HTML Site Map

Homepage Last updated: 2019, April 20
Total pages: 165522

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166
חוקי-מדינת-ישראל3546 pages
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 56), התשס"ז-2007 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 56), התשס"ז-2007
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 59), התשס"ט-2009 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 59), התשס"ט-2009
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 60), התשס"ט-2009 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 60), התשס"ט-2009
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 61), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 61), התש"ע-2010
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 63) (תיקון), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 63) (תיקון), התשע"ב-2012
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 63), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 63), התשע"א-2011
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 66), התשע"ה-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 66), התשע"ה-2014
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 67), התשע"ה-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 67), התשע"ה-2014
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 68), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 68), התשע"ו-2016
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 69), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 69), התשע"ו-2016
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 70), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 70), התשע"ו-2016
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 71), התשע"ו–2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 71), התשע"ו–2016
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 73), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 73), התשע"ז-2017
חוק השיפוט הצבאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השיפוט הצבאי
חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955
חוק השכירות והשאילה (תיקון), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השכירות והשאילה (תיקון), התשע"ז-2017
חוק השכירות והשאילה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השכירות והשאילה
חוק השכירות והשאילה, התשל"א-1971 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השכירות והשאילה, התשל"א-1971
חוק השמות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השמות
חוק השמירה על המקומות הקדושים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השמירה על המקומות הקדושים
חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 12), התשס"ו-2006 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 12), התשס"ו-2006
חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 14), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 14), התש"ע-2010
חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 19), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 19), התשע"א-2011
חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 23), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 23), התשע"ד-2014
חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 28), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 28), התשע"ז-2017
חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 5), התשנ"ט-1999 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 5), התשנ"ט-1999
חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 7), התשס"א-2001 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 7), התשס"א-2001
חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 9), התשס"ה-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 9), התשס"ה-2004
חוק השקעות משותפות בנאמנות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השקעות משותפות בנאמנות
חוק השתלת אברים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השתלת אברים
חוק השתלת אברים, התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק השתלת אברים, התשס"ח-2008
חוק התאגידים הבטחוניים (הגנה על אינטרסים ביטחוניים), התשס"ו-2006 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התאגידים הבטחוניים (הגנה על אינטרסים ביטחוניים), התשס"ו-2006
חוק התאגידים הביטחוניים (הגנה על אינטרסים ביטחוניים) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התאגידים הביטחוניים (הגנה על אינטרסים ביטחוניים)
חוק התאמת יצירות, ביצועים ושידורים לאנשים עם מוגבלות (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התאמת יצירות, ביצועים ושידורים לאנשים עם מוגבלות (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014
חוק התגמולים לחסידי אומות העולם (תיקון מס' 3), התשס"א-2001 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התגמולים לחסידי אומות העולם (תיקון מס' 3), התשס"א-2001
חוק התגמולים לחסידי אומות העולם, התשנ"ה-1995 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התגמולים לחסידי אומות העולם, התשנ"ה-1995
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 13), התשנ"ז-1997 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 13), התשנ"ז-1997
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 16), התשנ"ח-1998 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 16), התשנ"ח-1998
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 17), התש"ס-2000 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 17), התש"ס-2000
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 19), התשס"ד-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 19), התשס"ד-2004
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 21), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 21), התשס"ה-2005
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 22), התשס"ו-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 22), התשס"ו-2005
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 25), התשס"ט-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 25), התשס"ט-2008
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 27), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 27), התש"ע-2010
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 28), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 28), התש"ע-2010
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 30) (תיקון מס' 2), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 30) (תיקון מס' 2), התשע"ו-2016
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 30), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 30), התשע"א-2011
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 34), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 34), התשע"ז-2017
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 7), התשמ"ב-1982 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 7), התשמ"ב-1982
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 8), התשמ"ח-1988 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 8), התשמ"ח-1988
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 9), התשנ"ה-1994 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 9), התשנ"ה-1994
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970
חוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות)
חוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות), התשע"ז-2017
חוק התכנון והבניה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התכנון והבניה
חוק התכנון והבנייה (הוראת שעה), התשע"ו-2015 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התכנון והבנייה (הוראת שעה), התשע"ו-2015
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 100), התשע"ד-2013 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 100), התשע"ד-2013
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 101), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 101), התשע"ד-2014
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 102), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 102), התשע"ד-2014
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 103 והוראת שעה), התשע"ה-2015 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 103 והוראת שעה), התשע"ה-2015
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 106), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 106), התשע"ו-2016
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 107 והוראת שעה), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 107 והוראת שעה), התשע"ו-2016
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 108 - הוראת שעה), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 108 - הוראת שעה), התשע"ו-2016
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 115), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 115), התשע"ז-2017
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 116), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 116), התשע"ז-2017
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 117 - הוראת שעה), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 117 - הוראת שעה), התשע"ז-2017
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 119), התשע"ח-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 119), התשע"ח-2017
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 26), התשמ"ח-1988 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 26), התשמ"ח-1988
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 33), התשנ"א-1991 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 33), התשנ"א-1991
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 87), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 87), התשס"ח-2008
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 88), התשס"ט-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 88), התשס"ט-2008
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 89), התשס"ט-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 89), התשס"ט-2008
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 94), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 94), התש"ע-2010
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 95), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 95), התש"ע-2010
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 96), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 96), התשע"א-2011
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 98), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 98), התשע"ב-2012
חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016)
חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ו-2015 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ו-2015
חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016
חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (מס' 2), התשס"ג-2003 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (מס' 2), התשס"ג-2003
חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 15), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 15), התשע"א-2011
חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 15), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 15), התשע"א-2011
חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003
חוק התכנית להגדלת גמלאות הבטחת הכנסה לקשישים נזקקים ולסיוע לניצולי שואה (תיקוני חקיקה), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התכנית להגדלת גמלאות הבטחת הכנסה לקשישים נזקקים ולסיוע לניצולי שואה (תיקוני חקיקה), התשס"ח-2008
חוק התניית מענקים ממשלתיים למפעלי תעשייה (תיקוני חקיקה), התשס"ו-2006 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התניית מענקים ממשלתיים למפעלי תעשייה (תיקוני חקיקה), התשס"ו-2006
חוק התפלגות סיעה (תיקוני חקיקה), התשס"ט-2009 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התפלגות סיעה (תיקוני חקיקה), התשס"ט-2009
חוק התפלגות סיעה (תיקוני חקיקה), התשס"ט-2009 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התפלגות סיעה (תיקוני חקיקה), התשס"ט-2009
חוק התקנים (תיקון מס' 10), התשע"ד-2013 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התקנים (תיקון מס' 10), התשע"ד-2013
חוק התקנים (תיקון מס' 2), התשל"א-1970 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התקנים (תיקון מס' 2), התשל"א-1970
חוק התקנים (תיקון מס' 3), התשל"ט-1979 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התקנים (תיקון מס' 3), התשל"ט-1979
חוק התקנים (תיקון מס' 7), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התקנים (תיקון מס' 7), התשס"ה-2005
חוק התקנים (תיקון מס' 8), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התקנים (תיקון מס' 8), התשס"ח-2008
חוק התקנים (תיקון), התשי"ז-1957 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התקנים (תיקון), התשי"ז-1957
חוק התקנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התקנים
חוק התקנים, התשי"ג-1953 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התקנים, התשי"ג-1953
חוק התקנת מעליות שבת בבנינים ציבוריים ובבניני מגורים (הוראות ותיקוני חקיקה), התשס"א-2001 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התקנת מעליות שבת בבנינים ציבוריים ובבניני מגורים (הוראות ותיקוני חקיקה), התשס"א-2001
חוק התקציב לשנת הכספים 1999, התשנ"ט-1999 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התקציב לשנת הכספים 1999, התשנ"ט-1999
חוק התקציב לשנת הכספים 1999, התשנ"ט-1999 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התקציב לשנת הכספים 1999, התשנ"ט-1999
חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 39), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 39), התשס"ח-2008
חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008
חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 44), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 44), התש"ע-2010
חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 45), התשע"א-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 45), התשע"א-2010
חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 49), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 49), התשע"א-2011
חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 50), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 50), התשע"א-2011
חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 51), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 51), התשע"א-2011
חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 52), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 52), התשע"ב-2012
חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 53), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 53), התשע"ב-2012
חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 55), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 55), התשע"ב-2012
חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 58), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 58), התשע"ד-2014
חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 59 והוראת שעה), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 59 והוראת שעה), התשע"ד-2014
חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 63), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 63), התשע"ו-2016
חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 65), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 65), התשע"ז-2017
חוק התקשורת (בזק ושידורים) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התקשורת (בזק ושידורים)
חוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה) (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה) (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009
חוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה) (תיקון מס' 3), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה) (תיקון מס' 3), התש"ע-2010
חוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה) (תיקון מס' 4), התשע"ב-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה) (תיקון מס' 4), התשע"ב-2011
חוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה) (תיקון מס' 5), התשע"ג-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה) (תיקון מס' 5), התשע"ג-2012
חוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה) (תיקון) (הארכת תוקף הוראות שעה), התשס"ט-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה) (תיקון) (הארכת תוקף הוראות שעה), התשס"ט-2008
חוק התרבות והאמנות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק התרבות והאמנות
חוק ועדות חקירה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ועדות חקירה
חוק זאב ז'בוטינסקי (ציון זכרו ופועלו), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק זאב ז'בוטינסקי (ציון זכרו ופועלו), התשס"ה-2005
חוק זאב ז׳בוטינסקי (ציון זכרו ופועלו) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק זאב ז׳בוטינסקי (ציון זכרו ופועלו)
חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי
חוק זכויות החולה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק זכויות החולה
חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996
חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 2), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 2), התש"ע-2010
חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 3), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 3), התש"ע-2010
חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 4), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 4), התשע"א-2011
חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 6), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 6), התשע"ו-2016
חוק זכויות הסטודנט (תיקון), התשס"ט-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק זכויות הסטודנט (תיקון), התשס"ט-2008
חוק זכויות הסטודנט - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק זכויות הסטודנט
חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007
חוק זכויות התלמיד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק זכויות התלמיד
חוק זכויות יוצרים ומבצעים (קלטות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ו-1996 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק זכויות יוצרים ומבצעים (קלטות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ו-1996
חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), התשס"ז-2007 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), התשס"ז-2007
חוק זכויות מבצעים (תיקון), התשנ"ו-1996 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק זכויות מבצעים (תיקון), התשנ"ו-1996
חוק זכויות מבצעים ומשדרים (תיקון מס' 5), התשס"ג-2003 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק זכויות מבצעים ומשדרים (תיקון מס' 5), התשס"ג-2003
חוק זכויות מבצעים ומשדרים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק זכויות מבצעים ומשדרים
חוק זכויות מבצעים ומשדרים וסימני מסחר (אחריות פלילית) (תיקוני חקיקה), התשס"ג-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק זכויות מבצעים ומשדרים וסימני מסחר (אחריות פלילית) (תיקוני חקיקה), התשס"ג-2002
חוק זכויות מבצעים, התשמ"ד-1984 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק זכויות מבצעים, התשמ"ד-1984
חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון מס' 11), התשע"ה-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון מס' 11), התשע"ה-2014
חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון מס' 2), התשס"ה-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון מס' 2), התשס"ה-2004
חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון מס' 5), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון מס' 5), התשס"ח-2008
חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון מס' 7), התשע"ב-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון מס' 7), התשע"ב-2011
חוק זכויות נפגעי עבירה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק זכויות נפגעי עבירה
חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001
חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים (תיקון), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים (תיקון), התשע"ד-2014
חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים
חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים, התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים, התשס"ח-2008
חוק זכות השגה על החלטה בעניין רישוי מקצועות בתחום הרפואה והבריאות (תיקוני חקיקה), התשע"ז–2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק זכות השגה על החלטה בעניין רישוי מקצועות בתחום הרפואה והבריאות (תיקוני חקיקה), התשע"ז–2017
חוק זכות יוצרים (תיקון), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק זכות יוצרים (תיקון), התשע"א-2011
חוק זכות יוצרים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק זכות יוצרים
חוק זכות יוצרים, 1911 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק זכות יוצרים, 1911
חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007
חוק זכיון ים המלח (תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1995 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק זכיון ים המלח (תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1995
חוק זכיון ים המלח (תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1995 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק זכיון ים המלח (תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1995
חוק זכרון השואה והגבורה - יד ושם (תיקון מס' 3), התשס"ד-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק זכרון השואה והגבורה - יד ושם (תיקון מס' 3), התשס"ד-2004
חוק זכרון השואה והגבורה - יד ושם (תיקון מס' 4), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק זכרון השואה והגבורה - יד ושם (תיקון מס' 4), התשס"ח-2008
חוק זכרון השואה והגבורה - יד ושם (תיקון), התשמ"ה-1985 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק זכרון השואה והגבורה - יד ושם (תיקון), התשמ"ה-1985
חוק זכרון השואה והגבורה - יד ושם - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק זכרון השואה והגבורה - יד ושם
חוק זכרון השואה והגבורה - יד ושם, התשי"ג-1953 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק זכרון השואה והגבורה - יד ושם, התשי"ג-1953
חוק חג המצות (איסורי חמץ) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חג המצות (איסורי חמץ)
חוק חובת אזהרה בפרסום ובשיווק של הלוואה (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חובת אזהרה בפרסום ובשיווק של הלוואה (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017
חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (תיקון), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (תיקון), התשע"ו-2016
חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה
חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה, התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה, התשע"א-2011
חוק חובת דיווח בדבר הנזקים הבריאותיים הנגרמים מעישון מוצרי טבק - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חובת דיווח בדבר הנזקים הבריאותיים הנגרמים מעישון מוצרי טבק
חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 10), התשנ"ח-1998 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 10), התשנ"ח-1998
חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 11), התשס"א-2001 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 11), התשס"א-2001
חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 12), התשס"ב-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 12), התשס"ב-2002
חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 13), התשס"ב-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 13), התשס"ב-2002
חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 14), התשס"ג-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 14), התשס"ג-2002
חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 15), התשס"ג-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 15), התשס"ג-2002
חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 16), התשס"ג-2003 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 16), התשס"ג-2003
חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 17), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 17), התשס"ה-2005
חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 19), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 19), התשס"ח-2008
חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 2), התשנ"ג-1992 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 2), התשנ"ג-1992
חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 20 - הוראת שעה), התשע"א-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 20 - הוראת שעה), התשע"א-2010
חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 21), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 21), התשע"ב-2012
חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 22 - הוראת שעה), התשע"ג-2013 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 22 - הוראת שעה), התשע"ג-2013
חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 24 - הוראת שעה), התשע"ה-2015 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 24 - הוראת שעה), התשע"ה-2015
חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 25), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 25), התשע"ו-2016
חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 3), התשנ"ג-1993 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 3), התשנ"ג-1993
חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 4), התשנ"ד-1993 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 4), התשנ"ד-1993
חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 5), התשנ"ד-1994 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 5), התשנ"ד-1994
חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 6), התשנ"ד-1994 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 6), התשנ"ד-1994
חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 7), התשנ"ה-1994 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 7), התשנ"ה-1994
חוק חובת המכרזים (תיקון), התשנ"ב-1992 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חובת המכרזים (תיקון), התשנ"ב-1992
חוק חובת המכרזים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חובת המכרזים
חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992
חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 2), התשמ"ח-1988 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 2), התשמ"ח-1988
חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 4), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 4), התש"ע-2010
חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 5), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 5), התשע"ב-2012
חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 6), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 6), התשע"ד-2014
חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 8), התשע"ז-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 8), התשע"ז-2016
חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 9), התשע"ז–2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 9), התשע"ז–2017
חוק חוזה הביטוח (תיקון), התשמ"ד-1984 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חוזה הביטוח (תיקון), התשמ"ד-1984
חוק חוזה הביטוח - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חוזה הביטוח
חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981
חוק חומרי נפץ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חומרי נפץ
חוק חופש המידע (תיקון מס' 10), התשע"ה-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חופש המידע (תיקון מס' 10), התשע"ה-2014
חוק חופש המידע (תיקון מס' 3), התשס"ג-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חופש המידע (תיקון מס' 3), התשס"ג-2002
חוק חופש המידע (תיקון מס' 3), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חופש המידע (תיקון מס' 3), התשס"ה-2005
חוק חופש המידע (תיקון מס' 5), התשס"ז-2007 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חופש המידע (תיקון מס' 5), התשס"ז-2007
חוק חופש המידע (תיקון מס' 9), התשע"ד-2013 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חופש המידע (תיקון מס' 9), התשע"ד-2013
חוק חופש המידע - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חופש המידע
חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998
חוק חופש העיסוק (הקלה בהגבלות - גיל, תושבות ועיסוק אחר) (תיקוני חקיקה), התשס"ב-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חופש העיסוק (הקלה בהגבלות - גיל, תושבות ועיסוק אחר) (תיקוני חקיקה), התשס"ב-2002
חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 11), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 11), התש"ע-2010
חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 12), התשע"ג-2013 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 12), התשע"ג-2013
חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 13), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 13), התשע"ד-2014
חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 15 והוראת שעה), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 15 והוראת שעה), התשע"ו-2016
חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 2), התשכ"ה-1965 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 2), התשכ"ה-1965
חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 3), התשכ"ז-1967 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 3), התשכ"ז-1967
חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 7), התשס"ב-2001 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 7), התשס"ב-2001
חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 8), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 8), התשס"ה-2005
חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 9), התשס"ז-2006 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 9), התשס"ז-2006
חוק חופשה שנתית (תיקון), התשי"ז-1957 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חופשה שנתית (תיקון), התשי"ז-1957
חוק חופשה שנתית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חופשה שנתית
חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951
חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה
חוק חותם המדינה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חותם המדינה
חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) (תיקון מס' 13), התשס"ג-2003 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) (תיקון מס' 13), התשס"ג-2003
חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) (תיקון מס' 14), התשס"ד-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) (תיקון מס' 14), התשס"ד-2004
חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) (תיקון מס' 17), התשס"ט-2009 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) (תיקון מס' 17), התשס"ט-2009
חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה)
חוק חינוך חינם לילדים חולים (תיקון מס' 3), התשע"ז–2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חינוך חינם לילדים חולים (תיקון מס' 3), התשע"ז–2017
חוק חינוך חינם לילדים חולים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חינוך חינם לילדים חולים
חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א-2001 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א-2001
חוק חינוך מיוחד (תיקון מס' 4), התש"ס-2000 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חינוך מיוחד (תיקון מס' 4), התש"ס-2000
חוק חינוך מיוחד (תיקון מס' 5), התש"ס-2000 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חינוך מיוחד (תיקון מס' 5), התש"ס-2000
חוק חינוך מיוחד (תיקון מס' 6), התשס"ב-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חינוך מיוחד (תיקון מס' 6), התשס"ב-2002
חוק חינוך מיוחד (תיקון מס' 7), התשס"ג-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חינוך מיוחד (תיקון מס' 7), התשס"ג-2002
חוק חינוך מיוחד (תיקון מס' 8), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חינוך מיוחד (תיקון מס' 8), התשס"ה-2005
חוק חינוך מיוחד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חינוך מיוחד
חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988
חוק חינוך ממלכתי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חינוך ממלכתי
חוק חניה לנכים (תיקון מס' 3), התשס"ד-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חניה לנכים (תיקון מס' 3), התשס"ד-2004
חוק חניה לנכים (תיקון מס' 5), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חניה לנכים (תיקון מס' 5), התשע"ב-2012
חוק חניה לנכים (תיקון מס' 6), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חניה לנכים (תיקון מס' 6), התשע"ז-2017
חוק חניה לנכים (תיקון מס' 7), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חניה לנכים (תיקון מס' 7), התשע"ז-2017
חוק חניה לנכים (תיקון מס' 8), התשע"ח-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חניה לנכים (תיקון מס' 8), התשע"ח-2017
חוק חניה לנכים (תיקון), התשס"א-2000 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חניה לנכים (תיקון), התשס"א-2000
חוק חניה לנכים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חניה לנכים
חוק חניה לנכים, התשנ"ד-1993 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חניה לנכים, התשנ"ד-1993
חוק חסינויות וזכויות (ארגונים בין-לאומיים ומשלחות מיוחדות) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חסינויות וזכויות (ארגונים בין-לאומיים ומשלחות מיוחדות)
חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 32), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 32), התשס"ה-2005
חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 33), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 33), התשס"ה-2005
חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 33), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 33), התשס"ה-2005
חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם
חוק חקירת סיבות מוות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חקירת סיבות מוות
חוק חתימה אלקטרונית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חתימה אלקטרונית
חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס' 5), התשס"ד-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס' 5), התשס"ד-2004
חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס' 8), התשע"ה-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס' 8), התשע"ה-2014
חוק טיפול בחולי נפש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק טיפול בחולי נפש
חוק יד יצחק בן־צבי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יד יצחק בן־צבי
חוק יום הזיכרון ליצחק רבין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יום הזיכרון ליצחק רבין
חוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה
חוק יום הניצחון על גרמניה הנאצית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יום הניצחון על גרמניה הנאצית
חוק יום הניצחון על גרמניה הנאצית, התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יום הניצחון על גרמניה הנאצית, התשע"ז-2017
חוק יום הניצחון על גרמניה הנאצית, התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יום הניצחון על גרמניה הנאצית, התשע"ז-2017
חוק יום העלייה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יום העלייה
חוק יום העצמאות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יום העצמאות
חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה (תיקון מס' 3), התשס"ד-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה (תיקון מס' 3), התשס"ד-2004
חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה
חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997
חוק יום ירושלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יום ירושלים
חוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן
חוק יחסי ממון בין בני זוג - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יחסי ממון בין בני זוג
חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973
חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011
חוק ייצוג גופים ציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה (תיקוני חקיקה), התשס"ג-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ייצוג גופים ציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה (תיקוני חקיקה), התשס"ג-2002
חוק ייצוג גופים ציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה (תיקוני חקיקה) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ייצוג גופים ציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה (תיקוני חקיקה)
חוק ייצוג הולם של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ייצוג הולם של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2016
חוק יישוב סכסוכי עבודה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יישוב סכסוכי עבודה
חוק יישום ההסכם בדבר העברה מכינה של סמכויות לרשות הפלסטינית (תיקוני חקיקה והוראות שונות), התשנ"ה-1995 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יישום ההסכם בדבר העברה מכינה של סמכויות לרשות הפלסטינית (תיקוני חקיקה והוראות שונות), התשנ"ה-1995
חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1994 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1994
חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1994 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1994
חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ו-1996 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ו-1996
חוק יישום חוזה השלום בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית, התשנ"ה-1995 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יישום חוזה השלום בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית, התשנ"ה-1995
חוק יישום מזכר ההבנה בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית (שימוש משותף בשדה התעופה עקבה) (הוראת שעה), התשנ"ח-1997 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יישום מזכר ההבנה בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית (שימוש משותף בשדה התעופה עקבה) (הוראת שעה), התשנ"ח-1997
חוק יישום תכנית ההתנתקות (תיקון מס' 2), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יישום תכנית ההתנתקות (תיקון מס' 2), התש"ע-2010
חוק יישום תכנית ההתנתקות (תיקון מס' 4), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יישום תכנית ההתנתקות (תיקון מס' 4), התשע"א-2011
חוק יישום תכנית ההתנתקות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יישום תכנית ההתנתקות
חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005
חוק יסודות המשפט - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יסודות המשפט
חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 31 והוראת שעה), התשס"ד-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 31 והוראת שעה), התשס"ד-2004
חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 31 והוראת שעה), התשס"ד-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 31 והוראת שעה), התשס"ד-2004
חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 32), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 32), התשס"ה-2005
חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 32), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 32), התשס"ה-2005
חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 36), התשס"ט-2009 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 36), התשס"ט-2009
חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 36), התשס"ט-2009 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 36), התשס"ט-2009
חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 38), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 38), התש"ע-2010
חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 38), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 38), התש"ע-2010
חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 39), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 39), התשע"א-2011
חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 39), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 39), התשע"א-2011
חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 40), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 40), התשע"א-2011
חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 40), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 40), התשע"א-2011
חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 41), התשע"ב-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 41), התשע"ב-2011
חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 41), התשע"ב-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 41), התשע"ב-2011
חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 43 - הוראת שעה), התשע"ג-2013 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 43 - הוראת שעה), התשע"ג-2013
חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 43 - הוראת שעה), התשע"ג-2013 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 43 - הוראת שעה), התשע"ג-2013
חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 46), התשע"ה-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 46), התשע"ה-2014
חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 46), התשע"ה-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 46), התשע"ה-2014
חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 47 - הוראת שעה), התשע"ה-2015 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 47 - הוראת שעה), התשע"ה-2015
חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 47 - הוראת שעה), התשע"ה-2015 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 47 - הוראת שעה), התשע"ה-2015
חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 51), התשע"ז-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 51), התשע"ז-2016
חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 51), התשע"ז-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 51), התשע"ז-2016
חוק יסודות התקציב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק יסודות התקציב
חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל)
חוק כביש ארצי לישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק כביש ארצי לישראל
חוק כבישי אגרה (מנהרות הכרמל) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק כבישי אגרה (מנהרות הכרמל)
חוק כלי היריה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק כלי היריה
חוק כלי הירייה (תיקון מס' 10), התשנ"ה-1995 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק כלי הירייה (תיקון מס' 10), התשנ"ה-1995
חוק כלי הירייה (תיקון מס' 12), התשס"א-2001 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק כלי הירייה (תיקון מס' 12), התשס"א-2001
חוק כלי הירייה (תיקון מס' 15), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק כלי הירייה (תיקון מס' 15), התשס"ח-2008
חוק כלי הירייה (תיקון מס' 16), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק כלי הירייה (תיקון מס' 16), התש"ע-2010
חוק כלי הירייה (תיקון מס' 17), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק כלי הירייה (תיקון מס' 17), התשע"ד-2014
חוק כלי הירייה (תיקון מס' 18), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק כלי הירייה (תיקון מס' 18), התשע"ו-2016
חוק כלי הירייה (תיקון מס' 19), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק כלי הירייה (תיקון מס' 19), התשע"ו-2016
חוק כלי הירייה (תיקון מס' 20), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק כלי הירייה (תיקון מס' 20), התשע"ו-2016
חוק כלי הירייה (תיקון מס' 4), התשל"א-1971 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק כלי הירייה (תיקון מס' 4), התשל"א-1971
חוק כלי הירייה (תיקון מס' 6), התשל"ח-1978 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק כלי הירייה (תיקון מס' 6), התשל"ח-1978
חוק כלי הירייה (תיקון מס' 7), התשנ"א-1991 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק כלי הירייה (תיקון מס' 7), התשנ"א-1991
חוק כלי הירייה (תיקון), התשי"ד-1954 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק כלי הירייה (תיקון), התשי"ד-1954
חוק כלי הירייה (תיקון), התשכ"ב-1962 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק כלי הירייה (תיקון), התשכ"ב-1962
חוק כלי הירייה, התש"ט-1949 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק כלי הירייה, התש"ט-1949
חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון והוראת שעה), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון והוראת שעה), התשס"ח-2008
חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים
חוק כרטיסי חיוב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק כרטיסי חיוב
חוק כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012
חוק לא תעמוד על דם רעך - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לא תעמוד על דם רעך
חוק לביטול דינים שנושנו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לביטול דינים שנושנו
חוק לביטול המג'לה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לביטול המג'לה
חוק לביטול חוקי בלו שנושנו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לביטול חוקי בלו שנושנו
חוק לביטול חיקוקים שנושנו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לביטול חיקוקים שנושנו
חוק לביטול פקודת העיתונות, התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לביטול פקודת העיתונות, התשע"ז-2017
חוק לגביית אגרות ומתן תוקף לתשלומים בעד בחינות ברפואה וברוקחות (תיקוני חקיקה), התשנ"ט-1998 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לגביית אגרות ומתן תוקף לתשלומים בעד בחינות ברפואה וברוקחות (תיקוני חקיקה), התשנ"ט-1998
חוק לגילוי נגיפי איידס בקטינים, התשנ"ו-1996 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לגילוי נגיפי איידס בקטינים, התשנ"ו-1996
חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (השטחים המוחזקים על-ידי צבא הגנה לישראל - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשל"ג-1972 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (השטחים המוחזקים על-ידי צבא הגנה לישראל - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשל"ג-1972
חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון- שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשנ"ד-1993 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון- שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשנ"ד-1993
חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשע"ב-2012
חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשע"ז-2017
חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה- שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשס"ב-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה- שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשס"ב-2002
חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה, רמת הגולן, סיני ודרום סיני - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשל"ח-1977 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה, רמת הגולן, סיני ודרום סיני - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשל"ח-1977
חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון, חבל עזה, רמת הגולן, סיני ודרום סיני - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התש"ם-1979 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון, חבל עזה, רמת הגולן, סיני ודרום סיני - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התש"ם-1979
חוק להגבלת עוצמת הקול בתשדירי פרסומת, בקדימונים ובשידורים אחרים (תיקוני חקיקה), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להגבלת עוצמת הקול בתשדירי פרסומת, בקדימונים ובשידורים אחרים (תיקוני חקיקה), התשס"ח-2008
חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה
חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011
חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011
חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011
חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת הכספים 1998 (תיקוני חקיקה), התשנ"ח-1998 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת הכספים 1998 (תיקוני חקיקה), התשנ"ח-1998
חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017
חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק ההון בישראל (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק ההון בישראל (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2005
חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי) (תיקון מס' 8), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי) (תיקון מס' 8), התשע"ו-2016
חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי) (תיקון), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי) (תיקון), התשס"ח-2008
חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס"ח-2007 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס"ח-2007
חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה)
חוק להגנה על עדים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להגנה על עדים
חוק להגנה על עדים, התשס"ט-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להגנה על עדים, התשס"ט-2008
חוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה)
חוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה), התשע"ג-2013 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה), התשע"ג-2013
חוק להגנת הצומח (נזקי עזים) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להגנת הצומח (נזקי עזים)
חוק להגנת חיית הבר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להגנת חיית הבר
חוק להגנת מעגלים משולבים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להגנת מעגלים משולבים
חוק להגנת מעגלים משולבים, התש"ס-1999 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להגנת מעגלים משולבים, התש"ס-1999
חוק להחלפת המונח מעביד (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להחלפת המונח מעביד (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014
חוק להחלפת המונח מפגר (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להחלפת המונח מפגר (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017
חוק להחלפת המונח מפגר (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להחלפת המונח מפגר (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017
חוק להחלפת המונח פקיד סעד (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להחלפת המונח פקיד סעד (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010
חוק להנצחת זכרו של מנחם בגין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להנצחת זכרו של מנחם בגין
חוק להנצחת זכרו של רחבעם זאבי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להנצחת זכרו של רחבעם זאבי
חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 10), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 10), התשע"ז-2017
חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 12), התשע"ח-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 12), התשע"ח-2017
חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 2), התש"ל-1970 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 2), התש"ל-1970
חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 3), התשנ"ה-1995 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 3), התשנ"ה-1995
חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 5), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 5), התשס"ח-2008
חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 7 - הוראת שעה), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 7 - הוראת שעה), התשע"ד-2014
חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 9), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 9), התשע"ז-2017
חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון), התשכ"ח-1968 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון), התשכ"ח-1968
חוק להסדר ההימורים בספורט - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להסדר ההימורים בספורט
חוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ"ז-1967 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ"ז-1967
חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה)
חוק להסדר התדיינות בין בני-זוג, התשכ"ט-1969 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להסדר התדיינות בין בני-זוג, התשכ"ט-1969
חוק להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים
חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (הוראת שעה), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (הוראת שעה), התשע"ו-2016
חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (הוראת שעה), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (הוראת שעה), התשע"ו-2016
חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (תיקון מס' 2), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (תיקון מס' 2), התשס"ה-2005
חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (תיקון מס' 9), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (תיקון מס' 9), התשע"ו-2016
חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998
חוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון
חוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון, התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון, התשע"ז-2017
חוק להסדרת הטיפול באריזות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להסדרת הטיפול באריזות
חוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א-2011
חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון מס' 3), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון מס' 3), התשע"ב-2012
חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון מס' 5), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון מס' 5), התשע"ז-2017
חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון), התשס"ד-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון), התשס"ד-2004
חוק להסדרת הפיקוח על כלבים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להסדרת הפיקוח על כלבים
חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002
חוק להסדרת מתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית על ידי מוסדות לגמילות חסדים, התשע"ט–2019 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להסדרת מתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית על ידי מוסדות לגמילות חסדים, התשע"ט–2019
חוק להסדרת סמכות לכבילת עצור או אסיר במקום ציבורי (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2003 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להסדרת סמכות לכבילת עצור או אסיר במקום ציבורי (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2003
חוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי
חוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, התשע"ד-2014
חוק להסדרת תוצרת אורגנית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להסדרת תוצרת אורגנית
חוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה-2005
חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (תיקוני חקיקה) (מס' 2), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (תיקוני חקיקה) (מס' 2), התשע"ד-2014
חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014
חוק להפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 15), התשע"ו-2015 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 15), התשע"ו-2015
חוק להקלות בשוק ההון ולעידוד הפעילות בו (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להקלות בשוק ההון ולעידוד הפעילות בו (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014
חוק להקלת נטל האסדרה בעסקים (איחוד שילוט) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להקלת נטל האסדרה בעסקים (איחוד שילוט)
חוק להקלת נטל האסדרה בעסקים (איחוד שילוט), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להקלת נטל האסדרה בעסקים (איחוד שילוט), התשע"ז-2017
חוק להרחבת הייצוג ההולם של בני העדה האתיופית בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להרחבת הייצוג ההולם של בני העדה האתיופית בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011
חוק להרחבת הייצוג ההולם של בני העדה הדרוזית בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק להרחבת הייצוג ההולם של בני העדה הדרוזית בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012
חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו
חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד-2014
חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות
חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-2012
חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשע"ה-2015 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשע"ה-2015
חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשע"ה-2015 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשע"ה-2015
חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ז-2017
חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ז-2017
חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ג-2013 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ג-2013
חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ג-2013 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ג-2013
חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה)
חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א-2011
חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א-2011
חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) (תיקון), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) (תיקון), התשע"ז-2017
חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה)
חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו-2016
חוק ליישום ההסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה היוונית בדבר המעמד של כוחותיהן, התשע"ח-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק ליישום ההסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה היוונית בדבר המעמד של כוחותיהן, התשע"ח-2017
חוק לימוד חובה (הוראת שעה), התשל"א-1971 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לימוד חובה (הוראת שעה), התשל"א-1971
חוק לימוד חובה (תיקון מס' 16) (תיקון מס' 7), התשנ"ט-1999 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לימוד חובה (תיקון מס' 16) (תיקון מס' 7), התשנ"ט-1999
חוק לימוד חובה (תיקון מס' 16) (תיקון מס' 9), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לימוד חובה (תיקון מס' 16) (תיקון מס' 9), התשע"ד-2014
חוק לימוד חובה (תיקון מס' 18), התשנ"א-1991 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לימוד חובה (תיקון מס' 18), התשנ"א-1991
חוק לימוד חובה (תיקון מס' 19), התשנ"ב-1992 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לימוד חובה (תיקון מס' 19), התשנ"ב-1992
חוק לימוד חובה (תיקון מס' 20), התשנ"ד-1994 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לימוד חובה (תיקון מס' 20), התשנ"ד-1994
חוק לימוד חובה (תיקון מס' 21), התשנ"ד-1994 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לימוד חובה (תיקון מס' 21), התשנ"ד-1994
חוק לימוד חובה (תיקון מס' 23), התשס"א-2001 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לימוד חובה (תיקון מס' 23), התשס"א-2001
חוק לימוד חובה (תיקון מס' 25), התשס"ב-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לימוד חובה (תיקון מס' 25), התשס"ב-2002
חוק לימוד חובה (תיקון מס' 26), התשס"ד-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לימוד חובה (תיקון מס' 26), התשס"ד-2004
חוק לימוד חובה (תיקון מס' 27), התשס"ו-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לימוד חובה (תיקון מס' 27), התשס"ו-2005
חוק לימוד חובה (תיקון מס' 28), התשס"ז-2007 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לימוד חובה (תיקון מס' 28), התשס"ז-2007
חוק לימוד חובה (תיקון מס' 29), התשס"ז-2007 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לימוד חובה (תיקון מס' 29), התשס"ז-2007
חוק לימוד חובה (תיקון מס' 32), התשע"ג-2013 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לימוד חובה (תיקון מס' 32), התשע"ג-2013
חוק לימוד חובה (תיקון מס' 35), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לימוד חובה (תיקון מס' 35), התשע"ו-2016
חוק לימוד חובה (תיקון מס' 35), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לימוד חובה (תיקון מס' 35), התשע"ו-2016
חוק לימוד חובה (תיקון מס' 5), התשכ"ט-1969 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לימוד חובה (תיקון מס' 5), התשכ"ט-1969
חוק לימוד חובה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לימוד חובה
חוק למניעת אלימות במוסדות למתן טיפול - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת אלימות במוסדות למתן טיפול
חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 10), התשס"ח-2007 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 10), התשס"ח-2007
חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 11), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 11), התשס"ח-2008
חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 15), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 15), התשע"ד-2014
חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 15), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 15), התשע"ד-2014
חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 16), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 16), התשע"ז-2017
חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 16), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 16), התשע"ז-2017
חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 2), התשנ"ו-1996 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 2), התשנ"ו-1996
חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 3), התשנ"ח-1997 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 3), התשנ"ח-1997
חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 4), התשנ"ח-1998 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 4), התשנ"ח-1998
חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 5), התשס"א-2000 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 5), התשס"א-2000
חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 7), התשס"ב-2001 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 7), התשס"ב-2001
חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 9), התשס"ז-2007 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 9), התשס"ז-2007
חוק למניעת אלימות במשפחה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת אלימות במשפחה
חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991
חוק למניעת הונאה בספרי תורה ובמגילות, בתפילין ובמזוזות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת הונאה בספרי תורה ובמגילות, בתפילין ובמזוזות
חוק למניעת הטרדה מאיימת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת הטרדה מאיימת
חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס' 10), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס' 10), התשע"ד-2014
חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס' 12), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס' 12), התשע"ד-2014
חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס' 13), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס' 13), התשע"ד-2014
חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס' 2), התשס"ד-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס' 2), התשס"ד-2004
חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס' 4), התשס"ז-2007 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס' 4), התשס"ז-2007
חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס' 6), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס' 6), התש"ע-2010
חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס' 7), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס' 7), התשע"ב-2012
חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס' 8), התשע"ג-2013 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס' 8), התשע"ג-2013
חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס' 9), התשע"ד-2013 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס' 9), התשע"ד-2013
חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון), התשס"ד-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון), התשס"ד-2004
חוק למניעת הטרדה מינית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת הטרדה מינית
חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998
חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998
חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998
חוק למניעת הטרדות של מוקדי חירום - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת הטרדות של מוקדי חירום
חוק למניעת הטרדות של מוקדי חירום, התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת הטרדות של מוקדי חירום, התשע"ו-2016
חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ג-2013 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ג-2013
חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ג-2013 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ג-2013
חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ו-2016
חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ו-2016
חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ח-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ח-2017
חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 2), התשס"ז-2007 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 2), התשס"ז-2007
חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 2), התשס"ז-2007 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 2), התשס"ז-2007
חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 3 והוראת שעה), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 3 והוראת שעה), התשע"ב-2012
חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 3 והוראת שעה), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 3 והוראת שעה), התשע"ב-2012
חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 4 והוראת שעה), התשע"ד-2013 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 4 והוראת שעה), התשע"ד-2013
חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון), התש"ך-1960 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון), התש"ך-1960
חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון), התש"ך-1960 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון), התש"ך-1960
חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954
חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954
חוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה) (תיקון), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה) (תיקון), התשע"ז-2017
חוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה) (תיקון), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה) (תיקון), התשע"ז-2017
חוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה), התשע"ה-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה), התשע"ה-2014
חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון (תיקון מס' 3), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון (תיקון מס' 3), התשס"ח-2008
חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון (תיקון מס' 4), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון (תיקון מס' 4), התשע"ד-2014
חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון
חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים (תיקון מס' 2), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים (תיקון מס' 2), התשס"ה-2005
חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים (תיקון), התשס"ב-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים (תיקון), התשס"ב-2002
חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א-2001 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א-2001
חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים (תיקון מס' 4), התשס"ח-2007 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים (תיקון מס' 4), התשס"ח-2007
חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים (תיקון מס' 5), התשס"ח-2007 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים (תיקון מס' 5), התשס"ח-2007
חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים (תיקון מס' 6), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים (תיקון מס' 6), התש"ע-2010
חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים (תיקון מס' 7), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים (תיקון מס' 7), התשע"א-2011
חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית, התשע"ח-2018 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית, התשע"ח-2018
חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק
חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011
חוק למניעת מפגעים (בטיחות מקררים) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת מפגעים (בטיחות מקררים)
חוק למניעת מפגעים (תיקון מס' 8), התשע"ג-2013 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת מפגעים (תיקון מס' 8), התשע"ג-2013
חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), התשנ"ב-1992 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), התשנ"ב-1992
חוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961
חוק למניעת סחר בבני אדם (תיקוני חקיקה), התשס"ג-2003 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת סחר בבני אדם (תיקוני חקיקה), התשס"ג-2003
חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם
חוק לנשיאת עונש מאסר במדינת אזרחותו של האסיר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לנשיאת עונש מאסר במדינת אזרחותו של האסיר
חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים
חוק לעידוד הפקת סרטים בישראל (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התשס"ט-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לעידוד הפקת סרטים בישראל (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התשס"ט-2008
