HTML Site Map

Homepage Last updated: 2019, April 20
Total pages: 165522

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166
חוקי-מדינת-ישראל3546 pages
תקנות זכויות הדייר בדיור הציבורי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תקנות זכויות הדייר בדיור הציבורי
תקנות חובת המכרזים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תקנות חובת המכרזים
תקנות חופש המידע - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תקנות חופש המידע
תקנות חופשה שנתית (חופשה מוארכת) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תקנות חופשה שנתית (חופשה מוארכת)
תקנות יום ירושלים (עבודות ושירותים שאין להפסיקם) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תקנות יום ירושלים (עבודות ושירותים שאין להפסיקם)
תקנות כבישי אגרה (מנהרות הכרמל) (אופן החיוב בתשלום אגרה ואכיפת תשלומים) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תקנות כבישי אגרה (מנהרות הכרמל) (אופן החיוב בתשלום אגרה ואכיפת תשלומים)
תקנות כרטיסי חיוב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תקנות כרטיסי חיוב
תקנות להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי) (העברת מידע מהמוסד לביטוח לאומי) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תקנות להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי) (העברת מידע מהמוסד לביטוח לאומי)
תקנות להגנה על עדים (העסקה לתקופה קצובה) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תקנות להגנה על עדים (העסקה לתקופה קצובה)
תקנות לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות (הפחתה של סכומי עיצום כספי ופריסת תשלומים) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תקנות לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות (הפחתה של סכומי עיצום כספי ופריסת תשלומים)
תקנות לימוד חובה (ועדת עררים לבדיקות) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תקנות לימוד חובה (ועדת עררים לבדיקות)
תקנות למניעת הונאה בתפילין ובמזוזות (סימון) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תקנות למניעת הונאה בתפילין ובמזוזות (סימון)
תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד)
תקנות לפיצוי נפגעי גזזת (הגשת תביעה, הכרה בנפגע, קביעת דרגת נכות, הרכבת ועדות וסדרי עבודתן) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תקנות לפיצוי נפגעי גזזת (הגשת תביעה, הכרה בנפגע, קביעת דרגת נכות, הרכבת ועדות וסדרי עבודתן)
תקנות מיסוי תשלומים בתקופת בחירות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תקנות מיסוי תשלומים בתקופת בחירות
תקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים
תקנות מס ערך מוסף - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תקנות מס ערך מוסף
תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה)
תקנות מרשם האוכלוסין (רישומים בתעודת זהות) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תקנות מרשם האוכלוסין (רישומים בתעודת זהות)
תקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור)
תקנות נכי רדיפות הנאצים (סוגי הוצאות שרואים אותן כהוצאות בהשגת קיצבה או מענק) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תקנות נכי רדיפות הנאצים (סוגי הוצאות שרואים אותן כהוצאות בהשגת קיצבה או מענק)
תקנות נציב תלונות הציבור על שופטים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תקנות נציב תלונות הציבור על שופטים
תקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק
תקנות סדר הדין האזרחי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תקנות סדר הדין האזרחי
תקנות סדרי דין (סעד מידי בימי מנוחה ומחוץ לשעות העבודה הרגילות בבתי המשפט) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תקנות סדרי דין (סעד מידי בימי מנוחה ומחוץ לשעות העבודה הרגילות בבתי המשפט)
תקנות עובדים זרים (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תקנות עובדים זרים (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי)
תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים)
תקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים)
תקנות שיקים ללא כיסוי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תקנות שיקים ללא כיסוי
תקנות שירות המילואים (חובות חיילי המילואים) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תקנות שירות המילואים (חובות חיילי המילואים)
תקנות שירות לאומי-אזרחי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תקנות שירות לאומי-אזרחי
תקנות שירותי הדת היהודיים (בחירות רבני עיר) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תקנות שירותי הדת היהודיים (בחירות רבני עיר)
תקנות שירותי תיירות (מורי דרך) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תקנות שירותי תיירות (מורי דרך)
תקנות שמירת הסביבה החופית (הכשרת מפקחים) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תקנות שמירת הסביבה החופית (הכשרת מפקחים)
תקנות שעות עבודה ומנוחה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תקנות שעות עבודה ומנוחה
תקנות תובענות ייצוגיות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תקנות תובענות ייצוגיות
תקנות-שעת-חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תקנות-שעת-חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית)
חקיקה11 pages
חוק הסמים המסוכנים - עבירת קנס מיוחדת - 2018 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
ביום 26.7.2018 נכנס לתוקפו חוק חדש, "חוק הסמים המסוכנים (עבירת קנס מיוחדת – הוראת שעה), התשע"ח–2018". החוק מאמץ מדיניות חדשה בכל הקשור להחזקה ושימוש בסם הקנאביס.
חוק הסמים המסוכנים - עבירת קנס מיוחדת - 2018 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
ביום 26.7.2018 נכנס לתוקפו חוק חדש, "חוק הסמים המסוכנים (עבירת קנס מיוחדת – הוראת שעה), התשע"ח–2018". החוק מאמץ מדיניות חדשה בכל הקשור להחזקה ושימוש בסם הקנאביס.
חוק העונשין הישראלי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק העונשין, התשל"ז-1977, הוא לבו של המשפט הפלילי במדינת ישראל והוא כולל את כלל עקרונות המשפט הפלילי וכן מונה סדרה ארוכה של עבירות פליליות והעונשים הנלווים להן.
חוק למניעת מפגעים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
החוק למניעת מפגעים עוסק במניעת רעש, מניעת ריחות ומניעת זיהום אוויר בלתי סבירים ובתוך כך מתיר לכל אדם להתלונן על מפגעים אלו ולקבל לידיו צו מניעה נגד מי שגורם להם. כמו כן, החוק קובע עונש של עד 6 חודשי מאסר בפועל וקנס על מי שנמצא עובר על החוק.
חוק נתוני תקשורת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - נתוני תקשורת)
חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על-תנאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על-תנאי
חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי)
פקודת הסמים המסוכנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
פקודת הסמים המסוכנים מאגדת בתוכה את רשימת החומרים הנחשבים כסמים מסוכנים ואשר השימוש בהם נאסר על פי חוק בישראל.
פקודת הראיות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
פקודת הראיות
פקודת סדר הדין הפלילי - מעצר וחיפוש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
פקודת סדר הדין הפלילי - מעצר וחיפוש
תיעוד חזותי בחקירת חשודים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק חקירת חשודים קובע חובת תיעוד חזותי וקולי במקרים שניכרת בהם חשיבות מיוחדת לשיקוף מהלך החקירה נאמנה כדי למנוע הפרות חוק ועיוות דין.
מאמרים22 pages
אלימות במשפחה – עניין משפחתי או פלילי? - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מבין מקרי האלימות המדווחים, דווקא המסגרת המשפחתית היא זו שמנפיקה את מספר התלונות הרב ביותר. מספר גבוה משמעותית מכל מסגרת אחרת. וההנחה היא שישנם עוד מקרים רבים של אלימות בתוך המשפחה אשר לא מוצפים, אם בשל פחד מהאדם האלים, ואם בשל הצנעת המקרים, הכרוכה באלמנט
גירושין בעקבות אלימות במשפחה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אלימות כעיקרון אסורה בתכלית האיסור הן מבחינה מוסרית והן מבחינה חוקית. אחת מצורות האלימות הנפוצות היא אלימות בתוך המשפחה.
גישור משפחה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מהו הליך גישור גירושין? מהו הסכם פרידה? על מה דנים במסגרת הליך הגירושין? הכל במאמר הבא.
האחריות הפלילית בחוק לשון הרע - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוק איסור לשון הרע הוא חוק שמטרתו היא להגן על שמו הטוב ועל כבודו של האדם על ידי הטלת איסור על פרסומים שונים שיש להם את הפוטנציאל לבזות אותו או להשפיל אותו. כיום בישראל נהוגים שני מסלולים עיקריים בהם מתמודדת מערכת המשפט עם מקרים שנסובים סביב לשון הרע כשהמס
האם ניתן להתעשר מהגשת תביעה ייצוגית? - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המאמר הבא מסביר האם באמת ניתן להתעשר מהגשת תביעה ייצוגית, סוקר את הפיצוי המגיע לקבוצה שנפגעה, את שכר טרחת עורך הדין והגמול לתובע הייצוגי.
ההיבט הביטוחי במקרה של תאונה עקב נהיגה בשכרות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חברות הביטוח מנסות להימנע מלשלם עבור נזקים שנגרמו בעקבות תאונה בה הנהג המעורב התגלה כשיכור על פי החוק. מאמר זה סוקר את חובתן של חברות הביטוח לשלם במקרה תאונה תחת השפעת אלכוהול.
הטכנולוגיה נגד האלימות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
נושא האלימות נוגע לרבים מאיתנו בדרכים שונות: אלימות במשפחה, אלימות בבתי הספר, אלימות במקומות בילוי וכן הלאה. כיצד ניתן לעשות שימוש בטכנולוגיות ישראליות על מנת לצמצם באופן משמעותי את רמת האלימות בארץ?
חוקרים פרטיים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מיהו חוקר פרטי? מה תפקידו של חוקר פרטי? מהן סמכויותיהם של חוקרים פרטיים? מהן עלויות שירותי חוקר פרטי?
חשיבותו ותפקידו של עורך דין לענייני גירושין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מיהו עורך דין גירושין? מה תפקידו של עורך הדין לענייני גירושין? מהן ההשלכות של הגירושין? הכל במאמר הבא.
ייעוץ משכנתאות - כל מה שצריך לדעת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
ייעוץ משכנתאות - כל מה שצריך לדעת
כיצד להגיש תביעה ייצוגית שתוביל לפיצוי כלל הנפגעים? - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מהי תביעה ייצוגית? כיצד להגיש תביעה ייצוגית שתוביל לפיצוי כלל הנפגעים? עו"ד אסף דוק מסביר.
מאפייני עד מומחה במשפט פלילי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מהו עד מומחה ומה חשיבותו במשפט הפלילי הישראלי? מאמר האורח הבא עונה אל שאלות אלה באמצעות ניתוח מאפייניו האידיאליים של האדם המביא לבית המשפט את מומחיותו בנושא ספציפי במסגרת הדין הפלילי.
מהי עבירה שיש עמה קלון? - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מי מאתנו לא שמע את המושג "אות קלון"? כמעט רובנו, באופן כללי זה לא נשמע הכי מרענן, בטח שלא סימפטי, כך שגם אם לא נבין את פשר המשמעות לעומק, כבר מעצם האזנה לצמד המילים: "אות קלון" או "קלון", כבר גורם לנו להבין כי נעים זה לא!
מי הם עורכי הדין הפליליים הטובים ביותר בישראל? - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שירות משפטי מצד עורך דין פלילי מיומן יכול לשנות את חייו של אדם. כיצד אפשר לבחור את עורכי הדין הפליליים הטובים ביותר? מה מומלץ לבדוק לפני שמסכמים עם העו"ד על השירות שלו? עו"ד אסף דוק מסביר.
מעצר בגין אלימות במשפחה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מהי למעשה אלימות במשפחה? מה דינו של מי שנעצר בגין אלימות במשפחה? וכיצד אירוע של אלימות במשפחה יכול להשפיע אם בכלל על הליך הגירושין? עו"ד אסף דוק מסביר.
עבירות פליליות בפשיטת רגל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
הגם שהליך פשיטת רגל הינו הליך אזרחי בעיקרו, מעשים ומחדלים שונים מצד חייב בפשיטת רגל, צדדים שלישיים להליך ואף מצד הנאמן בפשיטת רגל יכולים להוות עבירות פליליות על פקודת פשיטות הרגל.
עבירות פליליות ופשיטת רגל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מהו הליך פשיטת רגל? מתי יוכרז אדם כפושט רגל? האם חייב שעבר פלילית יוכרז כפושט רגל? עו"ד אסף דוק מסביר.
עורך דין פלילי בתל אביב | עו"ד פלילי בת"א - עורך דין פלילי אסף דוק ©
הסתבכת בעיר תל אביב? עומד בפני חקירה בתחנת משטרה בתל אביב? הוגש נגדך כתב אישום בתל אביב? בכל אחד מן המקרים האמורים, חשוב להיעזר בעורך דין פלילי בתל אביב הממוקם בתל אביב ואשר יהיה זמין לצרכיך בכל עת ובאופן מיידי.
עורך דין רשלנות רפואית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מה תפקידו של עורך דין רשלנות רפואית ומדוע חשוב להיוועץ עימו? מה צריך לדעת לפני ההתקשרות עימו וכיצד מתבצע התשלום עבור עבודתו? במאמר הבא.
עורך דין תביעות ביטוח לאומי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מדוע חשוב להיעזר בשירותיו של עורך דין בתביעת ביטוח לאומי? אילו תביעות ביטוח לאומי קיימות? עו"ד אסף דוק מסביר.
רישום פטנט - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אמצאה כשירת פטנט הינה אמצאה לגבי מוצר או תהליך בכל תחום טכנולוגי, חדשה, מועילה ושיש בה התקדמות המצאתית וניתנת לשימוש בתעשייה.
תלונות שווא על אלימות במשפחה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אין ספק שאלימות במשפחה היא דבר פסול מעיקרו. עם זאת, מעשה לא פחות מוסרי, הוא להגיש תלונת שווא. דהיינו תלונה בגין אירוע שכלל לא התרחש. אז מה אפשר לעשות אם הוגשה נגדך תלונה שווא בשל אלימות? מה מאפיין בדרך כלל תלונות שווא? על כך במאמר הבא.
מדיה-ועיתונות1 page
הצלחות המשרד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
להלן לקט חלקי בלבד מהצלחות משרד עורכי דין אסף דוק, כפי שהם משתקפים בפסקי הדין, בהחלטות המנהליות ומקטעי המדיה והעיתונות. מפאת החיסיון והשמירה על פרטיות לקוחותינו אנו מנועים מלפרסם את פרטיהם המזהים.
מילון-מונחים-משפט-פלילי42 pages
איסור פרסום שם חשוד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
סעיף 70(ה1) לחוק בתי המשפט קובע חריג לפומביות הדיון, חריג אשר נובע מההכרה המשפטית בזכותו של אדם לכבוד ולשם טוב ומחזקת החפות העומדת למי שטרם הורשע בדין והוא בגדר חשוד בלבד.
אסיר בעל סיכון גבוה לבריחה | אסיר סג"ב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מיהו אסיר שג"ב? מה ההגבלות על אסיר שג"ב? האם ניתן לשנות את הגדרה של אסיר שג"ב? עו"ד אסף דוק מסביר.
דיון מקדמי במשפט פלילי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לאור העומס הרב המוטל על מערכת המשפט הישראלית, קבע המחוקק הסדר מיוחד הקרוי "דיון מקדמי" שתכליתו הינה לייעל את אופן ניהול ההליכים הפליליים על מנת ולסיימם בהקדם. במהלך הדיון המקדמי בית המשפט מנסה לברר את עמדת הנאשם באשר להודאתו באישומים ולייתור הצו
האם ישנה חובה להתייצב לחקירת משטרה? - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כיום המשטרה שולחת לכל אדם שהיא חפצה בו זימון להתייצב לחקירה, אולם על פי הדין אין לאזרח כל חובה להתייצב לחקירת משטרה בין כחשוד ובין כעד. בפועל השתרש נוהג לפיו המשטרה מזמנת אזרחים לחקירה באמצעות הטלפון או בדואר ואלו נענים לה בחיוב אם בשל שאינם מודעים לזכויו
ההליך הפלילי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מהו הליך פלילי? מהם השלבים בהליך פלילי?
הזכות להימנע מהפללה עצמית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מהי הזכות להימנע מהפללה עצמית? אין אדם (עד או נחקר) חייב להשיב על שאלה או למסור ראיה אם יש בה הודיה בעובדה שהיא יסוד מיסודותיה של עבירה שהוא מואשם בה או עשוי להיות מואשם בה.
זכויות הקטין בחקירה ובמעצר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
קטין שהינו חשוד בביצוע עבירה פלילית יבוא במגע ראשון עם משטרת ישראל, אשר מטפלת בחקירה של עבירות פליליות והפנייה עבריינים לשם העמדתם לדין.
זכות ההיוועצות בעורך דין פלילי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
זכות ההיוועצות בעורך דין פלילי
זכות היידוע - עורך דין פלילי אסף דוק ©
זכותו הראשונה של חשוד הינה לקבל הודעה שחומר חקירה בעניינו, הנוגע לעבירה מסוג פשע, הועבר לרשות התביעה.
זכות העיון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
עם הגשת כתב אישום בעבירה מסוג פשע או עוון, רשאים הנאשם או סניגורו או מי מטעמם לעיין בחומר החקירה שבידי התביעה ולהעתיקו (למעט סייגים הקבועים בדין, כגון: ראיות הזמה, עניינים פורמאליים, חומר חסוי, וכן עבירות בגידה וריגול).
זכות השימוע - עורך דין פלילי אסף דוק ©
זכות השימוע אשר מעוגנת בסעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי מעניקה לחשוד זכות טיעון ראשונית בטרם ישנה סטטוס ויהפוך מחשוד לנאשם אשר תלוי ועומד כנגדו כתב אישום בבית המשפט.
זכות השימוע - עורך דין פלילי אסף דוק ©
זכות השימוע אשר מעוגנת בסעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי מעניקה לחשוד זכות טיעון ראשונית בטרם ישנה סטטוס ויהפוך מחשוד לנאשם אשר תלוי ועומד כנגדו כתב אישום בבית המשפט.
זכות השתיקה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מהי זכות השתיקה? זכות השתיקה של הנאשם במשפטו מעוגנת בסעיף 161 לחסד"פ, והיא כרוכה ושלובה בחזקת החפות העומדת לכל אדם אשר נגדו מתנהל הליך פלילי.
חסיון עורך דין - לקוח וחובת הסודיות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מהי חובת הסודיות? מהו חסיון עורך דין - לקוח? אחד הדברים הייחודיים למקצוע עריכת הדין, הוא שההתקשרות שבין עורך הדין ללקוח נהנית מהגנה כפולה של חסיון בראיות וחובת סודיות אתית. עו"ד אסף דוק מסביר על החובה לשמור על סודיות וכן על מהות חסיון עורך דין לקוח.
טענת אליבי - במקום אחר הייתי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
טענת אליבי הינה אחת מטענות ההגנה החזקות ביותר במשפט הפלילי אשר מטרתה היא לזרז את ביטול ההליך הפלילי כנגד הנאשם באם יימצא לטענה בסיס מוצק. מקור המילה "אליבי" הוא בשפה הלטינית Alibi ומשמעותה הוא "במקום אחר הייתי". כלומר, הנאשם לא היה נוכ
מה ההבדל בין חקירה ראשית לחקירה נגדית? - עורך דין פלילי אסף דוק ©
ישנם שני סוגי חקירות של עדים בבית המשפט: חקירה ראשית וחקירה נגדית.
מהו הסדר טיעון? - עורך דין פלילי אסף דוק ©
הסדר טיעון, הידוע גם בשם עסקת טיעון, הוא הסכם שנערך במסגרת משפט פלילי, בין רשויות התביעה לנאשם.
מהו מושג "עצימת עיניים"? - עורך דין פלילי אסף דוק ©
"עצימת עיניים" (shutting one's eyes) או "עיוורון מכוון" (wilful blindness), הינם חריג לידיעה ממשית של רכיב הכוונה הפלילית ודרך חלופית להוכחת הידיעה הממשית.
מהו מעשה מגונה ומה העונש בצידו? - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מהו מעשה מגונה? מה העונש הקבוע בחוק לאדם הנאשם בביצוע מעשה מגונה? להלן הפרטים.
מהו קינטור? - עורך דין פלילי אסף דוק ©
סעיף 301 לחוק העונשין כולל דרישה כי מבצע עבירת רצח יבצעה "בדם קר, בלא שקדמה התגרות בתכוף למעשה". אם כן, מה המשמעות לכך?
מהו שלב הטיעונים לעונש? - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שלב הטיעונים לעונש מגיע לאחר שלב הכרעת הדין וכאשר בית המשפט מוצא את הנאשם אשם במעשיו ומרשיע אותו.
מהי הצהרת תובע? - עורך דין פלילי אסף דוק ©
על פי החוק, היה ונעצר אדם לצרכי חקירה ("מעצר ימים") וחקירתו הסתיימה, יש לשחררו לאלתר ממעצרו, אלא אם הגישה המשטרה "הצהרת תובע" או לחילופין אם הגישה היחידה התובעת כתב אישום בצירוף בקשה ל"מעצר עד תום ההליכים".
מהי עבירת הסיוע? - עורך דין פלילי אסף דוק ©
הסיוע הינה עבירה בפני עצמה, המתאפיינת בתרומה עקיפה ומשנית של המסייע, אשר לא נוטל חלק בביצוע העיקרי של העבירה, להגשמתה של העבירה העיקרית. ככלל, העונש על סיוע הינו מחצית מן העונש המוטל בגין ביצוע העבירה העיקרית.
מהי עבירת מעשה מגונה בפומבי? - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מהי עבירת מעשה מגונה בפומבי? מה דינו של האדם שיורשע בעבירת מעשה מגונה בפומבי? עו"ד אסף דוק מסביר על יסודות העבירה ומרכיביה.
מהי עבירת ריבוי נישואין? - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מהי עבירת ריבוי נישואין? מה העונש הקבוע בחוק לאדם העובר עבירה של ביגמיה? להלן הפרטים.
מהי רשלנות פלילית? - עורך דין פלילי אסף דוק ©
רשלנות הינה אי מודעות לטיב המעשה, לקיום הנסיבות או לאפשרות הגרימה לתוצאות המעשה, הנמנים עם פרטי העבירה, כשאדם מן היישוב יכול היה, בנסיבות העניין, להיות מודע לאותו פרט. הרשלנות, הינה למעשה חריג לעיקרון לפיו "אין אחריות פלילית ללא אשם", זאת משום ש
מסדר זיהוי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מסדר זיהוי
מעצר בית על-ידי קצין משטרה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מהו מעצר בית? האם בסמכותו של קצין ממונה במשטרה לתת מעצר בית? אם כן, למשך כמה זמן? האם ניתן להאריך מעצר בית? עו"ד אסף דוק מסביר.
מעצר עד תום ההליכים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מהו מעצר עד תום ההליכים? בשונה מהמעצר קודם להגשת כתב האישום, מעצר לאחר הגשת כתב האישום ימשך בדרך כלל עד מתן פסק הדין בלא צורך בחידושו כל מספר ימים, אלא אם בית המשפט קבע אחרת.
סוכן מדיח או סוכן סמוי במשפט הפלילי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מהו סוכן מדיח? סוכן מדיח הוגדר על ידי בית המשפט כ"רע הכרחי" למלחמה בפשע. עם זאת, נקבע כי דרך פעולה זו צריכה להיות חריגה ויש להפעילה רק במקרים קיצוניים עליהם נעמוד במאמר זה.
עבירות התעללות בקטין או בחסר ישע - עורך דין פלילי אסף דוק ©
עבירות ההתעללות בקטין או בחסר ישע מתייחסות לפגיעה אכזרית, מאיימת, משפילה, מבזה, מענישה וכוחנית כלפי גופו ונפשו. דינו של עובר עבירות אלה הינו 7 עד 9 שנות מאסר.
עבירת כליאת שווא - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כליאת שווא הינה כליאה בלתי חוקית של אדם בנסיבות שונות אשר נועדה לשלול את חירותו של אדם. העונש הקבוע למבצע עבירה זו הינו 3 עד 5 שנות מאסר.
עבירת רצח בכוונה תחילה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מהי עבירת רצח בכוונה תחילה? מהו קנטור? מה העונש לאדם המואשם ברצח בכוונה תחילה? עו"ד אסף דוק מסביר.
עדות מוקדמת בהליך פלילי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מהי עדות מוקדמת? מה התנאים לגבייתה? עו"ד אסף דוק מסביר. עדות מוקדמת הינה עדות שבית המשפט מוסמך לגבות לאלתר עוד בטרם החל המשפט. המשמעות של גביית עדות מוקדמת היא לשמר עדות שיש חשש שלא ניתן יהיה לגבות אותה בשלב מאוחר יותר במהלך המשפט או שקיים חשש שאמצעי
עונש מאסר על תנאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מהו עונש מאסר על תנאי? עונש מאסר על תנאי מוסדר נורמטיבית בסעיפים 52-60 לחוק העונשין. מדובר בעונש שכיח ביותר המופיע כמעט בכל גזר דין. בהיותו עונש צופה פני עתיד הוא אינו נתפס כעונש ממשי, אלא כעונש הרתעתי בלבד.
עיכוב ביצועו של עונש אגב הגשת ערעור | עיכוב ביצוע פסק דין פלילי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מהי ההלכה המנחה לעניין עיכוב ביצועו של עונש אגב הגשת ערעור? עו"ד אסף דוק מסביר.
עיכוב פרסום שם חשוד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מהו עיכוב פרסום שם חשוד? סעיף 70 (ד1) לחוק בתי המשפט, שעניינו עיכוב פרסום פרטיו המזהים של חשוד, קובע תקופה סטטוטורית לעיכוב פרסום שם חשוד במשך 48 שעות או עד סיום הדיון הראשון שהתקיים בעניינו לפני שופט (בדרך כלל הכוונה היא לדיון מעצר), לפי המוקדם מביניהם.
פיצוי בגין מעצר שווא - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט רשאי לצוות כי אוצר המדינה או המתלונן ישלמו לאדם שנעצר פיצוי על מעצרו והוצאות הגנתו, במידה והאדם שוחרר בלא שהוגש נגדו כתב אישום ולא היה יסוד למעצר או אם קיימות נסיבות אחרות המצדיקות פיצוי.
צו הגנה נגד אלימות במשפחה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מהו צו נגד אלימות במשפחה? איך ניתן להביא להפעלתו? על פי החוק למניעת אלימות במשפחה, בית משפט יכול להוציא צו הגנה במקרים של אלימות או חשש לאלימות במשפחה.
צו למניעת הטרדה מאיימת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
צו זה נועד להגן על אדם מפני פגיעה בשלוות חייו, בפרטיותו, בחירותו או בגופו, בידי אדם שנקט נגדו הטרדה מאיימת או שפגע בגופו.
שירות לתועלת הציבור - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מהו צו לתועלת הציבור? מתי בית המשפט ייעשה בו שימוש? האם של"צ הוא בשכר? עו"ד אסף דוק מסביר.
תפיסת מחשבים וטלפונים חכמים על ידי המשטרה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מהו מחשב? האם האם המשטרה יכולה לתפוס מחשבים וטלפונים? מה ההבדל בין תפיסת מחשב פרטי לבין תפיסת מחשב עסקי? כמה זמן יכולה המשטרה להחזיק מחשב וטלפון? עו"ד אסף דוק מסביר אודות הבסיס החוקי והתנאים לתפיסת מחשב על ידי המשטרה.
סניפים17 pages
אזור הדרום - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מתוך קטגוריית אזור הדרום,מחפשים עורך דין פלילי מאזור הדרום? משרדנו עוסק בכל תחומי המשפט הפלילי וערוך למתן מענה מיידי ומקצועי בכל שעות היממה לתושבי הדרום.
אזור הדרום - עמוד 2 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
עמוד 2 מתוך קטגוריית אזור הדרום,מחפשים עורך דין פלילי מאזור הדרום? משרדנו עוסק בכל תחומי המשפט הפלילי וערוך למתן מענה מיידי ומקצועי בכל שעות היממה לתושבי הדרום.
אזור המרכז - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מתוך קטגוריית אזור המרכז,מחפשים עורך דין פלילי מאזור המרכז? משרדנו עוסק בכל תחומי המשפט הפלילי וערוך למתן מענה מיידי ומקצועי בכל שעות היממה לתושבי המרכז.
אזור המרכז - עמוד 2 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
עמוד 2 מתוך קטגוריית אזור המרכז,מחפשים עורך דין פלילי מאזור המרכז? משרדנו עוסק בכל תחומי המשפט הפלילי וערוך למתן מענה מיידי ומקצועי בכל שעות היממה לתושבי המרכז.
אזור המרכז - עמוד 3 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
עמוד 3 מתוך קטגוריית אזור המרכז,מחפשים עורך דין פלילי מאזור המרכז? משרדנו עוסק בכל תחומי המשפט הפלילי וערוך למתן מענה מיידי ומקצועי בכל שעות היממה לתושבי המרכז.
אזור המרכז - עמוד 4 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
עמוד 4 מתוך קטגוריית אזור המרכז,מחפשים עורך דין פלילי מאזור המרכז? משרדנו עוסק בכל תחומי המשפט הפלילי וערוך למתן מענה מיידי ומקצועי בכל שעות היממה לתושבי המרכז.
אזור המרכז - עמוד 5 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
עמוד 5 מתוך קטגוריית אזור המרכז,מחפשים עורך דין פלילי מאזור המרכז? משרדנו עוסק בכל תחומי המשפט הפלילי וערוך למתן מענה מיידי ומקצועי בכל שעות היממה לתושבי המרכז.
אזור המרכז - עמוד 6 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
עמוד 6 מתוך קטגוריית אזור המרכז,מחפשים עורך דין פלילי מאזור המרכז? משרדנו עוסק בכל תחומי המשפט הפלילי וערוך למתן מענה מיידי ומקצועי בכל שעות היממה לתושבי המרכז.
אזור המרכז - עמוד 7 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
עמוד 7 מתוך קטגוריית אזור המרכז,מחפשים עורך דין פלילי מאזור המרכז? משרדנו עוסק בכל תחומי המשפט הפלילי וערוך למתן מענה מיידי ומקצועי בכל שעות היממה לתושבי המרכז.
אזור המרכז - עמוד 8 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
עמוד 8 מתוך קטגוריית אזור המרכז,מחפשים עורך דין פלילי מאזור המרכז? משרדנו עוסק בכל תחומי המשפט הפלילי וערוך למתן מענה מיידי ומקצועי בכל שעות היממה לתושבי המרכז.
אזור הצפון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מתוך קטגוריית אזור הצפון,מחפשים עורך דין פלילי מאזור הצפון? משרדנו עוסק בכל תחומי המשפט הפלילי וערוך למתן מענה מיידי ומקצועי בכל שעות היממה לתושבי הצפון.
אזור הצפון - עמוד 2 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
עמוד 2 מתוך קטגוריית אזור הצפון,מחפשים עורך דין פלילי מאזור הצפון? משרדנו עוסק בכל תחומי המשפט הפלילי וערוך למתן מענה מיידי ומקצועי בכל שעות היממה לתושבי הצפון.
אזור השפלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מתוך קטגוריית אזור השפלה,מחפשים עורך דין פלילי מאזור השפלה? משרדנו עוסק בכל תחומי המשפט הפלילי וערוך למתן מענה מיידי ומקצועי בכל שעות היממה לתושבי השפלה.
אזור השרון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מתוך קטגוריית אזור השרון,מחפשים עורך דין פלילי מאזור השרון? משרדנו עוסק בכל תחומי המשפט הפלילי וערוך למתן מענה מיידי ומקצועי בכל שעות היממה לתושבי השרון.
יהודה ושומרון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מתוך קטגוריית יהודה ושומרון,מחפשים עורך דין פלילי מאזור יהודה ושומרון? משרדנו עוסק בכל תחומי המשפט הפלילי וערוך למתן מענה מיידי ומקצועי בכל שעות היממה לתושבי יהודה ושומרון.
ירושלים והסביבה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מתוך קטגוריית ירושלים והסביבה,מחפשים עורך דין פלילי מאזור ירושלים? משרדנו עוסק בכל תחומי המשפט הפלילי וערוך למתן מענה מיידי ומקצועי בכל שעות היממה לתושבי ירושלים והסביבה.
עורך דין פלילי לפי אזור בארץ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כשאדם נזקק לשירותיו של עורך דין פלילי, קיימת חשיבות מכרעת לבחירה של עורך הדין הטוב והמתאים ביותר לתיק. עד כמה חשוב מיקום משרדו של עורך הדין הפלילי אותו תבחרו? האם יש למיקום המשרד השפעה על איכות הייצוג שתקבלו, ואם כן, עד כמה? עו"ד אסף דוק מסביר.
סניפים דרום22 pages
משרד עורכי דין פלילי בבאר שבע | עו"ד פלילי מומחה בבאר שבע © - עורך דין פלילי אסף דוק ©
למשרד עורך דין פלילי אסף דוק סניף בבאר שבע והסביבה, המאפשר ייעוץ מקצועי ומהיר לחשודים ולנאשמים בפלילים המתגוררים באזור באר שבע והסביבה.
עורך דין מעצרים באשקלון | עורך דין מעצר באשקלון - עו"ד אסף דוק © - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מחפשים עורך דין מעצרים באשקלון? עו"ד פלילי אסף דוק עוסק בייעוץ, ליווי וייצוג נחקרים ועצורים באזור אשקלון והסביבה. המשרד מעניק למטופליו באשקלון מענה משפטי מקצועי, יסודי ויצירתי.
