חזרה לעמוד הראשי | בלוג פלילי | משמעות הפרת צו פיקוח על ידי עבריין מין

משמעות הפרת צו פיקוח על ידי עבריין מין

עבירות מין נמנות מבין העבירות החמורות בספר העונשין עקב פגיעתם הקשה בקרבנות העבירה. לא פעם עברייני המין חוזרים לסורם גם לאחר שריצו את עונשם במשך זמן ממושך מאחורי סורג ובריח. בכדי להגן על הציבור מפני עבירות מין חוזרות ונשנות מצידם, ניתנה לבית המשפט הסמכות להשית צו פיקוח כנגד עברייני מין שהוערכו כבעלי סיכון גבוה לביצוע העבירות בעתיד. צו הפיקוח נועד לצמצמם את הסיכון באמצעות שיקום ופיקוח. תוקפו של הצו הוא עד חמש שנים אך במידה ומסוכנתו של העבריין הינה גבוהה מהרגיל ניתן להאריך את משך הצו לתקופה של עד עשרים שנים. עו"ד אסף דוק מסביר אודות צו הפיקוח כנגד עברייני מין ומשמעות הפרתו תוך סקירת פסקי דין בנושא.

חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין נכנס לתוקפו בשנת 2006 ומטרתו להגן על הציבור מפני עבירות מין חוזרות המבוצעות על ידי עברייני מין שהורשעו בדין, בין אם הושת עליהם עונש מאסר ובין אם לאו.

בית המשפט רשאי ביוזמתו או לבקשת נציג היועץ המשפטי לממשלה לקיים דיון בהטלת צו פיקוח על עבריין מין מורשע. כמו כן, בהתאם לסעיף 12(ב)(2) לחוק חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, על בית המשפט לקיים דיון בהטלת צו פיקוח במידה ועבריין המין הורשע בפגיעה מינית בקטין. עוד יוער, שבהליך זה נפגעי עבירה לא רשאים לבקש מבית המשפט להטיל צו פיקוח על מי שפגע בו.

הדיון בהטלת צו פיקוח מתקיים בסמוך למועד גזר הדין בעניינו של עבריין המין. בית המשפט יהיה רשאי להטיל צו פיקוח רק במידה והתקבלה הערכת מסוכנות ונקבע בה שרמת המסוכנות של עבריין המין אינה נמוכה (קרי - שהמסוכנות שנקבעה הינה נמוכה-בינונית, בינונית או גבוהה). במצב בו נגזר מאסר בפועל על העבריין, הוא ישלח להערכת מסוכנות ודיון בעניין הטלת צו הפיקוח יתקיים טרם מועד שחרורו ממאסר.

צו הפיקוח יכול שיוטל לתקופה של עד 5 שנים. במידה ובית המשפט מוצא כי מסוכנותו של עבריין המין הינה גבוהה בהמשך לחוות הדעת של המרכז להערכת מסוכנות, הוא רשאי להאריך מעת לעת את משך צו הפיקוח עד לתקופה מצטברת של 20 שנה.

מהן המגבלות שבית המשפט רשאי להטיל על עבריין מין שהוצא נגדו צו פיקוח?

לאחר שנבחנה הערכת מסוכנתו של העבריין, בית המשפט דן בהטלת צו הפיקוח בסמוך למועד גזר הדין. צו הפיקוח יינתן לעברייני מין שהערכת המסוכנות לגביהם אינה נמוכה אלא נמוכה-בינונית, בינונית, גבוהה וכיוצא בזה. כחלק מהחוק, בית המשפט רשאי להטיל על עבריין המין את המגבלות הבאות:

1. צריכת משקאות משכרים, או שימוש בסמים מסוכנים.
2. החזקת חומר או כל דבר שנועד לעורר מינית.
3. נהיגה בכלי רכב או על נהיגה בכלי רכב בלא נוכחות אחר.
4. הימצאות מחוץ למקום המגורים בשעות מסוימות.
5. הימצאות בסביבת מקומות מסוימים.
6. קיום קשר עם עברייני מין.
7. התחברות עם קטינים.
8. רכישה, החזקה או נשיאה של חפצים מסוימים, בין במישרין ובין בעקיפין.
9. פגישה עם נפגע העבירה או הימצאות בקרבת מקום מגוריו.
10. עבודה במקומות מסוימים, בין בתמורה ובין בהתנדבות.
11. מקום מגורים או עבודה.
12. שימוש בשירותי אינטרנט.

