HTML Site Map

Homepage Last updated: 2019, April 16
Total pages: 165302

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166
חוקי-מדינת-ישראל3546 pages
חוק ההגבלים העסקיים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההגבלים העסקיים
חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988
חוק ההגנה על חוסים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההגנה על חוסים
חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 15), התשנ"ד-1994 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 15), התשנ"ד-1994
חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 29) (תיקון מס' 2), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 29) (תיקון מס' 2), התשע"א-2011
חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 29) (תיקון מס' 3), התשע"ג-2013 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 29) (תיקון מס' 3), התשע"ג-2013
חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 29) (תיקון), התשע"א-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 29) (תיקון), התשע"א-2010
חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 29), התשס"ט-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 29), התשס"ט-2008
חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 32), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 32), התשע"א-2011
חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 33), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 33), התשע"א-2011
חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 34), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 34), התשע"א-2011
חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 35), התשע"ב-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 35), התשע"ב-2011
חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 36), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 36), התשע"ב-2012
חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 38), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 38), התשע"ב-2012
חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 41), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 41), התשע"ב-2012
חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 42 והוראת שעה), התשע"ג-2013 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 42 והוראת שעה), התשע"ג-2013
חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 43), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 43), התשע"ד-2014
חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 46), התשע"ה-2015 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 46), התשע"ה-2015
חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 47 והוראת שעה), התשע"ה-2015 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 47 והוראת שעה), התשע"ה-2015
חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 48 - הוראת שעה), התשע"ו-2015 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 48 - הוראת שעה), התשע"ו-2015
חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 49), התשע"ו–2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 49), התשע"ו–2016
חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 50), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 50), התשע"ו-2016
חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 51), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 51), התשע"ו-2016
חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 53), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 53), התשע"ז-2017
חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 54), התשע"ח-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 54), התשע"ח-2017
חוק ההוצאה לפועל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההוצאה לפועל
חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים
חוק ההסגרה (תיקון מס' 7), התשס"א-2001 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההסגרה (תיקון מס' 7), התשס"א-2001
חוק ההסגרה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההסגרה
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2001), התשס"א-2001 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2001), התשס"א-2001
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002) (תיקון), התשס"ב-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002) (תיקון), התשס"ב-2002
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002), התשס"ב-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002), התשס"ב-2002
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003), התשס"ג-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003), התשס"ג-2002
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003), התשס"ג-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003), התשס"ג-2002
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2008), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2008), התשס"ח-2008
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2001) (תיקון, ביטול והתליה של חקיקה שמקורה בהצעות חוק פרטיות), התשס"א-2001 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2001) (תיקון, ביטול והתליה של חקיקה שמקורה בהצעות חוק פרטיות), התשס"א-2001
חוק ההסדרים במשק מדינת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2000), התש"ס-1999 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההסדרים במשק מדינת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2000), התש"ס-1999
חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון מס' 15), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון מס' 15), התשע"א-2011
חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון מס' 16), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון מס' 16), התשע"א-2011
חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון מס' 2), התשכ"ט-1969 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון מס' 2), התשכ"ט-1969
חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון מס' 5), התשל"ו-1976 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון מס' 5), התשל"ו-1976
חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון מס' 6), התשל"ח-1977 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון מס' 6), התשל"ח-1977
חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון מס' 6), התשנ"א-1991 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון מס' 6), התשנ"א-1991
חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון מס' 7), התשנ"ב-1992 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון מס' 7), התשנ"ב-1992
חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון מס' 8), התשל"ט-1979 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון מס' 8), התשל"ט-1979
חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון מס' 8), התשנ"ג-1993 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון מס' 8), התשנ"ג-1993
חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון מס' 9), התשנ"ח-1997 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון מס' 9), התשנ"ח-1997
חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון), התשכ"ד-1964 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון), התשכ"ד-1964
חוק ההתגוננות האזרחית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההתגוננות האזרחית
חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016) (תיקון מס' 2), התשע"ז-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016) (תיקון מס' 2), התשע"ז-2016
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016)
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ו-2015 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ו-2015
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018)
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 10), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 10), התשע"ב-2012
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 12), התשע"ג-2013 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 12), התשע"ג-2013
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 14), התשע"ו-2015 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 14), התשע"ו-2015
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 14), התשע"ו-2015 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 14), התשע"ו-2015
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 2), התש"ע-2009 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 2), התש"ע-2009
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 3), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 3), התש"ע-2010
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 4), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 4), התש"ע-2010
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 6), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 6), התשע"א-2011
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 7), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 7), התשע"א-2011
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 8), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 8), התשע"א-2011
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009
חוק ההתיישנות (תיקון מס' 4), התשס"ז-2007 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההתיישנות (תיקון מס' 4), התשס"ז-2007
חוק ההתיישנות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ההתיישנות
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס' 6), התשע"ה-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס' 6), התשע"ה-2014
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס' 6), התשע"ה-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס' 6), התשע"ה-2014
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002
חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה)
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001
חוק הוקרה לאזרחים במערכות ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הוקרה לאזרחים במערכות ישראל
חוק הוקרה לאזרחים במערכות ישראל, התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הוקרה לאזרחים במערכות ישראל, התשע"ז-2017
חוק הזכות לעבודה בישיבה (תיקון מס' 3), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הזכות לעבודה בישיבה (תיקון מס' 3), התשע"ז-2017
חוק הזכות לעבודה בישיבה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הזכות לעבודה בישיבה
חוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס"ז-2007 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס"ז-2007
חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית
חוק החברות (תיקון מס' 16), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החברות (תיקון מס' 16), התשע"א-2011
חוק החברות (תיקון מס' 17), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החברות (תיקון מס' 17), התשע"א-2011
חוק החברות (תיקון מס' 18), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החברות (תיקון מס' 18), התשע"ב-2012
חוק החברות (תיקון מס' 19), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החברות (תיקון מס' 19), התשע"ב-2012
חוק החברות (תיקון מס' 2), התשס"ד-2003 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החברות (תיקון מס' 2), התשס"ד-2003
חוק החברות (תיקון מס' 20), התשע"ג-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החברות (תיקון מס' 20), התשע"ג-2012
חוק החברות (תיקון מס' 23), התשע"ד-2013 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החברות (תיקון מס' 23), התשע"ד-2013
חוק החברות (תיקון מס' 25), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החברות (תיקון מס' 25), התשע"ד-2014
חוק החברות (תיקון מס' 26), התשע"ה-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החברות (תיקון מס' 26), התשע"ה-2014
חוק החברות (תיקון מס' 27), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החברות (תיקון מס' 27), התשע"ו-2016
חוק החברות (תיקון מס' 28), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החברות (תיקון מס' 28), התשע"ו-2016
חוק החברות (תיקון מס' 3), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החברות (תיקון מס' 3), התשס"ה-2005
חוק החברות (תיקון מס' 6), התשס"ז-2007 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החברות (תיקון מס' 6), התשס"ז-2007
חוק החברות (תיקון מס' 8), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החברות (תיקון מס' 8), התשס"ח-2008
חוק החברות (תיקון מס' 9), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החברות (תיקון מס' 9), התשס"ח-2008
חוק החברות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החברות
חוק החברות הממשלתיות (תיקון מס' 11), התש"ס-2000 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החברות הממשלתיות (תיקון מס' 11), התש"ס-2000
חוק החברות הממשלתיות (תיקון מס' 11), התשנ"ו-1996 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החברות הממשלתיות (תיקון מס' 11), התשנ"ו-1996
חוק החברות הממשלתיות (תיקון מס' 24), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החברות הממשלתיות (תיקון מס' 24), התשס"ח-2008
חוק החברות הממשלתיות (תיקון מס' 27), התשע"א-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החברות הממשלתיות (תיקון מס' 27), התשע"א-2010
חוק החברות הממשלתיות (תיקון מס' 3) (תיקון), התשנ"ג-1993 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החברות הממשלתיות (תיקון מס' 3) (תיקון), התשנ"ג-1993
חוק החברות הממשלתיות (תיקון מס' 6) (מינויים), התשנ"ג-1993 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החברות הממשלתיות (תיקון מס' 6) (מינויים), התשנ"ג-1993
חוק החברות הממשלתיות (תיקון מס' 7), התשנ"ג-1993 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החברות הממשלתיות (תיקון מס' 7), התשנ"ג-1993
חוק החברות הממשלתיות (תיקון מס' 8), התשנ"ד-1994 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החברות הממשלתיות (תיקון מס' 8), התשנ"ד-1994
חוק החברות הממשלתיות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החברות הממשלתיות
חוק החברות, התשנ"ט-1999 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החברות, התשנ"ט-1999
חוק החוזים (חלק כללי) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החוזים (חלק כללי)
חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה)
חוק החוזים האחידים (תיקון מס' 3), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החוזים האחידים (תיקון מס' 3), התש"ע-2010
חוק החוזים האחידים (תיקון מס' 5), התשע"ה-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החוזים האחידים (תיקון מס' 5), התשע"ה-2014
חוק החוזים האחידים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החוזים האחידים
חוק החולה הנוטה למות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החולה הנוטה למות
חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005
חוק החומרים המסוכנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החומרים המסוכנים
חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993
חוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים, התשע"ח-2018 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים, התשע"ח-2018
חוק החזקת תעודת זהות והצגתה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החזקת תעודת זהות והצגתה
חוק החזקת תעודת זהות והצגתה, התשמ"ג-1982 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החזקת תעודת זהות והצגתה, התשמ"ג-1982
חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) (תיקון מס' 12), התשס"ב-2001 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) (תיקון מס' 12), התשס"ב-2001
חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) (תיקון מס' 15), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) (תיקון מס' 15), התשס"ח-2008
חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) (תיקון מס' 4), התש"ל-1970 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) (תיקון מס' 4), התש"ל-1970
חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) (תיקון מס' 7), התשל"ז-1977 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) (תיקון מס' 7), התשל"ז-1977
חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) (תיקון מס' 8), התשמ"ח-1987 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) (תיקון מס' 8), התשמ"ח-1987
חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) (תיקון), התשי"א-1951 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) (תיקון), התשי"א-1951
חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) (תיקון), התשי"ד-1954 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) (תיקון), התשי"ד-1954
חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949
חוק החניכות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החניכות
חוק החשמל (תיקון מס' 4), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החשמל (תיקון מס' 4), התשע"א-2011
חוק החשמל (תיקון), התשי"ז-1957 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החשמל (תיקון), התשי"ז-1957
חוק החשמל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החשמל
חוק החשמל, התשי"ד-1954 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק החשמל, התשי"ד-1954
חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה) (תיקון והוראת שעה), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה) (תיקון והוראת שעה), התשע"ז-2017
חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015
חוק הטבות לניצולי שואה (תיקון מס' 4), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הטבות לניצולי שואה (תיקון מס' 4), התשע"ד-2014
חוק הטבות לניצולי שואה (תיקון מס' 5), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הטבות לניצולי שואה (תיקון מס' 5), התשע"ד-2014
חוק הטבות לניצולי שואה (תיקון מס' 8), התשע"ז-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הטבות לניצולי שואה (תיקון מס' 8), התשע"ז-2016
חוק הטבות לניצולי שואה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הטבות לניצולי שואה
חוק הטבות לניצולי שואה נזקקים (תיקון), התשס"ז-2007 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הטבות לניצולי שואה נזקקים (תיקון), התשס"ז-2007
חוק הטבות לניצולי שואה נזקקים, התשס"ז-2007 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הטבות לניצולי שואה נזקקים, התשס"ז-2007
חוק הטיס (עבירות ושיפוט) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הטיס (עבירות ושיפוט)
חוק הטיס - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הטיס
חוק הטיס, התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הטיס, התשע"א-2011
חוק הירושה (תיקון מס' 11), התשס"ד-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הירושה (תיקון מס' 11), התשס"ד-2004
חוק הירושה (תיקון מס' 12), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הירושה (תיקון מס' 12), התשס"ה-2005
חוק הירושה (תיקון מס' 13), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הירושה (תיקון מס' 13), התשע"ב-2012
חוק הירושה (תיקון מס' 3), התשל"ו-1976 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הירושה (תיקון מס' 3), התשל"ו-1976
חוק הירושה (תיקון מס' 4), התשל"ו-1976 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הירושה (תיקון מס' 4), התשל"ו-1976
חוק הירושה (תיקון מס' 6), התשמ"א-1961 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הירושה (תיקון מס' 6), התשמ"א-1961
חוק הירושה (תיקון מס' 7), התשמ"ה-1985 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הירושה (תיקון מס' 7), התשמ"ה-1985
חוק הירושה (תיקון מס' 7), התשנ"ח-1998 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הירושה (תיקון מס' 7), התשנ"ח-1998
חוק הירושה (תיקון מס' 8), התשנ"ח-1998 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הירושה (תיקון מס' 8), התשנ"ח-1998
חוק הירושה (תיקון), התשכ"ט-1969 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הירושה (תיקון), התשכ"ט-1969
חוק הירושה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הירושה
חוק הירושה, התשכ"ה-1965 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הירושה, התשכ"ה-1965
חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה), התשע"ז-2017
חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע
חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 11), התשס"ג-2003 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 11), התשס"ג-2003
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 11), התשס"ג-2003 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 11), התשס"ג-2003
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 12), התשס"ד-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 12), התשס"ד-2004
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 12), התשס"ד-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 12), התשס"ד-2004
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 13), התשס"ד-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 13), התשס"ד-2004
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 13), התשס"ד-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 13), התשס"ד-2004
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 16), התשס"ז-2006 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 16), התשס"ז-2006
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 16), התשס"ז-2006 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 16), התשס"ז-2006
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 17), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 17), התשס"ח-2008
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 17), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 17), התשס"ח-2008
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 20), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 20), התשע"א-2011
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 20), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 20), התשע"א-2011
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 21), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 21), התשע"א-2011
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 21), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 21), התשע"א-2011
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 22), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 22), התשע"א-2011
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 23), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 23), התשע"ב-2012
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 25), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 25), התשע"ד-2014
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 26), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 26), התשע"ו-2016
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 27), התשע"ז–2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 27), התשע"ז–2017
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 28), התשע"ז–2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 28), התשע"ז–2017
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 9), התשס"א-2001 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 9), התשס"א-2001
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 9), התשס"א-2001 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 9), התשס"א-2001
חוק הכניסה לישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכניסה לישראל
חוק הכנסת (מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת בתקופת כהונתה של הכנסת השבע-עשרה), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכנסת (מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת בתקופת כהונתה של הכנסת השבע-עשרה), התשס"ח-2008
חוק הכנסת (מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת בתקופת כהונתה של הכנסת השבע-עשרה), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכנסת (מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת בתקופת כהונתה של הכנסת השבע-עשרה), התשס"ח-2008
חוק הכנסת (מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת בתקופת כהונתה של הכנסת השמונה-עשרה), התשס"ט-2009 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכנסת (מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת בתקופת כהונתה של הכנסת השמונה-עשרה), התשס"ט-2009
חוק הכנסת (מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת בתקופת כהונתה של הכנסת השמונה-עשרה), התשס"ט-2009 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכנסת (מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת בתקופת כהונתה של הכנסת השמונה-עשרה), התשס"ט-2009
חוק הכנסת (מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת בתקופת כהונתה של הכנסת התשע-עשרה), התשע"ד-2013 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכנסת (מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת בתקופת כהונתה של הכנסת התשע-עשרה), התשע"ד-2013
חוק הכנסת (מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת בתקופת כהונתה של הכנסת התשע-עשרה), התשע"ד-2013 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכנסת (מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת בתקופת כהונתה של הכנסת התשע-עשרה), התשע"ד-2013
חוק הכנסת (מספר חברי ועדת הכספים בתקופת כהונתה של הכנסת השבע-עשרה), התשס"ו-2006 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכנסת (מספר חברי ועדת הכספים בתקופת כהונתה של הכנסת השבע-עשרה), התשס"ו-2006
חוק הכנסת (מספר חברי ועדת הכספים בתקופת כהונתה של הכנסת השבע-עשרה), התשס"ו-2006 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכנסת (מספר חברי ועדת הכספים בתקופת כהונתה של הכנסת השבע-עשרה), התשס"ו-2006
חוק הכנסת (תיקון מס' 10) (היועץ המשפטי לכנסת), התשס"א-2000 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכנסת (תיקון מס' 10) (היועץ המשפטי לכנסת), התשס"א-2000
חוק הכנסת (תיקון מס' 10) (היועץ המשפטי לכנסת), התשס"א-2000 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכנסת (תיקון מס' 10) (היועץ המשפטי לכנסת), התשס"א-2000
חוק הכנסת (תיקון מס' 18), התשס"ד-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכנסת (תיקון מס' 18), התשס"ד-2004
חוק הכנסת (תיקון מס' 21), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכנסת (תיקון מס' 21), התשס"ה-2005
חוק הכנסת (תיקון מס' 21), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכנסת (תיקון מס' 21), התשס"ה-2005
חוק הכנסת (תיקון מס' 22), התשס"ו-2006 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכנסת (תיקון מס' 22), התשס"ו-2006
חוק הכנסת (תיקון מס' 22), התשס"ו-2006 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכנסת (תיקון מס' 22), התשס"ו-2006
חוק הכנסת (תיקון מס' 23), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכנסת (תיקון מס' 23), התשס"ח-2008
חוק הכנסת (תיקון מס' 23), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכנסת (תיקון מס' 23), התשס"ח-2008
חוק הכנסת (תיקון מס' 24), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכנסת (תיקון מס' 24), התשס"ח-2008
חוק הכנסת (תיקון מס' 24), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכנסת (תיקון מס' 24), התשס"ח-2008
חוק הכנסת (תיקון מס' 25), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכנסת (תיקון מס' 25), התשס"ח-2008
חוק הכנסת (תיקון מס' 25), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכנסת (תיקון מס' 25), התשס"ח-2008
חוק הכנסת (תיקון מס' 27), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכנסת (תיקון מס' 27), התש"ע-2010
חוק הכנסת (תיקון מס' 27), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכנסת (תיקון מס' 27), התש"ע-2010
חוק הכנסת (תיקון מס' 28), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכנסת (תיקון מס' 28), התש"ע-2010
חוק הכנסת (תיקון מס' 28), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכנסת (תיקון מס' 28), התש"ע-2010
חוק הכנסת (תיקון מס' 29), התשע"א-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכנסת (תיקון מס' 29), התשע"א-2010
חוק הכנסת (תיקון מס' 29), התשע"א-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכנסת (תיקון מס' 29), התשע"א-2010
חוק הכנסת (תיקון מס' 30), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכנסת (תיקון מס' 30), התשע"א-2011
חוק הכנסת (תיקון מס' 30), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכנסת (תיקון מס' 30), התשע"א-2011
חוק הכנסת (תיקון מס' 31), התשע"ב-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכנסת (תיקון מס' 31), התשע"ב-2011
חוק הכנסת (תיקון מס' 31), התשע"ב-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכנסת (תיקון מס' 31), התשע"ב-2011
חוק הכנסת (תיקון מס' 32), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכנסת (תיקון מס' 32), התשע"ב-2012
חוק הכנסת (תיקון מס' 32), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכנסת (תיקון מס' 32), התשע"ב-2012
חוק הכנסת (תיקון מס' 34), התשע"ג-2013 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכנסת (תיקון מס' 34), התשע"ג-2013
חוק הכנסת (תיקון מס' 34), התשע"ג-2013 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכנסת (תיקון מס' 34), התשע"ג-2013
חוק הכנסת (תיקון מס' 36), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכנסת (תיקון מס' 36), התשע"ד-2014
חוק הכנסת (תיקון מס' 38), התשע"ו-2015 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכנסת (תיקון מס' 38), התשע"ו-2015
חוק הכנסת (תיקון מס' 39), התשע"ו–2015 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכנסת (תיקון מס' 39), התשע"ו–2015
חוק הכנסת (תיקון מס' 4), התשנ"ח-1998 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכנסת (תיקון מס' 4), התשנ"ח-1998
חוק הכנסת (תיקון מס' 4), התשנ"ח-1998 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכנסת (תיקון מס' 4), התשנ"ח-1998
חוק הכנסת (תיקון מס' 40), התשע"ו-2015 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכנסת (תיקון מס' 40), התשע"ו-2015
חוק הכנסת (תיקון מס' 41), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכנסת (תיקון מס' 41), התשע"ו-2016
חוק הכנסת (תיקון מס' 42), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכנסת (תיקון מס' 42), התשע"ו-2016
חוק הכנסת (תיקון מס' 43), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכנסת (תיקון מס' 43), התשע"ו-2016
חוק הכנסת (תיקון מס' 44), התשע"ח-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכנסת (תיקון מס' 44), התשע"ח-2017
חוק הכנסת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכנסת
חוק הכרה אזרחית בהכשרות צבאיות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכרה אזרחית בהכשרות צבאיות
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 18), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 18), התשע"ו-2016
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות
חוק הלוואות לדיור - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הלוואות לדיור
חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית)
חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית), התשס - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית), התשס"ו-2005
חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה)
חוק המאבק בטרור (תיקון מס' 4), התשע"ט-2019 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המאבק בטרור (תיקון מס' 4), התשע"ט-2019
חוק המאבק בטרור - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המאבק בטרור
חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016
חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים (תיקון מס' 2), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים (תיקון מס' 2), התשע"ו-2016
חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים
חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע"ג-2013 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע"ג-2013
חוק המאבק בתופעת השכרות (הוראת שעה ותיקון חקיקה) (תיקון), התשע"ג-2013 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המאבק בתופעת השכרות (הוראת שעה ותיקון חקיקה) (תיקון), התשע"ג-2013
חוק המאבק בתופעת השכרות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המאבק בתופעת השכרות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התש"ע-2010
חוק המאבק בתופעת השכרות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המאבק בתופעת השכרות
חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן
חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, התשע"ב-2012
חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011
חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (תיקון), התשס"ד-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (תיקון), התשס"ד-2004
חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004
חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2005