עורך דין מעצרים בבאר שבע | עורך דין מעצר באר שבע - עו"ד אסף דוק ©
מחפשים עורך דין מעצרים בבאר שבע? עו"ד פלילי אסף דוק עוסק בייעוץ, ליווי וייצוג נחקרים ועצורים באזור באר שבע והסביבה. המשרד מעניק למטופליו בבאר שבע מענה משפטי מקצועי, יסודי ויצירתי.
עורך דין פלילי באופקים | עו"ד פלילי אסף דוק באופקים ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה באופקים? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור אופקים והסביבה.
עורך דין פלילי באילת | עו"ד פלילי אסף דוק באילת ©
מחפשים עו"ד פלילי באילת? עו"ד אסף דוק עוסק בכל תחומי המשפט הפלילי והצבאי ומייעץ ומייצג חשודים ונאשמים החל משלב החקירה והמעצר ועד לניהול המשפט בתיק הפלילי בבתי המשפט השונים. משרדנו ערוך למתן מענה מיידי ומקצועי 24 שעות ביממה לתושבי אילת והסביבה.
עורך דין פלילי באשקלון | עו"ד פלילי מומחה אסף דוק באשקלון ©
עו"ד אסף דוק באשקלון מייעץ ומייצג חשודים ונאשמים בכל תחומי המשפט הפלילי והצבאי, החל משלב החקירה והמעצר ועד להליך המשפטי הפלילי המתנהל כנגדם בבתי המשפט השונים, וערוך למתן מענה מיידי ומקצועי 24 שעות ביממה לתושבי אשקלון והסביבה.
עורך דין פלילי בבאר שבע | עו"ד פלילי מומחה אסף דוק בבאר שבע ©
מחפשים עורך דין פלילי בבאר שבע? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור באר שבע והסביבה.
עורך דין פלילי בדימונה | עו"ד פלילי אסף דוק בדימונה ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה בדימונה? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור דימונה והסביבה.
עורך דין פלילי בדרום | עו"ד פלילי אסף דוק באזור הדרום
מחפשים עורך דין פלילי מומחה בדרום? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור הדרום.
עורך דין פלילי בנתיבות | עו"ד אסף דוק בנתיבות ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה בנתיבות? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור נתיבות והסביבה.
עורך דין פלילי בערד | עו"ד פלילי אסף דוק בערד ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה בערד? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור ערד והסביבה.
עורך דין פלילי בקרית גת | עו"ד פלילי מומחה אסף דוק בקרית גת ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה בקרית גת? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור קרית גת והסביבה.
עורך דין פלילי בקרית מלאכי | עו"ד פלילי אסף דוק בקרית מלאכי ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה בקרית מלאכי? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור קרית מלאכי והסביבה.
עורך דין פלילי ברהט | עו"ד פלילי אסף דוק ברהט ©
מחפשים עורך דין פלילי ברהט? עו"ד אסף דוק עוסק בכל תחומי המשפט הפלילי ומייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו וערוך למתן מענה מיידי ומקצועי 24 שעות ביממה לתושבי רהט והסביבה בהליכים המתנהלים כנגדם בבתי המשפט השונים באזור הדרום.
עורך דין פלילי בשדרות | עו"ד פלילי אסף דוק בשדרות ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה בשדרות? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור שדרות והסביבה.
עורך דין צבאי בבאר שבע | עו"ד צבאי באר שבע ©
מחפשים עו"ד צבאי בבאר שבע? עורך דין צבאי אסף דוק מעניק ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי לנחקרים ונאשמים בעבירות צבאיות וערוך למתן מענה מיידי ומקצועי 24 שעות ביממה לתושבי באר שבע והסביבה.
עורך דין צבאי בדרום | עו"ד צבאי אסף דוק בדרום ©
מחפשים עו"ד צבאי בדרום? עורך דין צבאי אסף דוק מעניק ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי לנחקרים ונאשמים בעבירות צבאיות וערוך למתן מענה מיידי ומקצועי 24 שעות ביממה לתושבי דרום הארץ.
עורך דין תעבורה באשדוד | עו"ד לתעבורה אסף דוק ©
מחפשים עו"ד לתעבורה באשדוד? עורך דין לתעבורה אסף דוק מעניק ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי לנחקרים ונאשמים בעבירות תעבורה וערוך למתן מענה מיידי ומקצועי 24 שעות ביממה לתושבי אשדוד והסביבה.
עורך דין תעבורה באשקלון | עו"ד לתעבורה אסף דוק ©
מחפשים עו"ד לתעבורה באשקלון? עורך דין לתעבורה אסף דוק מעניק ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי לנחקרים ונאשמים בעבירות תעבורה וערוך למתן מענה מיידי ומקצועי 24 שעות ביממה לתושבי אשקלון והסביבה.
עורך דין תעבורה בבאר שבע | עו"ד לתעבורה אסף דוק ©
מחפשים עו"ד לתעבורה בבאר שבע? עורך דין לתעבורה אסף דוק מעניק ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי לנחקרים ונאשמים בעבירות תעבורה וערוך למתן מענה מיידי ומקצועי 24 שעות ביממה לתושבי באר שבע והסביבה.
עורך דין תעבורה בקרית גת | עו"ד לתעבורה אסף דוק בקרית גת ©
מחפשים עו"ד לתעבורה בקרית גת? עורך דין לתעבורה אסף דוק מעניק ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי לנחקרים ונאשמים בעבירות תעבורה וערוך למתן מענה מיידי ומקצועי 24 שעות ביממה לתושבי קרית גת והסביבה.
עורכי דין תעבורה בדרום | עו"ד לתעבורה בדרום אסף דוק ©
מחפשים עו"ד לתעבורה בדרום הארץ? עורך דין לתעבורה אסף דוק מעניק ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי לנחקרים ונאשמים בעבירות תעבורה וערוך למתן מענה מיידי ומקצועי 24 שעות ביממה לתושבי הדרום.
סניפים יהודה-שומרון1 page
עורך דין פלילי באריאל | עו"ד פלילי אסף דוק באריאל ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה באריאל? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור אריאל והסביבה.
סניפים ירושלים8 pages
עורך דין מעצרים בירושלים | עורך דין מעצר ירושלים - עו"ד אסף דוק ©
מחפשים עורך דין מעצרים בירושלים? עו"ד פלילי אסף דוק עוסק בייעוץ, ליווי וייצוג נחקרים ועצורים באזור ירושלים והסביבה. המשרד מעניק למטופליו בירושלים מענה משפטי מקצועי, יסודי ויצירתי.
עורך דין פלילי בבית שמש | עו"ד פלילי אסף דוק בבית שמש ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה בבית שמש? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור בית שמש והסביבה.
עורך דין פלילי בירושלים | עו"ד פלילי מומחה אסף דוק בירושלים ©
מחפשים עורך דין פלילי בירושלים? עו"ד פלילי אסף דוק עוסק בייעוץ, ליווי וייצוג חשודים ונאשמים במשפט פלילי על כל רבדיו באזור ירושלים והסביבה. המשרד מעניק למטופליו בירושלים מענה משפטי מקצועי, יסודי ויצירתי.
עורך דין פלילי במבשרת ציון | עו"ד פלילי אסף דוק ממבשרת ציון ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה במבשרת ציון? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור מבשרת ציון והסביבה.
עורך דין פלילי במודיעין | עו"ד פלילי אסף דוק במודיעין ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה במודיעין? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור מודיעין והסביבה.
עורך דין פלילי במעלה אדומים | עו"ד פלילי אסף דוק ממעלה אדומים ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה במעלה אדומים? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור מעלה אדומים והסביבה.
עורך דין צבאי בירושלים | עו"ד צבאי אסף דוק בירושלים ©
מחפשים עו"ד צבאי בירושלים? עורך דין צבאי אסף דוק מעניק ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי לנחקרים ונאשמים בעבירות צבאיות וערוך למתן מענה מיידי ומקצועי 24 שעות ביממה לתושבי ירושלים והסביבה.
עורך דין תעבורה בירושלים | עו"ד לתעבורה אסף דוק ©
מחפשים עו"ד לתעבורה בירושלים? עורך דין לתעבורה אסף דוק מעניק ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי לנחקרים ונאשמים בעבירות תעבורה וערוך למתן מענה מיידי ומקצועי 24 שעות ביממה לתושבי ירושלים והסביבה.
סניפים מרכז25 pages
עורך דין מעצרים בפתח תקווה | עורך דין מעצר פ"ת - עו"ד אסף דוק ©
מחפשים עורך דין מעצרים בפתח תקווה? עו"ד פלילי אסף דוק עוסק בייעוץ, ליווי וייצוג נחקרים ועצורים באזור פתח תקווה והסביבה. המשרד מעניק למטופליו בפ"ת מענה משפטי מקצועי, יסודי ויצירתי.
עורך דין מעצרים בראשון לציון | עורך דין מעצר ראשל"צ - עו"ד אסף דוק ©
מחפשים עורך דין מעצרים בראשון לציון? עו"ד פלילי אסף דוק עוסק בייעוץ, ליווי וייצוג נחקרים ועצורים באזור ראשון לציון והסביבה. המשרד מעניק למטופליו בראשל"צ מענה משפטי מקצועי, יסודי ויצירתי.
עורך דין מעצרים בתל אביב | עורך דין מעצר ת"א - עו"ד אסף דוק ©
מחפשים עורך דין מעצרים בתל אביב? עו"ד פלילי אסף דוק עוסק בייעוץ, ליווי וייצוג נחקרים ועצורים באזור תל אביב והסביבה. המשרד מעניק למטופליו בת"א מענה משפטי מקצועי, יסודי ויצירתי.
עורך דין פלילי באור יהודה | עו"ד פלילי אסף דוק באור יהודה ©
מחפשים עורך דין פלילי באור יהודה? עו"ד אסף דוק עוסק בכל תחומי המשפט הפלילי ומייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו וערוך למתן מענה מיידי ומקצועי 24 שעות ביממה לתושבי אור יהודה והסביבה.
עורך דין פלילי באלעד | עו"ד פלילי אסף דוק באלעד ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה באלעד? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור אלעד והסביבה.
עורך דין פלילי בבני ברק | עו"ד פלילי אסף דוק בני בברק ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה בבני ברק? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור בני ברק והסביבה.
עורך דין פלילי בגבעת שמואל | עו"ד פלילי בגבעת שמואל ©
מחפשים עו"ד פלילי בגבעת שמואל? עו"ד אסף דוק עוסק בכל תחומי המשפט הפלילי והצבאי ומייעץ ומייצג חשודים ונאשמים החל משלב החקירה והמעצר ועד לניהול המשפט בתיק הפלילי בבתי המשפט השונים. משרדנו ערוך למתן מענה מיידי ומקצועי 24 שעות ביממה לתושבי גבעת שמוא
עורך דין פלילי בחולון | עו"ד פלילי אסף דוק בחולון ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה בחולון? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור חולון והסביבה.
עורך דין פלילי ביהוד | עו"ד פלילי אסף דוק ביהוד ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה ביהוד? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור יהוד והסביבה.
עורך דין פלילי ביפו | עו"ד פלילי אסף דוק ביפו ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה ביפו? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור יפו והסביבה.
עורך דין פלילי במרכז | עו"ד פלילי אסף דוק במרכז ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה במרכז? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור המרכז.
עורך דין פלילי בפתח תקווה | עו"ד פלילי אסף דוק בפ"ת ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה בפתח תקווה? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור פ"ת והסביבה.
עורך דין פלילי בקריית אונו | עו"ד פלילי אסף דוק בקרית אונו ©
מחפשים עורך דין פלילי בקריית אונו? עו"ד אסף דוק עוסק בכל תחומי המשפט הפלילי ומייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו וערוך למתן מענה מיידי ומקצועי 24 שעות ביממה לתושבי קריית אונו והסביבה בהליכים המתנהלים כנגדם בבתי המשפט השונים באזור המרכז.
עורך דין פלילי בראש העין | עו"ד פלילי אסף דוק בראש העין ©
מחפשים עורך דין פלילי בראש העין? עו"ד אסף דוק עוסק בכל תחומי המשפט הפלילי ומייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו וערוך למתן מענה מיידי ומקצועי 24 שעות ביממה לתושבי ראש העין והסביבה.
עורך דין פלילי בראשון לציון | עו"ד פלילי מומחה אסף דוק בראשון ©
עו"ד פלילי אסף דוק בראשון לציון מייעץ ומייצג חשודים ונאשמים בכל תחומי המשפט הפלילי והצבאי, החל משלב החקירה והמעצר ועד להליך המשפטי הפלילי המתנהל כנגדם בבתי המשפט השונים, וערוך למתן מענה מיידי ומקצועי 24 שעות ביממה לתושבי ראשון לציון והסביבה.
עורך דין פלילי ברמת גן | עו"ד פלילי אסף דוק ברמת גן ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה ברמת גן? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור רמת גן והסביבה.
עורך דין פלילי בת ים | עו"ד פלילי אסף דוק בבת ים ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה בבת ים? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור בת-ים והסביבה.
עורך דין פלילי בתל אביב אסף דוק | משרד עו"ד פלילי מומחה ©
מחפשים עורך דין פלילי בתל אביב? משרדו של עו"ד אסף דוק מחזיק בידע רב בתחום המשפט הפלילי ומזה תקופה ארוכה עוסק בייעוץ וייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה. המשרד ממוקם ברחוב נחלת יצחק 32 בעיר.
עורך דין צבאי במרכז | עו"ד צבאי אסף דוק במרכז ©
מחפשים עו"ד צבאי במרכז? עורך דין צבאי אסף דוק מעניק ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי לנחקרים ונאשמים בעבירות צבאיות וערוך למתן מענה מיידי ומקצועי 24 שעות ביממה לתושבי מרכז הארץ.
עורך דין צבאי בתל אביב | עו"ד צבאי אסף דוק בתל אביב ©
מחפשים עו"ד צבאי בתל אביב? עורך דין צבאי אסף דוק מעניק ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי לנחקרים ונאשמים בעבירות צבאיות וערוך למתן מענה מיידי ומקצועי 24 שעות ביממה לתושבי תל אביב והסביבה.
עורך דין תעבורה בפתח תקווה | עו"ד לתעבורה אסף דוק ©
מחפשים עו"ד לתעבורה בפתח תקווה? עורך דין לתעבורה אסף דוק מעניק ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי לנחקרים ונאשמים בעבירות תעבורה וערוך למתן מענה מיידי ומקצועי 24 שעות ביממה לתושבי פתח תקווה והסביבה.
עורך דין תעבורה בראש העין | עו"ד לתעבורה אסף דוק ©
מחפשים עו"ד לתעבורה בראש העין? עורך דין לתעבורה אסף דוק מעניק ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי לנחקרים ונאשמים בעבירות תעבורה וערוך למתן מענה מיידי ומקצועי 24 שעות ביממה לתושבי ראש העין והסביבה.
עורך דין תעבורה בראשון לציון | עו"ד לתעבורה אסף דוק ©
מחפשים עו"ד לתעבורה בראשון לציון? עורך דין לתעבורה אסף דוק מעניק ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי לנחקרים ונאשמים בעבירות תעבורה וערוך למתן מענה מיידי ומקצועי 24 שעות ביממה לתושבי ראשון לציון והסביבה.
עורך דין תעבורה בתל אביב | עו"ד לתעבורה בת"א אסף דוק ©
מחפשים עו"ד לתעבורה בתל אביב? עורך דין לתעבורה אסף דוק מעניק ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי לנחקרים ונאשמים בעבירות תעבורה וערוך למתן מענה מיידי ומקצועי 24 שעות ביממה לתושבי תל אביב והסביבה.
עורכי דין תעבורה במרכז | עו"ד לתעבורה במרכז אסף דוק ©
מחפשים עו"ד לתעבורה ממרכז הארץ? עורך דין לתעבורה אסף דוק מעניק ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי לנחקרים ונאשמים בעבירות תעבורה וערוך למתן מענה מיידי ומקצועי 24 שעות ביממה לתושבי המרכז.
סניפים צפון21 pages
עורך דין מעצרים בחיפה | עורך דין מעצר חיפה - עו"ד אסף דוק ©
מחפשים עורך דין מעצרים בחיפה? עו"ד פלילי אסף דוק עוסק בייעוץ, ליווי וייצוג נחקרים ועצורים באזור חיפה והסביבה. המשרד מעניק למטופליו בחיפה מענה משפטי מקצועי, יסודי ויצירתי.
עורך דין פלילי אסף דוק בבית שאן | משרד עורכי דין בבית שאן ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה בבית שאן? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור בית שאן והסביבה.
עורך דין פלילי באום אל-פחם | עו"ד פלילי אסף דוק באום אל-פחם © - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה באום אל-פחם? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור אום אל-פחם והסביבה.
עורך דין פלילי בחדרה | עו"ד פלילי אסף דוק בחדרה ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה בחדרה? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור חדרה והסביבה.
עורך דין פלילי בחיפה | עו"ד פלילי מומחה אסף דוק בחיפה ©
מחפשים עורך דין פלילי בחיפה? עו"ד פלילי אסף דוק עוסק בייעוץ, ליווי וייצוג חשודים ונאשמים במשפט פלילי על כל רבדיו באזור חיפה והסביבה. המשרד מעניק למטופליו בחיפה מענה משפטי מקצועי, יסודי ויצירתי.
עורך דין פלילי בטבריה | עו"ד פלילי אסף דוק בטבריה ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה בטבריה? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור טבריה והסביבה.
עורך דין פלילי ביקנעם | עו"ד פלילי אסף דוק ביקנעם ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה ביקנעם? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור יקנעם והסביבה.
עורך דין פלילי בכרמיאל | עו"ד בכרמיאל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה בכרמיאל? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור כרמיאל והסביבה.
עורך דין פלילי בנהריה | עו"ד פלילי אסף דוק בנהריה ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה בנהריה? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור נהריה והסביבה.
עורך דין פלילי בנצרת | עו"ד פלילי אסף דוק בנצרת ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה בנצרת? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור נצרת והסביבה.
עורך דין פלילי בעכו | עו"ד פלילי אסף דוק בעכו ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה בעכו? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור עכו והסביבה.
עורך דין פלילי בעפולה | עו"ד פלילי אסף דוק בעפולה ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה בעפולה? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור עפולה והסביבה.
עורך דין פלילי בצפון | עו"ד פלילי בצפון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה בצפון? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו מאזור הצפון.
עורך דין פלילי בצפת | עו"ד פלילי אסף דוק בצפת ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה בצפת? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור צפת והסביבה.
עורך דין פלילי בקריות | עו"ד פלילי אסף דוק מהקריות ©
עו"ד אסף דוק עוסק בכל תחומי המשפט הפלילי והצבאי ומייעץ ומייצג חשודים ונאשמים החל משלב החקירה והמעצר ועד לניהול המשפט בתיק הפלילי בבתי המשפט השונים. משרדנו ערוך למתן מענה מיידי ומקצועי 24 שעות ביממה לתושבי הקריות והסביבה.
עורך דין פלילי בקרית שמונה | עו"ד פלילי אסף דוק בקרית שמונה ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה בקרית שמונה? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור קרית שמונה והסביבה.
עורך דין צבאי בחיפה | עו"ד צבאי אסף דוק בחיפה ©
מחפשים עו"ד צבאי בחיפה? עורך דין צבאי אסף דוק מעניק ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי לנחקרים ונאשמים בעבירות צבאיות וערוך למתן מענה מיידי ומקצועי 24 שעות ביממה לתושבי חיפה והסביבה.
עורך דין צבאי בצפון | עו"ד צבאי אסף דוק בצפון ©
מחפשים עו"ד צבאי בצפון? עורך דין צבאי אסף דוק מעניק ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי לנחקרים ונאשמים בעבירות צבאיות וערוך למתן מענה מיידי ומקצועי 24 שעות ביממה לתושבי צפון הארץ.
עורך דין תעבורה בחדרה | עו"ד לתעבורה אסף דוק ©
מחפשים עו"ד לתעבורה בחדרה? עורך דין לתעבורה אסף דוק מעניק ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי לנחקרים ונאשמים בעבירות תעבורה וערוך למתן מענה מיידי ומקצועי 24 שעות ביממה לתושבי חדרה והסביבה.
עורך דין תעבורה בחיפה | עו"ד לתעבורה אסף דוק ©
מחפשים עו"ד לתעבורה בחיפה? עורך דין לתעבורה אסף דוק מעניק ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי לנחקרים ונאשמים בעבירות תעבורה וערוך למתן מענה מיידי ומקצועי 24 שעות ביממה לתושבי חיפה והסביבה.
עורכי דין תעבורה בצפון | עו"ד לתעבורה בצפון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מחפשים עו"ד לתעבורה בצפון הארץ? עורך דין לתעבורה אסף דוק מעניק ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי לנחקרים ונאשמים בעבירות תעבורה וערוך למתן מענה מיידי ומקצועי 24 שעות ביממה לתושבי הצפון.
סניפים שפלה9 pages
עורך דין פלילי באשדוד | עו"ד פלילי מומחה אסף דוק באשדוד ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה באשדוד? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור אשדוד והסביבה.
עורך דין פלילי בגדרה | עו"ד פלילי אסף דוק בגדרה ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה בגדרה? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור גדרה והסביבה.
עורך דין פלילי ביבנה | עו"ד פלילי אסף דוק ביבנה ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה ביבנה? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור יבנה והסביבה.
עורך דין פלילי בלוד | עו"ד פלילי אסף דוק בלוד ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה בלוד? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור רמלה-לוד והסביבה.
עורך דין פלילי בנס ציונה | עו"ד פלילי אסף דוק בנס ציונה ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה בנס ציונה? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור נס ציונה והסביבה.
עורך דין פלילי ברחובות | עו"ד פלילי מומחה אסף דוק ברחובות ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה ברחובות? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור רחובות והסביבה.
עורך דין פלילי ברמלה | עו"ד פלילי מומחה אסף דוק ברמלה ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה ברמלה? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור רמלה והסביבה.
עורך דין פלילי בשפלה | עו"ד פלילי אסף דוק בשפלה ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה בשפלה? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור השפלה.
עורך דין תעבורה ברחובות | עו"ד לתעבורה אסף דוק ©
מחפשים עו"ד לתעבורה ברחובות? עורך דין לתעבורה אסף דוק מעניק ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי לנחקרים ונאשמים בעבירות תעבורה וערוך למתן מענה מיידי ומקצועי 24 שעות ביממה לתושבי רחובות והסביבה.
סניפים שרון10 pages
עורך דין פלילי בבאקה אל-גרבייה | עורכי דין בבאקה אל-גרבייה ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה בבאקה אל-גרבייה? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור באקה אל-גרבייה והסביבה.
עורך דין פלילי בהוד השרון | עו"ד פלילי אסף דוק בהוד השרון © - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה בהוד השרון? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור הוד השרון והסביבה.
עורך דין פלילי בהרצליה | עו"ד פלילי אסף דוק בהרצליה ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה בהרצליה? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור הרצליה והסביבה.
עורך דין פלילי בטייבה | עו"ד פלילי אסף דוק בטייבה ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה בטייבה? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור טייבה והסביבה.
עורך דין פלילי בכפר יונה | עו"ד פלילי אסף דוק בכפר יונה ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה בכפר יונה? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור כפר יונה והסביבה.
עורך דין פלילי בכפר סבא | עו"ד פלילי אסף דוק בכ"ס ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה בכפר סבא? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור כ"ס והסביבה.
עורך דין פלילי בנתניה | עו"ד פלילי מומחה אסף דוק בנתניה ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה בנתניה? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור נתניה והסביבה.
עורך דין פלילי ברמת השרון | עו"ד פלילי ברמת השרון ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה ברמת השרון? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור רמת השרון והסביבה.
עורך דין פלילי ברעננה | עו"ד פלילי אסף דוק ברעננה ©
מחפשים עורך דין פלילי מומחה ברעננה? עו"ד פלילי אסף דוק מייצג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו באזור רעננה והסביבה.
עורך דין תעבורה בנתניה | עו"ד לתעבורה אסף דוק ©
מחפשים עו"ד לתעבורה בנתניה? עורך דין לתעבורה אסף דוק מעניק ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי לנחקרים ונאשמים בעבירות תעבורה וערוך למתן מענה מיידי ומקצועי 24 שעות ביממה לתושבי נתניה והסביבה.
פסיקה311 pages
4 חודשי עבודות שירות בלבד בעבירות של תקיפת זקן הגורמת חבלה של ממש ואיומים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות של תקיפת זקן הגורמת חבלה של ממש ואיומים. בית משפט השלום בת"א מחליט לסטות ממתחם הענישה הנהוג ולהשית עליו 4 חודשי עבודות שירות בלבד.
אבי דוביצקי (צייד הפדופילים) חויב לשלם 750,000 ש"ח בגין לשון הרע - עורך דין פלילי אסף דוק ©
הפסד צורם נוסף לאבי דוביצקי המכנה עצמו "צייד הפדופילים" אשר נמלט מהארץ בשנת 2014. בית משפט השלום בירושלים פסק כי אבי דוביצקי ישלם לשניים מלקוחות המשרד פיצוי בגובה 750,000 ₪ בגין לשון הרע ופגיעה בפרטיות ברשת האינטרנט.
אבי דוביצקי (צייד הפדופילים) חויב לשלם 750,000 ש"ח בגין לשון הרע - עורך דין פלילי אסף דוק ©
הפסד צורם נוסף לאבי דוביצקי המכנה עצמו "צייד הפדופילים" אשר נמלט מהארץ בשנת 2014. בית משפט השלום בירושלים פסק כי אבי דוביצקי ישלם לשניים מלקוחות המשרד פיצוי בגובה 750,000 ₪ בגין לשון הרע ופגיעה בפרטיות ברשת האינטרנט.
אבי דוביצקי (צייד הפדופילים) חויב לשלם 750,000 ש"ח בגין לשון הרע - עורך דין פלילי אסף דוק ©
הפסד צורם נוסף לאבי דוביצקי המכנה עצמו "צייד הפדופילים" אשר נמלט מהארץ בשנת 2014. בית משפט השלום בירושלים פסק כי אבי דוביצקי ישלם לשניים מלקוחות המשרד פיצוי בגובה 750,000 ₪ בגין לשון הרע ופגיעה בפרטיות ברשת האינטרנט.
אבי דוביצקי חויב לפצות אדם בלמעלה מ-300,000 ש"ח לאחר שקרא לו "פדופיל" ברשת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מבול התביעות נגד אבי דוביצקי, או בשמו המכובס "צייד הפדופילים" - נמשך. תביעה שהוגשה על-ידי משרדנו נגד אבי דוביצקי לבית המשפט השלום בתל אביב הסתיימה בפסק דין המחייב אותו לשלם ללקוח המשרד למעלה מ-300,000 ₪ בתוספת הוצאות משפט.
אבי דוביצקי חויב לפצות אדם בלמעלה מ-300,000 ש"ח לאחר שקרא לו "פדופיל" ברשת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מבול התביעות נגד אבי דוביצקי, או בשמו המכובס "צייד הפדופילים" - נמשך. תביעה שהוגשה על-ידי משרדנו נגד אבי דוביצקי לבית המשפט השלום בתל אביב הסתיימה בפסק דין המחייב אותו לשלם ללקוח המשרד למעלה מ-300,000 ₪ בתוספת הוצאות משפט.
אבי דוביצקי ישלם 700 שקלים על כל יום שיפר את הצו השיפוטי המחייב אותו לסגור את דף הפייסבוק העברייני ''נתפסו על חם'' - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אבי דוביצקי, העבריין ופושט הרגל הנמלט המכנה עצמו “צייד הפדופילים” ומפעיל את דף הפייסבוק "נתפסו על חם", ישלם ללקוח המשרד שנפל קורבן להאשמותיו מיליון שקלים בצירוף 700 שקלים על כל יום שיפר את הצו המחייב את סגירת דף הפייסבוק העברייני אותו הוא מפעיל.
אבי דוביצקי ישלם לעו"ד אסף דוק למעלה מ-350,000 ש"ח בגין לשון הרע - עורך דין פלילי אסף דוק ©
הפסד צורם לאבי דוביצקי המכנה עצמו "צייד הפדופילים" אשר נמלט מהארץ בשנת 2014. בית משפט השלום בתל אביב אישר להמציא את כתב התביעה אל הנתבע בארה"ב ופסק כי אבי דוביצקי ישלם לעורך דין אסף דוק פיצוי בגובה 350,000 ₪ בגין לשון הרע.
אבי דוביצקי ישלם לעו"ד אסף דוק למעלה מ-350,000 ש"ח בגין לשון הרע - עורך דין פלילי אסף דוק ©
הפסד צורם לאבי דוביצקי המכנה עצמו "צייד הפדופילים" אשר נמלט מהארץ בשנת 2014. בית משפט השלום בתל אביב אישר להמציא את כתב התביעה אל הנתבע בארה"ב ופסק כי אבי דוביצקי ישלם לעורך דין אסף דוק פיצוי בגובה 350,000 ₪ בגין לשון הרע.
אבי דוביצקי ישלם לעו"ד אסף דוק למעלה מ-350,000 ש"ח בגין לשון הרע - עורך דין פלילי אסף דוק ©
הפסד צורם לאבי דוביצקי המכנה עצמו "צייד הפדופילים" אשר נמלט מהארץ בשנת 2014. בית משפט השלום בתל אביב אישר להמציא את כתב התביעה אל הנתבע בארה"ב ופסק כי אבי דוביצקי ישלם לעורך דין אסף דוק פיצוי בגובה 350,000 ₪ בגין לשון הרע.
אבי דוביצקי צייד הפדופילים חויב לשלם ללקוח המשרד 300,000 ש"ח בגין לשון הרע - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אבי דוביצקי, האיש המכנה את עצמו "צייד הפדופילים", ישלם 300 אלף שקל בצירוף הוצאות משפט ללקוח המשרד שפרסם כנגדו פרסומים משמיצים ופוגעניים בפייסבוק והוציא את דיבתו כ"פדופיל" כביכול.
אבי דוביצקי צייד הפדופילים חויב לשלם ללקוח המשרד 300,000 ש"ח בגין לשון הרע - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אבי דוביצקי, האיש המכנה את עצמו "צייד הפדופילים", ישלם 300 אלף שקל בצירוף הוצאות משפט ללקוח המשרד שפרסם כנגדו פרסומים משמיצים ופוגעניים בפייסבוק והוציא את דיבתו כ"פדופיל" כביכול.
אח סיעודי שהורשע בעברו במעשה מגונה במסגרת תפקידו קיבל פטור מלא מאיסור עיסוק ושב לעבודתו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד, אח סיעודי במקצועו, הורשע בעברו בביצוע מעשים מגונים בעובדת מחלקה בבית החולים בו עבד ועקב כך לא יכל היה להמשיך בעיסוקו. בעקבות ייצוג משרדנו הוחלט להעניק לו פטור מלא מאיסור המשך עיסוקו כאח סיעודי.
אי העמדה לדין בעבירות אלימות במשפחה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בחשד לעבירות אלימות בתוך המשפחה. בעקבות ייצוג משרדנו הוחלט לבסוף לגנוז את תיק החקירה כנגדו ובכך להימנע מהגשת כתב אישום והעמדתו בפני סיכון עונשי גבוה.
אי הרשעה בעבירות גניבה והונאה בכרטיסי אשראי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוחת המשרד, עובדת בכירה בחברת ביטוח, הוגש כתב אישום שייחס לה עבירות גניבה והונאה בכרטיסי אשראי. משרדנו הצליח לסיים את ההליך הפלילי בעניינה באי הרשעה תוך הפחתה משמעותית משעות השל"צ והפיצוי שהושתו עליה.
אי הרשעה בעבירות של גניבה והונאה בכרטיסי אשראי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
נגד הנאשם הוגש כתב אישום בעבירות של גניבה והונאה בכרטיסי חיוב. משרדנו הגיע להסדר עם מדור תביעות ת"א, לפיו הנאשם יודה בכתב אישום מתוקן בתמורה לביטול הרשעתו בדין וחיובו ב-40 שעות של שירות לתועלת הציבור בתפקיד הדרכה וסיוע לצוות "המרכז לבטיחות בדרכי
אי הרשעה בעבירות של מכירת משקאות משכרים לקטינים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משרדנו הגיע להסדר טיעון עם תביעות דרום שלוחת נגב לפיו הנאשם יודה בכתב האישום שהוגש נגדו בגין מכירת משקה משכר לקטין, זאת בתמורה לביטול הרשעתו ומבלי שנשלח לשירות המבחן לשם עריכת תסקיר בעניינו וכן ללא שעות של"צ.