פיקוח ומעקב אחר עברייני המין שהוטל עליהם צו פיקוח

יחידת צור בשב"ס ממונה על הפיקוח והמעקב אחר עברייני המין שהוטל עליהם צו פיקוח לפי החוק. בית המשפט הוא זה שיקבע בצו הפיקוח את הסמכויות שיהיו נתונות לקצין הפיקוח, לגבי אותו עבריין מין, לרבות:

1. לדרוש מעבריין המין להתייצב לפניו;
2. לדרוש מעבריין המין ומבני משפחתו הבגירים מידע, וכן למסור מידע לבני משפחה אלה.
3. לבקש מכל אדם, למסור לו מידע, ובלבד שאין באופן בקשת המידע כדי לגלות את זהותו של עבריין המין כמי שמצוי בפיקוח ובמעקב לפי חוק זה.
4. להיכנס למקום מגוריו של עבריין המין בנוכחותו.
5. לחפש על גופו של עבריין המין אם היה לו יסוד סביר להניח כי על גופו מצויים חפצים או ראיות, המצביעים על הפרת תנאי הפיקוח והמעקב.
6. לחפש במקום מגוריו של עבריין המין וברכבו, והכל בנוכחותו.
7. לחדור לחומר מחשב הנמצא בהחזקתו או בשליטתו של עבריין המין ולהפיק פלט תוך חדירה כאמור או להעתיקו, בתנאים מסוימים

משמעות הפרתו של צו הפיקוח

עבריין מין שהפר צו פיקוח שהוצא נגדו יובא בפני בית המשפט שיידון בחומרת ההפרה. במידה ונמצא כי הפרת הצו הינה משמעותית עשוי בית המשפט להשית על הנאשם תקופת מאסר למשך שנתיים ואף עד 3 שנות מאסר. במידה ובמעשי ההפרה עבר העבריין עבירות מין ייפתח כנגדו תיק פלילי שידון לצד עניין הפרת הצו. במקרים מסוימים הדיון בדבר ההפרה יכול להתנהל כתיק פלילי נפרד או במסגרת צו הפיקוח.

הפרה של תנאי מצו הפיקוח על ידי עבריין המין בראי הפסיקה: 

14 חודשי מאסר בגין החזקת חומר תועבה והפרת צו פיקוח בידי עבריין מין

בתיק פלילי 23300-12-15 - נאשם הודה בעבירה של החזקת חומרי תועבה בהם דמויות של קטינים ובהפרת צו פיקוח לחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין. לפי כתב האישום, במסגרת תיק פלילי 38645-02-11, הוחלט להטיל על הנאשם צו פיקוח עד לתאריך ה-15 לפברואר שנת 2015. בתנאי המעקב והפיקוח אסר בית המשפט על הנאשם לצפות או להחזיק בחומרים פורנוגרפיים בכל מכשיר שהוא, ליצור קשר, לשהות או להתחבר עם קטינים למעט במפגשים משפחתיים מדרגה ראשונה או במפגשים קונקרטיים בליווי מבוגר בגיר בלבד. בתאריך ה-5 לפברואר וב-22 לפברואר בשנת 2015, החליט בית המשפט להאריך את צו הפיקוח למשך שנתיים נוספות.

לפי עובדות כתב האישום, בסוף חודש נובמבר בשנת 2015, החזיק הנאשם בדירה בה התגורר עם אחיו 59 סרטים פורנוגרפיים של קטינים המקיימים מגעים מיניים, 5 סרטים בהם נצפים ילדים קטינים עירומים וסרטון אחד ובו מצגת תמונות של קטינים עירומים שבחלקן נצפים מקיימים מגעים מיניים. במועדים שאינם ידועים למאשימה, הנאשם החזיק ביחד עם אחיו בחומרי תועבה אלו, צרך אותם בכך שצפה בהם במספר הזדמנויות ובכך הפר את תנאי הפיקוח הכלולים בצו שהוטל עליו. באישום השני, קצין הפיקוח קבע כי אחיו שלמה אינו יכול לשמש כבגיר מלווה. כמו כן, במהלך חודש אוקטובר וחודש נובמבר לאותה שנה, הנאשם נפגש בדירתו עם קטין יליד 2005 ועם קטין אחר יליד 2007 ושהה עמם בדירה בין אם ביחידות ובין אם אחיו שנקבע כי אינו כשיר להיות בגיר מלווה וללא אישור מקצין הפיקוח.

תופעת הפורנוגרפיה בה נצפים קטינים הינה תופעה חמורה אותה יש למגר. הנאשם הורשע בעבירה של החזקת חומרי תועבה ולמרות כי הללו לא כוללים מגע פיזי עם קטינים, מעשי ההחזקה תורמים באופן עקיף לתעשייה ומעודדת את המשך ייצור חומרי תועבה אלו, את המשך הפגיעה והניצול בקטינים בכדי לספק את העבריינים. כמו כן, הנאשם הפר את צו הפיקוח שהוטל עליו שמטרתו להגן על קורבנות פוטנציאליים. הפרת הצו מהווה פרצה של גבולות שעלולה להתגלגל לפגיעה בקטינים חסרי ישע. הדבר מלמד על מסוכנות גבוהה מצד העבריין שבחר לסטות מדרך הישר. לאחר שקלול הראיות הוחלט כי הנאשם ירצה 8 חודשי מאסר בפועל, ו-6 חודשי מאסר בפועל מתיק אחר שלו כך שבמצטבר ירצה הנאשם 14 חודשי מאסר בפועל, 8 חודשי מאסר על תנאי לבל יעבור עבירות מין מסוג פשע ו-6 חודשי מאסר על תנאי לבל יעבור עבירות מין מסוג עוון.