חוק המהנדסים והאדריכלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המהנדסים והאדריכלים
חוק המוזיאונים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המוזיאונים
חוק המוסד העליון ללשון העברית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המוסד העליון ללשון העברית
חוק המוסד העליון ללשון הערבית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המוסד העליון ללשון הערבית
חוק המועצה הישראלית לצרכנות, התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המועצה הישראלית לצרכנות, התשס"ח-2008
חוק המועצה לגיל הרך, התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המועצה לגיל הרך, התשע"ז-2017
חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 10), התשנ"ה-1995 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 10), התשנ"ה-1995
חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 10), התשנ"ה-1995 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 10), התשנ"ה-1995
חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 11), התשנ"ח-1998 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 11), התשנ"ח-1998
חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 13), התשס"ו-2006 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 13), התשס"ו-2006
חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 16), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 16), התשע"א-2011
חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 17), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 17), התשע"ב-2012
חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 18), התשע"ה-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 18), התשע"ה-2014
חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 3), התשל"ב-1972 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 3), התשל"ב-1972
חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 4), התשל"ה-1975 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 4), התשל"ה-1975
חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 4), התשל"ה-1975 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 4), התשל"ה-1975
חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 5), התשל"ו-1975 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 5), התשל"ו-1975
חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 5), התשל"ו-1975 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 5), התשל"ו-1975
חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 6), התשל"ז-1977 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 6), התשל"ז-1977
חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 6), התשל"ז-1977 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 6), התשל"ז-1977
חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 7), התשל"ט-1978 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 7), התשל"ט-1978
חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 7), התשל"ט-1978 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 7), התשל"ט-1978
חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 8), התש"ן-1990 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 8), התש"ן-1990
חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 8), התש"ן-1990 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 8), התש"ן-1990
חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון), התשכ"א-1961 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון), התשכ"א-1961
חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון), התשכ"א-1961 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון), התשכ"א-1961
חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון), התשכ"ג-1963 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון), התשכ"ג-1963
חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון), התשכ"ג-1963 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון), התשכ"ג-1963
חוק המועצה להשכלה גבוהה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המועצה להשכלה גבוהה
חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958
חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958
חוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה)
חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס' 10), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס' 10), התשע"ז-2017
חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס' 2), התשס"ד-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס' 2), התשס"ד-2004
חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס' 3), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס' 3), התשס"ה-2005
חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס' 4), התשס"ז-2007 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס' 4), התשס"ז-2007
חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס' 5), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס' 5), התשס"ח-2008
חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס' 6), התש"ע-2009 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס' 6), התש"ע-2009
חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס' 8), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס' 8), התשע"ב-2012
חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון), התשנ"ז-1997 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון), התשנ"ז-1997
חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ"ד-1994 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ"ד-1994
חוק המזונות (הבטחת תשלום) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המזונות (הבטחת תשלום)
חוק המחאת חיובים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המחאת חיובים
חוק המחשבים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המחשבים
חוק המחשבים, התשנ"ה-1995 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המחשבים, התשנ"ה-1995
חוק המחשבים, התשנ"ה-1995 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המחשבים, התשנ"ה-1995
חוק המטה לביטחון לאומי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המטה לביטחון לאומי
חוק המטה לביטחון לאומי, התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המטה לביטחון לאומי, התשס"ח-2008
חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019
חוק המיטלטלין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המיטלטלין
חוק המילווה (חברות ביטוח) (תיקון מס' 2), התשכ"ט-1969 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המילווה (חברות ביטוח) (תיקון מס' 2), התשכ"ט-1969
חוק המילווה (חברות ביטוח) (תיקון מס' 2), התשכ"ט-1969 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המילווה (חברות ביטוח) (תיקון מס' 2), התשכ"ט-1969
חוק המילווה (חברות ביטוח) (תיקון מס' 3), התשל"ו-1975 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המילווה (חברות ביטוח) (תיקון מס' 3), התשל"ו-1975
חוק המילווה (חברות ביטוח) (תיקון מס' 3), התשל"ו-1975 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המילווה (חברות ביטוח) (תיקון מס' 3), התשל"ו-1975
חוק המילווה (חברות ביטוח) (תיקון מס' 4), התשל"ח-1978 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המילווה (חברות ביטוח) (תיקון מס' 4), התשל"ח-1978
חוק המילווה (חברות ביטוח) (תיקון מס' 4), התשל"ח-1978 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המילווה (חברות ביטוח) (תיקון מס' 4), התשל"ח-1978
חוק המילווה (חברות ביטוח) (תיקון מס' 5), התש"ם-1980 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המילווה (חברות ביטוח) (תיקון מס' 5), התש"ם-1980
חוק המילווה (חברות ביטוח) (תיקון מס' 5), התש"ם-1980 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המילווה (חברות ביטוח) (תיקון מס' 5), התש"ם-1980
חוק המילווה (חברות ביטוח) (תיקון מס' 6), התשמ"ו-1986 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המילווה (חברות ביטוח) (תיקון מס' 6), התשמ"ו-1986
חוק המילווה (חברות ביטוח) (תיקון מס' 6), התשמ"ו-1986 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המילווה (חברות ביטוח) (תיקון מס' 6), התשמ"ו-1986
חוק המילווה (חברות ביטוח) (תיקון מס' 7), התש"ן-1990 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המילווה (חברות ביטוח) (תיקון מס' 7), התש"ן-1990
חוק המילווה (חברות ביטוח) (תיקון מס' 7), התש"ן-1990 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המילווה (חברות ביטוח) (תיקון מס' 7), התש"ן-1990
חוק המילווה (חברות ביטוח) (תיקון), התשכ"ד-1963 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המילווה (חברות ביטוח) (תיקון), התשכ"ד-1963
חוק המילווה (חברות ביטוח), התשכ"ג-1962 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המילווה (חברות ביטוח), התשכ"ג-1962
חוק המים (תיקון מס' 10), התשנ"ה-1995 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המים (תיקון מס' 10), התשנ"ה-1995
חוק המים (תיקון מס' 13), התש"ס-2000 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המים (תיקון מס' 13), התש"ס-2000
חוק המים (תיקון מס' 15), התשס"ב-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המים (תיקון מס' 15), התשס"ב-2002
חוק המים (תיקון מס' 19), התשס"ד-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המים (תיקון מס' 19), התשס"ד-2004
חוק המים (תיקון מס' 2), התשכ"א-1961 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המים (תיקון מס' 2), התשכ"א-1961
חוק המים (תיקון מס' 26), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המים (תיקון מס' 26), התש"ע-2010
חוק המים (תיקון מס' 27), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המים (תיקון מס' 27), התשע"ז-2017
חוק המים (תיקון מס' 3), התשכ"א-1961 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המים (תיקון מס' 3), התשכ"א-1961
חוק המים (תיקון מס' 4), התשכ"ה-1965 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המים (תיקון מס' 4), התשכ"ה-1965
חוק המים (תיקון מס' 5), התשל"ב-1971 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המים (תיקון מס' 5), התשל"ב-1971
חוק המים (תיקון מס' 6), התשל"ו-1976 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המים (תיקון מס' 6), התשל"ו-1976
חוק המים (תיקון מס' 7), התשנ"א-1991 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המים (תיקון מס' 7), התשנ"א-1991
חוק המים (תיקון), התש"ך-1960 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המים (תיקון), התש"ך-1960
חוק המים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המים
חוק המים, התשי"ט-1959 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המים, התשי"ט-1959
חוק המכון הלאומי למצוינות בספורט (מכון וינגייט), התשע"ז–2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המכון הלאומי למצוינות בספורט (מכון וינגייט), התשע"ז–2017
חוק המכס (הוראת שעה ואישור פעולות), התשכ"ג-1963 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המכס (הוראת שעה ואישור פעולות), התשכ"ג-1963
חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות רוכשי דירות) (תיקון), התשל"ו-1976 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות רוכשי דירות) (תיקון), התשל"ו-1976
חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון מס' 2), התשמ"א-1981 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון מס' 2), התשמ"א-1981
חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון מס' 3), התש"ס-2000 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון מס' 3), התש"ס-2000
חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון מס' 4), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון מס' 4), התשס"ח-2008
חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון מס' 5), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון מס' 5), התשס"ח-2008
חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון מס' 7), התשע"ד-2013 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון מס' 7), התשע"ד-2013
חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון מס' 9), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון מס' 9), התשע"ז-2017
חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974
חוק המכר (דירות) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המכר (דירות)
חוק המכר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המכר
חוק המכר, התשכ"ח-1968 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המכר, התשכ"ח-1968
חוק הממשלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הממשלה
חוק המסים (פטור ממס על הכנסה של חברת החשמל, של רשות שדות התעופה ושל רשות הנמלים, המיועדת להפקדה בקופת גמל מרכזית לקצבה) (הוראת שעה), התשס"ב-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המסים (פטור ממס על הכנסה של חברת החשמל, של רשות שדות התעופה ושל רשות הנמלים, המיועדת להפקדה בקופת גמל מרכזית לקצבה) (הוראת שעה), התשס"ב-2002
חוק המעבר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המעבר
חוק המפלגות (בחירות מקדימות לכנסת השבע-עשרה) (הוראת שעה), התשס"ו-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המפלגות (בחירות מקדימות לכנסת השבע-עשרה) (הוראת שעה), התשס"ו-2005
חוק המפלגות (בחירות מקדימות) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ז-2007 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המפלגות (בחירות מקדימות) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ז-2007
חוק המפלגות (בחירות מקדימות) (הוראת שעה), התשס"ז-2007 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המפלגות (בחירות מקדימות) (הוראת שעה), התשס"ז-2007
חוק המפלגות (גביית סכומים לאוצר המדינה) (הוראת שעה), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המפלגות (גביית סכומים לאוצר המדינה) (הוראת שעה), התשס"ח-2008
חוק המפלגות (רישום מפלגות קיימות) (הוראת שעה), התשנ"ג-1993 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המפלגות (רישום מפלגות קיימות) (הוראת שעה), התשנ"ג-1993
חוק המפלגות (תיקון מס' 10), התשס"א-2001 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המפלגות (תיקון מס' 10), התשס"א-2001
חוק המפלגות (תיקון מס' 12), התשס"ב-2001 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המפלגות (תיקון מס' 12), התשס"ב-2001
חוק המפלגות (תיקון מס' 13), התשס"ב-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המפלגות (תיקון מס' 13), התשס"ב-2002
חוק המפלגות (תיקון מס' 13), התשס"ד-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המפלגות (תיקון מס' 13), התשס"ד-2004
חוק המפלגות (תיקון מס' 14), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המפלגות (תיקון מס' 14), התשס"ח-2008
חוק המפלגות (תיקון מס' 15), התשס"ט-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המפלגות (תיקון מס' 15), התשס"ט-2008
חוק המפלגות (תיקון מס' 17), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המפלגות (תיקון מס' 17), התשע"ב-2012
חוק המפלגות (תיקון מס' 18), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המפלגות (תיקון מס' 18), התשע"ב-2012
חוק המפלגות (תיקון מס' 2), התשנ"ה-1995 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המפלגות (תיקון מס' 2), התשנ"ה-1995
חוק המפלגות (תיקון מס' 20), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המפלגות (תיקון מס' 20), התשע"ו-2016
חוק המפלגות (תיקון מס' 23), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המפלגות (תיקון מס' 23), התשע"ז-2017
חוק המפלגות (תיקון מס' 24), התשע"ח-2018 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המפלגות (תיקון מס' 24), התשע"ח-2018
חוק המפלגות (תיקון מס' 3), התשנ"ה-1995 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המפלגות (תיקון מס' 3), התשנ"ה-1995
חוק המפלגות (תיקון מס' 4), התשנ"ג-1993 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המפלגות (תיקון מס' 4), התשנ"ג-1993
חוק המפלגות (תיקון מס' 4), התשנ"ה-1995 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המפלגות (תיקון מס' 4), התשנ"ה-1995
חוק המפלגות (תיקון מס' 5 והוראת שעה), התשנ"ו-1996 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המפלגות (תיקון מס' 5 והוראת שעה), התשנ"ו-1996
חוק המפלגות (תיקון מס' 7), התשנ"ט-1999 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המפלגות (תיקון מס' 7), התשנ"ט-1999
חוק המפלגות (תיקון מס' 9), התשנ"ט-1999 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המפלגות (תיקון מס' 9), התשנ"ט-1999
חוק המפלגות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המפלגות
חוק המפלגות, התשנ"ב-1992 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המפלגות, התשנ"ב-1992