אי הרשעה בעבירות תקיפה ואיומים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משרדנו הביא לאי הרשעתו של לקוח, נהג מונית במקצועו, שהואשם בעבירות תקיפה ואיומים על רקע סכסוך נהגים בכביש. לאור נסיבות ביצוע העבירה ועיסוקו של הלקוח, הגענו להסדר טיעון מקל ביותר עם תביעות אשקלון לפיו הוא יודה בכתב אישום שתוקן משמעותית בתמורה לאי הרשעתו בדי
אי הרשעה בעבירות תקיפה וגניבה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום שייחס לו עבירות תקיפה וגניבה. בעקבות ייצוג משרדנו וטענותינו בדבר חולשת הראיות ביחס לעבירת התקיפה וכן מכלול נסיבות ביצוע עבירת הגניבה, הגענו להסדר מקל ביותר עם תביעות נתניה לפיו היא יודה בכתב אישום שתוקן משמעותית בתמורה לאי ה
אי הרשעה ללקוח בעבירת גניבה הגם שלא הצביע על פגיעה קונקרטית בעיסוקו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום שייחס לו עבירת גניבה. בעקבות ייצוג משרדנו הושג הסדר מקל ביותר עם תביעות נתניה לפיו, למרות היעדר פגיעה קונקרטית בעיסוקו כתוצאה מהרשעתו, הצדדים יעתרו במשותף לאי הרשעתו בדין.
אי הרשעה ללקוח בעבירת קבלת דבר במרמה הגם שלא הצביע על פגיעה קונקרטית בעיסוקו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום שייחס לו עבירות של קבלת דבר במרמה, קשירת קשר לביצוע עוון וכן התחזות לאדם אחר בצוותא. בעקבות ייצוג משרדנו הושג הסדר טיעון מקל ביותר עם פרקליטות מרכז לפיו, כתב האישום תוקן משמעותית והצדדים עתרו במשותף לאי הרשעתו בדין.
אי הרשעה ללקוח שאיים לפרסם תמונות וסרטונים מיניים של אישה שהכיר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום אשר ייחס לו איומים באמצעות הפייסבוק בהפצת תמונות וסרטונים אינטימיים ומיניים של אישה אחרת שהכיר. משרדנו הגיע להסדר עם מדור תביעות נתניה לפיו כתב האישום יתוקן וימותן כך שההליך המשפטי נגדו יסתיים ללא הרשעה ותרומה בלבד.
אי הרשעה ללקוח שהואשם בעבירת תקיפה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד, עובד בחברה טכנולוגית מובילה, הוגש כתב אישום שייחס לו עבירת תקיפה. בעקבות ייצוג משרדנו הושג הסדר מקל ביותר עם תביעות קרית גת לפיו הוא יודה בכתב אישום מתוקן בתמורה לאי הרשעתו בדין. בית משפט השלום בקרית גת מצא לנכון לכבד את הסדר הטיעון וההלי
אי הרשעה ללקוחה בעבירת גניבה למרות היעדר פגיעה קונקרטית בעיסוקה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוחת המשרד הוגש כתב אישום שייחס לה עבירות גניבה. בעקבות ייצוג משרדנו הושג הסדר מקל ביותר עם תביעות רחובות לפיו, למרות היעדר פגיעה קונקרטית בעיסוקה, ההליך נגדה הסתיים באי הרשעה.
אי הרשעה ללקוחה שאיימה בהצתה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משרדנו מנע הרשעתה של לקוחה שהואשמה בעבירות איומים כלפי מספר מתלוננים. לאור קשיים ראייתיים בתיק הגענו להסדר טיעון מקל ביותר עם תביעות אשקלון לפיו הנאשמת תודה בכתב אישום מתוקן בתמורה לאי הרשעתה בדין.
אי הרשעה ללקוחה שאיימה ותקפה סייעת בגן ילדים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוחת המשרד הוגש כתב אישום שייחס לה עבירות תקיפה ואיומים כלפי סייעת בגן ילדים. בעקבות ייצוג משרדנו, ההליך הפלילי נגדה הסתיים ללא הרשעה.
אי הרשעה ללקוחה שהואשמה בסחר בסמים בעקבות פגמים ראייתיים של ממש בתיק החקירה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוחת המשרד הוגש כתב אישום שייחס לה החזקה ומכירה של סם מסוג קנאביס באחד הקיבוצים בדרום. בעקבות ייצוג משרדנו ופגמים ראייתיים של ממש בתיק החקירה הושג הסדר מקל ביותר עם תביעות מחוז דרום במסגרתו ההליך נגדה הסתיים ללא הרשעה.
אי הרשעה ללקוחה שהואשמה בקבלת כספים במרמה מהמוסד לביטוח לאומי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משרדנו הביא לאי הרשעה של לקוחת המשרד שהואשמה בגניבה ממעביד וקבלת דבר במרמה מהמוסד לביטוח לאומי. בעקבות ייצוג משרדנו הושג הסדר מקל ביותר עם פרקליטות מרכז לפיו הנאשמת לא תורשע בדין למרות שלא הצביעה על פגיעה קונקרטית בעיסוקה.
אי הרשעה ללקוחה שהואשמה בקבלת כספים במרמה מהמוסד לביטוח לאומי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משרדנו הביא לאי הרשעה של לקוחת המשרד שהואשמה בגניבה ממעביד וקבלת דבר במרמה מהמוסד לביטוח לאומי. בעקבות ייצוג משרדנו הושג הסדר מקל ביותר עם פרקליטות מרכז לפיו הנאשמת לא תורשע בדין למרות שלא הצביעה על פגיעה קונקרטית בעיסוקה.
אי הרשעה ללקוחה שפצעה ותקפה אישה אחרת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משרדנו הביא לאי הרשעתה של לקוחה שהואשמה בעבירות חמורות של פציעה, תקיפה הגורמת חבלה ואיומים כלפיי אישה אחרת במסגרת עבודתה. לאור קשיים ראייתיים בתיק החקירה ונסיבות חייה של הלקוחה, הצלחנו להגיע להסדר טיעון מקל ביותר עם תביעות ירושלים לפיו היא תודה בכתב אישום
אי הרשעה לקטין בעבירות תקיפה בנסיבות מחמירות ואיומים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד הקטין הוגש כתב אישום בעבירות של תקיפה בנסיבות מחמירות ואיומים, בכך שהכה את המתלונן באמצעות אלת עץ בכל חלקי גופו בחוזקה והפציר בו כי יהרגו באם לא יעשה כדבריו. בית המשפט נמנע מהרשעתו של הנאשם והחליט לנקוט בעניינו בדרכי טיפול בהמשך להמלצת שירות המבחן.
אי הרשעה לקטין שהשתתף בתקיפת ערבים שקיימו קשרים רומנטיים עם יהודיות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שירות הביטחון הכללי והמשטרה עצרו שמונה חשודים אשר על פי החשד התארגנו על מנת לאתר ערבים שמקיימים קשרים רומנטיים עם יהודיות ולתקוף אותם על רקע גזעני ולאומני. כנגד כל המעורבים הוגשו כתבי אישום חמורים בעבירות תקיפה מתוך מניע גזעני ועניינם ממשיך להתברר בימים א
אי הרשעה פלילית לעובדת בנק בכירה בעבירות תקיפה ואיומים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אי הרשעה פלילית לעובדת בכירה בבנק מסחרי גדול שהוגש נגדה כתב אישום בעבירות תקיפה ואיומים.
ביטול 29 תיקים משטרתיים ללקוח שנחשד בביצוע מגוון רחב של עבירות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתחו 29 תיקים פליליים בחשד לביצוע מגוון רחב של עבירות. בעקבות בקשת משרדנו לביטול הרישומים המשטרתיים שהיו לחובתו של הלקוח, הוחלט במדור מידע פלילי במשטרה למחוק את עברו המשטרתי ובכך לנקות את שמו ומעורבותו בפרשיות שנוהלו נגדו ולהמשיך במימוש ש
ביטול הרשעה בעבירות נשק חמורות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משרדנו הביא לביטול הרשעתו של לקוח שהואשם בעבירות חמורות של החזקת כמויות גדולות של נשק, חלקי נשק וכן תחמושת שלא כדין.
ביטול הרשעה בעבירות של זיוף מסמכים וניסיון קבלת דבר במרמה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משרדנו הביא לביטול הרשעתו של נאשם בעבירות של זיוף מסמכים וניסיון קבלת דבר במרמה, לאחר שזה זייף מסמך הנחזה להיות אישור לימודים רשמי וצירף אותו לבקשתו לקבלת ויזה לארצות הברית, לאחר שבקשתו הקודמת נדחתה.
ביטול הרשעה בעבירות של מכירת משקה משכר לקטין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד הנאשמת הוגש כתב אישום המייחס לה שתי עבירות של מכירת משקה משכר לקטין בחנות בו עבדה. משרדנו הגיע להסדר טיעון עם תביעות מחוז מרכז לפיו הנאשמת תודה בכתב אישום מתוקן בתמורה לביטול הרשעתה וחיובה ב-80 שעות של"צ בלבד.
ביטול הרשעה ללקוח שהואשם ביבוא סמים והחזקתם שלא לצריכה עצמית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד, מרצה במוסד אוניברסיטאי מוביל, הוגש כתב אישום שייחס לו עבירות יבוא סמים מסוג MDMA, פסילוצין, אמפטאמין ו-LSD והחזקתם שלא לצריכה עצמית. בעקבות ייצוג משרדנו ההליך נגדו הסתיים בביטול הרשעתו כך שלא נותר לחובתו כל רישום פלילי.
ביטול הרשעה ללקוח שהואשם בתקיפה הגורמת חבלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד, נהג אוטובוס בחברה ציבורית גדולה, הוגש כתב אישום שייחס לו תקיפה הגורמת חבלה של ממש. בעקבות ייצוג משרדנו הושג הסדר מקל ביותר לפיו הודה בכתב אישום מתוקן בתמורה לביטול הרשעתו בדין.
ביטול הרשעה ללקוח שנתפס מחזיק במחשבו מאות תכנים מיניים פדופיליים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
נגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום בבית משפט השלום בפתח תקווה שייחס לו החזקה וצריכה של תכנים מיניים פדופיליים בכמויות עצומות. כב' השופט חגי טרסי קיבל את טענות משרדנו והורה על ביטול הרשעתו תוך העדפת מסלול המשך שיקומו.
ביטול הרשעה ללקוח שתקף אדם אחר בגז פלפל וגרם לחבלה בפניו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משרדנו הביא לביטול הרשעתו של לקוח שתקף אדם אחר בגז פלפל וגרם לחבלה בפניו, זאת על אף עמדת התביעה להשית עליו עונש כבד יותר. בית משפט השלום בתל אביב החליט לקבל את טענות ההגנה של משרדנו ולבטל את הרשעתו תוך העדפת מסלול המשך שיקומו.
ביטול הרשעה לעובד בנק בכיר שתקף קטין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד הנאשם, עובד בכיר בבנק מסחרי גדול, הוגש כתב אישום המייחס לו תקיפת קטין בן 4 שנים שלמד באותה העת יחד עם בנו בצהרון. משרדנו הביא לביטול הרשעתו בדין.
ביטול הרשעה פלילית בעבירות גידול סמים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משרדנו הביא לביטול הרשעתם הפלילית של לקוחות שהואשמו בעבירות גידול סמים, זאת על אף עמדת התביעה להשית עליהם עונש מאסר, קנס כספי ושלילת רישיון נהיגה. כב' השופט אמיר דורון מחליט לקבל את טענות המשרד ולבטל את הרשעתם תוך העדפת מסלול המשך שיקומם.
ביטול הרשעה פלילית ללקוח שגידל סמים בביתו במעבדה מאולתרת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משרדנו הביא לביטול הרשעתו הפלילית של לקוח שהואשם שגידל סמים בביתו במעבדה מאולתרת, זאת על אף עמדת התביעה להשית עליו עונש מאסר. כב' השופטת נועה חקלאי מחליטה לקבל את טענות המשרד ולבטל את הרשעתו תוך העדפת מסלול המשך שיקומו.
ביטול הרשעתו של עובד ציבור בכיר בעבירות מרמה והונאה חמורות ועבירות כלכליות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משרדנו הביא לביטול הרשעתו של עובד ציבור בכיר בעירייה גדולה במרכז הארץ בעבירות מרמה והונאה חמורות וכן עבירות כלכליות שבוצעו במסגרת תפקידו.
ביטול כתב אישום בעבירות אלימות בתוך המשפחה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משרדנו הצליח להביא לביטול כתב אישום שהוגש נגד לקוח המשרד בעבירות אלימות בתוך המשפחה בגין תקיפה, איומים, הסגת גבול פלילית והטרדה טלפונית שבוצעו כלפי חברתו לחיים.
ביטול כתב אישום בעבירות אלימות בתוך המשפחה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוחת המשרד הוגש כתב אישום שייחס לה עבירות תקיפה ואיומים בתוך המשפחה. בעקבות ייצוג המשרד, הוחלט במדור תביעות ירושלים לאמץ את טענות ההגנה שלנו ולחזור בהם מכתב האישום שהוגש נגדה תוך ביטול העמדתה לדין פלילי.
ביטול כתב אישום בעבירות יבוא סמים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום חמור בחשד ליבוא סמים לישראל באמצעות רשת האינטרנט. בעקבות פניית משרדנו הסכימו בתביעות ירושלים לחזור בהם מכתב האישום ולבטל את העמדתו לדין פלילי וזאת לאחר שקיבלו את טענות ההגנה של משרדנו.
ביטול כתב אישום בעבירת מעשה מגונה בפומבי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של מעשה מגונה בפומבי. בעקבות פניית משרדנו לרשות התובעת, הסכימה המדינה לחזור בה מכתב האישום ולבטלו, זאת לאור טענת הגנת השכרות שעמדה לנאשם.
ביטול כתב אישום בעבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש. בעקבות פנייתו של בא כוחו של הנאשם, עו"ד אסף דוק, למפלג התביעות הפליליות במחוז ת"א במשטרת ישראל, הסכימה התביעה לחזור בה מכתב האישום, זאת לאור קשיים ראייתיים וטענת הגנה עצמית.
ביטול כתב אישום וסגירת תיק בהסדר מותנה ללקוח שהואשם באיומים ברצח - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד, אדם נורמטיבי העובד בתעשיית ההיי-טק, נחקר בחשד לעבירת איומים ברצח. בעקבות ייצוג משרדנו הוחלט במדור תביעות חדרה לבטל את כתב האישום שהוגש נגדו בבית משפט השלום בחדרה.
ביטול כתב אישום וסגירת תיק בהסדר מותנה ללקוחות שהואשמו בגניבה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוחות המשרד הוגש כתב אישום בעבירות גניבה בצוותא חדה בסכומי כסף גבוהים ובנסיבות לא פשוטות כלל ועיקר. בעקבות ייצוג משרדנו הוחלט במדור תביעות תל אביב לבטל את כתב האישום נגדם ולהפנות את התיק אל עבר אפיק חלופי ולסיימו בהסדר מותנה מבלי שנותר לחובתם כל ריש
ביטול כתב אישום ללקוח בעבירות העסקה והלנה של שוהים בלתי חוקיים בנסיבות מחמירות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
נגד לקוח המשרד, בעלים ומנהל של מסעדה באזור המרכז, הוגש כתב אישום שייחס לו הלנה והעסקה של מספר שוהים בלתי חוקיים בנסיבות מחמירות. בעקבות ייצוג משרדנו, הוחלט במדור תביעות נתניה לחזור בהם מכתב האישום והתיק נגדו נסגר בלא כלום.
ביטול כתב אישום ללקוח שהואשם בהחזקת 332 גרם קנאביס שלא לצריכה עצמית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
נגד לקוח המשרד, איש הייטק במקצועו, הוגש כתב אישום שייחס לו החזקת 332 גרם קנאביס שלא לצריכה עצמית בנסיבות לא פשוטות כלל ועיקר. בעקבות ייצוג משרדנו ופגמים ראייתיים של ממש בתיק החקירה כתב האישום נגדו בוטל בבית משפט השלום בתל אביב.
ביטול כתב אישום ללקוח שהואשם ביבוא סמים באינטרנט - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום שייחס לו יבוא סמים לישראל באמצעות רשת אינטרנט אנונימית (דארקנט). בעקבות ייצוג משרדנו הוחלט בתביעה המשטרתית לאמץ את טענות ההגנה שלנו ולחזור מכתב האישום שהוגש נגדו תוך ביטול העמדתו לדין פלילי.
ביטול כתב אישום ללקוח שהואשם בעבירות גניבה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום אשר ייחס לו עבירות גניבה. בעקבות ייצוג המשרד, הוחלט במדור תביעות נגב לאמץ את טענות ההגנה שלנו ולחזור בהם מכתב האישום שהוגש נגדו תוך ביטול העמדתו לדין פלילי.
ביטול כתב אישום ללקוח שהואשם בתקיפה ותגרה במקום ציבורי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום שייחס לו ולאדם אחר עבירות תקיפה ותגרה במקום ציבורי. בעקבות ייצוג משרדנו הוחלט בתביעות ת"א לאמץ את טענות ההגנה שלנו ולחזור מכתב האישום שהוגש נגדו תוך ביטול העמדתו לדין פלילי.
ביטול כתב אישום ללקוח שהחזיק ב-1.3 ק"ג של סם מסוג קנאביס - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום שייחס לו החזקת סם מסוג קנאביס במשקל של 1.3 ק"ג שלא לצריכתו העצמית. בעקבות ייצוג המשרד, הוחלט במדור תביעות אשקלון לאמץ את טענות ההגנה של משרדנו ולחזור בהם מכתב האישום שהוגש נגדו תוך ביטול העמדתו לדין פלילי.
ביטול כתב אישום לקטין שהואשם בהחזקת סכין שלא כדין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד קטין לקוח המשרד הוגש כתב אישום שייחס לו עבירת החזקת סכין בנסיבות לא פשוטות כלל ועיקר. בעקבות ייצוג המשרד, הוחלט במדור תביעות נוער רחובות לחזור בהם מכתב האישום שהוגש נגדו תוך ביטול העמדתו לדין פלילי.
ביטול כתב אישום לקטין שהואשם בעבירות סמים חמורות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
נגד לקוח המשרד, קטין בן טובים, הוגש כתב אישום שייחס לו עבירות סמים חמורות. בעקבות ייצוג משרדנו, הוחלט במדור תביעות דרום לחזור בהם מכתב האישום בבית המשפט לנוער בבאר שבע.
ביטול כתב אישום לקטין שהואשם בעבירת תקיפה וחבלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד שהינו קטין הוגש כתב אישום שייחס לו תקיפה וחבלה בקטין אחר. בעקבות ייצוג המשרד, הוחלט במדור תביעות רמלה לחזור בהם מכתב האישום שהוגש נגדו תוך ביטול העמדתו לדין פלילי.
ביטול כתב אישום לקטינה שהואשמה בעבירות גניבה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד קטינה לקוחת המשרד הוגש כתב אישום שייחס לה עבירות גניבה לא פשוטות כלל ועיקר. בעקבות ייצוג המשרד, הוחלט במדור תביעות נוער תל אביב לחזור בהם מכתב האישום שהוגש נגדה תוך ביטול העמדתה לדין פלילי.
ביטול מלא של מעצר בית ללקוח המואשם בעבירות אלימות במשפחה כנגד בת זוגו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משרדנו הביא לביטול מלא של מעצר הבית ללקוח המואשם בעבירות אלימות במשפחה כנגד בת זוגו. במסגרת דיון המעצר בבית המשפט השלום בקרית גת קבעה כב' השופטת נועה חקלאי כי ביטול מעצר הבית יאפשר לו חזרה לחיים נורמטיביים ובכך עשוי להפחית את מסוכנותו.
ביטול מניעת העסקתו של מורה במשרד החינוך שהורשע בעברו במעשה מגונה בקטין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד הורשע בעברו בביצוע עבירת מעשה מגונה בקטין ועקב כך לא יכל היה להמשיך ולעסוק בחינוך ובהוראה בשל האיסור הקיים בחוק המונע העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים. בעקבות ייצוג משרדנו החליטה ועדת המומחים לפי אותו החוק להעניק ללקוח פטור מלא מאיסור העיסוק.
ביטול עונש הרחקה מהאוניברסיטה לסטודנט שהואשם בהונאה בעבודת בית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד, סטודנט באוניברסיטת אריאל, הורשע על-ידי ועדת המשמעת בביצוע הונאה בעבודת בית והורחק מן הלימודים לתקופה של סמסטר. בעקבות ערעור שהגיש משרדנו החליטה ועדת הערר להיעתר לטיעונינו ולהשיבו לספסל הלימודים.
ביטול צו הרחקה שהוצא נגד לקוח במסגרת סכסוך שכנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משרדנו הביא לביטולו של צו הרחקה שהוצא נגד לקוח המשרד בעקבות תלונת שכניו על איומים והטרדות חוזרות ונשנות מצידו כלפיהם.
ביטול צו למניעת הטרדה מאיימת שהוצא בעקבות תלונת שווא במסגרת סכסוך שכנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משרדנו הביא לביטולו של צו למניעת הטרדה מאיימת שהוצא נגד לקוחות המשרד בעקבות תלונה של שכנם על אלימות חמורה ואיומים חוזרים ונשנים מצידם כלפיו.
ביטול צו למניעת הטרדה מאיימת שהוצא בעקבות תקיפת בת זוג - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משרדנו הביא לביטולו של צו למניעת הטרדה מאיימת שהוצא נגד לקוח המשרד בעקבות תלונת בת זוגו לשעבר על אלימות חמורה והטרדות חוזרות ונשנות מצידו כלפיה.
ביטול רישום משטרתי | התקהלות אסורה | היזק לרכוש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בעקבות בקשה לביטול רישום משטרתי שהוגשה על-ידי משרדנו החליטה המשטרה לסגור תיק בעבירות השתתפות בהתקהלות אסורה והיזק לרכוש במזיד שנוהל כנגד לקוח המשרד בעילה של חוסר אשמה פלילית ובכך לנקות את מעורבותו ושמו לחלוטין בפרשה שנפתחה נגדו.
ביטול רישום משטרתי בעבירות נשק וסחר בסמים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתחו תיקים משטרתיים בחשד שסחר בסמים והחזיק בנשק שלא כדין. במרוצת הזמן התיקים נגדו נסגרו במשטרה בעילות שונות וכך למעשה נותר לו רישום משטרתי. בעקבות בקשה שהגיש משרדנו לביטול הרישום המשטרתי שהיה לחובתו, הוחלט במדור מידע פלילי במשטרת ישראל למ
ביטול רישום משטרתי בעבירות סחר בסמים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בעקבות בקשה לביטול רישום משטרתי שהוגש על-ידי משרדנו החליטה המשטרה לסגור תיק בעבירות סחר בסמים שנוהל כנגד לקוח המשרד בעילה של "היעדר אשמה פלילית" ובכך לנקות את מעורבותו ושמו לחלוטין בפרשה שנפתחה נגדו.
ביטול רישום משטרתי בעבירת גניבה לעובדת משרד החינוך וסטודנטית ללימודי דוקטורט - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוחת המשרד,עובדת משרד החינוך וסטודנטית ללימודי דוקטורט, פנתה למשרדנו על מנת שנסייע לה במחיקת עברה הפלילי הכולל רישומים משטרתיים בעבירות גניבה. בעקבות ייצוג משרדנו הוחלט במדור מידע פלילי במטה הארצי לבטל את רישומיה המשטרתיים.
ביטול רישום משטרתי ללקוח בעבירות מרמה והונאה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מדור מידע פלילי במשטרה קיבל את בקשת משרדנו לבטל את הרישום המשטרתי שהיה לחובתו של לקוח המשרד בעבירות קבלת דבר במרמה, התחזות לאדם אחר וזיוף מסמכים.
ביטול רישום משטרתי ללקוח שנחשד במכירת משקאות משכרים לקטינים לרגל חגיגות 70 שנות עצמאות למדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בחשד למכירת משקאות משכרים לקטינים. התיק נגדו נסגר מחוסר עניין לציבור ונותר לו רישום משטרתי. בעקבות ייצוג משרדנו הוחלט במדור מידע פלילי למחוק את עברו המשטרתי.
ביטול רישום משטרתי ללקוח שנחשד במסירת ידיעה כוזבת לרגל חגיגות 70 שנות עצמאות למדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בחשד למסירת ידיעה כוזבת למשטרה. בעקבות בקשת משרדנו לביטול הרישום המשטרתי הקיים לחובתו של הלקוח, הוחלט במדור מידע פלילי במשטרה למחוק את עברו המשטרתי ובכך לנקות את שמו ומעורבותו בפרשה שנוהלה נגדו ולהמשיך במימוש שאיפותיו המקצו
ביטול רישום פלילי לדוקטור למדעי המחשב ומרצה מוביל בתחום אבטחת המידע - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד, דוקטור למדעי המחשב ומרצה מוביל בתחום אבטחת המידע, פנה למשרדנו על מנת שנסייע לו במחיקת עברו הפלילי. בעקבות ייצוג משרדנו הוחלט במדור מידע פלילי במטה הארצי לבטל את רישומיו המשטרתיים.
בית המשפט הורה על מאסרו של אבי דוביצקי צייד הפדופילים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אבי דוביצקי, העבריין ופושט הרגל הנמלט המכנה עצמו “צייד הפדופילים” ומפעיל את דף הפייסבוק "נתפסו על חם", נשלח למאסר עקב הפרות חוזרות ונשנות של צווים שיפוטיים שניתנו נגדו.
בית המשפט המחוזי ביטל הרשעתו של אדם שתקף ופצע שתי נשים בהתקף פסיכוטי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד הורשע בבית משפט השלום בתל אביב בתקיפתן ופציעתן באלימות של שתי נשים אקראיות ברחוב לאחר שצרך פטריות הזיה ונכנס למצב פסיכוטי. בעקבות ערעור פלילי שהגשנו על הרשעתו, החליט בית המשפט המחוזי בתל אביב, בצעד אמיץ יש לומר, לבטל את הרשעתו בדין ובכך לסלול מ
בית המשפט העליון דוחה ערר המדינה על שחרור נאשם בעבירות מין חמורות בילדים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המדינה הגישה ערר על החלטת בית המשפט המחוזי בבאר שבע לשחרר נאשם בעבירות מין חמורות בילדים לחלופת מעצר חרף תסקיר שירות מבחן שלילי ביותר. בית המשפט העליון דוחה את ערר המדינה, מותיר את חלופת המעצר על כנה ומוסיף כי "כשעסיקנן בדיני מעצרים חומרתן של העבירות
דחיית בקשה למתן צו הרחקה נגד לקוחה בעקבות חשיפת הקלטה שהוכיחה שדווקא מבקש הצו הוא שאיים ותקף - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוחת המשרד, עובדת מדינה, הוזמנה לדיון בבית משפט השלום ברחובות עקב בקשה לצו למניעת הטרדה מאיימת שהגיש נגדה שכנה בבניין המגורים המשותף. במהלך הדיון, השמיע משרדנו הקלטה ממנה נלמד שדווקא המבקש הוא זה שאיים ותקף את הלקוחה. בעקבות כך נדחתה הבקשה למתן צו הרחקה.
הארכת מאסר מותנה לנאשם בעבירות סחר בסמים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משרדנו מנע כניסתו מאחורי סורג ובריח של לקוח המשרד שהואשם בעבירות סחר בסמים על אף מאסר על תנאי שהיה לחובתו וללא הסדר טיעון. בית משפט השלום בתל אביב החליט לקבל את טענות משרדנו ולהורות על הארכת מאסרו על תנאי למשך תקופה של 6 חודשים של הלקוח וחיובו בצו מבחן למ
הארכת מאסר מותנה לנאשם בפעם השלישית בעבירות סמים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משרדנו מנע כניסתו של נאשם בעבירות סמים מאחורי סורג ובריח לאחר שהגיע להסדר טיעון עם תביעות דרום לפיו הנאשם יודה בכתב אישום מתוקן בתמורה להארכת מאסרו על תנאי בפעם השלישית וחיובו ב-100 שעות בלבד של שירות לתועלת הציבור וצו מבחן למשך שנה.
הארכת מאסר על תנאי חב הפעלה ופסילה בפועל בעבירות סמים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משרדנו מנע את כניסתו לכלא ושלילת רישיון הנהיגה של לקוח שהואשם בעבירות סמים ואשר עמדו לחובתו מאסר על תנאי חב הפעלה ופסילה בפועל לתקופה של חצי שנה.
הארכת מאסר על תנאי חב הפעלה ללקוח המשרד בעבירות סמים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משרדנו מנע כניסתו של נאשם בעבירות סמים מאחורי סורג ובריח לאחר שהגיע להסדר טיעון עם תביעות אשקלון לפיו הנאשם יודה בכתב אישום מתוקן בתמורה להארכת מאסרו על תנאי. בית משפט השלום בקרית גת מצא לנכון לכבד את ההסדר בהיותו סביר ומאזן נכונה בין האינטרס הציבורי לאינ
הארכת מאסר על תנאי חב הפעלה למסיע שוהים בלתי חוקיים בפעם השנייה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משרדנו מנע את כניסתו לכלא של לקוח שהואשם בעבירת הסעת שוהים בלתי חוקיים בפעם השנייה ואשר עמד לחובתו מאסר על תנאי חב הפעלה. לאור קשיים ראייתיים בתיק החקירה הגענו להסדר טיעון מקל ביותר עם תביעות ת"א לפיו מאסרו המותנה יוארך.
הוצאת צו הרחקה נגד אישה שחשדה שבעלה בוגד בה עם אחרת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוחת המשרד פנתה למשרדנו בטוענה שהיא חווה הטרדות ואיומים חוזרים ונשנים מצד אישה אחרת על רקע חשדה כי בעלה בוגד בה עימה. בעקבות כך, משרדנו פעל להוצאת צו למניעת הטרדה מאיימת כנגדה שהתקבל ואסר עליה להמשיך ולהטריד את לקוחת המשרד.
הורים שנחשדו בתקיפת ילדיהם הקטינים לא יועמדו לדין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
זוג הורים למשפחה נורמטיבית מאזור המרכז, זומנו בוקר אחד לחקירה בחשד לתקיפת ילדיהם הקטינים. בעקבות ייצוג משרדנו, פרקליטות מרכז החליטה לבסוף לסגור את תיק החקירה נגדם ובכך להימנע מהגשת כתב אישום והעמדתם בפני סיכון עונשי גבוה.
החזקת סם שלא לצריכה עצמית - ענישה מקלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
עונש מקל במיוחד ללקוח המשרד שהואשם בהחזקת סמים שלא לצריכה עצמית הכולל מאסר על תנאי וקנס כספי נמוך.
החזרת רישיון נשק ללקוח לאחר ערר על החלטת פקיד רישוי כלי יריה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לאחרונה פנה למשרדנו לקוח שרישיון הנשק הוחרם לו עקב חקירה במשטרה. בעקבות הגשת ערר על החלטת פקיד רישוי כלי ירייה, החליטו במשרד לביטחון הפנים להחזיר לידיו את רישיון הנשק וכלי הירייה באופן מיידי.
החלטה תקדימית - הסדר מותנה אינו מונע הגשה של קובלנה פלילית פרטית בגין אותו אירוע - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משרדנו מייצג לקוח שהגיש נגד נאשמת כתב אישום עקב תקיפתו על ידה. הנאשמת טענה להגנה מן הצדק בעקבות הסדר מותנה שנחתם ביחס לאותו אירוע. השופט איתן קורנהאוזר קבע כי הסדר מותנה שנחתם בין נאשמת לבין התביעה אינו מונע הגשה של קובלנה פלילית פרטית בגין אותו האירוע.
המשטרה סגרה תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם באיומים נגד בת זוגו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד, פנסיונר ומדריך קבוצות מטיילים, נעצר ונחקר במשטרת מודיעין בחשד שאיים על בת זוגו. בעקבות ייצוג משרדנו, הוחלט במדור תביעות רמלה לסגור את תיק החקירה נגדו בעילה של היעדר אשמה פלילית.
הפסד צורם נוסף לאבי דוביצקי (צייד הפדופילים) - ישלם ללקוח המשרד 400,000 ש"ח לאחר שהשמיצו באינטרנט - עורך דין פלילי אסף דוק ©
הפסד צורם נוסף לאבי דוביצקי המכנה עצמו "צייד הפדופילים" אשר נמלט מהארץ בשנת 2014. בית משפט השלום בתל אביב חייבו לשלם ללקוח המשרד פיצוי בגובה 400,000 ₪ לאחר שהשמיצו ופרסם עליו כי הוא פדופיל.
הפסד צורם נוסף לאבי דוביצקי (צייד הפדופילים) - ישלם ללקוח המשרד 400,000 ש"ח לאחר שהשמיצו באינטרנט - עורך דין פלילי אסף דוק ©
הפסד צורם נוסף לאבי דוביצקי המכנה עצמו "צייד הפדופילים" אשר נמלט מהארץ בשנת 2014. בית משפט השלום בתל אביב חייבו לשלם ללקוח המשרד פיצוי בגובה 400,000 ₪ לאחר שהשמיצו ופרסם עליו כי הוא פדופיל.
