חצי שנה בני הקטין (15) נחקר בחשד שביצע מעשה מגונה בנסיבות מחמירות בקטינה אחרת. במסגרת החקירה הוא הודה ומאז עובר טיפול על ידי קצינת המבחן
שימוע על גניבה ממעביד - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
קיבלתי מכתב שימוע מהפרקליטות בעבירה של גניבה ממעביד. נכתב בהודעה שיש לי 30 יום להוכיח לתביעה שאני לא אשם. מה בדיוק עלי לעשות על מנת ולסגור את התיק נגדי.
שימוש בטונפה להגנה עצמית - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום עולם"ד דוק, רציתי לשאול האם שימוש בטונפת מתכת (אלת יס"מ) מאולתרת (רגל שבורה של כיסא) חוקית להגנה עצמית ולנשיאה בכלל? אם זה משנה אז אני בן
שימוש בראיה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב במסגרת משפט המתנהל בדלתיים סגורות בבית משפט השלום קיבלתי לידי (ממשטרת ישראל באמצעות הפרקליטות) תיק חקירה ובו פירוט תוכן מכשיר הסלולר של הנתבע .
שימוש עצמי ואלימות ומצד השוטר. - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
בוקר טוב אסף. אתמול נתפסתי ביחד עם חבר על החזקה ושימוש של קנאביס. היה מדובר על פחות נגרם ובנוסף זה רק היה עלינו ולא השתמשנו עדיין. במהלך תהליך המעצר דיברנו
שינוי עילה לחוסר אשמה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום ברצוני לשאול : כשמגישים בקשה לשינוי עילת סגירת תיק לחוסר אשמה האם הגורם אליו מופנית הבקשה פותח בחקירה על מנת לבדוק/ לאמת את האמור בנימוקי הבקשה?למשל:
שינוי עילת סגירת תיק - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, האם ניתן להגיש בקשה לשינוי עילת סגירת תיק ( מחוסר אשמה) בכל עת או שאם עברו 30 יום מיום שליחת המכתב ולא הגשתי בקשה לא ניתן לעתור לשינוי עילת הסגירה?
שינוי ערבים לאדם שנמצא במעצר בית - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
בעלי מצוי במעצר בית מלא בפיקוח תמידי של שני ערבים. מאוד קשה לנו להמשיך ולפקח עליו וגם לא ידענו למה אנחנו נכנסים קודם לכן. לי יש שלושה ילדים ולערב האחר
שכן מטריד ומאיים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום רב, ביני ובין שכני קיים סכסוך של כמה שנים בענייני בנייה. הוא גרר אותי לכל מיני ערכאות - בסוף הפסיד בכולם. לאחרונה בנו מבקש לבנות תוספת לביתו תוך כדי
שכן מטרידן - מה עושים? - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
התלוננתי במשטרה נגד שכן מטרידן שלא מפסיק לאיים עלי ובתגובה הוא פנה לבית המשפט וקיבלתי הזמנה לדיון בצו למניעת הטרדה מאיימת. מה עלי לעשות כעת?
שכן שלא מפסיק לאיים ולהטריד את מנוחתי - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
יש לי שכן בבניין שלא מפסיק לאיים עלי ולהטריד אותי ואת בעלי בגלל שאנחנו מסרבים לשלם סכום מופקע של ועד הבית שהוא החליט להעלות מיוזמתו. מדובר באדם מאוד מאיים,
שכנה עוקבת, צועקת מקללת מגישה תלונות שווא - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
בבניין בו אני מתגוררת , יש שכנה שעוקבת אחרי מתוך הבית שלה - כשאני בחצר הבית המשותף ואז יוצאת מדירתה - צועקת, מקללת אותי, גם זרקה עלי חפץ, היום תלתלה מודעה
שכנה שלא מפסיקה לאיים ולקלל - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, יש לי שכנה שלא מפסיקה לאיים ולקלל אותי בגלל ריב על חניה בבניין. אני כבר אובדת עצות. ניסיתי לדבר אל ליבה אך כל מה שאני מקבלת זה מטר של קללות ואיומים.
של"צ - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
מי יכול להשפיע על כמה שפחות מתן של"צ ופיצויים?
של"צ ללא הרשעה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
האם ניתן לסגור   עסקת טיעון לפיה ירצה נאשם של"צ ללא אישום ללא הרשעה  או ללא הרשעה ? יש חיה כזו? במידה ולא אשמח לדעת אם יש דרך אחרת לאותה מטרה שעליה
שלום יש לי חבר שיש לי חוב גדול כלפיו - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום יש לי חבר שיש לי חוב גדול כלפיו, על סך של 185,000 ש"ח, עכשיו אני לפני פשיטת רגל ואני רוצה לשלם לו את החוב, ואני רוצה שהוא יכנס כאחד הנושים בפשיטת
שליחויות משפטיות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
ברצוני לדעת האם עורכי דין משתמשים בשליחויות משפטיות או שמערכת נט משפט חיסלה נישה זו?
שליחת נאשם לבדיקת הסתכלות - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אם בימ"ש שלח להסתכלות איש על איומים מלפני מעל שנתיים אבל הוא לא הלך בגלל שהוא לא רוצה + זה בגיבוי של הסניגור שלו אז הפסיכיאטר מחוזי יכול לקחת אותו
שלילת רישיון נשק בעקבות חקירה במשטרה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
עו"ד דוק שלום, לפני מספר שבועות נחקרתי במשטרה על תקיפה של שכן שמתגורר איתי בבניין. בסיום החקירה השוטר אמר לי שלא נראה לו שייצא מזה כתב אישום והתיק
תביעה נגד חברת פרטנר על זיוף מסמכים - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום , יש לי שאלה. לפני כחודש הגיעה אליי חשבונית על סך כ 30000 שח על כך שרכשתי מכשירים בנקודת שירות בתל אביב בחברת פרטנר. אני כבר לא לקוחה של פרטנר למעלה
תביעה על הטרדה מינית במקום העבודה - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, קיבלתי תביעה על הטרדה מינית במקום העבודה כלפי עובדת במחלקה. אותה אישה טוענת שזרקתי לה כמה הערות מיניות בזמן העבודה (דבר שלא היה ולא נברא). העניין
תביעה על מרמה מעל 50 אלף ש״ח - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום למומחים, רציתי לדעת מה קורה במקרה שאני תובעה אדם שרימה אותי ונתן לי צ׳ק גנוב על סך מעל 50 אלף שקלים אך אין לו מאיפה לשלם או במקרה שהוא ישלך לכלא כי
תביעה פלילית - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
היי, האם בית משפט יכול להביא לי פתאום עדים שלא הופיעו בכתב אישום? אשמח לדעת.
תדפיס היעדר עבירות מין - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
שלום, אני מנסה להתקבל לעבודה כאח בבית חולים וביקשו ממני לגשת למשטרה ולהביא מהם תדפיס היעדר עבירות מין. לפני 10 שנים הורשעתי בעבירת מין בקטינה ורציתי לדעת
תחקיר מיוחד על אבי דוביצקי שנמלט לארצות הברית - פורום עו"ד פלילי אסף דוק ©
אם עוד לא נחשפתם לצד האחר של פעילותו הבעייתית בלשון המעטה של אבי דוביצקי, זה הזמן לצפות בתחקיר מקיף שפורסם עליו בתכנית "הצנרת" בערוץ 13 :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 [129] 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166