חוק המקרקעין (החלפת ספק גז בבית משותף), התשנ"א-1991 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המקרקעין (החלפת ספק גז בבית משותף), התשנ"א-1991
חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) (תיקון מס' 2), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) (תיקון מס' 2), התשע"ב-2012
חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) (תיקון), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) (תיקון), התשע"א-2011
חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) (תיקון), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) (תיקון), התשע"א-2011
חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008
חוק המקרקעין (תיקון מס' 10), התשמ"ח-1987 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המקרקעין (תיקון מס' 10), התשמ"ח-1987
חוק המקרקעין (תיקון מס' 11), התשמ"ח-1988 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המקרקעין (תיקון מס' 11), התשמ"ח-1988
חוק המקרקעין (תיקון מס' 13), התשנ"א-1991 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המקרקעין (תיקון מס' 13), התשנ"א-1991
חוק המקרקעין (תיקון מס' 14), התשנ"ב-1992 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המקרקעין (תיקון מס' 14), התשנ"ב-1992
חוק המקרקעין (תיקון מס' 15), התשנ"ד-1994 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המקרקעין (תיקון מס' 15), התשנ"ד-1994
חוק המקרקעין (תיקון מס' 16), התשנ"ד-1994 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המקרקעין (תיקון מס' 16), התשנ"ד-1994
חוק המקרקעין (תיקון מס' 17), התשנ"ה-1995 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המקרקעין (תיקון מס' 17), התשנ"ה-1995
חוק המקרקעין (תיקון מס' 18), התשנ"ה-1995 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המקרקעין (תיקון מס' 18), התשנ"ה-1995
חוק המקרקעין (תיקון מס' 19), התשנ"ו-1996 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המקרקעין (תיקון מס' 19), התשנ"ו-1996
חוק המקרקעין (תיקון מס' 23), התשס"ב-2001 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המקרקעין (תיקון מס' 23), התשס"ב-2001
חוק המקרקעין (תיקון מס' 24), התשס"ב-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המקרקעין (תיקון מס' 24), התשס"ב-2002
חוק המקרקעין (תיקון מס' 26), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המקרקעין (תיקון מס' 26), התשס"ה-2005
חוק המקרקעין (תיקון מס' 27), התשס"ו-2006 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המקרקעין (תיקון מס' 27), התשס"ו-2006
חוק המקרקעין (תיקון מס' 28), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המקרקעין (תיקון מס' 28), התשס"ח-2008
חוק המקרקעין (תיקון מס' 31), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המקרקעין (תיקון מס' 31), התשע"א-2011
חוק המקרקעין (תיקון מס' 5), התשל"ז-1977 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המקרקעין (תיקון מס' 5), התשל"ז-1977
חוק המקרקעין (תיקון מס' 6), התשל"ח-1978 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המקרקעין (תיקון מס' 6), התשל"ח-1978
חוק המקרקעין (תיקון מס' 7), התשל"ט-1978 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המקרקעין (תיקון מס' 7), התשל"ט-1978
חוק המקרקעין (תיקון מס' 9), התשמ"ד-1983 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המקרקעין (תיקון מס' 9), התשמ"ד-1983
חוק המקרקעין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המקרקעין
חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969
חוק המרכז הישראלי לקידום תרבות האדם - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המרכז הישראלי לקידום תרבות האדם
חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 13), התשע"ב-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 13), התשע"ב-2011
חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 14), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 14), התשע"ב-2012
חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 16), התשע"ה-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 16), התשע"ה-2014
חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 5), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 5), התשס"ח-2008
חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 9), התש"ע-2009 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 9), התש"ע-2009
חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות
חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995
חוק המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין
חוק המרכז למורשת הדרוזים בישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המרכז למורשת הדרוזים בישראל
חוק המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, התשע"ז-2017
חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקון מס' 2), התשמ"ז-1987 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקון מס' 2), התשמ"ז-1987
חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקון מס' 8), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקון מס' 8), התשס"ח-2008
חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקון), התשמ"ג-1983 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקון), התשמ"ג-1983
חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים
חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981
חוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008
חוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות) (תיקון מס' 6), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות) (תיקון מס' 6), התש"ע-2010
חוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות) (תיקון), התשס"ו-2006 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות) (תיקון), התשס"ו-2006
חוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות), התשס"ו-2006 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות), התשס"ו-2006
חוק המשטרה (נכים ונספים), התשמ"א-1981 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המשטרה (נכים ונספים), התשמ"א-1981
חוק המשטרה (תיקון מס' 11), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המשטרה (תיקון מס' 11), התשע"ו-2016
חוק המשטרה (תיקון מס' 11), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המשטרה (תיקון מס' 11), התשע"ו-2016
חוק המשטרה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המשטרה
חוק המשכון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המשכון
חוק המשכון, התשכ"ז-1967 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המשכון, התשכ"ז-1967
חוק המתווכים במקרקעין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המתווכים במקרקעין
חוק המתנה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק המתנה
חוק הנאמנות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנאמנות
חוק הנהיגה הספורטיבית (תיקון), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנהיגה הספורטיבית (תיקון), התשע"ב-2012
חוק הנהיגה הספורטיבית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנהיגה הספורטיבית
חוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו-2005
חוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו-2005
חוק הנוטריונים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנוטריונים
חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976
חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 11), התשנ"ה-1995 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 11), התשנ"ה-1995
חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 13), התשנ"ח-1998 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 13), התשנ"ח-1998
חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 14), התש"ס-1999 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 14), התש"ס-1999
חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 16), התשס"ד-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 16), התשס"ד-2004
חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 18), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 18), התש"ע-2010
חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 20), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 20), התשע"א-2011
חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 21), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 21), התשע"ב-2012
חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 22), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 22), התשע"ד-2014
חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 4), התשל"ב-1971 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 4), התשל"ב-1971
חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 5), התשל"ד-1974 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 5), התשל"ד-1974
חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 7), התשמ"ח-1988 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 7), התשמ"ח-1988
חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון), התשכ"ח-1968 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון), התשכ"ח-1968
חוק הנוער (טיפול והשגחה) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנוער (טיפול והשגחה)
חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960
חוק הנוער (שפיטה ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 2), התשמ"א-1981 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנוער (שפיטה ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 2), התשמ"א-1981
חוק הנוער (שפיטה ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 3), התשמ"ב-1982 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנוער (שפיטה ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 3), התשמ"ב-1982
חוק הנוער (שפיטה ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 4), התשמ"ב-1982 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנוער (שפיטה ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 4), התשמ"ב-1982
חוק הנוער (שפיטה ענישה ודרכי טיפול) (תיקון), התשל"ז-1977 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנוער (שפיטה ענישה ודרכי טיפול) (תיקון), התשל"ז-1977
חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 14), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 14), התשס"ח-2008
חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 16), התשע"ב-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 16), התשע"ב-2011
חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 17), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 17), התשע"ד-2014
חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 20), התשע"ו-2015 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 20), התשע"ו-2015
חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 22 - הוראת שעה), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 22 - הוראת שעה), התשע"ו-2016
חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 7), התשמ"ה-1985 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 7), התשמ"ה-1985
חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 8), התשמ"ו-1986 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 8), התשמ"ו-1986
חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול)
חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971
חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 2), התשל"ב-1972 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 2), התשל"ב-1972
חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 3), התשמ"ט 1989 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 3), התשמ"ט 1989
חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 7), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 7), התשס"ה-2005
חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 8), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 8), התשע"ב-2012
חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון), התשכ"ג-1962 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון), התשכ"ג-1962
חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה)
חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), התשי"ב-1952 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), התשי"ב-1952
חוק הנזיקין האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 4), התשס"ב-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנזיקין האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 4), התשס"ב-2002
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (מס' 3), התשכ"ה-1965 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (מס' 3), התשכ"ה-1965
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 10), התשל"ט-1979 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 10), התשל"ט-1979
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 11), התשמ"א-1980 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 11), התשמ"א-1980
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 13), התשמ"ד-1984 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 13), התשמ"ד-1984
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 14), התש"ן-1989 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 14), התש"ן-1989
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 16), התשנ"ב-1991 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 16), התשנ"ב-1991
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 17), התשנ"ו-1995 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 17), התשנ"ו-1995
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 18), התשנ"ז-1997 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 18), התשנ"ז-1997
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 19), התשנ"ט-1998 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 19), התשנ"ט-1998
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 2), התשכ"ה-1964 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 2), התשכ"ה-1964
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 20), התשנ"ט-1999 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 20), התשנ"ט-1999
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 21), התשס"א-2000 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 21), התשס"א-2000
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 23), התשס"ד-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 23), התשס"ד-2004
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 24), התשס"ח-2007 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 24), התשס"ח-2007
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 27), התשע"ד-2013 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 27), התשע"ד-2013
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 28), התשע"ד-2013 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 28), התשע"ד-2013
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 3), התשכ"ז-1966 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 3), התשכ"ז-1966
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 4), התשכ"ז-1967 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 4), התשכ"ז-1967
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 5), התשכ"ח-1968 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 5), התשכ"ח-1968
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 6), התשל"א-1971 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 6), התשל"א-1971
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 7), התשל"ב-1972 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 7), התשל"ב-1972
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 8), התשל"ג-1973 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 8), התשל"ג-1973
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 9), התשל"ו-1976 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 9), התשל"ו-1976
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנכים (תגמולים ושיקום)
חוק הנפט - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הנפט
חוק הסדרי משפט ומינהל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרי משפט ומינהל
חוק הסדרים במגזר החקלאי (תיקוני חקיקה) (הוראת שעה), התשס"א-2001 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרים במגזר החקלאי (תיקוני חקיקה) (הוראת שעה), התשס"א-2001