הפסקת הליכים פליליים נגד נאשם ברצח אשתו מחמת אי כשירותו לעמוד לדין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי בבאר שבע הורה היום על הפסקת ההליכים המשפטיים נגד לקוח המשרד, תושב באר שבע, שרצח את אשתו בעיר בחודש פברואר השנה. בית המשפט קיבל את חוות הדעת הפסיכאטריות על הנאשם, שיופנה כעת לאשפוז על-ידי הפסיכיאטר המחוזי.
הפרקליטות החליטה לגנוז תיק אונס חמור כנגד לקוח המשרד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד הואשם בתקיפות מיניות ומעשי אונס כלפי קרובת משפחתו לאורך שנים רבות ומגיל צעיר במיוחד. בעקבות ייצוג משרדנו וטענותינו בדבר חולשת הראיות שנאספו נגדו, הוחלט בפרקליטות מחוז מרכז לסגור את התיק מבלי להעמידו לדין פלילי. להלן כתבתה של טל אריאל אמיר שפורס
התפרצות למקום מגורים וגניבת רכוש - ענישה מקלה במיוחד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
ענישה מקלה במיוחד ללקוח המשרד בעבירות התפרצות לדירה ב-2 הזדמנויות שונות וגניבת רכוש ותכשיטים רבים של בעליה שנפטרו זה מכבר.
זיכוי לקוח מעבירת מעשה מגונה בקטינה בנסיבות אינוס - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט בירושלים החליט לזכות לקוח שהואשם במעשה מגונה בנסיבות אינוס כלפי קטינה בת 11 שהכיר בפייסבוק. כב' השופט שמעון לייבו קבע כי חרף תחולתה הרחבה של עבירת המעשה המגונה, אין מדובר ב"מים שאין להם סוף".
זיכוי לקוח שהואשם בהדלפת שאלון בחינה באוניברסיטה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום בעבירות הונאה לאחר שנטען כלפיו שהדליף שאלון בחינה באוניברסיטה. בעקבות ייצוג משרדנו הוחלט לזכות אותו מהעבירות שיוחסו לו משום שלא נמצאה כל תשתית ראייתית להרשעתו בדין.
זיכוי לקוחות המשרד מעבירות מרמה והונאה במכללת אורט בראודה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית הדין לערעורים של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה החליט לזכות לקוחות של המשרד שהואשמו בעבירות מרמה והונאה. בעקבות טיעונים שהושמעו על-ידנו, החליט מותב בית הדין שלא נמצאה תשתית ראייתית מבוססת ורחבה דיה להרשיע את הסטודנטים במיוחס להם בכתב האישום.
זיכוי נאשם בתיק פשע חמור בעבירות של אונס, מעשי סדום, איומים ותקיפת קטין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
עו"ד אסף דוק הביא לזיכויו המלא של נאשם בעבירות חמורות של אונס, מעשי סדום, תקיפה ואיומים שבוצעו, כך על פי הנטען, כלפי קטין בן 11 ממרכז הארץ. במהלך דיוני ההוכחות עו"ד אסף דוק הוכיח שאין בראיות מספיק כדי להרשיע את הנאשם ומשכך הוא זוכה לחלוטין.
זיכוי נאשם מעבירות איומים ותקיפת עובד ציבור - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משרדנו הביא לזיכוי של לקוח המשרד מעבירות איומים ותקיפת עובד ציבור, לאחר שהצליח להוכיח שאין בראיות מספיק כדי להרשיעו במיוחס לו ומשכך הוא זוכה לחלוטין ממעורבות בפרשה שנוהלה נגדו.
זיכוי נאשם מעבירות הונאה במוסד אקדמי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית הדין לערעורים של המכללה האקדמית ת"א-יפו החליט לזכות לקוח של המשרד שהואשם בעבירות הונאה בבחינה. בעקבות טיעונים שהושמעו על-ידנו, החליט מותב בית הדין שלא נמצאה תשתית ראייתית מבוססת ורחבה דיה להרשיע את הסטודנט במיוחס לו.
זיכוי נאשם מעבירות מין בעקבות קשיים ראייתיים ומחדלי חקירה חמורים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט השלום בתל אביב החליט לזכות לקוח שהואשם במעשה מגונה בפומבי כלפי שלוש תלמידות בית ספר שעמדו בתחנת אוטובוס בגבעתיים. בעקבות טיעונים שהושמעו על-ידי משרדנו, החליטה כב' השופטת תרצה שחם קינן כי גם לאחר שמיעת הראיות בתיק, המאשימה לא נשאה בנטל הראיית
זיכוי נאשם מעבירות מרמה והונאה באוניברסיטת אריאל בשומרון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
ועדת המשמעת באוניברסיטת אריאל החליטה לזכות לקוח של המשרד שהואשם בעבירות מרמה והונאה. בעקבות ייצוג משרדנו החליטו חברי הועדה שאכן לא נמצאה תשתית ראייתית מבוססת ורחבה דיה להרשיעו במיוחס לו והוא זוכה מחמת הספק.
זיכוי סטודנט מעבירות הונאה באוניברסיטת אריאל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
ועדת המשמעת באוניברסיטת אריאל החליטה לזכות לקוח של המשרד שהואשם בשלוש עבירות הונאה. בעקבות טיעונים שהושמעו על-ידנו, החליטו חברי הועדה שאכן לא נמצאה תשתית ראייתית מבוססת ורחבה דיה להרשיע את הסטודנט במיוחס לו בכתב האישום.
זיכוי סטודנטית מעבירות זיוף והונאה במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית הדין לערעורים של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה החליט לזכות לקוחה של המשרד, סטודנטית בשנה הרביעית ללימודיה, שהואשמה בעבירות זיוף והונאה חמורות. בעקבות טיעונים שהושמעו על-ידנו, החליט מותב בית הדין שלא נמצאה תשתית ראייתית מבוססת ורחבה דיה להרשיעה במי
זיכוי קצין שב"ס מעבירות הונאה באוניברסיטת אריאל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
ועדת המשמעת באוניברסיטת אריאל החליטה לזכות לקוח של המשרד, קצין שב"ס, שהואשם בארבע עבירות הונאה. בעקבות ייצוג משרדנו, החליטו חברי הועדה שאכן לא נמצאה תשתית ראייתית מבוססת ורחבה דיה להרשיע את הסטודנט במיוחס לו בכתב האישום.
חודשיים עבודות שירות בלבד לנאשם שביצע מעשים מגונים בחמש קטינות בתחבורה הציבורית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום חמור שייחס לו ביצוע מעשים מגונים בחמש קטינות בתחבורה הציבורית במרכז הארץ. משרדנו הגיע להסדר טיעון עם פרקליטות מחוז מרכז לפיו הנאשם יודה בכתב אישום מתוקן בתמורה לעונש מקל במיוחד הכולל חודשיים עבודות שירות בלבד, זאת לאור התשתי
חזרה מכתב אישום בעבירה של מכירת משקה משכר לקטין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של מכירת משקה משכר לקטין בפיצוציה בו עבד. בעקבות פנייתו של בא כוחו של הנאשם, עו"ד אסף דוק, למפלג התביעות הפליליות במשטרת ישראל, הסכימה התביעה לחזור בה מכתב האישום.
חזרה מכתב אישום בעבירות סמים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד הנאשם הוגש כתב אישום חמור המייחס לו עבירות סמים. בעקבות פניית משרדנו למדור תביעות חדרה במשטרת ישראל, הסכימה התביעה לחזור בה מכתב האישום, זאת לאור קשיים ראייתיים חמורים בתיק החקירה.
למרות שהורשע במספר רב של תיקים פליליים חמורים קיבל חנינה מנשיא המדינה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
נשיא המדינה, מר ראובן ריבלין, נעתר לבקשת חנינה שהגיש משרדנו בשמו של לקוח שהורשע במספר רב של תיקים פליליים חמורים בעברו, הורה על מחיקת עברו הפלילי ובכך סלל את השתלבותו מחדש בחברה.
למרות שנמלט מאימת הדין - אבי דוביצקי ישלם ללקוח המשרד 400,000 ש"ח לאחר שהוציא דיבתו ברשת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מבול התביעות נגד "צייד הפדופילים" אבי דוביצקי נמשך. תביעה שהוגשה על-ידי משרדנו נגד אבי דוביצקי לבית המשפט השלום בתל אביב הסתיימה בפסק דין המחייב אותו לשלם ללקוח המשרד סך של 400,000 ₪ בתוספת הוצאות משפט.
למרות שנמלט מאימת הדין - אבי דוביצקי ישלם ללקוח המשרד 400,000 ש"ח לאחר שהוציא דיבתו ברשת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מבול התביעות נגד "צייד הפדופילים" אבי דוביצקי נמשך. תביעה שהוגשה על-ידי משרדנו נגד אבי דוביצקי לבית המשפט השלום בתל אביב הסתיימה בפסק דין המחייב אותו לשלם ללקוח המשרד סך של 400,000 ₪ בתוספת הוצאות משפט.
לקוח שהואשם בעבירות פדופיליה חמורות ברשת לא יועמד לדין פלילי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד הואשם בעבירות פדופיליה חמורות לאחר שהתכתב עם סוכן מדיח מטעם עצמו בשם אבי דוביצקי, שהתחזה לקטינה ברשת האינטרנט ושידל אותו להגיע למקום מפגש באחת מערי הדרום. בעקבות ייצוג משרדנו ולאור עמידת הלקוח על חפותו הוחלט במחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה לסגור
מאסר על תנאי בלבד ללקוח שאיים להרוג את בת זוגו לאחר שדרך לעברה את נשקו תוך שהוא מכניס כדור לבית הבליעה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מאסר על תנאי בלבד ללקוח שאיים להרוג את בת זוגו לאחר שדרך לעברה את נשקו האישי מסוג M16 ותוך שהוא מכניס כדור לבית הבליעה. בית משפט השלום באשקלון ביצע איזונים נכונים בין השיקולים השונים והחליט לבסוף לקבל את טענותינו ולגזור את עונשו בתחתית מתחם הענישה למאסר ע
מאסר על תנאי בלבד ללקוח שהחזיק 2,443 תמונות וסרטי תועבה ובהם דמויות של קטינים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום שייחס לו ריבוי עבירות של החזקת פרסום תועבה, לאחר שנמצא מחזיק ב-2,443 תמונות וסרטי תועבה ובהם דמויות של קטינים. בעקבות ייצוג משרדנו הושג הסדר מקל ביותר עם פרקליטות מחוז מרכז לפיו הוא קיבל מאסר על תנאי בלבד.
מאסר על תנאי בלבד ללקוח שהטריד מינית סוכנת משטרתית שהתחזתה לקטינה בת 13 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מאסר על תנאי בלבד ללקוח המשרד שנעצר ונחקר בחשד שהטריד מינית קטינות, לאחר שפנה לסוכנת משטרתית, שהתחזתה לקטינה בת 13, באמצעות הצ'אט וניהל עמה שיחות בעלות אופי מיני.
מחיקת רישום משטרתי בעבירות פריצה וגניבה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בעקבות בקשה לביטול רישום משטרתי שהוגשה על-ידי משרדנו החליטה המשטרה לסגור תיק בעבירות פריצה וגניבת רכוש שנוהל כנגד לקוח המשרד בעילה של "היעדר אשמה פלילית" ובכך לנקות את מעורבותו ושמו לחלוטין בפרשה שנפתחה נגדו.
מחיקת רישום משטרתי בעבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בעקבות בקשה לביטול רישום משטרתי שהוגשה על-ידי משרדנו למדור מידע פלילי החליטה המשטרה למחוק רישום משטרתי בעבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש ובכך לנקות את מעורבותו ושמו לחלוטין בחקירה שנוהלה נגדו.
מחיקת רישום פלילי לפרופסור לרפואה ומרצה באוניברסיטאות ברחבי העולם - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד, פרופסור לרפואה ומרצה באוניברסיטאות ברחבי העולם, פנה למשרדנו על מנת שנסייע לו במחיקת עברו הפלילי. בעקבות ייצוג משרדנו הוחלט במדור מידע פלילי במשטרה לבטל את רישומיו המשטרתיים ובכך לנקות את שמו ומעורבותו בפרשיות שנוהלו נגדו ולהמשיך במימוש שאיפותי
מעסה שנעצר בחשד לאונס וביצוע מעשים מגונים במטופלות שוחרר בעקבות כשלים חמורים בהתנהלות המשטרה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד, מעסה מקצועי ומוכר בתחומו מאזור המרכז, נעצר בחשד לאונס וביצוע מעשים מגונים במספר מטופלות שלו. הלקוח הכחיש מן ההתחלה את החשדות שיוחסו לו. בעקבות ייצוג משרדנו, הלקוח שוחרר לביתו כבר בדיון הארכת המעצר הראשון, זאת בעקבות כשלים חמורים בהתנהלות המשטר
מקרה של גניבה על ידי עובד הסתיים בהסדר פשרה ומבלי שהוגשה נגדו תלונה במשטרה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוחת המשרד, עובדת רשת בתי מרקחת גדולה, נחשדה בגניבה ממעביד בגובה עשרות אלפי שקלים. משרדנו התייצב לצידה של הלקוחה וניהל משא ומתן מול המחלקה המשפטית של הרשת שהתחייבה, בתמורה להשבת חלק מן הסכום, שלא לנקוט נגדה כל הליך משפטי.
משרדנו עצר כתבת תחקיר שקרית ומגמתית כנגד איש תקשורת מוכר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד, איש תקשורת מוכר, עמדה להתפרסם כתבת תחקיר שקרית ומגמתית ב"ידיעות אחרונות" ואתר Ynet, אשר ייחסה לו ניצול מיני של עשרות צעירות. לאחר התערבות משרדנו הורה בית המשפט המחוזי בתל אביב על איסור פרסום שמו של הלקוח ו/או כל פרט היכול להוביל
נער שנחשד בביצוע מעשים מגונים והטרדות מיניות כלפי תלמידות בית ספר לא יועמד לדין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד, נער בן טובים, נפתח תיק פלילי בחשד לביצוע מעשים מגונים והטרדות מיניות כלפי תלמידות בבית הספר שבו למד. בעקבות ייצוג משרדנו ולאור עמידת הלקוח על חפותו הוחלט בפרקליטות מחוז מרכז לסגור את תיק החקירה נגדו.
סגירת 4 תיקים ללקוח בעבירות סחר בסמים ומכירת משקאות משכרים לקטינים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתחו 4 תיקים פליליים בחשד לסחר בסמים ומכירת משקאות משכרים לקטינים. בעקבות ייצוג משרדנו הוחלט בתביעות רמלה לאמץ את טענות ההגנה שלנו ולסגור את כל תיקי החקירה כנגדו, דבר שמנע את העמדתו בפני סיכון עונשי גבוה.
סגירת תיק אונס נגד לקוח מחוסר אשמה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בחשד לאונס וביצוע מעשה סדום באישה אותה הכיר באמצעות הפייסבוק. לאחר הליך השימוע הוחלט בפרקליטות מחוז מרכז לסגור את תיק החקירה נגדו מחוסר אשמה פלילית ובכך לנקות את שמו ומעורבותו לחלוטין בפרשה שנוהלה נגדו.
סגירת תיק בהיעדר אשמה להורים שנחשדו בתקיפה והתעללות בילדיהם הקטינים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד זוג הורים נפתחה חקירה בעבירות תקיפה והתעללות בילדיהם הקטינים לאורך תקופה ארוכה. בעקבות ייצוג משרדנו החליטה פרקליטות מחוז ירושלים לסגור את התיק נגדם בעילה של "היעדר אשמה פלילית" ובכך לנקות את שמם ומעורבותם לחלוטין בפרשה שנוהלה נגדם.
סגירת תיק בהסדר מותנה בעבירות זיוף וקבלת דבר במרמה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוחת המשרד נפתח תיק פלילי בחשד לעבירות זיוף וקבלת דבר במרמה כלפי שגרירות ארה"ב בישראל. בעקבות ייצוג משרדנו הוחלט בפרקליטות מחוז ת"א לסגור את התיק נגדה בעילה של הסדר מותנה במסגרת הליך "הטיה מהליך פלילי" אשר מפנה חשודים להליכי שיקו
סגירת תיק בהסדר מותנה ללקוח שהואשם שפרץ לחדר במלון וביצע מעשה מגונה בעובדת שלו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד, עובד מוערך במלון בדרום, הואשם שפרץ לחדר במלון וביצע מעשה מגונה בעובדת שלו. בעקבות ייצוג משרדנו הוחלט בפרקליטות דרום לסגור את התיק נגדו בהסדר מותנה.
סגירת תיק בהסדר מותנה ללקוח שהטריד מינית עובדת קטינה שלו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד, בעלים של צוות בידור במלון בדרום, נחקר בחשד להטרדה מינית של עובדת קטינה שלו. בעקבות ייצוג משרדנו הוחלט בפרקליטות דרום שלא להגיש נגדו כתב אישום ולסגור את התיק בהסדר מותנה מבלי שנותר לחובתו כל רישום פלילי.
סגירת תיק במסגרת הליך שימוע בעבירות איומים והיזק לרכוש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי לאחר שנחקר תחת אזהרה בגין איומים והיזק לרכוש במזיד כלפי אדם אחר. בעקבות פניית משרדנו הסכימה התביעה לסגור את התיק נגדו מבלי להעמידו לדין פלילי.
סגירת תיק גניבה שנפתח נגד מורה בהיעדר אשמה פלילית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוחת המשרד, מורה במקצועה, נפתח תיק פלילי בחשד לעבירות גניבה. בעקבות בקשה לשינוי עילת הסגירה של התיק שהגיש משרדנו, הוחלט במשטרה לקבל את טענותינו ולסגור את תיק החקירה נגדה בעילה של "היעדר אשמה פלילית".
סגירת תיק חקירה בעבירות תיווך וסחר בסמים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוחת המשרד נפתח תיק פלילי בחשד לתיווך וסחר בסמים מסוכנים. במסגרת הליך השימוע הוחלט בפרקליטות מחוז ת"א לסגור את תיק החקירה כנגדה ובכך להימנע מהגשת כתב אישום והעמדתה בפני סיכון עונשי גבוה.
סגירת תיק חקירה כנגד לקוחה שנחשדה בתקיפה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוחת המשרד נפתח תיק פלילי בחשד לתקיפה של אדם אחר בשל סכסוך בין-אישי. בעקבות פניית משרדנו החליטו ביחידת התביעות של מחוז יהודה ושומרון על סגירת התיק נגדה מבלי להעמידה לדין פלילי.
סגירת תיק חקירה ללקוח שנחשד במעשה מגונה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק משטרתי בחשד למעשה מגונה באישה. בעקבות ייצוג משרדנו הוחלט בפרקליטות מחוז ת"א שלא להגיש נגדו כתב אישום ולסגור תיק החקירה מבלי להעמידו לדין פלילי.
סגירת תיק חקירה ללקוחה שנחשדה באיומים וחבלה במזיד ברכב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוחת המשרד, אישה נורמטיבית ואם לתינוק שזה עתה נולד, נלקחה לחקירה במשטרת שכונות בתל אביב בחשד שאיימה וחיבלה במזיד ברכבו של בן זוגה לשעבר. בעקבות ייצוג משרדנו הוחלט בתביעות ת"א לסגור את התיק נגדה.
סגירת תיק חקירה למעסה שנחשד בביצוע מעשים מגונים במטופלות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד, מעסה במקצועו, נעצר ונחקר בחשד לביצוע מעשים מגונים במטופלות שהגיעו אליו לטיפול בקליניקה שבבעלותו במרכז הארץ. הלקוח הכחיש מן ההתחלה את החשדות שיוחסו לו. בעקבות ייצוג משרדנו התיק נגדו נסגר ונמנעה העמדתו לדין פלילי.
סגירת תיק חקירה נגד קטין שנחשד בהתפרצות לבית כנסת באזור ירושלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד שהינו קטין נפתח תיק פלילי בחשד להתפרצות לבית כנסת ומקווה באזור ירושלים וגניבת ממתקים ופריטים נוספים. בעקבות פניית משרדנו החליט מדור תביעות ירושלים על סגירת תיק החקירה נגדו ובכך להימנע מהעמדתו לדין פלילי והכתמת עתידו עוד מגיל קטנות.
סגירת תיק יבוא קנביס לישראל בהיעדר אשמה פלילית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד, מאבטח במקצועו, נפתח תיק פלילי בגין יבוא סמים לישראל. בעקבות ערר שהוגש על-ידי משרדנו בנושא החליטו במדור תביעות ת"א לקבל את טענותינו ולסגור את התיק המשטרתי שנוהל נגדו בעילה של היעדר אשמה פלילית.
סגירת תיק לאחר שימוע ללקוח שנחשד בקבלת דבר במרמה והונאה בכרטיסי חיוב ברשת האינטרנט בסכומי כסף גבוהים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד נעצר ונחקר ביחידת להב 433 בחשד לקבלת דבר במרמה והונאה בכרטיסי חיוב ברשת האינטרנט בסכומי כסף גבוהים. לאחר הליך שימוע שנערך במחלקת הסייבר של פרקליטות המדינה הוחלט לסגור את התיק הפלילי נגדו.
סגירת תיק ללקוח שייבא סמים באינטרנט - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי לאחר שנחקר תחת אזהרה בגין יבוא סמים לישראל באמצעות האינטרנט. בעקבות פניית משרדנו הסכימה התביעה לקבל את טענות ההגנה שלנו ולסגור את התיק נגדו מבלי להעמידו לדין פלילי.
סגירת תיק ללקוח שנחשד באספקת סם לאדם אחר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בעבירות סמים זאת לאחר שנחקר תחת אזהרה בגין אספקת סם לאדם אחר. לאחר פניית משרדנו החליטה התביעה לסגור את התיק נגדו מבלי להעמידו לדין פלילי.
סגירת תיק ללקוח שנחשד בהחזקת פרסום חומר תועבה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד, איש מחשבים במקצועו, נעצר בחשד להחזקה ופרסום של חומר תועבה. בעקבות ייצוג משרדנו ולאור עמידת הלקוח על חפותו באירוע שיוחס לו, בשים דגש על התשתית הראייתית הרעועה, הוחלט בפרקליטות מחוז מרכז לסגור את תיק החקירה נגדו.
סגירת תיק לשחקן כדורסל ישראלי שנחשד בהחזקת סכין וסמים שלא לצריכה עצמית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד, שחקן כדורסל ישראלי במקצועו, נעצר בחשד להחזקת סכין וסמים שלא לצריכה עצמית. בעקבות ייצוג משרדנו ולאור עמידת הלקוח על חפותו באירוע שיוחס לו, בשים דגש על התשתית הראייתית הרעועה, הוחלט במדור תביעות זבולון לסגור את תיק החקירה נגדו.
סגירת תיק מחוסר אשמה לאחות מוסמכת שנחשדה בתקיפת ילדיה הקטינים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוחת המשרד, אחות מוסמכת במקצועה, נפתח תיק פלילי בחשד שתקפה את ילדיה הקטינים. בעקבות ייצוג משרדנו, הוחלט בפרקליטות מחוז מרכז לסגור את תיק החקירה נגדה בעילה של היעדר אשמה פלילית ובכך לנקות את שמה.
סגירת תיק מחוסר אשמה לגננת שהואשמה באלימות כלפי קטינים בגן ילדים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוחת המשרד, גננת במקצועה, נחקרה בחשד לאלימות כלפי קטינים בגן ילדים בעיר יבנה. הלקוחה הכחישה מן ההתחלה את החשדות שיוחסו לה. בעקבות ייצוג משרדנו, הוחלט בפרקליטות מחוז מרכז לסגור את תיק החקירה נגדה בעילה של היעדר אשמה פלילית.
סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם באונס אישה תוך ניצול מצבה הנפשי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד נעצר בחשד לאונס אישה אותה הכיר תוך ניצול מצבה הנפשי. עוד בזמן החקירה התברר כי עסקינן בתלונת שווא מצב המתלוננת. בעקבות ייצוג משרדנו, הוחלט בפרקליטות מחוז תל אביב לסגור את תיק החקירה נגדו בעילה של היעדר אשמה פלילית ובכך לנקות את שמו ומעורבותו בפר
סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם באיומים כלפי בת זוגו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד, איש ביטחון במקצועו, נעצר ונחקר בחשד שאיים על בת זוגו. הלקוח הכחיש מן ההתחלה את החשדות שיוחסו לו. בעקבות ייצוג משרדנו, הוחלט במשטרה לסגור את תיק החקירה נגדו בעילה של היעדר אשמה פלילית ובכך לנקות את שמו ומעורבותו בפרשה שנוהלה נגדו.
סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם באלימות כלפי גרושתו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד נחקר בחשד לאלימות כלפי גרושתו בעקבות סכסוך גירושים מכוער המתנהל ביניהם. עוד בזמן החקירה התברר כי עסקינן בתלונת כזב מצד המתלוננת. בעקבות ייצוג משרדנו, הוחלט במדור תביעות רמלה לסגור את תיק החקירה נגדו בעילה של היעדר אשמה פלילית.
סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם בהחזקת נשק שלא כדין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד, איש ביטחון במקצועו, נעצר בחשד להחזקת נשק שלא כדין. הלקוח הכחיש מן ההתחלה את החשדות שיוחסו לו. בעקבות ייצוג משרדנו, הוחלט בפרקליטות חיפה לסגור את תיק החקירה נגדו מחוסר אשמה פלילית.
סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם ביבוא סם מסוג הרואין באמצעות האינטרנט - עורך דין פלילי אסף דוק ©
נגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בחשד ליבוא סם מסוג הרואין באמצעות האינטרנט. בעקבות ייצוג משרדנו ובשל עמידת הלקוח על חפותו באירוע שיוחס לו, הוחלט בפרקליטות דרום לסגור את תיק החקירה נגדו מחוסר אשמה פלילית.
סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם במעשה מגונה בקטין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד, אדם נורמטיבי העובד באחת התעשיות הביטחוניות, נחקר בחשד לעבירת מעשה מגונה בקטין בן 13. בעקבות ייצוג משרדנו, הוחלט בפרקליטות מחוז מרכז לסגור את התיק הפלילי נגדו בעילה של היעדר אשמה פלילית.
סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם בסחר בסמים מסוכנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד, אדם צעיר ונורמטיבי, נחקר בחשד לעבירות סחר בסמים מסוכנים. הלקוח הכחיש מן ההתחלה את החשדות שיוחסו לו. בעקבות ייצוג משרדנו, הוחלט בפרקליטות מחוז תל אביב לסגור את תיק החקירה נגדו בעילה של היעדר אשמה פלילית.
סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם בתקיפת אביה של בת זוגו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד נחקר בחשד לתקיפת אביה של בת זוגו בעקבות סכסוך משפחתי שהתגלע בין השניים. עוד בזמן החקירה התברר כי עסקינן בתלונת כזב מצד המתלונן. בעקבות ייצוג משרדנו, הוחלט במדור תביעות ת"א לסגור את תיק החקירה נגדו בעילה של היעדר אשמה פלילית ובכך לנקות את ש
סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שנחשד בביצוע מעשים מגונים בקטינה בת 12 והחזקת סמים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד, אזרח למופת המשרת ביחידה מובחרת בצה"ל, נעצר ונחקר בחשד לביצוע מעשים מגונים בקטינה בת 12 והחזקת סמים. בעקבות ייצוג משרדנו ולאחר מאבק עיקש להוכחת חפותו, התיק נגדו נסגר מחוסר אשמה ושמו נוקה.
סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שנחשד בעבירות אלימות במשפחה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד, סטודנט לרפואה, נעצר ונחקר בחשד לביצוע עבירות אלימות חמורות כלפי בת זוגו. הלקוח הכחיש מן ההתחלה את החשדות שיוחסו לו, תוך שמסר גרסה מלאה וקוהרנטית באשר למה שאירע בינו לבין המתלוננת. בעקבות ייצוג משרדנו התיק נגדו מחוסר אשמה פלילית.
סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שנחשד בעבירות מין בילדיו הקטינים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד, אדם נורמטיבי ומוערך, נפתח תיק פלילי בחשד שביצע עבירות מין בילדיו הקטינים. הלקוח הכחיש מן ההתחלה את החשדות שיוחסו לו. בעקבות ייצוג משרדנו, הוחלט בפרקליטות מחוז תל אביב לסגור את תיק החקירה נגדו בעילה של היעדר אשמה פלילית ובכך לנקות את שמו ו
סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שנחשד שתקף את ילדיו הקטינים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד, עובד מערכת הביטחון, נפתח תיק פלילי בחשד שתקף את ילדיו. הלקוח הכחיש מן ההתחלה את החשדות שיוחסו לו. בעקבות ייצוג משרדנו, הוחלט בפרקליטות מחוז מרכז לסגור את תיק החקירה נגדו בעילה של היעדר אשמה פלילית ובכך לנקות את שמו ומעורבותו בפרשה שנוהלה
סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוחות שהואשמו באי נקיטת אמצעי זהירות בחיה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוחות המשרד נחקרו בחשד לעבירת אי נקיטת אמצעי זהירות בחיה, לאחר ששכנתם כבת 90 התלוננה שכלבם נשך אותה וגרם לה לחבלות בגופה. בעקבות ייצוג משרדנו, הוחלט לסגור את תיק החקירה נגדם מחוסר אשמה פלילית.
סגירת תיק מחוסר אשמה למנהל בית ספר שהואשם בהטרדה מינית של מורות הכפופות לו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד, ד"ר ומנהל בית ספר במקצועו, נעצר בחשד להטרדה מינית של מורות הכפופות לו. בעקבות ייצוג משרדנו, הוחלט בפרקליטות דרום לסגור את תיק החקירה נגדו מחוסר אשמה פלילית ולטהר את שמו.
סגירת תיק מחוסר אשמה למעסה שהואשם בביצוע מעשים מגונים במטופלות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד, מעסה מקצועי מוערך ובעלים של קליניקה טיפולית מובילה באזור המרכז, הואשם בביצוע מעשים מגונים במטופלות. בעקבות ייצוג משרדנו, הוחלט בפרקליטות מחוז תל אביב לסגור את תיק החקירה העיקרי נגדו בעילה של היעדר אשמה פלילית.
סגירת תיק מחוסר אשמה למעסה שהואשם בביצוע מעשים מגונים במטופלות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד, מעסה מקצועי מוערך ובעלים של קליניקה טיפולית מובילה באזור המרכז, הואשם בביצוע מעשים מגונים במטופלות. בעקבות ייצוג משרדנו, הוחלט בפרקליטות מחוז תל אביב לסגור את תיק החקירה העיקרי נגדו בעילה של היעדר אשמה פלילית.
סגירת תיק משטרתי בהיעדר אשמה ללקוח שנחשד בקבלת דבר במרמה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק משטרתי בחשד לקבלת דבר במרמה. הלקוח הכחיש מן ההתחלה את המיוחס לו על ידי המתלונן. בעקבות ייצוג משרדנו הוחלט לסגור את התיק נגדו בעילה של היעדר אשמה פלילית ובכך לנקות את שמו ומעורבותו לחלוטין בפרשה.
סגירת תיק משטרתי בחוסר אשמה ללקוחה שנחשדה בתקיפת זקן - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוחת המשרד נפתח תיק במשטרה בחשד לתקיפת קשישה באמצעות מוט ברזל במקום עבודתה במועדון קאנטרי קלאב באזור ירושלים. משרדנו אסף בתשומת לב רבה את מכלול הפרטים והמסמכים הרלוונטיים להוכחת חפותה של הלקוחה. בעקבות כך, החליטה המשטרה לבסוף לסגור את התיק הפלילי שנ
סגירת תיק משטרתי ללקוח שהחזיק סכין שלא כדין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בחשד להחזקת סכין שלא כדין, לאחר שזו נמצאה בכליו במסגרת חיפוש גופני בעיר ירושלים. בעקבות ייצוג משרדנו הוחלט במדור תביעות ירושלים שלא להגיש נגדו כתב אישום ולסגור תיק החקירה שנוהל נגדו בעילה של חוסר אשמה פלילית ובכך לנקות את שמ
סגירת תיק משטרתי לקטין שנחשד בהחזקת סכין במסגרת הליך טיפול מותנה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד, קטין בן טובים, נפתח תיק משטרתי בחשד לעבירת החזקת סכין בנסיבות לא פשוטות כלל וכלל. בעקבות ייצוג משרדנו הוחלט במדור תביעות תל אביב לסגור את תיק החקירה כנגדו במסגרת הליך אי תביעה (טיפול מותנה) ומבלי שנותר לחובתו כל רישום פלילי.
סגירת תיק פלילי באזהרה ללקוח שנחשד במעשה מגונה בקטינה מתחת לגיל 14 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בחשד שביצע מעשה מגונה בקטינה מתחת לגיל 14. הלקוח הכחיש מן ההתחלה את המיוחס לו על-ידי המתלוננת. בעקבות פניית משרדנו החליטה פרקליטות מחוז דרום לסגור את התיק נגדו באזהרה מבלי להעמידו לדין פלילי.
סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה ללקוח שנחשד ביבוא סמים קשים באינטרנט - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בחשד ליבוא סמים קשים באמצעות האינטרנט. לאור עמידת הלקוח על חפותו באירוע שיוחס לו, בשים דגש על התשתית הראייתית הרעועה, הוחלט במשטרה לסגור את תיק החקירה נגדו מחוסר אשמה פלילית ומבלי שנותר לחובתו כל רישום פלילי.
סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה ללקוח שנחשד במעשה מגונה בקטינה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בחשד לביצוע מעשים מגונים בקטינה אותה הכיר. לאור עמידת הלקוח על חפותו באירוע שיוחס לו, בשים דגש על התשתית הראייתית הרעועה, הוחלט בפרקליטות דרום לסגור את תיק החקירה נגדו מחוסר אשמה פלילית ובכך לנקות את שמו ומעורבותו בפרשה שנוה
סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה ללקוח שנחשד בתקיפת בת זוגו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בחשד לתקיפת בת זוגו. בעקבות ייצוג משרדנו ולאור עמידת הלקוח על חפותו באירועים שיוחסו לו, בשים דגש על התשתית הראייתית הרעועה, הוחלט בתביעות תל אביב לסגור את תיק החקירה נגדו מחוסר אשמה פלילית ומבלי שנותר לחובתו כל רישום פלילי.
סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה ללקוח שנחשד בתקיפת בת זוגו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בחשד לתקיפת בת זוגו לשעבר. בעקבות בקשה לשינוי עילת הסגירה של התיק שהגיש משרדנו, הוחלט בתביעות כפר סבא לקבל את טענותינו ולסגור את תיק החקירה נגדו מחוסר אשמה פלילית.
סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה לעובדת עירייה שנחשדה בגניבה ממעביד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוחת המשרד, עובדת עירייה ממרכז הארץ, נפתח תיק פלילי בחשד לגניבה ממעביד. בעקבות ייצוג משרדנו הוחלט בפרקליטות מרכז לסגור את תיק החקירה נגדה מחוסר אשמה פלילית ובכך לנקות את שמה ומעורבותה בפרשה שנוהלה נגדה.
סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה פלילית ללקוח שנחשד בביצוע מעשים מגונים בקטינים בתוך המשפחה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד הוחשד בביצוע מעשים מגונים בקטינים בתוך המשפחה. בעקבות ייצוג משרדנו, הוחלט בפרקליטות מחוז מרכז לסגור את תיק החקירה נגדו בעילה של "היעדר אשמה פלילית" ובכך לנקות את שמו ומעורבותו בפרשה שנוהלה נגדו.
סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה פלילית ללקוח שנחשד בגניבה והיזק לרכוש במזיד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בחשד לגניבה והיזק לרכוש במזיד. הלקוח הכחיש מן ההתחלה את החשדות שיוחסו לו. בעקבות ייצוג משרדנו, הוחלט במשטרה לסגור את תיק החקירה נגדו בעילה של היעדר אשמה פלילית ובכך לנקות את שמו ומעורבותו בפרשה שנוהלה נגדו.
סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה פלילית ללקוח שנחשד בפגיעה בפרטיות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בחשד לפגיעה בפרטיות. הלקוח הכחיש מן ההתחלה את החשדות שיוחסו לו. בעקבות ייצוג משרדנו, הוחלט במשטרה לסגור את תיק החקירה נגדו בעילה של היעדר אשמה פלילית ובכך לנקות את שמו ומעורבותו בפרשה שנוהלה נגדו.
סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה פלילית ללקוח שנחשד בתקיפת קטין על-ידי אחראי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בחשד שתקף את ילדיו. בעקבות ייצוג משרדנו, הוחלט בפרקליטות מחוז מרכז לסגור את תיק החקירה נגדו בעילה של היעדר אשמה פלילית ובכך לנקות את שמו ומעורבותו בפרשה שנוהלה נגדו.
סגירת תיק פלילי בעבירות אלימות בתוך המשפחה במסגרת הליך השימוע - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוחת המשרד נפתח תיק פלילי לאחר שנחקרה תחת אזהרה בעבירות איומים, הטרדה והיזק לרכוש במזיד שבוצעו, כך על פי החשד, נגד חברתה לחיים. בעקבות פניית משרדנו למפלג תביעות תל אביב במסגרת הליך שימוע פלילי, הסכימה התביעה לסגור את התיק נגדה מבלי להעמידה לדין פליל
סגירת תיק פלילי בעבירות גניבה והונאה בכרטיסי אשראי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בגין עבירות גניבה והונאה בכרטיסי חיוב. בעקבות פניית משרדנו למפלג תביעות חדרה, הסכימה התביעה לקבל את טענות ההגנה שלנו ולסגור את התיק נגדו מבלי להעמידו לדין פלילי.
סגירת תיק פלילי בעבירות תקיפה ופציעה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
סגירת תיק פלילי, סגירת תיק במשטרה, ביטול תיק פלילי, ביטול תיק במשטרה, עבירת תקיפה, עבירת פציעה, עבירות תקיפה,
סגירת תיק פלילי בעבירת יבוא סמים באינטרנט - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בחשד ליבוא סמים באמצעות רשת האינטרנט. בעקבות ייצוג המשרד, הוחלט במדור תביעות ת"א לאמץ את טענות ההגנה שהצגנו ולסגור את תיק החקירה נגדו ובכך להימנע מהגשת כתב אישום והעמדתו בפני סיכון עונשי גבוה.
סגירת תיק פלילי לאיש מחשבים שנחשד בחדירה לחומר מחשב וקבלת דבר במרמה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד, איש מחשבים במקצועו, נעצר ונחקר בחשד לחדירה לחומר מחשב, קבלת דבר במרמה, התחזות ופגיעה בפרטיות. לאחר הליך שימוע שנערך על-ידי משרדנו עם פרקליטות מחוז מרכז, הוחלט להיענות לבקשתנו ולהורות על סגירת התיק הפלילי נגדו.
סגירת תיק פלילי להורים שנחשדו בתקיפה והתעללות בילדיהם הקטינים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוחות המשרד נפתח תיק פלילי בחשד שתקפו את ילדיהם הקטינים. בעקבות ייצוג משרדנו הוחלט בפרקליטות מחוז מרכז לסגור את תיק החקירה נגדם ובכך להימנע מהגשת כתב אישום והעמדתם בפני סיכון עונשי גבוה.
סגירת תיק פלילי לזוג הורים שהואשמו בתקיפת ילדיהם הקטינים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד זוג הורים נפתח תיק פלילי בחשד לתקיפת קטינים בתוך המשפחה. בעקבות טיפול משרדנו החליטו בפרקליטות מחוז מרכז על סגירת התיק נגדם מבלי להעמידם לדין פלילי.
סגירת תיק פלילי לחובש בית ספר שנחשד במעשים מגונים בתלמידים במסגרת תפקידו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד, חובש במקצועו, נפתח תיק פלילי בחשד לביצוע מעשים מגונים והטרדות מיניות בתלמידי בית הספר שבו עבד. בעקבות ייצוג משרדנו הוחלט בפרקליטות מחוז מרכז לסגור את תיק החקירה נגדו מבלי להעמידו לדין פלילי.
סגירת תיק פלילי ללקוח בעבירות בידוי ראיות ומסירת ידיעה כוזבת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי לאחר שנחקר תחת אזהרה בגין בידוי ראיות ומסירת ידיעה כוזבת במסגרת סכסוך שהתגלע בינו לבין אשתו. בעקבות פניית משרדנו לתביעות ת"א נסגר התיק נגדו מבלי שהועמד לדין פלילי על אף העבירות החמורות שיוחסו לו.
סגירת תיק פלילי ללקוח בעבירות יבוא סמים באינטרנט - בפעם השניה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתחה חקירה פלילית בחשד ליבוא סמים לישראל באמצעות רשת האינטרנט. יוער, כי מדובר בתיק שני במספר לאותו לקוח באותן העבירות. למרות זאת ובעקבות ייצוג משרדנו החליטה המשטרה לאמץ את טענות ההגנה שהצגנו ולסגור גם הפעם את התיק נגדו.
סגירת תיק פלילי ללקוח בעבירות תקיפה חמורה והחזקת סכין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בחשד לתקיפה חמורה והחזקת סכין שלא כדין. בעקבות ייצוג משרדנו הוחלט במדור תביעות אילת לסגור את תיק החקירה כנגדו ובכך להימנע מהגשת כתב אישום והעמדתו בפני סיכון עונשי גבוה.
סגירת תיק פלילי ללקוח שהואשם בביצוע מעשה סדום בקטינה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בחשד לביצוע מעשים מגונים ומעשי סדום בקטין. הלקוח הכחיש מן ההתחלה את החשדות שיוחסו לו. בעקבות ייצוג משרדנו, ולאור פגמים ראייתיים של ממש בתיק החקירה, הוחלט בפרקליטות מחוז מרכז לסגור את תיק החקירה נגדו ובכך להימנע מהגשת כתב איש
סגירת תיק פלילי ללקוח שהואשם בביצוע מעשים מגונים ומעשי סדום בקטין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד נחקר במשטרה בחשד לביצוע מעשים מגונים ומעשי סדום בקטין. הלקוח הכחיש מן ההתחלה את החשדות שיוחסו לו. בעקבות ייצוג משרדנו, ולאור פגמים ראייתיים של ממש בתיק החקירה, הוחלט בפרקליטות מחוז מרכז לסגור את תיק החקירה נגדו ללא העמדה לדין.
סגירת תיק פלילי ללקוח שהואשם בביצוע עבירות מרמה והונאה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בחשד לביצוע עבירות מרמה והונאה. בעקבות ייצוג משרדנו, הוחלט בפרקליטות מחוז חיפה לסגור את תיק החקירה נגדו ובכך להימנע מהגשת כתב אישום והעמדתו בפני סיכון עונשי גבוה.
סגירת תיק פלילי ללקוח שהואשם ביבוא סמים ברשת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד נחקר במשטרה בחשד ליבוא סמים באמצעות האינטרנט. הלקוח הכחיש מן ההתחלה את החשדות שיוחסו לו. בעקבות ייצוג משרדנו, הוחלט בתביעות שומרון לסגור את תיק החקירה נגדו ובכך להימנע מהגשת כתב אישום והעמדתו בפני סיכון עונשי גבוה.
סגירת תיק פלילי ללקוח שהואשם במעשה מגונה בקטינה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בחשד שהטריד מינית וביצע מעשים מגונים בקטינה באינטרנט. בעקבות פניית משרדנו החליטה פרקליטות מחוז מרכז לסגור את התיק נגדו מבלי להעמידו לדין פלילי.
סגירת תיק פלילי ללקוח שהואשם במעשה סדום בקטינה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בחשד שביצע מעשה סדום בקטינה וכן פגע בפרטיותה. בעקבות ייצוג משרדנו, הוחלט בפרקליטות מחוז מרכז לסגור את תיק החקירה נגדו.
סגירת תיק פלילי ללקוח שנחקר בגין הטרדה מינית באינטרנט - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי לאחר שנחקר תחת אזהרה בגין עבירת הטרדה מינית שבוצעה, כך על פי החשד, כלפי בחורה שהכיר באינטרנט. בעקבות פניית משרדנו לפרקליטות מחוז מרכז התיק נגדו נסגר מבלי שהועמד לדין פלילי.
סגירת תיק פלילי ללקוח שנחקר בחשד לנהיגה פוחזת של רכב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בחשד לנהיגה פוחזת של רכב על רקע תלונת אדם אחר כי ניסה לדרוס אותו. בעקבות ייצוג משרדנו הוחלט לסגור את תיק החקירה כנגדו ובכך להימנע מהגשת כתב אישום והעמדתו בפני סיכון עונשי גבוה.
סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד באונס ומעשה סדום באישה אותה הכיר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד נעצר בחשד לאונס וביצוע מעשה סדום באישה אותה הכיר. בעקבות ייצוג משרדנו ולאור עמידת הלקוח על חפותו באירוע שיוחס לו, בשים דגש על התשתית הראייתית הרעועה, הוחלט בפרקליטות מחוז מרכז לסגור את תיק החקירה נגדו מבלי להעמידו לדין פלילי.
סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בביצוע מעשה סדום בנסיבות אינוס בקטין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בחשד לביצוע מעשה סדום בנסיבות אינוס בקטין אותו הכיר. הלקוח הכחיש מן ההתחלה את החשדות שיוחסו לו. בעקבות ייצוג משרדנו הוחלט בפרקליטות דרום לסגור את תיק החקירה נגדו.
סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בביצוע מעשים מגונים בפומבי במספר הזדמנויות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בחשד לביצוע מעשים מגונים בפומבי במספר הזדמנויות. הלקוח הכחיש מן ההתחלה את החשדות שיוחסו לו. בעקבות ייצוג משרדנו, ולאור פגמים ראייתיים הוחלט בפרקליטות מרכז לסגור את תיק החקירה נגדו.
סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בביצוע מעשים מגונים בקטינה בת 10 בחוות סוסים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד נחקר ונעצר בחשד לביצוע מעשים מגונים בקטינה בת 10 בחוות סוסים באזור המרכז. הלקוח הכחיש מן ההתחלה את החשדות שיוחסו לו. בעקבות ייצוג משרדנו הוחלט בפרקליטות מחוז מרכז לסגור את התיק נגדו.
סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בביצוע מעשים מגונים בקטינה בת 13 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד נעצר בחשד לביצוע מעשים מגונים בקטינה בת 13 במספר הזדמנויות. הלקוח הכחיש מן ההתחלה את החשדות שיוחסו לו. בעקבות ייצוג משרדנו, ולאור קשיים ראייתיים של ממש בתיק החקירה, הוחלט בפרקליטות מרכז לסגור את תיק החקירה נגדו.
סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בביצוע מעשים מגונים בקטינה בת 9 במסגרת טיול משפחות בצפון הארץ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בחשד לביצוע מעשים מגונים בקטינה בת 9 במסגרת טיול משפחות בצפון הארץ. בעקבות ייצוג משרדנו ולאור עמידת הלקוח על חפותו באירועים שיוחסו לו, בשים דגש על התשתית הראייתית הרעועה, הוחלט בפרקליטות מחוז מרכז לסגור את תיק החקירה נגדו מב
סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בביצוע מעשים מגונים בקטינים ברשת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בחשד לביצוע מעשים מגונים בקטינים ברשת האינטרנט. הלקוח הכחיש מן ההתחלה את החשדות שיוחסו לו. בעקבות ייצוג משרדנו הוחלט בפרקליטות מרכז לסגור את תיק החקירה נגדו.
סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בביצוע מעשים מגונים בקטינים ברשת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בחשד לביצוע מעשים מגונים במספר קטינים ברשת האינטרנט. בעקבות ייצוג משרדנו מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה החליטה על סגירת תיק החקירה נגדו והימנעות מהגשת כתב אישום.
סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בהחזקה והפצה של חומרים פדופיליים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד, איש הייטק במקצועו, נעצר בחשד להחזקה והפצה של חומרים פדופיליים. בעקבות ייצוג משרדנו ולאחר בחינת מכלול החומר, הוחלט בפרקליטות מחוז צפון לאמץ את טענות ההגנה שלנו ולסגור את תיק החקירה כנגדו מבלי להעמידו לדין פלילי.
סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בהחזקה ופרסום חומר תועבה של קטין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בחשד להחזקה ופרסום חומר תועבה של קטין. בעקבות ייצוג משרדנו הוחלט לסגור את תיק החקירה כנגדו ובכך להימנע מהגשת כתב אישום והעמדתו בפני סיכון עונשי גבוה.
סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בחדירה לחומר מחשב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בעבירות מחשב לאחר שנחקר במשטרה כי חדר למחשבו של אדם אחר ללא רשותו ופגע בפרטיותו. בעקבות ייצוג משרדנו הוחלט בפרקליטות דרום לסגור את תיק החקירה נגדו ובכך להימנע מהגשת כתב אישום והעמדתו בפני סיכון עונשי גבוה.
סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד במעשים מגונים בקטינים בתוך המשפחה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בחשד למעשים מגונים בקטינים שבוצעו, כך על פי החשד, כלפי קרובות משפחתו. הלקוח הכחיש מן ההתחלה את המיוחס לו על ידי המתלוננות. בעקבות ייצוג משרדנו הוחלט בפרקליטות דרום לסגור את תיק החקירה כנגדו מבלי להעמידו לדין פלילי.
סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בסחיטה באיומים של אישה עימה ניהל מערכת יחסים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בחשד לסחיטה באיומים של אישה עימה ניהל מערכת יחסים. בעקבות ייצוג משרדנו, הוחלט לגנוז את תיק החקירה נגדו ובכך להימנע מהגשת כתב אישום והעמדתו בפני סיכון עונשי גבוה.
סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בעבירות מחשב וקבלת דבר במרמה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בחשד לעבירות מחשב וקבלת דבר במרמה. בעקבות ייצוג משרדנו הוחלט בפרקליטות מחוז מרכז לסגור את תיק החקירה נגדו בעילה של הסדר מותנה במסגרת הליך של הטיה מהליך פלילי.
סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בעבירת גניבה ממעביד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד זומן לחקירה במשטרה בחשד לגניבה ממעביד במספר הזדמנויות שונות במהלך תקופת עבודתו בארגון. בעקבות ייצוג משרדנו הוחלט לסגור את תיק החקירה נגדו ובכך להימנע מהגשת כתב אישום והעמדתו בפני סיכון עונשי גבוה.
סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בתקיפה והפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד נעצר ונחקר בחשד לתקיפה והפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו. בעקבות ייצוג משרדנו הוחלט במדור תביעות מחוז מרכז להיענות לבקשתנו ולהורות על סגירת התיק הפלילי נגדו, דבר שמנע את העמדתו לדין פלילי וחזרתו למסלול חייו התקין.
סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בתקיפת בת זוגו במספר הזדמנויות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד זומן לחקירה במשטרה בחשד לתקיפת בת זוגו במספר הזדמנויות וגניבה ממנה. בעקבות ייצוג משרדנו הוחלט במדור תביעות ת"א לסגור את תיק החקירה כנגדו ובכך להימנע מהגשת כתב אישום והעמדתו בפני סיכון עונשי גבוה.
סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בתקיפת בת זוגו ופציעתה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בחשד שתקף ופצע את בת זוגו. בעקבות ייצוג משרדנו, מפלג תביעות ירושלים החליטו על גניזת התיק נגדו לאחר שקיבלו את טענותינו בדבר חולשת הראיות שנאספו נגדו
סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בתקיפת קטין בגן שעשועים ציבורי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
סגירת תיק שנפתח ללקוח המשרד בחשד לתקיפת קטין בגן שעשועים ציבורי בצפון. בעקבות ייצוג משרדנו ולאור עמידת הלקוח על חפותו באירועים שיוחסו לו הוחלט במשטרת נצרת עילית לסגור את תיק החקירה נגדו מבלי להעמידו לדין פלילי.
סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד שאיים ותקף את אשתו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בחשד שאיים ותקף את אשתו. בעקבות ייצוג משרדנו, החליטו במפלג תביעות כפר סבא לגנוז את התיק נגדו, תוך שקיבלו את טענות ההגנה שלנו בדבר חולשת הראיות שנאספו.
סגירת תיק פלילי ללקוח שנמצא מחזיק ב-LSD ופטריות קסם שלא לצריכה עצמית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד נעצר ונחקר בחשד להחזקת סמים מסוג LSD ופטריות קסם שלא לצריכה עצמית. בעקבות ייצוג משרדנו הוחלט במדור תביעות תל אביב להיענות לבקשתנו ולהורות על סגירת התיק הפלילי נגדו, דבר שמנע את העמדתו לדין פלילי וחזרתו למסלול חייו התקין.
סגירת תיק פלילי ללקוחה שהואשמה בזיוף מסמכים וקבלת דבר במרמה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוחת המשרד הואשמה בעבירות התחזות, זיוף מסמכים וקבלת דבר במרמה, שבוצעו כלפי ארגון ציבורי גדול. בעקבות ייצוג משרדנו וטענותינו בדבר חולשת הראיות והספק בדבר התגבשותה של עבירה פלילית, הוחלט בפרקליטות ירושלים לסגור את התיק מבלי להעמידה לדין פלילי.
סגירת תיק פלילי למנהל בית ספר שנחשד בהטרדה מינית של מורה הכפופה לו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד, מנהל בית ספר במקצועו, נעצר בחשד להטרדה מינית של מורה הכפופה לו. בעקבות ייצוג משרדנו ולאור עמידת הלקוח על חפותו באירוע שיוחס לו, הוחלט בפרקליטות מחוז דרום לסגור את תיק החקירה נגדו.
סגירת תיק פלילי לעובד סוציאלי שנחשד בשני מקרי אונס - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד, עובד סוציאלי במקצועו, נחשד בשני מקרי אונס כלפי שתי מתלוננות. הלקוח הכחיש מן ההתחלה את המיוחס לו על-ידי המתלוננות. בעקבות פניית משרדנו החליטה פרקליטות חיפה לסגור את התיק נגדו מבלי להעמידו לדין פלילי.
סגירת תיק פלילי לעובד סוציאלי שנחשד בשני מקרי אונס - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד, עובד סוציאלי במקצועו, נחשד בשני מקרי אונס כלפי שתי מתלוננות. הלקוח הכחיש מן ההתחלה את המיוחס לו על-ידי המתלוננות. בעקבות פניית משרדנו החליטה פרקליטות חיפה לסגור את התיק נגדו מבלי להעמידו לדין פלילי.
סגירת תיק פלילי לקטין בעבירות סמים במסגרת הליך טיפול מותנה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד שהינו קטין נפתח תיק משטרתי בחשד לעבירות סמים שביצע בכותלי בית הספר בו הוא לומד. בעקבות ייצוג משרדנו הוחלט במשטרה לסגור את תיק החקירה כנגדו במסגרת הליך אי תביעה (טיפול מותנה) ומבלי שנותר לחובתו כל רישום פלילי.
סגירת תיק פלילי לקטין בעבירת תיווך בסמים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
סגירת תיק פלילי לקטין בגין תיווך בסמים מסוכנים במסגרת הליך שימוע פלילי בפני תביעות ת"א.
סגירת תיק פלילי לקטין שנחשד בביצוע מעשה סדום בקטינה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד, קטין בשנות העשרה לחייו, נחקר ונעצר בחשד לביצוע מעשה סדום בקטינה. הלקוח הכחיש מן ההתחלה את החשדות שיוחסו לו. בעקבות ייצוג משרדנו, תיק החקירה נגדו נסגר בפרקליטות דרום.
סגירת תיק פלילי לקצין משטרה בדרגת סנ"צ שנחשד בניסיון ביצוע מעשה מגונה בקטין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד, קצין משטרה בדרגת סנ"צ מיחידת עילית, נעצר ונחקר בחשד לניסיון ביצוע מעשה מגונה בקטין שהכיר באפליקציית גריינדר. בעקבות ייצוג משרדנו הוחלט בפרקליטות המדינה לסגור את תיק החקירה נגדו.
סגירת תיק פלילי מחוסר אשמה בעבירת חבלה במזיד ברכב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד, מאבטח במקצועו, נפתח תיק פלילי בגין חבלה במזיד ברכב. בעקבות טיפול משרדנו התיק נגדו נסגר בעילה של העדר אשמה פלילית ובכך מעורבותו ושמו נוקו לחלוטין.
סגירת תיק פרקליטות בהיעדר אשמה פלילית ללקוח שנחשד בשיבוש הליכי חקירה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בחשד לשיבוש הליכי חקירה בתיק כלכלי רחב היקף. בעקבות ייצוג משרדנו, הוחלט בפרקליטות מיסוי וכלכלה לסגור את תיק החקירה נגדו בעילה של היעדר אשמה פלילית ובכך לנקות את שמו ומעורבותו לחלוטין בפרשה שנוהלה נגדו.
סגירת תיק פרקליטות בחוסר אשמה ללקוח שהואשם במעשה מגונה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בחשד למעשה מגונה בקטינה אותה הכיר באמצעות הפייסבוק. הלקוח הכחיש מן ההתחלה את המיוחס לו על ידי המתלוננת. בעקבות ייצוג משרדנו הוחלט בפרקליטות מחוז ירושלים לסגור את התיק נגדו בעילה של היעדר אשמה פלילית ובכך לנקות את שמו ומעורבו
סגירת תיק פרקליטות בעבירות הצתה במזיד בהיעדר אשמה פלילית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי חמור בעבירות הצתה באזור ירושלים. הלקוח הכחיש מן ההתחלה את החשדות שיוחסו לו. בעקבות ייצוג משרדנו, הוחלט בפרקליטות ירושלים לסגור את תיק החקירה נגדו בעילה של היעדר אשמה פלילית.
סגירת תיק פרקליטות כנגד לקוח שנחשד במעשים מגונים באינטרנט - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בחשד שהטריד מינית וביצע מעשים מגונים בקטינה באמצעות רשת האינטרנט. לאחר פניית משרדנו החליטה פרקליטות מחוז מרכז לסגור את התיק נגדו מבלי להעמידו לדין פלילי.
סגירת תיק פרקליטות לאם שנחשדה בתקיפת בתה הקטינה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוחת המשרד נפתח תיק פלילי בחשד שתקפה את בתה הקטינה. בעקבות ייצוג משרדנו הוחלט בפרקליטות מחוז מרכז לסגור את תיק החקירה נגדה ובכך להימנע מהגשת כתב אישום והעמדתה בפני סיכון עונשי גבוה.
סגירת תיק פרקליטות ללקוח שהואשם באונס בתוך המשפחה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד הואשם במעשי אינוס ומעשים מיניים חמורים אחרים שבוצעו, כך על-פי המשטרה, כלפי בת דודתו לאורך שנים לא מעטות מגיל צעיר במיוחד. בעקבות ייצוג משרדנו וטענותינו בדבר חולשת הראיות שנאספו נגדו, הוחלט בפרקליטות מחוז מרכז לסגור את התיק מבלי להעמידו לדין פלי
סגירת תיק פרקליטות ללקוח שנחשד בהטרדה מינית והפצת פרסום תועבה בוואטסאפ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בחשד להטרדה מינית והפצה של סרטון תועבה שצילם במעמד האירוע הפלילי למכריו באמצעות אפליקציית הוואטסאפ. בעקבות ייצוג משרדנו הוחלט בפרקליטות מחוז חיפה לאמץ את טענות ההגנה שלנו ולסגור את תיק החקירה נגדו, דבר שמנע את העמדתו בפני סי
סגירת תיק פרקליטות ללקוח שנחשד במעילת הענק ברשת האופנה רנואר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לפני כשנתיים, שוטרי מרחב ירקון עצרו וחקרו עובדים רבים ברשת האופנה רנואר, בחשד לגניבת פריטי לבוש וכסף בשווי של מיליוני שקלים. היום התבשרנו על-ידי פרקליטות ת"א שהוחלט לסגור את תיק החקירה נגד לקוח משרדנו.
סגירת תיק פרקליטות ללקוח שנחשד במעשה מגונה כלפי קרובת משפחתו הקטינה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בחשד שהטריד מינית וביצע מעשים מגונים בקרובת משפחתו הקטינה. בעקבות פניית משרדנו החליטה פרקליטות מחוז מרכז לסגור את התיק נגדו מבלי להעמידו לדין פלילי.
סגירת תיק תקיפה והיזק לרכוש במזיד בעילה של חוסר אשמה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוחת המשרד נפתח תיק פלילי בגין תקיפה והיזק לרכוש במזיד. במרוצת הזמן התיק נגדה נסגר בעילה של חוסר ראיות וכך יצא שנותר לה רישום משטרתי. בעקבות ערר שהוגש על-ידי משרדנו בנושא החליטה המשטרה לבסוף לסגור את התיק המשטרתי שנוהל נגדה בעילה של היעדר אשמה פלילי
סגירת תיק תקיפה שנפתח נגד רופאה בעילה של חוסר אשמה פלילית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוחת המשרד, רופאה במקצועה, נפתח תיק פלילי בגין עבירת תקיפה. בעקבות ערר שהגיש משרדנו נסגר התיק המשטרתי נגדה בעילה של חוסר אשמה פלילית וכך נמחק גם הרישום המשטרתי נגדה.
סטודנט למשפטים שהודה בהונאה בבחינה לא יורחק מהלימודים בקריה האקדמית אונו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד, סטודנט למשפטים בקריה האקדמית אונו, הודה בביצוע עבירות של הונאה בבחינה והחזקת חומר שאסור להחזיקו במהלך הבחינה ולא יורחק מהלימודים
סיום הליך פלילי ללא הרשעה ללקוח שהואשם בהחזקת סמים שלא לצריכה עצמית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד הואשם בהחזקת סמים שלא לצריכה עצמית בעקבות חיפוש משטרתי שנערך בביתו. בעקבות ייצוג משרדנו הושג הסדר דיוני מקל ביותר עם תביעות נגב, במסגרתו הלקוח הודה בעובדות ובעבירות כתב אישום שתוקן משמעותית ובתמורה הצדדים עתרו במשותף לאי הרשעתו בדין.
עבודות שירות בלבד ללקוח שייבא לארץ מעל חצי קילוגרם של סם מסוכן מסוג פנטדרון (pentedrone) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום חמור שייחס לו יבוא לישראל של סם מסוג פנטדרון (pentedrone) במשקל של למעלה מחצי ק"ג. בעקבות ייצוג משרדנו הושג הסדר מקל ביותר עם פרקליטות מחוז תל אביב, לפיו הושתו על הלקוח 6 חודשי עבודות שירות בלבד.
עבודות שירות בלבד לעורך דין שהורשע בגניבת כספי לקוחותיו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד, עורך דין במקצועו, הוגש כתב אישום אשר ייחס לו מספר עבירות של גניבה בידי מורשה לאחר שמעל בכספי נאמנות של לקוחותיו. משרדנו הגיע להסדר טיעון עם פרקליטות מחוז ת"א לפיו הלקוח יורשע וירצה את עונשו בדרך של עבודות שירות והחזרת הסכום שגנב בלבד
עד מדינה מאוים נתפס עם אקדח טעון ונשפט לעבודות שירות בלבד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
עד מדינה מאוים החזיק אקדח להגנה עצמית ונשפט לעבודות שירות בלבד. המשטרה הזהירה עד מדינה נגד ארגון פשע מבאר שבע כי חייו בסכנה, אבל שבועיים לאחר מכן ערכה חיפוש ברכבו ומצאה אקדח גנוב ותחמושת. זה נגמר בהסדר טיעון מקל בגלל הנסיבות המיוחדות של התיק.
עו"ד אסף דוק הביא לזיכוי תקדימי לנאשם בעבירות מעשה מגונה והטרדה מינית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בצעד תקדימי - בית המשפט החליט לזכות לקוח שהואשם במעשה מגונה בנסיבות אינוס כלפי קטינה בת 11 שהכיר בפייסבוק. בית המשפט קבע שתכתובת מינית לא עולה לכדי עבירה של מעשה מגונה.
עובדת סוציאלית שהועמדה לדין משמעתי בעבירות חמורות - תמשיך להחזיק ברישיון ולא תפוטר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוחת המשרד, עובדת סוציאלית במקצועה, הועמדה לדין משמעתי לפי חוק העובדים הסוציאליים לאחר שפעלה בניגוד עניינים חריף וחשפה מידע רגיש על מטופל. בעקבות ייצוג משרדנו ולמרות שמדובר בעבירות חמורות הוחלט לבסוף על שלילת רישיונה על תנאי בלבד תוך המשך העסקתה במשרד הר
עונש מקל בעבירות החזקת סכין וגניבת רכוש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
החזקת סכין, החזקת אגרופן, החזקת אולר, ביטול כתב אישום, נשיאת אולר, נשיאת סכין להגנה עצמית, אי הרשעה,
ענישה מקלה: 3.5 חודשי עבודות שירות בלבד בגין גידול סמים במשקל 900 גרם - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד הורשע בגידול סמים במשקל 900 גרם מריחואנה ונגזרו עליו 3.5 חודשי עבודות שירות בלבד וזאת על אף עברו הפלילי העשיר.
ענישה מקלה: מאסר על תנאי בלבד לאחות סיעודית בבית חולים פסיכיאטרי שתקפה מטופלת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
נגד לקוחת המשרד, אחות סיעודית במקצועה, הוגש כתב אישום חמור שייחס לה תקיפה של מטופלת בבית חולים פסיכיאטרי במרכז הארץ. לאחר שהודתה בכתב אישום שתוקן משמעותית עקב פגמים ראייתיים של ממש בתיק החקירה, בית המשפט השלום בראשון לציון משית עליה מאסר על תנאי בלבד.
ענישה מקלה: מאסר על תנאי בלבד ללקוח עם עבר פלילי שתקף ופצע אדם אחר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום שייחס לו ולשני נאשמים נוספים תקיפה ופציעה בצוותא של אדם אחר. בעקבות ייצוג משרדנו ופגמים ראייתיים התיק הסתיים במאסר על תנאי בלבד.