9 חודשי מאסר בפועל לעבריין מין שהפר צו פיקוח נגדו בפעם השלישית

בתיק פלילי 18689-12-15 - הורשע הנאשם בהפרת צו פיקוח לעברייני מין. במהלך תקופת הפיקוח בין חודש יולי לחודש נובמבר בשנת 2015, גלש הנאשם בתדירות יום יומית בכשלושת אלפים אתרי אינטרנט פורנוגרפיים במחשב ביתו, ובניגוד להוראות צו הפיקוח, לא בוצעה בו חסימה לאותם אתרים. כמו כן, הנאשם הפר את צו הפיקוח בכך שנהג בגילופין וזאת בניגוד לכמות האלכוהול המותרת בפקודת התעבורה. הנאשם פעל בניגוד לערכי שלטון החוק וכיבוד צו שיפוטי. מטרתו של הצו הוא להגן על אזרחי המדינה מפני עבירות מין חוזרות בידי עברייני מין הפוגעות בכבודו, בגופו ובפרטיותו של האדם וכן בשלום הציבור. הנאשם הפר את הצו במשך מספר חודשים וניכר כי המסוכנות המינית שנשקפת ממנו הינה גבוהה. הנאשם ריצה בעברו שלוש תקופות מאסר בפועל בגין עבירות מין חוזרות ונשנות אך למרות זאת שב לסורו. לשירות המבחן הנאשם שלל משיכה לקטינים אומנם שירות המבחן התרשם כי הנאשם מקשה להשתלט על דחף מינו המוגבר. כמו כן, לנאשם רקע פסיכיאטרי וכן רקע התמכרותי לחומרים ממכרים. המרכז להערכת מסוכנות מינית לא מצא כי חלה התמתנות במצבו. בית המשפט קבע כי מדובר בעבריין מין מורשע וכי זו הפעם השלישית מזה הפר צו פיקוח שהוצא נגדו. לאור כלל השיקולים נגזר עליו 9 חודשי מאסר בפועל ו-6 חודשי מאסר על תנאי לבל יעבור על העבירה בה יורשע.

נעצרת או הואשמת בהפרת צו פיקוח?

צו הפיקוח נועד להגן על הציבור במדינת ישראל מפני עבירות מין חוזרות ונשנות בידי עברייני מין שהוערכו כבעלי מסוכנות גבוהה לעבור עבירות אלו. הפרת הצו מהווה פגיעה חמורה בערכי שלטון החוק ובכיבוד צו שיפוטי. בתי המשפט רואים בהפרת הצו כפגיעה קשה באזרחי המדינה ועשויים להטיל גזר דין שייצור הרתעה לנאשם ולשאר העבריינים מפני ביצוע עבירות דומות. במידה והואשמת בהפרת צו פיקוח כדאי שתפנה לייצוג משפטי בידי עורך דין פלילי מומחה בתחום שיציג את גרסתך באופן אמין ומקצועי. 

משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ונאשמים בעבירות מין מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה וזומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין הפרת צו פיקוח פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עו"ד אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

הצלחות המשרד בתחום
שחרור נאשם ממעצר בעבירות חמורות של מעשי סדום ומעשים מגונים בילדים בית המשפט העליון דוחה ערר המדינה על שחרור נאשם בעבירות מין חמורות בילדים שחרור ממעצר חשוד בעבירות מעשה מגונה בקטינה והטרדה מינית ביטול כתב אישום בעבירת מעשה מגונה בפומבי קבלת ערר וסגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שנחשד בביצוע עבירות אלימות ופגיעה בפרטיות סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה ללקוח שנחשד ביבוא סמים קשים באינטרנט

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
פיקוח צמוד ומעצר בית
קטין | 15:12 08/09/2017
פיקוח צמוד ומעצר בית
עו''ד אור הדאיה | 18:05 09/09/2017
החלפת פיקוח על מעצר בית באזיק אלקטרוני
שמעון | 15:36 05/05/2014
החלפת פיקוח על מעצר בית באזיק אלקטרוני
עו''ד אסף דוק | 17:59 05/05/2014
עבירות סחר בסמים
אבי | 20:20 17/11/2018