חוק לעידוד הפקת סרטים בישראל (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התשס"ט-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לעידוד הפקת סרטים בישראל (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התשס"ט-2008
חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת), התשע"ז-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת), התשע"ז-2016
חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 14), התשל"ו-1976 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 14), התשל"ו-1976
חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 39) (תיקון מס' 4), התשנ"ד-1994 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 39) (תיקון מס' 4), התשנ"ד-1994
חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 39) (תיקון מס' 4), התשנ"ד-1994 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 39) (תיקון מס' 4), התשנ"ד-1994
חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 39) (תיקון מס' 6), התשנ"ו-1996 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 39) (תיקון מס' 6), התשנ"ו-1996
חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 39) (תיקון מס' 6), התשנ"ו-1996 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 39) (תיקון מס' 6), התשנ"ו-1996
חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 48), התשנ"ז-1997 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 48), התשנ"ז-1997
חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 48), התשנ"ז-1997 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 48), התשנ"ז-1997
חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 50), התשנ"ט-1998 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 50), התשנ"ט-1998
חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 50), התשנ"ט-1998 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 50), התשנ"ט-1998
חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 51), התשס"א-2001 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 51), התשס"א-2001
חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 51), התשס"א-2001 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 51), התשס"א-2001
חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 55), התשס"ב-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 55), התשס"ב-2002
חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 55), התשס"ב-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 55), התשס"ב-2002
חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 58), התשס"ד-2003 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 58), התשס"ד-2003
חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 59), התשס"ה-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 59), התשס"ה-2004
חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 65), התשס"ט-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 65), התשס"ט-2008
חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 67), התש"ע-2009 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 67), התש"ע-2009
חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 69 והוראת שעה), התשע"ג-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 69 והוראת שעה), התשע"ג-2012
חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 70), התשע"ג-2013 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 70), התשע"ג-2013
חוק לעידוד השקעות הון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לעידוד השקעות הון
חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור
חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (תיקון מס' 7), התשע"ה-2015 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (תיקון מס' 7), התשע"ה-2015
חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשיה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשיה
חוק לעידוד סילוקם של בנינים בעלי חזות מוזנחת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לעידוד סילוקם של בנינים בעלי חזות מוזנחת
חוק לעניין הרכב ועדות בכנסת (הוראות מיוחדות לכנסת העשרים), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לעניין הרכב ועדות בכנסת (הוראות מיוחדות לכנסת העשרים), התשע"ז-2017
חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם
חוק לפינוי שדות מוקשים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לפינוי שדות מוקשים
חוק לפיצוי נפגעי גזזת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לפיצוי נפגעי גזזת
חוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך
חוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים, התשע"ז-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים, התשע"ז-2016
חוק לפיקוח על הפעלת צהרונים, התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לפיקוח על הפעלת צהרונים, התשע"ז-2017
חוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו
חוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו, התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו, התשע"א-2011
חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי
חוק לפיתוח הנגב והגליל (תיקוני חקיקה), התשס"ב-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לפיתוח הנגב והגליל (תיקוני חקיקה), התשס"ב-2002
חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018
חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות
חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות, התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות, התשע"ו-2016
חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ו-2016
חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"ז-2017
חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה)
חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014
חוק לקידום השקעות בחברות הפועלות בתחומי הטכנולוגיה העילית (היי-טק) (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לקידום השקעות בחברות הפועלות בתחומי הטכנולוגיה העילית (היי-טק) (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015
חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות
חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013
חוק לקיום תקפן של תקנות שעת חירום (השטחים המוחזקים על-ידי צבא הגנה לישראל - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשל"ד-1974 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לקיום תקפן של תקנות שעת חירום (השטחים המוחזקים על-ידי צבא הגנה לישראל - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשל"ד-1974
חוק לקיום תקפן של תקנות שעת חירום (השטחים המוחזקים על-ידי צבא הגנה לישראל - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשל"ו-1976 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לקיום תקפן של תקנות שעת חירום (השטחים המוחזקים על-ידי צבא הגנה לישראל - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשל"ו-1976
חוק לשון הרע (תיקון), התשכ"ז-1967 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לשון הרע (תיקון), התשכ"ז-1967
חוק לשון הרע, התשכ"ה-1965 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לשון הרע, התשכ"ה-1965
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011
חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) (תיקון), התשע"ד-2013 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) (תיקון), התשע"ד-2013
חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013
חוק לשכת עורכי הדין (הוראת שעה), התשנ"א-1991 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לשכת עורכי הדין (הוראת שעה), התשנ"א-1991
חוק לשכת עורכי הדין (המשך הרפורמה בהשכלה הגבוהה) (תיקון מס' 18), התשנ"א-1991 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לשכת עורכי הדין (המשך הרפורמה בהשכלה הגבוהה) (תיקון מס' 18), התשנ"א-1991
חוק לשכת עורכי הדין (התמחות) (הוראת שעה), התשנ"ד-1994 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לשכת עורכי הדין (התמחות) (הוראת שעה), התשנ"ד-1994
חוק לשכת עורכי הדין (מועד הבחירות ובחינות התמחות) (הוראות שעה), התשנ"ה-1995 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לשכת עורכי הדין (מועד הבחירות ובחינות התמחות) (הוראות שעה), התשנ"ה-1995
חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 14), התשמ"ה-1985 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 14), התשמ"ה-1985
חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 15), התשמ"ז-1987 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 15), התשמ"ז-1987
חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 16), התשמ"ט-1989 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 16), התשמ"ט-1989
חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 17), התש"ן-1990 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 17), התש"ן-1990
חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 21), התשנ"ד-1994 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 21), התשנ"ד-1994
חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 22), התשנ"ד-1994 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 22), התשנ"ד-1994
חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 23), התשנ"ד-1994 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 23), התשנ"ד-1994
חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 24), התשנ"ה-1995 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 24), התשנ"ה-1995
חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 25), התשנ"ח-1998 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 25), התשנ"ח-1998
חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 26), התש"ס-2000 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 26), התש"ס-2000
חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 29), התשס"ג-2003 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 29), התשס"ג-2003
חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 32) (תיקון), התשס"ט-2009 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 32) (תיקון), התשס"ט-2009
חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 32), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 32), התשס"ח-2008
חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 34), התש"ע-2009 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 34), התש"ע-2009
חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 35), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 35), התשע"א-2011
חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 38), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 38), התשע"ו-2016
חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 38), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 38), התשע"ו-2016
חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 39), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 39), התשע"ז-2017
חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 39), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 39), התשע"ז-2017
חוק לשכת עורכי הדין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לשכת עורכי הדין
חוק לשמירה על זכויותיהם לפיצוי של פליטים יהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לשמירה על זכויותיהם לפיצוי של פליטים יהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן
חוק לתיקון דיני בחירות לכנסת (התאמה לחוק-יסוד: הממשלה), התשס"ב-2001 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון דיני בחירות לכנסת (התאמה לחוק-יסוד: הממשלה), התשס"ב-2001
חוק לתיקון דיני בחירות לכנסת ולרשויות מקומיות (פנקס הבוחרים), התשס"ג-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון דיני בחירות לכנסת ולרשויות מקומיות (פנקס הבוחרים), התשס"ג-2002
חוק לתיקון דיני בחירות לרשויות המקומיות, התשס"ג-2003 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון דיני בחירות לרשויות המקומיות, התשס"ג-2003
חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות (עתירה לבית משפט לעניינים מינהליים), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות (עתירה לבית משפט לעניינים מינהליים), התשע"ב-2012
חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות)
חוק לתיקון דיני העבירות המינהליות (תיקון והוראת שעה), התשס"ג-2003 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון דיני העבירות המינהליות (תיקון והוראת שעה), התשס"ג-2003
חוק לתיקון דיני הקניין הרוחני (הטלת סמכות הרשם על אחרים), התשס"א-2000 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון דיני הקניין הרוחני (הטלת סמכות הרשם על אחרים), התשס"א-2000
חוק לתיקון דיני הקניין הרוחני (התאמה להוראות הסכם הטריפס), התש"ס-1999 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון דיני הקניין הרוחני (התאמה להוראות הסכם הטריפס), התש"ס-1999
חוק לתיקון דיני הקניין הרוחני (תיקוני חקיקה), התשס"ב-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון דיני הקניין הרוחני (תיקוני חקיקה), התשס"ב-2002
חוק לתיקון דיני הראיות (אזהרת עדים וביטול שבועה) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון דיני הראיות (אזהרת עדים וביטול שבועה)
חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) (דחיית תחילה) (תיקון), התש"ס-2000 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) (דחיית תחילה) (תיקון), התש"ס-2000
חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) (דחיית תחילה), התש"ס-2000 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) (דחיית תחילה), התש"ס-2000
חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) (תיקון מס' 11), התשס"ה-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) (תיקון מס' 11), התשס"ה-2004
חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) (תיקון מס' 12), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) (תיקון מס' 12), התשס"ה-2005
חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) (תיקון מס' 17), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) (תיקון מס' 17), התשע"ז-2017
חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) (תיקון מס' 6), התש"ס-1999 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) (תיקון מס' 6), התש"ס-1999
חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) (תיקון מס' 7), התש"ס-2000 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) (תיקון מס' 7), התש"ס-2000
חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) (תיקון מס' 8), התשס"א-2001 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) (תיקון מס' 8), התשס"א-2001
חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) (תיקון מס' 9), התשס"ב-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) (תיקון מס' 9), התשס"ב-2002
חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) (תיקון), התשכ"א-1960 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) (תיקון), התשכ"א-1960
חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) (תיקון), התשכ"ג-1962 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) (תיקון), התשכ"ג-1962
חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), התשט"ו-1955 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), התשט"ו-1955
חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור
חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (התחלת כהונה), התשנ"ד-1994 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (התחלת כהונה), התשנ"ד-1994
חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח-2018 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח-2018
חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חיוב המדינה בסלילת רחובות) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חיוב המדינה בסלילת רחובות)
חוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התש"ן-1989 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התש"ן-1989
חוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשמ"ו-1985 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשמ"ו-1985
חוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשנ"ב-1991 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשנ"ב-1991
חוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשמ"ח-1987 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשמ"ח-1987
חוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות שעת חירום (יהודה ושומרון, חבל עזה,סיני ודרום סיני - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשמ"ד-1984 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות שעת חירום (יהודה ושומרון, חבל עזה,סיני ודרום סיני - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשמ"ד-1984
חוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות שעת חירום (יהודה ושומרון, חבל עזה,רמת הגולן, סיני ודרום סיני - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית),התשמ"ב-1981 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות שעת חירום (יהודה ושומרון, חבל עזה,רמת הגולן, סיני ודרום סיני - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית),התשמ"ב-1981
חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשס"ז-2007 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשס"ז-2007
חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה-שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשנ"ט-1999 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה-שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשנ"ט-1999
חוק לתיקון חוקי סעד (פקידי סעד ראשיים), התשל"א-1971 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון חוקי סעד (פקידי סעד ראשיים), התשל"א-1971
חוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים) (תיקון מס' 2), התשנ"ה-1995 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים) (תיקון מס' 2), התשנ"ה-1995
חוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים) (תיקון מס' 4), התשס"ד-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים) (תיקון מס' 4), התשס"ד-2004
חוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים)
חוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים), התשי"ח-1957 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים), התשי"ח-1957
חוק לתיקון סדרי הדין האזרחי (המדינה כבעל דין) (תיקון), התשנ"ט-1998 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון סדרי הדין האזרחי (המדינה כבעל דין) (תיקון), התשנ"ט-1998
חוק לתיקון סדרי הדין האזרחי (המדינה כבעל דין) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון סדרי הדין האזרחי (המדינה כבעל דין)
חוק לתיקון סדרי הדין האזרחי (המדינה כבעל דין), התשי"ח-1958 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון סדרי הדין האזרחי (המדינה כבעל דין), התשי"ח-1958
חוק לתיקון סדרי הדין הפלילי (חקירת פשעים וסיבות מוות), התשי"ח-1958 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון סדרי הדין הפלילי (חקירת פשעים וסיבות מוות), התשי"ח-1958
חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות)
חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מס' 15), התשס"ג-2003 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מס' 15), התשס"ג-2003
חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מס' 17), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מס' 17), התשס"ח-2008
חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מס' 19), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מס' 19), התשע"א-2011
חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מס' 20), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מס' 20), התשע"ב-2012
חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מס' 22), התשע"ח-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מס' 22), התשע"ח-2017
חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מס' 3), התשל"ז-1976 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מס' 3), התשל"ז-1976
חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (סיכוני צד שלישי), התשל"ג-1973 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (סיכוני צד שלישי), התשל"ג-1973
חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 10), התשמ"ח-1988 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 10), התשמ"ח-1988
חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 11), התשנ"א-1991 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 11), התשנ"א-1991
חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 12), התשנ"ב-1991 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 12), התשנ"ב-1991
חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 14), התשנ"ג-1993 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 14), התשנ"ג-1993
חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 2), התשכ"ב-1961 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 2), התשכ"ב-1961
חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 27), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 27), התשע"ד-2014
חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 29), התשע"ו-2015 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 29), התשע"ו-2015
חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 4), התש"ל-1970 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 4), התש"ל-1970
חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 5), התשל"ג-1973 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 5), התשל"ג-1973
חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 6), התש"ם-1979 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 6), התש"ם-1979
חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 7), התש"ם-1980 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 7), התש"ם-1980
חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 9), התשמ"ד-1984 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 9), התשמ"ד-1984
חוק לתיקון פקודת בריאות העם (תיקון מס' 22), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת בריאות העם (תיקון מס' 22), התשס"ח-2008
חוק לתיקון פקודת בריאות הציבור (מזון) (מס' 2), התשס"ד-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת בריאות הציבור (מזון) (מס' 2), התשס"ד-2004
חוק לתיקון פקודת בריאות הציבור (מזון) (מס' 3), התשס"ה-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת בריאות הציבור (מזון) (מס' 3), התשס"ה-2004
חוק לתיקון פקודת בריאות הציבור (מזון) (מס' 4), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת בריאות הציבור (מזון) (מס' 4), התש"ע-2010
חוק לתיקון פקודת בריאות הציבור (מזון) (תיקון), התשנ"ה-1995 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת בריאות הציבור (מזון) (תיקון), התשנ"ה-1995
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 24), התשס"ג-2003 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 24), התשס"ג-2003
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 26), התשס"ד-2003 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 26), התשס"ד-2003
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 27), התשס"ד-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 27), התשס"ד-2004
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 28), התשס"ד-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 28), התשס"ד-2004
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 31), התשס"ו-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 31), התשס"ו-2005
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 32), התשס"ו-2006 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 32), התשס"ו-2006
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 34), התשס"ח-2007 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 34), התשס"ח-2007
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 35), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 35), התשס"ח-2008
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 36), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 36), התשס"ח-2008
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 40), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 40), התשע"א-2011
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 41), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 41), התשע"ב-2012
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 42), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 42), התשע"ב-2012
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 43), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 43), התשע"ב-2012
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 44), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 44), התשע"ב-2012
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 47), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 47), התשע"ד-2014
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 48), התשע"ה–2015 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 48), התשע"ה–2015
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 51), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 51), התשע"ו-2016
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (תיקון מס' 30), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (תיקון מס' 30), התשס"ה-2005
חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מס' 2), התשכ"ב-1962 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מס' 2), התשכ"ב-1962
חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מס' 4), התשמ"ח-1988 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מס' 4), התשמ"ח-1988
חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מס' 7), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מס' 7), התשס"ה-2005
חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מס' 8), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מס' 8), התשע"א-2011
חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה (מס' 10), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה (מס' 10), התשע"ז-2017
חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה (מס' 2), התשמ"א-1981 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה (מס' 2), התשמ"א-1981
חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה (מס' 4), התשמ"ד-1983 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה (מס' 4), התשמ"ד-1983
חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה (מס' 6), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה (מס' 6), התשס"ה-2005
חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה (מס' 9), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה (מס' 9), התשע"ו-2016
חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה, התשל"ד-1974 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה, התשל"ד-1974
חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 10) (תיקון מס' 3), התש"ם-1980 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 10) (תיקון מס' 3), התש"ם-1980
חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 10), התשל"ו-1976 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 10), התשל"ו-1976
חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 11), התשל"ו-1976 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 11), התשל"ו-1976
חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 12), התשל"ט-1979 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 12), התשל"ט-1979
חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 13), התשל"ט-1979 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 13), התשל"ט-1979
חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 15), התשמ"א-1981 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 15), התשמ"א-1981
חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 21), התשס"ד-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 21), התשס"ד-2004
חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 25), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 25), התשס"ח-2008
חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 8) (תיקון), התשל"א-1971 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 8) (תיקון), התשל"א-1971
חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 8), התשכ"ו-1966 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 8), התשכ"ו-1966
חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 9), התשכ"ט-1969 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 9), התשכ"ט-1969
חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 10), התשנ"ה-1995 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 10), התשנ"ה-1995
חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 11) (נציגות לשני המינים בדירקטוריון של חברה ציבורית), התשנ"ח-1998 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 11) (נציגות לשני המינים בדירקטוריון של חברה ציבורית), התשנ"ח-1998
חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 12), התשס"ב-2001 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 12), התשס"ב-2001
חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 2), התשמ"ז-1987 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 2), התשמ"ז-1987
חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 3), התשמ"ט-1989 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 3), התשמ"ט-1989
חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 4) (אחריות נושאי משרה), התשנ"א-1991 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 4) (אחריות נושאי משרה), התשנ"א-1991
חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 5), התשנ"א-1991 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 5), התשנ"א-1991
חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 6), התשנ"ב-1992 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 6), התשנ"ב-1992
חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 7), התשנ"ב-1992 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 7), התשנ"ב-1992
חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 8), התשנ"ה-1994 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 8), התשנ"ה-1994
חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 9), התשנ"ה-1995 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 9), התשנ"ה-1995
חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (מס' 34), התשל"ב-1972 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (מס' 34), התשל"ב-1972
חוק לתיקון פקודת היבוא והיצוא, התשנ"ב-1992 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת היבוא והיצוא, התשנ"ב-1992
חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (מס' 47), התשס"ז-2007 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (מס' 47), התשס"ז-2007
חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (מס' 56), התש"ע-2009 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (מס' 56), התש"ע-2009
חוק לתיקון פקודת המכס (מס' 12), התשנ"ה-1995 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת המכס (מס' 12), התשנ"ה-1995
חוק לתיקון פקודת המכס (מס' 15), התשנ"ח-1997 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת המכס (מס' 15), התשנ"ח-1997
חוק לתיקון פקודת המכס (מס' 6), התשל"ו-1975 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת המכס (מס' 6), התשל"ו-1975
חוק לתיקון פקודת המכס (מס' 9), התשל"ט-1979 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת המכס (מס' 9), התשל"ט-1979
חוק לתיקון פקודת המכס (תיקון מס' 17), התשס"א-2000 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת המכס (תיקון מס' 17), התשס"א-2000
חוק לתיקון פקודת המכס (תיקון מס' 2), התשכ"ב-1962 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת המכס (תיקון מס' 2), התשכ"ב-1962
חוק לתיקון פקודת המכס (תיקון מס' 5), התשל"ב-1971 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת המכס (תיקון מס' 5), התשל"ב-1971
חוק לתיקון פקודת המכס, התשכ"א-1961 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת המכס, התשכ"א-1961
חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 10), התשמ"ט-1989 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 10), התשמ"ט-1989
חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 11), התשנ"ב-1992 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 11), התשנ"ב-1992
חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 12), התשנ"ד-1994 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 12), התשנ"ד-1994
חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 14), התשנ"ו-1996 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 14), התשנ"ו-1996
חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 16), התשנ"ח-1998 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 16), התשנ"ח-1998
חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 17), התש"ס-1999 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 17), התש"ס-1999
חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 18), התשס"ד-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 18), התשס"ד-2004
חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 19), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 19), התשס"ה-2005
חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 22), התשס"ו-2006 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 22), התשס"ו-2006
חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 32), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 32), התשע"ז-2017
חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 4), התשל"ה-1975 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 4), התשל"ה-1975
חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 6), התשל"ט-1979 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 6), התשל"ט-1979
חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 7), התש"ם-1980 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 7), התש"ם-1980
חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 8), התשמ"ב-1982 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 8), התשמ"ב-1982
חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 9), התשמ"ח-1988 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 9), התשמ"ח-1988
חוק לתיקון פקודת המשטרה (תיקון מס' 33), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת המשטרה (תיקון מס' 33), התשע"ז-2017
חוק לתיקון פקודת הנזיקין (מס' 10), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הנזיקין (מס' 10), התשס"ה-2005
חוק לתיקון פקודת הנזיקין (מס' 4), התש"ל-1970 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הנזיקין (מס' 4), התש"ל-1970
חוק לתיקון פקודת הנזיקין (מס' 5), התשל"ד-1974 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הנזיקין (מס' 5), התשל"ד-1974
חוק לתיקון פקודת הנזיקין (מס' 7), התשנ"ב-1992 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הנזיקין (מס' 7), התשנ"ב-1992
חוק לתיקון פקודת הנזיקין (תיקון מס' 9), התש"ס-2000 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הנזיקין (תיקון מס' 9), התש"ס-2000
חוק לתיקון פקודת הנמלים (מס' 2), התשמ"ז-1987 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הנמלים (מס' 2), התשמ"ז-1987
חוק לתיקון פקודת הנמלים (מס' 2), התשמ"ז-1987 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הנמלים (מס' 2), התשמ"ז-1987