ענישה מקלה: מאסר על תנאי בלבד ללקוח שהסיג גבול תקף ופצע אדם אחר בביתו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום שייחס לו עבירות של הסגת גבול, תקיפה ופציעת אדם בביתו. בעקבות ייצוג משרדנו ופגמים ראייתיים של ממש בתיק החקירה הושג הסדר מקל ביותר עם תביעות באר שבע לפיו הוא הודה בכתב אישום שתוקן משמעותית בתמורה למאסר על תנאי ופיצוי כספי בלבד
ענישה מקלה: מאסר על תנאי בלבד ללקוח שפצע אדם אחר וחיבל ברכבו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום שייחס לו עבירות תקיפה הגורמת חבלה של ממש וחבלה במזיד ברכב על רקע סכסוך שהתגלע בינו לבין אדם אחר בכביש. בעקבות ייצוג משרדנו הושג הסדר מקל ביותר עם תביעות ירושלים לפיו הוא הודה בכתב אישום שתוקן משמעותית בתמורה למאסר על תנאי וש
ענישה מקלה: מאסר על תנאי בלבד ללקוח שתקף ופצע את אשתו במספר רב של הזדמנויות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד נעצר ונחקר בחשד שתקף ופצע את אשתו במספר רב של הזדמנויות לאורך תקופה של כשנה. בעקבות ייצוג משרדנו הושג הסדר מקל ביותר עם מדור תביעות אשקלון לפיו הוא הודה בכתב אישום שתוקן משמעותית בתמורה למאסר על תנאי וקנס סמלי בסכום של 500 שקלים בלבד.
ענישה מקלה: עבודות שירות בלבד לנהג מונית שביצע ברכבו מעשים מגונים חמורים בקטינה אותה הסיע - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד, נהג מונית במקצועו, הוגש כתב אישום חמור שייחס לו ביצוע מעשים מגונים בתלמידת בית ספר אותה הסיע. בעקבות ייצוג משרדנו, בית משפט השלום בבאר שבע מחליט שלא להשית עליו מאסר בפועל וגוזר את עונשו בתחתית מתחם הענישה.
פסיקה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מתוך קטגוריית פסיקה,למשרד ניסיון מעשי רב בטיפול בתיקים קלים ומורכבים כאחד בזכות צוות אנשים מוכשר וייחודי הפועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצון המטופל. להלן לקט חלקי בלבד מהצלחות משרדנו כפי שהם משתקפים בפסקי הדין ובהחלטות השיפוטיות והמנהליות. מפאת החיסיון והשמירה על הפרטיות של לקוחותינו אנו מנועים מלפרסם את פרטיהם המזהים.
פרשת "קוד מקור" בשיתוף ה-FBI - בית המשפט דחה את בקשת המשטרה להמשיך ולהחזיק במחשביו של לקוח המשרד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד נחקר כחשוד נוסף בפרשת "קוד מקור" המנוהלת בשיתוף ה-FBI, בחשד שהפעיל לכאורה אתר המספק שירות מתקפות סייבר DDOS וגרם לנזקים של מיליארדי דולרים ברחבי העולם. לבקשת משרדנו בית המשפט שחרר את המחשבים שנתפסו אצלו על ידי המשטרה.
צו מניעה בעקבות פרסומים משמיצים בפייסבוק וביוטיוב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד הופצו פרסומים שקריים במספר עמודי פייסבוק ויוטיוב מזויפים על שמו אשר ייחסו לו עבירות מין שכלל לא ביצע והכל בכדי להזיק לשמו הטוב ולפרנסתו.
קבלת בקשה לעיכוב הליכים בתיק יבוא סמים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד, איש הייטק במקצועו, הוגש כתב אישום שייחס לו עבירות יבוא סמים מסוכנים ברשת. בעקבות ייצוג משרדנו, נעתר היועץ המשפטי לממשלה לבקשתנו לעכב את ההליכים הפליליים נגדו ובכך ביטל את העמדתו לדין פלילי.
קבלת בקשת חנינה על ידי נשיא המדינה ומחיקת עבר פלילי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
נשיא המדינה, מר ראובן (רובי) ריבלין נעתר לבקשת חנינה שהגיש משרדנו ובתוקף סמכותו הורה על מחיקת עברו הפלילי של לקוח המשרד שהורשע בעברו בעבירה פלילית חמורה ובכך סלל את השתלבותו מחדש בחברה.
קבלת חנינה מהנשיא ללקוח שהורשע בהתפרצות וגניבה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
נשיא המדינה, מר ראובן ריבלין, נעתר לבקשת חנינה שהגיש משרדנו בשמו של לקוח שהורשע בעברו בתיק חמור של התפרצות וגניבה והורה על מחיקת רישומו הפלילי ובכך סלל את השתלבותו מחדש בחברה.
קבלת חנינה מנשיא המדינה ללקוח שהורשע בעבירות גניבה חמורות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
נשיא המדינה, מר ראובן ריבלין, נעתר לבקשת חנינה שהגיש משרדנו בשמו של לקוח שהורשע בעברו בעבירות גניבה חמורות והורה על מחיקת עברו הפלילי ובכך סלל את השתלבותו מחדש בחברה.
קבלת חנינה מנשיא המדינה ללקוח שהורשע בעבירות תקיפה לשם גניבה והחזקת סכין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
נשיא המדינה, מר ראובן ריבלין, נעתר לבקשת חנינה שהגיש משרדנו בשמו של לקוח שהורשע בעברו בעבירות תקיפה לשם גניבה והחזקת סכין שלא כדין והורה על מחיקת עברו הפלילי ובכך סלל את השתלבותו מחדש בחברה.
קבלת ערעור משמעתי וביטול עונש הרחקה לצמיתות שהוטל על סטודנטית במרכז ללימודים אקדמיים (מל''א) - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוחת המשרד, סטודנטית במרכז ללימודים אקדמיים (מל"א), הורחקה לצמיתות מלימודיה לאחר שהורשעה בפעם השנייה בביצוע עבירות של הונאה בבחינה ואי ציות להוראות משגיח. בעקבות ערעור שהגיש משרדנו, נשיא המרכז החליט על ביטול עונש ההרחקה לצמיתות שהוטל על הסטודנטית.
קבלת ערר בדבר סגירת תיק אונס בעילה של היעדר אשמה פלילית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בעקבות ערר שהוגש על-ידי משרדנו החליטה פרקליטות מחוז חיפה לסגור תיק בעבירות אונס שנוהל כנגד לקוח המשרד בעילה של "היעדר אשמה פלילית" ובכך לנקות את מעורבותו בנושא ושמו לחלוטין.
קבלת ערר וסגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם בעבירות אלימות במשפחה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד, איש ביטחון במקצועו, נעצר ונחקר בחשד לביצוע עבירות אלימות במשפחה. הלקוח הכחיש את המיוחס לו וטען שמדובר בתלונת שווא מצד בת זוגו. בעקבות ייצוג משרדנו התיק שנפתח נגדו נסגר מחוסר אשמה פלילית ומשכך לא נותר לחובתו כל רישום פלילי.
קבלת ערר וסגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם בעבירות אלימות חמורות כלפי בת זוגו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד, ד"ר ומרצה לכלכלה באחת מהאוניברסיטאות המוכרות בישראל, נעצר ונחקר בחשד בביצוע עבירות אלימות חמורות כלפי בת זוגו. בעקבות ייצוג משרדנו, מטה מחוז חוף במשטרה לקבל את ערר המשרד ולסגור את התיק נגדו מחוסר אשמה.
קבלת ערר וסגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם בתקיפה חבלנית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד נעצר ונחקר בחשד לתקיפה חבלנית של אדם אחר המתגורר עמו בשכנות בבניין המשותף. בעקבות ייצוג משרדנו החליטו במשטרת פתח תקווה לקבל את ערר המשרד ולסגור את תיק החקירה נגדו מחוסר אשמה.
קבלת ערר וסגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם שאיים והטריד בחורה שהכיר באתר הכרויות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד, אדם נורמטיבי ושוטר בעברו, נעצר ונחקר בחשד שאיים והטריד בחורה שהכיר באתר הכרויות. בעקבות ייצוג משרדנו, קצין מרחב קדם במשטרה החליט לקבל את ערר המשרד ולסגור את תיק החקירה נגדו מחוסר אשמה פלילית.
קבלת ערר וסגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שנחשד בביצוע עבירות אלימות ופגיעה בפרטיות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד, אזרח למופת בן העדה האתיופית, נעצר ונחקר בחשד לביצוע עבירות אלימות ופגיעה בפרטיות. בעקבות ייצוג משרדנו הוחלט בפרקליטות ירושלים לסגור את תיק החקירה נגדו מחוסר אשמה פלילית.
קבלת פטור מאיסור עיסוק ללקוח שהורשע בעבירת מין בקטינה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
הוצאת פטור מאיסור עיסוק על-פי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ללקוח שהורשע בעבירת מין בקטינה.
קבלת פטור מלא מאיסור עיסוק לאח סיעודי בבית חולים שהורשע בעברו במעשים מגונים במטופלות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד, אח סיעודי במקצועו, הורשע בעברו בביצוע מעשים מגונים במטופלות בבית החולים בו עבד ועקב כך לא יכל היה להמשיך בעיסוקו. בעקבות ייצוג משרדנו החליטה ועדת המומחים לפטור אותו מן האיסור והוא שב לעבודתו.
שחרור חשוד במעשה מגונה בקטינה ממעצר בית בשל היעדר עילת מעצר והתיישנות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משרדנו הביא לשחרורו ממעצר בית של חשוד בעבירת מעשה מגונה בקטינה בת 6, שבוצעה, כך על-פי המשטרה, לפני 27 שנים כלפי מתלוננת שהגיעה לגיל 32. בית המשפט קבע שלא מתקיימת עילת מעצר וכן חלה התיישנות על המקרה.
שחרור חשוד ממעצר בעבירות אלימות במשפחה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משרדנו הביא לשחרורו ממעצר של חשוד בעבירות של תקיפה ואיומים, שבוצעו, כך על-פי המשטרה, כלפי אשתו על רקע הליך גירושין לוחמני בין השניים. במסגרת הדיון להארכת מעצרו של החשוד, מורה בית משפט השלום בפתח תקווה על שחרורו בתנאים.
שחרור חשוד ממעצר בעבירות אלימות והטרדה מינית בתוך המשפחה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משרדנו הביא לשחרורו ממעצר של חשוד בעבירות אלימות בתוך המשפחה שכללו איומים, היזק לרכוש במזיד והטרדה מינית.
שחרור חשוד ממעצר בעבירות נשק - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משרדנו הביא לשחרורו ממעצר של חשוד בעבירות שימוש והחזקה בנשק וכן קשירת קשר לביצוע פשע, זאת לאחר שבית משפט השלום בראשון לציון בחן את חומר הראיות בתיק וקבע כי המשך מעצרו אינו מוצדק בנסיבות העניין.
שחרור חשוד ממעצר בעבירות סחיטה באיומים וקשירת קשר לביצוע פשע - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משרדנו הביא לשחרורו ממעצר של חשוד בעבירות של סחיטה באיומים וקשירת קשר לביצוע פשע, שבוצעו, כך על פי המשטרה, כלפי דמות ציבורית מאזור ירושלים.
שחרור חשוד ממעצר בעבירות של איומים ותקיפת בת זוג - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משרדנו הביא לשחרורו ממעצר של חשוד בעבירות של תקיפה ואיומים, שבוצעו, כך על-פי המשטרה, כלפי בת זוגתו לחיים על רקע בגידתה בו.
שחרור חשוד ממעצר בעבירות תקיפה וחבלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משרדנו הביא לשחרורו ממעצר של חשוד בעבירות תקיפה וחבלה שבוצעו, כך על-פי המשטרה, כלפי נהג מונית על רקע סכסוך בכביש.
שחרור ממעצר זוג חשודים בעבירות חמורות של סחר בסמים, גידול וייצור סמים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משרדנו הביא לשחרורם ממעצר של זוג חשודים בעבירות של סחר בסמים, גידול וייצור סמים מסוכנים. בית משפט השלום בבאר שבע הורה על שחרורם של החשודים לאחר שבחן את חומר הראיות בתיק וקבע כי המשך מעצרם אינו מוצדק בנסיבות העניין.
שחרור ממעצר חייל שנחשד בהחזקה ושימוש בסמים מסוכנים במסגרת פרשיה רחבה וחמורה בצבא - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד, לוחם מוערך בצה"ל, נעצר על-ידי חוקרי מצ"ח בחשד להחזקה ושימוש בסמים מסוכנים במסגרת פרשיה רחבה וחמורה בצבא. לאחר דיון בבית הדין הצבאי המחוזי דרום ומז"י בקסטינה, כב' השופטת רס"ן ענת שחר ויינברג קיבלה את טענות ההגנה של משרד
שחרור ממעצר חשוד באונס בתוך המשפחה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משרדנו הביא לשחרורו ממעצר של חשוד במעשה אינוס ומעשים מיניים חמורים אחרים שבוצעו, כך על-פי המשטרה, כלפי בת דודתו לאורך שנים לא מעטות מגיל צעיר במיוחד.
שחרור ממעצר חשוד בביצוע מעשים מגונים בקטינים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משרדנו הביא לשחרורו ממעצר של חשוד בביצוע מעשים מגונים בקטינים, שבוצעו, כך על-פי המשטרה, לאורך תקופה ארוכה באזור ירושלים. במסגרת הדיון להארכת מעצרו של החשוד, מורה בית משפט השלום בירושלים על שחרורו בתנאים לאחר יממה אחת נוספת בלבד של מעצר.
שחרור ממעצר חשוד בהצתת מבנה בית המשפט בתל אביב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משרדנו הביא לשחרורו ממעצר של לקוח שנחשד בהצתת מבנה בית המשפט בתל אביב. לאחר דיון, כב' השופטת שרית זמיר קיבלה את טענות משרדנו והורתה על שחרורו של הלקוח בתנאים ללא תסקיר.
שחרור ממעצר חשוד במעשה מגונה בטרמפיסטית קטינה למרות קיומה של הצהרת תובע - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד נעצר בחשד לביצוע מעשה מגונה בטרמפיסטית קטינה בת 15 ונשים נוספות. הלקוח שוחרר לביתו כבר בדיון הארכת המעצר הראשון, זאת לאחר שהמשטרה קיבלה את הצעת בית משפט השלום בירושלים ועל אף קיומה של הצהרת תובע בדבר כוונת התביעה להגיש נגדו כתב אישום.
שחרור ממעצר חשוד במעשה מגונה בנסיבות מחמירות בקטינה קרובת משפחתו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד נעצר בחשד לביצוע מעשה מגונה בנסיבות מחמירות בקטינה בת 12 קרובת משפחתו. הלקוח שוחרר לביתו בבית המשפט עוד בדיון הארכת המעצר הראשון כאשר בית המשפט מתח ביקורת על התנהלות המשטרה בתיק.
שחרור ממעצר חשוד בעבירות אלימות במשפחה עקב תלונת שווא - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תופעת תלונות השווא במסגרת סכסוכי גירושין גואה ובשנים האחרונות חוצה כל גבול אפשרי. לקוח המשרד נחקר ונעצר לאור תלונת כזב של זוגתו לשעבר, משרדנו ייצג אותו בדיון המעצר בבאר שבע והוא שוחרר מיד.
שחרור ממעצר חשוד בעבירות זיוף מסמכים וקבלת דבר במרמה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משרדנו הביא לשחרורו ממעצר של חשוד בעבירות של זיוף גיליונות ציונים וקבלת דבר במרמה, שבוצעו, כך על פי הנטען, במסגרת לימודיו בפקולטה למשפטים באחת מן האוניברסיטאות בארץ.
שחרור ממעצר חשוד בעבירות חבלה או פציעה כשהעבריין מזויין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
עו"ד אסף דוק הביא לשחרורו ממעצר של חשוד בעבירות של חבלה או פציעה כשהעבריין מזויין, איומים והיזק לרכוש במזיד, שבוצעו, כך על פי הנטען, באמצעות אלת מתכת בראשו של הקורבן.
שחרור ממעצר חשוד בעבירות מע"מ בהיקף של למעלה מ-20 מיליון ש"ח - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משרדנו הביא לשחרורו ממעצר של חשוד בקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות בסכום של למעלה מ-20 מיליון ש"ח.
שחרור ממעצר חשוד בעבירות מעשה מגונה בקטינה והטרדה מינית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
עו"ד אסף דוק הביא לשחרורו ממעצר של חשוד בעבירות של מעשה מגונה בקטינה והטרדה מינית.
שחרור ממעצר חשוד בעבירות סחר בסמים והחזקת סמים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משרדנו הביא לשחרורו ממעצר של חשוד בעבירות של סחר בסמים והחזקת סמים מסוכנים, לאחר שנטען כי מכר לשוטר סמוי חשיש במשקל 34 גרם נטו, וכן בחיפוש שנערך בדירתו נמצאו 2 שתילי קנאביס, במשקל 4.8 גרם נטו.
שחרור ממעצר חשוד בתקיפה הגורמת חבלה של ממש כלפי גרושתו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משרדנו הביא לשחרורו ממעצר של חשוד בעבירות אלימות בתוך המשפחה שעיקרם תקיפה, איומים והטרדה כלפי גרושתו.
שחרור ממעצר חשוד בתקיפת בני מיעוטים בחצי השנה האחרונה על רקע גזעני - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משרדנו הביא לשחרור ממעצר חשוד בתקיפת בני מיעוטים בחצי השנה האחרונה על רקע גזעני, זאת לאחר שבתי המשפט השלום והמחוזי בבאר שבע דחו את בקשת המדינה להשאירו במעצר תוך שקבעו שאין לגביו ראיות שהיה חלק מאותה התארגנות על רקע גזעני.
שחרור ממעצר לקוח שנחשד באונס ותקיפה של בת זוגתו במשך כשנתיים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד נחקר ונעצר לאחר שבת זוגתו לשעבר התלוננה שאנס והכה אותה במשך כשנתיים. הלקוח הכחיש בחקירתו במשטרה מכל וכל את המיוחס לו וטען שמדובר בתלונת שווא במסגרת סכסוך גירושין. לאחר דיון, כב' השופט עלאא מסארווה קיבל את טענות משרדנו והורה על שחרורו.
שחרור ממעצר לקוח שנחשד באונס ותקיפה של בת זוגתו במשך כשנתיים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד נחקר ונעצר לאחר שבת זוגתו לשעבר התלוננה שאנס והכה אותה במשך כשנתיים. הלקוח הכחיש בחקירתו במשטרה מכל וכל את המיוחס לו וטען שמדובר בתלונת שווא במסגרת סכסוך גירושין. לאחר דיון, כב' השופט עלאא מסארווה קיבל את טענות משרדנו והורה על שחרורו.
שחרור ממעצר לקוח שנחשד בביצוע עבירות אלימות כלפי בת זוגו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד, מנהל בחברת הייטק מובילה, נעצר על-ידי משטרת מרחב דן בחשד שהכה את בת זוגו וגרם לה לחבלות בגופה. לאחר דיון בבית משפט השלום בתל אביב, כב' השופט שמואל מלמד מקבל את טענות משרדנו ומורה על שחרורו בתנאים.
שחרור ממעצר לקוח שנחשד בסחר בסמים בעקבות הגשת ערר לבית המשפט המחוזי - מרכז - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד נעצר על-ידי משטרת יבנה בחשד לסחר בסמים והחזקת סם שלא לצריכה עצמית. בעקבות ערר שהוגש על ידי משרדנו על ההחלטה להמשיך ולעצרו, החליט בית המשפט המחוזי מרכז לוד לשחררו בתנאים.
שחרור ממעצר לקוח שנחשד בתקיפת שוטרים עקב סירוב המשטרה לגבות עדות מזכה מעד מרכזי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד נעצר על-ידי משטרת אשדוד בחשד שתקף שוטרת סיור וקצין משטרה. במהלך הדיון, השמיע משרדנו הקלטה ממנה נלמד שעד מרכזי שנכח באירוע הגיע לתחנת המשטרה על מנת ולמסור עדות מזכה לטובת החשוד אך החוקרים סירבו לאפשר לו לעשות כן משיקולים שאינם ברורים. לאחר דיון,
שחרור ממעצר לקוח שנחשד שאיים על פרקליט שייצג בתיק פלילי כנגדו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד נחקר ונעצר בחשד שאיים על פרקליט שייצג את המדינה בתיק פלילי אחר המתנהל כנגדו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. לאחר דיון, כב' השופט איתן קורנהאוזר קיבל את טענות ההגנה של משרדנו והורה על שחרורו של החשוד בתנאים.
שחרור ממעצר לקוח שתקף ופצע את בעל הבית שלו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משרדנו הביא לשחרורו ממעצר של לקוח בעבירות תקיפה וחבלה שבוצעו כלפי בעל הבית שלו על רקע סכסוך ביניהם. במסגרת הדיון הראשון להארכת מעצרו של הלקוח בבית משפט השלום בתל אביב, החלטה כב' השופטת חיותה כוחן לקבל את טענותינו והורתה על שחרורו בתנאים.
שחרור ממעצר לקוחה בעבירות תקיפה וניסיון דריסה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוחת המשרד נעצרה בחשד שתקפה וחבלה בגיסתה וכן ניסתה לדרוס את בעלה בעקבות סכסוך שהתגלע ביניהם על רקע סוגיית משמורת ילדים. הלקוחה שוחררה לביתה בבית משפט השלום בפתח תקווה עוד בדיון הארכת המעצר הראשון ולאחר שכב' השופט עודד מורנו מתח ביקורת על התנהלות המש
שחרור ממעצר מעסה החשוד באונס מטופלת במהלך מסאז' - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד, מעסה מקצועי ומוכר בתחומו, נעצר בחשד לאונס מטופלת במסגרת טיפול מסאז'. הלקוח הכחיש מן ההתחלה את החשדות שיוחסו לו. בעקבות ייצוג משרדנו, הלקוח שוחרר לביתו כבר בדיון הארכת המעצר הראשון, זאת לאחר שבית המשפט קבע כי עוצמת החשד אינה ברמה מספקת לצו
שחרור נאשם ממעצר בית לעבודה בעבירות גידול סמים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משרדנו הביא לשחרור נאשם ממעצר בית לעבודה בעבירות של גידול וייצור סמים מסוכנים במשקל כולל של 900 גרם שנמצאו בחצר ביתו.
שחרור נאשם ממעצר במסגרת ערר בעבירות גידול וייצור סמים במשקל 900 גרם - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שחרור נאשם ממעצר במסגרת ערר בעבירות גידול וייצור סמים במשקל 900 גרם
שחרור נאשם ממעצר בעבירות חמורות של מעשי סדום ומעשים מגונים בילדים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי בבאר שבע מורה על שחרור נאשם בעבירות חמורות של מעשי סדום ומעשים מגונים בילדים לחלופת מעצר למרות תסקיר שירות מבחן שלילי ביותר - מ"ת 46699-05-13.
שחרור נאשם ממעצר בעבירות מין חמורות ללא תסקיר עקב התנהלות שירות המבחן - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משרדנו הביא לשחרורו ממעצר של נאשם בעבירות מין חמורות כלפי קטינות מאחר ושירות המבחן לא ערך תסקיר בעניינו והתעלם מהחלטות שיפוטיות פעם אחר פעם.
שחרור עצור שנחשד במעשים מגונים בתלמידים בתיכון בו עבד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אדם העובד כחובש בבית ספר תיכון באזור השרון נעצר בחשד לביצוע מעשים מגונים בתלמידים. לאחר מלחמה עיקשת של משרדנו שכללה ערר על הארכת מעצרו לבית המשפט המחוזי, ערר שהתקבל ברובו, שוחרר הלקוח למעצר בית ונמתחה ביקורת חריפה על היחידה החוקרת ועל התנהלותה בחקירה.
שחרור קטינה ממעצר בעבירות סחר ותיווך בסמים מסוכנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משרדנו הביא לשחרורה ממעצר של חשודה קטינה בעבירות סחר ותיווך בסמים מסוכנים, שבוצעו, כך על-פי המשטרה, במסגרת הבית ספרית.
שימוע לעובדת עירייה ממרכז הארץ שנחשדה בגניבה ממעביד הסתיים ללא פיטורים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוחת המשרד, עובדת עירייה ממרכז הארץ, זומנה לשימוע לפני פיטורין בעקבות חשד לגניבה ממעביד. משרדנו התייצב לצידה של הלקוחה והגן על חפותה ועל האינטרס התעסוקתי שלה דבר שהביא בסופו של דבר להישארותה במקום העבודה.
שישה חודשי עבודות צבאיות בלבד לאיש קבע שהורשע בגניבת עשרות אלפי שקלים מכספת הבסיס בו שירת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד, איש קבע בצה"ל, הוגש כתב אישום שייחס לו ריבוי עבירות של גניבה בידי עובד ציבור, מרמה והפרת אמונים וזיוף מסמכים. בעקבות ייצוג משרדנו הושג הסדר מקל ביותר עם הפרקליטות הצבאית שכלל 6 חודשי עבודות צבאיות בלבד.
תיק תאונת דרכים בו נפגעה הולכת רגל ונגרמו לה חבלות הסתיים בפסילה של 20 יום בלבד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום בעבירות של אי מתן זכות קדימה להולך רגל תוך סיכון הולך רגל (נסיבות מחמירות), נהיגה בקלות ראש והתנהגות הגורמת לנזק. בעקבות ייצוג משרדנו, גובש הסדר עם תביעות תעבורה לכיש לפיו בתמורה להודאתו התיק נגדו יסתיים בפסילה של 20 יום בלב
תקדים: ועדת משמעת קבעה שיקום על פני השעיית סטודנט שהטריד מינית בשטח האוניברסיטה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לקוח המשרד, סטודנט להנדסה באחת האוניברסיטאות, זומן לועדת משמעת עקב תלונה בגין הטרדה מינית. באופן תקדימי, ועדת המשמעת קבעה שיקום על פני השעייתו של אותו סטודנט שהורשע בהטרדה מינית.
תקיפה הגורמת חבלה של ממש | סגירת תיק פלילי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בגין עבירות תקיפה הגורמת חבלה של ממש ואיומים. בעקבות פניית משרדנו למפלג תביעות ירושלים, הסכימה התביעה לקבל את טענות ההגנה שלנו בדבר חולשת הראיות שנאספו נגד לקוח המשרד ולסגור את התיק נגדו מבלי להעמידו לדין פלילי.
תקף ופצע אך לא יישלח לכלא או לעבודות שירות לאור יחס גזעני ומשפיל מצד המתלונן - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של תקיפה ופציעה. בעקבות יחס גזעני ומשפיל מצד המתלונן , בית משפט השלום בראשון לציון מחליט לסטות ממתחם הענישה הנהוג ולגזור על הנאשם עונש מקל במיוחד הכולל מאסר על תנאי ושל"צ בלבד במקום מאסר בפועל כנהוג.