חוק הסדרים במשק המדינה (היטלים וארנונה) (תיקון מס' 3), התשנ"ג-1993 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרים במשק המדינה (היטלים וארנונה) (תיקון מס' 3), התשנ"ג-1993
חוק הסדרים במשק המדינה (יצירת תנאים לצמיחה ולקליטת העליה), התשנ"א-1991 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרים במשק המדינה (יצירת תנאים לצמיחה ולקליטת העליה), התשנ"א-1991
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 1999), התשנ"ט-1999 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 1999), התשנ"ט-1999
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006) (תיקון מס' 3), התש"ע-2009 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006) (תיקון מס' 3), התש"ע-2009
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), התשס"ו-2006 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), התשס"ו-2006
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007), התשס"ז-2007 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007), התשס"ז-2007
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 1997), התשנ"ז-1996 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 1997), התשנ"ז-1996
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס' 11), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס' 11), התש"ע-2010
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס' 15), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס' 15), התשע"ז-2017
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס' 16), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס' 16), התשע"ז-2017
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשמ"ח-1988 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשמ"ח-1988
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ד-1994 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ד-1994
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ו-1995 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ו-1995
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) (תיקון מס' 2), התשנ"ד-1994 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) (תיקון מס' 2), התשנ"ד-1994
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (התשמ"ט-1989) (תיקון מס' 7), התשנ"ט-1999 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (התשמ"ט-1989) (תיקון מס' 7), התשנ"ט-1999
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מס' 2), התשנ"ב-1992 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מס' 2), התשנ"ב-1992
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 10), התשס"ד-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 10), התשס"ד-2004
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 12), התשס"ז-2007 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 12), התשס"ז-2007
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 14), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 14), התשע"ד-2014
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 16), התשע"ח-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 16), התשע"ח-2017
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התש"ן-1990 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התש"ן-1990
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1995 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1995
חוק הסדרים בעקבות ניוד המטבע, התשל"ח-1977 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרים בעקבות ניוד המטבע, התשל"ח-1977
חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות (תיקון מס' 2), התש"ס-2000 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות (תיקון מס' 2), התש"ס-2000
חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג-1993 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג-1993
חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (תיקון מס' 5), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (תיקון מס' 5), התשע"ז-2017
חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות
חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית
חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע"ו-2016
חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון מס' 2), התשנ"ז-1996 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון מס' 2), התשנ"ז-1996
חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון מס' 3), התשנ"ז-1997 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון מס' 3), התשנ"ז-1997
חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון מס' 4), התשנ"ח-1998 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון מס' 4), התשנ"ח-1998
חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון מס' 7), התשס"ה-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון מס' 7), התשס"ה-2004
חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון מס' 8), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון מס' 8), התשס"ה-2005
חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון), התשנ"ו-1996 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון), התשנ"ו-1996
חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995
חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון מס' 13), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון מס' 13), התש"ע-2010
חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון מס' 14), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון מס' 14), התש"ע-2010
חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות
חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס (תיקון מס' 3), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס (תיקון מס' 3), התשע"ו-2016
חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס
חוק הסדרת העיסוק בייצוג על-ידי יועצי מס, התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרת העיסוק בייצוג על-ידי יועצי מס, התשס"ה-2005
חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 2), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 2), התש"ע-2010
חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 3), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 3), התשע"ב-2012
חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 4 והוראת שעה), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 4 והוראת שעה), התשע"ו-2016
חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון), התש"ע-2009 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון), התש"ע-2009
חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות
חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008
חוק הסדרת מקומות רחצה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרת מקומות רחצה
חוק הסדרת פרסומת של בעלי מקצוע (תיקוני חקיקה), התש"ס-2000 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסדרת פרסומת של בעלי מקצוע (תיקוני חקיקה), התש"ס-2000
חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס' 11), התשע"ג-2013 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס' 11), התשע"ג-2013
חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס' 12), התשע"ה-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס' 12), התשע"ה-2014
חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס' 14), התשע"ה-2015 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס' 14), התשע"ה-2015
חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס' 20), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס' 20), התשע"ז-2017
חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס' 8), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס' 8), התשס"ח-2008
חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס' 9), התשס"ט-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס' 9), התשס"ט-2008
חוק הסיוע המשפטי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסיוע המשפטי
חוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972
חוק הסכמים בנכסים פיננסיים, התשס"ו-2006 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסכמים בנכסים פיננסיים, התשס"ו-2006
חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד)
חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו-1996 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו-1996
חוק הסכמים קיבוציים (תיקון מס' 6), התשס"א-2001 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסכמים קיבוציים (תיקון מס' 6), התשס"א-2001
חוק הסכמים קיבוציים (תיקון מס' 6), התשס"א-2001 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסכמים קיבוציים (תיקון מס' 6), התשס"א-2001
חוק הסכמים קיבוציים (תיקון מס' 6), התשס"א-2001 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסכמים קיבוציים (תיקון מס' 6), התשס"א-2001
חוק הסכמים קיבוציים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסכמים קיבוציים
חוק הסניגוריה הציבורית (תיקון מס' 19), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסניגוריה הציבורית (תיקון מס' 19), התשע"ד-2014
חוק הסניגוריה הציבורית (תיקון מס' 5 והוראת שעה), התשס"ג-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסניגוריה הציבורית (תיקון מס' 5 והוראת שעה), התשס"ג-2002
חוק הסניגוריה הציבורית (תיקון מס' 7), התשס"ד-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסניגוריה הציבורית (תיקון מס' 7), התשס"ד-2004
חוק הסניגוריה הציבורית (תיקון מס' 9 והוראת שעה), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסניגוריה הציבורית (תיקון מס' 9 והוראת שעה), התשס"ה-2005
חוק הסניגוריה הציבורית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסניגוריה הציבורית
חוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995
חוק הסעד (טיפול במפגרים) (תיקון מס' 2), התשל"ה-1975 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסעד (טיפול במפגרים) (תיקון מס' 2), התשל"ה-1975
חוק הסעד (טיפול במפגרים) (תיקון מס' 4), התש"ס-2000 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסעד (טיפול במפגרים) (תיקון מס' 4), התש"ס-2000
חוק הסעד (טיפול במפגרים) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסעד (טיפול במפגרים)
חוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ"ט-1969 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ"ט-1969
חוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים)
חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (תיקון מס' 3), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (תיקון מס' 3), התשס"ה-2005
חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (תיקון מס' 4), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (תיקון מס' 4), התשס"ח-2008
חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (תיקון מס' 5), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (תיקון מס' 5), התשע"ז-2017
חוק הסעה בטיחותית לילדים נכים (תיקון מס' 2), התשס"ב-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסעה בטיחותית לילדים נכים (תיקון מס' 2), התשס"ב-2002
חוק הסעה בטיחותית לילדים נכים, התשנ"ד-1994 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הסעה בטיחותית לילדים נכים, התשנ"ד-1994
חוק הספורט (תיקון מס' 10), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הספורט (תיקון מס' 10), התשע"ו-2016
חוק הספורט (תיקון מס' 2), התשנ"ד-1994 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הספורט (תיקון מס' 2), התשנ"ד-1994
חוק הספורט (תיקון מס' 3), התשס"א-2001 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הספורט (תיקון מס' 3), התשס"א-2001
חוק הספורט (תיקון מס' 4), התשס"ג-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הספורט (תיקון מס' 4), התשס"ג-2002
חוק הספורט (תיקון מס' 5), התשס"ד-2003 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הספורט (תיקון מס' 5), התשס"ד-2003
חוק הספורט (תיקון מס' 6), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הספורט (תיקון מס' 6), התשע"א-2011
חוק הספורט (תיקון מס' 7) (תיקון), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הספורט (תיקון מס' 7) (תיקון), התשע"ב-2012
חוק הספורט (תיקון מס' 7), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הספורט (תיקון מס' 7), התשע"א-2011
חוק הספורט (תיקון מס' 8), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הספורט (תיקון מס' 8), התשע"ב-2012
חוק הספורט (תיקון), התשנ"א-1991 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הספורט (תיקון), התשנ"א-1991
חוק הספורט - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הספורט
חוק הספורט, התשמ"ח-1988 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הספורט, התשמ"ח-1988
חוק הספנות (ימאים) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הספנות (ימאים)
חוק הספנות (ימאים), התשל"ג-1973 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הספנות (ימאים), התשל"ג-1973
חוק הספנות (ימאים), התשל"ג-1973 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הספנות (ימאים), התשל"ג-1973
חוק הספנות (כלי שיט זר בשליטה של גורם ישראלי) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הספנות (כלי שיט זר בשליטה של גורם ישראלי)
חוק הספנות (כלי שיט) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הספנות (כלי שיט)
חוק הספנות (עבירות נגד ביטחון השיט הבין-לאומי ומיתקנים ימיים) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הספנות (עבירות נגד ביטחון השיט הבין-לאומי ומיתקנים ימיים)
חוק הספריה הלאומית, התשס"ח-2007 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הספריה הלאומית, התשס"ח-2007
חוק הספריות הציבוריות (תיקון מס' 3), התשס"ז-2007 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הספריות הציבוריות (תיקון מס' 3), התשס"ז-2007
חוק הספריות הציבוריות (תיקון), התשס"ב-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הספריות הציבוריות (תיקון), התשס"ב-2002
חוק הספריות הציבוריות, התשל"ה-1975 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הספריות הציבוריות, התשל"ה-1975
חוק הספרים (חובת מסירה וציון הפרטים) (תיקון), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הספרים (חובת מסירה וציון הפרטים) (תיקון), התשס"ה-2005
חוק הספרים (חובת מסירה וציון הפרטים), התשס"א-2000 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הספרים (חובת מסירה וציון הפרטים), התשס"א-2000
חוק העבירות המינהליות (תיקון מס' 4), התשס"ג-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העבירות המינהליות (תיקון מס' 4), התשס"ג-2002
חוק העבירות המינהליות (תיקון מס' 9), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העבירות המינהליות (תיקון מס' 9), התשס"ח-2008
חוק העבירות המינהליות (תיקון), התשמ"ט-1989 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העבירות המינהליות (תיקון), התשמ"ט-1989
חוק העבירות המינהליות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העבירות המינהליות
חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985
חוק העברת סמכויות (ממונים על מחוזות וקציני מחוז) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העברת סמכויות (ממונים על מחוזות וקציני מחוז)
חוק העובדים הסוציאליים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העובדים הסוציאליים
חוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996
חוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996
חוק העונשין (תיקון מס' 39) (חלק מקדמי וחלק כללי), התשנ"ד-1994 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העונשין (תיקון מס' 39) (חלק מקדמי וחלק כללי), התשנ"ד-1994
חוק העונשין (הוראות מיוחדות לעניין צווי החזקה), התש"ן-1990 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העונשין (הוראות מיוחדות לעניין צווי החזקה), התש"ן-1990
חוק העונשין (תיקון מס' 100), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העונשין (תיקון מס' 100), התשס"ח-2008
חוק העונשין (תיקון מס' 101), התש"ע-2009 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העונשין (תיקון מס' 101), התש"ע-2009
חוק העונשין (תיקון מס' 102), התש"ע-2009 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העונשין (תיקון מס' 102), התש"ע-2009
חוק העונשין (תיקון מס' 103), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העונשין (תיקון מס' 103), התש"ע-2010
חוק העונשין (תיקון מס' 104), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העונשין (תיקון מס' 104), התש"ע-2010
חוק העונשין (תיקון מס' 105), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העונשין (תיקון מס' 105), התש"ע-2010
חוק העונשין (תיקון מס' 106), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העונשין (תיקון מס' 106), התש"ע-2010