חוק לתיקון פקודת הנמלים (מס' 4), התשע"ב-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הנמלים (מס' 4), התשע"ב-2011
חוק לתיקון פקודת הנמלים (מס' 4), התשע"ב-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הנמלים (מס' 4), התשע"ב-2011
חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (מס' 2), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (מס' 2), התשס"ח-2008
חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (מס' 3), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (מס' 3), התש"ע-2010
חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (מס' 4), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (מס' 4), התשע"ו-2016
חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (מס' 5), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (מס' 5), התשע"ז-2017
חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה, התשל"ח-1978 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה, התשל"ח-1978
חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (מס' 3), התשמ"ט-1989 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (מס' 3), התשמ"ט-1989
חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (מס' 4), התשנ"ב-1991 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (מס' 4), התשנ"ב-1991
חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (מס' 9), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (מס' 9), התשס"ח-2008
חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים, התשל"ט-1979 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים, התשל"ט-1979
חוק לתיקון פקודת העיריות (ביטול ארנונות רכוש) (מס' 8), התשכ"ח-1968 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת העיריות (ביטול ארנונות רכוש) (מס' 8), התשכ"ח-1968
חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשע"ד-2013 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשע"ד-2013
חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ו-2015 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ו-2015
חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"ח-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"ח-2017
חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ב-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ב-2011
חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה), התשע"א-2011
חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 103), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 103), התשס"ה-2005
חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 109), התשס"ז-2007 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 109), התשס"ז-2007
חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 110), התשס"ח-2007 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 110), התשס"ח-2007
חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 111), התשס"ח-2007 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 111), התשס"ח-2007
חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 114), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 114), התשס"ח-2008
חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 119), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 119), התש"ע-2010
חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 120), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 120), התש"ע-2010
חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 121), התשע"א-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 121), התשע"א-2010
חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 122), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 122), התשע"א-2011
חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 129), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 129), התשע"ב-2012
חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 131), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 131), התשע"ב-2012
חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 133), התשע"ג-2013 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 133), התשע"ג-2013
חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 134), התשע"ד-2013 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 134), התשע"ד-2013
חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 135), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 135), התשע"ד-2014
חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 136), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 136), התשע"ד-2014
חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 139), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 139), התשע"ו-2016
חוק לתיקון פקודת הפטנטים והמדגמים (מס' 9), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הפטנטים והמדגמים (מס' 9), התשס"ח-2008
חוק לתיקון פקודת הפטנטים והמדגמים, התשי"א-1951 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הפטנטים והמדגמים, התשי"א-1951
חוק לתיקון פקודת הפטנטים והמדגמים, התשי"ב-1952 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הפטנטים והמדגמים, התשי"ב-1952
חוק לתיקון פקודת הפטנטים והמדגמים, התשכ"א-1960 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הפטנטים והמדגמים, התשכ"א-1960
חוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (מס' 3), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (מס' 3), התש"ע-2010
חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 15), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 15), התשע"ב-2012
חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 15), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 15), התשע"ב-2012
חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 16), התשע"ו-2015 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 16), התשע"ו-2015
חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 18), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 18), התשע"ז-2017
חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 18), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 18), התשע"ז-2017
חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 2), התשל"ג-1973 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 2), התשל"ג-1973
חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 4), התש"ם-1979 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 4), התש"ם-1979
חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 4), התש"ם-1979 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 4), התש"ם-1979
חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 6), התשמ"ב-1982 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 6), התשמ"ב-1982
חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 6), התשמ"ב-1982 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 6), התשמ"ב-1982
חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 9), התשנ"א-1990 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 9), התשנ"א-1990
חוק לתיקון פקודת הראיות, התשל"ג-1973 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הראיות, התשל"ג-1973
חוק לתיקון פקודת הרופאים (מס' 2), התשנ"ד-1994 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הרופאים (מס' 2), התשנ"ד-1994
חוק לתיקון פקודת הרופאים (מס' 3), התשנ"ו-1995 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הרופאים (מס' 3), התשנ"ו-1995
חוק לתיקון פקודת הרופאים (מס' 9), התשס"ז-2007 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הרופאים (מס' 9), התשס"ז-2007
חוק לתיקון פקודת הרופאים (תיקון מס' 10), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הרופאים (תיקון מס' 10), התש"ע-2010
חוק לתיקון פקודת הרופאים, התשמ"ז-1987 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הרופאים, התשמ"ז-1987
חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 12), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 12), התשס"ה-2005
חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 15), התשס"ט-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 15), התשס"ט-2008
חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 17), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 17), התש"ע-2010
חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 18), התשע"א-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 18), התשע"א-2010
חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 20) (תיקון מס' 2 - הוראת שעה), התשע"ג-2013 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 20) (תיקון מס' 2 - הוראת שעה), התשע"ג-2013
חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 20) (תיקון), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 20) (תיקון), התשע"ב-2012
חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 20), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 20), התשע"א-2011
חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 21), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 21), התשע"א-2011
חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 22), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 22), התשע"ב-2012
חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 24), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 24), התשע"ו-2016
חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 26), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 26), התשע"ז-2017
חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 28), התשע"ז–2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 28), התשע"ז–2017
חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 3), התשנ"ג-1993 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 3), התשנ"ג-1993
חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 4), התשנ"ה-1994 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 4), התשנ"ה-1994
חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 5), התשנ"ה-1995 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 5), התשנ"ה-1995
חוק לתיקון פקודת הרוקחים (תיקון מס' 10), התשס"ב-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הרוקחים (תיקון מס' 10), התשס"ב-2002
חוק לתיקון פקודת הרוקחים (תיקון מס' 6), התשנ"ו-1996 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת הרוקחים (תיקון מס' 6), התשנ"ו-1996
חוק לתיקון פקודת השותפויות (מס' 5), התשע"ה-2015 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת השותפויות (מס' 5), התשע"ה-2015
חוק לתיקון פקודת התעבורה (הוראת שעה), התשע"ו-2015 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת התעבורה (הוראת שעה), התשע"ו-2015
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 101), התשע"ב-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 101), התשע"ב-2011
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 102), התשע"ב-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 102), התשע"ב-2011
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 103), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 103), התשע"ב-2012
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 104), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 104), התשע"ב-2012
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 106), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 106), התשע"ב-2012
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 107), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 107), התשע"ב-2012
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 108), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 108), התשע"ב-2012
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 109), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 109), התשע"ד-2014
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 110), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 110), התשע"ד-2014
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 111), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 111), התשע"ד-2014
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 113), התשע"ה-2015 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 113), התשע"ה-2015
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 116), התשע"ז-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 116), התשע"ז-2016
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 119), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 119), התשע"ז-2017
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 34), התשנ"ה-1995 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 34), התשנ"ה-1995
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 92), התש"ע-2009 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 92), התש"ע-2009
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 92), התש"ע-2009 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 92), התש"ע-2009
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 94), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 94), התש"ע-2010
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 94), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 94), התש"ע-2010
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 95), התשע"א-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 95), התשע"א-2010
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 96), התשע"א-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 96), התשע"א-2010
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 96), התשע"א-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 96), התשע"א-2010
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 97), התשע"א-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 97), התשע"א-2010
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 98), התשע"א-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 98), התשע"א-2010
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 99), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 99), התשע"א-2011
חוק לתיקון פקודת מחלות בעלי חיים (מס' 6), התשע"ד-2013 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מחלות בעלי חיים (מס' 6), התשע"ד-2013
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 102), התשנ"ה-1995 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 102), התשנ"ה-1995
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132) (תיקון), התשס"ג-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132) (תיקון), התשס"ג-2002
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132), התשס"ב-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132), התשס"ב-2002
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 147), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 147), התשס"ה-2005
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 147), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 147), התשס"ה-2005
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 169 והוראת שעה), התשס"ט-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 169 והוראת שעה), התשס"ט-2008
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 170), התשס"ט-2009 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 170), התשס"ט-2009
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 175), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 175), התש"ע-2010
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 175), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 175), התש"ע-2010
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 194), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 194), התשע"ב-2012
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 196), התשע"ג-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 196), התשע"ג-2012
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 207), התשע"ו-2015 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 207), התשע"ו-2015
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 216), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 216), התשע"ו-2016
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 217), התשע"ו–2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 217), התשע"ו–2016
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 220 והוראות שעה), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 220 והוראות שעה), התשע"ו-2016
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 221), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 221), התשע"ו-2016
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 222), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 222), התשע"ו-2016
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 223), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 223), התשע"ו-2016
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 226), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 226), התשע"ו-2016
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 227), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 227), התשע"ו-2016
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 230), התשע"ז-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 230), התשע"ז-2016
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 241), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 241), התשע"ז-2017