פסיקה-עליון13481 pages
בג"ץ 100/15 מוחמד עבאללה מוצטפא בדוי נ. מפקד כוחו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 100/15 מוחמד עבאללה מוצטפא בדוי נ. מפקד כוחו
בג"ץ 100/16 דניס מטיושקו נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 100/16 דניס מטיושקו נ. שר הפנים
בג"ץ 10004/16 עזבון המנוח רמי מינץ ז"ל נ. היועץ המשפטי לממשלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 10004/16 עזבון המנוח רמי מינץ ז"ל נ. היועץ המשפטי לממשלה
בג"ץ 10015/16 יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה טיי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 10015/16 יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה טיי
בג"ץ 10016/16 שוקי משעול נ. נציב ונציבות שירות המדינה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 10016/16 שוקי משעול נ. נציב ונציבות שירות המדינה
בג"ץ 1002/19 יזן מוחמד חסין נצראללה נ. שר הבטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1002/19 יזן מוחמד חסין נצראללה נ. שר הבטחון
בג"ץ 10027/17 יוסף הרצוג נ. כנסת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 10027/17 יוסף הרצוג נ. כנסת ישראל
בג"ץ 1003/19 אנס עצאם ערסאן סוקיה נ. שר הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1003/19 אנס עצאם ערסאן סוקיה נ. שר הביטחון
בג"ץ 10030/17 יוסף בן ברוך נ. הממונה על עבודות שירות , מפקדת מחוז דרום באר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 10030/17 יוסף בן ברוך נ. הממונה על עבודות שירות , מפקדת מחוז דרום באר
בג"ץ 10030/17 יוסף בן ברוך נ. הממונה על עבודות שירות , מפקדת מחוז דרום באר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 10030/17 יוסף בן ברוך נ. הממונה על עבודות שירות , מפקדת מחוז דרום באר
בג"ץ 10045/16 סרג' בונה נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 10045/16 סרג' בונה נ. שר הפנים
בג"ץ 10057/16 פלוני נ. משרד הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 10057/16 פלוני נ. משרד הביטחון
בג"ץ 10060/17 עטאללה מזארעה, ראש ועד ג'בל אלא באבא נ. ראש הממשלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 10060/17 עטאללה מזארעה, ראש ועד ג'בל אלא באבא נ. ראש הממשלה
בג"ץ 10063/17 קואליציית אזרחים נגד הקונדנסט נ. הממונה על ענייני הנפט - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 10063/17 קואליציית אזרחים נגד הקונדנסט נ. הממונה על ענייני הנפט
בג"ץ 10064/17 רן אורן נ. מנכ"ל משרד הבריאות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 10064/17 רן אורן נ. מנכ"ל משרד הבריאות
בג"ץ 10066/17 עומר מוחמד בארגה נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 10066/17 עומר מוחמד בארגה נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 10072/17 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול בירושלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 10072/17 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול בירושלים
בג"ץ 10076/17 האוניברסיטה העברית בירושלים נ. פלוני - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 10076/17 האוניברסיטה העברית בירושלים נ. פלוני
בג"ץ 1008/17 חמזה מחמוד מוחמד אלבטראן נ. שופט צבאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1008/17 חמזה מחמוד מוחמד אלבטראן נ. שופט צבאי
בג"ץ 1009/17 מאזן גמאל גברין אלנתשה נ. שופט צבאי מ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1009/17 מאזן גמאל גברין אלנתשה נ. שופט צבאי מ
בג"ץ 10100/17 רגבים נ. שר הבטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 10100/17 רגבים נ. שר הבטחון
בג"ץ 10106/16 הקליניקות המשפטיות ,המרכז האקדמי שערי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 10106/16 הקליניקות המשפטיות ,המרכז האקדמי שערי
בג"ץ 1011/18 ליאור אזולאי נ. שרת המשפטים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1011/18 ליאור אזולאי נ. שרת המשפטים
בג"ץ 10111/17 אבי פלדמן נ. משרד הבינוי והשיכון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 10111/17 אבי פלדמן נ. משרד הבינוי והשיכון
בג"ץ 10112/17 פלוני נ. ועדת הערר הרפואית מס הכנסה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 10112/17 פלוני נ. ועדת הערר הרפואית מס הכנסה
בג"ץ 10139/17 ראש מועצת הכפר ראס-כרכר - ראדי אסמאעיל מחמד פחידה נ. מפקד כו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 10139/17 ראש מועצת הכפר ראס-כרכר - ראדי אסמאעיל מחמד פחידה נ. מפקד כו
בג"ץ 1014/16 סמיר אברהים סקאפי נ. המפקד הצבאי לאזו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1014/16 סמיר אברהים סקאפי נ. המפקד הצבאי לאזו
בג"ץ 10143/17 פלוני נ. משרד הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 10143/17 פלוני נ. משרד הביטחון
בג"ץ 10144/17 עמותת מוסדות "אהבת משה" נ. ועדת התמיכות - משרד העבודה הרווחה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 10144/17 עמותת מוסדות "אהבת משה" נ. ועדת התמיכות - משרד העבודה הרווחה
בג"ץ 10145/17 עו"ד אבי שינדלר נ. שרת המשפטים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 10145/17 עו"ד אבי שינדלר נ. שרת המשפטים
בג"ץ 10146/17 פלוני נ. משרד הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 10146/17 פלוני נ. משרד הביטחון
בג"ץ 10147/17 אמנה עבד רבה נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 10147/17 אמנה עבד רבה נ. משרד הפנים
בג"ץ 10148/16 ריאד אחנמורה מסלם נמורה נ. שופט צבאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 10148/16 ריאד אחנמורה מסלם נמורה נ. שופט צבאי
בג"ץ 1015/17 עמאד מחמוד מוחמד עבאדי נ. שופט צבאי מ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1015/17 עמאד מחמוד מוחמד עבאדי נ. שופט צבאי מ
בג"ץ 1015/18 פלוני נ. מדינת ישראל - משרד הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1015/18 פלוני נ. מדינת ישראל - משרד הביטחון
בג"ץ 10150/16 אחמד יוסף אחמד עואד נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 10150/16 אחמד יוסף אחמד עואד נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 10153/16 בניני בר אמנה חברה לבנין ופיתוח בע"מ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 10153/16 בניני בר אמנה חברה לבנין ופיתוח בע"מ
בג"ץ 10153/16 בניני בר אמנה חברה לבנין ופיתוח בע"מ נ. שר התשתיות הלאומיות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 10153/16 בניני בר אמנה חברה לבנין ופיתוח בע"מ נ. שר התשתיות הלאומיות
בג"ץ 10154/17 בראא עלי חוסין עצידה נ. ראש צוות חוקרים בשירות ביטחון כללי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 10154/17 בראא עלי חוסין עצידה נ. ראש צוות חוקרים בשירות ביטחון כללי
בג"ץ 1016/16 עיריית ערד נ. המועצה הארצית לתכנון ול - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1016/16 עיריית ערד נ. המועצה הארצית לתכנון ול
בג"ץ 1016/18 עמותת ישי להקמת בתי כנסת על הר הקודש נ. מנהל המרכז למיפוי יש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1016/18 עמותת ישי להקמת בתי כנסת על הר הקודש נ. מנהל המרכז למיפוי יש
בג"ץ 10166/17 מועצה אזורית אל קסום נ. חברת נתיבי ישראל, החברה הלאומית לתשת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 10166/17 מועצה אזורית אל קסום נ. חברת נתיבי ישראל, החברה הלאומית לתשת
בג"ץ 10167/16 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול בירושלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 10167/16 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול בירושלים
בג"ץ 10176/17 עיריית נצרת נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 10176/17 עיריית נצרת נ. משרד הפנים
בג"ץ 10183/16 קומותיים בע"מ נ. שר האוצר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 10183/16 קומותיים בע"מ נ. שר האוצר
בג"ץ 10184/17 בלאל אחמד נ. מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 10184/17 בלאל אחמד נ. מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית
בג"ץ 1019/15 פלוני נ. פרקליטות פלילי מחוז תל אביב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1019/15 פלוני נ. פרקליטות פלילי מחוז תל אביב
בג"ץ 10191/16 מועצה מקומית גן יבנה נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 10191/16 מועצה מקומית גן יבנה נ. משרד הפנים
בג"ץ 10194/16 אהוד לזר נ. המוסד לביטוח לאומי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 10194/16 אהוד לזר נ. המוסד לביטוח לאומי
בג"ץ 10196/16 עאיד אבראהים עלי צבאח נ. המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 10196/16 עאיד אבראהים עלי צבאח נ. המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית
בג"ץ 10197/16 פלוני נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 10197/16 פלוני נ. שר הפנים
בג"ץ 10200/17 פלוני נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 10200/17 פלוני נ. מדינת ישראל
בג"ץ 10204/16 ע/אלמחסן זמאערה נ. מפקד צבאי לאזור - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 10204/16 ע/אלמחסן זמאערה נ. מפקד צבאי לאזור
בג"ץ 10206/16 שלום מזעקי נ. בית הדין הארצי לעבודה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 10206/16 שלום מזעקי נ. בית הדין הארצי לעבודה
בג"ץ 1022/16 חמיס אבו סנינה נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1022/16 חמיס אבו סנינה נ. שר הפנים
בג"ץ 10222/16 פלוני נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 10222/16 פלוני נ. מדינת ישראל
בג"ץ 10226/17 מדינת ישראל הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצ נ. הסתדרו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 10226/17 מדינת ישראל הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצ נ. הסתדרו
בג"ץ 10237/16 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 10237/16 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול
בג"ץ 1029/18 חן המקום בע"מ נ. הנהלת המכס והמע"מ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1029/18 חן המקום בע"מ נ. הנהלת המכס והמע"מ
בג"ץ 1030/18 ריצ'רד גולדברג נ. רשות האוכולוסין וההגירה- משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1030/18 ריצ'רד גולדברג נ. רשות האוכולוסין וההגירה- משרד הפנים
בג"ץ 1031/18 Nazar andu pono moshir and 23 others נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1031/18 Nazar andu pono moshir and 23 others נ. שר הפנים
בג"ץ 104/18 עו"ד יוסי פוקס נ. השר לביטחון פנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 104/18 עו"ד יוסי פוקס נ. השר לביטחון פנים
בג"ץ 1045/18 פלוני נ. מתאם הפעילות בשטחים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1045/18 פלוני נ. מתאם הפעילות בשטחים
בג"ץ 1048/18 פלוני נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1048/18 פלוני נ. שר הפנים
בג"ץ 1051/18 פלוני נ. מנהל רשות המיסים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1051/18 פלוני נ. מנהל רשות המיסים
בג"ץ 1053/18 עמותת ש.ע.ל.- שלום עכשיו לישראל מפעלים חינוכיים נ. מפקד כוחו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1053/18 עמותת ש.ע.ל.- שלום עכשיו לישראל מפעלים חינוכיים נ. מפקד כוחו
בג"ץ 10535/09 פלוני נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 10535/09 פלוני נ. שר הפנים
בג"ץ 1055/18 פלוני נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1055/18 פלוני נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים
בג"ץ 1056/16 סמיר אחמד עבד אלעאל אבו רעיה נ. ועדת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1056/16 סמיר אחמד עבד אלעאל אבו רעיה נ. ועדת
בג"ץ 1058/18 פלוני נ. משרד הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1058/18 פלוני נ. משרד הביטחון
בג"ץ 1063/18 פלוני נ. וועדת מאוימים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1063/18 פלוני נ. וועדת מאוימים
בג"ץ 1070/16 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול בירושלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1070/16 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול בירושלים
בג"ץ 1074/16 רפי מאור נ. רשות החברות הממשלתיות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1074/16 רפי מאור נ. רשות החברות הממשלתיות
בג"ץ 1078/16 הוצאת עיתון "הארץ" בע"מ נ. מבקר המדינה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1078/16 הוצאת עיתון "הארץ" בע"מ נ. מבקר המדינה
בג"ץ 1081/19 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ. פרקליט המדינה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1081/19 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ. פרקליט המדינה
בג"ץ 1083/18 אמגד חוסין בושקר נ. המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1083/18 אמגד חוסין בושקר נ. המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית
בג"ץ 1084/18 חאלד מוחמד חסן אל פספוס נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1084/18 חאלד מוחמד חסן אל פספוס נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 1089/16 ויסאם חשאן נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1089/16 ויסאם חשאן נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 1091/16 סניף מוחמד נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1091/16 סניף מוחמד נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 11/12 אוניברסיטת בן גוריון נ. הרשות הממשלתי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 11/12 אוניברסיטת בן גוריון נ. הרשות הממשלתי
בג"ץ 11/17 חנה פחלייב נ. ועדת ההשגות של רשות מקר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 11/17 חנה פחלייב נ. ועדת ההשגות של רשות מקר
בג"ץ 11/19 י.ה.ת - האגודה לטיפול באומנויות בישראל נ. משרד הבריאות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 11/19 י.ה.ת - האגודה לטיפול באומנויות בישראל נ. משרד הבריאות
בג"ץ 1100/18 זיווה פאר נ. אל"מ יוסי מצליח - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1100/18 זיווה פאר נ. אל"מ יוסי מצליח
בג"ץ 1101/13 פלוני נ. פלוני - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1101/13 פלוני נ. פלוני
בג"ץ 1101/17 ח"כ זהבה גלאון, יו"ר מפלגת מרצ נ. היו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1101/17 ח"כ זהבה גלאון, יו"ר מפלגת מרצ נ. היו
בג"ץ 1102/16 האני מוחמד מפארגה נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1102/16 האני מוחמד מפארגה נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 1104/19 בהג'את משלב נ. המוסד לביטוח לאומי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1104/19 בהג'את משלב נ. המוסד לביטוח לאומי
בג"ץ 1105/06 קו לעובד נ. שר הרווחה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1105/06 קו לעובד נ. שר הרווחה
בג"ץ 1107/16 מוחמד פאיז טלאל אלדבס נ. מפקד כוחות ה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1107/16 מוחמד פאיז טלאל אלדבס נ. מפקד כוחות ה
בג"ץ 1109/17 פלס יצחק נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1109/17 פלס יצחק נ. שר הפנים
בג"ץ 1109/19 פלוני נ. שופט ביהמ"ש לערעורים, אל"ם יאיר תירוש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1109/19 פלוני נ. שופט ביהמ"ש לערעורים, אל"ם יאיר תירוש
בג"ץ 1113/16 פלוני נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1113/16 פלוני נ. שר הפנים
בג"ץ 1117/17 דוד מזרחי נ. משטרת ישראל הממונה על הג - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1117/17 דוד מזרחי נ. משטרת ישראל הממונה על הג
בג"ץ 1118/17 אריה זוננברג נ. מפקד מחוז ירושלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1118/17 אריה זוננברג נ. מפקד מחוז ירושלים
בג"ץ 112/19 מחמוד שעבאן סעדי שולי נ. שר הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 112/19 מחמוד שעבאן סעדי שולי נ. שר הביטחון
בג"ץ 1122/18 סנט אונורה בע"מ ע"י גב' ג'וזיאן סדיקה ת.ז. 1701259 נ. גב' סמ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1122/18 סנט אונורה בע"מ ע"י גב' ג'וזיאן סדיקה ת.ז. 1701259 נ. גב' סמ
בג"ץ 1125/16 חמד מרעי נ. מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1125/16 חמד מרעי נ. מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית
בג"ץ 1125/17 רגבים נ. שר הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1125/17 רגבים נ. שר הביטחון
בג"ץ 1126/13 בסימה אחמד עודתאללה נגאר נ. מועצת התכ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1126/13 בסימה אחמד עודתאללה נגאר נ. מועצת התכ
בג"ץ 1126/17 אסלאם גיאד זאהדה נ. מפקד צבאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1126/17 אסלאם גיאד זאהדה נ. מפקד צבאי
בג"ץ 1133/18 פלוני נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1133/18 פלוני נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים
בג"ץ 1134/13 מוצטפא איוב טארק נ. מועצת התכנון העליונה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1134/13 מוצטפא איוב טארק נ. מועצת התכנון העליונה
בג"ץ 1138/18 סמארה מועתצם נ. מפקד כוחות צה"ל באזור יו"ש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1138/18 סמארה מועתצם נ. מפקד כוחות צה"ל באזור יו"ש
בג"ץ 1140/18 פלוני נ. משרד הבטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1140/18 פלוני נ. משרד הבטחון
בג"ץ 1141/18 פלוני נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1141/18 פלוני נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים
בג"ץ 1142/18 אחמד ח'דר סלים ואכד נ. המפקד הצבאי בגדה המערבית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1142/18 אחמד ח'דר סלים ואכד נ. המפקד הצבאי בגדה המערבית
בג"ץ 1144/18 אכרם ח'אלד אחמד יחיא נ. המפקד הצבאי בגדה המערבית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1144/18 אכרם ח'אלד אחמד יחיא נ. המפקד הצבאי בגדה המערבית
בג"ץ 1145/18 שרהאן שחאדה נ. אלוף פיקוד דרום - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1145/18 שרהאן שחאדה נ. אלוף פיקוד דרום
בג"ץ 1147/18 סוזאן שחאדה נ. אלוף פיקוד הדרום - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1147/18 סוזאן שחאדה נ. אלוף פיקוד הדרום
בג"ץ 1151/17 חמד שריתח נ. מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1151/17 חמד שריתח נ. מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון
בג"ץ 1156/19 פלוני נ. מפקד כוחות צה"ל באיו"ש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1156/19 פלוני נ. מפקד כוחות צה"ל באיו"ש
בג"ץ 1159/19 פלוני נ. מפקד כוחות צה"ל באיו"ש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1159/19 פלוני נ. מפקד כוחות צה"ל באיו"ש
בג"ץ 1159/91 אברהם זאב שנעעבאלג נ. כב' השופטת דליה קובל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1159/91 אברהם זאב שנעעבאלג נ. כב' השופטת דליה קובל
בג"ץ 1165/17 הוט טלקום שותפות מוגבלת נ. השר לשיתוף - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1165/17 הוט טלקום שותפות מוגבלת נ. השר לשיתוף
בג"ץ 1166/16 הרב אריה כהן סגן ראש העירייה ראשון לצ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1166/16 הרב אריה כהן סגן ראש העירייה ראשון לצ
בג"ץ 1168/17 פלוני נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1168/17 פלוני נ. שר הפנים
בג"ץ 1169/17 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ. הרשות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1169/17 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ. הרשות
בג"ץ 1170/18 תיודורא שאהין נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1170/18 תיודורא שאהין נ. שר הפנים
בג"ץ 1171/17 ROMAN ZHYTS נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1171/17 ROMAN ZHYTS נ. משרד הפנים
בג"ץ 1173/17 פנינת המיתרים בע"מ נ. בית הדין האיזור - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1173/17 פנינת המיתרים בע"מ נ. בית הדין האיזור
בג"ץ 1173/18 מיכאל אורלובסקי נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1173/18 מיכאל אורלובסקי נ. מדינת ישראל
בג"ץ 1174/18 מוחמד שקיראת נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1174/18 מוחמד שקיראת נ. שר הפנים
בג"ץ 1183/16 דקל ציון נ. מדינת ישראל משרד המשפטים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1183/16 דקל ציון נ. מדינת ישראל משרד המשפטים
בג"ץ 1184/15 רגבים נ. שר הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1184/15 רגבים נ. שר הביטחון
בג"ץ 1187/17 אמיל קובאץ' נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1187/17 אמיל קובאץ' נ. שר הפנים
בג"ץ 1189/18 אחלאס חוגיראת נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1189/18 אחלאס חוגיראת נ. משרד הפנים
בג"ץ 119/16 דוד לוי נ. הרשות לאסירי ציון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 119/16 דוד לוי נ. הרשות לאסירי ציון
בג"ץ 119/17 תמאם עבד אלפתאח פרוגה נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 119/17 תמאם עבד אלפתאח פרוגה נ. משרד הפנים
בג"ץ 120/15 חיים שטנגר, עו"ד נ. לשכת העיתונות הממ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 120/15 חיים שטנגר, עו"ד נ. לשכת העיתונות הממ
בג"ץ 1200/19 פלוני נ. מפקד כוחות צה"ל באיו"ש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1200/19 פלוני נ. מפקד כוחות צה"ל באיו"ש
בג"ץ 1201/18 בדוי זהור מועין מוחמד נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1201/18 בדוי זהור מועין מוחמד נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 1202/17 מוחמד אחמד מחמוד סוקיה נ. שופט צבאי מ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1202/17 מוחמד אחמד מחמוד סוקיה נ. שופט צבאי מ
בג"ץ 1202/18 עפיף חמאד אברהים נאצר נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1202/18 עפיף חמאד אברהים נאצר נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 1208/19 מסל אברהה נ. משרד הרווחה והשירותים החברתיים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1208/19 מסל אברהה נ. משרד הרווחה והשירותים החברתיים
בג"ץ 1211/16 אנה מסלובה נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1211/16 אנה מסלובה נ. שר הפנים
בג"ץ 1217/18 רגב עלאא נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1217/18 רגב עלאא נ. שר הפנים
בג"ץ 1218/17 פלוני נ. הצנזורית הראשית לעיתונאות ות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1218/17 פלוני נ. הצנזורית הראשית לעיתונאות ות
בג"ץ 1219/16 איליה מולדבסקי נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1219/16 איליה מולדבסקי נ. משרד הפנים
בג"ץ 1219/17 אבי שטינמץ נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1219/17 אבי שטינמץ נ. שר הפנים
בג"ץ 1228/14 איגוד לשכות המסחר נ. מכון התקנים הישראלי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1228/14 איגוד לשכות המסחר נ. מכון התקנים הישראלי
בג"ץ 1229/16 הפורום הישראלי לשמירה על החופים נ. רא - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1229/16 הפורום הישראלי לשמירה על החופים נ. רא
בג"ץ 1233/17 חברת קאיה מולטימדיה בע"מ נ. משרד התקש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1233/17 חברת קאיה מולטימדיה בע"מ נ. משרד התקש
בג"ץ 1234/16 חאזם שרבאתי נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1234/16 חאזם שרבאתי נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 1235/12 סעיד ג'בארין נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1235/12 סעיד ג'בארין נ. מדינת ישראל
בג"ץ 1235/15 עמותת משתמשי שדה התעופה הרצליה נ. המו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1235/15 עמותת משתמשי שדה התעופה הרצליה נ. המו
בג"ץ 1235/15 עמותת משתמשי שדה התעופה הרצליה נ. המועצה הארצית לתכנון ולבני - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1235/15 עמותת משתמשי שדה התעופה הרצליה נ. המועצה הארצית לתכנון ולבני
בג"ץ 1235/18 פלוני נ. משרד ראש הממשלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1235/18 פלוני נ. משרד ראש הממשלה
בג"ץ 1237/19 טובה ליפשיץ נ. הכנסת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1237/19 טובה ליפשיץ נ. הכנסת
בג"ץ 1239/16 יבגני גרוזדייב נ. רשות האוכלוסין וההגירה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1239/16 יבגני גרוזדייב נ. רשות האוכלוסין וההגירה
בג"ץ 1240/18 שדולת הנשים בישראל נ. הועדה לבחירת שופטים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1240/18 שדולת הנשים בישראל נ. הועדה לבחירת שופטים
בג"ץ 1242/17 משה שלמה מט נ. סגן הפצ"ר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1242/17 משה שלמה מט נ. סגן הפצ"ר
בג"ץ 1244/12 אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה העברית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1244/12 אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה העברית
בג"ץ 1247/15 הוצאת עיתון "הארץ" בע"מ נ. שירות בתי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1247/15 הוצאת עיתון "הארץ" בע"מ נ. שירות בתי
בג"ץ 1249/19 טל ליזרוביץ נ. משרד התחבורה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1249/19 טל ליזרוביץ נ. משרד התחבורה
בג"ץ 125/18 מר עבד אלרחמן מוצטפא כעאבנה נ. שר הבטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 125/18 מר עבד אלרחמן מוצטפא כעאבנה נ. שר הבטחון
בג"ץ 1250/17 ידידיה שפיץ נ. שר הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1250/17 ידידיה שפיץ נ. שר הביטחון
בג"ץ 1253/17 שירין מחמד חסין שחאדה נ. הוועדה ההומנ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1253/17 שירין מחמד חסין שחאדה נ. הוועדה ההומנ
בג"ץ 1254/18 דוד מזרחי נ. שלמה פורת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1254/18 דוד מזרחי נ. שלמה פורת
בג"ץ 1257/17 פלוני נ. בית הדין הרבני האזורי בירושלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1257/17 פלוני נ. בית הדין הרבני האזורי בירושלים
בג"ץ 1258/18 עו"ד שחר בן מאיר נ. היועץ המשפטי לממשלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1258/18 עו"ד שחר בן מאיר נ. היועץ המשפטי לממשלה
בג"ץ 1263/17 פלוני נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1263/17 פלוני נ. שר הפנים
בג"ץ 1264/07 חיים יטיב נ. היחידה הארצית לחקירות הו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1264/07 חיים יטיב נ. היחידה הארצית לחקירות הו
בג"ץ 1266/15 טיב טעם רשתות בע"מ נ. הועדה לחלוקת מכ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1266/15 טיב טעם רשתות בע"מ נ. הועדה לחלוקת מכ
בג"ץ 1268/15 בלה רחמימוב נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1268/15 בלה רחמימוב נ. שר הפנים
בג"ץ 1271/19 מועצה מקומית עמנואל נ. הרשות הממשלתית למים ולביוב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1271/19 מועצה מקומית עמנואל נ. הרשות הממשלתית למים ולביוב
בג"ץ 1275/15 הבה עליאן נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1275/15 הבה עליאן נ. שר הפנים
בג"ץ 1282/17 דרור אטקס נ. היועץ המשפטי ליהודה ושומרון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1282/17 דרור אטקס נ. היועץ המשפטי ליהודה ושומרון
בג"ץ 1283/15 חאלד אלג'ער נ. מחלקה לחקירות שוטרים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1283/15 חאלד אלג'ער נ. מחלקה לחקירות שוטרים
בג"ץ 1285/06 פואד אחמד צאלח ג'אדו נ. ראש הממשלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1285/06 פואד אחמד צאלח ג'אדו נ. ראש הממשלה
בג"ץ 1285/18 יהודה ניב נ. היועץ המשפטי לממשלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1285/18 יהודה ניב נ. היועץ המשפטי לממשלה
בג"ץ 1291/16 חליל טלאל חליל אבו עומר נ. מפקד כוחות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1291/16 חליל טלאל חליל אבו עומר נ. מפקד כוחות
בג"ץ 1291/19 אחמד אבראהים מוצטפא אלמצרי נ. שירות ביטחון כללי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1291/19 אחמד אבראהים מוצטפא אלמצרי נ. שירות ביטחון כללי
בג"ץ 1292/14 סעיד מחמוד עבד אלפתאח חמידאת נ. מפקד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1292/14 סעיד מחמוד עבד אלפתאח חמידאת נ. מפקד
בג"ץ 1292/19 עמותת ארגון נכי הפוליו בישראל באמצעות יו"ר דו נ. בנימין נתני - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1292/19 עמותת ארגון נכי הפוליו בישראל באמצעות יו"ר דו נ. בנימין נתני
בג"ץ 1293/16 אמגד מוחמד חמורי נ. ראש צוות חוקרים ב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1293/16 אמגד מוחמד חמורי נ. ראש צוות חוקרים ב
בג"ץ 1294/15 שקיל נינה נ. משרד הפנים רשות מינהל הא - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1294/15 שקיל נינה נ. משרד הפנים רשות מינהל הא
בג"ץ 1294/19 יעל עגור אורגל ו-51 עותרים נוספים נ. ראשת אגף הפיקוח על ייצו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1294/19 יעל עגור אורגל ו-51 עותרים נוספים נ. ראשת אגף הפיקוח על ייצו
בג"ץ 1295/16 מחמד מחמוד חסן אבו טיר נ. ראש צוות חו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1295/16 מחמד מחמוד חסן אבו טיר נ. ראש צוות חו
בג"ץ 1296/16 תקי אל דין פהגאן נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1296/16 תקי אל דין פהגאן נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 1296/18 נאגח דאר עאצר נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1296/18 נאגח דאר עאצר נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 1298/18 נאדר צואטפה נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1298/18 נאדר צואטפה נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 1299/16 צוהיב גמאל מחמוד שרוף נ. שופט צבאי מש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1299/16 צוהיב גמאל מחמוד שרוף נ. שופט צבאי מש
בג"ץ 1300/18 מאהר דלאישה נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1300/18 מאהר דלאישה נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 1300/19 פלוני נ. היועץ המשפטי לממשלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1300/19 פלוני נ. היועץ המשפטי לממשלה
בג"ץ 1301/18 אחמד רדאידה השאם דאוד נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1301/18 אחמד רדאידה השאם דאוד נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 1302/16 עבד אל רחמאן אל זיר אל חסיני נ. שופט - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1302/16 עבד אל רחמאן אל זיר אל חסיני נ. שופט
בג"ץ 1305/16 לואי סמיר מסאלמה נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1305/16 לואי סמיר מסאלמה נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 1308/17 עיריית סלואד נ. הכנסת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1308/17 עיריית סלואד נ. הכנסת
בג"ץ 1308/18 זיד אלכילאני איברהים נאגי גמיל נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1308/18 זיד אלכילאני איברהים נאגי גמיל נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 1311/14 רות נבו נ. הועדה בימשרדית לפי חוק הרש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1311/14 רות נבו נ. הועדה בימשרדית לפי חוק הרש
בג"ץ 1311/19 פלוני נ. מפקד צבאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1311/19 פלוני נ. מפקד צבאי
בג"ץ 1312/17 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1312/17 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול
בג"ץ 1316/19 פלוני נ. מפקד צבאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1316/19 פלוני נ. מפקד צבאי
בג"ץ 1319/16 מהאב אלגוניידי נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1319/16 מהאב אלגוניידי נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 132/15 ר-צ פלסטק בע"מ נ. איפראימוב פאולינה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 132/15 ר-צ פלסטק בע"מ נ. איפראימוב פאולינה
בג"ץ 132/17 ופאא אבו עיאש נ. מפקד כוחות צה"ל בגדה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 132/17 ופאא אבו עיאש נ. מפקד כוחות צה"ל בגדה
בג"ץ 132/18 גבריאל הכרמלי נ. רשם האגודות השיתופיות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 132/18 גבריאל הכרמלי נ. רשם האגודות השיתופיות
בג"ץ 1322/16 מוראד שאהין נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1322/16 מוראד שאהין נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 1329/18 מנחם אלביליה נ. המוסד לביטוח לאומי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1329/18 מנחם אלביליה נ. המוסד לביטוח לאומי
בג"ץ 1330/18 נריה זרוג נ. ועדת המשנה לפיקוח במנהל האזרחי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1330/18 נריה זרוג נ. ועדת המשנה לפיקוח במנהל האזרחי
בג"ץ 1331/16 איאד בטאט נ. שר העבודה והרווחה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1331/16 איאד בטאט נ. שר העבודה והרווחה
בג"ץ 1334/19 פלוני נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1334/19 פלוני נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 1335/18 מולועלם סג'ין נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1335/18 מולועלם סג'ין נ. שר הפנים
בג"ץ 1336/16 פיראס מוסטפה אטרש נ. מפקד פיקוד העורף - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1336/16 פיראס מוסטפה אטרש נ. מפקד פיקוד העורף
בג"ץ 1339/16 אגודת העיתונאים בתל אביב נ. שר התקשורת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1339/16 אגודת העיתונאים בתל אביב נ. שר התקשורת
בג"ץ 1340/15 רגבים נ. הוועדה המחוזית לתכנון ובניה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1340/15 רגבים נ. הוועדה המחוזית לתכנון ובניה
בג"ץ 1341/18 איהאב זבן נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1341/18 איהאב זבן נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים
בג"ץ 1342/16 נווה תמר ע"ש חנן פורת זצ"ל נ. ראש המי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1342/16 נווה תמר ע"ש חנן פורת זצ"ל נ. ראש המי
בג"ץ 1345/16 אניט אוחיון נ. בית הדין הארצי לעבודה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1345/16 אניט אוחיון נ. בית הדין הארצי לעבודה
בג"ץ 1347/16 ברוך מרזל נ. סגן מפקד מחוז חוף - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1347/16 ברוך מרזל נ. סגן מפקד מחוז חוף
בג"ץ 1347/19 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול- בירושלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1347/19 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול- בירושלים
בג"ץ 135/18 גבריאל הכרמלי נ. רימונים - כפר שיתופי בע"מ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 135/18 גבריאל הכרמלי נ. רימונים - כפר שיתופי בע"מ
בג"ץ 1352/15 אבינועם חג'בי נ. המוסד לביטוח לאומי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1352/15 אבינועם חג'בי נ. המוסד לביטוח לאומי
בג"ץ 1353/15 ליאוניד חנצ'ס נ. המוסד לביטוח לאומי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1353/15 ליאוניד חנצ'ס נ. המוסד לביטוח לאומי
בג"ץ 1353/19 ראמי עיסא סעיד עאשור נ. שר הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1353/19 ראמי עיסא סעיד עאשור נ. שר הביטחון
בג"ץ 1355/18 סנט אונורה בע"מ ע"י גב' ג'וזיאן סדיקה ת.ז. 1701259 נ. רשות א - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1355/18 סנט אונורה בע"מ ע"י גב' ג'וזיאן סדיקה ת.ז. 1701259 נ. רשות א
בג"ץ 1355/19 אחמד מנצור עלי יאסין נ. שר הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1355/19 אחמד מנצור עלי יאסין נ. שר הביטחון
בג"ץ 1356/16 עיאש מחמוד נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1356/16 עיאש מחמוד נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 1359/16 פלוני נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1359/16 פלוני נ. משרד הפנים
בג"ץ 1361/19 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1361/19 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול
בג"ץ 1363/17 איבנובה לריסה נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1363/17 איבנובה לריסה נ. משרד הפנים
בג"ץ 1364/18 ראאד עבד אלעפו מוחמד אלעמלה נ. מפקד כוחות צה"ל באיו"ש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1364/18 ראאד עבד אלעפו מוחמד אלעמלה נ. מפקד כוחות צה"ל באיו"ש
בג"ץ 1367/18 תימור האשם חסיב ברגותי נ. מפקד כוחות צה"ל באיו"ש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1367/18 תימור האשם חסיב ברגותי נ. מפקד כוחות צה"ל באיו"ש
בג"ץ 137/19 יעקב דנא נ. הרשות השופטת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 137/19 יעקב דנא נ. הרשות השופטת
בג"ץ 1370/16 צלאח חציב נ. המפקד הצבאי לאיזור הגדה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1370/16 צלאח חציב נ. המפקד הצבאי לאיזור הגדה
בג"ץ 1370/18 פלוני נ. בית הדין הרבני האזורי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1370/18 פלוני נ. בית הדין הרבני האזורי
בג"ץ 1375/16 הנדאוי חסן נ. מדינת ישראל- משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1375/16 הנדאוי חסן נ. מדינת ישראל- משרד הפנים
בג"ץ 1376/13 עמותת קהילת איקרית נ. מנהל מקרקעי ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1376/13 עמותת קהילת איקרית נ. מנהל מקרקעי ישראל
בג"ץ 139/19 יאיר (יאיא) פינק נ. שרת המשפטים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 139/19 יאיר (יאיא) פינק נ. שרת המשפטים
בג"ץ 1393/16 ההסתדרות הרפואית בישראל נ. כנסת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1393/16 ההסתדרות הרפואית בישראל נ. כנסת ישראל
בג"ץ 1396/19 מוחמד נבהאן נ. מפקדת התיאום והקישור יריחו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1396/19 מוחמד נבהאן נ. מפקדת התיאום והקישור יריחו