חוק העונשין (תיקון מס' 109), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העונשין (תיקון מס' 109), התשע"א-2011
חוק העונשין (תיקון מס' 110), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העונשין (תיקון מס' 110), התשע"א-2011
חוק העונשין (תיקון מס' 111), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העונשין (תיקון מס' 111), התשע"א-2011
חוק העונשין (תיקון מס' 113), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העונשין (תיקון מס' 113), התשע"ב-2012
חוק העונשין (תיקון מס' 115), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העונשין (תיקון מס' 115), התשע"ב-2012
חוק העונשין (תיקון מס' 116), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העונשין (תיקון מס' 116), התשע"ב-2012
חוק העונשין (תיקון מס' 117), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העונשין (תיקון מס' 117), התשע"ד-2014
חוק העונשין (תיקון מס' 118), התשע"ה-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העונשין (תיקון מס' 118), התשע"ה-2014
חוק העונשין (תיקון מס' 119), התשע"ה-2015 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העונשין (תיקון מס' 119), התשע"ה-2015
חוק העונשין (תיקון מס' 120 והוראת שעה), התשע"ו-2015 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העונשין (תיקון מס' 120 והוראת שעה), התשע"ו-2015
חוק העונשין (תיקון מס' 122), התשע"ו–2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העונשין (תיקון מס' 122), התשע"ו–2016
חוק העונשין (תיקון מס' 125), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העונשין (תיקון מס' 125), התשע"ו-2016
חוק העונשין (תיקון מס' 126), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העונשין (תיקון מס' 126), התשע"ו-2016
חוק העונשין (תיקון מס' 127), התשע"ז-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העונשין (תיקון מס' 127), התשע"ז-2016
חוק העונשין (תיקון מס' 129), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העונשין (תיקון מס' 129), התשע"ז-2017
חוק העונשין (תיקון מס' 137), התשע"ט-2019 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העונשין (תיקון מס' 137), התשע"ט-2019
חוק העונשין (תיקון מס' 19), התשמ"ד-1984 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העונשין (תיקון מס' 19), התשמ"ד-1984
חוק העונשין (תיקון מס' 22), התשמ"ח-1988 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העונשין (תיקון מס' 22), התשמ"ח-1988
חוק העונשין (תיקון מס' 26), התש"ן-1989 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העונשין (תיקון מס' 26), התש"ן-1989
חוק העונשין (תיקון מס' 27), התש"ן-1990 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העונשין (תיקון מס' 27), התש"ן-1990
חוק העונשין (תיקון מס' 27), התש"ן-1990 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העונשין (תיקון מס' 27), התש"ן-1990
חוק העונשין (תיקון מס' 3), התשל"ח-1978 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העונשין (תיקון מס' 3), התשל"ח-1978
חוק העונשין (תיקון מס' 30), התש"ן-1990 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העונשין (תיקון מס' 30), התש"ן-1990
חוק העונשין (תיקון מס' 33), התשנ"א-1991 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העונשין (תיקון מס' 33), התשנ"א-1991
חוק העונשין (תיקון מס' 35), התשנ"א-1991 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העונשין (תיקון מס' 35), התשנ"א-1991
חוק העונשין (תיקון מס' 56), התש"ס-2000 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העונשין (תיקון מס' 56), התש"ס-2000
חוק העונשין (תיקון מס' 56), התש"ס-2000 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העונשין (תיקון מס' 56), התש"ס-2000
חוק העונשין (תיקון מס' 89), התשס"ו-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העונשין (תיקון מס' 89), התשס"ו-2005
חוק העונשין (תיקון מס' 99), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העונשין (תיקון מס' 99), התשס"ח-2008
חוק העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר (תיקון מס' 3), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר (תיקון מס' 3), התש"ע-2010
חוק העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר (תיקון מס' 3), התשנ"ח-1998 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר (תיקון מס' 3), התשנ"ח-1998
חוק העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי-הסוהר (תיקון), התשל"ה-1974 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי-הסוהר (תיקון), התשל"ה-1974
חוק העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי-הסוהר, התשל"ב-1972 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי-הסוהר, התשל"ב-1972
חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל, התש"ל-1970 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל, התש"ל-1970
חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל (תיקון מס' 2), התש"ם-1979 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל (תיקון מס' 2), התש"ם-1979
חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל (תיקון), התשל"ה-1975 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל (תיקון), התשל"ה-1975
חוק העיטורים בצבא-הגנה לישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העיטורים בצבא-הגנה לישראל
חוק העיצובים, התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העיצובים, התשע"ז-2017
חוק העמותות (תיקון מס' 11), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העמותות (תיקון מס' 11), התשס"ח-2008
חוק העמותות (תיקון מס' 12), התש"ע-2009 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העמותות (תיקון מס' 12), התש"ע-2009
חוק העמותות (תיקון מס' 16), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העמותות (תיקון מס' 16), התשע"ז-2017
חוק העמותות (תיקון מס' 3), התשנ"ו-1996 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העמותות (תיקון מס' 3), התשנ"ו-1996
חוק העמותות (תיקון מס' 5), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העמותות (תיקון מס' 5), התשס"ה-2005
חוק העמותות (תיקון מס' 6), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העמותות (תיקון מס' 6), התשס"ה-2005
חוק העמותות (תיקון מס' 8), התשס"ו-2006 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העמותות (תיקון מס' 8), התשס"ו-2006
חוק העמותות (תיקון), התשמ"ח-1988 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העמותות (תיקון), התשמ"ח-1988
חוק העמותות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העמותות
חוק העמותות, התש"ם-1980 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העמותות, התש"ם-1980
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון מס' 5), התשס"ט-2009 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון מס' 5), התשס"ט-2009
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון מס' 8), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון מס' 8), התשע"א-2011
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם (תיקון) (תיקון מס' 2), התשס"ב-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם (תיקון) (תיקון מס' 2), התשס"ב-2002
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם (תיקון), התש"ס-2000 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם (תיקון), התש"ס-2000
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים
חוק הערבות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הערבות
חוק העתיקות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העתיקות
חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 11), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 11), התש"ע-2010
חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 11), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 11), התש"ע-2010
חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 12), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 12), התשע"ב-2012
חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 12), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 12), התשע"ב-2012
חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 13), התשע"ג-2013 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 13), התשע"ג-2013
חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 13), התשע"ג-2013 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 13), התשע"ג-2013
חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 14), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 14), התשע"ד-2014
חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 14), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 14), התשע"ד-2014
חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 16), התשע"ז-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 16), התשע"ז-2016
חוק הפחתת הגרעון (תיקון מס' 2), התשנ"ז-1997 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפחתת הגרעון (תיקון מס' 2), התשנ"ז-1997
חוק הפחתת הגרעון (תיקון מס' 2), התשנ"ז-1997 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפחתת הגרעון (תיקון מס' 2), התשנ"ז-1997
חוק הפחתת הגרעון, התשנ"ב-1992 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפחתת הגרעון, התשנ"ב-1992
חוק הפחתת הגרעון, התשנ"ב-1992 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפחתת הגרעון, התשנ"ב-1992
חוק הפחתת תוספות פיגור שנוספו על קנסות הנגבים בידי המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (הוראת שעה), התשע"ז-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפחתת תוספות פיגור שנוספו על קנסות הנגבים בידי המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (הוראת שעה), התשע"ז-2016
חוק הפטנטים (תיקון מס' 10), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפטנטים (תיקון מס' 10), התשע"ב-2012
חוק הפטנטים (תיקון מס' 11), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפטנטים (תיקון מס' 11), התשע"ד-2014
חוק הפטנטים (תיקון מס' 2), התשנ"ה-1995 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפטנטים (תיקון מס' 2), התשנ"ה-1995
חוק הפטנטים (תיקון מס' 3), התשנ"ח-1998 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפטנטים (תיקון מס' 3), התשנ"ח-1998
חוק הפטנטים (תיקון מס' 7), התשס"ו-2006 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפטנטים (תיקון מס' 7), התשס"ו-2006
חוק הפטנטים (תיקון מס' 8), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפטנטים (תיקון מס' 8), התשע"א-2011
חוק הפטנטים (תיקון מס' 9), התשע"ב-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפטנטים (תיקון מס' 9), התשע"ב-2011
חוק הפטנטים (תיקון), התש"ן-1989 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפטנטים (תיקון), התש"ן-1989
חוק הפטנטים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפטנטים
חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967
חוק הפיקדון על מיכלי משקה (תיקון מס' 2), התש"ס-2000 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקדון על מיכלי משקה (תיקון מס' 2), התש"ס-2000
חוק הפיקדון על מיכלי משקה, התשנ"ט-1999 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקדון על מיכלי משקה, התשנ"ט-1999
חוק הפיקדון על מכלי משקה (תיקון מס' 4) (תיקון מס' 2), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקדון על מכלי משקה (תיקון מס' 4) (תיקון מס' 2), התשע"א-2011
חוק הפיקדון על מכלי משקה (תיקון מס' 4), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקדון על מכלי משקה (תיקון מס' 4), התש"ע-2010
חוק הפיקדון על מכלי משקה (תיקון), התש"ס-2000 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקדון על מכלי משקה (תיקון), התש"ס-2000
חוק הפיקדון על מכלי משקה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקדון על מכלי משקה
חוק הפיקוח על המטבע (תיקון מס' 3), התשנ"ט-1998 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקוח על המטבע (תיקון מס' 3), התשנ"ט-1998
חוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים
חוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים, התשנ"ג-1993 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים, התשנ"ג-1993
חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד-2014
חוק הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות, התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות, התשע"ז-2017
חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים
חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים, התשס"ט-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים, התשס"ט-2008
חוק הפיקוח על מעונות (תיקון), התשל"ז-1976 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקוח על מעונות (תיקון), התשל"ז-1976
חוק הפיקוח על מעונות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקוח על מעונות
חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט-2018 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט-2018
חוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965
חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים
חוק הפיקוח על עסקי ביטוח (תיקון מס' 12) (תיקון), התשס"ד-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקוח על עסקי ביטוח (תיקון מס' 12) (תיקון), התשס"ד-2004
חוק הפיקוח על עסקי ביטוח (תיקון מס' 12), התשס"ד-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקוח על עסקי ביטוח (תיקון מס' 12), התשס"ד-2004
חוק הפיקוח על עסקי ביטוח (תיקון מס' 14), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקוח על עסקי ביטוח (תיקון מס' 14), התשס"ה-2005
חוק הפיקוח על עסקי ביטוח (תיקון מס' 15), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקוח על עסקי ביטוח (תיקון מס' 15), התשס"ה-2005
חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשי"א-1951 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשי"א-1951
חוק הפיקוח על קידוחי מים (תיקון), התשכ"ב-1962 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקוח על קידוחי מים (תיקון), התשכ"ב-1962
חוק הפיקוח על קידוחי מים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקוח על קידוחי מים
חוק הפיקוח על קידוחי מים, התשט"ו-1955 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקוח על קידוחי מים, התשט"ו-1955
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 20), התשס"ט-2009 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 20), התשס"ט-2009
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 23), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 23), התש"ע-2010
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 33), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 33), התשע"ז-2017
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 35), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 35), התשע"ז-2017
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים)
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) (תיקון מס' 3), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) (תיקון מס' 3), התשע"א-2011
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הוראת שעה), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הוראת שעה), התשע"ד-2014
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 12), התשע"ה-2015 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 12), התשע"ה-2015
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 13 והוראת שעה), התשע"ו-2015 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 13 והוראת שעה), התשע"ו-2015
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 15), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 15), התשע"ו-2016
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 16), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 16), התשע"ו-2016
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 20), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 20), התשע"ז-2017
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 3), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 3), התשס"ח-2008
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 5 והוראת שעה), התשע"א-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 5 והוראת שעה), התשע"א-2010
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (תיקון מס' 4), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (תיקון מס' 4), התשע"ז-2017
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים)
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2014
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016
חוק הפסיכולוגים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפסיכולוגים