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 242), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 242), התשע"ז-2017
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 59), התשמ"ד-1984 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 59), התשמ"ד-1984
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 71), התשמ"ז-1986 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 71), התשמ"ז-1986
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 75 - השכרת דירה למגורים), התשמ"ז-1987 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 75 - השכרת דירה למגורים), התשמ"ז-1987
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 94), התשנ"ג-1993 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 94), התשנ"ג-1993
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 244), התשע"ח-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 244), התשע"ח-2017
חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 16), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 16), התש"ע-2010
חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 17), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 17), התש"ע-2010
חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 18), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 18), התש"ע-2010
חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 19), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 19), התשע"א-2011
חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 20), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 20), התשע"ב-2012
חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 21), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 21), התשע"ב-2012
חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 22), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 22), התשע"ב-2012
חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 24), התשע"ה-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 24), התשע"ה-2014
חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 26), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 26), התשע"ו-2016
חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 27), התשע"ז-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 27), התשע"ז-2016
חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 29), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 29), התשע"ז-2017
חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 5), התש"ן-1990 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 5), התש"ן-1990
חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 6), התשנ"ב-1991 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 6), התשנ"ב-1991
חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (תיקון מס' 7), התשנ"ז-1997 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (תיקון מס' 7), התשנ"ז-1997
חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס' 6), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס' 6), התשע"א-2011
חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס' 7), התשע"ג-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס' 7), התשע"ג-2012
חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס' 8), התשע"ה-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס' 8), התשע"ה-2014
חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס' 9), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס' 9), התשע"ז-2017
חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס' 9), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס' 9), התשע"ז-2017
חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (מס' 20), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (מס' 20), התשע"ב-2012
חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (מס' 20), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (מס' 20), התשע"ב-2012
חוק לתיקון פקודת סימני מסחר (מס' 5), התשס"ג-2003 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת סימני מסחר (מס' 5), התשס"ג-2003
חוק לתיקון פקודת סימני מסחר (מס' 6), התשס"ז-2007 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת סימני מסחר (מס' 6), התשס"ז-2007
חוק לתיקון פקודת סימני מסחר (מס' 7), התש"ע-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת סימני מסחר (מס' 7), התש"ע-2010
חוק לתיקון פקודת פשיטת הרגל (מס' 3), התשנ"ו-1996 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת פשיטת הרגל (מס' 3), התשנ"ו-1996
חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים (מס' 2), התשנ"ב-1992 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים (מס' 2), התשנ"ב-1992
חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים (מס' 6), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים (מס' 6), התשע"ו-2016
חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים, התשמ"ו-1986 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים, התשמ"ו-1986
חוק לתיקון פקודת תעריף המכס והפיטורין, התשכ"ה-1965 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון פקודת תעריף המכס והפיטורין, התשכ"ה-1965
חוק לתיקון תקנות שעת חירום (השטחים המוחזקים על-ידי צבא הגנה לישראל - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשל"ה-1975 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק לתיקון תקנות שעת חירום (השטחים המוחזקים על-ידי צבא הגנה לישראל - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשל"ה-1975
חוק מאבק בארגוני פשיעה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מאבק בארגוני פשיעה
חוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003
חוק מבקר המדינה (הוראות מעבר), התשמ"ח-1988 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מבקר המדינה (הוראות מעבר), התשמ"ח-1988
חוק מבקר המדינה (הוראות מעבר), התשמ"ח-1988 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מבקר המדינה (הוראות מעבר), התשמ"ח-1988
חוק מבקר המדינה (הוראת שעה), התשנ"ד-1994 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מבקר המדינה (הוראת שעה), התשנ"ד-1994
חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 21), התשנ"ד-1994 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 21), התשנ"ד-1994
חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 22), התשנ"ד-1994 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 22), התשנ"ד-1994
חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 23), התשנ"ה-1995 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 23), התשנ"ה-1995
חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 24), התשנ"ה-1995 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 24), התשנ"ה-1995
חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 25), התשנ"ה-1995 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 25), התשנ"ה-1995
חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 27), התשנ"ה-1995 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 27), התשנ"ה-1995
חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 29), התשנ"ו-1996 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 29), התשנ"ו-1996
חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 30), התשנ"ו-1996 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 30), התשנ"ו-1996
חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 31), התשנ"ז-1997 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 31), התשנ"ז-1997
חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 33), התשס"א-2001 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 33), התשס"א-2001
חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 34), התשס"ג-2003 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 34), התשס"ג-2003
חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 35), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 35), התשס"ה-2005
חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 37), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 37), התשס"ה-2005
חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 38), התשס"ז-2007 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 38), התשס"ז-2007
חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 39), התשס"ח-2007 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 39), התשס"ח-2007
חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008
חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 41), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 41), התשס"ח-2008
חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 43), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 43), התשס"ח-2008
חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 44), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 44), התשע"א-2011
חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 45), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 45), התשע"ב-2012
חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 46), התשע"ג-2013 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 46), התשע"ג-2013
חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 47), התשע"ד-2013 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 47), התשע"ד-2013
חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 48), התשע"ה-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 48), התשע"ה-2014
חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 49), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 49), התשע"ז-2017
חוק מבקר המדינה (תיקון מס. 26), התשנ"ה-1995 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מבקר המדינה (תיקון מס. 26), התשנ"ה-1995
חוק מבקר המדינה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מבקר המדינה
חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון מס' 3), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון מס' 3), התשע"ד-2014
חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון מס' 6), התשע"ז–2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון מס' 6), התשע"ז–2017
חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה
חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס"ה-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס"ה-2004
חוק מגן דוד אדום - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מגן דוד אדום
חוק מדידת מים (תיקון), התשי"ט-1959 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מדידת מים (תיקון), התשי"ט-1959
חוק מדידת מים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מדידת מים
חוק מדידת מים, התשט"ו-1955 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מדידת מים, התשט"ו-1955
חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים
חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח-2008
חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז-2017
חוק מועדים לתשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מועדים לתשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011
חוק מידע גנטי (תיקון מס' 3), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מידע גנטי (תיקון מס' 3), התשס"ח-2008
חוק מידע גנטי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מידע גנטי
חוק מידע גנטי, התשס"א-2000 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מידע גנטי, התשס"א-2000
חוק מידע גנטי, התשס"א-2000 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מידע גנטי, התשס"א-2000
חוק מידע גנטי, התשס"א-2000 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מידע גנטי, התשס"א-2000
חוק מילווה קצר מועד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מילווה קצר מועד
חוק מימון מפלגות (הוראת שעה) (תיקון), התשנ"ד-1993 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מימון מפלגות (הוראת שעה) (תיקון), התשנ"ד-1993
חוק מימון מפלגות (הוראת שעה), התשנ"ג-1993 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מימון מפלגות (הוראת שעה), התשנ"ג-1993
חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 10), התש"ן-1990 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 10), התש"ן-1990
חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 14), התשנ"ד-1994 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 14), התשנ"ד-1994
חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 15), התשנ"ד-1994 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 15), התשנ"ד-1994
חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 16) (תיקון) (הארכת מועד), התשנ"ה-1995 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 16) (תיקון) (הארכת מועד), התשנ"ה-1995
חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 16), התשנ"ד-1994 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 16), התשנ"ד-1994
חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 18), התשנ"ו-1996 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 18), התשנ"ו-1996
חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 20), התש"ס-2000 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 20), התש"ס-2000
חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 22) (הוראות שעה), התשס"א-2000 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 22) (הוראות שעה), התשס"א-2000
חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 22), התשס"א-2001 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 22), התשס"א-2001
חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 24 והוראת שעה), התשס"ג-2002 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 24 והוראת שעה), התשס"ג-2002
חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 26), התשס"ד-2004 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 26), התשס"ד-2004
חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 27), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 27), התשס"ה-2005
חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 28), התשס"ה-2005 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 28), התשס"ה-2005
חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 31), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 31), התשע"ב-2012
חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 33 והוראת שעה), התשע"ה-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 33 והוראת שעה), התשע"ה-2014
חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 35), התשע"ז-2017 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 35), התשע"ז-2017
חוק מימון מפלגות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מימון מפלגות
חוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון מס' 2), התש"ס-1999 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון מס' 2), התש"ס-1999
חוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון מס' 7), התשס"ט-2009 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון מס' 7), התשס"ט-2009
חוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון), התשנ"ה-1995 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון), התשנ"ה-1995
חוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960
חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה), התשע"א-2011
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 62 - הוראת שעה), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 62 - הוראת שעה), התשס"ח-2008
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 62 - הוראת שעה), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 62 - הוראת שעה), התשס"ח-2008
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 63 - הוראת שעה), התשס"ח-2008 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 63 - הוראת שעה), התשס"ח-2008
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 66), התש"ע-2009 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 66), התש"ע-2009
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 67), התשע"א-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 67), התשע"א-2010
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 68), התשע"א-2010 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 68), התשע"א-2010
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 70), התשע"א-2011 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 70), התשע"א-2011
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 74), התשע"ב-2012 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 74), התשע"ב-2012
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 75 והוראת שעה), התשע"ג-2013 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 75 והוראת שעה), התשע"ג-2013
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 78), התשע"ד-2014 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 78), התשע"ד-2014
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 81 והוראת שעה), התשע"ה-2015 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 81 והוראת שעה), התשע"ה-2015
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 82), התשע"ו-2015 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 82), התשע"ו-2015
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 85 והוראת שעה), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 85 והוראת שעה), התשע"ו-2016
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 87), התשע"ו-2016 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 87), התשע"ו-2016
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166