בג"ץ 14/19 פלוני נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 14/19 פלוני נ. משרד הפנים
בג"ץ 1406/18 חגאי בן דוד נ. בית הדין האזורי לעבודה באר שבע - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1406/18 חגאי בן דוד נ. בית הדין האזורי לעבודה באר שבע
בג"ץ 1407/18 קופולק (1949) בע"מ נ. מנהלת המחלקה לרישום תכשירים רפואיים ,א - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1407/18 קופולק (1949) בע"מ נ. מנהלת המחלקה לרישום תכשירים רפואיים ,א
בג"ץ 1412/18 שאהר עטא אבו עלאן נ. מפקד פיקוד המרכז - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1412/18 שאהר עטא אבו עלאן נ. מפקד פיקוד המרכז
בג"ץ 1416/16 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול לערעורי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1416/16 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול לערעורי
בג"ץ 1416/19 עמותת הרצליה למען תושביה נ. כבוד היועץ המשפטי לממשלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1416/19 עמותת הרצליה למען תושביה נ. כבוד היועץ המשפטי לממשלה
בג"ץ 1420/14 מועצת הכפר סוסיא ואח' נ. שר הבטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1420/14 מועצת הכפר סוסיא ואח' נ. שר הבטחון
בג"ץ 1420/16 קובליוב ולדיסלב נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1420/16 קובליוב ולדיסלב נ. שר הפנים
בג"ץ 1421/15 ירוק עכשיו נ. שר הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1421/15 ירוק עכשיו נ. שר הביטחון
בג"ץ 1423/17 רחל אאורה חימנה פינרוס נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1423/17 רחל אאורה חימנה פינרוס נ. שר הפנים
בג"ץ 1424/18 העמותה הישראלית לסרטן הריאה נ. ממשלת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1424/18 העמותה הישראלית לסרטן הריאה נ. ממשלת ישראל
בג"ץ 1425/18 פלוני נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1425/18 פלוני נ. שר הפנים
בג"ץ 1430/16 עבד אללה פטאפטה נ. המפקד הצבאי באזור - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1430/16 עבד אללה פטאפטה נ. המפקד הצבאי באזור
בג"ץ 1431/18 אביהו חיון נ. רשות המיסים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1431/18 אביהו חיון נ. רשות המיסים
בג"ץ 1433/18 מוחמד חלבי נ. בית המשפט המחוזי באר שבע - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1433/18 מוחמד חלבי נ. בית המשפט המחוזי באר שבע
בג"ץ 1434/16 גסאן מחמד עלי עיד רג'בי נ. המפקד הצבא - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1434/16 גסאן מחמד עלי עיד רג'בי נ. המפקד הצבא
בג"ץ 1435/17 ראאפת חליל יוסף אבו רביע נ. שופט צבאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1435/17 ראאפת חליל יוסף אבו רביע נ. שופט צבאי
בג"ץ 1438/13 באר טוביה מושב עובדים להתיישבות חקלאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1438/13 באר טוביה מושב עובדים להתיישבות חקלאי
בג"ץ 1441/18 שיימאא הדיב אחמד אבו סמרה נ. מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1441/18 שיימאא הדיב אחמד אבו סמרה נ. מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית
בג"ץ 1447/16 מייק ואן קול נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1447/16 מייק ואן קול נ. מדינת ישראל
בג"ץ 145/13 התנועה ליהדות מתקדמת בישראל נ. ראש הממשלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 145/13 התנועה ליהדות מתקדמת בישראל נ. ראש הממשלה
בג"ץ 1451/16 מייק ואן קול נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1451/16 מייק ואן קול נ. מדינת ישראל
בג"ץ 1452/18 בן בירן נ. רשות האכיפה והגביה - המרכז לגביית קנסות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1452/18 בן בירן נ. רשות האכיפה והגביה - המרכז לגביית קנסות
בג"ץ 1453/16 פלוני נ. ראש ממשלת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1453/16 פלוני נ. ראש ממשלת ישראל
בג"ץ 1453/19 פלוני נ. פלוני - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1453/19 פלוני נ. פלוני
בג"ץ 1454/19 פלוני נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1454/19 פלוני נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 1455/18 בית אלפא, אגודה שיתופית חקלאית בע"מ נ. רשות מקרקעי ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1455/18 בית אלפא, אגודה שיתופית חקלאית בע"מ נ. רשות מקרקעי ישראל
בג"ץ 1456/16 משרד הוקף וענייני דת הפלסטיני נ. המפק - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1456/16 משרד הוקף וענייני דת הפלסטיני נ. המפק
בג"ץ 1456/19 פלוני נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1456/19 פלוני נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 1457/16 גמאל צאלח אלאתאמין נ. ועדת המשנה לפיק - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1457/16 גמאל צאלח אלאתאמין נ. ועדת המשנה לפיק
בג"ץ 1457/16 גמאל צאלח אלאתאמין נ. ועדת המשנה לפיקוח על הבניה ביו"ש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1457/16 גמאל צאלח אלאתאמין נ. ועדת המשנה לפיקוח על הבניה ביו"ש
בג"ץ 1457/16 גמאל צאלח אלאתאמין נ. ועדת הצשנה לפיק - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1457/16 גמאל צאלח אלאתאמין נ. ועדת הצשנה לפיק
בג"ץ 1457/19 פלוני נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1457/19 פלוני נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 1458/19 פלוני נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1458/19 פלוני נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 1460/16 בדווי חוסין חמידאת נ. המפקד הצבאי באז - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1460/16 בדווי חוסין חמידאת נ. המפקד הצבאי באז
בג"ץ 1460/18 יהודה דרורי נ. הוועדה לבחירת שופטים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1460/18 יהודה דרורי נ. הוועדה לבחירת שופטים
בג"ץ 1460/19 פלוני נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1460/19 פלוני נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 1462/16 התנועה למלחמה באנטישמיות נ. היועץ המש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1462/16 התנועה למלחמה באנטישמיות נ. היועץ המש
בג"ץ 1463/16 עמותת הרצליה למען תושביה (ע"ר) נ. עיר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1463/16 עמותת הרצליה למען תושביה (ע"ר) נ. עיר
בג"ץ 1467/16 לינדה משרפה נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1467/16 לינדה משרפה נ. שר הפנים
בג"ץ 1468/14 מר וואסיה גטהון ואח' נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1468/14 מר וואסיה גטהון ואח' נ. שר הפנים
בג"ץ 1470/16 משה פרקוף נ. שר הבריאות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1470/16 משה פרקוף נ. שר הבריאות
בג"ץ 1472/17 פלוני נ. ראש ממשלת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1472/17 פלוני נ. ראש ממשלת ישראל
בג"ץ 1473/19 רב"ט תומר פחימה נ. כב' בית הדין הצבאי לערעורים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1473/19 רב"ט תומר פחימה נ. כב' בית הדין הצבאי לערעורים
בג"ץ 1475/19 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1475/19 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול
בג"ץ 1477/12 חברת חלקה 303 בגוש 26 בע"מ ואח' נ. הש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1477/12 חברת חלקה 303 בגוש 26 בע"מ ואח' נ. הש
בג"ץ 1479/17 מיסא עבד אלחמיד נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1479/17 מיסא עבד אלחמיד נ. שר הפנים
בג"ץ 148/18 ויצו - הסתדרות עולמית לנשים ציוניות נ. מדינת ישראל - משרד הח - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 148/18 ויצו - הסתדרות עולמית לנשים ציוניות נ. מדינת ישראל - משרד הח
בג"ץ 1481/18 נורא עמאד יוסף גראם נ. אלוף פיקוד הדרום - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1481/18 נורא עמאד יוסף גראם נ. אלוף פיקוד הדרום
בג"ץ 1482/18 צנאיפר חברה ליבוא תבואות ומספוא בע"מ נ. רשות הספנות והנמלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1482/18 צנאיפר חברה ליבוא תבואות ומספוא בע"מ נ. רשות הספנות והנמלים
בג"ץ 1485/19 מישל קרמרמן-דקל נ. ראש הממשלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1485/19 מישל קרמרמן-דקל נ. ראש הממשלה
בג"ץ 1486/15 מנאל אבו עיד נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1486/15 מנאל אבו עיד נ. מדינת ישראל
בג"ץ 1487/19 עמרם מיארה נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1487/19 עמרם מיארה נ. מדינת ישראל
בג"ץ 1497/18 מרים עבד אלכרים נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1497/18 מרים עבד אלכרים נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים
בג"ץ 15/19 ד"ר שי חזקני נ. ראש שירות ביטחון הכללי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 15/19 ד"ר שי חזקני נ. ראש שירות ביטחון הכללי
בג"ץ 1500/16 עמותת הכוריאוגרפים נ. משרד התרבות והס - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1500/16 עמותת הכוריאוגרפים נ. משרד התרבות והס
בג"ץ 1502/19 גראנט אייון (גד) גריב נ. משרד המשפטים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1502/19 גראנט אייון (גד) גריב נ. משרד המשפטים
בג"ץ 1503/17 שירין מחמד חסין שחאדה נ. הוועדה ההומניטארית המייעצת לשר הפני - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1503/17 שירין מחמד חסין שחאדה נ. הוועדה ההומניטארית המייעצת לשר הפני
בג"ץ 1503/18 החברה להגנת הטבע נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1503/18 החברה להגנת הטבע נ. שר הפנים
בג"ץ 1504/18 טלה יוהנס נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1504/18 טלה יוהנס נ. שר הפנים
בג"ץ 1509/16 מוחמד תיסיר עבד אלפתאח מנצור נ. ראש ש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1509/16 מוחמד תיסיר עבד אלפתאח מנצור נ. ראש ש
בג"ץ 1509/17 רגבים נ. שר הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1509/17 רגבים נ. שר הביטחון
בג"ץ 151/17 פלוני נ. פלוני - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 151/17 פלוני נ. פלוני
בג"ץ 1513/19 צלול- עמותה לאיכות הסביבה נ. השר להגנת הסביבה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1513/19 צלול- עמותה לאיכות הסביבה נ. השר להגנת הסביבה
בג"ץ 1516/16 אוסאמה אחמד עלי סלאח נ. מפקד כוחות צה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1516/16 אוסאמה אחמד עלי סלאח נ. מפקד כוחות צה
בג"ץ 1516/17 אכראם סלאם נ. מדינת ישראל - משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1516/17 אכראם סלאם נ. מדינת ישראל - משרד הפנים
בג"ץ 1516/18 פרידה ורקשטל נ. היועץ המשפטי לממשלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1516/18 פרידה ורקשטל נ. היועץ המשפטי לממשלה
בג"ץ 1517/18 עלאא אטרש נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1517/18 עלאא אטרש נ. מדינת ישראל
בג"ץ 1518/18 רזק עבדאללה מסלם רגוב נ. מפקד כוחות צה"ל באיו"ש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1518/18 רזק עבדאללה מסלם רגוב נ. מפקד כוחות צה"ל באיו"ש
בג"ץ 1519/15 עבאס אמין אלחג' נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1519/15 עבאס אמין אלחג' נ. משרד הפנים
בג"ץ 1528/13 בקולו טרודנט אטני נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1528/13 בקולו טרודנט אטני נ. שר הפנים
בג"ץ 1529/16 ארגון מגדלי דגים בישראל אגודה שיתופית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1529/16 ארגון מגדלי דגים בישראל אגודה שיתופית
בג"ץ 153/14 פלוני נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 153/14 פלוני נ. מדינת ישראל
בג"ץ 1530/19 יוסי שחם נ. אגף מס הכנסה-פקיד שומה ירושלים 1 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1530/19 יוסי שחם נ. אגף מס הכנסה-פקיד שומה ירושלים 1
בג"ץ 1532/17 פלוני נ. משרד הפנים - סניף נצרת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1532/17 פלוני נ. משרד הפנים - סניף נצרת
בג"ץ 1532/18 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול בירושלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1532/18 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול בירושלים
בג"ץ 1537/16 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול בירושלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1537/16 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול בירושלים
בג"ץ 1538/16 יוסף אלכורם נ. משרד החינוך - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1538/16 יוסף אלכורם נ. משרד החינוך
בג"ץ 1542/17 דב פרידמן נ. המוסד לביטוח לאומי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1542/17 דב פרידמן נ. המוסד לביטוח לאומי
בג"ץ 1546/18 פלוני נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1546/18 פלוני נ. שר הפנים
בג"ץ 1547/19 טארק ברגות נ. שירות הבטחון הכללי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1547/19 טארק ברגות נ. שירות הבטחון הכללי
בג"ץ 1550/18 עמותת הפורום החילוני נ. שר הבריאות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1550/18 עמותת הפורום החילוני נ. שר הבריאות
בג"ץ 1555/17 חומש מירון נ. בית הדין הארצי לעבודה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1555/17 חומש מירון נ. בית הדין הארצי לעבודה
בג"ץ 1556/17 אנס אחמד עלי עבד אלפתאח נ. ראש צוות ח - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1556/17 אנס אחמד עלי עבד אלפתאח נ. ראש צוות ח
בג"ץ 1558/15 טוהר בע"מ נ. הרבנות הראשית לישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1558/15 טוהר בע"מ נ. הרבנות הראשית לישראל
בג"ץ 156/18 יואל הגין נ. הקדש הרב שלמה יעקב מוסאיוף ז"ל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 156/18 יואל הגין נ. הקדש הרב שלמה יעקב מוסאיוף ז"ל
בג"ץ 156/18 יואל הגין נ. הקדש הרב שלמה יעקב מוסאיוף ז"ל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 156/18 יואל הגין נ. הקדש הרב שלמה יעקב מוסאיוף ז"ל
בג"ץ 1567/16 עמאד סלים גאהד נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1567/16 עמאד סלים גאהד נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 1567/17 פלוני נ. פלוני - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1567/17 פלוני נ. פלוני
בג"ץ 1569/19 קאסם ארולדו נ. המפקד הצבאי לאיו"ש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1569/19 קאסם ארולדו נ. המפקד הצבאי לאיו"ש
בג"ץ 1573/18 פלוני נ. ראש ממשלת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1573/18 פלוני נ. ראש ממשלת ישראל
בג"ץ 1578/16 סאמר חידר עיאט נ. בית משפט הצבאי לערע - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1578/16 סאמר חידר עיאט נ. בית משפט הצבאי לערע
בג"ץ 1580/11 חוג הידידים של המרכז הרפואי אסף הרופא - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1580/11 חוג הידידים של המרכז הרפואי אסף הרופא
בג"ץ 1580/15 מיכל שתקאי ו - 95 אחרים נ. המועצה המק - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1580/15 מיכל שתקאי ו - 95 אחרים נ. המועצה המק
בג"ץ 1583/07 אדם טבע ודין-אגודה ישראלית להגנת הסבי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1583/07 אדם טבע ודין-אגודה ישראלית להגנת הסבי
בג"ץ 1587/18 ג'אק יואקים נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1587/18 ג'אק יואקים נ. שר הפנים
בג"ץ 1590/18 חאזם נאצר נ. המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1590/18 חאזם נאצר נ. המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית
בג"ץ 1591/18 פלוני נ. שרת המשפטים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1591/18 פלוני נ. שרת המשפטים
בג"ץ 1592/19 לורי שם טוב נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1592/19 לורי שם טוב נ. מדינת ישראל
בג"ץ 1594/16 פלוני נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1594/16 פלוני נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים
בג"ץ 1594/18 פלוני נ. פרקליטות מדינה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1594/18 פלוני נ. פרקליטות מדינה
בג"ץ 1596/12 בזכות, המרכז לזכויות אדם של אנשים עם - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1596/12 בזכות, המרכז לזכויות אדם של אנשים עם
בג"ץ 1597/16 סמל שחר רונן נ. צבא ההגנה לישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1597/16 סמל שחר רונן נ. צבא ההגנה לישראל
בג"ץ 1599/19 עמי כחלון נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1599/19 עמי כחלון נ. מדינת ישראל
בג"ץ 16/17 עלי גהאד חמדאן מטאוע נ. מתאם פעולות ה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 16/17 עלי גהאד חמדאן מטאוע נ. מתאם פעולות ה
בג"ץ 1600/17 מוחמד אדיב אחמד אלקיק נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1600/17 מוחמד אדיב אחמד אלקיק נ. מדינת ישראל
בג"ץ 1601/19 פלוני נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1601/19 פלוני נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 1602/19 פלוני נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1602/19 פלוני נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 1603/17 יניב בן זקן נ. המנהל האזרחי לאזור יהו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1603/17 יניב בן זקן נ. המנהל האזרחי לאזור יהו
בג"ץ 1603/17 יניב בן זקן נ. המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1603/17 יניב בן זקן נ. המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון
בג"ץ 1603/19 פלוני נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1603/19 פלוני נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 1605/19 פלוני נ. בית הדין הארצי לעבודה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1605/19 פלוני נ. בית הדין הארצי לעבודה
בג"ץ 1606/19 פלוני נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1606/19 פלוני נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 1608/19 פלוני נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1608/19 פלוני נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 1614/17 דורון משיח נ. האגף להכשרה מקצועית ופי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1614/17 דורון משיח נ. האגף להכשרה מקצועית ופי
בג"ץ 1620/18 דניאל וסילייב נ. משרד הבריאות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1620/18 דניאל וסילייב נ. משרד הבריאות
בג"ץ 1623/15 שלמה וול ו222 אח' נ. הכנסת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1623/15 שלמה וול ו222 אח' נ. הכנסת
בג"ץ 1624/16 מחמד צאלח חמאד נ. המפקד הצבאי לאיזור - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1624/16 מחמד צאלח חמאד נ. המפקד הצבאי לאיזור
בג"ץ 1624/18 עומר אבו גנאם נ. רשות האוכלוסין וההגירה- מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1624/18 עומר אבו גנאם נ. רשות האוכלוסין וההגירה- מדינת ישראל
בג"ץ 1625/19 תמיר כהן נ. פעילים ניהול תיקי השקעות בע"מ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1625/19 תמיר כהן נ. פעילים ניהול תיקי השקעות בע"מ
בג"ץ 1629/16 זיאד עאמר נ. מפקד כוחות צה"ל בגדה המע - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1629/16 זיאד עאמר נ. מפקד כוחות צה"ל בגדה המע
בג"ץ 1630/16 מסודי פתחי זכריא נ. מפקד כוחות צה"ל ב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1630/16 מסודי פתחי זכריא נ. מפקד כוחות צה"ל ב
בג"ץ 1631/16 סבאא יעקוב עליווי נ. מפקד כוחות הצבא - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1631/16 סבאא יעקוב עליווי נ. מפקד כוחות הצבא
בג"ץ 1632/18 עיריית רמת גן נ. הוועדה לשינוי גבולות, חלוקת הכנסות, שינוי מ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1632/18 עיריית רמת גן נ. הוועדה לשינוי גבולות, חלוקת הכנסות, שינוי מ
בג"ץ 1633/16 בדר עבדאללה מחמוד דעיס נ. המפקד הצבאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1633/16 בדר עבדאללה מחמוד דעיס נ. המפקד הצבאי
בג"ץ 1633/16 פלוני נ. המפקד הצבאי באזור גדה המערבית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1633/16 פלוני נ. המפקד הצבאי באזור גדה המערבית
בג"ץ 1635/16 מוחמד אבו כף נ. ממשלת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1635/16 מוחמד אבו כף נ. ממשלת ישראל
בג"ץ 1637/15 פלוני נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1637/15 פלוני נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים
בג"ץ 1637/17 עו"ד משה הר שמש נ. מנהל רשות המיסים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1637/17 עו"ד משה הר שמש נ. מנהל רשות המיסים
בג"ץ 1638/17 רייצ'ל לואיס ריסבי-רז נ. היועץ המשפטי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1638/17 רייצ'ל לואיס ריסבי-רז נ. היועץ המשפטי
בג"ץ 1639/14 חאלד מחמד צאלח אלחג'אג'לה נ. מפקד כוח - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1639/14 חאלד מחמד צאלח אלחג'אג'לה נ. מפקד כוח
בג"ץ 164/17 מחמוד חמדי מחמוד שבאנה נ. שופט צבאי מ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 164/17 מחמוד חמדי מחמוד שבאנה נ. שופט צבאי מ
בג"ץ 1640/15 סרגי פליקן נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1640/15 סרגי פליקן נ. משרד הפנים
בג"ץ 1641/17 עאצם ראשד חסם אשקר נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1641/17 עאצם ראשד חסם אשקר נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 1642/17 עלי מחמוד עלי אלעמאירה נ. שופט צבאי מ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1642/17 עלי מחמוד עלי אלעמאירה נ. שופט צבאי מ
בג"ץ 1643/17 מוצעב עאכף גמיל אשתיה נ. שופט צבאי מש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1643/17 מוצעב עאכף גמיל אשתיה נ. שופט צבאי מש
בג"ץ 1644/16 אברהם מנשארי נ. צבא הגנה להישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1644/16 אברהם מנשארי נ. צבא הגנה להישראל
בג"ץ 1644/17 חוסין מוחמד חוסין מראדוי נ. שופט צבאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1644/17 חוסין מוחמד חוסין מראדוי נ. שופט צבאי
בג"ץ 165/19 פלוני נ. פלוני - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 165/19 פלוני נ. פלוני
בג"ץ 1652/15 מוחמד פדל טאהר עאבדין נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1652/15 מוחמד פדל טאהר עאבדין נ. מדינת ישראל
בג"ץ 1652/16 פריד אל מסעודין נ. הרשות להתיישבות הבדואים בנגב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1652/16 פריד אל מסעודין נ. הרשות להתיישבות הבדואים בנגב
בג"ץ 1653/17 דידי סיבוני נ. משרד הבריאות - המחלקה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1653/17 דידי סיבוני נ. משרד הבריאות - המחלקה
בג"ץ 1653/17 דידי סיבוני נ. משרד הבריאות - המחלקה המשפטית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1653/17 דידי סיבוני נ. משרד הבריאות - המחלקה המשפטית
בג"ץ 1659/17 מוחמד חביב עזיז עיסא נ. ראש צוות חוקר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1659/17 מוחמד חביב עזיז עיסא נ. ראש צוות חוקר
בג"ץ 166/18 יוסף זיאדנה נ. מדינת ישראל- רשות מקרקעי ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 166/18 יוסף זיאדנה נ. מדינת ישראל- רשות מקרקעי ישראל
בג"ץ 1660/17 חאלד מאגד בדר נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1660/17 חאלד מאגד בדר נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 1662/17 אחמד קאסם מחמד אל שיך נ. שופט צבאי מש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1662/17 אחמד קאסם מחמד אל שיך נ. שופט צבאי מש
בג"ץ 1663/17 עזיז ואאל ארחימי נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1663/17 עזיז ואאל ארחימי נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 1664/17 נביל פאיז טלאל קני נ. המת"ק - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1664/17 נביל פאיז טלאל קני נ. המת"ק
בג"ץ 1665/17 נדאל שיך אלעיד נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1665/17 נדאל שיך אלעיד נ. משרד הפנים
בג"ץ 1666/17 מוחמד תופיק מוחמד דאר עואד נ. מפקד כו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1666/17 מוחמד תופיק מוחמד דאר עואד נ. מפקד כו
בג"ץ 1667/16 עבד אלסלאם עבד אלעזיז נ. שירות הביטחו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1667/16 עבד אלסלאם עבד אלעזיז נ. שירות הביטחו
בג"ץ 1668/19 פלוני נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1668/19 פלוני נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 1669/18 דניאל סנראי נ. רשות האוכלוסין וההגירה - משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1669/18 דניאל סנראי נ. רשות האוכלוסין וההגירה - משרד הפנים
בג"ץ 1669/19 פלוני נ. בית הדין השרעי לערעורים בירושלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1669/19 פלוני נ. בית הדין השרעי לערעורים בירושלים
בג"ץ 1670/19 פלוני נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1670/19 פלוני נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 1671/17 חיים מלכה ואח' נ. בית הדין הארצי לעבודה בירושלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1671/17 חיים מלכה ואח' נ. בית הדין הארצי לעבודה בירושלים
בג"ץ 1674/19 זכרייה זבידי נ. שירות ביטחון כללי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1674/19 זכרייה זבידי נ. שירות ביטחון כללי
בג"ץ 168/19 פלוני נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 168/19 פלוני נ. מדינת ישראל
בג"ץ 1683/15 סמיר שריף אבו דואס נ. שר הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1683/15 סמיר שריף אבו דואס נ. שר הביטחון
בג"ץ 1683/17 פלוני נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1683/17 פלוני נ. מדינת ישראל
בג"ץ 1685/18 רפי נץ-צנגוט נ. רבי ניצב רוני אלשיך - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1685/18 רפי נץ-צנגוט נ. רבי ניצב רוני אלשיך
בג"ץ 1686/17 אחמד חוסין גבר חמאמדה נ. ועדת המשנה לפיקוח על הבניה ביו"ש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1686/17 אחמד חוסין גבר חמאמדה נ. ועדת המשנה לפיקוח על הבניה ביו"ש
בג"ץ 1688/17 אברהם ישעיהו בורר נ. שר האוצר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1688/17 אברהם ישעיהו בורר נ. שר האוצר
בג"ץ 1693/17 אנג'לה ג'יין נקשימה נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1693/17 אנג'לה ג'יין נקשימה נ. שר הפנים
בג"ץ 1698/14 נואורה חאלד נ. מפקד כוחות צה"ל בגדה ה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1698/14 נואורה חאלד נ. מפקד כוחות צה"ל בגדה ה
בג"ץ 17/18 עיריית לוד נ. הוועדה הארצית למימון הוצאות משפט של נבחרי ועוב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 17/18 עיריית לוד נ. הוועדה הארצית למימון הוצאות משפט של נבחרי ועוב
בג"ץ 1700/14 ג'בר אדעיס נ. מפקד כוחות צה"ל בגדה המ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1700/14 ג'בר אדעיס נ. מפקד כוחות צה"ל בגדה המ
בג"ץ 1704/17 דב וירגיליס נ. נציב תלונות הציבור על השופטים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1704/17 דב וירגיליס נ. נציב תלונות הציבור על השופטים
בג"ץ 1706/16 עבד אלהאדי פואד עבד אלסמיע אבו חלף נ. - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1706/16 עבד אלהאדי פואד עבד אלסמיע אבו חלף נ.
בג"ץ 1707/18 עיריית קריית מוצקין נ. שרת המשפטים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1707/18 עיריית קריית מוצקין נ. שרת המשפטים
בג"ץ 171/16 פלוני נ. כב' השופטת שפירא - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 171/16 פלוני נ. כב' השופטת שפירא
בג"ץ 1711/14 עיריית חברון נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1711/14 עיריית חברון נ. מדינת ישראל
בג"ץ 1711/17 סיאם נוארה נ. פרקליטות מחוז ירושלים - - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1711/17 סיאם נוארה נ. פרקליטות מחוז ירושלים -
בג"ץ 1712/16 פיצל ח'אלד מוחמד עיסא נ. המפקד הצבאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1712/16 פיצל ח'אלד מוחמד עיסא נ. המפקד הצבאי
בג"ץ 1715/19 חסן מוצטפא חסן גרדאת נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1715/19 חסן מוצטפא חסן גרדאת נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 1716/15 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1716/15 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול
בג"ץ 1717/15 מועצה מקומית אזעיים נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1717/15 מועצה מקומית אזעיים נ. מדינת ישראל
בג"ץ 1724/18 ישראל שמיר נ. שרת המשפטים ח"כ איילת שקד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1724/18 ישראל שמיר נ. שרת המשפטים ח"כ איילת שקד
בג"ץ 1728/18 קיפאח עוני עותמאן קטש נ. המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1728/18 קיפאח עוני עותמאן קטש נ. המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית
בג"ץ 1733/18 אחמד עבד אל כרים דאר מוחמד נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1733/18 אחמד עבד אל כרים דאר מוחמד נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 1735/18 עזיאל שטינבוק נ. בית הדין הארצי לעבודה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1735/18 עזיאל שטינבוק נ. בית הדין הארצי לעבודה
בג"ץ 1736/16 עמותת בית ספר על יסודי לבנות "בית חנה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1736/16 עמותת בית ספר על יסודי לבנות "בית חנה
בג"ץ 1745/19 פלוני נ. בית הדין הרבני האזורי תל אביב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1745/19 פלוני נ. בית הדין הרבני האזורי תל אביב
בג"ץ 1747/16 חיים רובינסון נ. משרד האוצר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1747/16 חיים רובינסון נ. משרד האוצר
בג"ץ 1747/19 אחמד מנצור יאסין נ. שר הבטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1747/19 אחמד מנצור יאסין נ. שר הבטחון
בג"ץ 1749/19 רוני שוורץ נ. המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1749/19 רוני שוורץ נ. המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות
בג"ץ 175/16 עמוס ליאור נ. היועץ המשפטי לממשלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 175/16 עמוס ליאור נ. היועץ המשפטי לממשלה
בג"ץ 1754/17 אדם טבע ודין - אגודה ישראלית להגנת הס - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1754/17 אדם טבע ודין - אגודה ישראלית להגנת הס
בג"ץ 1754/17 אדם טבע ודין - אגודה ישראלית להגנת הסביבה נ. משרד התיירות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1754/17 אדם טבע ודין - אגודה ישראלית להגנת הסביבה נ. משרד התיירות
בג"ץ 1758/16 אברהים אלסייד יו"ר הועד העממי בכפר אל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1758/16 אברהים אלסייד יו"ר הועד העממי בכפר אל
בג"ץ 176/16 אחמד חרוב נ. המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 176/16 אחמד חרוב נ. המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון
בג"ץ 1760/17 גזאלה כעאבנה נ. משרד הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1760/17 גזאלה כעאבנה נ. משרד הפנים
בג"ץ 1766/18 פלוני נ. בית הדין הרבני האזורי חיפה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1766/18 פלוני נ. בית הדין הרבני האזורי חיפה
בג"ץ 1767/18 דוד מזרחי נ. רפ"ק משה אלעד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1767/18 דוד מזרחי נ. רפ"ק משה אלעד
בג"ץ 1769/16 מוחמד עטוה נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1769/16 מוחמד עטוה נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 177/15 המוקד לפליטים ולמהגרים נ. נציב בתי הסוהר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 177/15 המוקד לפליטים ולמהגרים נ. נציב בתי הסוהר
בג"ץ 177/17 פלוני נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים - - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 177/17 פלוני נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים -
בג"ץ 177/17 פלוני נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים - ועדת מאוימים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 177/17 פלוני נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים - ועדת מאוימים
בג"ץ 177/18 בושרה גמאל מוחמד טויל נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 177/18 בושרה גמאל מוחמד טויל נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 1770/17 אחמד סעיד מוסא דאר מוסא נ. המפקד הצבא - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1770/17 אחמד סעיד מוסא דאר מוסא נ. המפקד הצבא
בג"ץ 1771/16 מאזן חגאג נ. שופט צבאי משפטאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1771/16 מאזן חגאג נ. שופט צבאי משפטאי
בג"ץ 1771/17 מאהר מוחמד יוסף שריתח נ. מפקד כוחות צ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1771/17 מאהר מוחמד יוסף שריתח נ. מפקד כוחות צ
בג"ץ 1774/17 עבד אלפתאח כמאל אגרב נ. מפקד כוחות צה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1774/17 עבד אלפתאח כמאל אגרב נ. מפקד כוחות צה
בג"ץ 1775/17 קאסם חגאזי סאלם נ. מפקד כוחות צה"ל בא - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1775/17 קאסם חגאזי סאלם נ. מפקד כוחות צה"ל בא
בג"ץ 1777/17 נאדר עבד אלחלים נתשה נ. מפקד כוחות צה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1777/17 נאדר עבד אלחלים נתשה נ. מפקד כוחות צה
בג"ץ 1779/17 הסתדרות העובדים הכלכלית החדשה נ. ראש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1779/17 הסתדרות העובדים הכלכלית החדשה נ. ראש
בג"ץ 1779/99 ניקול ברנר קדיש נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1779/99 ניקול ברנר קדיש נ. שר הפנים
בג"ץ 1782/18 חיים ארבל נ. וועדת האתיקה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1782/18 חיים ארבל נ. וועדת האתיקה
בג"ץ 1784/17 שאדי ג'ראר נ. מפקד כוחות צה"ל באיו"ש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1784/17 שאדי ג'ראר נ. מפקד כוחות צה"ל באיו"ש
בג"ץ 1786/18 פלוני נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1786/18 פלוני נ. מתאם פעולות הממשלה בשטחים
בג"ץ 1788/16 קונפיטי בע"מ נ. ועדת הערר לפי סעיף 24 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1788/16 קונפיטי בע"מ נ. ועדת הערר לפי סעיף 24
בג"ץ 1789/16 פלוני נ. מדינת ישראל- משרד הביטחון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1789/16 פלוני נ. מדינת ישראל- משרד הביטחון
בג"ץ 179/17 יאיר ביטון נ. שופט בית המשפט המחוזי ב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 179/17 יאיר ביטון נ. שופט בית המשפט המחוזי ב
בג"ץ 1792/19 פלוני נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1792/19 פלוני נ. מדינת ישראל
בג"ץ 1794/15 סאליי אלכסנדר נ. שר הפנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1794/15 סאליי אלכסנדר נ. שר הפנים
בג"ץ 1800/16 ועד מקומי אבו נואר- ג'האלין נ. מפקד כוחות צה"ל באיו"ש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1800/16 ועד מקומי אבו נואר- ג'האלין נ. מפקד כוחות צה"ל באיו"ש
בג"ץ 1800/17 נידאל יונס מוחמד אבו עראם נ. מפקד כוח - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1800/17 נידאל יונס מוחמד אבו עראם נ. מפקד כוח
בג"ץ 1800/19 סעיד עבד אלכרים אבו טאלב נ. שרת המשפטים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1800/19 סעיד עבד אלכרים אבו טאלב נ. שרת המשפטים
בג"ץ 1802/16 סלים אבו גוש נ. מפקד כוחות צה"ל בגדה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1802/16 סלים אבו גוש נ. מפקד כוחות צה"ל בגדה
בג"ץ 1802/18 רוני עבדרבו נ. השר לבטחון פנים - גלעד ארדן - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1802/18 רוני עבדרבו נ. השר לבטחון פנים - גלעד ארדן
בג"ץ 1803/16 טלאל יוסף עאידה נ. מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1803/16 טלאל יוסף עאידה נ. מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית
בג"ץ 1804/16 סמאהר גולה נ. המפקד הצבאי לאיזור הגדה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1804/16 סמאהר גולה נ. המפקד הצבאי לאיזור הגדה
בג"ץ 1805/16 אבו זהו חסן נ. מועצת התכנון העליונה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1805/16 אבו זהו חסן נ. מועצת התכנון העליונה
בג"ץ 1807/15 פנחס יעקב שנץ נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1807/15 פנחס יעקב שנץ נ. מדינת ישראל
בג"ץ 1809/15 פלוני נ. מדינת ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1809/15 פלוני נ. מדינת ישראל
בג"ץ 1810/16 היאם סלים שחאדה סעאדה נ. מפקד פיקוד דרום - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1810/16 היאם סלים שחאדה סעאדה נ. מפקד פיקוד דרום
בג"ץ 1814/19 יעקב בן סדון נ. יו"ר וועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה21 , כב' ה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1814/19 יעקב בן סדון נ. יו"ר וועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה21 , כב' ה
בג"ץ 1817/16 מוחמד אבו גוש נ. מפקד כוחות צה"ל בגדה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1817/16 מוחמד אבו גוש נ. מפקד כוחות צה"ל בגדה
בג"ץ 1820/19 ראש הממשלה נ. הוועדה למתן היתרים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1820/19 ראש הממשלה נ. הוועדה למתן היתרים
בג"ץ 1821/15 דלק קידוחים, שותפות מוגבלת נ. שר התשת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1821/15 דלק קידוחים, שותפות מוגבלת נ. שר התשת
בג"ץ 1821/16 ועד שכונת כרם התימנים נ. חברת דואר יש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בג"ץ 1821/16 ועד שכונת כרם התימנים נ. חברת דואר יש
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166