חוק הפסקת חברות בכנסת של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשע"ה-2015 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפסקת חברות בכנסת של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשע"ה-2015
חוק הפעלת רכב (מנועים ודלק) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפעלת רכב (מנועים ודלק)
חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות
חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב-2012
חוק הפרשנות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפרשנות
חוק הפרשנות, התשמ"א-1981 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפרשנות, התשמ"א-1981
חוק הפרשנות, התשמ"א-1981 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הפרשנות, התשמ"א-1981
חוק הצבעה באמצעות תעודה צבאית אישית (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הצבעה באמצעות תעודה צבאית אישית (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017
חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים
חוק הצלילה הספורטיבית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הצלילה הספורטיבית
חוק הקאדים (תיקון מס' 10), התשס"ב-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הקאדים (תיקון מס' 10), התשס"ב-2002
חוק הקאדים (תיקון מס' 10), התשס"ב-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הקאדים (תיקון מס' 10), התשס"ב-2002
חוק הקאדים (תיקון מס' 15), התשס"ח-2007 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הקאדים (תיקון מס' 15), התשס"ח-2007
חוק הקאדים (תיקון מס' 15), התשס"ח-2007 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הקאדים (תיקון מס' 15), התשס"ח-2007
חוק הקאדים (תיקון מס' 18), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הקאדים (תיקון מס' 18), התשע"ז-2017
חוק הקאדים (תיקון מס' 18), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הקאדים (תיקון מס' 18), התשע"ז-2017
חוק הקאדים (תיקון), התשכ"ד-1964 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הקאדים (תיקון), התשכ"ד-1964
חוק הקאדים (תיקון), התשכ"ד-1964 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הקאדים (תיקון), התשכ"ד-1964
חוק הקאדים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הקאדים
חוק הקאדים, התשכ"א-1961 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הקאדים, התשכ"א-1961
חוק הקאדים, התשכ"א-1961 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הקאדים, התשכ"א-1961
חוק הקולנוע - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הקולנוע
חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש"ן-1990 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש"ן-1990
חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש"ן-1990 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש"ן-1990
חוק הקלה באמצעי משמעת המוטלים על בעלי מקצועות מוסדרים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הקלה באמצעי משמעת המוטלים על בעלי מקצועות מוסדרים
חוק הקלה באמצעי משמעת המוטלים על בעלי מקצועות מוסדרים, התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הקלה באמצעי משמעת המוטלים על בעלי מקצועות מוסדרים, התשע"ז-2017
חוק הקרינה הבלתי מייננת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הקרינה הבלתי מייננת
חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2006 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2006
חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008
חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008
חוק הרבנות הראשית לישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרבנות הראשית לישראל
חוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם-1980 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם-1980
חוק הרופאים הווטרינרים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרופאים הווטרינרים
חוק הריבית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הריבית
חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים) (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים) (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009
חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים), התשס"ח-2008
חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים)
חוק הרשויות המקומיות (בחירות - מעטפות הצבעה) (תיקוני חקיקה), התשנ"ג-1993 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (בחירות - מעטפות הצבעה) (תיקוני חקיקה), התשנ"ג-1993
חוק הרשויות המקומיות (בחירות ברשויות מקומיות מסוימות) (הוראת שעה), התשס"ג-2003 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (בחירות ברשויות מקומיות מסוימות) (הוראת שעה), התשס"ג-2003
חוק הרשויות המקומיות (בחירות מיוחדות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ח-1998 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (בחירות מיוחדות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ח-1998
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה), התשס"ח-2008
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה), התשע"ג-2013 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה), התשע"ג-2013
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (מעטפות הצבעה) (הוראות שעה), התשנ"ב-1991 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (מעטפות הצבעה) (הוראות שעה), התשנ"ב-1991
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 25), התשנ"ו-1996 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 25), התשנ"ו-1996
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 28), התשנ"ח-1998 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 28), התשנ"ח-1998
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 30), התש"ס-2000 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 30), התש"ס-2000
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 35), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 35), התשס"ח-2008
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 37), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 37), התשס"ח-2008
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 39), התשס"ט-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 39), התשס"ט-2008
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 40), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 40), התשע"א-2011
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 41), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 41), התשע"ב-2012
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 44), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 44), התשע"ד-2014
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 46), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 46), התשע"ז-2017
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 48), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 48), התשע"ז-2017
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (בחירות)
חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 10), התשנ"ד-1994 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 10), התשנ"ד-1994
חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 12), התשנ"ה-1995 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 12), התשנ"ה-1995
חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 13), התשנ"ו 1996 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 13), התשנ"ו 1996
חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 14), התשנ"ו-1996 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 14), התשנ"ו-1996
חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 19), התשנ"ט-1999 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 19), התשנ"ט-1999
חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 20), התש"ס-2000 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 20), התש"ס-2000
חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 23) (הוראת שעה), התשס"ג-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 23) (הוראת שעה), התשס"ג-2002
חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 27), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 27), התשס"ח-2008
חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 28), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 28), התשע"א-2011
חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 31), התשע"ה-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 31), התשע"ה-2014
חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 7), התש"ן-1989 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 7), התש"ן-1989
חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 9), התשנ"ד-1994 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 9), התשנ"ד-1994
חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 22) (תיקון), התשס"ג-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 22) (תיקון), התשס"ג-2002
חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 22), התשס"א-2001 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 22), התשס"א-2001
חוק הרשויות המקומיות (ביוב) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (ביוב)
חוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) (תיקון), התשמ"א-1981 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) (תיקון), התשמ"א-1981
חוק הרשויות המקומיות (הגבלת הזכות להיבחר) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (הגבלת הזכות להיבחר)
חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (תיקון מס' 2), התשל"ו-1976 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (תיקון מס' 2), התשל"ו-1976
חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (תיקון מס' 4), התשס"ב-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (תיקון מס' 4), התשס"ב-2002
חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה)
חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), התשכ"א-1961 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), התשכ"א-1961
חוק הרשויות המקומיות (העברת תשלומים מהמדינה) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (העברת תשלומים מהמדינה)
חוק הרשויות המקומיות (השעיית ראש רשות מקומית בשל הגשת כתב אישום) (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2013 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (השעיית ראש רשות מקומית בשל הגשת כתב אישום) (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2013
חוק הרשויות המקומיות (יועצת לענייני מעמד האישה) (תיקון), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (יועצת לענייני מעמד האישה) (תיקון), התשס"ח-2008
חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך)
חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות למטרות חינוך) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות למטרות חינוך) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008
חוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי)
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות - הוראת שעה), התשס"א-2001 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות - הוראת שעה), התשס"א-2001
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות והוראת שעה), התשנ"ט-1999 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות והוראת שעה), התשנ"ט-1999
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה מס' 2), התשס"ד-2003 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה מס' 2), התשס"ד-2003
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה), התשנ"ד-1994 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה), התשנ"ד-1994
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה), התשנ"ו-1996 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה), התשנ"ו-1996
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה), התשס"ו-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה), התשס"ו-2005
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה), התשס"ח-2008
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה), התשס"ט-2009 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה), התשס"ט-2009
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה), התשע"ד-2014
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס' 10), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס' 10), התשע"ב-2012
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס' 11), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס' 11), התשע"ד-2014
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס' 12), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס' 12), התשע"ד-2014
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס' 3 והוראת שעה), התשנ"ו-1996 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס' 3 והוראת שעה), התשנ"ו-1996
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס' 5), התשנ"ח-1998 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס' 5), התשנ"ח-1998
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס' 6) (הארכת מועדים בבחירות מיוחדות - הוראת שעה), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס' 6) (הארכת מועדים בבחירות מיוחדות - הוראת שעה), התשס"ה-2005
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס' 7 והוראת שעה), התשס"ד-2003 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס' 7 והוראת שעה), התשס"ד-2003
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס' 7), התשס"ז-2006 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס' 7), התשס"ז-2006
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס' 9 והוראת שעה), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס' 9 והוראת שעה), התשס"ח-2008
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון), התשנ"ג-1993 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון), התשנ"ג-1993
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג-1993 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג-1993
חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער)
חוק הרשויות המקומיות (משמעת) (תיקון מס' 2), התשנ"ט-1998 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (משמעת) (תיקון מס' 2), התשנ"ט-1998
חוק הרשויות המקומיות (משמעת) (תיקון מס' 2), התשנ"ט-1998 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (משמעת) (תיקון מס' 2), התשנ"ט-1998
חוק הרשויות המקומיות (משמעת) (תיקון מס' 3), התשס"ג-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (משמעת) (תיקון מס' 3), התשס"ג-2002
חוק הרשויות המקומיות (משמעת) (תיקון מס' 3), התשס"ג-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (משמעת) (תיקון מס' 3), התשס"ג-2002
חוק הרשויות המקומיות (משמעת) (תיקון מס' 4), התשס"ה-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (משמעת) (תיקון מס' 4), התשס"ה-2004
חוק הרשויות המקומיות (משמעת) (תיקון מס' 4), התשס"ה-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (משמעת) (תיקון מס' 4), התשס"ה-2004
חוק הרשויות המקומיות (משמעת) (תיקון), התשמ"ב-1982 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (משמעת) (תיקון), התשמ"ב-1982
חוק הרשויות המקומיות (משמעת) (תיקון), התשמ"ב-1982 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (משמעת) (תיקון), התשמ"ב-1982
חוק הרשויות המקומיות (משמעת) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (משמעת)
חוק הרשויות המקומיות (משמעת), התשל"ח-1978 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (משמעת), התשל"ח-1978
חוק הרשויות המקומיות (משמעת), התשל"ח-1978 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (משמעת), התשל"ח-1978
חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית)
חוק הרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה) (הסדרי בחירות) (מס' 2) (תיקון מס' 2), התשנ"ט-1998 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה) (הסדרי בחירות) (מס' 2) (תיקון מס' 2), התשנ"ט-1998
חוק הרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה) (הסדרי בחירות) (מס' 2), התשנ"ח-1998 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה) (הסדרי בחירות) (מס' 2), התשנ"ח-1998
חוק הרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה) (הסדרי בחירות) (מס' 3), התשנ"ח-1998 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה) (הסדרי בחירות) (מס' 3), התשנ"ח-1998
חוק הרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה) (הסדרי בחירות), התשנ"ח-1998 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה) (הסדרי בחירות), התשנ"ח-1998
חוק הרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה) (שלילת הזכות להיבחר ולכהן בשל עבירה שיש עמה קלון), התשס"א-2000 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה) (שלילת הזכות להיבחר ולכהן בשל עבירה שיש עמה קלון), התשס"א-2000
חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה (תיקון מס' 3), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה (תיקון מס' 3), התשע"ו-2016
חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה
חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012
חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשע"ח-2018 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשע"ח-2018
חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ז-2017
חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה)
חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה), התשס"ו-2006 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה), התשס"ו-2006
חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה
חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב
חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים (תיקון מס' 3), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים (תיקון מס' 3), התשע"ב-2012
חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול
חוק הרשות הלאומית לתרבות היידיש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשות הלאומית לתרבות היידיש
חוק הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו
חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ו-2016
חוק הרשות השניה (תיקון מס' 18), התשס"ג-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשות השניה (תיקון מס' 18), התשס"ג-2002
חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 17), התשס"ב-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 17), התשס"ב-2002
חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 19), התשס"ג-2003 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 19), התשס"ג-2003
חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 22), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 22), התשס"ה-2005
חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 23), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 23), התשס"ה-2005
חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 26), התשס"ו-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 26), התשס"ו-2005
חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 28), התשס"ז-2007 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 28), התשס"ז-2007
חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 29), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 29), התשס"ח-2008
חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 31), התש"ע-2009 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 31), התש"ע-2009
חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 32), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 32), התש"ע-2010
חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990
חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו
חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 33) (תיקון מס' 3), התשע"ו-2015 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 33) (תיקון מס' 3), התשע"ו-2015
חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 33), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 33), התשע"א-2011
חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 37), התשע"ג-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 37), התשע"ג-2012
חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 39), התשע"ה-2015 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 39), התשע"ה-2015
חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 40), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 40), התשע"ו-2016
חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 43), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 43), התשע"ז-2017
חוק הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול, התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול, התשע"ז-2017
חוק הרשות למלחמה בסמים (תיקון מס' 2), התשס"ד-2003 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשות למלחמה בסמים (תיקון מס' 2), התשס"ד-2003
חוק הרשות למלחמה בסמים (תיקון), התשנ"ה-1995 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשות למלחמה בסמים (תיקון), התשנ"ה-1995
חוק הרשות למלחמה בסמים, התשמ"ח-1988 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשות למלחמה בסמים, התשמ"ח-1988
חוק הרשות לפיתוח הגליל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשות לפיתוח הגליל
חוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג 1993 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג 1993
חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4) (תיקון), התשע"ח-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4) (תיקון), התשע"ח-2017
חוק הרשות לפיתוח הנגב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשות לפיתוח הנגב
חוק הרשות לקידום מעמד האשה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשות לקידום מעמד האשה
חוק הרשות לשיקום האסיר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק הרשות לשיקום האסיר
חוק השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט)
חוק השבות (תיקון מס' 2), התש"ל-1970 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השבות (תיקון מס' 2), התש"ל-1970
חוק השבות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השבות
חוק השבת אבידה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השבת אבידה
חוק השבת קצבה לבן זוג שנישא בשנית ונישואיו השניים פקעו (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השבת קצבה לבן זוג שנישא בשנית ונישואיו השניים פקעו (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2005
חוק השבת קצבה לבן זוג שנישא בשנית ונישואיו השניים פקעו (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השבת קצבה לבן זוג שנישא בשנית ונישואיו השניים פקעו (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2005
חוק השומרים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השומרים
חוק השטחים התת-ימיים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השטחים התת-ימיים
חוק השידור הציבורי (תיקון מס' 2), התשע"ה-2015 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השידור הציבורי (תיקון מס' 2), התשע"ה-2015
חוק השידור הציבורי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השידור הציבורי
חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 3), התשע"ו-2015 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 3), התשע"ו-2015
חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 4), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 4), התשע"ו-2016
חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 5), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 5), התשע"ו-2016
חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 6), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 6), התשע"ז-2017
חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 7), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 7), התשע"ז-2017
חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 8), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 8), התשע"ז-2017
חוק השידור הציבורי, התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השידור הציבורי, התשע"ד-2014
חוק השימוש בתאריך העברי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השימוש בתאריך העברי
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 48), התשס"ד-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 48), התשס"ד-2004
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 49), התשס"ד-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 49), התשס"ד-2004
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 50), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 50), התשס"ה-2005
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 51), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 51), התשס"ה-2005
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 52), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 52), התשס"ה-2005
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 54), התשס"ו-2006 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 54), התשס"ו-2006
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 56), התשס"ז-2007 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 56), התשס"ז-2007
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 59), התשס"ט-2009 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 59), התשס"ט-2009
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 60), התשס"ט-2009 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 60), התשס"ט-2009
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 61), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 61), התש"ע-2010
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 63) (תיקון), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 63) (תיקון), התשע"ב-2012
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 63), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 63), התשע"א-2011
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 66), התשע"ה-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 66), התשע"ה-2014
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 67), התשע"ה-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 67), התשע"ה-2014
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 68), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 68), התשע"ו-2016
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 69), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 69), התשע"ו-2016
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 70), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 70), התשע"ו-2016
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 71), התשע"ו–2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 71), התשע"ו–2016
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 73), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 73), התשע"ז-2017
חוק השיפוט הצבאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השיפוט הצבאי
חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955
חוק השכירות והשאילה (תיקון), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השכירות והשאילה (תיקון), התשע"ז-2017
חוק השכירות והשאילה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השכירות והשאילה
חוק השכירות והשאילה, התשל"א-1971 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השכירות והשאילה, התשל"א-1971
חוק השמות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השמות
חוק השמירה על המקומות הקדושים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השמירה על המקומות הקדושים
חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 12), התשס"ו-2006 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 12), התשס"ו-2006
חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 14), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 14), התש"ע-2010
חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 19), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 19), התשע"א-2011
חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 23), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 23), התשע"ד-2014
חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 28), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 28), התשע"ז-2017
חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 5), התשנ"ט-1999 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 5), התשנ"ט-1999
חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 7), התשס"א-2001 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 7), התשס"א-2001
חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 9), התשס"ה-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 9), התשס"ה-2004
חוק השקעות משותפות בנאמנות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השקעות משותפות בנאמנות
חוק השתלת אברים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השתלת אברים
חוק השתלת אברים, התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השתלת אברים, התשס"ח-2008
חוק התאגידים הבטחוניים (הגנה על אינטרסים ביטחוניים), התשס"ו-2006 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התאגידים הבטחוניים (הגנה על אינטרסים ביטחוניים), התשס"ו-2006
חוק התאגידים הביטחוניים (הגנה על אינטרסים ביטחוניים) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התאגידים הביטחוניים (הגנה על אינטרסים ביטחוניים)
חוק התאמת יצירות, ביצועים ושידורים לאנשים עם מוגבלות (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התאמת יצירות, ביצועים ושידורים לאנשים עם מוגבלות (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014
חוק התגמולים לחסידי אומות העולם (תיקון מס' 3), התשס"א-2001 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התגמולים לחסידי אומות העולם (תיקון מס' 3), התשס"א-2001
חוק התגמולים לחסידי אומות העולם, התשנ"ה-1995 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התגמולים לחסידי אומות העולם, התשנ"ה-1995
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 13), התשנ"ז-1997 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 13), התשנ"ז-1997
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 16), התשנ"ח-1998 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 16), התשנ"ח-1998
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 17), התש"ס-2000 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 17), התש"ס-2000
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 19), התשס"ד-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 19), התשס"ד-2004
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 21), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 21), התשס"ה-2005
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 22), התשס"ו-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 22), התשס"ו-2005
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 25), התשס"ט-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 25), התשס"ט-2008
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 27), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 27), התש"ע-2010
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 28), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 28), התש"ע-2010
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 30) (תיקון מס' 2), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 30) (תיקון מס' 2), התשע"ו-2016
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 30), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 30), התשע"א-2011
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 34), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 34), התשע"ז-2017
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 7), התשמ"ב-1982 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 7), התשמ"ב-1982
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 8), התשמ"ח-1988 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 8), התשמ"ח-1988
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 9), התשנ"ה-1994 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 9), התשנ"ה-1994
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970
חוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות)
חוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות), התשע"ז-2017
חוק התכנון והבניה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התכנון והבניה
חוק התכנון והבנייה (הוראת שעה), התשע"ו-2015 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התכנון והבנייה (הוראת שעה), התשע"ו-2015
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 100), התשע"ד-2013 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 100), התשע"ד-2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166